Rheden is van ons allen 2014-2018

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  234
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Rheden is van ons allen 2014-2018

 • "RHEDEN IS

  VAN ONS

  ALLEN"

  Vaststelling College: 30 september 2014

  Bele

  idspla

  n C

  olle

  ge 2

  014-2

  018

 • 2

  Inhoudsopgave

  Inleiding 3

  1 Sociaal domein 4 2 Ruimtelijk domein 9 3 Bestuur en veiligheid 16

  4 Bedrijfsvoering en dienstverlening 19 5 Financin en heffingen 21 Bijlage: samenvatting financile effecten

 • 3

  Inleiding Het beleidsplan Samen in Rheden beschrijft het nieuwe beleid en de activiteiten die het college de komende jaren onderneemt. Het beleidsplan is een vertaling van het beleidsakkoord 2014 Samen

  in Rheden. De drie speerpunten die in het beleidsakkoord staan beschreven zijn: 1. Een sociale, vitale gemeente 2. Behoud kernkwaliteiten 3. Een open bestuursstijl, ruimte voor inwoners Het beleidsplan opent met de uitnodiging aan inwoners, verenigingen, ondernemers en

  organisaties om hun kennis en kunde ter beschikking te stellen aan de Rhedense samenleving. Dit beleidsplan gaat alleen in op nieuw of aanvullend beleid. Alleen als het bestaande beleid

  relevant is voor de bovengenoemde speerpunten staat dit aangegeven. Het beleidsplan telt 5 hoofdstukken. Ieder hoofdstuk behandelt een apart, overkoepelend thema:

  sociaal domein, ruimtelijk domein, bestuur en veiligheid, bedrijfsvoering en financin. Elk thema bestaat uit verschillende beleidsonderdelen die antwoord geven op de zogeheten w-vragen: Wat willen we bereiken?; Wat gaan we ervoor doen?; Wat gaat het kosten?

  Het beleidsplan maakt deel uit van de Planning & Control cyclus, in die zin dat dit document de basis vormt voor de jaarlijks op te stellen programmabegroting. Het college stelt in de B&W vergadering van 30 september 2014 dit beleidsplan vast en geeft het

  aan de gemeenteraad ter kennisname bij de begrotingsraad in november 2014. Hiermee is de koers voor de periode 2014-2018 bepaald.

  De Steeg, september 2014.

 • 4

  1 Sociaal domein Portefeuillehouders: T. Vugts (Werk en Inkomen, Wmo, Welzijn, Sport, cordinatie Sociaal

  Domein); C. Pos (Onderwijs, Jeugd, Kunst en Cultuur)

  Speerpunten: Een sociale en vitale gemeente

  Behoud kernkwaliteiten

  Bestaand beleid: Sociale Visie Van Zelfredzaamheid naar Samenredzaamheid 2013. Kadernota Naar samenredzaamheid in Rheden 2013 Keuzenota Decentralisaties Sociaal Domein 2014

  Meerjarenbeleidsplan Wmo 2013-2016 gemeente Rheden Meerjarenbeleidsplan Re-integratie en Handhaving 2013 Meerjarenbeleidsplan Jeugd (wordt in sept. 2014 vastgesteld)

  Meerjarenbeleidsplan re-integratie Kansen op werk benutten 2014-2017 Nota Minimabeleid 2013 Uitvoeringsagenda Jeugd en Gezin 2013-2014 Regionaal Transitie Arrangement Jeugd (College van B&W, oktober 2013) Transformatie Agenda Jeugd (College van B&W, februari 2014) Onderwijsvisie Leren in Partnerschap 2014 (College van B&W, ) Nota Spelenderwijs, visie voorschoolse voorzieningen (Gemeenteraad, april 2011)

  Verordening leerlingenvervoer (Gemeenteraad, juni 2014) Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken (Gemeenteraad, herzien november 2012) Nota Strategisch accommodatiebeleid (2009) Raadsbesluit zwembadenstudie (2013)

  Nota sportstimulering (2010) Verordening tarieven sportaccommodaties

  Bibliotheek beleidskader (2012) Nota cultuurbeleid (2011)

  De opdracht In het sociale domein draait het de komende jaren om drie vraagstukken: decentralisatie en

  transformatie, zorgpreventie, perspectief bieden. Het is onze opdracht om alles te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om welzijn en welbevinden van onze inwoners veilig te stellen. Daarbij streven wij naar een samenleving, waarin inwoners zo zelfstandig mogelijk functioneren. Dit laatste in goede relatie en samen met hun directe omgeving. Wij noemen dat

  samenredzaamheid. Als gemeente zorgen wij ervoor dat beleid en uitvoering optimaal op elkaar zijn afgestemd. Wij faciliteren integratie van professionele- en vrijwilligersinitiatieven in de buurten en wijken, dichtbij de inwoners. Denk aan wijkteams/SENs (0-100 jaar), gebiedsteams, Ik buurt

  mee, activeringsactiviteiten, etcetera. Welzijn en Wmo Wat willen we bereiken?

  In maart 2013 hebben we 12 concrete resultaten geformuleerd op basis van de prestatievelden van de Wmo. Deze prestatievelden zijn in de wet geformuleerd. De nieuwe wet Wmo gaat in per januari 2015. Hierin zijn de prestatievelden vervangen door drie resultaatgebieden. De door de gemeenteraad vastgestelde geformuleerde resultaten passen daar naadloos in.

  We leggen de raad nieuwe streefwaarden voor. De centrale positie van Het Plan in de nieuwe wet (lees: het pakket aan maatregelen en oplossingen waarbij de burger wordt ondersteund

  bij zijn individuele situatie) krijgt een passende vertaling in ons beleidskader. Resultaat 2 (Een positief opgroei- en opvoedklimaat) wordt opgenomen in de nieuwe Jeugdwet en in het tweede onderdeel van dit programma meegenomen.

  Wij blijven de komende jaren werken aan de transformatie in het sociale domein. Het betreft zowel een nieuwe manier van werken alsook de ontwikkeling van een efficinter systeem. De

 • 5

  overheid doet een stapje terug en geeft andere uitvoeringspartners een podium. Zowel professionals als inwoners van deze gemeente.

  En van de drie grote uitdagingen is de decentralisatie van de extramurale begeleiding naar de Wmo. Deze betreft de meer kwetsbare inwoners van onze gemeente en valt onder de werking

  van resultaat 11 (Maatwerk is vanzelfsprekend bij individuele voorzieningen). Ook de gevolgen van het verder scheiden van wonen en zorg en het extramuraliseren van zorgzwaartepakketten 1 tot en met 4 kunnen worden opgevangen binnen de kaders van het huidige Wmo meerjarenbeleidskader.

  Mogelijk dat er nog wel een addendum op het meerjarenbeleidskader opgesteld wordt in verband met een aantal aanvullende eisen die de nieuwe Wmo 2015 aan de gemeentelijke beleidsplannen stelt. Het betreft onderwerpen als clintondersteuning, anonieme hulp op

  afstand en zorgcontinuiteit voor huidige AWBZ-clienten. Wij willen in het sociale domein werken aan transitie en transformatie. Wij willen samen met

  burgers voor burgers werken aan een leefbare en zorgzame samenleving. Transitie staat voor

  een verandering van het stelsel, de structuur: de wetten, de regels en een nieuwe financile verhouding tussen rijk, provincie en gemeente. De transformatie is gericht op het realiseren van de beoogde inhoudelijke effecten van de stelselwijziging: een ander gedrag, een andere

  cultuur, andere werkwijzen en vooral ook het anders met elkaar omgaan tussen burgers/clinten, instellingen, professionals en gemeente. De volwaardige deelname van burgers aan het maatschappelijke verkeer is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Kwetsbare groepen kunnen in de gemeente Rheden altijd rekenen op zorg en ondersteuning, waarbij eigen verantwoordelijkheid en perspectief bieden een rol spelen.

  Wat gaan we er voor doen?

  Wij werken aan een goede transformatie binnen het sociaal domein en wij ontwikkelen een plan van aanpak Preventie Sociaal Domein

  De ruim tien miljoen euro die gemoeid zijn met de huidige uitvoering van het Wmo meerjarenbeleidskader komen ten goede aan zeker vijfduizend inwoners, die hulp en

  ondersteuning nodig hebben. Daarnaast maken veel andere inwoners gebruik van de infrastructuur die we met elkaar opzetten om onszelf en anderen te ondersteunen, zoals vrijwilligers en mantelzorg. Dit is wat we noemen samenredzaamheid.

  De verdere transformatie op dit terrein zal vanuit de reguliere Wmo worden getrokken. Een plan van aanpak ten behoeve van Preventie op het sociale domein hangt sterk samen met een goed begrip van de term Kwetsbaarheid. Ook deze zal vanuit de brede Wmo gedachte worden getrokken.

  Voor het onderdeel Welzijn sluiten we hierop aan. De verantwoordelijkheid voor het bevorderen van het welzijn voor onze inwoners leggen we zoveel mogelijk neer bij de

  samenleving en de professionals (zoals ouderenwerkers en buurtcoaches). Voor de gemeente zien we een faciliterende rol. Het gesprek hierover is in volle gang.

  Wat mag het kosten?

  Voor 2014 is er incidenteel 25.000 beschikbaar ten behoeve van het opstellen van Preventiebeleid. Voor 2015 is er nog eens 50.000 beschikbaar voor dit onderwerp.

  Welke samenhang is er met andere programmas De samenhang binnen het sociale domein, met de onderdelen Onderwijs en Jeugd en Inkomen, werk en (re)integratiewordt geborgd door de gedeelde visie en kadernotas. De samenhang met beleidsonderdelen uit het ruimtelijk domein uit zich in een overkoepelende visie op wonen, welzijn en zorg. Deze samenhang wordt bevestigd op zowel aanpak (transitie en transformatie op het gebied van duurzaamheid en milieu) als op inhoud (experimenteren met mehrgenerations woningen in de Woonvisie en het langer thuis blijven wonen).

  Preventie

  Wat willen we bereiken? Zorgpreventie heeft twee doelstellingen: enerzijds de zorg voor gezondheid en welzijn van

  inwoners en anderzijds het beheersen van de kosten van de zorg. Meer dan ooit is het een uitdaging de toenemende zorgvraag om te buigen. Hiervoor is het van groot belang dat inwoners gezond zijn, een sociaal netwerk hebben en voor zichzelf kunnen zorgen. Een goede opleiding, werken, sporten en wonen in een prettige buurt dragen daar aan bij.

 • 6

  Door meer te focussen op preventie dan op curatie, willen we bereiken dat de gezondheid en het welzijn van inwoners verbetert en dat de curatieve dienstverlening vermindert. Hierdoor zijn de kosten van de zorg beter te beheersen.

  Wat gaan we ervoor doen? We gaan preventieve voorzieningen voort