Brochure permanente vorming Logopedie en Audiologie 2014-2015

15
LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE 2014 ANTWERPEN 2015 CAMPUS SANDERUS Studiedagen Workshops Cursussen Postgraduaten Symposia

description

 

Transcript of Brochure permanente vorming Logopedie en Audiologie 2014-2015

LOGOPEDIE EN AUDIOLOGIE

2014 ANTWERPEN 2015 CAMPUS SANDERUS

Studiedagen

Workshops

Cursussen

Postgraduaten

Symposia

InhoudInhoudStudiedagen

27/10/2014 Handelingsgerichte diagnostiek van dyslexie en dyscalculie bij kinderen en jongeren 631/10/2014

27/11/2014 Administratieve verantwoordelijkheden van een logopedist: rompslomp of uitdaging? 7 28/11/2014 Revalidatiepsychologie: toepassingen in de therapeutische of klinische context 7

26/02/2015 Handelingsgerichte taaldiagnostiek bij meertalige kinderen 8

10/03/2015 Telelogopedie: het nieuwe logopedische werken? 9

22/04/2015 Ondersteunde communicatie, iets voor jou? 9

19/05/2015 “Leren lezen is zoveel meer”: aanvankelijk lezen en spellen aanpakken 10

19/05/2015 Vloeiend leren lezen: voortgezet lezen aanpakken 10

Workshops

10/03/2015 Logopedische benadering van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen 12

31/03/2015 Hokus Pokus Toverdoos: Ideeënboek voor basiscommunicatie 13

Cursussen

Start 24/09/2014 Spraakafzien 14

Start 02/10/2014 Vlaamse gebarentaal 15

Start 10/02/2015 Verworven neurogene communicatiestoornissen: actuele tendensen cursusmodule 2 16

20/04/2015 Hoe werken met ouders van stotterende kinderen? 1727/04/201504/05/2015

21/05/2015 Manuele facilitatie van de larynx: update training 1822/05/2015

32

Postgraduaten

Start 18/09/2014 Stem 19

Start 18/09/2014 Leerstoornissen 20

Start 22/09/2014 Stotteren 21

Symposium

14/03/2015 Mini-symposium: ‘Een multidimensionele kijk op stemtherapie’ 22

Praktisch 23

Dienstverlening 25

Alumni 27

Interesse in het volledige aanbod van de groep Gezondheid & Welzijn?

Neem dan een kijkje in de verderstudeerbrochure welzijn en samenleving 2014-2015

• Toegepaste Psychologie

• Sociaal werk

• Expertisecentrum Code

www.thomasmore.be/sp

54

StudiedagenHandelingsgerichte diagnostiek van dyslexie en dyscalculie bij kinderen en jongeren

Handelingsgerichte diagnostiek met bijhorende advie-zen op basis van de individuele sterktes en zwaktes van de cliënt is een eerste stap in de verdere begeleiding thuis, op school en binnen de logopedische therapie.

Het wettelijke kader en de nieuwe limitatieve lijst van het RIZIV (met ingang vanaf 1 januari 2015) her-definiëren in grote mate de keuze van de gebruikte onderzoeksinstrumenten en stellen (nieuwe) normen voor verslaggeving voorop.

In deze vorming kom je te weten wat de vooropgestel-de veranderingen betekenen voor de aanpak van han-delingsgerichte diagnostiek bij dyslexie (27.10.2014) en dyscalculie (31.10.2014) en leer je dit onmiddellijk toepassen aan de hand van casusmateriaal.

Spreker: Eline Liekens, logopediste, Code, expertise-centrum van Thomas More voor ontwikkeling en leren

Doelgroep: hulpverleners betrokken bij de diagnos-tiek van lees- spelling-, en rekenmoeilijkheden

Groepsgrootte: 50

Vorming Code - expertisecentrum van Thomas More

Datum: ma 27 okt 2014 - 09u30 tot 16u30 (dyslexie) vrij 31 okt 2014 – 09u30 tot 16u30 (dyscalculie)

Locatie: campus Sanderus Molenstraat 8 – 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 90 per dag

Uiterste inschrijfdatum: maandag 20 oktober 2014 (dyslexie)inschrijven via www.codelessius.eu/kalendervrijdag 24 oktober 2014 (dyscalculie)inschrijven via www.codelessius.eu/kalender

Administratieve verantwoordelijkheden van een logopedist: rompslomp of uitdaging?

Naast de uitdagingen van onderzoek en therapie bij kinderen, jongvolwassenen en volwassenen zijn de administratieve verantwoordelijkheden cruciaal in het werk van de logopedist.

De studiedag richt zich op de voorwaarden en gevol-gen van deze administratieve taken.We staan onder andere stil bij de procedure van aanvraag voor een logopedische behandeling van de verscheidene stoornissen. We bekijken kritisch de limitatieve lijst van tests en toetsen deze af aan de vereisten van de nomenclatuur. We bestuderen hoe de overeenkomst voor logopedisten en de ethisch, deontologische code een houvast kunnen bieden in het dagelijks functioneren. Deelnemers krijgen tij-dens deze studiedag de mogelijkheid om interactief deel te nemen aan de hand van zelf aangereikte vragen of casussen. We staven deze vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen.

Spreker: Hilde Tuteleers, logopediste, opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

Doelgroep: logopedisten

Groepsgrootte: 30

Datum: donderdag 27 november 2014

Uur: 9u00 tot 16u00

Locatie: campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 80

Uiterste inschrijfdatum: donderdag 20 november 2014

Revalidatiepsychologie: toepassingen in de therapeutische of klinische context

Tegenwoordig kijken we naar revalidatie vanuit een biopsychosociaal denkmodel. Deze studienamiddag over revalidatiepsychologie wil belichten hoe psy-chologische principes van belang zijn bij verschil-lende revalidatieprocessen en hoe je die als thera-peut praktisch kan toepassen. Je leert hoe je als logopedist de principes van de positieve psychologie kan integreren in je therapie en hoe je de motivatie tot gedragsverandering van je patiënten positief kan beïnvloeden. Verder verneem je meer over de actuele evolutie van multidisciplinaire naar transdis-ciplinaire samenwerking in de revalidatie en welke rol het gezin kan spelen in het revalidatieproces. Na het volgen van de studienamiddag ben je in staat om de geleerde psychologische principes concreet toe te passen in jouw eigen werksituatie.

Sprekers: • Eric Kerckhofs, professor neurologische revalidatie en

revalidatiepsychologie, VUB• Christophe Lafosse, professor klinische neuropsy-

chologie KUL, VUB en Thomas More, directeur strategie en wetenschappelijk beleid RevArte

Doelgroep: logopedisten en andere geïnteresseerden

Groepsgrootte: onbeperkt

Datum: vrijdag 28 november 2014

Uur: 13u30 tot 17u00

Locatie: campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 40

Uiterste inschrijfdatum: vrijdag 21 november 2014

76

Handelingsgerichte taaldiagnostiek bij meertalige kinderen

Een onderbouwde meertalige diagnostiek is cruciaal om als hulpverlener te kunnen discrimineren tussen meertalige kinderen die een taalachterstand verto-nen in het Nederlands en meertalige kinderen met een taalstoornis.

Tijdens deze vorming ervaar je het belang van een mul-tidisciplinaire aanpak in de taaldiagnostiek bij meer-talige kinderen met aandacht voor álle talen die het kind spreekt. We bekijken hoe je van hulpvraag tot en met advies-op-maat optimaal rekening kan houden met de meertalige en culturele context van het kind. Het cognitief vaardigheidsprofiel op basis van het Cattell-Horn-Carroll (CHC)-model gebruiken we als startpunt binnen de onderzoeksfase. We bespreken de beperkte waarde van klassieke taaltests en laten je van hieruit kennismaken met enkele belangrijke alternatieve on-derzoeksmethoden binnen het taalonderzoek. Ook leer je hoe je taalanalisten kan inzetten voor de analyse van taalstalen in elk van de talen van het kind en hoe je een sociaal tolk kan inschakelen tijdens de gesprekken.

Vertrekkend vanuit deze ‘state-of-the-art’ maken we deze meertalige diagnostiek werkbaar in de praktijk aan de hand van casusmateriaal van Code. Ten slotte maken we tijdens deze vorming ook ruimte om eigen ervaringen met andere deelnemers en de sprekers uit te wisselen.

Sprekers: Kirsten Schraeyen & Charlotte Mostaert, logopedisten, opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

Doelgroep: hulpverleners betrokken bij taaldiagnos-tiek bij meertaligen

Groepsgrootte: 30

Datum: donderdag 26 februari 2015

Uur: 9u30 tot 16u30

Locatie: campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 80

Uiterste inschrijfdatum: donderdag 19 februari 2015

In samenwerking met Expertiscentrum Code

Telelogopedie: het nieuwe logopedische werken?

De recente ontwikkelingen op vlak van e-health en telehealth zijn ook binnen de logopedische praktijk doorgedrongen. Tijdens deze studiedag komen de ver-schillende doelgroepen aan bod die baat kunnen heb-ben bij het toepassen van telelogopedie. We starten de namiddag met de mogelijkheden en het gebruik van telelogopedie bij kinderen. Vervolgens laten we je kennismaken met mobiele applicaties in functie van afasietherapie bij volwassenen. Ook de nieuwe taak van de logopedist om cliënten keuzes te helpen maken, komt aan bod. Deze keuzes betreffen het toepassen van telelogopedie als communicatieonder-steuning of als middel om therapiedoelen te realise-ren. Tot slot belichten we de digitale mogelijkheden om kennis te delen in een multidisciplinaire setting en demonstreren we enkele telelogopedie toepas-singen.

Sprekers: • Mieke Versleegers en Lieke Hoppenbrouwers,

logopedisten, opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

• Katrien Colman, logopediste en neurolinguïste, opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

Doelgroep: logopedisten

Groepsgrootte: 25

Datum: dinsdag 10 maart 2015

Uur: 13u30 tot 17u00

Locatie: campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 40

Uiterste inschrijfdatum: dinsdag 3 maart 2015

Ondersteunde communicatie, iets voor jou?

Emma, 4 jaar, heeft een zeer ernstige verbale ontwikkelingsdyspraxie en is niet verstaanbaar voor haar juf en klasgenootjes. Zij communiceert met behulp van pictogrammen en communicatieboekjes in de klas. Mats, 7 jaar, heeft een ernstige neuromotorische beperking en komt niet tot verstaanbare uitingen. Hij communiceert met een spraakcomputer op zijn rolstoel. Stefan, 30 jaar, revalideert na een ernstig auto-ongeval. Hij ondersteunt zijn communicatie met een draagbaar tekstcommunicatietoestel en zijn laptop (met aangepaste bediening).

Wanneer communicatie zeer moeizaam verloopt, kan ondersteunde communicatie (OC) of Alternatieve and Augmentatieve communicatie (AAC) ingezet worden. Welke hulpmiddelen bestaan er? Wat zijn de voor- en nadelen van bepaalde systemen? Kies je best voor een technische of een niet technische oplossing? Welk hulpmiddel is geschikt voor welke patiënt? Waar kan je terecht voor advies? Ondersteunde commu-nicatie roept vaak veel vragen op. Deze studiedag biedt een antwoord op bovenstaande vragen.

Spreker: Lien Martens, logopediste, opleiding Logopedie en Audiologie, Thomas More

Doelgroep: logopedisten en ergotherapeuten

Groepsgrootte: 30

Datum: woensdag 22 april 2015

Uur: 9u00 tot 12u30

Locatie: Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 40

Uiterste inschrijfdatum: woensdag 15 april 2015

98

“Leren lezen is zoveel meer”: aanvankelijk lezen en spellen aanpakken

Het proces van leren lezen en spellen moet van jongs af een goede start nemen. Maar hoe kunnen we aan-vankelijk lezen en spellen versterken? Hoe kan je die basis in het eerste leerjaar, en voordien al, goed leggen? We kaderen het leren lezen en spellen bin-nen het hele taaldomein, staan stil bij effectieve in-structieprincipes, het systematisch automatiseren van teken-klankkoppelingen en woorden en gaan in op differentiatievormen. De aanbevelingen rond begrijpend lezen vertrekken vanuit het idee dat lezen met begrip een basishouding is. Tips en tools voor leesbevordering en leesbeleid op school ronden de ses-sie af. We vertalen inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek die naast en met elke lees- en spellingme-thode kunnen toegepast worden in de dagelijkse klas-praktijk. Concrete voorbeelden illustreren het geheel.

Sprekers:• dr. Astrid Geudens, hoofd Code, expertisecentrum van

Thomas More voor ontwikkeling en leren• Marjolein Noé, projectmedewerker taal, Code,

expertisecentrum van Thomas More voor ontwik-keling en leren

Doelgroep: logopedisten, leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, zorgcoördinatoren en beleidsmakers

Groepsgrootte: 50

Vorming Code - Expertisecentrum Thomas More

Datum: dinsdag 19 mei 2015

Uur: 09u30 tot 12u30

locatie: campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 50

Uiterste inschrijfdatum: dinsdag 12 mei 2015

Inschrijven via: www.codelessius.eu/kalender

Vloeiend leren lezen: voortgezet lezen aanpakken

Na het aanvankelijke leesleerproces leren kinde-ren om vloeiend te lezen. We bespreken de we-tenschappelijk onderbouwde basisprincipes van didactiek die leiden tot vloeiend lezen. Problemen ten aanzien van vloeiend lezen kunnen heel hard-nekkig zijn. In je beroepspraktijk heb je dit vast al meegemaakt. Tijdens deze studiemiddag verdiepen we ons in het hoe en waarom van deze hardnekkig-heid en in door de wetenschap ondersteunde oplos-singen die hier op kunnen inspelen. Daarbij komt onder meer evidentie uit het LIST project (Leesin-terventieproject voor scholen met een totaalaanpak) project aan bod. Dit is een grootschalig onderwijs-verbeteringstraject op het vlak van lezen waaraan ook Antwerpse scholen deelnemen. Het doel van dit alles is om je goed onderbouwde methodieken aan te reiken om te handelen in het voortgezet lezen.

Spreker: dr. Anneke Smits, hogeschool hoofddocent, master Special Educational Needs, Hogeschool Win-desheim (NL)

Doelgroep: logopedisten, leerkrachten lager onder-wijs, zorgcoördinatoren en beleidsmakers

Groepsgrootte: 35

Datum: dinsdag 19 mei 2015

Uur: 13u30 tot 17u00

Locatie: Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 40

Uiterste inschrijfdatum: dinsdag 12 mei 2015

10 11

WorkshopsLogopedische benadering van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen

Het is niet eenvoudig om specifieke spraak- en taal-ontwikkelingsproblemen te diagnosticeren en de juiste therapeutische aanpak te bepalen. Tijdens deze workshop starten we vanuit de definiëring van de verschillende spraak- en taalontwikkelingsstoor-nissen zoals verbale dyspraxie, SLI. en focussen we op de mogelijke comorbiditeit met andere ontwik-kelingsproblemen waaronder ASS. Aan de hand van videofragmenten concretiseren we de eerder theo-retische invalshoek. In een tweede deel komen de verschillende therapiemogelijkheden aan bod. Zo bouwen we geleidelijk een gefundeerde en systema-tische begeleiding op.

Na het volgen van de workshop ben je in staat om spraak- en taalontwikkelingsproblemen correct te diagnosticeren en de therapeutische mogelijkheden concreet toe te passen in jouw eigen therapiesituatie.

Sprekers: logoteam BuBao KOCA, STOS-afdeling

Doelgroep: logopedisten

Groepsgrootte: 25

Datum: dinsdag 10 maart 2015

Uur: 09u00 tot 12u30

Locatie: campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 40

Uiterste inschrijfdatum: dinsdag 3 maart 2015

HOKUS POKUS TOVERDOOS Ideeënboek voor basiscommunicatie

Eenduidig communiceren met de buitenwereld vormt voor mensen met een beperking vaak een groot pro-bleem. Voor hun omgeving is het daardoor niet altijd even gemakkelijk om aan hun wensen en behoeften tegemoet te komen en hen op een efficiënte manier te helpen.

‘Hokus Pokus Toverdoos’ werd ontwikkeld in het Me-disch Pedagogisch Kinderdagverblijf Merlijn en stelt een werkwijze voor om de basiscommunicatie bij (jonge) kinderen met een complex meervoudige beperking te versterken. In deze workshop geven we je gemakkelijk te realiseren ideeën met kant-en-klaar toepasbare activiteiten. Aan de hand van filmpjes tonen we hoe therapiesessies in hun werk gaan.

Niet alleen logopedisten en andere deskundigen die kinderen met een ernstige tot diepe verstandelijke be-perking helpen, maar ook ouders, onthaalmoeders en begeleiders in crèches krijgen tijdens deze workshop een schat aan ideeën om spelenderwijs basiscommuni-catie te stimuleren.

Sprekers: Annick Engelen – Martine Van Dorst, logope-disten Medisch Pedagogisch Kinderdagverblijf Merlijn

Doelgroep: logopedisten, hulpverleners, onthaalou-ders, begeleiders in crèches

Groepsgrootte: 40

Datum: dinsdag 31 maart 2015

Uur: 9u00 tot 12u30

Locatie: campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 40

Uiterste inschrijfdatum: dinsdag 24 februari 2015

1312

CursussenSpraakafzien

Heb je problemen met het verstaan van spraak, ook al heb je een goed hoorapparaat of cochleair implantaat? Spraakafzien of liplezen kan je een steuntje in de rug geven om beter te communiceren. Liplezen is een na-tuurlijk gebeuren, iets wat iedereen ‘vanzelf’ kan.

In deze cursus kan je deze vaardigheid trainen in een kleine groep gehoorgestoorde volwassenen. Onder deskundige begeleiding van een logopediste combi-neer je nieuwe gesprekstechnieken met wat je aan mondbewegingen, gezichtsexpressies en lichaamstaal ziet. Op geregelde tijdstippen nemen studenten van de afstudeerrichting Audiologie deel aan deze cursus.

Deze cursus wordt georganiseerd door de opleiding Logopedie en Audiologie in samenwerking met de vereniging ‘Onder ons’.

Sprekers: Eva Schueremans, logopediste, Mechelen

Doelgroep: personen met een gehoorprobleem, part-ners en andere geïnteresseerden

Groepsgrootte: 20

Datum: De cursus start met een gratis proefles op woensdag 24 september 2014 24 woensdagen (niet tijdens schoolvakanties)

Uur: 9u30 tot 11u00

Locatie: Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 65 inclusief lidmaatschap van de vereni-ging ‘Onder ons’. Je ontvangt maandelijks het ledentijd-schrift boordevol nuttige informatie

Uiterste inschrijfdatum: woensdag 17 september 2014

In samenwerking met ‘Onder Ons’

Vlaamse Gebarentaal

De gebarencursus is in de eerste plaats een com-municatiecursus die toegankelijk is voor een ruim publiek. Deze cursus bevat tal van oefeningen om de visuele, motorische en expressieve vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om te communiceren met gebaren. De bedoeling is om een basislexicon en enkele belangrijke grammaticale regels te leren om dagelijkse gesprekken te kunnen voeren in Vlaamse Gebarentaal.

Spreker: Pascal Giovannardi, dove lesgever

Doelgroep: studenten Thomas More en andere geïnteresseerden

Groepsgrootte: 20

Datum: Start op donderdag 2 oktober 2014. De cursus loopt van oktober 2014 tot april 2015 (met uitzondering van schoolvakanties) en omvat 20 lessen van 2 uur.

Uur: 18u00 tot 20u00

Locatie: Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 125

Uiterste inschrijfdatum: donderdag 25 september 2014

In samenwerking met Fevlado

1514

Verworven Neurogene Communicatie-stoornissen: actuele tendensen module 2

Verworven neurogene communicatiestoornissen ont-staan als gevolg van een aandoening van het zenuw-stelsel wat op elk gebied van de communicatie effect kan hebben. In de tweede cursusmodule, verspreid over 5 dagen, belichten we uitvoerig de actuele tendensen van diagnostiek en therapie bij personen met verworven neurogene communicatiestoornissen. Sinds de introductie van de International Classifica-tion of Functioning of ICF (WHO, 2001) is er meer aandacht gekomen voor de invloed van persoonlijke en omgevingsfactoren op het leven met een neuroge-ne communicatiestoornis. Om deze reden zullen we ook dieper ingaan op de begeleiding van partners en overige mantelzorgers van personen met neurogene communicatiestoornissen.

Deze tweede module is een vervolg op module deel 1 rond neurogene communicatiestoornissen die we vorig jaar reeds hebben aangeboden. Deelnemers dienen vertrouwd te zijn met het ICF model om cur-susmodule 2 te kunnen volgen.

Dag 1: Diagnostische en therapeutische implicaties van de ICF. Richtlijnen + casuïstiek voor logopedie bij neurogene communicatiestoornissen.

Dag 2: Muziek(therapie) in de behandeling van afasie en spraakapraxie.

Dag 3: Cognitieve, emotionele en gedragsveranderin-gen na NAH

Dag 4: Mantelzorger: meerwaarde of meer zorgen bij personen met neurogene communicatiestoornissen

Dag 5: PACT: invloed van de partner op de communi-catieve performance van de cliënt met afasie.

Sprekers: • Marijke Van Rumst, neurologopediste en afasiethera-

peut, AZ Maria Middelares, Gent• Joost Hurkmans, klinische linguïst Revalidatie Fries-

land en onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen (NL)• Piet Koek, muziektherapeut Revalidatie Friesland

(NL)• Noortje Hermans, lector opleiding toegepaste psy-

chologie, Thomas More• Wouter Lambrecht, klinisch neuropsycholoog in

de Hersenletselpraktijk Gent en NAH-unit van het Psychiatrisch Centrum Caritas Melle

• Annelies De Bruyne, lector opleiding verpleegkun-de, Thomas More

• Dr. Lieve Van Nieuwenhuysen, arts en gastdocent opleiding verpleegkunde, Thomas More

• Sandra Wielaert, logopediste en afasietherapeut bij Afasieteam van Rijndam Revalidatiecentrum, Rotterdam (NL)

Doelgroep: logopedisten met kennis van het ICF model

Groepsgrootte: 25

Datum: dinsdag 10 februari 2015 vrijdag 27 februari 2015 dinsdag 17 maart 2015 dinsdag 24 maart 2015 donderdag 30 april 2015

Locatie: Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 400

Uiterste inschrijfdatum: dinsdag 3 februari 2015

Hoe werken met ouders van stotterende kinderen

Wanneer jonge kinderen gaan stotteren is de poten-tiële impact van de ouders op de wijze waarop dit stotteren zich wel of niet tot een probleem zal ont-wikkelen immens groot. Hen niet mee inschakelen is haast ondenkbaar. Tegelijk bestaat er bij menig logopedist nogal wat onzekerheid over het inten-sief betrekken van ouders in en tijdens de therapie. Ouders van vandaag gaan immers zelf op zoek naar informatie. Ze zijn mondig, stellen vragen, zijn (te-recht) veeleisend. Ze zijn ongerust, kritisch, volgen niet altijd blindelings wat de therapeut hen vraagt te doen. Om al deze redenen is het actief samenwer-ken met ouders een uitermate boeiende en thera-peutisch verrijkende uitdaging.

In deze driedaagse cursus gaan we grondig in op de vele manieren waarop dat kan: via aanwezigheid tijdens de therapie, door middel van gesprekken, door het meegeven van thuisopdrachten of door het organiseren van een ouderprogramma in groep. Van elk van deze methoden is het einddoel de ouders tot co-therapeuten te vormen die zelf goed op de hoogte zijn van de kenmerken van stotteren en vanuit hun ouderrol op een ontspannen, constructieve en vaar-dige wijze met het stotteren van hun kind omgaan.

De cursus heeft de vorm van een workshop waarin we streven naar een evenwicht tussen theorie en praktijk aan de hand van oefeningen, (video)voor-beelden en casuïstiek. De cursist leert per methode telkens de doelstellingen, inhoud, concrete aanpak en organisatie mee uit te werken.

Sprekers: • Mark Meersman, logopedist-stottertherapeut, oplei-

ding Logopedie en Audiologie, Thomas More, staflid European Clinical Specialization Fluency Disorders (ECSF)

• Katrien Stinders, logopedist-stottertherapeut logope-dische praktijk ‘De ladder’

Doelgroep: logopedisten die cliënten met stotteren behandelen.

Groepsgrootte: 20

Datum: maandag 20 april 2015 maandag 27 april 2015 maandag 4 mei 2015

Uur: 9u00 tot 17u00

Locatie: Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 240

Uiterste inschrijfdatum: 13 april 2015

1716

Postgraduaat stem

In dit postgraduaat willen we jou verder opleiden tot een deskundige in het vakgebied stem. Vanuit een ruim denkkader bieden we verdieping in weten-schappelijke kennis over stem en stemstoornissen. Aan deze theorie koppelen we een praktijkgerichte vorming. Deze omvat workshops waarin verschillende methoden en technieken uit stemtherapie en - peda-gogie aan bod komen. De lesdagen worden aangevuld met literatuurstudie en praktijkgerichte oefeningen. Via intervisie, observatie en het behandelen van cliënten met stemstoornissen leer je je diagnostisch en therapeutisch handelen kritisch in vraag te stel-len. Evidence based handelen vormt de rode draad doorheen dit postgraduaat.

Sprekers: Interne en externe experten in het vakgebied verzorgen de theoretische uiteenzettingen, workshops, coaching en begeleiding.

Doelgroep: logopedisten met interesse in het domein stem. Deelnemers moeten over de mogelijkheid beschik-ken om cliënten met stemproblemen te behandelen.

Groepsgrootte: 20

Datum: 16 contactdagen (telkens tweewekelijks op donderdag van 9u00 tot 17u00), start in oktober 2014 en einde in mei 2015

Locatie: Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 1200 (subsidie mogelijk tot 50% van het inschrijvingsgeld via kmo-portefeuille voor zelfstandige logopedisten)

Uiterste inschrijfdatum: vrijdag 15 mei 2014. Inschrijven kan door een gemotiveerd schrijven met CV te bezor-gen aan: Annelies Labaere, Thomas More, opleiding lo-gopedie en audiologie, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen of [email protected]

website: www.thomasmore.be/pg-stem

‘Het postgraduaat is een fantastisch initiatief! De integratie van zowel stemtraining als stemtherapie is

een groot pluspunt. Ik heb genoten.

Marietje Vermeersch, cursist PG 2012-2013

Manuele facilitatie van de larynx: update training

In deze tweedaagse training gaan we in op vragen, problemen en onduidelijkheden bij de toepassing van manuele facilitatie van de larynx. Voorafgaand aan de training inventariseren we schriftelijk welke onderdelen beheerst zijn en welke onderdelen oefening en uitleg behoeven. Zo kunnen we inhoud en accenten aanpassen aan de behoeften van de deel-nemers. We herhalen kort het theoretische kader. Het accent ligt op het oefenen van de grepen en het optimaliseren van de handvatting. Door de jaren heen heeft de cursus manuele facilitatie een ontwikkeling doorgemaakt. Eventuele nieuwe grepen en zienswij-zen bieden we tijdens deze tweedaagse ook aan. Het is mogelijk om casussen aan bod te laten komen of in overleg een patiënt mee te brengen. In de cursus krijgt iedere cursist persoonlijk feedback en advies.

Sprekers: • Loes Selten, zelfstandig logopediste, Arnhem (NL)• Katja de Wild, logopediste, ziekenhuis Bernhoven,

Veghel (NL)

Doelgroep: logopedisten die zowel de A als de B cursus “Manuele facilitatie van de larynx” hebben gevolgd

Groepsgrootte: 18

Datum: donderdag 21 mei 2015 vrijdag 22 mei 2015

Uur: 09u00 tot 17u00

Locatie: Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 250

Uiterste inschrijfdatum 14 mei 2015

In samenwerking met het stem expertisecentrum KU Leuven en katholieke hogeschool Vives

Postgraduaten

1918

Postgraduaat vloeiendheidsstoornissenEuropean Clinical Specialization Fluency Disorders

De ‘European Clinical Specialization Fluency Dis-orders’ is een specialisatieopleiding die voor de 7e maal zal worden ingelegd en waar ondertussen een 110-tal professionals uit 20 verschillende landen aan hebben deelgenomen. Het gaat om een éénjarige opleiding voor logopedisten waarin we stotterthera-peuten willen vormen die zich onderscheiden door hun aantoonbare specifieke deskundigheid, diep-gaande kennis en grotere ervaring op het terrein van vloeiendheidsstoornissen.

Deze specialisatieopleiding is een samenwerking tus-sen elf universiteiten en hogescholen uit acht verschil-lende Europese landen (België, Duitsland, Finland, Ierland, Malta, Nederland, Portugal en Zweden) en twee therapeutische centra, het Michael Palin Centre London en het Stammering Support Centre Leeds.

De opleiding is dusdanig uitgewerkt dat combinatie met je (huidige) werk als logopedist mogelijk is. Eva-luatie van de opleiding door studenten en externe specialisten resulteerde gemiddeld op alle onderde-len in ‘zeer goed’ tot ‘excellent’.

Structuur:Het ECSF is een éénjarige opleiding van 25 studiepun-ten en leidt tot een officieel erkend postgraduaat-getuigschrift.

Het curriculum bestaat uit twee componenten: we-tenschappelijke vorming en training van je (stotter)therapeutische vaardigheden (15 studiepunten) naast gespecialiseerde praktijkervaring en de uitwerking van een portfolio (10 studiepunten).

Het studieprogramma bestaat uit een weloverwo-gen combinatie van lessen en zelfstudie. De lessen worden gegeven tijdens twee intensieve weken, ge-spreid over het jaar. Daarnaast worden er diverse opvolgsessies georganiseerd in het eigen land van de cursist. Deze lokale lesdagen vallen tussen en na de intensieve weken. Het geheel wordt gecombineerd met voorbereidende studiepakketten en taken. Na de eerste intensieve week kan je klinische stage star-ten, onder supervisie van een stottertherapeut.

Deelnemers hebben de mogelijkheid om gratis stage te lopen in één van de therapeutische centra.

Sprekers: Agius Joseph, Breda Anne, De Nil Luc, Eg-gers Kurt, Hylebos Carl, Janson-Verkasalo Eira, Jo-hannisson Tove, Leahy Margaret, Meersman Mark, Pertijs Mark, Schneider Peter, Van Zaalen Yvonne, Waelkens Veerle, Zückner Hartmut.Naast de experten van de verschillende partners ver-lenen tevens internationale gastsprekers (o.a. Beze-mer Mies, Stewart Trudy) hun medewerking aan de opleiding. De cursusleiding is in handen van Kurt Eggers (ECSF-coördinator).

Doelgroep: logopedisten

Groepsgrootte: 20

Datum: intensieve week 1: Göteborg, Zweden maandag 22 september - vrijdag 26 september 2014 intensieve week 2: Thomas More Antwerpen maandag 23 februari – vrijdag 27 februari 2015

Opvolgdagen: individueel te bepalen

Inschrijfgeld: €1400

website: www.ecsf.eu

Postgraduaat leerstoornissen

Dyslexie en dyscalculie staan in deze specialisatie centraal. Vanuit een ruim denkkader verdiepen we ons in de wetenschappelijke kennis over deze stoor-nissen. Ook comorbiditeit en meertaligheid komen aan bod. Vervolgens vertalen we deze bagage naar handelingsgerichte diagnostiek. Hierbij besteden we aandacht aan het opstellen van sterkte-zwaktepro-fielen. Je begeleidt tevens cliënten met leerstoornis-sen zodat je nieuwe kennis en vaardigheden kan toe-passen in de praktijk. Jouw kritische ingesteldheid en leergierigheid zorgen voor een positieve inbreng. Evidence based handelen vormt de rode draad door-heen dit postgraduaat. Het programma wordt aange-vuld met enkele relevante topics zoals gesprekstech-nieken, methodologisch handelen en intervisie.

Sprekers: Interne en externe experten in het vakgebied verzorgen de theoretische uiteenzettingen, de coaching en begeleiding. Het expertisecentrum Code verleent haar medewerking aan deze opleiding.

Doelgroep: logopedisten met een interesse in leer-stoornissen. Deelnemers moeten beschikken over de mogelijkheid om cliënten met leerstoornissen te be-handelen.

Groepsgrootte: 20

Datum: 15 contactdagen (telkens tweewekelijks op don-derdag van 9u00 tot 17u00), start in september 2014 en einde in mei 2015. De contactdagen worden aangevuld met begeleide zelfstudie en praktische oefeningen.

Locatie: Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 1200 (subsidie mogelijk tot 50% van het inschrijvingsgeld via kmo-portefeuille voor zelfstandige logopedisten)

Uiterste inschrijfdatum: vrijdag 15 mei 2014. Inschrijven kan door een gemotiveerd schrijven met CV te bezorgen aan: Liesbeth Van den Eynden, Thomas More, opleiding logopedie en audiologie, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen of [email protected]

website: www.thomasmore.be/pg-leerstoornissen

‘Het postgraduaat was een unieke kans om mijn kennis op te frissen, nieuwe inzichten te verwerven en af te toetsen of mijn therapeutisch

handelen nog goed zat

Lucie Verdoodt, cursist PG 2012-2013

2120

PraktischLocatie & contact

Thomas More | opleiding Logopedie en AudiologieCampus Sanderus, Molenstraat 8,2018 AntwerpenRouteplan:www.thomasmore.be

Inschrijven

Inschrijven gebeurt via de inschrijvingsmodule op www.thomasmore.be/lavorming tot 7 dagen voor de startdatum tenzij anders aangegeven in de brochure. Betalen kan online via het beveiligd betaalplatform OGONE. Na betaling ontvang je een bevestigingsmail. Wanneer een organisatie meerdere personen wil in-schrijven, is het noodzakelijk elke deelnemer afzon-derlijk te registreren. Studenten krijgen 50% korting enkel voor studiedagen en workshops. Dit geldt niet voor een cursus, postgraduaat en symposium.

Annulatie

Je kunt kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de start van de vormingsactiviteit. Bij annulatie tussen dag 14 en dag 7 voor aanvang betaal je 20 euro admi-nistratiekosten per ingeschreven activiteit. Annuleer je later, dan wordt het volledige inschrijvingsbedrag aangerekend. Jouw inschrijving kan in het geval van laattijdige annulatie overgenomen worden door een collega. Als je een workshop of cursus onderbreekt of stopzet, of als je een sessie afwezig bent, is er geen prijsvermindering noch terugbetaling van een deel van het inschrijvingsgeld mogelijk. Bij onvol-doende inschrijvingen of onvoorziene omstandighe-den heeft Thomas More het recht een vormingsac-tiviteit te annuleren of te verplaatsen. In geval van annulatie brengen we je tijdig op de hoogte via het opgegeven mailadres en wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.

SymposiumMinisymposium “Een multidimensionele kijk op stemtherapie”

Een stemprobleem is het resultaat van een complex samenspel van organische, psychologische, gedrags-matige en/of situationele factoren. Het is vanzelf-sprekend dat de therapeut zich bij de behandeling hiervan niet mag beperken tot het veranderen van het stemgedrag. Ook de oorzakelijke en in standhou-dende factoren verdienen de aandacht. Dit vraagt van de stemtherapeut een denk-en handelingswijze vanuit een breed perspectief, over de grenzen van de organisatie of praktijk heen.

Dit minisymposium plaatst de stemproblematiek in een ruimer kader. Aansluitend op de lezingen orga-niseren we in kleine groepen een intervisiemoment, waarin eigen casussen worden uitgediept.

Doelgroep: logopedisten, NKO-artsen en andere geïnteresseerden

Groepsgrootte: onbeperkt

Datum: zaterdag 14 maart 2015

Uur: 9u00 tot 13u00

Locatie: Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen

Inschrijfgeld: € 40

Uiterste inschrijfdatum: zaterdag 7 maart 2015

2322

DienstverleningStempreventieproject

Stempreventie.be is een initiatief van de opleiding Logopedie en Audiologie. Het project kwam tot stand omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat heel wat stemproblemen kunnen voorkomen worden wan-neer sprekers rekening houden met enkele stemhy-giënische regels en een basisvorming krijgen in een gezond en correct stemgebruik. De expertise van onze docenten/onderzoekers i.v.m. stem kan je bin-nenhalen in jouw opleiding, bedrijf of professionele setting. We bieden drie lespakketten aan. Daarnaast geven we ook de mogelijkheid tot advies op maat. Meer informatie hierover vind je op www.stempre-ventie.be/diensten.

Contact:praktische [email protected] [email protected] + 32(0)3 241 08 29

Vorming op maat

De opleiding Logopedie en Audiologie heeft door-heen de jaren heel wat expertise verworven op vlak van spraak, taal en gehoor. Wil jouw school, bedrijf of organisatie een project uitwerken, dan ondersteu-nen we je graag met onze uitgebreide expertise.

Hoe ga ik om met een stotterend kind in de klas? Hoe kom ik als telefonist de dag door zonder keel-pijn? Wat zijn de succesfactoren voor een goede pre-sentatie? Dit zijn maar enkele vragen die we graag beantwoorden in een passende vorming, training of opleiding.

Ook het informeren of screenen van studenten/werk-nemers aangaande stem, articulatie-, taalgebruik en presentatievaardigheden behoort tot onze mogelijk-heden.

Contact:[email protected] + 32(0)3 241 08 29

Inschrijven postgraduaten

Inschrijven kan door een gemotiveerd schrijven + CV te bezorgen aan de verantwoordelijke van het post-graduaat. De voorwaarden voor deelname zijn terug te vinden op de website. Je wordt als kandidaat deel-nemer twee weken na het verstrijken van de inschrij-vingsdatum per mail geïnformeerd of je al dan niet kan deelnemen aan het postgraduaat.

Een persoon die voor het eerst inschrijft aan Thomas More, is definitief ingeschreven wanneer hij:• is geregistreerd op de studentenadministratie• het contract dat hij bij de registratie ontvangt, heeft ondertekend.Meer informatie over het inschrijvingsproces kan je vinden op www.thomasmore.be.

Annulatie postgraduaten

Van zodra je een factuur hebt ontvangen gelden de volgende annulatievoorwaarden;

Bij vroegtijdige uitschrijving uit een postgraduaat wordt geen studiegeld terugbetaald. (art 25 van het OER)

Subsidies

Thomas More aanvaardt betaling via kmo-portefeuil-le. Als zelfstandig logopedist kan je beroep doen op de kmo-portefeuille. Jouw opleiding kan tot 50% van het inschrijvingsgeld gesubsidieerd worden. Voor meer informatie en vragen rond subsidies kan je terecht op www.thomasmore.be/lavorming onder de rubriek “praktisch”.

Attest

Bij deelname aan een workshop, studiedag, cursus of symposium ontvang je een attest van aanwezigheid.

Bij deelname aan een postgraduaat ontvang je een officieel erkend postgraduaatsgetuigschrift.

Meer weten?

[email protected] of telefonisch via het nummer+32 (0)3 241 08 29.

Postgraduatenleerstoornissen:[email protected]:[email protected]:[email protected]

2524

Vacatures

De opleiding helpt laatstejaars en afgestudeerden bij hun zoektocht naar een (nieuwe) job. Door het kosteloos verspreiden van vacatures, willen we de contactpersoon zijn tussen werkgevers en alumni. Wil je als werkgever een vacature bekendmaken of ben je als afgestudeerde op zoek naar werk, surf dan naar onze gloednieuwe website: http://werkenvia.thomasmore.be

Alumniwerking

Samen studeren smeedt banden voor het leven, zo-wel vriendschappelijk als professioneel. De alumni-vereniging wil die band levendig houden en brengt oud-studenten op de hoogte van wat er aan de ho-geschool reilt en zeilt via een open LAdag en een alumniwebsite.

Contact:[email protected]. + 32 (0)3 241 08 29www.thomasmore.be/alumnila

Kruisbestuiving op de werkvloer: werf een stagiair aan

In onze bachelor in de Logopedie en Audiologie loopt een student stage in diverse settings: scholen voor bijzonder onderwijs, revalidatiecentra, ziekenhui-zen, MPI’s, privépraktijken en hoorcentra. De stagiair wordt ingeschakeld in de werking van de organisatie; hij maakt deel uit van en functioneert in een team. Zijn takenpakket bestaat vooral uit de activiteiten die tot de job van de logopedist of audioloog beho-ren: screening en preventie, onderzoek en behande-ling, patiëntadministratie enz. Een integrale leerlijn die zich toespitst op de integratie van kennis, vaar-digheden en attitudes bereidt de student voor op zijn stage. Een stagesupervisor volgt en begeleidt hem en houdt contact met de stagementor in het werkveld. Uitwisseling tussen de vaardigheden van een profes-sionele ervaringsdeskundige (mentor) en recente theoretische ontwikkelingen waarvan de student op de hoogte is, biedt een meerwaarde voor beide par-tijen. Wil je je kandidaat stellen om een student te begeleiden, dan kan je ons steeds contacteren.

Contact:[email protected]@thomasmore.beTel. +32 (0)3 241 08 29

Een onderzoeksvraag?Schakel een student in

De bachelorproeven van onze studenten behandelen allerlei thema’s binnen de twee afstudeerrichtingen.

Externe medewerkers kunnen hierbij verschillende rollen opnemen:• Als co-promotor bied je een meerwaarde door je

vertrouwdheid met een specifieke onderzoeks-vraag en met de dagelijkse praktijk waarin de on-derzoeksvraag zich situeert. Je evalueert de uit-eindelijke bachelorproef samen met de promotor.

• Als externe beoordelaar biedt je kennis van het vakgebied en je vertrouwdheid met de dagelijkse praktijk een duidelijke meerwaarde in het evalu-atieproces. Een externe beoordelaar heeft erva-ring in het logopedisch/audiologisch werkveld en is geschoold in dit vakgebied. Wil je een van deze rollen vervullen? Of heb je binnen je organisatie een concrete vraag? Neem dan contact op met Rik Elen, verantwoordelijke bachelorproef Logopedie en Audiologie.

Contact:[email protected]. +32 (0)3 241 08 29

Alumni

2726

Thomas MoreLogopedie en Audiologie | Campus SanderusMolenstraat 8 | 2018 Antwerpentel. + 32 (0)3 241 08 29 | [email protected]

WWW.THOMASMORE.BE

WWW.THOMASMORE.BE/LAVORMING