Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

of 45 /45
MARIEKE

Embed Size (px)

description

Utrecht School of the Arts

Transcript of Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Page 1: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

MARIEKE

Page 2: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

permissionThe secret of a pencil

Page 3: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Schaduw spel

Voor dit paviljoen heb ik me laten

inspireren door mijn ‘‘favoriete

voorwerp’’.

Simpel weg een potlood.

Een potlood, omdat je nooit weet-

waar je schets je gaat brengen.

Je kunt de horizon van de schets

altijd verbreden, en in deze schets

mag je je altijd weer in verp-

laatsen, verplaatsen in die mooie

mooie omgeving.

Overdag speeld het schadu-

wspel een grote rol en ‘s avonds

verschijnt er een schaduw in het

paviljoen.

Deze schaduw laat het geheim

zien van het potlood.

Page 4: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

the posi t ion boom b&b of the sun

the i ncred ib le l igh tness of l iv i ng

Page 5: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

ochtend

middag

avond

Bed & breakfast van 15m².

Voor millieu liefhebbers van 45 tot

65 jaar die veel werken en tot

rust willen komen op hun droom

vakantie.

Ik heb me laten inspireren door

de zon, ‘s ochtends komt het licht

binnen vanaf de natte cel en

schijnt naar de ontbijttafel. ‘s mid-

dags komt het zonlicht vanaf

boven richting het zitgedeelte en ‘s

avonds schijnt de zon zachtjes via

het eetgedeelte naar

binnen richting het dak van de

boomhut.

De boomhut is erg duurzaam

door het materiaalgebruik o.a.

rubberwood en door de dubbele

wanden. Hierdoor hebben de ra-

men diepte en zorgen ze voor

een aangenaam klimaat

Page 6: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Deze technische tekening is voor de voorkant van de boomhut,

deze heb ik doorontwikkeld i.v.m. het langwerpige raam. Door het

ijzere frame en de horizontale houten balken zorgen voor een

sterke wand om het raam van krachten te ontnemen.

Page 7: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

‘THANKS TO OUR THREEDEMENSIONAL APPROUCH,

WE CAN DESIGN A BOX THAT DOESN’T FEEL LIKE A BOX’

Page 8: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Walk wi th me

through the stairs

Een straat van een hoogte van 2m en aan de overzijde een straat op het 0 punt. Deze straten liggen op een

afstand van 35m. Hierdoor werd ik meteen getriggerd om deze straten samen te brengen, te verbinden door

middel van wat me gegeven is.

Ik heb gekozen voor een zichtbare trap die zich verbind door de trappen in het park en aan de overzijde,

ook de vorm van de daken komt terug in het tussenliggende gebied.

Mijn bedoeling is dan ook dat je samen naar je buren loopt en geniet van de schaduw plekjes en de schuine

grasvelden waar je heerlijk van de zon kunt genieten.

Page 9: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer
Page 10: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer
Page 11: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Distrait, il ferre le corps astral

d’ un hippocampe ou d’un soleil

Pierre Emmanuel

Page 12: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

ask the people

Creative investigation is een methode die zorgt voor verrassende resultaten, d.m.v het onderzoek

betrek je de mensen bij het ontwerpen. Zij hebben eraan deel genomen en zorgen tegelijkertijd

voor een achterliggende gedachten aan je ontwerp.

Page 13: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Creative investigation

Page 14: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Bij dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de kracht van foto’s, zoveel informatie waar de verstuurder

waarschijnlijk niet bij stil staat.

Het interieur van een belgische biercafe (in een schuilkerk) ben ik gaan ontwerpen, ik heb me daarom gericht

op de begrippen bier en kerk. Foto’s die hier mee te maken hebben werden naar me toegestuurd.

meel, houtlijm, pilsener

Processing

materialen onderzoekbier op papier n.a.v. foto’s

Page 15: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Ik ben de foto’s gaan ordenen op leeftijd, op aantal bieren, op kleur ect. hierdoor wordt het een en het ander

duidelijk. Vanuit hier ben ik gaan expirimenteren met materialen, glas en bier.

Vanuit deze informatie heb ik een sculptuur gemaakt die symbool staat voor het interieur plan.

latex , glasvezelbehangplak, bieren:

Kriek, Guinness

papier, latex, ecoline

Page 16: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

get under the skin

a design tells people who’s

welcome and who’s not

Page 17: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

L ichaamstaa l

Wanneer je een persoon z ie t kun je vaak a l

door non-verba le commun ica t ie z ien of je

welkom ben t of n ie t . D i t heeft a l les te maken

met je u i td rukking te maken .

Deze won ing verte l t da t d .m .v. van d ich t of

open staande wiebertjes , je z ie t h ieraan wat

degene b innen aan het ondernemen is .

De ru im tes kun je bepa len door het groter

of k le i ner maken van het frame, Wanneer

deze op de k le i ns te stand staa t s l u i ten de

wiebertjes en komt er m inder l ich t b innen , het

frame pr ik t a l leen nog maar aan de boven-

z ijde i n de stof en zorg t da t er nog wel

maan l ich t b innen komt en da t je ‘s och tends

op na tuur l ij ke wijze gewekt word t.

wanneer je je hu iskamer opengeste ld voor

vr ienden en fam i l ie komt er een ge le ide l ij ke

sfeer l ich t b innen .

wanneer je aan het werk ben heb je het

meeste l ich t i n je a te l ier.

Page 18: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

S l aapkamer Woonkamer

3m 2,6m

3,4m

Page 19: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

A te l ier

2,6m

3,8m 4,9m

Page 20: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

All about water

Dit is mijn ontwerp voor een winkel dat verschillende kwaliteiten water verkoopt.

De klant wordt meegevoerd door de mooie organische vormen, de strakke vormen zor-

gen voor de spanning in het ontwerp. Hierin zit kastruimte en aan de andere zijde worden

de flessen water tentoongesteld.

Page 21: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer
Page 22: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

De wereld vol natuur zowel onder als boven het water.

De vissen vol organische vormen vlak tegen de scherpe vormen van de rotsen en de

vogels in groepen hoog in de lucht.

Ik heb me laten

inspireren door de natuur

Page 23: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer
Page 24: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Eerlijk, puur, vreugde, ecologische en jong zijn de woorden

waarmee ik mijn project wil omschrijven.

Creative with water

Page 25: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer
Page 26: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Verwarr ing Wonen boven winkels

Naaraan le id i ng van de on twer-

pen en vis ie van de au tonome

modeon twerper Bart Hess ben

ik een icon ische verb ind ing

gaan maken van de st raa t naar

de won ing boven de winke l van

Hess .

‘‘Dit verwarrende

beeld heeft me enorm

ge ï nspireerd’’

Page 27: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

De winke l van Hess is ge legen

op de Twijnst raa t i n U trech t.

Vormstudie d.m.v.

een foto van een

cel substantie voor

de trap.

on twerp

winke l / bovenwon ing

stadswon ingen

st raa t

Page 28: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer
Page 29: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Wat me aanspreekt aan Hess z ij n

werk is da t h ij enorm vee l exp i r imen-

teerd met n ie t voor de hand l iggen-

de mater ia len i n de mode branche.

D i t zorg t voor een verwarrend bee ld .

Da t verwarrende bee ld wi lde ik ook

bereiken met exp i r imen ten waardoor

de toeva l m ij geho lpen heeft .

Maar door kr i t isch te b l ijven zorgde

ik toch da t het een esthet isch bee ld

werd .

Waneer je aan komt lopen en i n de

verte het on twerp z ie t weet je e igen-

l ij k n ie t wa t er van het gebouw af l ij k t

te dru ipen . H ierdoor word t je n ieu-

wsch ier ig en kom je er u i te i nde l ij k

ach ter da t het een t rap is voor de

bewoners boven de winke l . Tege l i -

jkert ijd word t je door het on twerp

ge le id naar de winke l .

I n de winke l kom je erach ter waarom

de trap zo on tworpen is omdat je

ge l ij ken issen z ie t i n de on twerp van

de trap en het werk van Hess .

Page 30: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Op de foto h iernaast z ie je hoe de

wen te l t rap z ich vormt i n de druppe l .

Vanu i t de verte is het net een

v loe ibare druppe l d ie langzaam naar

beneden dru ip t .

Maar wanneer je d ich terb ij komt z ie

je da t het een harde staa l const ruc-

t ie is . H iermee heb ik de verwarr i ng

wi l len scheppen voor de voorb ij-

ganger.

De staa lcon truct ie loopt b innen i n

de won ing door en zorg t voor een

ru im te l ij ke i ns ta la t ie d ie ook weer

funci t ionee l gebru ikt kan worden .

Naar aan le id i ng van het on twerp

van Hess . (z ie fo to op rech terpag ina .)

Waarb ij h ij een man a ls het ware

bekleed is met s toffen dee l tjes d ie

a ls een soort z iekte z ich verspre iden

op de man z ijn gezich t .

Heb ik een soort ge l ij ke woekerend

effect wi l len nabootsen op (het ge-

z ich t) de geve l van het gebouw.

Page 31: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer
Page 32: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Museum vd Wi l lekeur Gashouder Amsterdam

Objecten waardoor ik gefasineerd ben heb ik geordend en gepositioneerd.

Dit heeft direct geleid tot mijn ontwerp qua vorm. De laag schaduw heeft mijn ontwerp

spannender gemaakt. Schaduw zorgt voor verdubbeling en herhaling. Vormgegeven met

de zwarte wax. (zie foto’s)

Page 33: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer
Page 34: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Deze vormstudies heb ik omgezet naar een architectonische deelmaquette.

Hiervoor heb ik oud hout gebruikt en vuilniszakken verwarmd waardoor er een interes-

sante structuur ontstaat en zorgt voor een prachtig schaduwspel in het gebouw.

Page 35: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer
Page 36: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

In de glazen bol heb ik een restaurant ontworpen en in het houten gedeelte is de

expositie te zien. Waar de organische installatie zich op het vloeroppervlak bevind is de

ontvangst voor de rondleidingen. (Zie technische tekeningen.)

Page 37: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer
Page 38: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

‘ ‘De kus’ ’ t-shirt ontwerp

Page 39: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Doordat het thema ‘‘de kus’’ voor iedereen op de wereld te begrijpen is wilde ik een

shirt ontwerp maken wat voor de voorbijganger ook te begrijpen is.

Een kus geven is een manier om je liefde te laten zien. Dit wordt versterkt door je

houding of het lichaamscontact.

ka toenen t-sh i r t , bedrukk i ng .

Page 40: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Mobi l home

Page 41: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Hou t, garen , v loe ibare la tex , parap l u .

Een esthetisch en draagbare festivaltent.

Page 42: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Onzich tbare afstand

Page 43: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Door vervelende ervaringen creeër je onbewust een hek om je heen.

Laat deze weer langzaam verdwijnen.

Herfs tbaderen en Crêpepap ier.

Page 44: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Socia l Network

Page 45: Portfolio Marieke Jansen Spatial designer

Gehaakt k leed , garen .

Dit kleed heb ik ontworpen en gemaakt met Judith Swinkels.

Het verbeeld een off-line social network.