#DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

51
Alles is Marketing

Transcript of #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Page 2: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 3: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 4: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 5: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

@Marieke002

Moeder15 jaar

werkervaring Marketing Manager

Berkvens Deursystemen en Limburgia Utiliteitsdeuren

Zelfstandig Professional Blogger

Columnist

SprekerBestuurslid NIMA Zuid

mariekeheesakkers.nl

Page 6: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 7: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

2,8% va n d e c o n s u m e n t e n ze g t i n r e c l a m e t e g e l ove n

Page 8: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

“A brand is no longer what we tell the consumer

it is, it is what the consumers

tells each other it is”

– S c o t t D . C o o k

Page 9: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 10: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 11: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 12: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Met speldenprikmarketing…

Page 13: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Met een contentmarketingstrategie

op inboundwijze…

Page 14: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Z o r g v o o r o p t i m a l e o n l i n e v i n d b a a r h e i d ;

v a n d e z o e ko p d r a ch t e n b e g i n t b i j G o o g l e !

70%

Page 15: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Deel je kennis en ervaring,

dat straalt Thought

Leadership uit

Page 16: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 17: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 18: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 19: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 20: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 21: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Er is hoop!

Page 22: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Marketing als verbeteraar bedrijfsprocessen

A l e x K l e i n , N e y e n r o d e B u s i n e s s U n i v e r s i t y

m a a r t 2 0 1 5

Page 23: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

“Market ingafdel ingen moeten gaan beseffen en begri jpen wat andere afdel ingen doen en de vertaals lag maken van de wensen van de klant naar de bedri j fsprocessen van die afdel ing”…

Page 24: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

…”De andere bedri j fsonderdelen moeten beseffen dat market ing niet a l leen maar reclame en promot ie is en moeten samen met market ing in gesprek over de manier waarop hun processen geopt imal iseerd kunnen worden”. “Daarmee bepaal t de klant hoe die processen gaan lopen”

Page 25: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Marketing heeft geen direct effect

op de bedrijfsresultaten, maar wel een essentieel

indirect effect

Page 26: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

                Je doet zaken met mensen

Page 27: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Deel je kennis met hen en laa t hen hun kennis de len met de were ld

Nie t a ls ex t ra kanaa l , maar authent iek vanui t hun e igen t ro ts

Mensen z i jn je be langr i jks te ins t rument , maak ze je ambassadeurs

Page 28: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Fi n a n c i ë l e b e d r i j f s r e s u l t a t e n d o o r b e t ro k ke n h e i d va n d e m e d e we r ke r s

+11%

Page 29: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Pe r s o n e l e b e d r i j f s r e s u l t a t e n d o o r b e t ro k ke n h e i d va n d e m e d e we r ke r s

+36%

Page 30: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Betere informatie van en over de klant

leidt tot betere verkoopresultaten

Page 31: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Zet je mensen op het podium

Page 32: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Etaleer de kennis die binnen het bedrijf aanwezig is

Page 33: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Hoe?

Page 34: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Blogs Video’s

Social media

Page 35: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Doel blogs:

Leadgeneratie

Brand awareness

Loyaliteit

Page 36: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

[ intern ]

Aandacht , Binding, Si lo ’s afbreken,

Gezonde compet i t ie , Trots/wi j-gevoel ,

P lez ier.

R e s u l t a t e n b l o g g e n

Page 37: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

[ extern ]

Betere ranking, Brand awareness, Meer verkeer, Meer volgers,

Free publ ic i ty, Nieuwe contacten, Interact ie , Thought leadership,

Winst .

R e s u l t a t e n b l o g g e n

Page 38: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 39: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Edwin Vlems

Page 40: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Twijfel niet of dit voor jou werkt,

wij zijn het ultieme bewijs!

( c o n s e r v a t i e v e b r a n c h e , t o t a a l n o g n i e t ‘ s o c i a l ’ i n g e r i c h t )

Page 42: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 43: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

265% toename sessies

Page 44: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

311% stijging gebruikers

Page 45: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

116% stijging paginaweergaves

Page 46: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

8 blogposts;

4 x bouwkennisb log .n l 4 x b imreg is ter.n l 1 x in t i jdschr i f t ‘Hou twere ld ’

… kosteloos doorgeplaatst !

Page 47: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Resultaten

• N o g t e v ro e g o m r e s u l t a t e n ve r t a a l d t e z i e n i n o r d e r s .

• B e s t a a n d e r e l a t i e s g e ï n t e n s i ve e r d e n ve r b e t e r d .

• M o o i p ra k t i j k vo o r b e e l d va n ke t e n i n t e g ra t i e : m a a k t s a m e n we r ke n l e u ke r !

Page 48: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

Volop bezig met..

• K l a n t b e l ev i n g t o e t s e n d . m . v. C u s t o m e r Jo u r n ey

• ‘ B e r k ve n s m e r k f a n s ’ i n s p i r e r e n

• Ke n n i s e n e r va r i n g d e l e n , zowe l i n t e r n a l s e x t e r n

Page 49: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

You don't have to be great to start,

you have to start

to be great!

Page 50: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing
Page 51: #DFB2B 2015 - Marieke Heesakkers, Alles is marketing

@ M a r i e k e 0 0 2

@ b e r k v e n s d e u re n

@ l i m b u rg i a d e u re n

www.mariekeheesakkers.nl