Dubbele Diagnose: leren door monitoring - nispa.nl DD eindrapport.pdf · 11 1. Inleiding Dubbele...

Click here to load reader

 • date post

  08-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dubbele Diagnose: leren door monitoring - nispa.nl DD eindrapport.pdf · 11 1. Inleiding Dubbele...

 • 1

  Dubbele Diagnose:

  leren door monitoring

  Vijf jaar evalueren van

  Dubbele Diagnose klinieken in Nederland

  Gerdien H. de Weert-van Oene

  Tom B. Holsbeek

  Cor A.G. Verbrugge

  Cor A.J. de Jong

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  NISPA Nijmegen Institute for

  Scientist-Practitioners in Addiction

  Nijmegen

 • 2

 • 3

  Dubbele Diagnose: leren door monitoring

  © 2012 Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA)

  NISPA / ACSW

  Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen

  ISBN/EAN: 9789090263960

  Copyright: NISPA Nijmegen

  Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

  geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm op of op enige

  wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere wijze, zonder

  voorafgaande toestemming van de uitgever.

 • 4

 • 5

  Naar dit rapport kan als volgt worden verwezen:

  De Weert-Van Oene GH, Holsbeek, TB, Verbrugge, CAG, De Jong CAJ. Dubbele Diagnose: leren door

  monitoring. Vijf jaar evalueren van Dubbele Diagnose klinieken in Nederland. NISPA, Nijmegen 2012.

  Projectleiding / eindverantwoording:

  Prof. Dr. Cor AJ de Jong, Wetenschappelijk directeur NISPA*

  Projectleiding uitvoer:

  Dr. Gerdien H de Weert – Van Oene, Senior Onderzoeker Iriszorg* **

  Projectcoördinatie:

  Tom B Holsbeek, beleidsmedewerker Iriszorg* **

  Deelnemende instellingen:

  Iriszorg (Wolfheze), Novadic-Kentron (Vught), Tactus (Deventer), Delta Psychiatrisch Centrum De Loodds

  (Poortugaal), GGZ Eindhoven De Woenselse Poort (Eindhoven), VOF Breburg Groep (Breda), VOF Breburg

  Groep (Tilburg), Tactus Forensische Verslavingskliniek (Apeldoorn, Beneden-Leeuwen), GGZ Westelijk Noord-

  Brabant (Halsteren).

  Looptijd monitor

  2007 Pilot bij Iriszorg, De Loodds, De Woenselse Poort

  2008 – 2011 Zelfstandige monitor, gefinancierd door deelnemende instellingen.

  *

  Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

  Radboud Universiteit Nijmegen / ACSW

  Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen

  E: [email protected]

  **

  IrisZorg

  Dienst Onderzoek & Ontwikkeling

  Kronenburgsingel 545-547, 6831 GM Arnhem

  postadres: Postbus 351, 6800 AJ Arnhem

  E-mail: [email protected]

 • 6

 • 7

  IInnhhoouuddssooppggaavvee

  Voorwoord blz 9

  1. Inleiding blz 11

  2. Dubbele diagnose (DD) klinieken blz 15

  3. Monitoren in een DD kliniek blz 19

  4.Resultaten blz 27

  5. Opbrengst van de DD Monitor: Intercollegiale Toetsing en Platform blz 37

  6. Producten van de DD Monitor blz 39

  7. Over demoralisatie en lijden blz 41

  8. Realisering van DD Monitor doelen, bevorderende en belemmerende factoren blz 47

  9. Van DD Monitor naar ROM en doelgroepmonitoring! blz 53

  10. Tot besluit blz 57

  Referenties blz 59

  Colofon blz 62

 • 8

 • 9

  Voorwoord

  Voor u ligt het eindrapport over vijf jaar evalueren van de Dubbele Diagnose Klinieken in Nederland. In dit

  rapport wordt verslag gedaan van een tweede monitor die NISPA heeft uitgevoerd bij de behandeling van

  chronische patiënten. Na de monitor bij de Intramurale Motivatie Centra (IMC’s) is vanuit de instellingen de

  vraag gekomen om ook voor de dubbele diagnose klinieken continue de behandeling te evalueren door

  middel van een monitor. De doelstelling bij deze tweede monitor lag van het begin af aan meer bij het

  primaire proces, dan bij een vergelijking tussen instellingen (benchmarking) , zoals aanvankelijk wel bij de

  IMC monitor het geval was. Juist het gebruik van de uitkomsten van meetinstrumenten in de behandel- en

  spreekkamer stond voor de initiatiefnemers centraal.

  De DD Monitor startte op initiatief van enkele NISPA-instellingen, maar al snel sloten zich andere instellingen

  aan. De samenwerking die tot stand kwam tussen DD klinieken die waren opgezet vanuit de verslavingszorg

  en klinieken die waren aangesloten bij een GGZ instelling, is dan ook aan te merken als een van de

  opbrengsten van dit project. Een ander uniek kenmerk van de DD Monitor is dat bij alle patiënten, ongeacht

  of zij nu via de verslavingszorg of via de algemene GGZ de kliniek binnen kwamen, op uniforme wijze en met

  dezelfde instrumenten is vastgesteld wat de aard van hun problemen is, welke klachten zij hebben en hoe zij

  de kwaliteit van leven ervaren; en dat deze metingen ook vervolgd zijn gedurende het verblijf in de kliniek.

  De respons van deze vrijwillig uitgevoerde monitor is hoog geweest. Wij hebben dan ook op grond van de

  gegevens uit de monitor veel informatie verkregen over deze categorie patiënten.

  De komst van de landelijke Routine Outcome Monitoring (ROM) is voor veel instellingen een prikkel geweest

  zich te bezinnen op het nut van voortgaande participatie aan de DD Monitor. De uitkomst van die bezinning

  is dat we hebben geconcludeerd dat de basis voor het continueren van deze zogeheten doelgroepmonitor

  op dit moment te smal is geworden. Met deze evaluatie sluiten we dit succesvolle project af. De lessen die

  we hebben geleerd, kunnen ertoe bijdragen dat de implementatie van de landelijke ROM wordt

  geoptimaliseerd.

  Bij het uitvoeren van de DD- en IMC Monitors hebben we gemerkt dat het moeilijk is om de monitor

  onderdeel te laten worden van de dagelijkse routineactiviteiten van medewerkers. Als het verzamelen van

  gegevens echter onderdeel wordt van dat wat we aanduiden als het primaire proces, dan neemt de

  motivatie voor het afnemen van lijsten toe. We hopen dan ook dat dit rapport een inspiratiebron is voor

  clinici en wetenschappers om ROM gegevens actief te gaan toepassen in het directe behandelingsproces.

  Dat dit de kwaliteit en de effectiviteit van de behandeling positief beïnvloedt, is in de afgelopen jaren uit

  diverse landelijke en internationale publicaties gebleken.

  Tot slot willen we iedereen hartelijk bedanken die heeft meegewerkt aan de DD Monitor.

  Nijmegen, oktober 2012

  Cor de Jong

  Gerdien de Weert

  Tom Holsbeek

 • 10

  Cor Verbrugge

 • 11

  1. Inleiding

  Dubbele Diagnose klinieken in Nederland

  Dubbele diagnose voorzieningen zijn vanaf de tweede helft van de jaren negentig opgericht in Nederland. Ze

  zijn gericht op patiënten met zowel middelenafhankelijkheid, als psychiatrische stoornissen, waarbij er

  dikwijls sprake is van multiple problemen op velerlei gebieden. De term ‘dubbele diagnose’ is daarom

  enigszins misleidend. Beter is het de Angelsaksische term ‘co-occurring disorders’ (COD) te gebruiken.

  Hoewel de huidige opvatting luidt dat bij een grote meerderheid van patiënten in de verslavingszorg sprake

  is van COD, zijn de DD-voorzieningen met name gericht op die patiënten bij wie dit in ernstige mate het geval

  is. Daarbij richten ze zich op patiënten in het vierde kwadrant van Minkoff (figuur 1). Bij COD-patiënten is

  sprake van beïnvloeding door de psychiatrische stoornis op de middelenafhankelijkheid of –misbruik en

  omgekeerd. Dit geldt voor beloop, behandeling en prognose (Kerkmeer et al, 2003).

  1. psychiatrie laag

  verslaving laag

  milde psychiatrische problematiek met middelenmisbruik

  2. psychiatrie hoog

  verslaving laag

  ernstige en chronische psychiatrische

  stoornis met middelenmisbruik

  3. psychiatrie laag

  verslaving hoog

  milde psychiatrische problematiek met

  middelenafhankelijkheid

  4. psychiatrie hoog

  verslaving hoog

  ernstige en chronische psychiatrische

  stoornis met middelenafhankelijkheid

  Schema 1. Model van Minkoff (2001).

  DD-voorzieningen zijn opgericht zowel vanuit de algemene GGZ als vanuit de verslavingszorg. In 2006

  vonden Planije et al 47 instellingen in Nederland die een specifiek aanbod hadden voor COD-patiënten

  (Planije et al, 2006). Daarbij gaat het om circa 20 klinische voorzieningen, waarvan ongeveer een derde

  vanuit de verslavingszorg. De klinieken hebben tussen 10 en 40 bedden. Deze, vrij beperkte, capaciteit

  vormde in 2006 de aanleiding om te komen tot gebundelde gegevensverzameling om daarmee gezamenlijk

  de ontwikkeling van methodieken en kwaliteit van behandeling te verbeteren. Dit vormde de aanzet tot

  deze monitor dubbele diagnose, in het vervolg aangeduid als DD Monitor.

  Dubbele Diagnose monitor: benchmark of monitor?

  In 2006 is IrisZorg – toen nog De Grift – gestart met het monitoren van patiënten in de DD kliniek. De

  invulling van deze monitor heeft als blauwdruk gediend voor de eerste verkenningen later in 2006 met een

  viertal instellingen: Novadic-Kentron, IrisZorg, GGZ Eindhoven en Delta Psychiatrisch Centrum, om

  gezamenlijk een DD Monitor op te zetten. Deze instellingen vormden de founding fathers van de DD

 • 12

  Monitor; zij kwamen de set meetinstrumenten en de keuze van meetmomenten overeen, wat leidde tot een

  projectplan (De Weert et al, 2007). In 2007 is een pilot gestart volgens een groeimodel: gaandeweg pasten

  de instellingen alle gekozen lijsten toe in de metingen.

  Anders dan de IMC Monitor, had de DD Monitor niet als eerste doel de onderlinge vergelijking tussen

  klinieken (benchmarking), hoewel dit aspect wel werd meegenomen. De DD Monitor zette zich vanaf het

  begin vooral in voor de toepassing van instrumenten in het primaire proces, in de behandel- en

  spreekkamer. In de DD Monitor is dan ook vooral gebruik gemaakt van instrumenten en uitkomsten die

  kunnen worden toegepast in het primaire proces. Monitoring is hier opgevat als herhaalde metingen gericht

  op begeleiding en aanpassen van het (behandel)beleid van een chronische of terugkerende aandoening

  (Glasziou et al. 2005). Liever dan van DD Benchmark spraken we dan ook, vrijwel vanaf de start, van een DD

  Monitor.

  De doelstellingen van de DD Monitor luiden dan:

  � Het verzamelen en vergelijken van gegevens over patiënten die zijn opgenomen in een DD

  kliniek.

  � Zicht krijgen op de uitkomsten van de behandeling om te komen tot verbetering van protocollen,

  methodiekontwikkeling en implementatie daarvan.

  � Inzicht krijgen in de invloed van verschillende interventies op de kwaliteit van leven tijdens de

  periode van opname op een DD.

  � Het in beeld brengen van de aard van de uitstroom van de DD klinieken.

  Belang van monitoring

  In de monitor staan methodiekontwikkeling, kwaliteitsverbetering en bevorderen van wetenschappelijk

  inzicht centraal. Daarbij worden vier niveaus onderscheiden: de instelling / het management, de

  hulpverlener, de patiënt, de wetenschap.

  1. Voor de instelling biedt de monitor informatie over het functioneren van het programma, waardoor de

  positionering van het programma binnen de instellingsdoeleinden wordt verhelderd. Op

  instellingsniveau wordt informatie verkregen over de vraag ‘hoe doen wij het als instelling, vergeleken

  met andere instellingen?’: het daadwerkelijke benchmarken. Het management krijgt inzicht in de

  patiëntenstromen: welke patiënten worden bediend door de kliniek, waar komen zij vandaan, wat zijn

  hun kenmerken en zijn deze vergelijkbaar met die van collega-instellingen. Welke resultaten worden

  bereikt en waar gaan patiënten na hun verblijf naar toe. De meeste instellingen kunnen dergelijke

  informatie (nog) niet makkelijk uit hun EPD’s halen.

  2. De hulpverlener krijgt inzicht in de vorderingen van de patiënt gedurende de behandeling. Vragen als

  raakt mijn patiënt gemotiveerd, denken hij en ik hetzelfde over de behandeldoelen (en moet dit dus

 • 13

  onderwerp zijn van gesprek), lijdt de patiënt minder onder zijn aandoeningen en ziet hij nog perspectief

  kunnen beantwoord worden. Door het gebruik van de meetinstrumenten wordt structuur gegeven aan

  behandelingsgesprekken en komen bij alle patiënten dezelfde thema’s aan de orde. Het

  behandelingsplan kan worden geëvalueerd en aangepast naar aanleiding van de uitkomsten van

  vragenlijsten. Het contact met hulpverleners van andere instellingen verdiept het inzicht in de

  doelgroep als geheel en leidt tot methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

  3. De patiënt heeft baat bij de monitoring, omdat het hem inzicht geeft in zijn situatie en vorderingen

  gedurende het behandelingsproces. Door de voortdurende monitoring krijgt de patiënt meer inspraak

  in de behandeling. Dit past bij de moderne opvattingen over mondigheid, autonomie en

  patiëntenparticipatie. Er is ook een meer indirecte opbrengst voor de patiënt, doordat de kwaliteit van

  de behandeling toeneemt als gevolg van de monitoractiviteiten.

  4. Voor wetenschappelijk onderzoekers biedt het continue verzamelen van data de mogelijkheid

  onderzoeksvragen te beantwoorden, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk. De monitor

  biedt ook een kader voor allerlei studies, van observationeel tot RCT. Door het geaggregeerde niveau

  waarop de dataverzameling plaatsvindt, worden populaties zo groot dat gedegen onderzoek mogelijk is.

  Andere monitors van NISPA

  In de periode van 2003 tot en met 2010 heeft NISPA veel ervaring opgedaan in het monitoren van

  behandelingsprocessen. Eerst met de IMC’s, en sinds 2007 ook bij Dubbele Diagnose klinieken. In 2008

  verwierf NISPA projectsubsidie voor het ontwikkelen van een monitorstructuur voor de

  jeugdverslavingszorg. Daarnaast voert NISPA in opdracht van VWS een landelijke monitor uit in tien

  instellingen voor verslavingszorg met betrekking tot detoxificatiebehandeling bij GHB verslaafden. Sinds 1

  januari 2009 is de verzameling van gegevens binnen het NISPA voor alle projecten volledig geautomatiseerd

  met het webbased programma BergOp.

  Beëindiging van de DD Monitor

  Landelijke ontwikkelingen op het gebied van financieringsvoorwaarden van zorgverzekeraars en

  toenemende beschikbaarheid van interne managementinformatie binnen instellingen maakten eind 2011

  een herbezinning noodzakelijk op inhoud en vorm van de monitoring projecten. Overwegingen bij het besluit

  te stoppen met de DD Monitor zijn de volgende:

  � De onderlinge vergelijkbaarheid van DD klinieken is steeds minder geworden, zoals al eerder is

  aangeduid. Het wordt daarom in toenemende mate lastig om te spreken van ‘de DD kliniek’ als

  een eenvormig hulpaanbod. Daarmee vervalt ook de basis voor onderlinge vergelijking van

  behandelingsgegevens.

 • 14

  � Om meer inzicht te kunnen bieden aan zorgverzekeraars en overheid is GGZ Nederland gestart

  met een GGZ brede Routine Outcome Measurement (ROM). ROM is een methode om de

  geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. In de praktijk wordt ROM

  toegepast door een set van enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde

  van een behandeling wordt afgenomen. Door het verplichte karakter van ROM wordt deelname

  aan de DD Monitor als dubbelop ervaren. Binnen de landelijke expertgroep ROM is men bezig

  om de plaats van doelgroepgerichte monitors ten opzichte van ROM te verhelderen.

  � Hoewel de respons bij de DD Monitor goed is geweest (zie hoofdstuk 4), is er in de loop van de

  vijf monitor jaren toch een verschil geweest in de deelname aan de monitor. Enkele klinieken

  leverden jaarlijks slechts een tiental patiënten aan, andere includeerden alle patiënten in de

  monitor. Daarmee komt de representativiteit van de gegevens onder druk te staan.

  � De grote hoeveelheid informatie die inmiddels beschikbaar is, maakt de noodzaak van

  gezamenlijke dataverzameling minder groot. Immers, de meeste deelnemende DD klinieken

  kunnen nu beschikken over een bestand van eigen patiënten op basis waarvan specifieke vragen

  beantwoord kunnen worden. De tussenschakeling van NISPA in dit geheel wordt daarmee

  minder noodzakelijk.

  Leeswijzer

  Na de inleidende schets over het ontstaan van de dubbele diagnose voorzieningen, het belang van hun

  jarenlange monitor en de motieven om dit nu te beëindigen, zullen we in dit overzichtsrapport eerst de

  vorming van de voorzieningen voor behandeling van dubbele diagnose klinieken in de Nederlandse

  geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg verder toelichten (Hoofdstuk 2) en vervolgens de opzet en

  werkwijze van onze gezamenlijke doelgroepmonitor van behandelingsgegevens bespreken (Hoofdstuk 3).

  We zullen daarna nader ingaan op enkele resultaten van de grote hoeveelheid kwantitatieve gegevens in

  Hoofdstuk 4 en de overige opbrengsten van dit langer durend project toelichten in hoofdstukken 5 en 6. In

  Hoofdstuk 7 zullen we op grond van onze ervaringen de concepten demoralisatie en lijden verder uitdiepen.

  We besluiten met discussie en aanbevelingen, door het bespreken van de factoren die van invloed zijn

  geweest op het welslagen van dit langer durend monitorproject en wat daarin belemmeringen zijn geweest

  (Hoofdstuk 8 ). In Hoofdstuk 9 geven we onze opinie over de samenhang van een doelgroepmonitor met de

  huidige ontwikkeling van de GGZ Routine Outcome Measurement in de verslavingszorg. Ten slotte ronden

  we met een aantal concrete tips voor monitoring dit rapport af (Hoofdstuk 10).

 • 15

  2. Dubbele Diagnose (DD) klinieken

  Dubbele diagnose behandeling volgens theorie

  Geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling staat voor gecombineerde aandacht voor (de interacties

  tussen) psychiatrische en verslavingsproblematiek binnen één team. Kenmerken van de behandeling zouden

  moeten zijn (Van Rooijen et al, 2007; Kerkmeer et al, 2003):

  - De hulpverleners hebben kennis van de effecten van alcohol en drugs en hun interacties met de

  psychiatrische stoornis;

  - De hulpverleners besteden op hetzelfde moment aan beide stoornissen aandacht (in plaats van eerst de

  verslaving en dan de psychiatrische stoornis te behandelen, of omgekeerd);

  - De behandeling is gefaseerd, dat wil zeggen dat de aard van de hulpverlening verandert met het stadium

  van verandering waarin de patiënt zich bevindt en met diens motivatie voor behandeling;

  - Op grond van gedegen diagnostiek wordt samen met de patiënt een geïntegreerd behandelplan opgesteld;

  - Motiverende gespreksvoering: hulpverleners ondersteunen patiënten bij de bewustwording van de

  consequenties van middelengebruik, de hoop op vooruitgang en de opbouw van motivatie voor behandeling

  van de problematiek;

  - Counseling bij middelenmisbruik: de hulpverlener ondersteunt de patiënt bij het ontwikkelen van

  vaardigheden om de verslavingsproblematiek te beteugelen: omgaan met trek, terugval voorkomen en

  risicosituaties vermijden;

  - Groepsbehandeling: Middelengebruik wordt vaak bekrachtigd door het – eveneens middelen gebruikende

  – sociale netwerk. Groepstherapie biedt een alternatief sociaal milieu waarin vrijelijk over gebruik kan

  worden gepraat en de effecten van gebruik op het leven zichtbaar kunnen worden gemaakt;

  - Familiebegeleiding: de familie kan een belangrijke bron van steun zijn, maar kan ook onbedoeld bijdragen

  aan het in stand houden van middelenmisbruik. Familie-interventies zijn gericht op psycho-educatie, het

  verminderen van stress bij familieleden, toezicht houden op het gebruik van de cliënt (terugvalpreventie) en

  goede samenwerking tussen hulpverleners, cliënt en familie;

  - Zelfhulp: de hulpverleners brengen cliënten in contact met zelfhulpgroepen;

  - Farmacologische behandeling: antipsychotische medicatie wordt, ondanks de verslaving, niet gemeden,

  men heeft kennis van de interacties tussen medicatie en verslavende middelen, en schrijft zo nodig middelen

  voor gericht op de afbouw van de verslaving, zoals Naltrexon en methadon.

  In deze beschrijving van geïntegreerde dubbele diagnose behandeling, zoals deze is bedoeld bij de DD

  klinieken, ligt voor een groot deel de verantwoording besloten van het monitoren van DD patiënten met de

  in de DD Monitor gebruikte instrumenten.

 • 16

  Dubbele diagnosebehandeling in de praktijk: beschrijving DD klinieken anno 2011

  In 2009-2010 is door het NISPA in opdracht van Resultaten Scoren een beschrijving gemaakt van de

  Residentiële Voorzieningen voor de verslavingszorg in Nederland (De Weert et al, 2010). Daartoe zijn

  interviews gehouden met teamleiders en inhoudelijk verantwoordelijken van alle deelnemende DD

  klinieken. De resultaten geven een beeld van de diversiteit van deze voorzieningen. Achtereenvolgens

  komen aan de orde: de plaats van de DD kliniek in de keten, indicatie & contra-indicatie criteria, aantal

  bedden, therapieën & interventies, beleid met betrekking tot illegaal gebruik tijdens opname, sterke &

  zwakke punten en kansen & bedreigingen.

  Plaats DD kliniek in de keten

  Schema 2. Plaats van DD klinieken in de keten.

  In het onderzoek Atlas Residentiële Voorzieningen Verslavingszorg is de positie van de DD kliniek in de keten

  schematisch weergeven (schema 2). De dikke pijlen geven de meest gebruikelijke route aan; routes

  aangegeven met dunnere pijlen zijn ook mogelijk. De meest gebruikelijke routing voor opname in een DD

  kliniek verloopt via de ambulante intake, gevolgd door een route via klinische opname op een detoxificatie-,

  diagnostiek- of andere afdeling.

  Indicatiecriteria voor DD kliniek

  De psychiatrische comorbiditeit is het belangrijkste indicatiecriterium voor opname in een DD kliniek. Ook de

  ernst van de verslavingsproblemen is een veel genoemd indicatiecriterium, alsmede het feit dat eerdere

  behandeling op ‘lagere niveaus’ onvoldoende is gebleken.

  Als contra-indicaties voor opname in een DD kliniek worden genoemd:

  DD

  A

  mb

  ula

  nte

  ve

  rslav

  ing

  szorg

  Inta

  ke

  & in

  dica

  tieste

  lling

  Ex

  pe

  rtgro

  ep

  DD

  Inta

  ke

  Co

  mm

  issie

  Wachtlijst/

  Voorbereiding groep

  Klinische

  Verslavingszorg

  - diagnostiek afd.

  - detox afd.

  - IMC

  GGZ

  Justitie

  Hu

  is

  Begeleid wonen, RIBW

  Poliklinische behandeling

  Dag- deeltijdbehandeling Amb

  ula

  nte

  hu

  lpv

  erle

  ne

  r/ve

  rwijze

  r/

  ve

  ran

  two

  ord

  elijk

  be

  ha

  nd

  ela

  ar

  GGZ ambulant

  Maatschappelijk opvang

 • 17

  � Verstorend en agressief gedrag;

  � Ernstige somatische problematiek;

  � Gebrek aan motivatie;

  � Verstandelijke beperking (IQ

 • 18

  Gedwongen ontslagbeleid

  De klinieken zijn op de hoogte van de Resultaten Scoren best practice richtlijn ‘Gedwongen ontslag’

  (Regiegroep Richtlijnontwikkeling in de Verslavingszorg, 2004). Het doel van deze richtlijn is om instellingen

  voor verslavingszorg zorgvuldig en weloverwogen beslissingen te kunnen laten nemen over het wijzigen van

  het behandelingsplan, dan wel het eenzijdig opzeggen van de behandelingsovereenkomst.

  Op illegaal gebruik tijdens de opname volgen bij alle DD klinieken sancties. De aard van de sanctie verschilt

  echter: bij twee klinieken volgt onmiddellijk ontslag, bij vier voorzieningen wordt het illegaal gebruik gevolgd

  door een schorsing en wordt het opgevat als een leermoment in het behandeltraject. Eén kliniek volstaat

  met een waarschuwing. Gebruik tijdens verlof leidt meestal tot een waarschuwing en een gesprek met de

  patiënt over de functie van het gebruik. Ook kunnen vrijheden van de patiënt beperkt worden als gevolg van

  gebruik tijdens verlof.

  Sterke en zwakke punten

  Als sterke punten van de DD klinieken worden genoemd: het functioneren van hechte en betrokken

  behandelteams, deskundigheid in het omgaan met complexe problematiek, en de integratie van kennis en

  kunde op het gebied van psychiatrie en verslaving. Zwakke punten van de DD klinieken zijn: het soms over-

  betrokken zijn van teamleden bij de patiënten en hun problemen, gebrek aan deskundigheid en aan de

  mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, het ontbreken van goede systematische beschrijvingen van

  behandelingsprocessen.

 • 19

  3. Monitoren in een DD kliniek

  Hoe is de monitor vormgegeven

  De monitor bij de DD klinieken heeft als doel met valide instrumenten gegevens te verzamelen over

  klinische resultaten, kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en financiële kosten. Deze aspecten zijn

  ondergebracht in het zogeheten Uitkomstenkwadrant (Walburg, 2003), dat breder wordt gehanteerd binnen

  de GGZ.

  In de eerste opnameweek van de patiënt wordt het profiel van de patiënt helder door het verzamelen van

  gegevens over middelengebruik, diagnose op alle DSM-IV assen, beperkingen en symptomen, de mate van

  demoralisatie en kwaliteit van leven. In de vijfde en negende week van het verblijf worden tussenmetingen

  gedaan die vooral betrekking hebben op veranderingen in demoralisatie en kwaliteit van leven.

  In de 13e week worden dezelfde meetinstrumenten afgenomen als in de opnameweek. Door de hulpverlener

  wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin de patiënt is veranderd tijdens de opname. Bij een

  aantal instellingen is de opnameduur langer dan 3 maanden, soms tot een jaar. Dit kan bijvoorbeeld

  samenhangen met de juridische status van de opname. Afgesproken is dat bij een langer durende opname

  het instrumentarium van week 13 steeds herhaald wordt om de 13 weken, dus in week 26, week 39, week

  52.

  Met een follow-up registratie, drie maanden na ontslag, wordt geregistreerd wat het actuele niveau van de

  patiënt op dat moment is en of er sprake is van zorggebruik.

  De instrumenten die aanvankelijk worden gebruikt in de DD Monitor worden getoond in schema 3. De

  instrumenten dekken het uitkomstenkwadrant, met uitzondering van de kosten.

  Uitkomstmaat Instrument Volledige naam Informatie

  EuropASI *1

  Addiction Severity Index

  (Europese versie)

  Inschatting aard en ernst van

  verslavingsproblematiek op 6 levensgebieden;

  interview Middelengebruik

  MATE

  Measurement Addiction Triage

  and Evaluation

  Geschiedenis, frequentie en consequenties van

  alcohol en drugsgebruik, alsmede het medisch,

  sociaal en psychisch functioneren van de

  patiënt. Interview, zelfrapportage patiënt

  SCL-90 / BSI

  Symptom Check List / Brief

  Symptom Inventory

  Klachtenlijst gepercipieerde (psychische)

  gezondheid; zelfrapportage patiënt

  Gezondheid &

  klachten BPRS Brief Psychiatric Rating Scale Positieve symptomen, algemene

  psychopathologie en affectieve symptomen.

  Interview.

  MfT

  Motivation for treatment

  Scale

  Motivatie en doelen voor behandeling;

  zelfrapportage patiënt

  MfT-O

  Motivation for treatment –

  Observation Scale

  Geobserveerde motivatie en doelen voor

  behandeling; rapportage hulpverlener

  Motivatie

  RCQ

  Readiness to Change

  Questionnaire – Dutch version

  Motivatie voor verandering per verslavend

  middel; zelfrapportage patiënt

 • 20

  Uitkomstmaat Instrument Volledige naam Informatie

  Afhankelijkheid

  Misbruik

  CIDI-SAM

  Composite International

  Diagnostic Interview –

  Substance Abuse Module

  Verslavingsdiagnose; interview

  MINI Mini International

  Neuropsychiatric Interview

  Classificatie van de belangrijkste As I psychische

  stoornissen volgens de DSM-IV en de ICD-10

  door een clinicus

  SIDP-IV Structured Interview for DSM-IV

  Pathology

  Semigestructureerd interview dat is ontwikkeld

  om de 10 persoonlijkheidsstoornissen vast te

  stellen die in de DSM-IV zijn opgenomen;

  interview.

  Psychiatrische

  stoornis

  SAPAS / screener

  PD

  Standard Assessment of

  Personality – Abbreviated Scale

  Screener voor persoonlijkheidsstoornissen;

  Interview

  Demoralisatie DS Demoralisatieschaal 24-item schaal die de mate van demoralisatie

  meet. Zelfrapportage patiënt.

  PRISM Pictorial Representation of Illness

  and Self Measure

  PRISM meet de lijdensdruk als gevolg van ziekte

  met gebruikmaking van een tekening;

  zelfrapportage patiënt

  Gezondheid en

  kwaliteit leven

  Euroqol 5D

  Quality of Life, Europese versie Gezondheidsgerelateerde

  kwaliteit van leven; zelfrapportage patiënt

  Gezondheid

  sociaal

  functioneren

  HoNOS

  Health of the Nation Outcome

  Scales

  Geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal

  functioneren. Rapportage hulpverlener.

  MATE-ICN

  Measurement of Addiction for

  Triage and Evaluation – ICF Core

  set and Need for care

  Onderdeel van het instrumentarium in de

  MATE. De lijst is gebaseerd op de International

  Classification of Functions (ICF).

  De MATE-ICN stelt vast in hoeverre iemand

  actief is en participeert in de samenleving, de

  externe factoren die daarop van invloed zijn en

  de zorgbehoeften die daaruit voortvloeien.

  Interview.

  Patiënt

  tevredenheid

  GGZ

  Thermometer

  De GGZ Thermometer meet de ervaren kwaliteit

  van zorg. Zelfrapportage patiënt

  Therapeutische

  relatie

  HAQ Helping Alliance Questionnaire De lijst inventariseert de ervaring met de

  therapeutische relatie; zelfrapportage patiënt.

  Therapeutische

  relatie

  HAQ-HV Helping Alliance Questionnaire,

  hulpverlener versie

  De lijst inventariseert de ervaring met de

  therapeutische relatie; rapportage hulpverlener

  Kerngegevens

  opname

  Demografische gegevens, DSM-IV diagnose,

  bepaling hulpvraag. Rapportage hulpverlener.

  Kerngegevens

  ontslag

  Evaluatie op behandeling, bepalen vooruitgang

  patiënt. Rapportage hulpverlener.

  Socio-

  demografische

  gegevens Kerngegevens

  follow up

  Uitbreiding van HHM gegevens

  (Hoeksma, Homans & Menting,

  2001) Bepalen van huidige zorg, bepalen vooruitgang

  patiënt. Rapportage hulpverlener.

  Medicatie Medicatie

  Registratie van de verstrekte medicatie in de

  afnameweek. Rapportage hulpverlener.

  Schema 3. Oorspronkelijke instrumenten in de DD Monitor: 2007-2009.

 • 21

  Instrument Opname Ontslag Follow-up

  Week 1 Week 5 Week 9 Week 13

  Kerngegevens + + +

  ASI – MATE +

  SCL90 – BSI + +

  MINI +

  SID-IV +

  SAPAS – PD screen +

  MfT + + + +

  MfT-O + + + +

  CIDI-SAM +

  RCQ-D + + + +

  ICL-R + +

  Euro-Qol 5D + +

  Demoralisatie + + + +

  PRISM + + + +

  HoNOS + +

  MATE-ICN + +

  GGZ thermometer +

  HAQ + + +

  HAQ-hv + + +

  Medicatie + + + +

  Schema 4. De DD Monitor naar meetinstrumenten en meetmomenten: 2007-2009

  Bijstelling instrumentarium

  In 2007 is voorafgaande aan de start van de monitor overleg geweest met een aantal instellingen over doel

  en opzet van de monitor. In dat overleg is besloten aanvankelijk breed in te zetten voor de monitor en een

  ruime set aan instrumenten te gebruiken. In de loop van de monitor bleken bijstellingen noodzakelijk in de

  set van monitor instrumenten, vooral gezien de ervaren belasting door het afnemen van meetinstrumenten.

  Er is – in 2010 - een werkgroep ingesteld vanuit de kerngroep, die zich in drie bijeenkomsten heeft gebogen

  over de meetinstrumenten. Daarbij is besloten dat de dataset aan de volgende algemene voorwaarden moet

  voldoen:

  - de gegevens moeten vooral inzicht geven in de breedte van de problematiek, en niet in de diepte

  daarvan;

  - de gegevens moeten in eerste instantie relevant zijn voor de behandeling en in tweede instantie

  voor andere doeleinden die passen bij de monitor;

  - er moet sprake zijn van een mix van maten voor zelfrapportage door de patiënt en voor rapportage

  door de hulpverlener;

 • 22

  - vragenlijsten moeten zoveel mogelijk behoren tot het publieke domein;

  - vragenlijsten moeten makkelijk af te nemen zijn zonder dat er een grote training voor nodig is.

  Besloten is vanuit deze uitgangspunten tot herziening van de set instrumenten die gewenst zijn in dubbele

  diagnose klinieken. Daarmee kwam de projectgroep uit op de volgende set:

  Uitkomstmaat Instrument Volledige naam Informatie

  MATE

  Measurement of Addiction for

  Triage and Evaluation

  Geschiedenis, frequentie en consequenties van

  alcohol en drugsgebruik, alsmede het medisch,

  sociaal en psychisch functioneren van de

  patiënt. Interview, zelfrapportage patiënt

  SCL-90 / BSI

  Symptom Check List / Brief

  Symptom Inventory

  Klachtenlijst gepercipieerde (psychische)

  gezondheid; zelfrapportage patiënt

  BPRS Brief Psychiatric Rating Scale Schaal die positieve symptomen, algemene

  psychopathologie en affectieve symptomen

  meet. Rapportage hulpverlener

  Gezondheid &

  klachten

  Somatieklijst Somatieklijst Deze lijst inventariseert de fysieke gezondheid

  van de patiënt. Rapportage hulpverlener.

  MfT

  Motivation for treatment

  Scale

  Motivatie en doelen voor behandeling;

  zelfrapportage patiënt Motivatie

  MfT-O

  Motivation for treatment –

  Observation Scale

  Geobserveerde motivatie en doelen voor

  behandeling; rapportage hulpverlener

  Afhankelijkheid

  Misbruik

  CIDI-SAM

  Composite International

  Diagnostic Interview –

  Substance Abuse Module

  Verslavingsdiagnose; interview

  Psychiatrische

  stoornis

  MINI Mini International

  Neuropsychiatric Interview

  Classificatie van de belangrijkste As I psychische

  stoornissen volgens de DSM-IV en de ICD-10

  door een clinicus. Interview

  Gezondheid en

  kwaliteit leven

  Euroqol 5D

  Quality of Life, Europese versie Gezondheidsgerelateerde

  kwaliteit van leven; zelfrapportage patiënt

  Gezondheid

  sociaal

  functioneren

  HoNOS

  Health of the Nation Outcome

  Scales

  Geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal

  functioneren; rapportage hulpverlener

  Functioneren en

  zorgbehoefte MATE-ICN

  Measurement of Addiction for

  Triage and Evaluation – ICF core

  set and Need for care

  Onderdeel van het instrumentarium in de

  MATE. De lijst is gebaseerd op de International

  Classification of Functions (ICF).

  De MATE-ICN stelt vast in hoeverre iemand

  actief is en participeert in de samenleving, de

  externe factoren die daarop van invloed zijn en

  de zorgbehoeften die daaruit voortvloeien.

  Interview.

  Patiënt

  tevredenheid

  GGZ Thermo-

  meter

  Meet de ervaren kwaliteit van zorg,

  zelfrapportage patiënt

  Kerngegevens

  opname

  Demografische gegevens, DSM-IV diagnose,

  bepaling hulpvraag. Rapportage hulpverlener Sociaal

  demografische

  gegevens Kerngegevens

  ontslag

  Uitbreiding van HHM gegevens

  (Hoeksma, Homans & Menting,

  2001) Evaluatie op behandeling, bepalen vooruitgang

  patiënt. Rapportage hulpverlener

  Schema 5. Uiteindelijke set meetinstrumenten in DD Monitor: 2010-2011.

 • 23

  Schema 6. Uiteindelijk overzicht DD Monitor naar meetinstrumenten en –momenten: 2010-2011.

  Deelname varianten

  DD klinieken kunnen een keuze maken voor intensiteit van deelname door middel van een keuzemenu met

  twee varianten van deelname: de minimum en de maximum variant. In BergOp, de webapplicatie die vanaf

  2008 is gebruikt voor het invullen van de vragenlijsten, is dit keuzemenu geautomatiseerd aangeboden. Acht

  van de tien patiënten nemen deel aan de monitor in de maximum variant. De toepassing van de varianten is

  afhankelijk van de situatie van de patiënt. Bij patiënten die – om wat voor reden ook – niet in staat worden

  geacht om vragenlijsten in te vullen, of bij patiënten die voor een kort traject (tot 2 weken) worden

  opgenomen, wordt de minimumvariant ingezet. De minimumvariant houdt in dat hierbij alleen

  observatielijsten worden ingevuld bij opname en bij vertrek van de patiënt. In de maximum variant is sprake

  van uitgebreide voor- en nameting (weken 1 en 13) en van uitgebreide tussenmetingen (weken 5 en 9). Bij

  beide varianten blijft de structuur van de monitor behouden (klinische resultaten, kwaliteit van leven,

  patiënttevredenheid, financiële kosten).

  Projectorganisatie

  De wetenschappelijke eindverantwoordelijkheid van de DD Monitor ligt bij de wetenschappelijk directeur

  van het NISPA, die verantwoording aflegt aan het NISPA Bestuur. Binnen het NISPA fungeert een monitor-

  projectgroep, waaraan de wetenschappelijk directeur NISPA, de projectleider, en de projectcoördinator

  deelnemen. Deze projectgroep ontwikkelt beleid en bewaakt de voortgang van de DD Monitor.

  De projectleider heeft de verantwoordelijkheid voor de totale implementatie en voortgang van het project.

  Tevens analyseert en interpreteert deze de wetenschappelijke uitkomsten van de monitor. De projectleider

  stelt de jaarrapportages op. De projectcoördinator is verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie van het

  project.

  Instrument Opname Ontslag

  Week 1 Week 5 Week 9 Week 13

  Kerngegevens + +

  MATE +

  BSI + +

  MINI +

  MfT + + + +

  MfT-O + + + +

  CIDI-SAM +

  Euro-Qol 5D + +

  HoNOS + +

  MATE-ICN + +

  GGZ thermometer +

 • 24

  Een kerngroep, die is samengesteld uit inhoudelijk deskundigen van de deelnemende instellingen, houdt zich

  bezig met de begeleiding van de inhoudelijke ontwikkeling van het project. Zij komen, onder voorzitterschap

  van één van de leden, enkele malen per jaar samen. Aan deze kerngroep nemen ook de projectleider en –

  coördinator deel.

  Op lokaal niveau wordt aan elke deelnemende instelling geadviseerd een projectgroep in te stellen. Deze

  wordt dan gevormd door de lokaal procesbegeleider – die zorg draagt voor de lokale coördinatie –, een

  manager voor het regelen en bewaken van de randvoorwaarden voor monitoring, en een behandelaar die de

  dataverzameling inhoudelijk begeleidt en eventueel de data kan aanwenden voor eigen onderzoek of

  toepassing in de klinische behandeling ten gunste van kwaliteitsverbetering. Deze uitvoeringsstructuur zorgt

  voor een goede organisatorische en inhoudelijke inbedding bij de deelnemende organisaties. Met deze

  structuur wordt op beleids- inhoudelijk – en uitvoeringsniveau samengewerkt (verg. schema 7).

  Sturing:

  1. NISPA Bestuur

  2. Projectgroep: wetenschappelijk directeur NISPA, projectleider,

  projectcoördinator

  Beleid

  Kerngroep:

  1. Beleidsmedewerkers / behandelaren instellingen

  2. Projectcoördinator

  3. Projectleider

  Inhoud

  Projectgroep instellingen:

  1. Procesbegeleider instelling

  2. Manager DD

  3. Behandelaar DD

  Uitvoering

  Schema 7. Project organisatie DD Monitor

  Werkwijze DD Monitor

  Elk deelnemend DD verzamelt zelf de gegevens van de opgenomen patiënten. Deze gegevens worden

  ingevoerd in de bijgeleverde software, en later in de webbased applicatie BergOp. De NISPA projectleider

  kan vanuit de centrale database van BergOp jaarlijks werken aan de analyses en interpretatie van de

  gegevens en die rapporteren.

  De rapportages worden bij de teams teruggekoppeld en besproken in jaarlijkse bijeenkomsten. De

  bijeenkomsten hebben mede als doel om gezamenlijke leerpunten uit het materiaal te destilleren. Daarmee

  ontstaat een leercyclus voor de teams op basis van het verzamelde cijfermateriaal. Monitoring is daarmee

  geen doel op zich maar een middel om te komen tot methodiekontwikkeling en kwaliteitsverbetering.

 • 25

  Elke DD kliniek kan zelf bepalen op welke wijze het monitorprotocol wordt georganiseerd. De ene

  voorziening kiest ervoor om de gehele gegevensverzameling binnen de kliniek te laten plannen en uitvoeren

  door de lokale procesbegeleider. De andere kiest ervoor de gegevensverzameling op te nemen in de

  werkwijze van alle teamleden, bijvoorbeeld door de persoonlijk begeleiders verantwoordelijk te maken voor

  de gegevensverzameling bij de hen toegewezen patiënten. Een derde kliniek kiest ervoor om studenten in te

  zetten bij de dataverzameling. De procesbegeleider kan zich in deze beide laatste situaties beperken tot

  planning en controle op de dataverzameling en tot terugkoppeling van de resultaten in de

  behandelbesprekingen. De kliniek krijgt van de projectcoördinator materiaal aangeleverd in de vorm van een

  samengestelde klapper met daarin de af te nemen instrumenten. Bij elke vragenlijst zijn duidelijke instructies

  aanwezig hoe de lijsten gescoord moeten worden. Hulpverleners kunnen hiermee per patiënt, van opname

  naar ontslag, de instrumenten in deze volgorde uitleggen en afnemen. Bij de introductie van de web-

  applicatie BergOp zijn trainingen gegeven aan de deelnemende teams om de invulling van de lijsten in deze

  applicatie te doen. De projectcoördinator is beschikbaar voor vragen vanuit de instellingen.

  Informed Consent

  Aan elke nieuw opgenomen patiënt wordt uitgelegd dat er gegevens verzameld worden in het kader van de

  behandeling. Ook wordt aan de patiënt uitgelegd dat de gegevens gebruikt worden voor rapportage en

  onderzoek op geaggregeerd niveau. Er wordt duidelijk uitgelegd dat de gegevens op anonieme basis gebruikt

  worden buiten de instelling voor deze laatste twee doelen. Omdat de monitor wordt gezien als onderdeel

  van de behandeling is de toestemming voor bovenstaande opgenomen in de behandelingsovereenkomst die

  de patiënt ondertekent aan het begin van de opname. Hierbij wordt duidelijk aangegeven aan de patiënt dat

  hij mede tekent voor het gebruik van de geanonimiseerde gegevens die verkregen zijn in het kader van de

  monitor voor onderzoeksdoeleinden.

  Communicatie

  De projectgroep voor de monitor vergadert maandelijks. Daarbij wordt gezorgd voor afstemming met de

  andere monitorprojecten van het NISPA, zodat daarbij eenduidig beleid wordt gevoerd. De kerngroep DD

  Monitor komt een à twee maal per jaar bijeen. Ook zijn er in de loop van het project bijeenkomsten

  georganiseerd voor de procesbegeleiders, de lokaal verantwoordelijken, waarbij vooral de afstemming van

  de werkwijze, en organisatorische knelpunten werden uitgewisseld.

  Eenmaal per jaar is er een DD Monitordag georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten, waarvoor alle

  deelnemende DD klinieken werden uitgenodigd, werd teruggekeken op het voorgaande kalenderjaar en de

  resultaten die daarin zijn behaald. Daarbij vond steeds een inhoudelijke verdieping plaats rond bepaalde

  thema’s. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het monitordoel “leren van elkaar”.

 • 26

  Ten slotte heeft in twee monitorjaren (2007 en 2008) een zogeheten DD tournee plaatsgevonden. Daarbij

  bezochten de projectleider en –coördinator alle afzonderlijke deelnemende DD klinieken op locatie om in de

  teams de resultaten voor de desbetreffende kliniek te bespreken en gezamenlijk leerpunten daaruit te

  formuleren. Deze besprekingen op locatie werkten stimulerend voor deelname aan de monitor. De

  resultaten betroffen de eigen kliniek en waren daarmee herkenbaar; en de monitor kwam met deze

  besprekingen onder de aandacht van het DD team en werd daarmee ook in toenemende mate een zaak van

  dat hele team. De presentaties en besprekingen werden over het algemeen zeer positief gewaardeerd.

  Automatisering van de gegevensverzameling

  Hoewel in de eerste fase van de DD Monitor lijsten via de aloude papier-en-pen methode zijn afgenomen, is

  in 2008 overgestapt op BergOp 3.0, een programma voor behandelingsevaluatie, behandelingsregistratie en

  gegevensopslag. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de jaarrapportages die te vinden zijn op de website

  www.nispa.nl. Vanaf 1 oktober 2008 komen alle vragenlijsten van de DD Monitor beschikbaar via een

  inlogcode op internet. Daarmee hebben de deelnemende DD klinieken altijd actuele lijsten op locatie,

  kunnen de uitkomsten van de ingevulde lijsten meteen ingezien en uitgeprint worden voor gebruik in het

  contact met de patiënt of de behandel bespreking én kunnen de onderzoekers alle anonieme gegevens in

  één databank terugvinden en snel analyseren. De vragenlijsten kunnen door patiënt en hulpverlener direct

  op de computer worden ingevuld, waardoor dubbel werk en papiermassa’s worden vermeden.

  Overeenkomst deelnemers met NISPA

  De deelnemende instellingen hebben een deelnameovereenkomst opgesteld met afspraken die zijn

  ondertekend door de Raden van Bestuur van de deelnemende instellingen. Het DD monitorproject is

  uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van NISPA (Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in

  Addiction). De onderhoudskosten voor continuering van de monitoring worden door de DD klinieken zelf

  gedragen door middel van een jaarlijks abonnement met contributiebijdrage, te voldoen aan het NISPA.

  NISPA draagt zorg voor het uitvoeren van de data-analyses en rapportages daarover en voor een

  databestand voor locale zelfstandige analyses. NISPA draagt zorg voor een jaarlijkse conferentie om de

  resultaten te bespreken en voor schriftelijke rapportages. De opgestelde overeenkomst heeft steeds een

  looptijd van een jaar, met een opzeggingstermijn van twee maanden. Jaarlijks konden de DD klinieken dus

  de keuze maken uit verlenging of opzeggen van het contract met NISPA.

 • 27

  44 RReessuullttaatteenn

  In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gepresenteerd van een aantal kwantitatieve resultaten van de DD

  Monitor. Uitgebreide informatie is te vinden op de website (www.nispa.nl) en in het Tabellenboek DD

  Monitor. We laten hier zien hoe de ontwikkeling over de jaren is geweest wat betreft een aantal

  sociaaldemografische gegevens en wat betreft een aantal behandelingskenmerken. De gegevens van de DD

  klinieken zijn waar mogelijk vergeleken met die van de gehele verslavingszorg zoals die worden beschreven

  door het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS): www.sivz.nl/ivz-verslavingszorg

  Deelname aan de monitor

  Tabel 1. overzicht deelname aan DD monitor en respons.

  Instelling: 2007 2008 2009 2010 2011 Aantal

  opgenomen

  patiënten

  deelnameperiode

  Aantal

  patiënten in

  monitor

  Responspercentage

  A x x x x 127 117 92%

  B x x x x x 503 468 93%

  C x x x x x 184 153 83%

  D x x x x x 1450* 732 100%*

  E x x x 377 377 100%

  F x x x 108 108 100%

  G x x x 259 42 16%

  H x x Geen opgave

  ontvangen

  13 Onbekend

  I x Geen opgave

  ontvangen

  6 Onbekend

  *: volgens plan is elke tweede patiënt bij deze kliniek opgenomen in de monitor. Daarom bedraagt het

  responspercentage 100 procent.

  De respons bij de DD Monitor is goed geweest: over de periode vanaf 2008 (registratie in BergOp) varieert

  de respons van 50 tot 100 procent. Bij één instelling is er – gezien de hoge turn-over van patiënten – a priori

  voor gekozen om 50% van de nieuw aangemelde patiënten te includeren in de monitor. Dit is at random

  gebeurd. Aangezien het streven om elke tweede patiënt te includeren ruimschoots is behaald, is het

  responspercentage bij deze instelling 100 procent. Twee instellingen melden een respons van 100 procent;

  drie instellingen melden respectievelijk 92, 93 en 83 procent respons. Eén instelling blijft achter wat betreft

  respons: 16%. Van de instellingen H en I is geen opgave verkregen van aantallen opgenomen patiënten. Deze

  instellingen hebben ook maar zeer beperkt deelgenomen aan de monitor en worden in de verdere analyses

  ook merendeels buiten beschouwing gelaten. Al met al komen we op een responspercentage van 87% over

  zeven van de negen instellingen.

 • 28

  De respons bij ontslag is 71% van de kerngegevens opname. Ook hierbij is sprake van grote verschillen

  tussen de deelnemende instellingen. Voor meer informatie over de respons wordt verwezen naar het bij dit

  rapport behorende Tabellenboek DD Monitor.

  De respons bij follow-up – na 6 maanden - is laag. Na overleg hierover in de werkgroep meetinstrumenten is

  hierop vanaf 2010 niet meer ingezet (verg. hoofdstuk 3 van dit rapport). In totaal zijn 300 follow-up lijsten

  geheel of gedeeltelijk ingevuld; dit is 14% van de kerngegevens opname. De reden waarom de respons bij

  follow-up zo achterblijft is dat dit een arbeidsintensief proces is. De hulpverlener moet bewaken wanneer

  het moment daar is dat de patiënt drie maanden geleden ontslagen is. Vervolgens moet hij achterhalen wie

  de hulpverlener is van de patiënt en moet hij deze een vragenlijst opsturen. Daarna is het wachten op

  antwoord (bij uitblijven: reminder sturen) en verwerking van de informatie.

  Overzicht patiënten in- en uitstroom

  Ruim veertig procent van de DD-patiënten in de monitor van wie uitstroomgegevens bekend zijn, rondt de

  behandeling af volgens het behandelingsplan (completers). Op grond van de groep monitordeelnemers van

  wie ook de exit-gegevens zijn gerealiseerd, is het mogelijk om zicht te krijgen op de redenen van het

  voortijdig afbreken van het behandelingsplan: de stepouts (eenzijdig afbreken behandeling in overleg),

  dropouts (afbreken zonder overleg) en het aantal pushouts (afbreken behandeling op initiatief van de

  behandelaars/instelling). Aldus krijgen we het volgende patiëntenstroomschema :

  Schema 8. Overzicht van patiëntenstroom DD klinieken

  Totaal aantal patiënten opgenomen

  bij 7 DD klinieken 2007 – 2011 N=2.290

  Aantal patiënten deelgenomen aan DD Monitor tussen 2007 – 2011

  bij 7 DD klinieken N=1.997 (87,2%)

  Afronden behandeling volgens

  plan (completer):

  N=610 (43%)

  Afbreken behandeling in

  wederzijds overleg

  (stepout) N=177 (12,5%)

  Geen deelname:

  N=293

  Aantal patiënten van wie uitstroom informatie bekend is

  tussen 2007-2011 bij 7 DD klinieken N=1.419 (71,1%)

  Afronden behandeling voortijdig (non-completer):

  N=809 (57%)

  Geen informatie over

  uitstroom: N=578

  Afbreken behandeling

  zonder overleg dropout)

  N=289 (20,4%)

  Afbreken behandeling

  door hulpverl. (pushout)

  N=272 (19,2%)

  Afbreken behandeling

  anders

  N= 71 (5%)

 • 29

  Sociaaldemografisch profiel van de DD patiënten

  Vanaf de start van de monitor zijn gegevens verzameld over de opbouw van de patiëntenpopulatie en over

  de in- en uitstroom van de DD klinieken in de vorm van kerngegevens vragenlijsten voor opname, ontslag en

  follow-up. Op basis van deze gegevens kunnen de achtergrondkenmerken van de onderzochte DD populatie

  in kaart gebracht worden. De gegevens van de DD-patiënten zijn waar mogelijk vergeleken met die van de

  IMC patiënten (De Weert e.a., 2011), en met die van de gehele verslavingszorg zoals die worden beschreven

  in het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS).

  Tabel 2. Achtergrond kenmerken van de DD populatie (In percentages).

  Kenmerk DD IMC LADIS

  Geslacht Mannen 75,1 80,1 77,6

  Vrouwen 24,9 19,9 22,4

  Etniciteit Autochtoon 84,9 76,9 80,3

  Allochtoon 15,1 23,1 19,7

  Leeftijd 36,8 35,3 38,1

  Juridisch kader Vrijwillig 77,2 78,2 82,5

  Niet vrijwillig 22,8

  Wv 15,0 via justitie

  7,6 met BOPZ maatregel

  21,8 17,5

  Primaire

  problematiek

  Alcohol 59,9 22 47

  Drugs 39,7 78 46

  Anders 0,4 0 7

  De populatie DD-patiënten wordt voor een kwart gevormd door vrouwen. Dat is meer dan bij de IMC-

  populatie en iets meer dan in de verslavingszorg in het algemeen. Er worden minder allochtone patiënten

  opgenomen in de dubbele diagnoseklinieken dan in de twee referentiepopulaties. Wat betreft de

  gemiddelde leeftijd: hier nemen de patiënten van de DD klinieken een tussenpositie in tussen de patiënten

  van de verslavingszorg in het algemeen en die van de IMC’s . In de DD klinieken worden meer patiënten

  opgenomen via justitie dan in de algemene verslavingszorg. Onder de niet-vrijwillig opgenomen patiënten

  worden ook meegerekend patiënten die via een BOPZ-maatregel werden opgenomen.

  Verslavingsproblematiek

  Primaire problematiek

  Bij zes van de tien DD-patiënten is alcohol het primaire probleemmiddel. Dit is meer dan bij de IMC-

  patiënten (22%) en meer dan in de algemene verslavingszorg (47%). Onder de drugs zijn cannabis en heroïne

  de meest gebruikte middelen bij patiënten van de DD klinieken, met respectievelijk 48 en 40 procent.

 • 30

  Patiënten gebruiken in het algemeen langdurig middelen voor ze worden opgenomen (69% meer dan tien

  jaar).

  Afhankelijkheid & misbruik

  In de periode 2009-2010 is de classificatie volgens de DSM-IV opgenomen in BergOp. Afhankelijkheid van

  alcohol, cannabis en cocaïne wordt gediagnosticeerd respectievelijk bij 48%, 34%, en 24% van de patiënten.

  De diagnose misbruik wordt voor deze stoffen aanzienlijk minder vaak gesteld: (10%,9%, en 11%).

  Psychiatrische en somatische comorbiditeit

  Bij 26% van de DD-patiënten is sprake van een comorbide psychotische stoornis, bij 20% van een

  ontwikkelingsstoornis, bij 19% van een angststoornis en bij 18% van een stemmingsstoornis.

  Op As II van de DSM-IV wordt bij 17% van de patiënten een borderline persoonlijkheidsstoornis vastgesteld,

  bij 7% een antisociale PS, en bij 20% een persoonlijkheidsstoornis NAO. Bij een derde van de patiënten (34%)

  wordt geen diagnose op As II gesteld; bij 19% is sprake van een uitgestelde diagnose. Tweeëndertig procent

  van de patiënten heeft bij opname – naast een afhankelijkheid- en/of misbruikdiagnose - zowel een diagnose

  op As I als een diagnose op As II; 42% heeft bij opname zowel een afhankelijkheidsdiagnose als een diagnose

  op As II.

  Voor de somatische comorbiditeit bleek de registratie op As III van de DSM-IV niet bruikbaar omdat deze

  onvolledig was ingevuld. Daarom is vanaf 2010 een Somatieklijst ingevuld. Daarop bleek 35% van de

  patiënten in een goede lichamelijke conditie te verkeren, 43% in een matige conditie en 22% in een slechte

  lichamelijke conditie. Een op de tien patiënten is bekend met hypertensie, 13% lijdt aan COPD, 34% heeft

  klachten met betrekking tot het gebit.

  Psychosociale problematiek

  De DD-patiënten hebben, net als we overigens eerder zagen bij de IMC-patiënten (de Weert e.a., 2011), veel

  psychosociale problemen: 61% heeft problemen met de primaire steungroep, 58% heeft problemen met

  werk of met het niet hebben van werk of zinvolle dagbesteding. 44% heeft problemen met de sociale

  omgeving. Achtenzestig procent van de patiënten heeft bij opname – naast een afhankelijkheid- en/of

  misbruikdiagnose - zowel een diagnose op As I als een diagnose op As IV. Bij 89% van de patiënten is sprake

  van een combinatie van een afhankelijkheidsdiagnose en een As IV diagnose. Op basis van de eerder

  genoemde Somatieklijst is vast te stellen dat 14% problemen heeft met lezen en schrijven.

 • 31

  Algemeen functioneren (GAF score)

  De GAF score bij opname is gemiddeld 44,2 (sd 7,7), en varieert tussen 5 en 95. Onderstaande tabel toont

  een vergelijking van de GAF scores bij andere groepen patiënten met multiple problematiek. Hierin is

  zichtbaar dat de GAF score bij opname van de patiënten in dubbele diagnose klinieken gemiddeld lager is

  dan die bij de drie andere populaties.

  Tabel 3. Vergelijking GAF scores DD patiënten met andere patiëntenpopulaties (gemiddeld; standaard

  deviatie).

  DD patiënten

  N=1.313

  IMC patiënten

  N=1.9511

  Klinische patiënten

  Novadic-Kentron

  N=4.8292

  LVG patiënten in

  verslavingszorg

  N=1203

  Gemiddelde GAF score

  bij opname

  44.2 (7.7) 46.7 (7.0) 48.9 (9.0) 47.7 (7.7)

  1: De Weert-van Oene et al, 2011

  2: patiëntenregistratie Novadic-Kentron 2011

  3: Nieuwenhuis, 2010.

  Duur van de behandeling en afronding

  Verblijfsduur

  De gemiddelde verblijfsduur binnen de DD kliniek is 80,1 dagen (sd 80,2), met aanzienlijke verschillen tussen

  de instellingen. De geplande opnameduur is gemiddeld 103,9 (sd 64,7) dagen. Zeven procent van de

  patiënten blijft even lang als de geplande duur, 26% blijft langer in de kliniek dan gepland (gemiddeld 154

  dagen) en 68% blijft korter dan gepland (gemiddeld 43 dagen).

  Figuur 1. Gemiddelde verblijfsduur per monitorjaar. DD-patiënten 2007-2011 (in gem. aantal dagen).

  Legenda: duur=werkelijke verblijfsduur in dagen; plan duur= geplande verblijfsduur in dagen; verschil=werkelijke duur –

  geplande duur in dagen.

  In de loop van de monitorjaren is de geplande behandelduur minder geworden: van 177 dagen in 2007 tot

  97 dagen in 2011. Ook bij de werkelijke verblijfsduur is een afname zichtbaar, vooral over de jaren 2007,

 • 32

  2008 en 2009. In 2007 en 2008 was het verschil tussen geplande duur en werkelijke duur negatief: patiënten

  bleven gemiddeld dus langer in de kliniek dan gepland. In 2009, 2010 en 2011 is het verschil positief:

  patiënten blijven gemiddeld iets meer dan een maand korter in de kliniek dan gepland.

  Wijze van beëindiging

  Van de DD-patiënten over de hele monitorperiode rondt 43% de behandeling af conform behandelingsplan

  (completer). Tussen 2008 en 2010 is er sprake van een daling in dit percentage. In 2011 stijgt het echter

  weer. De overige patiënten vertrekken voortijdig, hetzij uit eigen beweging, hetzij gedwongen.

  Beëindiging op initiatief van de patiënt (zie het schema op pg 28: in onderstaande figuur wordt gedoeld op

  zowel stepouts als dropouts) gebeurt in ongeveer een derde van de opnames. Het percentage is van 2007

  naar 2011 gedaald: van 50% in 2007 naar 26% in 2011. Beëindiging op initiatief van de kliniek vindt bij

  ongeveer een op de vijf opnames plaats. Dit percentage blijft over de vijf monitorjaren vrij stabiel.

  Figuur 2. Wijze van vertrek (indien voortijdige beëindiging); DD-patiënten 2007-2011 (in perc.).

  Legenda: completer=beëindiging conform behandelingsplan; init.pt.= beëindiging voortijdig op initiatief van de patient;

  init.hv.=beëindiging voortijdig op initiatief van de hulpverlener.

  CCaasseemmiixx

  De populatie van DD patiënten is heterogeen, zoals uit bovenstaande beschrijving wel blijkt. Dit is een

  belangrijk punt van aandacht bij het uitzetten van methodieken in de klinieken en bij het opzetten van

  onderzoek. Daarom zal nog onderzocht worden of op basis van de nu verkregen gegevens het mogelijk is om

  cliëntprofielen op te stellen. Als eerste stap voor het vormen van cliëntprofielen is gekeken naar veel

  voorkomende combinaties van aandoeningen.

 • 33

  Figuur 3. Comorbiditeit afhankelijkheidsstoornissen bij patiënten met alcoholafhankelijkheid (n=649).

  Figuur 3 toont de comorbiditeit van vier afhankelijkheidsstoornissen bij DD patiënten: bij 649 patiënten is

  sprake van alcoholafhankelijkheid. Bij 282 patiënten (43,5%) gaat deze niet gepaard met afhankelijkheid van

  cocaïne, opiaten of cannabis; bij 56,5% (N=367) is dat wèl het geval. Honderd zesentwintig patiënten ( 19%)

  hebben een gecombineerde afhankelijkheid van alcohol en cocaïne: bij 58 van hen gaat het om alleen

  alcoholafhankelijkheid en cocaïneafhankelijkheid; bij 19 van hen is tevens sprake van opiaatafhankelijkheid

  en bij 34 van hen is ook sprake van cannabisafhankelijkheid. Bij vijftien patiënten is afhankelijkheid

  gediagnosticeerd van alle vier de psychoactieve stoffen. Een op de tien patiënten heeft naast de

  alcoholafhankelijkheid ook een opiaatafhankelijkheid, ruim een kwart (27%) heeft een comorbide

  cannabisafhankelijkheid.

  Figuur 4 laat zien dat er bij 421 (65%) van de 649 patiënten met alcoholafhankelijkheid sprake is van

  comorbiditeit van psychiatrische stoornissen op As I. Zo heeft 23% (n=146) tevens een stemmingsstoornis.

  Van deze 146 patiënten hebben er 104 alleen een alcoholafhankelijkheid en een stemmingsstoornis, 33

  patiënten hebben zowel een alcoholafhankelijkheid, een stemmingsstoornis èn een angststoornis, 8

  patiënten hebben naast de alcoholafhankelijkheid en de stemmingsstoornis ook een psychotische stoornis.

  Drieëntwintig procent van de patiënten met een alcoholafhankelijkheid (n=152) heeft een comorbide

  angststoornis en 17% (n=123) heeft een comorbide psychotische stoornis.

  N=15

  N=34 N=19

  N=8

  Totaal comorbiditeit alcohol- en

  cocaïne afhankelijkheid: N=126

  Totaal comorbiditeit

  alcohol- en

  opiaat

  afhankelijkheid:

  N=68

  Totaal comorbiditeit

  alcohol-

  en cannabis

  afhankelijkheid:

  N=173

 • 34

  Figuur 4. Comorbiditeit op As I bij patiënten met alcoholafhankelijkheid (n=649).

  Vervolgens is onder deze verschillende subpopulaties gekeken naar de percentages patiënten die de

  behandeling afronden in overeenstemming met het behandelingsplan (completers) (figuur 5). Daaruit blijkt

  dat patiënten met een combinatie van alcohol- en opiaatafhankelijkheid het laagste percentage completers

  laten zien: 31%. Bij patiënten bij wie alleen sprake is van alcoholafhankelijkheid, rondt 47% de behandeling

  conform afspraken af. De hoogste percentages completers (bijna de helft) worden gevonden onder

  patiënten met alcoholafhankelijkheid en stemmings- of angststoornissen.

  Figuur 5. Completers onder patienten met alcoholafhankelijkheid en geen/wel comorbiditeit wat betreft

  afhankelijkheid van andere stoffen of As I psychiatrische stoornissen (in percentages).

  N=1

  N=8 N=33

  N=18

  Totaal comorbiditeit

  alcoholafhankelijkheid en

  stemmingsstoornissen: N=146

  Totaal comorbiditeit

  alcoholafhankelijkheid

  en angststoornissen:

  N=152

  Totaal comorbiditeit

  alcoholafhankelijkheid

  en psychotische

  stoornissen:

  N=123

 • 35

  Nader geanalyseerd zal worden welke consequenties deze comorbiditeit heeft voor kwaliteit van leven, het

  resultaat van de behandeling en de mate van verbetering.

 • 36

 • 37

  5. Opbrengst van de DD Monitor:

  intercollegiale toetsing en platform

  In dit hoofdstuk besteden wij aandacht aan twee opbrengsten die de DD Monitor heeft gehad, namelijk een

  systeem voor onderlinge audits bij de DD klinieken, en het vormen van een DD-platform in samenwerking

  met het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose, LEDD.

  Intercollegiale Toetsing

  Begin 2011 is gestart met een systeem van Intercollegiale Toetsing (IT) tussen de klinieken. Als centrale

  doelstelling hiervan is geformuleerd:

  � Kwaliteitsverbetering door middel van interne verbeteringsplannen;

  � Bevorderen van interactie tussen medewerkers van de DD klinieken.

  Naast deze twee centrale doelstellingen is een aantal subdoelen geformuleerd:

  � Het delen van informatie over gebruikte behandelingsmethoden;

  � Positiebepaling ten opzichte van andere DD klinieken;

  � Het bundelen van kennis;

  � Het uitvoeren van multicenter onderzoeken;

  � Het zichtbaar maken van blinde vlekken door externe assessoren;

  � Verduidelijken van benodigde en aanwezige competenties;

  � Duidelijkheid verkrijgen omtrent de effectiviteit van de behandeling;

  � Bijdragen aan de uitwisseling van informatie en kennis naar elkaar en naar derden.

  Intercollegiale toetsing wordt uitgevoerd in 2-jaarlijkse cycli, in duo’s: een behandelinhoudelijk deskundige

  en een leidinggevende, werkzaam bij verschillende DD klinieken. Assessoren hebben een gedegen inzicht in

  het programma.

  De resultaten van de toetsing worden vastgelegd in een rapportage aan de getoetste instelling, die ook hints

  voor verbetering bevat. De verbeteringsplannen worden door de instelling zelf opgesteld en uitgevoerd. Wel

  monitoren de assessoren of de aanbevolen verbeteringen inderdaad ter hand worden genomen; dit om

  vrijblijvendheid te voorkomen.

  Het lag in de bedoeling jaarlijks een IT-dag te organiseren waar bevindingen aan de orde gesteld en waar

  verbeterplannen – al dan niet met gemeten resultaten – gepresenteerd kunnen worden. Omdat de DD

  Monitor per januari 2012 stopt, is dit laatste niet gebeurd.

 • 38

  Naar een landelijk Platform Dubbele Diagnose

  In de loop van de monitorjaren is voorzichtig toenadering gezocht tot het LEDD, het Landelijk

  Expertisecentrum Dubbele Diagnose. NISPA en LEDD richten zich immers beide op dubbele

  diagnoseproblematiek en beogen bij te dragen aan een goede behandeling voor dubbele diagnosepatiënten.

  Het NISPA heeft haar achterban voornamelijk – maar niet uitsluitend - in de verslavingszorg, het LEDD heeft

  meer contacten met GGZ-organisaties en tot nu toe in mindere mate met verslavingsinstellingen. NISPA en

  LEDD bieden elk een ander – weliswaar aanvullend - aanbod aan activiteiten. LEDD is sterk in

  kennisoverdracht, implementatie en fidelitymetingen (volgens IDDT). NISPA heeft veel ervaring in

  monitoring (IMC- en DD Monitor) en heeft veel experts die op academisch niveau met een onderwerp uit het

  thema DD bezig zijn. Samenwerking zou dus voor beide partijen aanvullend kunnen zijn. Een gezamenlijke

  agenda is daarop goed te ontwikkelen.

  Hoewel in de afgelopen jaren veel tot stand is gekomen rond dubbele diagnose patiënten, constateren we

  nog steeds een aantal duidelijke hiaten in de kennis over dubbele diagnose en het zorgaanbod voor dubbele

  diagnose patiënten. Enerzijds is er een praktisch kennistekort onder hulpverleners (kennis en richtlijnen zijn

  aanwezig maar worden nauwelijks of matig toegepast), anderzijds blijkt er sprake van een wetenschappelijk

  tekort aan kennis. Er is nog weinig zicht op goede effect- en uitkomstmaten in de zorg en behandeling voor

  dubbele diagnose patiënten met als gevolg dat doelgerichte zorg en behandeling dikwijls uitblijft. In dat

  opzicht is het onder meer van belang om een breed gedragen onderzoeksagenda op te stellen, gevoed

  vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap. Een ander probleem dat we constateren is dat de

  verslavingszorg en de GGZ veelal nog steeds opereren als twee gescheiden sectoren, ook waar het gaat om

  de kennisontwikkeling voor de behandeling en zorg voor dubbele diagnose patiënten. Dubbele diagnose is

  nog altijd een containerbegrip, waarbij de dynamiek tussen GGZ en verslavingszorg nog niet is

  uitgekristalliseerd.

  Juist nu er sprake is van ingrijpende bezuinigingen die zowel de algemene GGZ als de verslavingszorg treffen,

  is het belangrijk de krachten te bundelen. Daarmee kunnen we efficiënter werken om de kwaliteit van de

  zorgverlening te bewaken en verbeteren. De beoogde samenwerking tussen NISPA en LEDD kan daarom een

  belangrijke meerwaarde hebben: er wordt een verbinding tot stand gebracht tussen verslavingszorg en GGZ

  zodat vanuit een geïntegreerde optiek wordt gewerkt aan kennisontwikkeling omtrent de zorg voor dubbele

  diagnose patiënten.

 • 39

  6 Producten DD Monitor

  In het kader van de monitor DD is een aantal concrete producten ontwikkeld die we in dit hoofdstuk kort

  presenteren. Het gaat om:

  � Screener voor persoonlijkheidsproblematiek

  � Informatiefilm en brochure

  � Trainingsmodule, toepasbaar voor diverse doeleinden

  Ook de kennis over en inzicht in demoralisatie bij patiënten vormt een product van de DD Monitor. Omdat

  hoofdstuk 7 geheel gewijd is aan dit begrip, komt demoralisatie in dit hoofdstuk niet aan de orde.

  Screener voor persoonlijkheidsproblematiek

  Een veelheid aan diagnostische instrumenten staat de clinicus ter beschikking als het gaat om het vaststellen

  van persoonlijkheidsproblematiek. Een groot nadeel van deze instrumenten is het tijdrovende karakter

  ervan. Sommige instrumenten nemen 2 uur in beslag. Dit vormt voor clinici een aanleiding om bij het

  vaststellen van persoonlijkheidsstoornissen geen gebruik te maken van instrumenten. Een valide screener

  zou hierbij uitkomst kunnen bieden.

  Er is een beperkt aantal screeners beschikbaar. Dit zijn de Structured Assessment of Personality –

  Abbreviated Scale (SAPAS; Moran et al, 2003), de Iowa Personality Disorder Screen (IPDS; Langbehn et al,

  1999), en de Structured Interview for DSM-IV Personality Screener (SIDP-IV screener; Damen, 2005). De

  SAPAS maakt deel uit van de modules in de MATE. Dit instrument heeft echter een groot nadeel: cluster B

  persoonlijkheidsstoornissen zijn niet vertegenwoordigd. Aangezien juist cluster B stoornissen de meest

  voorkomende zijn bij verslaafde patiënten in het algemeen, en bij dubbele diagnose patiënten in het

  bijzonder, is dit een relevante tekortkoming van de SAPAS. Wij hebben daarom in het kader van de DD

  Monitor gestreefd naar een analyse van welke screener de grootste voorspellende waarde heeft voor

  persoonlijkheidsstoornissen in deze populatie.

  De conclusie luidt dat de SIDP-IV screener de beste sensitiviteit en specificiteit bezat en daarom te verkiezen

  is als screener voor persoonlijkheidsstoornissen in een dubbele diagnose populatie boven de SAPAS en de

  IPDS.

 • 40

  Informatie materiaal voor patiënten

  In de loop van het monitorproject kwamen steeds meer DD patiënten met de vraag “ik moet meewerken

  aan een monitor, maar wat is monitoren eigenlijk”. Als antwoord daarop is in samenwerking met de

  Filmschool van Iriszorg een korte informatiefilm gemaakt met als titel ‘Monitoren hoe doe je dat?’ Daarin is

  te zien hoe aan een patiënt wordt uitgelegd wat monitoren is en hoe het in zijn werk gaat.

  In navolging van de film is door studenten van de Hogeschool Utrecht een onderzoek verricht naar de

  informatiebehoefte van patiënten bij IMC’s en DD klinieken als het gaat om monitoring. Door deze

  studenten is een folder samengesteld waarin de patiënten, na mondelinge toelichting door de hulpverlener,

  de informatie nog eens rustig kunnen nalezen.

  Trainingsmodule in feedback

  Feedback geven over meetinstrumenten aan individuele patiënten is een hoeksteen van routine outcome

  monitoring. Het terugkoppelen is echter een kunde waarvoor training nodig is. Daarom is er voor hulp-

  verleners een trainingsmodule ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Postdocorale Opleidingen

  Nijmegen (SPON) (De Jong, De Jong-Verhagen, Verbrugge, 2011). Bij de ontwikkeling van de trainingsmodule

  is ook aandacht besteed aan vragen zoals: Welke competenties heb je nodig om vragenlijsten te kunnen

  terugkoppelen aan patiënten? en Wat zijn de kritische factoren om het goed te doen?

  De trainingsmodule is uitgetest als het gaat om terugkoppeling van de ICL-R en de MfT/MfT-O. Zij is echter

  algemeen toepasbaar als in de dagelijkse praktijk uitkomsten van instrumenten professioneel en effectief

  teruggekoppeld dienen te worden. We hebben geleerd dat het belangrijk is dat een team het er over eens is

  dat een training nodig is voor een bepaald instrument. De ambitie wordt beschreven in een Team Ontwikkel

  Plan (TOP) waarin staat dat er een gezamenlijk leertraject zal worden gevolgd. Aan de hand van de algemene

  trainingsmodule kan dan een op het TOP toegespitste training worden gegeven.

 • 41

  7. Over demoralisatie en lijden

  Een belangrijke opbrengst van de vijf monitorjaren in dubbele diagnose klinieken is gelegen in het inzicht dat

  we hebben verkregen in de mate van demoralisatie en van lijden van de patiënten. Demoralisatie is daarbij

  op te vatten als de mate van algehele ontmoediging, hulpeloosheid. Demoralisatie is een nog niet erg

  bekend begrip in de psychiatrie en verslavingszorg, hoewel er de laatste jaren wel meer publicaties over

  verschijnen. Wel is er meer bekend uit de somatische gezondheidszorg, waar demoralisatie uitgebreider

  onderzocht is. Dat geldt ook voor het lijden van de patiënt: de mate waarin hij gebukt gaat onder zijn ziekte,

  waarin hij zich vereenzelvigt met zijn ziekte.

  Demoralisatie

  Patiënten met een dubbele diagnose hebben vaak problemen op meerdere terreinen, naast hun

  psychiatrische en verslavingsdiagnose (vergelijk ook Hoofdstuk 4): problemen in de sociale omgang, met

  werk en dagbesteding, met wonen. Dat maakt dat patiënten dikwijls geen vooruitzichten meer hebben.

  Volgens Frank (1974) zoeken mensen geen hulp omdat zij bepaalde symptomen vertonen (bijvoorbeeld

  omdat ze hallucineren, of omdat ze teveel drinken), maar juist vanwege deze ervaringen van hopeloosheid

  en uitzichtloosheid. Dit benoemde Frank als demoralisatie. Frank beschreef deze conditie als een situatie die

  ontstaat wanneer een individu wordt geconfronteerd met ernstig leed, gecombineerd met een gevoel van

  (subjectief) onvermogen om hier iets aan te doen. Bij leed moet dan gedacht worden aan bijvoorbeeld angst,

  verdriet, ontmoediging, woede en rancune. Subjectief onvermogen wordt gedefinieerd als ‘het niet in staat

  zijn om ook maar enige actie te ondernemen in een specifieke stressvolle situatie, conform een zelf

  opgelegde norm’ (De Figueiredo & Frank, 1982). Met andere woorden: mensen voelen zich niet in staat om

  een probleem zodanig aan te pakken als zij dat in die situatie passend vinden.

  Demoralisatie is een multidimensioneel concept waarin hopeloosheid en verlies van betekenis centrale

  begrippen zijn (Clarke & Kissane, 2002). Kissane et al. (2004) beschrijven demoralisatie als een continuüm

  van verschillende stadia. Eerst worden dysforie en ontmoediging ervaren. Wanneer de demoralisatie

  verergert, volgen een gevoel van hulpeloosheid, een gevoel te falen en uiteindelijk verlies van betekenis en

  doel. In de formulering van De Figueiredo & Frank (1982), beschrijft dit continuüm een toenemend

  subjectieve onvermogen.

  Gebleken is dat inzicht in existentieel leed belangrijk is om te komen tot betere behandeluitkomsten bij

  patiënten met ernstige somatische aandoeningen. De mate van hopeloosheid die een patiënt ervaart, blijkt

  samen te hangen met minder goede behandeluitkomsten bij niet alleen somatische, maar ook bij psychische

  aandoeningen (Clarke & Kissane, 2002).

 • 42

  Demoralisatie is eerder bestudeerd bij opiaatverslaafden, waar de mate van demoralisatie sterker was dan

  die bij patiënten in een gevorderd stadium van kanker (De Jong, Kissane, Geessink & Van der Velden, 2008).

  Dank zij het feit dat de demoralisatieschaal is opgenomen in het monitorinstrumentarium, hebben wij nu

  ook informatie over de mate van demoralisatie van dubbele diagnose patiënten.

  Het blijkt dat deze patiënten eveneens een hoge mate van demoralisatie aangeven, vergelijkbaar met die

  van de opiaatverslaafden. Daarbij blijkt tevens dat dit vooral geldt voor patiënten met stemmings- en

  angststoornissen en in mindere mate voor patiënten met een psychotische stoornis. Verder blijkt er een

  associatie te bestaan tussen demoralisatie bij aanvang van de behandeling in de DD kliniek, en de

  behandeluitkomst. Demoralisatie hangt tevens samen met de motivatie voor behandeling. Gebleken is uit

  eerste analyses van de gegevens, dat bij afnemende demoralisatie (of: remoralisatie) het risico bestaat dat

  de motivatie voor de behandeling eveneens minder wordt. Dit kan leiden tot voortijdig vertrek van de

  patiënt en is daarom iets waar hulpverleners op bedacht moeten zijn en tijdig interventies op moeten

  inzetten. Het monitoren van demoralisatie èn motivatie blijft daarom belangrijk.

  Lijden

  Een ander belangrijk concept bij deze categorie patiënten is de mate van lijden. Dit begrip is overigens nauw

  verwant met demoralisatie. En ook hiervoor geldt dat er al meer onderzoek is gedaan bij patiënten met

  somatische aandoeningen. De mate waarin een patiënt zich vereenzelvigt met zijn aandoening wordt

  gemeten met de Pictorial Representation of Illness and Self Measure (PRISM; Buchi, 2002). Dit is een vrij

  eenvoudig meetinstrument, waarbij de patiënt door middel van een kruisje kan aangeven hoe ver hij zijn

  zwakke plek, ziekte, verslaving of anders plaatst van de cirkel die het eigen “ik” representeert. Het grote

  voordeel hierbij is dat er geen woorden nodig zijn. De patiënt hoeft geen lange vragenlijst in te vullen, of

  geen verbale uitdrukking te geven aan wat hij voelt.

  Op basis van de data hebben wij geanalyseerd hoe deze PRISM zich verhoudt tot andere maten, zoals

  bijvoorbeeld de demoralisatieschaal. Wij vonden een sterke associatie tussen het ervaren lijden en de mate

  van demoralisatie. Ook constateerden wij dat dubbele diagnose patiënten vooral lijden onder hun ‘zwakke

  plek’, onder hun psychiatrische aandoening en onder hun verslaving. Zij lijden minder onder somatische

  aandoeningen.

  De klinische relevantie van demoralisatie en lijden

  Higginson & Carr gaven in 2001 vijf redenen aan waarom het meten van kwaliteit van leven (Quol) klinische

  relevantie heeft (Higginson & Carr, 2001):

 • 43

  � Er kunnen (bijkomende) problemen mee geïdentificeerd en geprioriteerd worden. Vooral bij de

  aanwezigheid van multiple problematiek (zoals bij COD patiënten het geval is), is dit van klinisch

  belang.

  � De communicatie kan erdoor vergemakkelijkt worden. Het invullen van vragenlijsten over Quol helpt

  patiënten hun problemen helder te maken.

  � Het screenen op verborgen problemen. Sommige problemen worden gemakkelijk over het hoofd

  gezien, vooral als de patiënt ze niet zelf naar voren brengt. Met het invullen van een vragenlijst

  kunnen dergelijke problemen toch worden opgespoord.

  � Het faciliteren van shared decision making. Met behulp van de ingevulde vragenlijst, kan een

  prioriteit worden aangebracht, samen met de patiënt, in de doelen die tijdens de behandeling

  worden nagestreefd.

  � Het monitoren van veranderingen tijdens de behandeling. Juist de veranderingen die belangrijk zijn

  voor de patiënt kunnen worden gemonitord en besproken tijdens de behandelingsbesprekingen.

  Deze klinische relevantie heeft in het artikel van Higginson & Carr betrekking op Quol als een overkoepelend

  begrip. Dit is tegelijk een van de bezwaren van Quol: het is een containerbegrip, waarbij de uitwerkingen

  variëren van mobiliteit (EQ5D) tot ‘je gelukkig voelen’ (Happiness Scale). De beide auteurs halen in hun

  artikel een uitspraak aan van Mount & Scott die het bepalen van kwaliteit van leven vergeleken met het

  beoordelen van de schoonheid van een roos: no matter how many measurements are made (for example of

  color, smell and height), the full beauty of the rose is never captured (Mount & Scott, 1983). De Maeyer et al

  (2010) onderscheiden Health Related Quality of Life (HRQoL) – dat de effecten van een ziekte meet op het

  dagelijks functioneren, met specifieke nadruk op fysieke en psychologische beperkingen – en de

  tevredenheid met het leven als geheel in QoL, een maat die meer wordt gebruikt in de sociale

  wetenschappen en in de psychiatrie. Deze laatste maat is dan ook subjectiever.

  Demoralisatie en lijden kunnen niet worden opgevat als synoniem aan Quol. Eerste analyses van onze data

  hebben laten zien dat er sprake is van gematigd sterke correlaties tussen deze concepten en Quol. De

  correlaties waren echter van dien aard dat geconstateerd moet worden dat er sprake is van gerelateerde,

  maar onderscheiden begrippen. Demoralisatie en lijden zijn specifiekere maten dan kwaliteit van leven,

  maar hebben, net als Quol, betrekking op de gevolgen van middelengebruik in een bredere context. Daar

  komt voor demoralisatie en lijden bij dat ze passen bij de doelgroep van COD patiënten. Wat hierboven

  beschreven is over kwaliteit van leven, is daarmee eens te meer van toepassing op demoralisatie en lijden.

 • 44

  De rol van demoralisatie en lijden in recovery

  In verslavingsonderzoek is in de loop van de afgelopen tien jaren steeds meer acceptatie ontstaan van

  ‘alternatieve maten’ om de uitkomst van behandeling te meten. Verschillende expertgroepen hebben zich

  hierover gebogen (Tiffany et al, 2011) en de uitkomst van de beraadslagingen is dat, naast vermindering van

  gebruik, ook maten als kwaliteit van leven (Quol) en psychisch welbevinden meegenomen moeten worden.

  Dit geldt vooral voor behandelingen die meer gericht zijn op care dan op cure.

  De Jong (2006) beschrijft voor de behandeling van chronisch verslaafde patiënten een gefaseerde

  benadering volgende de “4 R’s”: remoralisatie, remediatie, rehabilitatie en recovery. De regie van de

  behandeling ligt aanvankelijk vooral bij de hulpverlener – de gedemoraliseerde patiënt ziet immers

  onvoldoende perspectief voor verbetering – maar gaandeweg in dit proces neemt de patiënt de regie steeds

  meer in eigen hand. Wat in deze benadering helder wordt is dat recovery een proces is en geen status. Het

  geeft een beweging weer richting herstel, met verschillende fasen met elk een eigen uitkomst.

  Dit wordt ook benadrukt door El-Guebaly (2012). In zijn review over recovery in de verslavingszorg stelt hij

  dat in de huidige opvattingen recovery niet alleen betrekking heeft op abstinentie, maar ook op

  veranderingen in de persoon. De ASAM (American Society of Addiction Medicine), zo stelt El-Guebaly in zijn

  artikel, heeft al in 1982 vastgesteld dat recovery niet alleen gaat over abstinentie, maar ook over ‘becoming

  a better person’ (ASAM, 1982). De American Psychiatric Association (APA) legt, als het gaat om recovery van

  ernstige en chronische psychische aandoeningen, de nadruk op de mogelijkheden van een persoon om hoop

  te hebben en een betekenisvol leven te lijden. Patiënten voelen zich dikwijls machteloos in hun situatie en

  deze machteloosheid kan initiatief tot herstel belemmeren (APA, 2005, para 1). In demoralisatie komen

  begrippen als hulpeloosheid en hopeloosheid juist tot uitdrukking.

  Recovery van verslaving wordt bovendien voortdurend gekenmerkt door episodes van terugval en het is dan

  ook vaak nodig dat een patiënt meerdere malen een behandeling ondergaat. Een succesvolle recovery gaat

  dikwijls gepaard met veranderingen in functioneren over een langere periode. Uitkomstmaten voor

  behandeling moeten deze visie op recovery, als een proces van verandering, weerspiegelen (DelBoca &

  Darkes, 2011) en mede gericht zijn op veranderingen en niet alleen op de status van abstinentie.

  Verslavingsbehandeling ontwikkelt zich steeds meer tot de ondersteuning van dit proces van recovery

  (McLellan et al, 2000; Dennis et al, 2005). Daarmee ontstaat voor de behandelaar de noodzaak om alle stadia

  die een rol spelen in dat proces te omvatten, daar aandacht voor te hebben. Teruggrijpend op het door De

  Jong beschreven proces, samengevat in de 4 R’s, begint dit met aandacht voor demoralisatie en lijden.

  Deze opvattingen sluiten naadloos aan bij de eerder genoemde ontwikkelingen in het denken over de juiste

  uitkomstmaten voor behandeling. Sommige onderzoekers stellen dat het vaststellen van maten voor

  psychisch welbevinden en emotional distress vast onderdeel moet vormen van elke behandelingsevaluatie

 • 45

  (Smith & Larsson, 2003; Torrens, 2008). Tiffany et al (2011) geven vijf algemene richtlijnen voor kandidaat

  uitkomstmaten:

  1. de uitkomst moet een gevolg zijn van, of sterk samenhangen met middelengebruik.

  2. de uitkomst heeft een brede klinische of opvallende maatschappelijke relevantie.

  3. de uitkomst is niet middelenspecifiek en van toepassing op de populatie van verslaafden.

  4. er