Huis-aan-huisblad Herfst '13 Groen Oostende

2
Bert is de voormalige nationale secretaris van de CM. Hij is licentiaat in de rechten en in de ziekenhuiswetenschap. Op de vraag rond welke thema's hij wil werken, zegt Bert vol overtuiging: “Armoedebestrijding en de oprichting van een wijkgezondheidscentrum zijn alvast twee concrete actiepunten. In een wijkgezondheidscentrum biedt men een preventieve en integrale geneeskunde aan, een andere invalshoek dus dan de prestatiegeneeskunde zoals we die kennen. Er is in Oostende ook genoeg werk aan de winkel op vlak van armoedebestrijding. Mijn voorganger Kristof trok enkele maanden geleden aan de alarmbel. De kinderarmoede in Oostende neemt dramatische proporties aan en stijgt op een jaar tijd met maar liefst 25%. Met dit slechte resultaat nestelt Oostende zich in de weinig benijdenswaardige top 5, met onder meer Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht." Oostende had al geruime tijd dubbel zoveel kansarme gezinnen dan het provinciegemiddelde, nu zijn het er al bijna driemaal zoveel. Bert: "Hiermee steekt Oostende met kop en schouders boven de andere West-Vlaamse centrumsteden. In onze badstad is de gezinsarmoede op 7 jaar tijd met maar liefst 250% gestegen.” Groen blijft er al jaren op wijzen dat de armoede in Oostende door de traditionele partijen wordt verwaarloosd. Om een idee te geven hoe penibel de situatie momen- teel is: met een kansarmarmoede-index van 26,7% zit Oostende bijna op het niveau van Bulgarije, die met een index van 28% het laagste scoort op de kansarmoede-index van alle EU-lidstaten samen. DE GROENE KLOK GROEN OOSTENDE > HERFST 2013 MEER WELVAART, MINDER VERVUILING HEDENDAAGSE MOBILITEIT MAAKT STAD LEEFBAAR © Foto: Herman Lodewyckx © Foto: Herman Lodewyckx > Kristof (r.) geeft de OCMW-fakkel door aan Bert. Kristof wordt nu lid van de raad van bestuur bij Toerisme Oostende en provinciaal secretaris bij Groen. BERT PEIRSEGAELE NIEUW OCMW-RAADSLID GROEN Sedert 1 oktober 2013 is Bert Peirsegaele OCMW-raadslid in Oostende. Bert volgt Kristof Cornelis op, die aan de slag gaat als provinciaal secretaris voor Groen. Kristof wenste zijn opvolger alle succes toe met zijn nieuw mandaat. BERT PEIRSEGAELE OCMW-raadslid Groen [email protected] Rémy Bonny en Sofie Cloet willen dat jongeren veilig kunnen fuiven in Oostende. > RÉMY BONNY SOFIE CLOET Voorzitter Jong Groen Middenkust Gemeenteraadslid [email protected] [email protected] Jong Groen wil alternatief voor fuifzaal Hangaar I Recente gebeurtenissen tijdens jongerenfuiven hebben Jong Groen ertoe gebracht op zoek te gaan naar een alternatief voor Hangaar I. Eerder stelde Jong Groen Middenkust-voorzitter Rémy Bonny al vraagtekens bij de fuifzaal, maar nu wordt Jong Groen ook bijgetreden door fuiforganisatoren. "In de eerste helft van 2013 zijn er zes fuiven geweest waarvan op drie de elektriciteit is uitgevallen. Vestiaires zijn bestormd en er zijn gevechten uitgebroken tijdens de elektriciteitspannes." Vanuit Jong Groen willen we niet langer wachten tot er een grotere ramp plaatsvindt. We gaan samen met de jeugd op zoek naar een nieuwe fuiflocatie. Jongeren kunnen hun ideale fuiflocatie via www.remybonny.be doorgeven."We gaan ook momenten organiseren waar we jongeren inspraak willen geven", aldus Rémy. Om de eis van Jong Groen kracht bij te zetten, diende gemeenteraadslid Sofie Cloet een extra agendapunt in op de gemeenteraad van september. "Ik vroeg de sluiting van de zaal als fuifzaal en dat Oostende op zoek gaat naar een alternatief op korte en lange termijn. Oostende moet opnieuw een aantrekkelijke stad worden waar jongeren op een veilige manier kunnen uitgaan", besluit Sofie. Kinderarmoede in Oostende neemt dramatische proporties aan. 3 4

description

De Groene Klok

Transcript of Huis-aan-huisblad Herfst '13 Groen Oostende

Page 1: Huis-aan-huisblad Herfst '13 Groen Oostende

Bert is de voormalige nationale secretarisvan de CM. Hij is licentiaat in de rechten enin de ziekenhuiswetenschap.Op de vraag rond welke thema's hij wilwerken, zegt Bert vol overtuiging:“Armoedebestrijding en de oprichting vaneen wijkgezondheidscentrum zijn alvasttwee concrete actiepunten. In eenwijkgezondheidscentrum biedt men eenpreventieve en integrale geneeskunde

aan, een andere invalshoek dus dan deprestatiegeneeskunde zoals we diekennen. Er is in Oostende ook genoegwerk aan de winkel op vlak vanarmoedebestrijding. Mijn voorgangerKristof trok enkele maanden geleden aande alarmbel. De kinderarmoede inOostende neemt dramatische proportiesaan en stijgt op een jaar tijd met maarliefst 25%. Met dit slechte resultaatnestelt Oostende zich in de weinigbenijdenswaardige top 5, met onder meerBrussel, Sint-Jans-Molenbeek enAnderlecht."

Oostende had al geruime tijd dubbelzoveel kansarme gezinnen dan hetprovinciegemiddelde, nu zijn het er al bijnadriemaal zoveel. Bert: "Hiermee steektOostende met kop en schouders boven deandere West-Vlaamse centrumsteden. Inonze badstad is de gezinsarmoede op 7jaar tijd met maar liefst 250% gestegen.”

Groen blijft er al jaren op wijzen dat de

armoede in Oostende door de traditionelepartijen wordt verwaarloosd. Om een ideete geven hoe penibel de situatie momen-teel is: met een kansarmarmoede-indexvan 26,7% zit Oostende bijna op hetniveau van Bulgarije, die met een indexvan 28% het laagste scoort op dekansarmoede-index van alle EU-lidstatensamen.

DE GROENE KLOKGROEN OOSTENDE > HERFST 2013

MEER WELVAART,MINDER VERVUILING

HEDENDAAGSEMOBILITEIT MAAKT STADLEEFBAAR

© F

oto:

Her

man

Lod

ewyc

kx

© F

oto:

Her

man

Lod

ewyc

kx

> Kristof (r.) geeft de OCMW-fakkel door aan Bert. Kristof wordt nu lid van de raad van bestuurbij Toerisme Oostende en provinciaal secretaris bij Groen.

BERT PEIRSEGAELE NIEUWOCMW-RAADSLID GROENSedert 1 oktober 2013 is Bert Peirsegaele OCMW-raadslid inOostende. Bert volgt Kristof Cornelis op, die aan de slag gaatals provinciaal secretaris voor Groen. Kristof wenste zijnopvolger alle succes toe met zijn nieuw mandaat.

BERT PEIRSEGAELEOCMW-raadslid [email protected]

Rémy Bonny en Sofie Cloet willen dat jongeren veilig kunnenfuiven in Oostende.

>

RÉMY BONNY SOFIE CLOETVoorzitter Jong Groen Middenkust [email protected] [email protected]

Jong Groen wil alternatief voor fuifzaalHangaar IRecente gebeurtenissen tijdens jongerenfuiven hebben JongGroen ertoe gebracht op zoek te gaan naar een alternatief voorHangaar I. Eerder stelde Jong Groen Middenkust-voorzitter RémyBonny al vraagtekens bij de fuifzaal, maar nu wordt Jong Groenook bijgetreden door fuiforganisatoren. "In de eerste helft van2013 zijn er zes fuiven geweest waarvan op drie de elektriciteit isuitgevallen. Vestiaires zijn bestormd en er zijn gevechtenuitgebroken tijdens de elektriciteitspannes."Vanuit Jong Groen willen we niet langer wachten tot er eengrotere ramp plaatsvindt. We gaan samen met de jeugd op zoeknaar een nieuwe fuiflocatie. Jongeren kunnen hun idealefuiflocatie via www.remybonny.be doorgeven."We gaan ookmomenten organiseren waar we jongeren inspraak willengeven", aldus Rémy.Om de eis van Jong Groen kracht bij te zetten, diendegemeenteraadslid Sofie Cloet een extra agendapunt in op degemeenteraad van september. "Ik vroeg de sluiting van de zaalals fuifzaal en dat Oostende op zoek gaat naar een alternatiefop korte en lange termijn. Oostende moet opnieuw eenaantrekkelijke stad worden waar jongeren op een veilige manierkunnen uitgaan", besluit Sofie.

Kinderarmoede in Oostende neemtdramatische proporties aan.

3

4

Page 2: Huis-aan-huisblad Herfst '13 Groen Oostende

De stad voorzien van een groenere kijk opmobiliteit heeft vaak een grote impact op delevenskwaliteit en is daarenboven een vormvan slimme city-marketing. Een stad wordt opde kaart gezet en trekt op die manier een nieuwpubliek aan dat zich aangesproken voelt doorhet groene imago. In andere steden ziet men dateen doorgedreven moderne visie op mobiliteiteen totaal nieuwe dynamiek creëert. De stedenworden groener, leefbaarder en trekken jongegezinnen aan. Iets waar Oostende grote noodaan heeft.

Investeren in parkings en dus autoverkeer in hetcentrum is reeds lange tijd achterhaald. Het isook nefast voor de woongelegenheid in debinnenstad. De parking op het Mijnplein spanthierbij de kroon. Welke andere stad heeft nogeen bovengrondse parking op één van de grotepleinen in het centrum? Dit is niet meer vandeze tijd. Groen Oostende vraagt hetstadsbestuur de bestemming van het plein teherzien om zo werk te maken van een beterelevenskwaliteit in het hart van onze stad.Fietsgebruik moet gestimuleerd worden. Datkan op verschillende manieren: door de aanlegvan voldoende veilige fietspaden, metfietsdelen, ...

Groen Oostende heeft vorig jaar de actie “I BikeOSTD” op poten gezet, met 10 pijlers voor eenbeter fietsbeleid. Onze voorstellen zijnrealistisch, haalbaar en hebben in andere

steden al hun effect bewezen: het voorzien vanfietsstraten bijvoorbeeld, om veilige assen tevormen naar het stadscentrum. Ook hetafbakenen van verkeersvrije zones in debinnenstad is iets wat gemakkelijk en snel kan,met beperkte impact en positieve resultatenvoor de handelaars door een toename aanvoorbijgangers.

Groen stelt ook een jaarlijkse autoloze zondagvoor. Op die dag kunnen mensen stilstaan bijhet gebruik van de wagen en hun stad op eenandere manier beleven. In samenwerking metde middenstand zou zelfs een succesvollejaarlijkse shopping-dag kunnen ontstaan.

Oostende kan in het nieuwe mobiliteitsplanmee op de kar van vele andere steden springenen zo bijdragen aan het plan om tegen 2020 eenklimaatneutrale stad te worden. Groen zal ditalvast nauw opvolgen, voor een meer leefbarestad voor alle Oostendenaars.

®

© F

oto:

Her

man

Lod

ewyc

kx

Wouter De Vriendt, Annemie Van Der Mueren, Sofie Cloet, Natacha Waldmann en CollinsNweke gaan samen voor een betere en veiligere mobiliteit in Oostende anno 2013.

>

4 HEDENDAAGSE MOBILITEITMAAKT STAD LEEFBAAR

Oostende belooft tegen 2015 te werken aan een mobiliteitsplan.Groen Oostende hoopt op een vernieuwende, hedendaagse entoekomstgerichte visie op mobiliteit. We willen Oostende latenademen en formuleren hiervoor een aantal ideeën.

NATACHA WALDMANNVoorzitter Groen [email protected]

Red Oostendse visserijIn de gemeenteraad van eind september drong Groen-fractieleider Wouter De Vriendt er bij de burgemeester opaan alles op alles te zetten om de Oostendse visserij teredden. We hebben veel troeven: ervaring, snel laden enlossen en een goede verbinding. Toch blijft de aanvoer vanvis in Oostende beneden de verplichting die Zeebruggecontractueel is aangegaan. Ook de bouw van de nieuwevismijn blijft uit. De burgemeester zegde toe om snel aantafel te zitten met de Vlaamse Visveiling. Ook KristofCornelis vreest dat het stadsbestuur de visserij laatverkommeren. De geplande bouwprojecten op deOosteroever dreigen de plaatselijke nijverheid en visserijweg te duwen. Groen zal het protest hiertegen opvoeren.

Kristof Cornelis & Wouter De Vriendt

-

Toegankelijkheid van openbare toilettenTijdens de gemeenteraad van augustus heeft Groen vragenaan het stadsbestuur gesteld omtrent de (on)toegankelijk-heid van de openbare toiletten. Volgens Groen is er nog veelwerk aan de winkel. We betreuren het dat er in de lijst metnachttoiletten geen enkele voorzien is voor rolstoelge-bruikers. Verder betwijfelt Groen of de investering van eenhalf miljoen euro in urilift financieel verantwoord is. VolgensGroen heeft Oostende nood aan: meer rolstoeltoe-gankelijke toiletten op de zeedijk en voldoende aanduidingvan de toiletten die wél toegankelijk zijn voorrolstoelgebruikers. Door het inzetten van toiletwagens kanmen het tekort indekken.

Collins Nweke • Gemeenteraadslid

-

KlimaatactieplanIn 2010 ondertekende de stad het Burgemeestersconvenantvoor lokale en duurzame energie. Daardoor deed ze eenvrijwillige en eenzijdige toezegging om verder te gaan dan deEU-doelstellingen in termen van vermindering van de CO2-uitstoot. Zij streefde ernaar de uitstoot tegen 2020 metmeer dan 20% te verminderen door acties voor duurzameenergie. Groen betreurt het dat Oostende intussengeschrapt is uit dit prestigieuze project omdat devooropgestelde timing niet werd gehaald. Projecten dieGroen voorstelt: bouwprojecten screenen op de toepassingvan energiezuinige technieken. Zonnepanelen leggen opgemeentelijke gebouwen. Minder verkeer in de binnenstad.

Annemie Van Der Mueren • Gemeenteraadslid

-

MARO : een samenleving in veranderingOostende evolueerde de laatste 10 jaar tot een stad metgrote diversiteit, ongeveer 130 verschillende nationaliteitenwonen er samen. Er zijn goede voorzieningen, maar er is nogwerk aan de winkel. De minderhedenadviesraad (MARO) isactief als adviesorgaan inzake het minderhedenbeleid.Sedert 2 jaar ben ik hiervan voorzitter. Ondanks het bestaanvan deze instantie heeft de stad nog heel wat uitdagingeninzake integratie. Vooral op het vlak van tewerkstellingblijven de cijfers alarmerend. En er is nog te weinig contacttussen Vlaamse en nieuwe Oostendenaars.Iedereen is welkom op de Open Maro van 6/12 in de GrotePost vanaf 19.30u.

Sonja Saharan • Secretaris Groen Oostende

CONTACT Groen Oostende

p/a Natacha Waldmann

Nieuwpoortsesteenweg 791

8400 Oostende

[email protected]

www.groenoostende.be

@VooruitOostende

Groen Oostende

Deze krant is een uitgave van Groen.Gedrukt op 100% gerecycleerd papier enzonder water door Eco Print Center.

Verantwoordelijke uitgever:Wouter Van Besien, Sergeant DeBruynestraat 78-82, 1070 Brussel