Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden”...

42
Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden

Transcript of Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden”...

Page 1: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

Gezond ouder worden? 

Resultaten van de 65+ monitor in Rheden 

 

Page 2: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

20111212 rapportage 65+ monitor, Stafbureau VGZ

Inhoudsopgave Advies ..................................................................................................................................................... 1

Aanleiding voor dit advies.................................................................................................................... 1 Belangrijkste bevindingen.................................................................................................................... 1 Advies aan gemeente Rheden ............................................................................................................ 2

Inleiding.................................................................................................................................................. 3 Waarom een 65+ gezondheidsmonitor?.............................................................................................. 3 Monitorcyclus Oost-Nederland ............................................................................................................ 3 65+ monitor 2010................................................................................................................................. 4

Deel 1: Methode en respons................................................................................................................. 5 Onderzoekspopulatie ........................................................................................................................... 5 Steekproef............................................................................................................................................ 5 Vragenlijst ............................................................................................................................................ 5 Onderzoeksopzet................................................................................................................................. 5 Respons............................................................................................................................................... 5 Weging................................................................................................................................................. 6 Gegevensverwerking en analyse......................................................................................................... 6

Deel 2: Kaders voor beleid ................................................................................................................... 7 Visie op vergrijzing............................................................................................................................... 7 Dé oudere bestaat niet......................................................................................................................... 7 Curatie en preventie dichter bij elkaar ................................................................................................. 7 Zorg in de buurt.................................................................................................................................... 9 Conclusie en aanbeveling.................................................................................................................... 9

Deel 3: Resultaten Rheden ................................................................................................................. 10 Hoofdstuk 1: Algemene kenmerken................................................................................................... 10

1.1 Leeftijd en gezondheid ............................................................................................................. 10 1.2 Geslacht ................................................................................................................................... 10 1.3 Burgerlijke staat en samenstelling huishouden........................................................................ 10 1.4 Etniciteit .................................................................................................................................... 11 1.5 Opleiding en inkomen............................................................................................................... 11 1.6 Conclusie en aanbeveling ........................................................................................................ 13

Hoofdstuk 2: Gezondheid .................................................................................................................. 14 2.1 Ervaren gezondheid ................................................................................................................. 14 2.2 Chronische ziekten en aandoeningen...................................................................................... 14 2.3 Vallen ....................................................................................................................................... 15 2.4 Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen............................................................................. 15 2.5 Psychische gezondheid ........................................................................................................... 16 2.6 Conclusies en aanbevelingen .................................................................................................. 17

Hoofdstuk 3: Gedrag en leefstijl......................................................................................................... 18 3.1 Voeding .................................................................................................................................... 18 3.2 Bewegen .................................................................................................................................. 19 3.3 Overgewicht ............................................................................................................................. 19 3.4 Roken ....................................................................................................................................... 20 3.5 Alcohol...................................................................................................................................... 20 3.6 Seksualiteit ............................................................................................................................... 21 3.7 Conclusies en aanbevelingen .................................................................................................. 21

Hoofdstuk 4: Zelfredzaamheid en zorg.............................................................................................. 22 4.1 Lichamelijke beperkingen......................................................................................................... 22 4.2 Beperkingen in huishoudelijke activiteiten ............................................................................... 22 4.3 Beperkingen in vervoer ............................................................................................................ 23

Page 3: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

20111212 rapportage 65+ monitor, Stafbureau VGZ

4.4 Mantelzorg................................................................................................................................ 23 4.5 Regie over eigen leven ............................................................................................................ 24 4.6 Conclusies en aanbevelingen .................................................................................................. 25

Hoofdstuk 5: Welzijnsvoorzieningen.................................................................................................. 26 5.1 Gebruik en behoefte welzijnsvoorzieningen ............................................................................ 26 5.2 Kennis over waar voorzieningen kunnen worden aangevraagd .............................................. 26

Hoofdstuk 6: Sociale omgeving en vrije tijd ....................................................................................... 28 6.1 Tevredenheid contacten en sociale steun................................................................................ 28 6.2 Eenzaamheid ........................................................................................................................... 28 6.3 Tijdsbesteding .......................................................................................................................... 29 6.4 Negatieve ervaringen in huiselijke kring................................................................................... 30 6.5 Veiligheid.................................................................................................................................. 30 6.6 Conclusies en aanbevelingen .................................................................................................. 30

Hoofdstuk 7: Fysieke omgeving......................................................................................................... 32 7.1 Woonsituatie............................................................................................................................. 32 7.2 Ventilatie................................................................................................................................... 32 7.3 Geluidshinder ........................................................................................................................... 33 7.4 Conclusies en aanbevelingen .................................................................................................. 33

Hoofdstuk 8: Vergelijking 65+ monitor 2005 en 2010........................................................................ 34 Hoofdstuk 9: Overzichtstabel ............................................................................................................. 35

Bijlage 1: Geraadpleegde bronnen .................................................................................................... 36

Page 4: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

1

Advies

Aanleiding voor dit advies

Op 8 december 2010 heeft de GGD van VGGM een advies aan de regiogemeenten uitgebracht in de

vorm van de startnotitie "Preventief gezondheidsbeleid voor ouderen" waarin staat beschreven hoe

gemeenten uitvoering kunnen geven aan hun wettelijke taak op het gebied van de preventieve

ouderengezondheidszorg. Dit advies legde de nadruk op het zo lang mogelijk vitaal houden van de

vitale 65-plusser en de samenwerking met de eerstelijnsgezondheidszorg hierin. Met de resultaten

van de 65+ monitor wil de GGD concrete aandachtspunten voor de gemeenten benoemen.

Belangrijkste bevindingen

De resultaten in de gemeente Rheden komen grotendeels overeen met de resultaten in

Gelderland-Midden;

Hoewel het over het geheel genomen goed gaat met de gezondheid van 65-plussers in

Rheden, zijn er verschillen binnen de doelgroep. Kenmerken als leeftijd, geslacht, etniciteit en

sociaaleconomische status hebben een grote invloed op de mate waarin iemand gezond is,

zich gezond voelt en zichzelf kan redden;

Kenmerkend voor de gezondheid van de 65-plussers is dat chronische ziekten en

valongelukken veel meer voorkomen dan bij andere leeftijdsgroepen. In Rheden lijdt de

doelgroep het vaakst aan hoge bloeddruk, gewrichtsslijtage en CARA/COPD. 16% van de 65-

plussers is gevallen en 17% heeft belangstelling voor een cursus valpreventie;

Omdat Rheden verhoudingsgewijs veel oudere inwoners heeft zal het absolute aantal mensen

met gezondheidsproblemen hoger zijn dan gemiddeld;

Er zijn een aantal significante verschillen gevonden ten opzichte van de regio; Rhedense 65-

plussers zijn vaker hoogopgeleid dan gemiddeld in Gelderland-Midden en lopen minder vaak

risico op een angststoornis of depressie. De helft van de ouderen is boven de 75 jaar. Het

aandeel 75-plussers ligt in de gemeente Rheden hoger dan gemiddeld in de regio;

Rhedense senioren drinken iets vaker alcohol dan gemiddeld. Dit past bij het hoger

opleidingsniveau van de ouderen in Rheden. Hogeropgeleiden drinken vaker alcohol dan

lageropgeleiden;

Zorgvoorzieningen (huisarts, verzorgingshuis) worden over het algemeen op goede afstand

ervaren. Voorzieningen als winkels en postkantoor echter wat minder;

De bekendheid van specifieke voorzieningen voor ouderen laat te wensen over, maar is wel

verbeterd ten opzichte van 2005;

De mate waarin Rhedense ouderen bekend zijn met het aanvragen van voorzieningen ligt

over de hele linie net wat lager dan gemiddeld;

De preventieve zorg voor deze leeftijdsgroep vindt op verschillende niveaus plaats, kijk voor

een uitwerking hiervan naar de notulen van de expertmeeting 65+ van 22 september 2011;

65-plussers ontvangen de meeste mantelzorg maar vormen ook een substantieel deel ván de

mantelzorgers;

65-plussers doen op veel manieren aan vrijetijdsbesteding en vormen daarmee een groot

potentieel voor vrijwilligerswerk;

Het overgrote deel van de 65-plussers wil zo lang mogelijk in de eigen woning blijven.

Page 5: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

2

Advies aan gemeente Rheden

Breng de doelgroep lokaal in kaart zodat gericht beleid kan worden gevoerd. Vrouwen,

alleenstaanden, 75-plussers en laagopgeleiden zijn ongezonder dan de rest van de populatie.

Benoem risicogroepen en speerpunten;

Breng zo lokaal mogelijk in beeld welke voorzieningen en activiteiten er voor welke doelgroep

beschikbaar zijn en ga met de aanbieders in gesprek. Komen de bereikte doelgroep en het

effect van de interventies overeen met de doelstellingen van de gemeente? Worden bewezen

effectieve interventies gebruikt? Is er samenhang tussen de beschikbare voorzieningen? Wat

wordt gemist? Hoe kan de doelgroep worden gewezen op deze voorzieningen? Stuur binnen

de gemeentelijke mogelijkheden op resultaat;

De gemeente is geen uitvoerder in dit beleidsdomein. Maar er ligt wel een stevige uitdaging

voor de gemeente als het gaat om het bevorderen van samenhang binnen de publieke

gezondheidszorg en de afstemming met de curatieve zorg (Wpg, Art. 2, lid 1). Concreet gaat

het in de preventieve ouderengezondheidszorg dan om de verbinding tussen eerstelijn,

welzijnswerk en preventieve gezondheidszorg. Betrek vooral de huisartsen hierbij, als centrale

actoren in dit domein, en zorg dat deze verbinding zichtbaar wordt. Begin hierin klein en neem

concrete casuïstiek als uitgangspunt. In de gemeente Rheden ligt al een goede infrastructuur

voor de samenwerking met de eerstelijnszorg. Neem samenwerkingsdoelstellingen op in de

gemeentelijk nota en verbind er resultaten aan;

Kijk in dit verband ook eens naar het aanbod van sportverenigingen. De hedendaagse 65-

plussers voelen zich minder aangesproken door typische ouderensporten. Wellicht kunnen

sportclubs hun reguliere aanbod geschikt maken voor de doelgroep. Een 65+ voetbal- of

hockeycompetitie op een half veld bijvoorbeeld.

Kijk ook naar samenwerkingspartners binnen eigen gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld

naar beleidsdomeinen als Bouwen en Wonen, zij kunnen in een belangrijke rol spelen in het

creëren van een gezonde leefomgeving;

Betrek zoveel mogelijk de doelgroep zelf bij het hele proces.

Page 6: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

3

Inleiding

Waarom een 65+ gezondheidsmonitor?

De Wet publieke gezondheid (Wpg) geeft aan welke taken gemeenten hebben op het terrein van de

publieke gezondheid. Aan deze wet is een specifiek artikel over de preventieve gezondheidszorg voor

ouderen toegevoegd (artikel 5a), dat per 1 juli 2010 in werking is getreden. Met dit artikel wordt de

gemeente verplicht om te zorgen voor het monitoren, signaleren en voorkomen van

gezondheidsproblemen bij ouderen boven de 65 jaar.

In de startnotitie “Preventief gezondheidsbeleid voor ouderen” van december 2010, adviseert de GGD

Gelderland-Midden de 16 gemeenten in de regio op welke manier ze deze wettelijke taak aan kunnen

pakken. Deze aanpak staat op hoofdlijnen beschreven in deel 2 van deze rapportage en is leidraad

voor de vertaling van de resultaten van de 65+ monitor in advies voor gemeentelijk beleid.

Op grond van de Wpg moet de gemeenteraad elke vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid

vaststellen. Deze dient gebaseerd te zijn op de gezondheidssituatie van de lokale bevolking. Dit

inzicht is op gestandaardiseerde wijze en door epidemiologische analyses verkregen en wordt,

volgens de Wpg, uitgevoerd door de GGD. Gemeenten kunnen zich in de (lokale) beleidskeuze voor

de uitvoering van de preventieve ouderengezondheidszorg naast uitkomsten van de ouderenmonitor

ook baseren op andere bronnen in de zorgketen zoals huisartsen, zorgverzekeraars e.a..

Monitorcyclus Oost-Nederland

De GGD’en in Gelderland en Overijssel geven gezamenlijk vorm aan hun epidemiologische taak in de

vorm van een monitorcyclus (tabel 1). Door deze samenwerking kan efficiënter gewerkt worden en zijn

de uitkomsten onderling vergelijkbaar. Omdat de problematiek in de verschillende leeftijdsgroepen

(kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen) verschilt, worden er vier verschillende monitors gehouden.

Door de monitors te herhalen kunnen veranderingen in de gezondheid van de bevolking worden

gesignaleerd.

Tabel 1: Monitorcyclus

Jaar Monitor Doelgroep

2003 E-MOVO, jeugdmonitor 2de en 4de klassers van het VO

2005 65+ monitor zelfstandig wonende 65-plussers

2007 E-MOVO, jeugdmonitor 2de en 4de klassers van het VO

2008 Volwassenenmonitor zelfstandig wonende 19 t/m 64 jarigen

2009 Kindermonitor 0 t/m 11 jarigen

2010 65+ monitor zelfstandig wonende 65-plussers

2011 E-MOVO, jeugdmonitor 2de en 4de klassers van het VO

In dit kader werd in het najaar van 2010 de monitor onder 65-plussers voor de tweede keer

uitgevoerd. De eerste 65+ monitor vond plaats in 2005.

Page 7: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

4

65+ monitor 2010

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in de lichamelijke, sociale en geestelijke

gezondheid van zelfstandig wonende ouderen in de leeftijd van 65 jaar en ouder in de gemeenten van

Gelderland-Midden. Hiermee levert GGD Gelderland-Midden een bijdrage aan de onderbouwing van

het lokale én integrale gezondheidsbeleid.

De term “gezond ouder worden” (‘healthy ageing’) staat centraal in de preventieve gezondheidszorg

voor 65-plussers. “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke,

sociale en geestelijke gezondheid worden geoptimaliseerd zodat ouderen actief aan de samenleving

kunnen deelnemen en een onafhankelijk leven kunnen leiden met een goede levenskwaliteit.

Rapportage

De resultaten worden op regionaal niveau en per gemeente gerapporteerd. Van de regiorapportage is

een samenvatting gemaakt.

In de gemeente rapportage maken we zoveel mogelijk onderscheid tussen verschillende groepen

ouderen. Dé 65-plusser bestaat immers niet. We onderscheiden waar mogelijk op geslacht en

leeftijdscategorieën (65-74, en 75+). Daarnaast worden, indien relevant, de cijfers vergeleken met de

cijfers voor heel Gelderland Midden (16 gemeenten).

Voor u ligt de gemeentelijke rapportage Rheden. Het tabellenboek is digitaal beschikbaar gesteld aan

de betreffende gemeente.

Page 8: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

5

Deel 1: Methode en respons

Onderzoekspopulatie

Iedere zelfstandig wonende 65-plusser in Gelderland-Midden kwam in aanmerking voor deelname aan

het onderzoek. Mensen die wonen in o.a. een verpleeghuis/verpleeginrichting, verzorgingshuis,

woonzorgcentrum, (psychiatrisch) ziekenhuis of een instelling voor gehandicapten vielen buiten het

bereik van dit onderzoek, omdat de preventieve gezondheidszorg voor ouderen zoals beschreven in

de Wpg zich in eerste instantie niet richt op deze groep. In Nederland woont ongeveer 95% van de 65-

plussers zelfstandig.

Steekproef

De 65+ monitor is uitgevoerd in alle 16 gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Voor de gemeente

Arnhem is de steekproef opgehoogd voor de wijk Presikhaaf. Per gemeente/wijk werd met behulp van

de gemeentelijke basisadministratie een a-selecte steekproef getrokken van 600 65-plussers. In de

gemeente Rozendaal bestond de steekproef uit 386 65-plussers, omdat er niet meer 65-plussers in

deze gemeente wonen. In totaal zijn in de regio Gelderland-Midden 9.986 vragenlijsten uitgezet.

Vragenlijst

Onder de 65-plussers in de steekproef is een gezondheidsvragenlijst verspreid. De vragenlijst bestond

uit een basis- en een keuzegedeelte. Het keuzegedeelte werd bepaald door de inbreng van de 81

gemeenten in Oost-Nederland. Er is zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van standaardvraagstellingen

uit de Lokale en Nationale Monitor (LNM).

Onderzoeksopzet

De geselecteerde 65-plussers kregen op 29 september 2010, via een extern, gespecialiseerd bedrijf,

een uitnodigingskaart met een inlogcode om via internet de vragenlijst in te vullen. Na het invullen van

de digitale vragenlijst kregen de respondenten een persoonlijk leefstijladvies, gericht op gezond ouder

worden en vitaal blijven.

De inlogcodes waren persoonsgebonden om bij te kunnen houden welke personen hadden

deelgenomen aan het onderzoek. NB: Er kon niet worden bekeken wat deze personen op de vragen

van het onderzoek hadden geantwoord. Respondenten, verkeerd geadresseerden en personen die te

kennen gaven niet te willen deelnemen aan het onderzoek werden verwijderd uit het

aanschrijfbestand. De resterende aangeschreven 65-plussers kregen in oktober 2010 een

herinneringsbrief met daarbij, naast de inlogcode, een schriftelijke vragenlijst. In november 2010 is

een tweede en laatste herinnering verstuurd.

De teruggestuurde fysieke vragenlijsten zijn door het externe bedrijf gedigitaliseerd. De GGD heeft

alle ingevulde vragenlijsten vervolgens verwerkt tot een databestand, waarin alleen de antwoorden

van de respondenten op de vragenlijsten zijn opgenomen, dus geen naam en adresgegevens, zodat

de privacy van de deelnemers is gewaarborgd.

Respons

Van de 9.986 verstuurde vragenlijsten in de regio Gelderland – Midden waren er 5.928 bruikbaar voor

analyse. De totale respons komt daarmee op 59%. Van de respondenten heeft 28% de vragenlijst

digitaal ingevuld en 72% schriftelijk.

Page 9: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

6

Voor de afzonderlijke gemeenten varieert de respons van 54% tot 67%. In Rheden bedroeg de

respons 59%

Weging

Om de uitkomsten van de respondenten representatief te maken voor de gehele onderzoekspopulatie

worden de gegevens gecorrigeerd. De gegevens van de respondenten worden daarvoor gewogen

naar de werkelijke geslachts- en leeftijdsverdeling van de bevolking van 65 jaar en ouder in de

gemeente. De responspopulatie is zo in overeenstemming met de daadwerkelijke populatie in de

gemeente.

Daarnaast zijn, door de gekozen onderzoeksopzet (in alle gemeenten een even grote steekproef),

sommige gemeenten oververtegenwoordigd in de steekproef. Om van de regio een representatief

beeld te geven moesten de gegevens ook gecorrigeerd worden door weging.

Alle analyses zijn dan ook uitgevoerd op een ‘gewogen’ bestand. In dit rapport en in het tabellenboek

worden gewogen resultaten gepresenteerd.

Gegevensverwerking en analyse

De resultaten in deze rapportage worden weergegeven in percentages. Het kan door afronding

voorkomen dat de percentages in de figuren en tabellen niet precies optellen tot 100%.

Voor enkele onderwerpen is onderzocht of er échte verschillen (statistisch significant, die dus niet op

toeval berusten) bestaan tussen de gemeenten, regio Gelderland-Midden en regio Oost. Daarnaast

zijn op regionaal niveau de verschillen tussen geslacht, leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus

(SES) getoetst. Er is een significantieniveau van 5% gehanteerd. Als een verschil statistisch

significant is, betekent dit dat de kans dat het gevonden verschil toevallig is, 5% of minder is. Als een

resultaat statistisch significant is, houdt dit niet direct in dat het verschil ook relevant voor beleid en

praktijk is. Andersom is het zo dat een niet-significant resultaat wel degelijk een aanleiding voor nieuw

beleid kan zijn.

De analyses zijn gedaan met het statistische pakket SPSS voor Windows versie 17.0 .

Page 10: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

7

Deel 2: Kaders voor beleid

Visie op vergrijzing

Is vergrijzing in onze samenleving een probleem of een zegen? Het antwoord daarop bepaalt hoe we

naar senioren kijken. Natuurlijk gaat ouderdom met gebreken gepaard en dat kost de samenleving

geld. Maar met de groei van het aantal 65-plussers is er in gemeenten ook een behoorlijk

maatschappelijk potentieel aanwezig. Veel mensen die eenmaal 65 zijn kunnen nog vele jaren in

gezondheid en zonder al te grote fysieke beperkingen doorleven. Mannen hebben na hun 65e

gemiddeld nog 16,5 jaar te gaan en vrouwen zelfs nog 20 jaar. Gedurende een groot deel van die tijd

kunnen de betrokkenen met een relatief goede gezondheid nog maatschappelijk actief zijn. De

aankomende senioren hebben door inkomen en opleiding gemiddeld een betere maatschappelijke

positie en een betere gezondheid dan de huidige senioren. Bovendien zijn ze als consument op

meerdere markten een economische factor van belang.

Kortom; ouderen zijn niet alleen maar onderwerp van zorg, veel meer nog zijn ze onmisbaar in

maatschappelijke activiteiten. Bovendien dient zich een grote groep “jonge” ouderen met een sterke

mate van autonomie aan die ook in gezondheid en welzijn heel goed hun eigen keuzen maken. De

centrale gemeentelijke doelstelling uitgedrukt in de term “gezond ouder worden” sluit hierop aan.

Dé oudere bestaat niet

Niettemin zullen zich bij ouderen in de loop der jaren grote veranderingen voordoen. Voorbeelden

hiervan zijn functionele beperkingen, chronische aandoeningen, depressie, cognitieve achteruitgang

en verlies van partner. De mate van vóórkomen verschilt per oudere en neemt toe met de leeftijd.

“De oudere” bestaat dan ook niet. In uitersten varieert het beeld van de actieve welgestelde oudere tot

de kwetsbare geriatrische patiënt. De doelgroep ' ouderen' wordt gedefinieerd als burgers die ouder

zijn dan 65 jaar omdat de meeste mensen tot die tijd nog een baan hebben en deelnemen aan het

maatschappelijk leven. Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen mag duidelijk zijn dat deze

leeftijdsgrens niet 'hard' is. Veel 65-plussers werken nog en dit aantal zal toenemen. Boven de 65

wordt onderscheid gemaakt in twee, soms drie, leeftijdsgroepen. De grote groep van actieve, vitale en

draagkrachtige ouderen concentreert zich in het algemeen in de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar. De

groep daarboven van 75 jaar en ouder drukt in het algemeen zwaarder op zorg en ondersteuning. Dit

neemt nog verder toe boven de 85 jaar. Ouderen die kwetsbaar zijn door een chronische ziekte, een

ongezonde leefstijl, een lage sociaaleconomische status, psychosociale beperkingen, etnische

afkomst of omdat ze mantelzorger zijn, komen gemeenten in alle leeftijdsgroepen tegen. De oudere

mantelzorger speelt een cruciale rol in de ouderengezondheidszorg en deze rol zal in de toekomst

alleen maar toenemen.

Curatie en preventie dichter bij elkaar

Bij gezond ouder worden hebben gemeenten een taak in het uitstellen en voorkómen van ziekten en

beperkingen bij ouderen die nog gezond zijn. Maar zij hebben ook een belangrijke rol in het

ondersteunen van de zelfstandigheid bij ouderen die al ziek en/of beperkt zijn. Met het uitvoeren van

deze taken geven gemeenten inhoud aan preventieve gezondheidszorg voor ouderen. De

geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg, organisaties met een preventieaanbod zoals de GGZ,

verslavingszorg, thuiszorg e.a. en organisaties voor welzijn ouderen zijn daarin strategische partners.

De samenwerking moet zich richten op de koppeling van preventie aan behandeling en begeleiding.

De huisartsenpraktijk is met het nieuwe profiel van de praktijkondersteuner de “spin in het web” van de

geïntegreerde eerstelijnszorg. De huisarts kent een lage drempel, is vaak de schakel in het

zorgproces en de toegang voor curatieve zorg en niet zelden ook voor het Wmo-loket. Bij uitstek kan

Page 11: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

8

de huisarts ouderen motiveren voor preventieve interventies en ondersteuning. Gemiddeld vier keer

per jaar bezoekt een patiënt de huisartsenpraktijk met een nieuwe vraag over de gezondheid of voor

controle van een bestaande chronische ziekte. De huisarts is dossierhouder van de patiënt. Het

huisartsinformatiesysteem maakt het mogelijk op basis van leeftijd, aandoeningen of

geneesmiddelengebruik patiëntencategorieën voor preventie te definiëren. De huisarts ziet de patiënt

met enige regelmaat en onder verschillende omstandigheden. Door de continuïteit in de

huisartsenzorg kan deze vaak goed een inschatting van de risicofactoren en bijbehorende

leefstijladviezen maken die specifiek voor de patiënt de meeste winst oplevert. Ouderen met een

verhoogd risico zijn daarmee bij de huisarts over het algemeen goed in beeld. Een geïntegreerde

eerstelijnszorg als operationele setting voor preventieve zorg voor ouderen biedt nog steeds ruimte

voor een meer specifieke aanpak naar bijzondere risicogroepen. De afstemming tussen curatie,

preventie en ondersteuning is een gezamenlijke inspanning van publieke gezondheidszorg, eerste-

en tweedelijnszorg en zorgverzekeraars.

Op hoofdlijnen laat bovenstaand advies voor de verschillende actoren de volgende accenten zien:

Beleidsaccenten per

rol, voor de beide

leeftijdscategorieën:

Geïntegreerde

eerstelijnsgezondheidszorg

Gemeente Organisaties voor

preventie

65-75 jaar signalering en opsporing

van risico’s bij ouderen, het

motiveren en toeleiden van

ouderen naar preventieve

interventies van anderen

en de uitvoering van

programma’s voor groepen

ouderen met bepaalde

risicokenmerken

(programmatische

preventie).

bevorderen van

recreatie- en

sportarrangementen

voor ouderen, het

aanboren van het

ouderenpotentieel

voor vrijwilligerswerk

in maatschappelijke

sectoren en de

ondersteuning van

mantelzorg.

Ontwikkeling, inzet en

evaluatie van

preventieve interventie-

programma’s voor

ouderen.

75+ de uitvoering van

programma’s voor groepen

ouderen met bepaalde

risicokenmerken en de

signalering van de

noodzaak en organisatie

van ondersteuning in

complexe zorg voor

ouderen.

bevorderen van

recreatie- en

sportarrangementen

voor ouderen en de

uitvoering van

ondersteunende

maatregelen en

voorzieningen in de

sfeer van wonen,

zorg, welzijn,

geldzaken, vervoer

en informatie en

advies voor ouderen.

Ontwikkeling, inzet en

evaluatie van

preventieve

interventieprogramma’s

voor ouderen.

Page 12: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

9

Zorg in de buurt

De huisartsenpraktijken zijn nu vooral bezig de zorg voor kwetsbare ouderen beter te organiseren; dat

wil zeggen kwetsbare ouderen in hun patiëntenbestand opsporen en vervolgens begeleiden. Daarbij

hoort binnen een geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg een netwerk met andere zorgverleners en

instanties op wijk- en gemeenteniveau. De eerste leeftijdsgroep 65 tot 75 jaar met een concentratie

van actieve en vitale ouderen -zo lang mogelijk fit door preventie- is op dit moment nog geen

doelgroep van de huisartsenpraktijken. Huisartsen worden alleen betaald voor consulten en

huisbezoeken op grond van zorgvragen. Met uitsluiting van programmatische preventie waarvoor een

aparte financiering geldt, is het systematisch benaderen van groepen voor preventieve doeleinden

nog geen onderdeel van de huisartsenzorg. In de nota ‘Gezondheid dichtbij’ spreekt minister

Schippers de ambitie uit om zorg in de buurt te brengen en niet de stelsels maar de mensen centraal

te laten staan. Zij roept gemeenten op om een betere fysieke, organisatorische en inhoudelijke

verbinding te organiseren tussen publieke gezondheidszorg en de basiszorg vanuit Zvw, AWBZ en

Wmo. Ze gaat hier in de loop van 2011 nader op in.

Conclusie en aanbeveling

Samenwerking tussen gemeenten en eerstelijnsgezondheidszorg biedt kansen voor de uitvoering van

de preventieve ouderengezondheidszorg. Hierbij moet in acht worden genomen dat dé 65-plusser niet

bestaat en dat er in de verschillende categorieën dus verschillende beleidsaccenten zijn. De 65+

monitor maakt de verschuivingen die zich in de loop der jaren in de behoeften van en het beeld van 65

plussers voordoen zichtbaar. Dat geeft gemeenten, én instellingen die zich bezighouden met zorg

voor en welzijn van ouderen aanknopingspunten voor aanpassingen in beleid. De GGD adviseert de

gemeenten dan ook om de bevindingen van de ouderenmonitor te toetsen aan haar strategische

partners in de eerstelijnsgezondheidszorg, de preventie en in de sector welzijn ouderen.

Page 13: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

10

Deel 3: Resultaten Rheden

Hoofdstuk 1: Algemene kenmerken

Persoonskenmerken als leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, etniciteit en sociaaleconomische status

hebben invloed op de gezondheidstoestand van het individu. Deze relatie wordt in dit hoofdstuk

toegelicht.

1.1 Leeftijd en gezondheid

Volgens de bevolkingsprognose van het CBS zullen er in 2020 3,4 miljoen 65-plussers zijn.

De vergrijzingpiek is te verwachten rond 2050. Ruim vierenhalf miljoen Nederlanders, een kwart van

de bevolking, zijn dan 65 jaar of ouder.

Het aandeel 80-plussers binnen de groep ouderen zal stijgen van 26% in 2009 tot 40% in 2050.

Door de veranderingen in de leeftijdsopbouw zullen meer mensen te maken krijgen met chronische

ziekten en beperkingen. Met het stijgen van de leeftijd wordt een groter beroep gedaan op zorg- en

welzijnvoorzieningen.

Naarmate de leeftijd stijgt nemen daardoor de zorgkosten toe. Gemiddeld wordt € 4.200,- per jaar per

inwoner uitgegeven aan zorg. Voor een 65-74 jarige zijn de zorgkosten € 6.496,- en voor een 85-

plusser lopen de jaarlijkse kosten op naar € 29.172,- Van de totale gezondheidszorgkosten bestaat

18,5% uit kosten voor de ouderenzorg. Ter vergelijking: de kosten voor de openbare gezondheidszorg

beslaan 1,8% van de totale kosten.

In Rheden is 22% van de bevolking 65 jaar of ouder. Rheden heeft op één gemeente na de meeste

ouderen van de regio Gelderland Midden (gemiddeld 15%). De groep 65-plussers bestaat voor 50%

uit 65-75 jarigen en voor 50% uit 75-plussers. Het aandeel 75-plussers is hiermee iets groter dan

gemiddeld in de regio (46%).

1.2 Geslacht

Vrouwen doen een groter beroep op de gezondheidszorg dan mannen. De belangrijkste verklaring

hiervoor is te vinden in de hogere levensverwachting van vrouwen. Bijkomend aspect van die hoge

levensverwachting is dat vrouwen vaker alleenstaand zijn en eerder een beroep moeten doen op

formele zorg omdat er geen mantelzorgende partner is. Het aandeel vrouwen neemt toe met de

leeftijd, zie tabel 1.1.

Tabel 1.1 Verdeling naar geslacht per leeftijdsgroep in Rheden

65-74 jaar 75+ totaal

Mannen 46% 37% 41%

Vrouwen 54% 63% 59%

Deze percentages wijken niet af van het gemiddelde in de regio Gelderland-Midden.

1.3 Burgerlijke staat en samenstelling huishouden

Om een beeld te krijgen van de leefsituatie van ouderen is gekeken naar de burgerlijke staat en het

aantal personen waaruit een huishouden bestaat. Over het algemeen hebben gehuwden minder

gezondheidsproblemen dan nooit-gehuwden of verweduwden. Mensen die gescheiden zijn hebben de

meeste gezondheidsproblemen.

In Rheden is 63% van de 65-plussers gehuwd of samenwonend, 3% is nooit gehuwd geweest, 4%

gescheiden en 30% is verweduwd.

Page 14: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

11

Het aandeel alleenstaande vrouwen neemt vanaf 65 jaar sterk toe. Bij mannen is dat vanaf 75 jaar,

maar in mindere mate. Bijna de helft van de 80-85-jarigen is alleenstaand. Bij 65-plussers is de sterfte

van de partner de belangrijkste oorzaak van het alleen staan. Er zijn bijna 3 keer zoveel alleenstaande

vrouwen dan mannen van 65 jaar en ouder

Een partner is vaak een belangrijke bron van steun bij (gezondheids)problemen. Dit is één van de

verklaringen voor de bevinding dat ouderen (50-79-jarigen) die gescheiden, verweduwd of nooit

gehuwd zijn, een slechtere lichamelijke en psychische gezondheid hebben dan gehuwde ouderen.

Ouderen die recent hun partner hebben verloren (minder dan 3 jaar weduwe of weduwnaar) hebben

bijna drie keer zo vaak een slechte psychische gezondheid dan ouderen met een partner,

waarschijnlijk door de stress die ontstaat na het verlies van de partner. Naarmate het overlijden van

de partner langer geleden is, neemt de kans op gezondheidsproblemen weer af.

In Rheden woont 34% van de 65-plussers alleen en 62% met partner.

1.4 Etniciteit

De gezondheidstoestand van met name niet-westerse allochtonen is over het algemeen minder goed

dan die van autochtone Nederlanders en westerse allochtonen.

Volgens de definitie van het CBS wordt iemand tot de niet-westerse allochtone bevolkingsgroep

gerekend als vader en/of moeder geboren is in Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en

Japan) of Turkije.

De vier grootste groepen niet-westerse allochtonen in Nederland zijn Turken, Surinamers,

Marokkanen en Antillianen. Deze groepen rapporteren vaker een slecht ervaren gezondheid dan

andere groepen mensen.

Tussen 2010 en 2050 stijgt het percentage niet-westerse allochtone 65-plussers van 4% (1 op de 26)

naar 18% (1 op de 6).

6% van de deelnemers in Rheden aan dit onderzoek is van allochtone afkomst, waarvan 2% van

Nederlands Indische afkomst is en 3% niet nader wordt gedefinieerd. De groep niet-westerse

allochtonen is met minder dan 1% ondervertegenwoordigd in dit onderzoek.

De ervaring leert dat de respons van niet-westerse allochtonen in gezondheidsonderzoeken over het

algemeen laag is, dat lijkt ook nu het geval.

1.5 Opleiding en inkomen

Voor een gemeente is het van belang om opleiding en inkomen in kaart te hebben. Opleiding en

inkomen geven tezamen een indicatie voor de sociaaleconomische status (SES) van de

respondenten. Inkomen zou bij ouderen een betere afspiegeling zijn van de sociaaleconomische

status dan het opleidingsniveau. Omdat de opleidingskansen door de jaren heen zijn toegenomen, zijn

de huidige 65-plussers gemiddeld lager opgeleid dan jongeren.

Verschillen in opleidingsniveau hangen samen met verschillen in gezondheid, zowel wat betreft

levensverwachting als gezonde levensjaren. Mannen met een hbo- of wetenschappelijke opleiding

leven 7,3 jaar langer dan laagopgeleide mannen. Voor vrouwen is dit verschil 6,4 jaar.

Maar er zijn meer verschillen: lager opgeleide mannen en vrouwen leven respectievelijk 19,2 en 20,6

jaar minder in als goed ervaren gezondheid dan hoger opgeleiden. Bovendien leven hoog opgeleide

mannen en vrouwen respectievelijk 14,3 en 15,3 jaar langer zonder beperkingen.

Risicofactoren als een ongezonde leefstijl komen vaker voor onder laagopgeleiden dan onder

hoogopgeleiden. Het zorggebruik van laagopgeleiden is, in overeenstemming met hun

gezondheidstoestand, hoger dan dat van hoogopgeleiden. Maar na correctie voor gezondheid zijn de

verschillen gering. Mensen met een lage SES gaan iets vaker naar de huisarts en bezoeken iets

Page 15: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

12

minder vaak een specialist. Anders ligt dit voor het gebruik van preventieve voorzieningen. Mensen

met een lage SES maken minder gebruik van preventieve tandzorg, bevolkingsonderzoeken en

leefstijlinterventies.

1.5.1 Opleiding Aan de respondenten is gevraagd wat hun hoogst voltooide opleiding is. In Rheden is 56% laag

opgeleid (geen opleiding, LO, LBO, MAVO), 20% middelbaar opgeleid (MBO, HAVO en VWO) en

24% hoog opgeleid (HBO, WO). Ouderen in Rheden zijn hoger opgeleid dan gemiddeld in de regio.

Mannen hebben een hoger opleidingsniveau dan vrouwen. Het opleidingsniveau neemt af met het

stijgen van de leeftijd: 75-plussers hebben een lager opleidingsniveau dan 65-74 jarigen (figuur 1.5).

Figuur 1.5: Opleidingsniveau, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht (%)

1.5.2 Inkomen

Iedereen in Nederland krijgt AOW als hij 65 jaar of ouder is. De AOW wordt uitgekeerd door de

Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarnaast bestaan er voor 65-plussers allerlei

inkomensverruimende maatregelen, waar ouderen recht op hebben, afhankelijk van hun

inkomenssituatie. Inkomensverruimende maatregelen zijn: huurtoeslag, zorgtoeslag, belastingaftrek,

kwijtschelding gemeentelijke heffingen, aftrek specifieke zorgkosten, bijzonder bijstand,

tegemoetkoming bij ziekte of handicap en vervoersvoorziening. 65-plussers met een laag inkomen

hebben vaker een minder goede gezondheid dan 65-plussers met een hoog inkomen. Een laag

inkomen kan daarentegen ook het effect zijn van een slechtere gezondheid.

In Rheden bestaat het inkomen bij 10% van de 65-plussers alleen uit AOW. 7% van de respondenten

heeft moeite met rondkomen.

Page 16: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

13

1.6 Conclusie en aanbeveling

Leeftijd, geslacht, etniciteit en sociaaleconomische status hebben een duidelijke invloed op

gezondheid. Gemeenten hebben een goed beeld van hun bevolkingssamenstelling en –opbouw. Deze

demografische gegevens moeten veel meer worden gekoppeld aan informatie uit andere beschikbare

bronnen, waaronder dit onderzoek. Met een dergelijk overzicht moeten gemeenten vervolgens

doelgroepen definiëren en concrete beleidsvoornemens uitwerken.

Page 17: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

14

Hoofdstuk 2: Gezondheid

Om inzicht te verschaffen in de gezondheidstoestand van 65-plussers is in dit onderzoek gevraagd

naar ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziekten en geestelijke gezondheid.

Deze factoren geven samen een indicatie van de gezondheidstoestand van 65-plussers in Rheden.

Met het toenemen van de leeftijd neemt de kans op het krijgen van ziekten en beperkingen toe. Vaak

hangt het optreden van een ziekte samen met één of meer beperkingen.

2.1 Ervaren gezondheid

Ervaren gezondheid, ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving genoemd, weerspiegelt

het oordeel over de eigen gezondheid van de 65-plusser.

Hoe slechter iemand zijn of haar eigen gezondheid ervaart, hoe hoger de kans op overlijden.

Figuur 2.1: Goed tot uitstekende ervaren gezondheid, naar geslacht en leeftijd (%)

Uit voorgaand figuur blijkt dat 74% van de 65-plussers in Rheden hun gezondheid als goed tot

uitstekend beoordeelt. Naarmate mensen ouder worden, voelen ze zich minder gezond. 80% van de

65-75 jarigen ervaart zijn/haar gezondheid als goed tot uitstekend, dit percentage daalt bij 75-

plussers naar 69%.

2.2 Chronische ziekten en aandoeningen

Hoe gezond iemand zich voelt hangt deels af van het wel of niet hebben van een (chronische) ziekte.

Onder chronische ziekte wordt verstaan: een onomkeerbare aandoening, zonder uitzicht op volledig

herstel en met een gemiddeld lange ziekteduur.

Naarmate de leeftijd stijgt komen chronische ziekten meer voor. Het is voor een gemeente zowel in

het kader van de Wmo als de Wpg van belang om te weten hoe het gesteld is met de chronische

ziekten. Zo ondervinden mensen met een chronische ziekte vaak beperkingen in hun zelfredzaamheid

waardoor ze beroep moeten doen op (in)formele zorg. Het krijgen van een chronische ziekte hangt in

veel gevallen samen met leefstijl; preventie kan het aantal chronische ziekten terugdringen.

Chronische ziekten en aandoeningen komen op alle leeftijden voor, maar vooral onder ouderen zijn

relatief veel chronisch zieken. Vrouwen hebben vaker een chronische aandoening dan mannen.

Page 18: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

15

De top 3 van chronische ziekten onder 65-plussers in Rheden ziet er als volgt uit:

Hoge bloeddruk 34%

Gewrichtsslijtage van heupen of knieën 25%

Astma en COPD 15%

Ruim de helft van de respondenten voelt zich door een chronische aandoening in meer of

mindere mate belemmerd; vrouwen en oudere ouderen vaker dan mannen en jongere ouderen.

2.3 Vallen

In Nederland wordt iedere 5 minuten een 65-plusser behandeld op de spoedeisende hulp na een

valongeluk. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om botbreuken aan pols, heup of bekken.

Valongelukken zijn pijnlijk, leiden vaak tot functionele beperkingen en verminderde kwaliteit van leven.

Bij ouderen verloopt het genezingsproces langzamer en ontstaan vaak klachten van blijvende aard.

Senioren worden als gevolg van een val vaak onzekerder en angstiger, hetgeen de kans op een

volgende val vergroot. Ook blijkt dat ouderen nog lange tijd na een valongeval beduidend minder

actief zijn dan daarvoor. Dit betekent een directe bedreiging voor het behoud van mobiliteit, sociale

netwerk en uiteindelijk de zelfstandigheid. Vaak zal na een ernstig valongeluk voor langere tijd een

beroep op mantelzorg of formele zorg worden gedaan.

Er zijn interventies waarvan bewezen is dat ze de kans op valincidenten reduceren. Het gaat dan niet

alleen om aanpassingen in de fysieke omgeving, maar ook in gedrag, vaardigheden en medicatie. Met

name oefenprogramma’s met een matig intensieve lichamelijke activiteit blijken bij ouderen het meest

effectief. Valpreventie interventies zijn ook kosteneffectief. Ze kunnen relatief gemakkelijk worden

opgezet en hebben aantoonbaar effect. Voorbeelden van effectieve programma’s zijn: Zicht op

evenwicht, Halt! U valt!, In Balans, Bewegen valt goed, Vallen verleden tijd en Gezond en Vitaal.

Uit dit onderzoek blijkt dat 16% van de respondenten de afgelopen 3 maanden is gevallen; in bijna de

helft van de gevallen was dit in of om huis.

Van de vallers rapporteert een derde lichamelijk letsel. Naar de aard van de verwondingen is niet

gevraagd.

Verder blijkt dat 17% van de 65-plussers belangstelling heeft voor een cursus valpreventie. Dit biedt

aanknopingspunten voor de gemeente.

2.4 Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen

Benzodiazepines zijn geneesmiddelen die hoofdzakelijk worden voorgeschreven als slaap- en

kalmeringsmiddel. Ze worden veel gebruikt door ouderen. Angst, depressieve gevoelens en

slapeloosheid zijn de meest voorkomende indicaties om slaap- en kalmeringsmiddelen voor te

schrijven. De bijwerkingen (sufheid, slappe spieren, verminderde concentratie en reactievermogen)

beïnvloeden echter het lichamelijk en geestelijk welbevinden en kunnen de kans op een verkeers- of

valongeval vergroten. Bovendien zijn slaap- en kalmeringsmiddelen verslavend.

25% van de respondenten gebruikt weleens een slaap- of kalmeringsmiddel, 16% van de

respondenten gebruikte dit in de afgelopen twee weken. Het gebruik neemt toe met de leeftijd (de

vergelijking met de monitor Volwassenen laat zien dat één op de tien volwassenen in de voorgaande

twee weken een slaap- of kalmeringsmiddel gebruikte).

Van de 75-plussers gebruikt 31% de middelen weleens. Onder vrouwen is het gebruik hoger dan

onder mannen, resp. 30% en 19%. Deze percentages zijn vrijwel gelijk aan de percentages in

Gelderland-Midden.

Page 19: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

16

2.5 Psychische gezondheid

Bij een optimale psychische gezondheid is er sprake van succesvol functioneren wat resulteert in

productieve activiteiten, bevredigende relaties met anderen en de mogelijkheid tot aanpassen en

omgaan met tegenslagen.

Mensen met een slechte psychische gezondheid hebben daarentegen last van psychische klachten of

zelfs van psychische stoornissen. Psychische klachten omvatten gevoelens van psychische

verstoring, zoals gevoelens van angst, depressie, slaapverstoring en stress. Dit kan leiden tot

zichtbaar leed, een (gedeeltelijk) onvermogen tot functioneren en een verhoogd risico op sterfte, pijn

en beperkingen. Psychische stoornissen zijn onder andere dementie, schizofrenie, depressie,

angststoornissen, stoornissen in het middelengebruik en verstandelijke handicap. In Nederland heeft

9,6% van de mensen boven de 12 jaar psychische klachten, worden 740.000 mensen per jaar

depressief en sterven jaarlijks gemiddeld 6.760 mensen aan psychische stoornissen .

In de praktijk wordt psychische gezondheid vaak gezien als de mate waarin psychische klachten

afwezig zijn. Er zijn verschillende vragenlijsten voor het meten van psychische gezondheid.

Schattingen van de omvang van psychische ongezondheid in de bevolking verschillen sterk per

gebruikte vragenlijst.

In de 65+ monitor is gebruik gemaakt van de internationale standaard, de Mental Health Inventory

(MHI-5). De lijst bestaat uit vijf vragen naar gevoelens in de afgelopen vier weken. Items die aan bod

komen zijn zenuwachtigheid, somberheid, gelukkig zijn, in de put zitten en zich rustig voelen. Deze

inventarisatie wijst uit dat 88% van de mensen in Rheden psychisch gezond is; 7% van de

respondenten is psychisch licht ongezond, 4% matig en 1% ernstig. De cijfers wijken niet af van het

beeld in Gelderland-Midden. In onderstaande grafiek staat de psychische gezondheid uitgesplitst naar

geslacht en leeftijd.

Figuur 2.5: Psychische gezondheid, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht (%)

Vrouwen blijken vaker psychisch ongezond te zijn dan mannen.

Ook is gevraagd naar ervaren problemen. Opvallend is dat bijna één op de vijf 65-plussers in Rheden

aangeeft een probleem te hebben dat hen dag en nacht bezighoudt. Dit probleem heeft het vaakst te

maken met de eigen gezondheid en met zorgen om partner of (klein)kinderen.

Tot slot is het risico op een angststoornis of depressie onderzocht. Bij 28% van de respondenten is er

een risico aanwezig, bij 3% is dit risico hoog. Het risico op een angststoornis of depressie is in

Rheden lager dan in de rest van de regio.

Page 20: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

17

Het GGZ-gebruik onder 65-plussers is laag in vergelijking met het vóórkomen van psychische

problemen Weinig senioren vinden de weg naar de GGZ. Ouderen met psychische problemen maken veelvuldig gebruik van huisartsenzorg. De aanleiding van hun bezoek aan de huisarts is echter meestal niet de psychische problematiek, maar bestaande lichamelijke problemen. Hoewel de huisarts in principe de psychische of psychosociale problemen bij hun oudere patiënten vroegtijdig zou kunnen opsporen, en hen zonodig kan doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ, gebeurt dat niet altijd. Er is sprake van onderdiagnostiek en -behandeling voor depressie en psychische stoornissen. Dit komt onder andere doordat deze aandoeningen bij 65-plussers niet voldoende herkend worden, zowel door de hulpverlener als door de 65-plusser zelf. Zo voldoen de klachten vaak niet aan de bestaande criteria voor het stellen van een diagnose en staan vaker de lichamelijke klachten centraal.

2.6 Conclusies en aanbevelingen

Bijna driekwart van de 65-plussers ervaart de eigen gezondheid als goed tot uitstekend. Dit

percentage neemt af naarmate de leeftijd stijgt. Dit komt onder meer doordat met het stijgen van de

leeftijd het aantal mensen met één of meer chronische ziekten toeneemt. Deze toename wordt

enerzijds veroorzaakt door leefstijl in het verleden maar ook simpelweg doordat mensen steeds ouder

worden. Dit betekent dat chronische ziekten nooit volledig uitgebannen kunnen worden door

leefstijlinterventies en dat het preventieve beleid zich ook moet richten op het voorkomen van

belemmeringen als gevolg van een chronische ziekten.

Een tweede bedreiging voor de gezondheid van de 65-plusser is vallen. Gemeenten kunnen op een

aantal manieren bijdragen aan het creëren van gezondheidswinst op dit terrein. Zo kunnen afspraken

worden gemaakt met welzijnsinstellingen die valpreventie activiteiten organiseren. Ook het repareren

van losse stoeptegels in wijken en buurten waar veel ouderen wonen draagt hieraan bij. Deze

gezondheidswinst levert direct winst voor gemeenten op. Als minder mensen letsel oplopen wordt

minder vaak een beroep gedaan op Wmo voorzieningen.

Tot slot is 12% van de 65-plussers psychisch (licht) ongezond. Toeleiding naar de GGZ, door

bijvoorbeeld welzijnsinstellingen en huisartsen kan helpen in de aanpak van dit probleem.

Page 21: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

18

Hoofdstuk 3: Gedrag en leefstijl

Veel mensen houden er een leefstijl op na die negatieve gevolgen heeft voor de eigen gezondheid.

Nederlanders zijn te zwaar, eten ongezond, bewegen te weinig, roken en drinken teveel. Veel

gezondheidsproblemen lijken bovendien te clusteren binnen de groep laag opgeleiden.

Met preventie gericht op gedragsverandering en het bevorderen van een gezonde leefstijl, het

makkelijk maken van de gezonde keuze, kan veel gezondheidswinst worden behaald. Ook op oudere

leeftijd heeft gedragsverandering zin. Bekend is dat aanpassingen in beweging, voeding,

alcoholgebruik en roken de kans op sterfte aan verschillende aandoeningen verkleinen. De uitdaging

voor de gemeente is om de juiste interventies voor de juiste doelgroep in te zetten en om ook andere

beleidsterreinen te betrekken bij het creëren van een gezonde omgeving.

3.1 Voeding

Gezond eten bevordert de algehele fitheid, vergroot de weerstand en verkleint het risico op chronische

ziekten, zoals obesitas (ernstig overgewicht), hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose en een

aantal vormen van kanker. Een gezonde voeding kan positief bijdragen aan het genezingsproces als

iemand ziek is. 65-plussers hebben relatief vaak ziekten of aandoeningen, bovendien zijn zij

vatbaarder voor tekorten aan voedingsstoffen en voedselinfecties.

Een juiste en evenwichtige voeding is voor 65-plussers dan ook van groot belang. De energiebalans

verandert bij het ouder worden, evenals de lichaamssamenstelling. Door een teruggang in lichamelijke

activiteit zal men over het algemeen met minder voeding toe kunnen, de voeding die wel wordt

geconsumeerd moet dus verhoudingsgewijs meer gezonde voedingsstoffen bevatten.

Een gezonde voeding betekent gevarieerd en regelmatig eten (inclusief ontbijt en warme maaltijd) en

voldoende groente en fruit. Minimaal 2 stuks fruit of vruchtensap en 200 gram groenten of rauwkost

per dag en minstens tweemaal per week vis. Daarnaast wordt aan ouderen een extra inname van

vitamine D aanbevolen.

96% van de ouderen ontbijt elke dag. Er is nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen en tussen

leeftijdscategorieën. De warme maaltijd wordt niet dagelijks door alle ouderen gebruikt. 22% van de

65-plussers slaat deze weleens over. Fruit wordt dagelijks door 75% gegeten, groente door 67%.

44% van de respondenten eet twee keer per week vis. Van de 65-plussers in Rheden voldoet 66%

niet aan de vochtnorm van 1,7 liter per dag. De voedingsgewoonten van de Rhedense ouderen (zie

figuur 3.1) zijn in lijn met de voedingsgewoonten van de Gelderse 65-plussers.

Page 22: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

19

Figuur 3.1: Voedingspatroon in Rheden (%)

3.2 Bewegen

Lichamelijk actieve mensen hebben een betere levensverwachting en een hogere kwaliteit van leven

dan inactieve mensen. Regelmatig bewegen beschermt tegen veel ziekten en bevordert de

gezondheid. Inactiviteit verhoogt het risico op coronaire hartziekten en diabetes mellitus en mogelijk

ook de kans op astma, COPD (chronische longziekten), osteoporose, beroerte, depressie en

chronische gewrichtsreuma. Voldoende lichamelijke beweging zorgt behalve voor behoud van

gezondheid ook voor een gunstiger verloop van ziekten en een spoediger herstel. Lichamelijke fitheid

heeft een positieve invloed op de zelfredzaamheid van 65-plussers en vermindert de kans op

valongelukken. Deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten buitenshuis vergroot bovendien de

maatschappelijke participatie en kan gevoelens van eenzaamheid verminderen.

Het is om bovenstaande samenhang dat de Minister van VWS in haar nota Gezondheidsbeleid voor

alle speerpunten de nadruk legt op bewegen.

Inactiviteit neemt sterk toe met de leeftijd en hangt vaak samen met andere risicofactoren voor hart-

en vaatziekten, zoals roken, cholesterol, hoge bloeddruk en overgewicht.

Voor mensen van 55 jaar en ouder is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen vastgesteld op

minimaal een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste 5 dagen per week. Matig

intensieve lichamelijke activiteiten voor ouderen zijn bijvoorbeeld wandelen, fietsen en tuinieren.

In Rheden voldoet 61% van de 65-plussers aan de beweegnorm, dit is vergelijkbaar met het

percentage van Gelderland-Midden. 70% van de respondenten geeft echter op de vraag naar redenen

om niet méér te bewegen aan dat ze al genoeg bewegen. Daarnaast is voor 22% van de 65-plussers

een lichamelijke beperking de belangrijkste reden om niet méér te bewegen.

3.3 Overgewicht

Overgewicht is vaak de resultante van een ongezonde leefstijl en wordt daarom in dit hoofdstuk

besproken.

In de Nederlandse bevolking is overgewicht een groeiend probleem, zowel bij kinderen, als bij

volwassenen en ouderen. Het voorkomen van overgewicht neemt toe met de leeftijd en neemt pas op

hogere leeftijd af. Volgens het CBS heeft 57% van de Nederlandse 65-plussers licht tot matig

overgewicht; 15% heeft ernstig overgewicht.

Page 23: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

20

Figuur 3.3: Ernstig overgewicht onder 65-plussers in Rheden (%)

In figuur 3.3 is te zien dat bij 12% van de 65-plussers sprake is van ernstig overgewicht.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 43% van de 65-plussers overgewicht heeft (licht tot matig

overgewicht) en 3% van de respondenten rapporteert ondergewicht. Van de respondenten heeft 42%

een gezond gewicht.

3.4 Roken

Lange tijd was er in Nederland sprake van een dalende trend in het aantal volwassen rokers. In 1958

rookte 60% van de volwassenen; in 2008 is dit percentage gedaald naar 27%, dit percentage lijkt zich

te stabiliseren.

Roken is ongezond, niet alleen voor de roker zelf, maar ook voor degenen, die meeroken. Dit komt

doordat er in tabaksrook een aantal schadelijke stoffen zitten, waarvan een deel kankerverwekkend is.

Rokers hebben een verhoogde kans op allerlei ziektes en aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten,

longkanker, oog- en mondziekten en astma of COPD. Roken gaat gepaard met een lagere

levenskwaliteit en levert, vergeleken met andere risicofactoren, een hoge bijdrage aan de ziektelast.

De sterftekans van rokers is aanzienlijk hoger dan van niet-rokers. Stoppen met roken is van groot

belang voor een gezonde leefstijl. Het heeft een direct effect op de hartslag en bloeddruk. De kans op

een hartinfarct neemt op termijn aanzienlijk af.

Het percentage rokers onder ouderen is lager dan onder andere volwassen leeftijdsgroepen. Ook

binnen de groep ouderen is het percentage rokers bij de oudste ouderen lager, dan bij de jongste

ouderen. Een verklaring hiervoor is dat weinig ouderen nog beginnen met roken, maar ook

vroegtijdige sterfte onder rokers speelt een rol.

Van de respondenten rookt 13%, nog eens 50% heeft vroeger gerookt maar is gestopt.

3.5 Alcohol

Alcohol schaadt de gezondheid niet, wanneer het met mate wordt gedronken. Maar overmatig

alcoholgebruik is van invloed op het krijgen en het verloop van tal van chronische aandoeningen en

ziektes.

Voor ouderen zijn er geen aparte richtlijnen, al is bekend dat ouderen alcohol slechter verdragen dan

jongere leeftijdsgroepen. Dit komt door veranderingen in het lichaam als gevolg van het ouder worden,

zoals een verminderde werking van lever en nieren en een vermindering van het lichaamsvocht,

waardoor de alcoholconcentratie in het bloed eerder toeneemt. Over het algemeen is een combinatie

van alcohol en medicijnen risicovol.

Page 24: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

21

84% van de 65-plussers in Rheden heeft het afgelopen jaar alcohol gedronken. 87% van de mannen

drinkt alcohol, tegenover 81% van de vrouwen. Van de senioren heeft 8% nooit alcohol gedronken.

Van overmatig alcoholgebruik (NEMESIS) spreekt men bij 21 glazen of meer per week bij mannen en

14 glazen of meer per week bij vrouwen. 12% van de respondenten wordt gekenmerkt als een

overmatige drinker. Binnen de leeftijdscategorie 65-74 jaar is dat 9% en bij de 75-plussers (16%).

3.6 Seksualiteit

Seksualiteit is niet alleen voorbehouden aan jonge mensen. Ruim de helft van de Nederanders tussen

65 en 80 jaar vindt seks belangrijk. De meeste 65-plussers hebben een min of meer actief seksueel

leven waarbij het accent ligt op intimiteit en contact, en zijn tevreden over hun seksuele relatie. Zoals

in alle leeftijdgroepen geldt ook voor 65-plussers dat intimiteit een positieve invloed heeft op de

algemene gezondheidstoestand.

Met het ouder worden komen seksuele klachten wel vaker voor. Deze hebben te maken met

lichamelijke veranderingen en beperkingen, maar ook met veranderingen in de mentale gesteldheid.

Seksuele problemen kunnen vaak goed worden aangepakt door het vinden van betrouwbare

informatie en door erover te praten. En zo nodig door hulp te zoeken bij huisarts, psycholoog of

seksuoloog.

Uit het onderzoek blijkt dat 13% van de Rhedense respondenten vindt dat er meer aandacht moet

komen voor seksualiteit bij ouderen. Meer mannen (25%) dan vrouwen (5%) zijn deze mening

toegedaan.

Slechts een klein percentage ouderen (4%) zegt vragen te hebben over seksualiteit. Er is niet

gevraagd welke vragen men heeft.

3.7 Conclusies en aanbevelingen

In alle leeftijdsgroepen zien we dat leefstijl van invloed is op de gezondheid van mensen. Niet alle

factoren zijn gemakkelijk te beïnvloeden door gemeenten.

Bewegen heeft echter een positieve invloed op de leefstijl en gezondheid in algemene zin. En hier ligt

een grote kans voor gemeenten. Zij kunnen bewegen stimuleren door een beweegvriendelijke

omgeving te creëren en door het stimuleren van bewegingsactiviteiten voor senioren. Hierbij hoeft niet

alleen te worden gedacht aan traditionele activiteiten als koersbal. Denk bijvoorbeeld ook aan het

maken van afspraken met voetbalverenigingen over een 65+ competitie op een half voetbalveld. Tot

slot is bewegen veel meer dan sporten alleen. Denk dus ook aan activiteiten die in het welzijnswerk of

op particulier initiatief worden uitgevoerd zoals volksdans-, jazzdance of country line dance groepen.

Page 25: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

22

Hoofdstuk 4: Zelfredzaamheid en zorg De zorg in Nederland staat onder druk. De zorgvraag zal de komende jaren sterker stijgen dan de

handen die de zorg moeten verlenen en de portemonnees die de zorg moeten betalen. Daarom

kondigt het huidige kabinet maatregelen aan om de collectieve middelen voor de zorg aan te wenden

en alleen in te zetten voor de mensen die het echt nodig hebben. Die grens schuift op en daarmee

gaat er een stevig appél worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en de eigen daadkracht

van mensen en instellingen.

De maatregelen hangen nauw samen met de andere doelen van dit kabinet, zoals het scheiden van

wonen en zorg, de overheveling van extramurale begeleiding naar de Wmo en de uitvoering AWBZ

door zorgverzekeraars. Deze zullen later in deze regeerperiode nader worden uitgewerkt.

Mensen worden, samen met hun omgeving, geacht om hun eigen situatie te organiseren en te zorgen

dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Van gemeenten wordt verwacht dat zij, met de

instrumenten begeleiding en dagopvang, samen met deze mensen en hun netwerk een oplossing

kunnen vinden als de eigen kracht niet voldoet.

De cijfers uit dit hoofdstuk geven een beeld van de zelfredzaamheid en daarmee de zorgbehoefte van

de 65-plusser in Rheden aan de hand van een aantal onderwerpen: lichamelijke beperkingen,

beperkingen in huishoudelijke activiteiten, beperkingen in vervoer, mantelzorg en regie over het eigen

leven.

4.1 Lichamelijke beperkingen

Beperkingen kunnen zowel lichamelijk als cognitief van aard zijn. In deze 65-plus monitor is uitsluitend

gevraagd naar lichamelijke beperkingen. In Rheden heeft 27% van de 65-plussers één of meer

lichamelijke beperkingen, vrouwen (29%) vaker dan mannen (25%). Landelijk ligt dit percentage op

34%. Van de respondenten heeft 7% een gehoor- en nog eens 7% een gezichtsbeperking1. 65-

plussers zijn het vaakst beperkt in hun mobiliteit, dit is het bukken, dragen en lopen (22%). Het

aandeel ouderen met een beperking neemt toe met de leeftijd. Van de 65-74 jarigen in Rheden

rapporteert 17% een lichamelijke beperking en van de 75-plussers 37%. Voor de meeste lichamelijke

beperkingen geldt dat de prevalentie in de afgelopen 20 jaar gelijk is gebleven. Gecombineerd met

een toenemende levensverwachting en een groter aandeel ouderen in de samenleving betekent dat

een toename van het absolute aantal mensen met een lichamelijke beperking.

4.2 Beperkingen in huishoudelijke activiteiten

Om na te gaan of ouderen zich redden in het huishouden is onderzocht of men geheel zelfstandig een

aantal dagelijkse huishoudelijke activiteiten uit kan voeren, of men daar meer of minder moeite mee

heeft of zelfs alleen met hulp van anderen deze taak kan uitvoeren. Het gaat om boodschappen doen,

maaltijd bereiding, licht en zwaar huishoudelijk werk, wassen en strijken, bedden verschonen en

geheel zelfstandig gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. Overigens wordt zelfredzaamheid op

dit terrein niet alleen beïnvloed door lichamelijk functioneren, maar ook door het al dan niet aanwezig

zijn van bepaalde rolpatronen.

In figuur 4.2 is weergegeven met welke taken men moeite heeft en wanneer hulp nodig is.

1 Bij beperkingen in horen en zien gaat het om beperkingen die niet met een bril of gehoorapparaat te verminderen zijn.

Page 26: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

23

Figuur 4.2: Niet geheel zelfstandig kunnen uitvoeren van één of meer huishoudelijke activiteiten (%)

Uit figuur 4.2 blijkt dat 27% van de respondenten één of meer huishoudelijke taken niet geheel

zelfstandig kan uitvoeren. Een aantal taken, zoals eten klaarmaken en licht huishoudelijk werk wordt

door de meeste 65-plussers lang zelf gedaan. Zwaar huishoudelijk werk en bedden verschonen

leveren het vaakst problemen op.

Van de 65-75 jarigen is 15% beperkt in het uitvoeren van huishoudelijk werk, bij de 75-plussers ligt dit

percentage op 40%. Het geheel zelfstandig uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken wordt niet

alleen sterk bepaald door leeftijd, maar ook door geslacht. Zo kan 24% van de vrouwen zwaar

huishoudelijk werk niet geheel zelfstandig uitvoeren, tegenover 14% van de mannen. Aan de andere

kant kan 20% van de mannen geen kleren wassen of strijken tegenover 6% van de vrouwen.

4.3 Beperkingen in vervoer

Voor veel 65-plussers is de beschikbaarheid van openbaar vervoer van groot belang voor het

onderhouden van sociale contacten en voor maatschappelijke participatie. Beschikbaarheid en

toegankelijkheid van vervoer maakt dat 65-plussers zich langer zelf kunnen redden en langer regie

over het eigen leven houden.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de regionale bereikbaarheid en het regionaal openbaar

vervoer. Gemeenten spelen een rol in het oplossingen van belemmeringen die 65-plussers

ondervinden bij gebruik van openbaar vervoer.

Van de deelnemers geeft 25% aan soms tot vaak problemen met vervoer (in het algemeen) te

hebben, waardoor ze ergens niet naar toe gaan, waar ze wel naar toe hadden willen gaan. In de

categorie 75-plussers ligt dit percentage op 38%. De redenen zijn divers maar als belangrijkste

knelpunten worden genoemd: ‘Ik durf niet meer te fietsen’ (11%) en ‘ik ben lichamelijk niet in staat om

met het openbaar vervoer te reizen’ (9%).

4.4 Mantelzorg

Mantelzorg is in dit onderzoek omschreven als de onbetaalde zorg die iemand geeft aan een bekende

uit zijn/haar omgeving, zoals een partner, ouders, kind, buren of vrienden, als deze persoon voor

Page 27: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

24

langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Deze zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het

huishouden doen, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer en geldzaken regelen. Door het

ontvangen van mantelzorg kunnen ouderen vaak langer zelfstandig blijven functioneren zonder dat zij

direct een beroep hoeven te doen op professionele zorg.

14% van de 65-plussers in Rheden heeft het afgelopen jaar mantelzorg ontvangen en 11% ontvangt

op het moment van het onderzoek mantelzorg. Meer vrouwen en 75-plussers hebben mantelzorg

ontvangen dan mannen en 65-74-jarigen. Dit is waarschijnlijk te verklaren doordat het aantal vrouwen

boven de 75 groter is dan het aantal mannen.

De drie belangrijkste activiteiten waarvoor de 65-plussers momenteel mantelzorg ontvangen zijn: ‘hulp

in de huishouding' (8%), 'begeleiding & vervoer' (8%) en 'geldzaken & administratie' (7%). De huidige

mantelzorg wordt voornamelijk van kinderen (6%) en/of partner (5%) gekregen. 9% ontvangt op het

moment meerdere keren per week mantelzorg.

65-plussers ontvangen niet alleen mantelzorg; ze vormen ook een substantieel deel van de

mantelzorgers in Nederland. In 2008 was een vijfde deel van de 2,6 miljoen volwassen mantelzorgers

65 jaar of ouder. In Rheden gaf 13% van de respondenten het afgelopen jaar mantelzorg, 10% doet

dit nog op het moment van het onderzoek. Zij doen dit incidenteel (2%) tot meer dan 20 uur per week

(2%) en geven het vaakst zorg aan hun partner (4%) of aan vrienden (4%).

De meest gegeven huidige mantelzorgactiviteiten zijn gezelschap troost & afleiding, hulp in de

huishouding en begeleiding en/of vervoer (figuur 4.3).

Figuur 4.3: Huidige mantelzorgactiviteiten (%)

4.5 Regie over eigen leven

Mensen die het gevoel hebben controle te hebben over hun leven, kunnen beter omgaan met

problemen waaronder gezondheidsproblemen. Regie over eigen leven is een beschermende factor

tegen achteruitgang in lichamelijk functioneren bij mensen met chronische ziekten en heeft een direct

beschermend effect tegen depressie. Op het moment dat de regiecapaciteit afneemt tot onder een

kritische grens dreigt het risico van afhankelijkheid.

In Rheden heeft 12% van de 65-plussers naar eigen perceptie geen regie over het eigen leven. Dit

percentage neemt toe met de leeftijd, onder 75-plussers ligt het op 15%.

Page 28: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

25

4.6 Conclusies en aanbevelingen

Zelfredzaamheid neemt af naarmate de leeftijd stijgt. Ook opleidingsniveau hangt samen met de mate

waarin iemand zichzelf kan redden. Om mensen zo lang mogelijk zelfredzaam te houden is het zaak

vroegtijdig in te grijpen bij mogelijke problemen. Er zijn inmiddels verschillende initiatieven ontstaan

waarbij gemeenten samen met het welzijnswerk en de eerstelijnszorg vormgeven aan deze manier

van werken. De zorgverzekeraar speelt hier een rol in.

Onze maatschappij leunt zwaar op de mantelzorgers en dit zal in de toekomst alleen maar zwaarder

worden. Als alle zorg die door de mantelzorgers wordt verleend door de formele zorg zou worden

gedaan, zouden de zorgkosten waarschijnlijk meer dan verdubbelen.

Binnen de groep 65-plussers vinden we veel mantelzorgers. Hoewel veel gemeenten een scala aan

ondersteuningsactiviteiten aanbieden is het de vraag of deze activiteiten bij de juiste doelgroep terecht

komen. Ook hierin is veel gerichter beleid nodig. De eerstelijnszorg kan een belangrijke rol spelen bij

het definiëren van de juiste doelgroep.

Page 29: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

26

Hoofdstuk 5: Welzijnsvoorzieningen

Een goed functionerend en adequaat aanbod van welzijnsvoorzieningen stelt oudere mensen niet

alleen in staat om deel te blijven nemen aan maatschappelijke activiteiten. Het stelt ze ook in staat om

zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen.

Gemeenten zijn via de Wet maatschappelijke ondersteuning verantwoordelijk voor de financiering en

de organisatie van de lokale welzijnsvoorzieningen (formeel en informeel). De komende jaren zal er in

dit kader, met de versobering van de AWBZ steeds meer op het bordje van de gemeente komen te

liggen. Hiermee moeten gemeenten een belangrijke bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling dat

ouderen zo lang mogelijk buiten de (semi) intramurale zorgvoorzieningen blijven wonen.

5.1 Gebruik en behoefte welzijnsvoorzieningen

24% van de 65-plussers maakt gebruik van hulp bij administratieve of financiële activiteiten, 15%

neemt deel aan culturele en recreatieve activiteiten in het dienstencentrum en 13% doet mee aan

sport- en bewegingsactiviteiten in het dienstencentrum. Minst gebruikte voorzieningen zijn hulp bij

sociale contacten (1%), advies of voorlichting door de ouderenadviseur (2%), ondersteuning bij het

geven van mantelzorg (3%) en hulp van een vrijwilliger via een vrijwilligersorganisatie (3%). De

overgrote meerderheid van de respondenten geeft aan dat ze voorzieningen niet gebruiken omdat ze

er geen behoefte aan hebben.

De voorzieningen waarbij de meeste mensen aangeven dat ze er nooit van hebben gehoord zijn de

eettafel (11%), advies of voorlichting door ouderenadviseur (10%), en ondersteuning bij het geven van

mantelzorg (9%).

5.2 Kennis over waar voorzieningen kunnen worden aangevraagd

Aan de 65-plussers is gevraagd of ze van een dertiental voorzieningen weten waar ze deze aan

kunnen vragen. Wat opvalt is dat 61% van de respondenten niet weet waar ze terecht kunnen voor

schuldhulpverlening. Verder weet ongeveer de helft niet waar ze terecht kunnen voor de

personenalarmering, de ouderenadviseur, administratieve ondersteuning of de PGB.

Page 30: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

27

Figuur 5.2: Percentage 65-plussers dat niet weet waar ze terecht kunnen voor bovenstaande

voorzieningen

Page 31: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

28

Hoofdstuk 6: Sociale omgeving en vrije tijd

De sociale omgeving wordt steeds belangrijker voor de 65-plusser. Niet alleen bevordert sociale steun

de lichamelijke en psychische gezondheid, in het huidige maatschappijbeeld speelt de sociale

omgeving een steeds grotere rol bij het zelfstandig blijven van deze groep ouderen. Er wordt vaak

onderscheid gemaakt tussen emotionele steun en instrumentele steun. Bij emotionele steun gaat het

om het bespreken van persoonlijke problemen of belevenissen. Instrumentele steun betreft praktische

hulp, zoals klusjes of boodschappen doen.

Sociale steun hangt samen met de mate waarin iemand zich eenzaam voelt. Eenzaamheid wordt

vooral bepaald door te weinig emotionele steun; instrumentele steun is minder bepalend voor

eenzaamheid.

De sociale omgeving bestaat uit de sociale aspecten van de leefomgeving, zoals de buurt waarin men

woont, sport- of hobbyclubjes waar men aan deelneemt en contact met familie en vrienden. De sociale

omgeving kan de gezondheid van een persoon zowel positief als negatief beïnvloeden. Als de sociale

omgeving sociale steun oplevert, heeft dit een positieve invloed op de gezondheid. Maar wanneer de

sociale omgeving stress oplevert, bijvoorbeeld als een geliefde overlijdt of als er zorgen zijn over de

mensen om je heen, heeft het een negatieve invloed op de gezondheid. Ook mishandeling of geweld

zijn voorbeelden van negatieve effecten van de sociale omgeving. Naast steun en stress, beïnvloeden

de heersende waarden en normen in de sociale omgeving ook het gedrag en de gezondheid van

mensen.

6.1 Tevredenheid contacten en sociale steun

Hoe groter het sociale netwerk is, hoe meer sociale steun mensen ontvangen uit de omgeving. Naast

de grootte van het netwerk, is ook de frequentie van het contact met sociale relaties van invloed op de

gezondheid van ouderen. Uit onderzoek blijkt dat contacten met mensen uit de buurt meer invloed op

de gezondheid van ouderen hebben dan contacten met familie en vrienden.

In Rheden is 92% van de 65-plussers (zeer) tevreden met hun sociale contacten, 1% is (zeer)

ontevreden.

22% van de respondenten ervaart desondanks (zeer) weinig sociale steun, met name bij problemen.

6.2 Eenzaamheid

Eenzaamheid komt onder mensen van alle leeftijden voor. Eenzaamheid wordt gedefinieerd als het

negatief ervaren verschil tussen de gewenste en gerealiseerde relaties. Zowel het aantal sociale

contacten als de ervaren kwaliteit van de sociale contacten zijn bepalend voor gevoelens van

eenzaamheid. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld eenzaam voelen met veel mensen om zich heen, of

helemaal niet eenzaam zijn met een klein sociaal netwerk. Dit hangt af van hun eigen beoordeling van

de kwaliteit van de contacten. Langdurige eenzaamheid heeft directe gevolgen voor de kwaliteit van

leven en heeft een negatieve invloed op de gezondheid.

In Rheden is 63% van de 65-plussers niet eenzaam, 32% matig eenzaam en 6% ernstig tot zeer

ernstig eenzaam. De mate waarin mensen eenzaam zijn neemt toe met de leeftijd.

Page 32: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

29

Figuur 6.2: (Zeer) ernstige eenzaamheid naar geslacht en leeftijd (%)

6.3 Tijdsbesteding

Ouderen beschikken in principe over meer vrije tijd dan mensen die deelnemen aan het arbeidsproces

of de zorg hebben voor kinderen. De pensioengerechtigde leeftijd biedt kansen voor hobby,

verenigingsleven, vrijwilligerswerk of andere activiteiten. Juist het uitvoeren van deze activiteiten kan

voor velen zin geven aan het leven. Bovendien leidt dit vrijwel altijd tot contacten met anderen, wat de

kans op vereenzaming zal verminderen.

In het onderzoek onder 65-plussers is uitgebreid gevraagd naar de activiteiten in de vrije tijd en wat de

frequentie is van deze activiteiten. De meeste ouderen besteden hun vrije tijd aan wandelen (63%),

bezoek ontvangen (55%) en fietsen (52%). (zie figuur 6.3). Het percentage ouderen dat dagelijks of

wekelijks internet of e-mailt is 51%.

Page 33: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

30

Figuur 6.3: Overzicht van dagelijkse/wekelijkse activiteiten (%)

6.4 Negatieve ervaringen in huiselijke kring

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd. Hierbij kan het gaan

om psychisch of emotioneel geweld, lichamelijk geweld, ongewenste seksuele toenadering en

seksueel misbruik. Ouderenmishandeling zal door het kabinet onder leiding van de staatssecretaris

van VWS worden aangepakt.

In Nederland heeft 5% van de zelfstandig wonende 65-plussers te maken met dit probleem. In dit

onderzoek is in Rheden 2% ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Het gaat in de meeste

gevallen om psychisch en/of emotioneel geweld en lichamelijk geweld.

6.5 Veiligheid

Veiligheid is meer dan de afwezigheid van criminaliteit: het heeft ook te maken met het gevoel van

veiligheid. Objectieve en subjectieve veiligheid hangen samen met de sociale kwaliteit in een buurt.

Die wordt gevormd door formele en informele sociale contacten, gevoel van verantwoordelijkheid en

gevoelens van gehechtheid.

Mensen die zich onveilig voelen kunnen vermijdingsgedrag gaan vertonen. Iemand die zich onveilig

voelt, durft de straat niet op. Dit kan leiden tot sociale uitsluiting en afhankelijkheid.

Uit dit onderzoek blijkt dat 7% van de 65-plussers in Rheden zich overdag weleens onveilig voelt, 16%

geeft aan zich in de avond/nacht weleens onveilig te voelen.

6.6 Conclusies en aanbevelingen

65-plussers beschikken vaak over meer vrije tijd dan toen ze jonger waren. Deze vrije tijd wordt in veel

gevallen nuttig besteed, o.a. door het doen van vrijwilligerswerk en het geven van mantelzorg. Ook

Page 34: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

31

hebben veel mensen hobby's. Toch is een substantieel deel van de senioren in meer of mindere mate

eenzaam en wordt steun bij problemen gemist. In veel gemeenten vinden echter activiteiten plaats die

de eenzaamheid moeten terugdringen en die 65-plussers ondersteunen bij problemen. Deze

activiteiten zijn niet altijd bij iedereen bekend. De vraag is ook of ze bekend zijn bij de doelgroepen die

er het meest baat bij zouden hebben. Actieve senioren in een gemeente kunnen een belangrijke rol

spelen bij het toeleiden van andere senioren naar bestaande activiteiten. Gemeenten moeten

relevante doelgroepen definiëren en afspraken met de aanbieders van activiteiten maken over het

bereik van die groepen.

Page 35: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

32

Hoofdstuk 7: Fysieke omgeving

7.1 Woonsituatie

Het beleid van de overheid is vooral gericht op het zo lang mogelijk thuis laten wonen van ouderen.

De vraag naar zorg voor ouderen zonder dat daaraan een verblijf is gekoppeld is de laatste jaren

duidelijk toegenomen. Hiervoor is het belangrijk dat de informele zorgverlening van ouderen, maar ook

de formele zorgverlening goed is georganiseerd.

Er is een duidelijke kentering in de woonvormen en de hieraan gekoppelde zorg voor ouderen.

Ouderen kiezen steeds vaker voor nieuwe kleinschalige woonvormen. Deze kleinschalige

woonvormen zijn veelal gekoppeld aan kleinschalige zorg. Een volgende ontwikkeling is dat

gemeenten samen met andere organisaties werken aan het generatiebestendig maken van wijken. Al

deze ontwikkelingen hebben invloed op de wens van ouderen om te verhuizen en de woonvorm of het

type woning waar zij naar toe willen verhuizen. In dit onderzoek is niet alleen gevraagd naar de

huidige woonsituatie van de ouderen, maar ook naar woonwensen voor in de toekomst.

Van de Rhedense respondenten woont 58% in een koop- en 42% in een huurwoning. De meeste 65-

plussers wonen in een eengezinswoning (67%). Een vijfde van de respondenten woont in een

appartement of flat en 8% in een seniorenwoning. 79% van de respondenten in Rheden wil niet

verhuizen, 7% wil verhuizen naar een appartement en nog eens 8% naar een seniorenwoning.

7.2 Ventilatie

Gemiddeld brengen we ongeveer 85% van onze tijd binnenshuis door, waarvan 70% in de eigen

woning. Ouderen brengen meer tijd binnenshuis door en hebben een minder goed afweersysteem dan

jongeren. Hierdoor zijn ouderen een kwetsbare groep als het binnenmilieu ongezond is.

Bij onvoldoende ventilatie hopen stoffen als vocht bij koken en wassen, tabaksrook en vluchtige

stoffen uit meubels, zich op. Dit kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals vermoeidheid,

hoofdpijn, luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Er is tot nu toe weinig bekend over de kwaliteit van het binnenmilieu in woningen van senioren. Het

verbeteren van het binnenmilieu is één van de speerpunten uit de Nationale aanpak Milieu en

Gezondheid van de overheid.

In het algemeen kan gesteld worden dat huizen die sinds de jaren tachtig zijn gebouwd geen goede

ventilatiemogelijkheden hebben. Oudere huizen hebben vaak een goede natuurlijke ventilatie en

nieuwere huizen een betere mechanische ventilatie. Doordat huizen steeds beter worden geïsoleerd

en afgesloten, is bewust ventileren belangrijker geworden om de binnenmilieukwaliteit op peil te

houden.

60% van de respondenten in Rheden heeft uitsluitend natuurlijke ventilatie in de woning. De andere

woningen hebben mechanische ventilatie of een combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie.

Vergeleken met de volwassenenmonitor hebben meer 65-plussers uitsluitend natuurlijke ventilatie.

Een groot deel van de mensen in Rheden maakt te weinig gebruik van hun ventilatievoorzieningen.

De slaapkamer wordt nog door 66% van de respondenten voldoende geventileerd, in de keuken loopt

dit percentage terug naar 55%. Nog niet de helft van de mensen ventileert bad- en woonkamer

voldoende (41% en 44%).

Uit een quickscan die de Gelderse GGD-en hebben uitgevoerd blijkt ook dat met name verkeerd

ventileren bijdraagt aan een ongezond binnenmilieu in seniorenwoningen.

Page 36: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

33

7.3 Geluidshinder

Blootstelling aan geluid vormt op meerdere fronten een belangrijk probleem voor de volksgezondheid

in Nederland. De huidige geluidniveaus in onze woonomgeving veroorzaken vooral hinder en

slaapverstoring. Ook kan blootstelling aan geluid via lichamelijke stressreacties leiden tot een

verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. Senioren zijn niet gevoeliger voor omgevingsgeluid,

maar de gevolgen zijn voor hen vervelender en kunnen belemmerend zijn in het sociaal functioneren.

Geluidsoverlast is ook een kwestie van beleving. Individuele eigenschappen, zoals

geluidgevoeligheid, angst voor en houding ten opzichte van de geluidbron en de verwachtingen die

mensen hebben spelen een rol. De ervaren hinder kan daarom verschillen van de te verwachten

hinder op basis van gemeten of berekende geluidbelasting in decibellen. In Rheden ervaart 15% van de 65-plussers enige vorm van ernstige geluidsoverlast. De 65-74 jarigen hebben vaker last van geluid dan de 75-plussers. Brommers en treinen zijn de belangrijkste bronnen van geluidshinder.

7.4 Conclusies en aanbevelingen

Het overgrote deel van de 65-plussers wil in de eigen woning blijven wonen. Als men toch gaat

verhuizen dan gaat de voorkeur steeds vaker uit naar kleinschalige woonvormen. Gemeenten moeten

in hun ruimtelijke ordening veel meer rekening houden met het 'generatiebestendig' maken van

buurten en wijken.

Bij nieuwbouw van seniorenwoningen is het van belang dat de gemeente rekening houdt met zowel

het binnenmilieu (dus goede ventilatiemogelijkheden) als met de woonomgeving (niet teveel in

nabijheid van overlastgevende geluidsbronnen).

Page 37: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

34

Hoofdstuk 8: Vergelijking 65+ monitor 2005 en 2010

Er is een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van de 65+ monitor van 2005 en 2010 voor de

regio Gelderland-Midden. Het is niet mogelijk een vergelijking op gemeenteniveau te maken, omdat

de resultaten van 2005 niet op gemeenteniveau beschikbaar zijn.

In vergelijking met de resultaten van de ouderenmonitor 2005 lijkt de gezondheidssituatie van 65-

plussers van 2010 in het algemeen weinig veranderd en op een aantal punten licht verbeterd.

Er is een lichte afname van het percentage 65-plussers met een laag opleidingsniveau. Het

opleidingsniveau is licht gestegen de afgelopen vijf jaar. De ouderen zijn psychisch iets gezonder en

zijn minder eenzaam. Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen is afgenomen, dit is

hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat deze middelen niet meer worden vergoed door de

zorgverzekeraar. Daarentegen zijn er meer 65-plussers met ernstig overgewicht. Ouderen weten nu

beter dan vijf jaar geleden waar ze bepaalde voorzieningen kunnen aanvragen. De grootste

verandering die gemeten is, is het internetgebruik. Vijf jaar geleden gebruikte 20% e-mail of internet

en nu is dat 48% van de 65-plussers.

Page 38: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

35

Hoofdstuk 9: Overzichtstabel

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Tabel 9: Overzichtstabel van de belangrijkste onderwerpen uit 'Gezond ouder worden?" Onderwerpen Rheden Regio

Gelderland Midden*

% %ACHTERGRONDKENMERKEN Woont alleen 34 31Niet-Nederlands 6 7Laag opleidingsniveau 56 66Moeite met rondkomen 7 10 LICHAMELIJKE EN PSYCHISCHE GEZONDHEID Matig tot slecht ervaren gezondheid 26 28Wordt belemmerd door chronische aandoening(en) 50 53Gevallen in afgelopen 3 maanden 16 17Gebruik slaap- of kalmeringsmiddelen in afgelopen 2 wk 16 17Psychisch ongezond 12 14Matig tot hoog risico op angststoornissen en/of depressie 28 35 GEDRAG EN LEEFSTIJL Dagelijks warme maaltijd 78 78Dagelijks groente 67 67Dagelijks fruit 75 72Minimaal 2x per week vis 44 43Voldoet aan de vochtnorm 34 30Voldoet aan de beweegnorm 61 58Ernstig overgewicht 12 16Rookt 13 12Drinkt alcohol 84 80 ZELFREDZAAMHEID EN ZORG Heeft één of meer lichamelijke beperkingen 27 31Kan één of meer huishoudelijke activiteiten niet meer uitvoeren 27 31Problemen met vervoer 25 24 MANTELZORG Afgelopen jaar mantelzorg ontvangen 14 16Afgelopen jaar mantelzorg gegeven 13 16Geen regie over eigen leven 12 14 SOCIALE OMGEVING Tevreden met contacten 92 89(Zeer) weinig sociale steun 22 24(Zeer) ernstig eenzaam 5 7Ooit slachtoffer van huiselijk geweld geweest 2 3Overdag onveilig 7 7’s Avonds en/of ‘s nachts onveilig 16 18

* vet: er is een significant verschil met Gelderland-Midden

Page 39: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

36

Bijlage 1: Geraadpleegde bronnen

Algemeen

http://issuu.com/cre-aid/docs/vggm_expertmeeting

(visuele notulen expertmeeting 22 september 2011)

Braun, J., Startnotitie preventief gezondheidsbeleid voor ouderen, VGGM, 2010

Duenk, A, en van der Klauw, J., GGD en gemeente samen sterk voor ouderen, GGD Nederland, 2011

Schippers, E., Gezondheid dichtbij. Landelijke nota volksgezondheid, Ministerie van VWS, 2011

Veldhuijzen van Zanten, M.L.L.E., Vertrouwen in de zorg, beleidsbrief, Ministerie van VWS, 2011

Zantinge E, van der Wilk E, van Wieren M, Schoemaker C. Gezond oud in Nederland. Een landelijk

rapport over gezondheid en preventie bij ouderen. Bilthoven: RIVM, 2011.

Achtergrondkenmerken

(http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/functioneren-en-kwaliteit-van-leven/ervaren-

gezondheid/trend/.);

(http://www.kostenvanziekten.nl/kvz2005/kosten-naar-leeftijd/);

(http://www.kostenvanziekten.nl/kvz2005/kosten-naar-sector/);

(http://www.kostenvanziekten.nl/kvz2005/kosten-naar-geslacht/);

www.armoedemonitor.nl.

van Acker MB, Mérelle SYM, Overberg RI. Gezondheidspeiling Senioren 2008. Resultaten van de

gezondheidsenquête onder inwoners van 65 jaar en ouder in de regio Gooi en Vechtstreek. Hilversum:

GGD Gooi & Vechtstreek, 2009;

CBS, Statline, bevolkingsopbouw, burgerlijke staat, etniciteit 65-plussers op 1 januari 2010;

Lucht F van der (RIVM), Foets M (ErasmusMC). Etniciteit en gezondheid. In: Volksgezondheid

Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid, RIVM 2010;

Ouderen 2009. Gegevens over zelfstandig wonende 65-plussers in Brabant-Zuidoost. Helmond, 2010;

Sanderse C (RIVM), Verweij A (RIVM), Beer J de (NIDI). Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, 2010;

Sociaal Cultureel Planbureau. Ouderenmonitor 2008;

Verweij A. Wat is sociaaleconomische status? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal

Kompas Volksgezondheid. RIVM, 2010;

Verweij A, Lucht F van der. Wat is de omvang van sociaaleconomische gezondheidsverschillen? In:

Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, 2010;

Verweij A (RIVM), Sanderse C (RIVM). Wat is de samenhang met gezondheid en zorg? In:

Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, 2010;

Wingen & Otten, 2009 op: Verweij A (RIVM), Sanderse C (RIVM). Wat is de samenhang met gezondheid

en zorg? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, 2010.

Page 40: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

37

Gezondheid

(http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/chronische-ziekten-en-

multimorbiditeit/hoeveel-mensen-hebben-een-of-meer-chronische-ziekten/);

http://www.veiligheid.nl/ongevalcijfers/Cijfers-valongevallen-55plus;

(www.kennisnetwerkvalpreventie.nl).

Balkom AJLM van, Dyck R van, Schoemaker C. (a) Wat zijn angststoornissen en wat zijn de gevolgen?

In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM 2010;

Balkom AJLM van, Dyck R van, Schoemaker C. Wat zijn de mogelijkheden voor diagnostiek en

behandeling? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM

2010;

Balkom AJLM van, Dyck R van, Schoemaker C. Welke factoren beïnvloeden de kans op

angststoornissen? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid.

RIVM 2010;

Batterham P, Christensen H, Mackinnon A. Modifiable risk factors predicting major depressive disorder

at four year follow-up: a decision tree approach. BMC Psychiatry 2009;9:75-82;

Bijl RV, Ravelli A. Current and residual functional disability associated with psychopathology: findings

from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Psychological Medicine

2000;30:657-668;

Donker T, Comijs H, Cuijpers P, Terluin B, Nolen W, Zitman F, et al. The validity of the Dutch K10 and

extended K10 screening scales for depressive and anxiety disorders. Psychiatry Research

2010;176:45–50;

Gommer AM, Poos MJJC. Welke ziekten tasten de kwaliteit van leven het meest aan? In:

Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM 2010;

Hoeymans N, Gommer AM, Poos MJJC. Welke ziekten veroorzaken de grootste ziektelast (in DALY's)?

In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM 2010;

Kessler RC, Barker PR, Colpe LJ, Epstein JF, Gfroerer JC, Hiripi E, et al. Screening for serious mental

illness in the general population. Arch Gen Psychiatry 2003;60(2):184-9;

Kruijshaar ME, Hoeymans N, Bijl RV, Spijker J, Essink-Bot ML. Levels of disability in Major Depression.

Findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence;

Study (NEMESIS). Journal of Affective Disorders 2003;77:53–64;

Maas I, Jansen J. RIVM rapport 270555001, deel A. Psychische (on)gezondheid. Determinanten en de

effecten van preventieve interventies. RIVM 2000;

Mulder M. Personen met psychische klachten 2005-2008. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning,

Nationale Atlas Volksgezondheid. RIVM, 2010;

Ormel J, Neeleman J, Wiersma D. RIVM rapport 270555001, deel B1. Determinanten van psychische

(on)gezondheid. RIVM 2000;

Peen J. Mental health and urbanization, an investigation of urban-rural and inner-city differences in

psychiatric morbidity. Amsterdam 2009;

Schoemaker C, Poos MJJC, Spijker J, Gool CH van. Hoe vaak komt depressie voor? In:

Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM 2010;

Page 41: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

38

Schoemaker C. Wat is psychische gezondheid en hoe wordt het gemeten? In: Volksgezondheid

Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, 2010;

Schoemaker C. Psychische gezondheid samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning,

Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, 2010;

Schoemaker C. Hoeveel mensen hebben psychische klachten? In: Volksgezondheid Toekomst

Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, 2010;

Schoemaker C. Zijn er sociaal-demografische gezondheidsverschillen? In: Volksgezondheid Toekomst

Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, 2010;

Spijker J, Schoemaker C. Wat is depressie en wat zijn de gevolgen? In: Volksgezondheid Toekomst

Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM 2010;

Spijker J, Schoemaker C. Wat zijn de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling? In:

Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM 2010;

Taylor CB, Conrad A, Wilhelm FH, Strachowski D, Khaylis A, Neri E, et al. Does improving mood in

depressed patients alter factors that may affect cardiovascular disease risk? Journal of psychiatric

research 2009;43:1246-1252;

Wieren S van, Schoemaker C, Spijker J. Welke zorg gebruiken patiënten en wat zijn de kosten? In:

Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM 2010;

Witte KE. Wat zijn de determinanten van psychische (on)gezondheid? In: Volksgezondheid Toekomst

Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM 2004.

Leefstijl

Hoeymans, N., Baal, P.H.M. van, Wat is de bijdrage van risicofactoren? VTV, RIVM, 2010;

Isken, L.D.,Harbers, M.M. Gedragsverandering levert ook bij ouderen gezondheidswinst op. VTV, RIVM,

2009;

Gezondheidsraad. Naar een toereikende inname van vitamine D. Gezondheidsraad, Den Haag. 2008.

Publicatienummer 2008/15;

Gezondheidsraad, 2006, Advies alcoholgebruik;

Rutgers Nisso groep, 2009 Seks als je ouder wordt;

Stichting voedingscentrum Nederland. Vitamine D. 2008. Te verkrijgen via: www.voedingscentrum.nl /

eten en gezondheid / voedingsstoffen / vitamines en mineralen / vitamine D;

Trimbos Instituut. Alcohol, algemene informatie, 2009.

Zelfredzaamheid en zorg

Bisschop I. Psychosocial resources and the consequences of specific chronic diseases in older age; The

longitudinal Aging Study Amsterdam. Leiden, 2004;

Deeg DJH, Knipscheer CPM, Tilburg W van. Autonomy and well-being in the aging population; Concepts

and design of the Longitudinal Aging Study Amsterdam. Bunnik: Nederlands Instituut voor Gerontologie

(NIG), 1993;

Oudijk D, de Boer A, Woittiez I, Timmermans J, de Klerk M. Mantelzorg uit de doeken. Een actueel beeld

van het aantal mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2010;

Sadiraj K, Timmermans J, Ras M, de Boer A. De toekomst van de mantelzorg. Den Haag: SCP, 2009;

Page 42: Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Rheden€¦ · “Gezond ouder worden” staat voor het proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid

39

Schuijt-Lucassen NY, Deeg DJH. Verlies van regie over het leven; voorspellende factoren. Tijdschrift

voor Gerontologie en Geriatrie, 2006;37(6):304-13.

Welzijn/ sociale omgeving

Bonsang E, Soest, A van. Satisfaction with social contacts and daily activities of older Eurpeans.

Network for studies on pensions, aging and retirements. 2010;

Croezen S. Social relationships and healthy ageing. Epidemiological evidence for the development of a

local intervention programme. Wageningen: Wageningen University, 2010;

GGD Zuid-Holland West. Eenzaamheid, sociale activiteiten en mantelzorg geven. Zoetermeer: GGD

Zuid-Holland West, 2009;

De Jong-Gierveld J, Kamphuis F. Eenzaamheidsschaal. In: König-Zahn C, Furer JW, Tax B. Het meten

van de gezondheidstoestand: beschrijving en evaluatie van vragenlijsten. 2. Lichamelijke gezondheid,

Sociale gezondheid. Assen: Van Gorcum, 1994;

Movisie. Registratie ouderenmishandeling 2009. Utrecht: Movisie, 2010;

Oudijk D, de Boer A, Woittiez I, Timmermans J, de Klerk M. Mantelzorg uit de doeken. Een actueel beeld

van het aantal mantelzorgers. Den Haag: SCP, 2010;

Sadiraj K, Timmermans J, Ras M, de Boer A. De toekomst van de mantelzorg. Den Haag: SCP, 2009;

Wijburg W, Blokker N, van Dijken S. Sociaal welbevinden. Almere: GGD Flevoland, 2008.

Fysieke omgeving

Ass, M. van, 'Hoe gezond wonen ouderen?', een quickscan. Gelderse GGD-en, 2011;

Eysink PED. Binnenmilieu. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Toolkit regionale VTV. RIVM,

2008;

Jongeneel WP. Wat zijn de mogelijke gezondheidsgevolgen van een slechte binnenmilieukwaliteit? In:

Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, 2010;

Jongeneel WP. Wat zijn de belangrijkste bronnen van een slecht binnenmilieu? In: Volksgezondheid

Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, 2010;

Jongeneel WP. Preventie gericht op verbeteren binnenmilieukwaliteit. In: Volksgezondheid Toekomst

Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. RIVM, 2010.