Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie

30
Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie

Transcript of Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie

Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie

2 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Inhoudsopgave Blz.

1. Profiel van de organisatie 3

Juridische structuur

Organisatorische structuur

Besturingsmodel

Medezeggenschap

Commissies

Missie en Visie 4

Kernactiviteiten 5

2. Bestuur en toezicht 6

2.1 Normen voor goed bestuur; Zorgbrede Governance Code

2.2 Raad van Bestuur 7

Werkwijze, besluitvorming en overleg

Beleid bezoldiging Raad van Bestuur

Voorkomen mogelijke belangenverstrengeling

2.3 Raad van Toezicht 8

Activiteiten en werkwijze

Overleg met OR, CCR, Bestuur Medische Staf en Managementteam

Onderwerpen 10

Informatieprotocol Raad van Bestuur – Raad van Toezicht

Overleg met externe accountant 11

Periodieke beoordeling Raad van Bestuur door Raad van Toezicht

Jaarlijkse evaluatie Raad van Toezicht

Beleid bezoldiging Raad van Toezicht

3. Bedrijfsvoering 12

3.1 Beleidsmatige hoofdthema’s

3.2 Beleidscyclus 14

3.3 Ondernemingsraad

3.4 Centrale Cliëntenraad 15

3.5 Medische staf 16

3.6 Financiën 17

3.7 Risico’s en onzekerheden

4. Onderzoek en ontwikkeling 18

Opleiding

Academisering 19

Kenniscentrum Onderzoek Innovatie en Kwaliteit

Onderzoekscommissie

5. Toekomst 20

Bijlagen

1. Organigram Libra R&A 21

2. Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2013 22

3. Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2013 23

4. Overzicht van diagnosegroepen en aandoeningen binnen 25

de revalidatiesectoren en doelgroepen binnen de sector

audiologie

5. Belanghebbenden Libra R&A 26

6. Meldingen 2014 VIM commissie 27

7. Wetenschappelijke output 2014 28

3 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

1. Profiel van de organisatie

Juridische structuur

Libra Revalidatie & Audiologie (Libra R&A) is een stichting, die vanuit verschillende locaties

werkt, te weten audiologische centra in Tilburg, Breda, Eindhoven, Uden en ’t Kwetternest

(diagnose- en behandelgroepen) en revalidatiecentra op de locaties Blixembosch, Deurne,

Leijpark, Waalwijk en Weert.

Organisatorische structuur

Libra R&A werkt volgens het Raad van Toezicht – Raad van Bestuur model.

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van

Toezicht. De Raad van Bestuur is eenhoofdig. De structuur onder de Raad van Bestuur wordt

gekenmerkt door een opdeling van de organisatie in sectoren met ieder een eigen werkgebied

(zie bijlage 1 voor het organigram):

de sector revalidatie met locaties in Tilburg, Waalwijk, Eindhoven, Deurne en Weert;

de sector audiologie met locaties in Breda, Eindhoven, Tilburg en Uden en ’t

Kwetternest (werkt ten behoeve van de Stichting Gezinsbegeleiding);

de sector Facilitair Bedrijf;

de sector Financiën Control en Informatie (FCI).

Het organigram van Libra R&A is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de Raad van Bestuur is opgenomen in bijlage 2. De samenstelling van de

Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 3.

Besturingsmodel

Libra R&A werkt met resultaatverantwoordelijke eenheden, waarbij de verantwoordelijkheden

zo laag mogelijk in de organisatie liggen volgens het principe ‘decentraal waar mogelijk,

centraal waar nodig’. Binnen de centrale kaders van het strategisch beleid en de vastgestelde

beleidscyclus geven de medewerkers zo zelfstandig mogelijk invulling aan het beleid.

Medezeggenschap

Libra R&A heeft een Ondernemingsraad, een Centrale Cliëntenraad met twee locatieraden en

een Medische Staf. Via deze organen is de medezeggenschap van respectievelijk de

medewerkers, de cliënten en de medisch specialisten gewaarborgd (zie paragraaf 3.3 tot en

met 3.5). Deze drie adviesorganen hebben een advies- dan wel instemmingspositie daar waar

het advies- of instemmingsplichtige besluiten van de Raad van Bestuur betreft.

Commissies

Voor specifieke aandachtsgebieden heeft Libra R&A commissies ingesteld. Het voert te ver om

deze hier uitputtend te benoemen. Een aantal commissies die in het kader van Governance

van belang is of bij wet verplicht is, wordt hierna vermeld.

Commissie Aanwezig ja/nee Reden bij ‘nee’ Werkzaamheden

Onderzoekscommissie Ja De commissie toetst de

lokale uitvoerbaarheid van

onderzoeksvoorstellen.

Libra R&A participeert in

een academisch verband

met het Erasmus Medisch

Centrum Rotterdam. De

METC van het Erasmus MC

toetst het wetenschappelijk

onderzoek binnen Libra

R&A.

4 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Klachtencommissie

cliënten

Ja De commissie waarborgt

een goede afhandeling van

klachten van cliënten en

brengt advies uit aan de

Raad van Bestuur.

Klachtencommissie

medewerkers

Ja De commissie waarborgt

een goede afhandeling van

klachten van medewerkers

en brengt advies uit aan de

Raad van Bestuur.

Commissie Veilig

Incidenten Melden

(VIM)

Ja De commissie onderzoekt,

rapporteert en analyseert

incidenten en calamiteiten

die de individuele

patiëntenzorg betreffen. De

commissie is onafhankelijk

en rapporteert aan de Raad

van Bestuur.

Infectie Preventie

Commissie (IPC)

Ja De IPC is een

adviescommissie van de

Raad van Bestuur en is

ingesteld ter bevordering

van de preventie en de

bestrijding van infecties in

de organisatie.

Missie

Werken aan kwaliteit van leven

Samen met de klant en zijn omgeving dragen we vanuit onze deskundigheid bij aan het

bereiken van een optimale kwaliteit van leven.

Visie

De vraag van de klant staat centraal

Doelstelling van de behandeling en de zorg is dat de klant zo volwaardig mogelijk kan

deelnemen aan de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan leven.

5 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Kernactiviteiten

Sector revalidatie

Sector audiologie

Medisch specialistische revalidatie in

Zuidoost- en Midden-Brabant en Noord-

Limburg.

Complexe audiologische zorg en

dienstverlening in Midden-, West- en

Zuidoost-Brabant.

Poliklinische revalidatie volwassenen en

kinderen.

Diagnostiek, begeleiding en advies bij

auditieve en communicatieve problemen.

Klinische revalidatie volwassenen en

kinderen.

Gehooronderzoek, de aanpassing en controle

van hoortoestellen.

Landelijke functie klinische kinderrevalidatie

voor kinderen en jongeren (tot 25 jaar) in

vegetatief/laagbewuste toestand met

behandelprogramma Vroege Intensieve

Neurorevalidatie (VIN).

Begeleiding van volwassenen en kinderen met

hoorproblemen.

Diagnostiek. Afregeling en revalidatie van implanteerbare

toestellen in nauwe samenwerking met het

Medische Universitair Centrum Maastricht.

Consultatie en medebehandeling in de

regionale ziekenhuizen.

Diagnostiek aan jonge kinderen met

problemen in de spraaktaalontwikkeling.

Consulentschappen in verpleeghuizen en

andere gezondheidszorginstellingen.

Participatie in de stichting Gezinsbegeleiding

Zuidoost Nederland; zowel diagnostiek als

behandeling aan kinderen met auditieve en

communicatieve beperkingen.

Behandelen van meervoudig gehandicapte

kinderen respectievelijk binnen Zonhove

i.s.m. SWZ in Zuidoost-Brabant en in de

Mytylschool Tilburg in Midden-Brabant.

Diagnostiek en behandeling van kinderen met

een ernstige enkelvoudige dyslexie.

Gehoorinformatiecentrum (locatie AC

Eindhoven): informatie en advies over

hulpmiddelen, diagnostiek en begeleiding.

Een overzicht van de diagnosegroepen en aandoeningen binnen de revalidatiesectoren en

doelgroepen binnen de sector audiologie is opgenomen in bijlage 4.

6 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

2. Bestuur en toezicht

2.1 Normen voor goed bestuur; Zorgbrede Governance Code

Libra R&A hanteert de Zorgbrede Governance Code van de Brancheorganisaties Zorg (BOZ) in

haar bedrijfsvoering. Dit betekent dat de organisatie zich houdt aan de uitgangspunten die in

de code staan verwoord of, wanneer dit niet het geval is, uitlegt waarom dit niet gebeurt

(volgens het principe pas toe of leg uit). In onderstaand overzicht staan de artikelen

opgenomen waarvoor acties uit staan.

Code Situatie Libra R&A Actie/toelichting

Onderwerp: verantwoording

Beleid voor de dialoog met

belanghebbenden; vaststellen

wie belanghebbenden zijn en

waarover zij

geïnformeerd/geraadpleegd

worden.

Geen schriftelijk beleid

aanwezig; interne

belanghebbenden en posities

zijn duidelijk

(adviesorganen);

externe belanghebbenden

zijn bekend en worden in ad

hoc situaties nader bepaald.

Op individueel

stakeholderniveau worden

afspraken gemaakt (of

bestaan al) met betrekking

tot frequentie en inhoud

contact.

In jaarplan 2015 uitwerken

van beleid voor

belanghebbenden

opgenomen.

> daarna in reglement RvT

opnemen status ter

goedkeuring RvT en in

komende Directieverslagen

verantwoording hierover

opnemen.

Accountant rapporteert

bevindingen inzake

jaarrekening

gelijktijdig aan Raad van

Bestuur en

Raad van Toezicht.

De accountant bespreekt het

concept met de Raad van

Bestuur in aanwezigheid van

het lid van de Raad van

Toezicht met financiën in zijn

portefeuille. Daarna

rapporteert de accountant

aan de Raad van Bestuur en

de Raad van Toezicht in

dezelfde vergadering.

Handhaven; staat een

transparant overleg tussen

accountant en Raad van

Toezicht niet in de weg.

Onderwerp: Raad van

Bestuur

Benoeming, ontslag en

beloning

Verstrekken van persoonlijke

leningen e.d.

Hierover is geen passage

opgenomen in het Reglement

Raad van Bestuur.

Opnemen in Reglement RvB

conform BOZ.

De werkwijze en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de

samenwerking met de accountant zijn vastgelegd in de statuten van de organisatie en in een

reglement Raad van Bestuur en reglement Raad van Toezicht en worden uitgevoerd in lijn met

de bepalingen uit de Governance Code.

7 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

2.2 Raad van Bestuur

Werkwijze, besluitvorming en overleg

De Raad van Bestuur verricht zijn werkzaamheden conform het bepaalde in de statuten van

De organisatie en het Reglement voor de Raad van Bestuur. Het reglement regelt onder

andere de wijze van vergaderen, de wijze van besluitvorming, openbaarheid en transparantie

en het voorkomen van belangenverstrengeling. Eenmaal per week vindt de besluitvormende

vergadering van de Raad van Bestuur plaats in aanwezigheid van de bestuurssecretaris.

De besluitenlijsten van deze vergaderingen zijn beschikbaar voor het Managementteam en

desgevraagd worden besluiten van nadere toelichting voorzien. In de verslagen van de

vergaderingen staat tevens aangegeven welke (voorgenomen) besluiten voor advies of

instemming worden voorgelegd aan de adviesorganen (Ondernemingsraad,

Cliëntenraad, Medische Staf). De accountant neemt jaarlijks kennis van de besluitenlijsten van

de Raad van Bestuur vergaderingen.

Beleid bezoldiging Raad van Bestuur

Het beleid inzake bezoldiging van de Raad van Bestuur is door de Raad van Toezicht bepaald.

De bezoldiging van de Raad van Bestuur verloopt conform de richtlijnen van de Vereniging van

bestuurders in de zorg (NVZD). Conform afspraak heeft de Raad van Toezicht de bezoldiging

van de bestuurder in het functioneringsgesprek, door de voorzitter en de vicevoorzitter

gevoerd (d.d. december 2014), geagendeerd. In gezamenlijk overleg is reeds vanaf 2012

besloten af te zien van een salarisverhoging en indexatie.

Er is voor de bestuurder een overeengekomen vertrekregeling conform NVZD advies.

Voorkomen mogelijke belangenverstrengeling

In het reglement van de Raad van Bestuur is opgenomen hoe wordt toegezien op het

voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen de

organisatie en hem ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door de Raad

van Bestuur wordt opgeroepen.

Meldingsplicht; indien de Raad van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig

belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de

voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de Raad

van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen

worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de Raad van Bestuur aan die

voorziening mee. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Toezicht een

meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan beëindigt de Raad

van Bestuur deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.

De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht tijdens de jaarlijkse evaluatie over de

door hem uitgeoefende nevenfuncties.

Van enige belangenverstrengeling is in het jaar 2014 niet gebleken.

8 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

2.3 Raad van Toezicht

Activiteiten en werkwijze

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Hij heeft in het verslagjaar vijf keer vergaderd in

aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De vergaderingen vinden wisselend plaats op de

verschillende locaties van Libra R&A.

De heer Pollmann is per 1 januari 2014 gestart in zijn functie van voorzitter van de Raad van

Toezicht. Eveneens per die datum is mevrouw Helbig als lid van de Raad van Toezicht

aangetreden. Er hebben zich in het verslagjaar geen wijzigingen voorgedaan in de

samenstelling van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is nadrukkelijk betrokken bij de grote strategische thema’s die binnen de

organisatie speelden. De raad heeft in zijn jaaragenda de onderwerpen vastgesteld voor het

verslagjaar. Daarnaast zijn thema’s bepaald waar de raad inhoudelijk dieper op in wilde gaan.

Deze zijn in de vorm van presentaties geagendeerd. De Raad van Bestuur heeft de raad in

februari 2014 meegenomen in een ‘Strategische toekomstverkenning’. Daarbij is de blik

gericht op de toekomst en zijn de ontwikkelingen geschetst waar we als organisatie mee te

maken hebben en zullen krijgen en die de basis vormen voor de keuzes die de organisatie

heeft gemaakt en waar zij nog voor komt te staan. In november 2014 heeft de Raad van

Bestuur samen met het lid van de raad met de portefeuille financiën een presentatie gegeven

over ‘De veranderende wereld van de zorgverzekeraar’.

De raad hecht eraan breed geïnformeerd te zijn en te worden over de organisatie. Het

Informatieprotocol geeft inzicht in de wijze waarop de raad geïnformeerd wordt.

De raad heeft daarnaast in 2014 zijn voelhorens op diverse momenten uitgestoken in de

organisatie:

Overleg met Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, Bestuur Medische Staf en

Managementteam

Naast de eigen vergaderingen waren er de jaarlijkse ontmoetingen van de Raad van Toezicht

met de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het Managementteam. De Raad van

Bestuur was eveneens aanwezig bij deze bijeenkomsten.

De bijeenkomst met het bestuur van de Medische staf is door omstandigheden uitgesteld en

heeft op 7 april 2015 plaatsgevonden.

Ondernemingsraad (OR) Sinds enkele jaren is voor het overleg met de

Ondernemingsraad een werkvorm gekozen

die meer mogelijkheid geeft voor gezamenlijk

gesprek dan een reguliere agenda.

Op deze wijze is er ruimte voor een

verdieping van de uitgewisselde informatie en

een goede invulling van de (formele) posities

over en weer.

De bijeenkomst eind november 2014 is

ingevuld met een open discussie aan de hand

van actuele gespreksonderwerpen binnen de

organisatie, waaronder de voorgenomen

herstructurering/zelfsturing, Planetree en

management/stuurinformatie.

De raad kijkt ook dit jaar positief terug op

deze bijeenkomst.

Centrale Cliëntenraad (CCR) Het lid van de Raad van Toezicht dat de

kwaliteitszetel Cliëntenraden bekleedt, is

aanwezig bij de vergaderingen van de Raad

van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad.

9 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

In 2014 is, in navolging van het vorige jaar,

wederom een gezamenlijke bijeenkomst

georganiseerd met de leden van de Centrale

Cliëntenraad.

Er is kort stil gestaan bij het overlijden van de

voorzitter van de CCR. Ook in deze

bijeenkomst is een aantal thema’s besproken,

zoals de voorgenomen herstructurering en de

mogelijkheden voor invulling van de

medezeggenschapstructuur.

De raad kijkt positief terug op dit overleg.

Managementteam (MT) De raad heeft 20 november 2014 een

bijeenkomst met het Managementteam

gehad. Aan de hand van zaken waar de MT

leden in hun dagelijks werk mee te maken

hebben, is het gesprek gevoerd. De Raad van

Toezicht stelde de open houding van de MT

leden op prijs en heeft een goed beeld

gekregen van de thema’s die de MT leden

bezig houden.

De raad waardeert bovenstaande overleggen zeer en krijgt hierdoor op een andere wijze dan

in zijn reguliere vergaderingen een beeld van de organisatie. De overleggen vormen hiermee

een belangrijke bron van informatie voor de raad, zowel over de dagelijkse gang van zaken als

over de sfeer in de organisatie.

Ook in 2015 zullen de gezamenlijke bijeenkomsten worden vormgegeven.

Voor de Raad van Toezicht is in de tweede helft van het verslagjaar een training Planetree

georganiseerd. Doel van de training was om de raad enerzijds kennis te laten maken met de

Planetree principes op de manier zoals de medewerkers ook aangeboden krijgen, anderzijds

om de raad het ‘Planetree gevoel’ zelf te laten ervaren.

Nieuw voor de Raad van Toezicht waren ook de werkbezoeken in de organisatie.

De leden zijn gedurende een dagdeel door medewerkers meegenomen op verschillende

locaties. Twee leden zijn ontvangen op de locatie Leijpark. Twee leden hebben de locatie

Blixembosch bezocht. Een lid is te gast geweest op de locatie AC Eindhoven.

De raad heeft een positieve grondhouding ervaren zowel bij medewerkers als cliënten en vond

het een leuke ervaring om in de keuken te kunnen kijken. Volgend jaar zullen de locaties voor

de bezoeken wisselen, waarbij ook aandacht zal zijn voor de ondersteunende sectoren.

Vooruitkijkend naar 2015 verwacht de Raad van Toezicht wederom veel aandacht te besteden

aan kwaliteit en veiligheid, governance, de financiën, de bedrijfsvoering en de herstructurering

van de organisatie.

10 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Onderwerpen

13.02.14

Begroting 2014 Libra Revalidatie & Audiologie; ter goedkeuring

Bepalen overige thema’s vergaderingen 2014; ter besluitvorming

Presentatie ‘Strategische toekomstverkenning’ door de Raad van Bestuur; ter discussie

22.05.14

Uitkomsten controle Jaarrekening 2013 Libra Revalidatie & Audiologie en overige

informatie door de heer drs. V. Eversdijk RA, accountant Deloitte; ter bespreking

Jaardocument 2013 Libra Revalidatie & Audiologie, Directieverslag en geconsolideerde

Jaarrekening; ter goedkeuring

Treasury; ter informatie

Notitie voorzitter van de Raad van Toezicht n.a.v. door hem gevoerde gesprekken met

de leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder en de secretaris over de

onderwerpen: informatieverstrekking, samenwerking met de bestuurder, het

functioneren als RvT en het vicevoorzitterschap; ter bespreking

Jaaragenda 2014; ter bespreking

11.09.14

Plan van aanpak n.a.v. rapportage van de accountant; ter bespreking

Terugkoppeling kennismakingsronde mevrouw Helbig; ter informatie

Herbenoeming de heer Penninx; ter besluitvorming

Voorstel voor statutenwijziging; ter besluitvorming

Voorbereiding evaluatie Raad van Toezicht o.l.v. externe begeleider; ter bespreking

Evaluatie Jaarplan 2014; ter bespreking

11.11.14

Notitie ‘Alliance de rehabilitation’; ter bespreking

Presentatie ‘Zorgverzekeraars’ door de heren Penninx en Buitendijk; ter discussie

Geriatrische revalidatie;ter informatie

Beleid nascholing/bijscholing Raad van Toezicht; ter bespreking

17.12.14

Begroting 2015 Libra Revalidatie & Audiologie; ter goedkeuring

Jaarplan 2015 Libra Revalidatie & Audiologie; ter informatie

Treasurystatuut Libra Revalidatie & Audiologie; ter goedkeuring

Rooster van aftreden Raad van Toezicht; ter informatie

Jaaragenda 2015; ter bespreking

Informatieprotocol Raad van Bestuur – Raad van Toezicht

In elke reguliere Raad van Toezicht vergadering komt een schriftelijke voortgangsrapportage

aan de orde waarin de Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Toezicht over actuele

zaken op het gebied van strategie, nieuwbouw, financiën, kwaliteit & veiligheid, productie,

personeel & organisatie en overige specifieke actualiteiten. Met deze informatie wordt de Raad

van Toezicht in staat gesteld toezicht te houden op de bedrijfsvoering, de strategie van de

organisatie en eventuele risicofactoren. Tijdens de vergadering worden onderwerpen uit deze

schriftelijke rapportage zo nodig nader mondeling toegelicht en besproken. In gevallen die

geen uitstel dulden wordt (de voorzitter van) de Raad van Toezicht tussentijds zo snel mogelijk

geïnformeerd. In het reglement van de Raad van Toezicht zijn de onderwerpen waarover de

Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informeert, vastgelegd.

11 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Onderwerpen uit de voortgangsrapportages in het verslagjaar:

Beleidsdag MT

Planetree; focusgroepen, training revalidatieartsen

Voortgang bezuinigingen, adviesverzoek organisatorische aanpassingen en

herstructurering 2015

Protocol Gezondheid & Verzuim

Vertrek medisch manager revalidatie regio Zuid

Omzetting lening

Voortgang organisatieontwikkelingen

Herstructurering

Voortgang ontslagprocedure middenkaderfunctionaris

VIN volwassenen

Overleg zorgverzekeraars over productieafspraken 2015

Toetreding bestuurder tot bestuur MS zorg Nederland

HKZ certificering

Verkiezingen Ondernemingsraad

Overleg met externe accountant

De accountant bespreekt de concept jaarrekening voor met de Raad van Bestuur in

aanwezigheid van het lid van de Raad van Toezicht met financiën in zijn portefeuille.

De externe accountant is jaarlijks aanwezig in de mei vergadering van de Raad van Toezicht

waar de jaarrekening aan de orde is. In deze vergadering wordt de accountant door de Raad

van Toezicht bevraagd op zijn bevindingen ten aanzien van het jaarrekening traject en

eventuele overige bijzonderheden.

Gedurende het jaar ontvangt de Raad van Toezicht de managementletter met aanbevelingen

van de accountant. Deze worden in de reguliere vergadering met de Raad van Bestuur

besproken.

De besluitenlijst van de Raad van Toezicht omvat de genomen besluiten in de reguliere

vergaderingen van het verslagjaar. Daarnaast is een besluitenlijst opgesteld volgend op de

besluiten uit de interne vergaderingen van de raad.

Periodieke beoordeling Raad van Bestuur door Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt jaarlijks met de Raad van Bestuur een

beoordelingsgesprek. De voorzitter en vicevoorzitter voeren dit gesprek en koppelen hieruit

terug aan de raad.

Het functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur heeft in december 2014 plaatsgevonden.

Jaarlijkse evaluatie Raad van Toezicht

Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren en de samenwerking

met de Raad van Bestuur. Een terugkoppeling hiervan vindt plaats in de aansluitende

vergadering met de bestuurder.

De zelfevaluatie over 2014 heeft in januari 2015 o.l.v. de heer M. Buiting, directeur NVTZ,

plaatsgevonden.

Beleid bezoldiging Raad van Toezicht

De bezoldiging van de RvT verloopt conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van

Toezichthouders in de Zorg (NVTZ), waarbij een jaarlijkse indexering overeenkomstig het

advies van de NVTZ plaats vindt.

In 2014 is de 0-lijn gehanteerd. De BTW heffing is niet gekort op de bezoldiging.

12 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

3. Bedrijfsvoering

3.1 Beleidsmatige hoofdthema’s in 2014

Door de keuze die Libra R&A heeft gemaakt voor specialisatie, kwaliteit en klantgerichtheid,

behoudt de organisatie in een snel veranderende wereld inhoudelijk een solide positie. Daarbij

zal aandacht moeten blijven voor innovatie en slimmer organiseren.

Organisatorische aanpassingen

Onze omgeving is en blijft onveranderd in beweging. Ook Libra R&A is niet ontkomen aan

verdere efficiencyslagen. Zoals in het Directieverslag 2013 aangegeven is in de begroting 2014

een aantal taakstellingen opgenomen, volgend uit een voorbereiding op de

prestatiebekostiging. Op basis van genoemde prestatiebekostiging bleek bij het opstellen van

de begroting 2014 dat er sprake was van een tekort van € 1.2 miljoen. Daarop is een

begroting met taakstelling van € 1.2 miljoen opgesteld, die is goedgekeurd door de Raad van

Toezicht d.d. 16 december 2013 onder voorwaarde van het opstellen van een begroting 2014

met daarin een verwerking van de opgelegde taakstelling. Deze ingevulde begroting 2014 is op

13 februari 2014 door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

In de Begroting 2014 is inzichtelijk wat er op de verschillende terreinen aan bezuinigingen is

doorgevoerd zonder dat dit effect heeft op de personele formatie. Te denken valt hierbij o.a.

aan het terugbrengen van kosten op het gebied van voeding en andere hotelmatige kosten,

gevolgen van een stringent inkoopbeleid en het afsluiten van contracten.

Daarnaast hebben alle sectormanagers bij hun sector passende voorstellen gedaan, die met

toelichting eind februari bij het adviesverzoek tot organisatorische aanpassingen, zijn

voorgelegd aan de OR. De voorgenomen organisatorische aanpassingen betroffen:

a. Het onderbrengen van de functie dagopvang binnen het klinisch verpleegkundig team van

de locaties Blixembosch en Leijpark

b. Het onderbrengen van de functie polikliniekverpleegkundige binnen het klinisch

verpleegkundig team van de locaties Blixembosch en Leijpark

c. Het opheffen van de materiële dienstverlening op de locatie Blixembosch

d. Het opheffen van de functie activiteitenbegeleiding op de locatie Blixembosch

e. Afbouw van de formatie arts ondersteuners op de locatie Blixembosch

f. Overdracht dyslexiecontracten inclusief bijbehorend personeel aan Adelante.

Na uitgebreid en constructief overleg met de OR en, betreffende onderdeel a. met de CCR, zijn

de aanpassingen in de loop van 2014 in de organisatie doorgevoerd.

Daarmee is een groot krimpscenario voorkomen kunnen worden maar was er in 2014 duidelijk

sprake van een trendbreuk. Voor het eerst in het bestaan van de organisatie is het besluit

genomen om de totale personeelsformatie te verminderen, wat uiteindelijk heeft geleid tot het

gedwongen ontslag van negen collega’s. Het proces van bezuinigingen is zeer zorgvuldig en

gewetensvol gelopen in samenspraak met de medezeggenschapsorganen. Dit heeft de onrust

en onzekerheid bij de medewerkers echter niet volledig weg kunnen halen en heeft een groot

stempel op de totale bedrijfsvoering gedrukt.

Herstructurering

De organisatie bevindt zich in een zogenaamde flessenhals; de systemen stapelen zich op.

Er worden nieuwe systemen gestart, zonder dat de oude systemen afgebouwd zijn. Er zal naar

verwachting een verschuiving optreden binnen de revalidatie van behandeling naar diagnostiek

en advies en binnen audiologie zal er meer behandeling worden toegevoegd. De organisatie is

momenteel regionaal ingericht, terwijl onze productontwikkeling vraagt om bovenregionale

vormen. Om niet in die flessenhals te blijven steken, is besloten tot een verandering in de

organisatiestructuur. Doel is de organisatie zo in te richten dat onze processen de inhoudelijke

ontwikkelingen en de eenduidigheid van onze programmering ondersteunen. Die nieuwe

structuur nodigt uit tot zelf regie en zelfsturing. Door de processen nog efficiënter en

doelmatiger in te richten zal ruimte voor innovatie ontstaan. De rol van het management hierin

zal meer een faciliterende dan een sturende zijn.

13 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Tot slot zullen medewerkers en teams, binnen vooraf afgesproken heldere kaders, hun

werkzaamheden zelf gaan sturen. Met de ontwikkeling naar zelfsturende teams wordt in de

toekomst het ondernemerschap van de individuele medewerker gestimuleerd, een proces dat

overigens meerdere jaren in beslag zal nemen.

In de tweede helft van het jaar heeft de Raad van Bestuur met het MT, middenkader en de

voorzitters van de OR en de Medische Staf een bijeenkomst gehouden over een nieuw ontwerp

van de organisatiestructuur. Dit heeft voor het primaire proces geleid tot een voorgenomen

indeling in doel- en productgroepen; audiologie, kinderen, neurologie en houding en bewegen.

De ondersteuning zal los hiervan ondergebracht worden in één sector Bedrijfsvoering

onderverdeeld in verschillende processen.

In medewerkerbijeenkomsten en overleggen met de verschillende adviesorganen is de Raad

van Bestuur over de hierboven geschetste grote lijnen in gesprek gegaan. De reacties die zijn

gegeven, zullen meegenomen worden in het uiteindelijke voorstel voor herontwerp van de

organisatie dat naar verwachting in het tweede kwartaal 2015 aan de adviesorganen zal

worden voorgelegd.

Opening nieuwbouw Leijpark

De officiële opening van de nieuwbouw van de locatie Leijpark is met een aantal evenementen

gevierd, waarbij aan medewerkers en hun familie, de inwoners van Tilburg en omgeving en

aan de externe relaties is gedacht.

Planetree

Eind 2013 zijn focusgroepen gehouden: groepsgesprekken met als doel om de betrokkenen

actief te laten meedenken over verbeteringen van de zorg- en dienstverlening.

In het eerste kwartaal van 2014 zijn de resultaten van de bijeenkomsten met de verschillende

focusgroepen bestaande uit medewerkers, klanten en vrijwilligers verwerkt in een definitieve

rapportage. Deze rapportage is door ieder team gebruikt om verbeterpunten uit te halen en

verbeteracties in gang te zetten. Medio 2015 worden deze focusgroepen herhaald zodat

gekeken kan worden welke resultaten behaald zijn afgezet tegen de 0-meting.

Eind 2014 hadden 651 van de 800 medewerkers de kennismakingsdag Planetree gevolgd. De

trainingen zijn tot april 2015 doorgezet voor de zittende medewerkers. Vanaf april zal

driemaandelijks een training gegeven worden voor nieuwe medewerkers zodat iedereen die bij

Libra R&A werkzaam is, bekend is met ‘de wijze van omgaan met elkaar’ in de organisatie.

Stelselwijziging

Per 1 januari 2012 is prestatiebekostiging definitief ingevoerd voor zowel revalidatie als

audiologie. Ook in 2014 is de ontwikkeling in de stelselwijziging van functiegerichte

budgettering naar prestatiebekostiging doorgezet, te weten een toename van de integrale

verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder, integrale prijzen, een volumerisico, toetreding van

nieuwe zorgaanbieders (concurrentie) en de afschaffing van het bouwregime. Het vangnet

(overgangsregeling) dat in 2012 en 2013 nog op 95% van de productie was vastgesteld door

de NZa, is in 2014 grotendeels verdwenen. Dit betekent dat Libra R&A, net als alle categorale

instellingen, over het grootste deel van de opbrengsten uit de patiëntenzorg prijs- en

volumeafspraken moet maken met de afzonderlijke zorgverzekeraars.

Het aantal financiële risico’s neemt toe, waaronder

- het juist inschatten van de schadelast van de reeds geleverde en nog te leveren zorg en

dienstverlening leidend tot onzekerheid over de gerealiseerde omzet aan de ene kant

en de financiële afrekening met de zorgverzekeraars anderzijds;

- gewijzigde regelgeving over de vergoeding van eerder gedane investeringen in

nieuwbouw, leidend tot onvolledige vergoeding van afschrijving en rente hiervan.

Vanaf 2015 verdwijnt dit vangnet en lopen de zorgaanbieders het volledige risico.

De financiering van de geleverde productie vindt achteraf plaats na beëindiging van de

behandeling. Omdat het langdurige trajecten betreft, is er sprake van een aanzienlijke

kredietbehoefte. Tot 1 januari 2012 kon voor het onderhanden werk een beroep worden

gedaan op een beleidsregel van de NZa.

14 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Deze beleidsregel hield in dat zorgverzekeraars met een marktaandeel van > 10% een

voorschot moesten betalen op het onderhanden werk. Aan verzekeraars met een kleiner

marktaandeel die geen voorschot wilden betalen, kon een rentenota worden verzonden. Deze

beleidsregel is echter vanaf 2012 ingetrokken. Over de toekomstige financiering van het

onderhanden werk zijn in de overeenkomsten over 2014 afspraken gemaakt.

Daarnaast is de (inkoop)macht van de zorgverzekeraars wederom toegenomen evenals de

tariefdruk, is het beschikbare budget opnieuw afgenomen, zijn de eisen die aan de kwaliteit

van dienstverlening worden gesteld onverminderd hoog en zijn de administratieve lasten niet

gereduceerd.

Monitoring en analyse van kansen en bedreigingen is hierbij van groot belang. Dit belang

wordt versterkt door de toenemende vraag vanuit de stakeholders om verantwoording hoe met

deze risico’s, onzekerheden en uitdagingen wordt omgegaan. Aansluitend worden er ook

steeds meer eisen gesteld aan de verantwoording als gevolg van toenemende regeldruk.

Libra R&A is voortdurend bezig met het verbeteren van de bedrijfsvoering om beter te kunnen

anticiperen op veranderingen. Het Treasurystatuut voorziet in continue monitoring van de

liquiditeitsontwikkeling en financieringsbehoefte ter ondersteuning van de besluitvorming bij

het maken van strategische en tactische keuzes. Het risicomanagementsysteem draagt

daarnaast bij aan een verdere professionalisering van de interne controle. De verbetering en

aanscherping van dit systeem is een van de speerpunten van het bestuur en de Raad van

Toezicht

3.2 Beleidscyclus

In 2014 is de beleidscyclus zoals beschreven doorlopen.

De jaarplanbrief is in de sectoren besproken en heeft geleid tot het organisatiejaarplan en

jaarplannen voor de sectoren, die door de Raad van Bestuur vastgesteld zijn. Deze vormden

input voor de begrotingsbesprekingen en de daaruit voortvloeiende begroting en budgettering.

Bij de tussentijdse evaluatie van het jaarplan voor de Raad van Toezicht in september 2014

bleek de ingezette koers ongewijzigd en bleek de uitvoering van de gestelde doelen over het

algemeen volgens plan te verlopen.

De financiële kaders worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Er is een continue

afstemming tussen financiën en inhoud. De begrotingscyclus kent een eigen vastgestelde

cyclus en loopt in samenhang en in balans met de beleidscyclus.

De Raad van Bestuur stelt de begroting vast, waarna de Raad van Toezicht deze ter

goedkeuring voorgelegd krijgt. De begroting wordt besproken met de Ondernemingsraad, de

Centrale Cliëntenraad en de Medische staf.

3.3 Ondernemingsraad

De Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad hebben structureel op formele en informele

basis gedurende het jaar diverse overlegvormen.

Afspraak is dat de OR bij belangrijke trajecten in een vroeg stadium betrokken wordt, zodat

waar mogelijk gezamenlijk opgetrokken kan worden.

De Ondernemingsraad werkt op basis van een reglement dat na goedkeuring door de Raad van

Bestuur is vastgesteld. Taken en werkwijze zijn hierin vastgelegd.

Een keer per twee maanden vindt de overlegvergadering met de Raad van Bestuur plaats. In

de overlegvergadering worden conform de Wet op de Ondernemingsraden de advies- en

instemmingplichtige onderwerpen tenminste eenmaal besproken.

Het overleg en de samenwerking tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur was

prettig en constructief. De Ondernemingsraad heeft een eigen budget en ambtelijk

secretariaat. De Ondernemingsraad brengt een eigen jaarverslag uit.

15 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Onderstaande onderwerpen zijn ter advisering respectievelijk ter instemming voorgelegd:

Ter advisering

Voorgenomen besluit tot samenvoeging team V en VI locatie Blixembosch (advies OR

ontvangen in 2014)

Voorgenomen besluit organisatorische aanpassingen

Intentieverklaring overdracht dyslexiecontracten aan Adelante

Nieuw klinisch concept, plan van aanpak locaties Blixembosch en Leijpark

Ter instemming

Verklaring omtrent gedrag (VOG) (instemming OR ontvangen in 2014)

Aanwijzing verplichte vrije dagen 2014 en 2015 (idem)

Protocol Gezondheid & Verzuim (idem)

Individuele klachtenregeling medewerkers (idem)

Voorgenomen besluit invoeren notitie Leren en ontwikkelen in de revalidatie

Voorgenomen besluit vaststelling/invoering Arbobeleid

Strategisch opleidingsplan Libra R&A

3.4 Centrale Cliëntenraad

De belangen van onze klanten worden behartigd door een Centrale Cliëntenraad (CCR) en

locatieraden binnen de sector revalidatie. De Raad van Bestuur heeft een Instellingsbesluit

vastgesteld conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen WMCZ).

De Centrale Cliëntenraad werkt op basis van een samenwerkingsovereenkomst en

faciliteitenregeling die na goedkeuring door de Raad van Bestuur zijn vastgesteld en jaarlijks

worden geëvalueerd. Daarnaast heeft de CCR een huishoudelijk reglement opgesteld, wat ook

jaarlijks wordt geëvalueerd.

Leden kunnen benoemd worden voor een periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal

herbenoemd worden voor een periode van vier jaar.

De Raad van Bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema tweemaandelijks met de CCR.

Het sectormanagement is gesprekspartner van de locatieraden.

De CCR en locatieraden hebben een eigen budget binnen de begroting. Hieruit worden de

vergoedingen voor de leden voldaan alsmede scholingskosten, algemene onkosten, deelname

aan bijeenkomsten, lidmaatschap van de LSR en dergelijke. De leden van de CCR en

locatieraden ontvangen een vaste vergoeding op basis van aanwezigheid. De leden van de CCR

ontvangen max. € 720 per jaar. De leden van de locatieraden ontvangen max. € 600 per jaar

op basis van aanwezigheid. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onkosten- en reiskosten te

declareren.

Ook voor de cliëntenraden geldt dat, waar mogelijk, zij in een vroeg stadium bij de

ontwikkeling van beleid worden betrokken. In het verslagjaar heeft de CCR een aantal stukken

ter informatie ontvangen. Daarnaast heeft de CCR over onderstaande onderwerpen adviezen

uitgebracht:

Voorgenomen besluit benoeming voorzitter en lid Klachtencommissie cliënten

Voorgenomen besluit tot organisatorische aanpassing, te weten het opheffen van de

activiteitenbegeleiding op de locatie Blixembosch

Voorgenomen besluit tot deelname landelijk onderzoek meten klantervaringen

16 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

3.5 Medische staf

De Medische Staf is gesprekspartner en adviesorgaan van de Raad van Bestuur over medisch

inhoudelijke en organisatiebrede onderwerpen.

Het bestuur van de Medische Staf (BMS) vergadert volgens een vaste structuur intern en met

de Raad van Bestuur. Tweemaal per jaar vindt een bijeenkomst plaats met de voltallige

medische staf en de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Medische Staf heeft daarnaast

een regulier voorbereidend overleg met de Raad van Bestuur voor de gezamenlijke

vergaderingen.

De Raad van Bestuur heeft het bestuur over verschillende onderwerpen geïnformeerd:

Visiedocument Orde van Medisch Specialisten

Koppeling Gedragscode Medische Hulpmiddelen KNMG

Publicaties NVZ Krachtig Kiezen en Kwaliteit op de kaart

Brief RvB over medische permanentie locatie Leijpark

Jaarverslag 2013 VIM-commissie

Jaarrekening en Directieverslag Libra R&A 2013

Vernieuwing meldcode app

Brief Ministerie van VWS aan Tweede Kamer over elektronische gegevensuitwisseling

Leidraad meldingen IGZ

KNMG handreiking Competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld

Notitie ‘Alliance’

Tuchtzaak medisch dossier

Leidraad veilige zorgrelatie

Leidraad NIKP oktober 2014

Kamerbrief over medisch beroepsgeheim

Brief RvB over benoeming opleider en vervangend opleider

Individueel Functioneren Medisch Specialist (IFMS)

IFMS is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. De

primaire doelstelling van IFMS is de continue verbetering van het professioneel handelen van

de medisch specialist met als uiteindelijk doel de bewaking en verbetering van de kwaliteit van

de patiëntenzorg.

Binnen de medische staf van Libra Revalidatie & Audiologie is gekozen voor een systeem van

IFMS in de vorm van Appraisal & Assessment (A&A). De methodiek bestaat uit een 360º

feedback. Hierbij geeft de revalidatiearts, met betrekking tot zijn of haar professioneel

functioneren, een aantal goede elementen en verbeterpunten aan. Ditzelfde wordt gevraagd

aan de personen in de omgeving van de revalidatiearts (een collega (revalidatie)arts of een

arts-assistent, een lid van het behandelteam, sectormanager of medisch manager). De

gegevens worden gespiegeld en leiden tot een onderstreping van de goede punten en een

voornemen te gaan werken aan de verbeterpunten. In een volgende fase worden de resultaten

van de verbeterpunten besproken in eveneens een 360º feedback. Informatie wordt gevraagd

over het feitelijk functioneren van de appraisee, dus in termen van patiëntenzorg, onderwijs en

opleiding, eventueel onderzoek, visitatie en in een aantal gevallen management.

In 2014 hebben nagenoeg alle stafleden een eerste A&A gesprek gehad. Een zestal stafleden

heeft een tweede A&A gesprek gehad. Dit proces wordt cyclisch gecontinueerd. Landelijke

trends met betrekking tot het meten van de effectiviteit van dergelijke IFMS trajecten zullen

vanuit Libra R&A worden gevolgd en zo mogelijk worden geïmplementeerd.

17 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

3.6 Financiën

De jaarrekening 2014 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 689.000. In de

begroting was uitgegaan van een voordelig saldo van € 1.000. Het weerstandsvermogen

(eigen vermogen exclusief voorzieningen) als een percentage van de bedrijfsopbrengsten

bedraagt ultimo 2014 20,40 %. Per 31 december 2013 was dit nog 19,33 %, na correctie voor

de overheveling van het Onderhoudsfonds. In verband met een gewijzigde beleidsvisie ten

aanzien van het onderhoud van de gebouwen is in 2013 het Onderhoudsfonds opgeheven en

toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Er is voldaan aan de doelstelling, zoals met de Raad van

Toezicht afgesproken, om jaarlijks 1% aan de Reserve Aanvaardbare Kosten toe te voegen om

het weerstandsvermogen te versterken. De resultaatratio (het voordelig exploitatieresultaat ad

€ 688.827 op een totale omzet van € 47.825.837) bedraagt 1,44%. De liquiditeitsratio

bedraagt ultimo 2014 141,71%. Vanwege het feit dat onder de kortlopende schulden ultimo

2013 een kasgeldlening van € 11.450.000 was opgenomen, was de liquiditeitsratio vorig jaar

bijzonder laag. Deze kasgeldlening had betrekking op de financiering van de nieuwbouw van

revalidatiecentrum Leijpark en is in 2014 omgezet in twee langlopende geldleningen.

Uitgangspunten voor het financiële beleid zijn:

Anticiperen op mogelijke inzet van het Macro Beheersings Instrument bij overschrijding

van het Budgettair Kader Zorg;

Voldoen aan bestaande en eventueel nog te stellen solvabiliteitsnormen van het

Waarborgfonds voor de Zorgsector;

Incidentele inkomsten worden niet gebruikt voor structurele uitgaven;

Permanente monitoring van de risico’s ten aanzien van met zorgverzekeraars gemaakte

productie-afspraken;

Er wordt gewerkt met een sluitende begroting met het oog op een (kwalitatieve en

kwantitatieve) gezonde bedrijfsvoering.

In het kader van de financiering kan het volgende worden opgemerkt:

Voor kortlopende financiering wordt gebruik gemaakt van rekening-courant bij de huisbankier

en kasgeldleningen;

Bouwprojecten worden tijdens de bouw gefinancierd d.m.v. kasgeldleningen. Deze

kasgeldleningen worden daarna omgezet in, bij voorkeur geborgde, langlopende

geldleningen;

Het onderhanden werk dient te worden gefinancierd door de zorgverzekeraars.

3.7 Risico’s en onzekerheden

De volgende risico’s worden onderkend. Deze zijn grotendeels gelijk aan het voorgaande jaar.

Risico’s Beheersmaatregelen

Veiligheid Vastgesteld Risicomanagementsysteem Libra

R&A

Vastgesteld Plan van aanpak implementatie

veiligheidscultuur

Commissie Veilig Incident Melden1

Commissie Melding Incidenten Medewerkers

Vertrouwenspersoon medewerkers

Vertrouwenspersoon klanten

Infectiepreventiecommissie Libra R&A

Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Kwaliteit

Vastgesteld Kwaliteitsmanagementsysteem

Certificering HKZ-ISO; november 2014

periodieke externe audit door DNV

1 Een overzicht van de meldingen in 2014 is opgenomen in bijlage 6.

18 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Aspirant keurmerk Blik Op Werk voor Libra

Arbeidsexpertise

Tevredenheidsmetingen klanten

Vaststelling Prestatie-indicatoren

Intern auditsysteem

Kwaliteitscommissie op MT niveau en op

sectorniveau

Kenniscentrum Onderzoek Innovatie en

Kwaliteit

Onderzoekscommissie Libra R&A

Kwaliteit visitaties revalidatiegeneeskunde

Wet- en regelgeving Monitoring en proactieve beleidsontwikkeling

Belangenbehartiging door

brancheorganisaties, respectievelijk

Revalidatie Nederland (RN), de Nederlandse

Federatie van Audiologische Centra (Fenac)

en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

(NVZ)

ICT informatieveiligheid Informatiemanagementbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid

ICT commissie op MT niveau

Financiën Treasurystatuut

Liquiditeitsplanning 3 x/jaar

Wekelijkse monitoring liquiditeit

Budgetbewaking door periodieke rapportage

over productie, omzet en kosten

Prestatiebekostiging – onderhandelingen

zorgverzekeraars:

Afspraken voor een schadelastplafond (d.w.z.

factureren tot een gemaximaliseerd bedrag)

Beperking groeimogelijkheden;

In het Hoofdlijnenakkoord is een maximale

groei van de zorgkosten (volumegroei van

maximaal 2,5%) in de jaren 2012 tot en met

2014 vastgelegd. In de onderhandelingen

bieden verzekeraars een lagere volumegroei

dan de landelijk afgesproken 2,5%.

Afspraak in september om gerealiseerde

productie te bespreken en eventueel het

afgesproken plafond bij te stellen.

Met de zorgverzekeraars afzonderlijk

afspraken gemaakt over de volumegroei.

Bij de begrotingsvoorbereiding 2015 is

uitgegaan van de afspraken die voor 2014

zijn gemaakt.

4 Onderzoek en ontwikkeling

Opleiding

Opleiding Revalidatiegeneeskunde; in consortiumverband met de Erasmus Universiteit in

Rotterdam in combinatie met het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg.

Opleiding voor GZ-psycholoog; in consortiumverband met GGZ Eindhoven.

Stageplaatsen voor de arts-assistenten en coschappen in het kader van de opleiding sociale

geneeskunde; middels een affiliatieovereenkomst met de Universiteit van Maastricht.

Coschappen in het kader van de opleiding geneeskunde; in consortiumverband samen met de

Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Erkenningen als stage-inrichting voor de stage revalidatiegeneeskunde, afgegeven door de

Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie

(HVRC).

Samenwerking met Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd in het kader van het M-ZIC

(Multidisciplinair Zorg Innovatie Centrum), stage verlening aan studenten van de opleiding

fysiotherapie, ergotherapie, verpleegkunde, logopedie, sport en maatschappelijk werk.

19 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Academisering

Libra R&A heeft een academiseringsovereenkomst met de academische kern van het Erasmus

Medisch Centrum (Erasmus MC)/Rijndam Revalidatiecentrum te Rotterdam.

Doel:

- Het ontstaan van een sterke gerichtheid binnen de organisatie op het uitdragen en

toepassen van wetenschappelijke kennis;

- Toename van (participatie in) wetenschappelijk onderzoek binnen de organisatie.

Kenniscentrum Onderzoek Innovatie en Kwaliteit

Het Kenniscentrum heeft in het verslagjaar ondersteuning geboden (in de breedste zin van het

woord) bij 32 projecten binnen de organisatie. Dit zijn vooral organisatie brede en meer

complexe projecten, variërend van de borging van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en

de voorbereiding van de opleidingsvisitatie voor revalidatiegeneeskunde tot de implementatie

van de tinnitusbehandeling bij de sector audiologie. Een aantal projecten is dermate complex

en omvangrijk dat zij een doorlooptijd van meer dan een jaar heeft. Voor alle projecten geldt

dat zij volgens de afspraken in het projectplan binnen bepaalde kaders en termijnen moeten

zijn afgerond.

De projectgroepen bestaan uit betrokkenen en belanghebbenden bij het onderwerp en zijn

samen met de procesbegeleider vanuit het Kenniscentrum de kartrekkers en ontwikkelaars.

De implementatie van verander- en verbetervoorstellen is onderdeel van de projecten.

Onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie heeft als taak om wetenschappelijke activiteiten te bevorderen, een

wetenschappelijke structuur te waarborgen en wetenschappelijk onderzoek te beoordelen op

inhoud, kwaliteit en voortgang. Een overzicht van de wetenschappelijke publicaties,

internationale peer reviewed tijdschriften, voordrachten internationaal en nationaal,

posterpresentaties en proefschriften is opgenomen in bijlage 7.

2014 2013 2012 2011

Nieuwe

onderzoeksaanvragen

20 8 12 9

Afgewezen

onderzoeksaanvragen

2 1 1 2

Onderzoeken goedgekeurd

18 5 7 4

Aantal afgeronde

onderzoeken

20 14 7 6

Aantal afgebroken

onderzoeken

0 2 2 2

Lopende onderzoeken op

31 december

9 13 22 20

20 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

5.Toekomst

Herinrichting organisatie

Zoals onder 3.1 is aangegeven is in 2014 een traject gestart met als doel een gedragen

herinrichting van de organisatie te realiseren in 2015, waarbij de adviesorganen nadrukkelijk

betrokken zijn en worden in het kader van transparantie en de borging van een zorgvuldig

besluitvormingstraject. Naar verwachting zal de wijziging in de organisatiestructuur inhoudelijk

kunnen starten in de primaire sectoren in de tweede helft van het jaar. Voor de

ondersteunende sectoren Facilitair Bedrijf en Financiën Informatie & Control (FCI) samen met

de ondersteunende clusters uit de primaire sectoren is een extra traject ingezet dat moet

leiden tot de vorming van één nieuwe sector Bedrijfsvoering. De beoogde start hiervan is

uitgesteld naar begin 2016.

Klantconcept Planetree

De keuze voor het klantconcept Planetree, mensgerichte zorg, betekent een organisatiebrede

omslag in denken en doen. In de vorm van een ‘Regiegroep’ is een club medewerkers actief

met het enthousiasmeren van medewerkers en het uitwerken van een projecten om Planetree

onder de aandacht te brengen én te houden.

Financiële omgeving

Ook in 2015 krijgt Libra R&A te maken met nieuwe financiële ontwikkelingen, zoals de

invoering van de 120 dagen regel (wijziging van de DBC structuur) en het uitvoeren van het

convenant dat is afgesloten tussen Revalidatie Nederland (RN) en Zorgverzekeraars Nederland

(ZN) over de productieregistratie. De nieuwe wijzigingen, de verhoogde registratiedruk, de

noodzaak van passende, juiste en tijdige management (stuur) informatie en de vraag naar

sturing en analyse van de DBC omzetverantwoording, zullen een grote druk leggen op de

organisatie.

De huidige productstructuur DBC DOT zal worden gewijzigd door middel van de module

behandelstructuur die vanaf juli 2015 zal worden ingevoerd als tweede registratie. De beoogde

invoering als bekostigingsinstrument is 2019. Gedurende deze periode zal er dus sprake zijn

van een dubbele registratie.

Strategisch beleid

Wij zijn ons bewust van de dynamische en complexe omgeving met veel uitdagingen waarin

Libra R&A zich bevindt. In ons strategisch beleid hebben we gesteld dat wij een vraaggerichte,

ondernemende organisatie willen zijn, die op basis van een gezonde en duurzame

bedrijfsvoering, specialistische dienstverlening biedt aan onze klanten, door medewerkers die

met plezier presteren. Wij gaan alle uitdagingen dan ook graag aan, waarbij ons doel blijft

gehandhaafd, namelijk een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving en een zo

zelfstandig mogelijk leven voor onze klanten.

In het laatste kwartaal van 2015 zullen we de voorbereidingen opstarten voor een nieuw

strategisch beleid 2016 – 2019.

21 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Bijlage 1.

Organigram Libra Revalidatie & Audiologie

22 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Bijlage 2. Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2014

Naam Bestuursfunctie nevenfuncties

De heer V.O.M. Buitendijk Raad van Bestuur Plaatsvervangend lid commissie

Cure, Nederlandse

Zorgautoriteit te Utrecht;

Voorzitter Administratiekantoor

VIR-E-care solutions te

Arnhem;

Voorzitter NAH- netwerk

Zuidoost- Brabant te

Eindhoven;

Voorzitter Stichting

Gezinsbegeleiding Zuidoost-

Nederland te Nijmegen;

Bestuurslid Zorgnetwerk

Midden-Brabant te Tilburg;

Vice-voorzitter bestuur Ronald

McDonald Huis te Tilburg;

Penningmeester bestuur

Landelijk Overleg Hersenletsel

te Utrecht;

Lid bestuur Nederlandse

Federatie van Audiologische

Centra (FENAC) te Utrecht;

Penningmeester bestuur

Nederlandse Vereniging van

Ziekenhuizen (NVZ) te Utrecht;

Lid van de koepeladviesraad

Vereniging van Zorgaanbieders

voor Zorgcommunicatie (VZVZ)

te Utrecht;

Lid Informatieberaad van het

Ministerie van VWS te Den

Haag;

Vereffenaar Nederlandse

Zorgfederatie (NZf) te Utrecht;

Lid bestuur MS zorg Nederland

te Eindhoven.

Bijlage 3. Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2014

Naam, leeftijd

en

hoofdfunctie

nevenfuncties Eerste

benoeming

/

moment

van

aftreden

Aantal

bijgewoonde

reguliere

vergaderingen

(totaal aantal

vergaderingen)

De heer

Drs. B.A.S.

Pollmann

(voorzitter)

64 jr.

Lid Probus-club 85, Eindhoven;

Voorzitter Stichting Beheer Dorpshuis

te Heeze;

Voorzitter Stichting Sports &

Technology te Eindhoven;

Lid Raad van Toezicht Lunet zorg in

Eindhoven;

Voorzitter Raad van Commissarissen

Wooninc. te Eindhoven.

01.01.2008/

31.12.2015

5 (5)

De heer

P.F.V.M. Boeren

(lid)

57 jr.

Ondernemer

Voorzitter Pellikaan Wheels te Goirle.

01.01.2008/

31.12.2015

5 (5)

Mevrouw

Mr. J.G.J. Kamp

(vicevoorzitter)

64 jr.

Adviseur

Voorzitter Mezzo (landelijke vereniging

van mantelzorgers en zorgvrijwilligers)

te Bunnik (tot 1 oktober 2014);

Vicevoorzitter Raad van Toezicht

Ziekenhuisgroep Twente te Almelo;

Lid Raad van Toezicht J.P. van de Bent

Stichting te Deventer;

Lid Landelijke toetsingscommissie

CDA;

Vicevoorzitter Nederlandse

Vrouwenraad;

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting

CFordt te Maarssen;

Voorzitter CDA Stichtse Vecht.

01.01.2010/

31.12.2017

5 (5)

De heer

Drs. F. Penninx,

57 jr.

Adviseur

Lid bestuur vereniging Dwarslaesie Organisatie Nederland te Utrecht;

Penningmeester nationaal bestuur

Vereniging de Zonnebloem te Breda.

01.01.2011/

31.12.2018

5 (5)

24 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Mevrouw drs.

S. Helbig,

52 jr.

Commercieel

Directeur LED

Distribution

Voorzitter Raad van Toezicht Citaverde

College te Roermond;

Vicevoorzitter Raad van

Commissarissen Woningstichting

Domus te Roermond;

Lid Raad van Toezicht Stichting Prisma

te Panningen;

Bestuurslid Vereniging

Toezichthouders Woningcorporaties te

Utrecht.

01.01.2014/

31.12.2017

5 (5)

* Voor alle leden geldt dat zij voldoen aan de wet (boek 2 van het Burgerlijk Wetboek), waarin onder meer een beperking is opgenomen voor het aantal bestuurstaken en commissariaten dat een persoon tegelijkertijd mag vervullen bij grote rechtspersonen.

25 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Bijlage 4. Overzicht2 van de diagnosegroepen en aandoeningen binnen de

revalidatiesectoren en doelgroepen binnen de sector audiologie

Diagnosegroepen en aandoeningen binnen de revalidatiesectoren

Aangeboren hersenletsel

Aangeboren afwijkingen aan houding- en bewegingsapparaat

Amputatie (aangeboren en verworven)

Chronische pijn in houding- en bewegingsapparaat

Cognitieve stoornissen ten gevolge van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Dwarslaesie

Gevolgen van hartziekten

Gevolgen van longziekten

Kinderen met sensomotore functiestoornissen

Klachten aan houding- en bewegingsapparaat

Mensen met een meervoudige handicap

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Neuromusculaire aandoeningen

Onverklaarde lichamelijke klachten

Perifeer zenuwletsel

Progressief neuromusculaire aandoeningen

Reumatische aandoeningen

Spasticiteit

Trauma

Doelgroepen sector audiologie

kinderen met spraak-taal problemen

kinderen met meertaligheidsproblemen

Kinderen met gehoorproblemen

Prelinguaal dove kinderen

Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen

Kinderen met dyslexie

Volwassenen met hoorproblemen en daaraan gerelateerde problematiek zoals tinnitus,

problemen in de werksituatie en problemen in de communicatie

Plots- en laatdove volwassenen, die in aanmerking komen voor een cochleair

implantaat

2 Het overzicht van diagnosegroepen en aandoeningen is niet limitatief.

26 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Bijlage 5. Belanghebbenden3 Libra R&A

Patiëntenorganisaties

Cerebraal Samen Verder

Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) Vereniging Spierziekten Nederland

Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden

(NVVS)

Nederlandse Federatie van Ouders van

Slechthorende kinderen en van kinderen met

Spraak-taal moeilijkheden (FOSS)

Federatie voor Ouders van Dove Kinderen

(FODOK)

MS Vereniging

Hersenstichting Nederland

Zorgverzekeraars

CZ Zorgverzekeraar Zorgverzekeraar VGZ (UVIT)

Achmea Zorg & Gezondheid Menzis

Zorgkantoor Nijmegen Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Overheid en toezichthouders

Ministerie van VWS Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Autoriteit Consument en Markt (ACM) Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) Zorginstituut Nederland

Provincie Noord-Brabant Gemeenten Tilburg, Eindhoven, Breda en

omliggende gemeenten

Brancheorganisaties

Revalidatie Nederland (RN)

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

(NVZ)

Federatie van Nederlandse Audiologische

Centra (FENAC)

Samenwerkingspartners en samenwerkingsverbanden

Ziekenhuizen in het werkgebied Zuidoost- en

Midden-Brabant en Noord-Limburg.

Cochleair Implantaat team van Universitair

Medisch Centrum Maastricht

Verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio’s

Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant

Hogeschool Zuyd

Huisarts, thuiszorgorganisaties en andere

eerstelijnszorgaanbieders in de regio’s

Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant

Instituten voor mensen met een

verstandelijke beperking in de regio’s

Zuidoost- en Midden-Brabant.

TU Eindhoven Avans

Mytylschool Eindhoven en Tilburg Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven

(SSOE)

Erasmus Medisch Centrum (Erasmus

MC)/Rijndam Revalidatiecentrum te

Rotterdam.

Universitair Medisch Centrum Nijmegen Sint

Radboud

Expertisecentrum NAH NAH-netwerk Zuidoost-Brabant en

bestuurdersoverleg NAH Midden-Brabant

MEE Tilburg en MEE Zuidoost-Brabant Zorgnetwerk Midden-Brabant

KNO-artsen en audiciens in de regio’s

Zuidoost-, Midden- en West-Brabant

Stichting Gezinsbegeleiding Zuidoost-

Nederland

Fontys Hogeschool

3 Het overzicht belanghebbenden is niet limitatief.

27 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Bijlage 6. Meldingen 2014 VIM Commissie4

In totaal zijn in 2014 323 meldingen binnengekomen bij de VIM-commissie.5 Het zijn er meer

dan in 2013 (toen waren het er 293) en het aantal komt in de buurt van het aantal meldingen

in 2012 (338). In figuur 1 is terug te zien dat iets meer dan de helft van de meldingen

afkomstig is van Blixembosch (53%). De andere helft komt grotendeels van locatie Leijpark

(45%). In 2013 was deze verhouding exact hetzelfde, in 2012 omgekeerd. Het aandeel van

sector audiologie is in 2014 opnieuw beperkt (2%).

Figuur 1. Aantal meldingen per organisatieonderdeel (totaal Libra R&A breed: 321)

Ontwikkeltrends per categorie

Figuur 3 weerspiegelt dat 38% van de meldingen in 2014 valt onder medicatie, 40% onder

vallen en 22% onder de categorie anders. 6 Het aantal meldingen binnen Leijpark in 2014

omvat 34% medicatie, 30% vallen en 36% anders. 7 In Blixembosch gaat het in 2014 om 44%

medicatie, 49% vallen en 8% anders.8

Figuur 3. Aantal meldingen per categorie (totaal Libra R&A breed: 321)

4 Deze bijlage maakt deel uit van het Jaarverslag 2014 van de VIM commissie. 5 De analyse in dit verslag is gebaseerd op een voorlopig bestand met 321 meldingen; de afwijking in de

gerapporteerde gegevens over 2014 bedraagt minder dan 1%. 6 Libra R&A breed: medicatie: 42% in 2013, 56% in 2012; vallen: 33% in 2013, 31% in 2012; anders: 24% in 2013, 13% in 2012. 7 Leijpark: medicatie: 38% in 2013, 56% in 2012; vallen: 27% in 2013, 22% in 2012; anders: 35% in 2013, 23% in 2012. 8 Blixembosch: medicatie: 47% in 2013, 57% in 2012; vallen: 39% in 2013, 39% in 2012; anders: 13% in 2013, 4% in 2012.

28 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

Bijlage 7.9 Wetenschappelijke output 2014

Wetenschappelijke publicaties internationale en nationale peer reviewed

tijdschriften

Wolters Gregório G, Brands I, Stapert S, Verhey FR, van Heugten CM.

Assessments of Coping After Acquired Brain Injury: A Systematic Review of Instrument

Conceptualization, Feasibility, and Psychometric Properties. J Head Trauma Rehabil

2014;29(3):30-42. Doi: 10.1097/HTR.0b013e31828f93db

Brands IM, Köhler S, Stapert SZ, Wade DT, van Heugten CM.

Psychometric properties of the coping inventory for stressful situations (ciss) in patients with

acquired brain injury. Psychol Assess. 2014;26(3):848-56. Doi: 10.1037/a0036275

Brands I, Köhler S, Stapert S, Wade D, van Heugten C. How flexible is coping after acquired

brain injury? A 1-year prospective study investigating coping patterns and influence of self-

efficacy, executive functioning and self-awareness. J Rehabil Med. 2014;46(9):869-75. Doi:

10.2340/16501977-1849.

Brands I, Köhler S, Stapert S, Wade D, van Heugten C. Perceived self-efficacy and coping in

acquired brain injury: relations with quality-of-life and social participation after 1 year. Brain

Inj. 2014;28(5-6):658-659.

Brands I, Köhler S, Stapert S, Wade D, van Heugten C. Influence of Self-Efficacy and Coping

on Quality of Life and Social Participation After Acquired Brain Injury: A 1-Year Follow-Up

Study. Arch Phys Med Rehabil. 2014;95(12):2327-34. Doi: 10.1016/j.apmr.2014.06.006.

Brands I, Stapert S, Köhler S, Wade D, van Heugten C. Life goal attainment in the adaptation

process after acquired brain injury: The influence of self-efficacy and of flexibility and tenacity

in goal pursuit. Clin Rehabil. 2014, Sep 16. pii: 0269215514549484 [Epub ahead of print]

Verbunt JA, Nijhuis A, Vikström M, Stevens A, Haga N, de Jong J, Goossens M.

The psychometric characteristics of an assessment instrument for perceived harmfulness in

adolescents with musculoskeletal pain (PHODA-youth).Eur J Pain 2014 Sep 22 [Epub ahead of

print]

Selles RW, Michielsen ME, Bussmann JB, Stam HJ, Hurkmans HL, Heijnen I, de Groot D,

Ribbers GM.

Effects of a mirror-induced visual illusion on a reaching task in stroke patients: implications for

mirror therapy training. Neurorehabil Neural Repair. 2014 Sep;28(7):652-9. Doi:

10.1177/1545968314521005

van Kuijk AA, Kosters R, Vugts M, Geurts ACH.

Treatment for Idiopathic Toe Walking, a systematic review of the literature. Rehabil Med. 2014

Nov;46(10):945-57. Doi: 10.2340/16501977-1881

van Kuijk AA, Bakker CD, Hendriks JC, Geurts ACh, Stegeman DF, Pasman JW.

Definition dependent properties of the cortical silent period in upper-extremity muscles, a

methodological study.J Neuroeng Rehabil. 2014 Jan 7;11(1):1. Doi: 10.1186/1743-0003-11-1

Bakker CD, van Kuijk AA, Geurts AC, Stegeman DF, Pasman JW.

Can forearm muscle activity be selectively recorded using conventional surface EMG-electrodes

in transcranial magnetic stimulation? A feasibility study.J Electromyogr Kinesiol. 2014

Jun;24(3):325-31. Doi: 10.1016/j.jelekin.2014.02.006.

9 Deze bijlage maakt deel uit van het Jaarverslag 2014 van de Onderzoekscommissie Libra R&A

29 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

de Laat FA, Dijkstra PU, Rommers GM, Geertzen JH, Roorda LD.

Perceived independence and limitations in rising and sitting down after rehabilitation for a

lower-limb amputation.J Rehabil Med 2014; 46: 824-827. Doi: 10.2340/16501977-1834

de Laat FA, de Vos W, Geertzen J, Roorda LD.

Development of a cosmetic knee disarticulation prosthesis: A single-patient case study.

Prosthet Orthot Int. 2014 Jun 18. [Epub ahead of print]

Waaijman R, de Haart M, Arts ML, Wever D, Verlouw AJ, Nollet F, Bus SA.

Risk factors for plantar foot ulcer recurrence in neuropathic diabetic patients.Diabetes Care.

2014 Jun;37(6):1697-705. Doi: 10.2337/dc13-2470

van Weert KC, Schouten EJ, Hofstede J, van de Meent H, Holtslag HR, van den Berg-Emons RJ.

Acute phase complications following traumatic spinal cord injury in Dutch level 1 trauma

centres.

J Rehabil Med. 2014 Oct;46(9):882-5. Doi: 10.2340/16501977-1858.

Wetenschappelijke publicaties niet peer reviewed tijdschriften

Ruimers-Wortel A, Zuiderwijk E, van den Boer-Versteijnen P, Wondergem R.

Intensieve Arm/Hand revalidatie; van literatuur naar praktijk.

Keypoint 2014 oktober; 38(3):10-15.

Voordrachten international

Brands I, Köhler S, Stapert S, Wade D, van Heugten C.

How flexible is coping after acquired brain injury: a one-year prospective study.

8th World Congress for Neuro Rehabilitation (WCNR), Istanbul

Brands I, Köhler S, Stapert S, Wade D, van Heugten C.

Perceived self-efficacy and coping in acquired brain injury: relations with quality-of-life and

social participation after 1 year.

10th World Congress on Brain Injury (IBIA), San Francisco

Brands IM

Self-efficacy (zelf-effectiviteit) en aanpassen na hersenletsel: hoe meer hoe beter?

Landelijk symposium Libra Revalidatie & Audiologie: Het aanpassingproces na hersenletsel:

psychologische factoren in de kijker.

16 mei 2014, Eindhoven

Voordrachten nationaal

van Beurden MF

Airborne-gaps bij 4kHz

Najaarsconferentie Kkau

14 november 2014, Putten

van Staalduinen M

Gangbeeldanalyse, ik zie ik zie wat jij niet ziet

Refereeravond kinderrevalidatie/kinderneurologie

Elisabeth Ziekenhuis

18 september 2014, Tilburg

30 Directieverslag 2014 Libra Revalidatie & Audiologie/ goedgekeurd RvT 27 mei 2015

van Staalduinen M

Wat is er lastig bij DCD? Welke oplossingen zijn er voor (schrijf)motorische problemen?

Kennissymposium Balans

Landelijke oudervereniging Balans

26 september 2014, Utrecht

Tinga-Derks AM

Neurorevalidatie, grenzen aan technologie

Brainpower Brabant en het brein van de dokter

KNMG congres Midden Brabant

17 oktober 2014, Tilburg

van der Wees M, Bouman N

Gedragsproblemen na NAH

Symposium hersenletsel en jeugd

12 maart 2014, Den Haag

Poster presentaties

Schoenmaker MM, Timmer M, van der Wees M, Reinders-Messelink H, de Hoop A, Volman C.

Problemen in executieve functies bij kinderen met developmental coordination disorder, een

review.

NL DCD congres

Februari 2014, Breda

Mus-Peters CT

Bone mineral density in ambulatory persons with cerebral palsy: a systematic review

Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM)

7 november 2014, Rotterdam

Boeken of hoofdstuk in een boek

Dekker R, van Leeuwen PJ, Holtslag HR en Hettinga FJ. Actief bewegen, sport en revalidatie

(Hoofdstuk 19). In: Revalidatie voor volwassenen. Editors Geertzen, Rietman en

Vanderstraeten. Van Gorcum, ISBN 9789023250791, 2014.