Delta Water Award Van Meer naar Delta

download Delta Water Award Van Meer naar Delta

of 96

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  5

Embed Size (px)

description

After the devastating floods of 1953, the Dutch Delta has been turned into lakes. The delta now is safe, but the lakes have poor ecological and economical value. “From Lake to Delta” focuses on two of these lakes, the Grevelingen and the Volkerak. It shows how they can be made part of the dynamics of the delta again. The key is to allow the tide again into the lakes, by opening several dams that now separate the lakes from the sea. The tide will dramatically improve the water quality and again allow land forming processes, resulting in dynamical natural landscapes, instead of static land. This new landscape will have a serious effect on the use and economy of the region. New harbors allow sailors to experience the nature, boardwalk islands and eco lodges give visitors a chance to stay overnight and experience the salty nature up close. The transformation of the Grevelingen and Volkerak lakes can be a start for a large scaled improvement of the complete delta.

Transcript of Delta Water Award Van Meer naar Delta

 • 1MEERDELTA

 • 2

 • 3

 • 4INHOUDDe opgave2.1 Imago 2.2 Historie2.3 Ecologie / waterkwaliteit2.4 Recreatie2.5 Sociaal economisch

  Ambitie:

  van Meer naar Delta 3.1 Imago3.2 Dynamische delta 3.2.1 Getij op Grevelingen en Volkerak 3.2.2 Verbinding Grevelingen- Volkerak systeem met de Oosterschelde3.3 Zeewaardige natuur

  Fasering4.1 Inleiding4.2 Huidige situatie 20104.3 Fase 1 2010-20204.4 Fase 2 2020-20304.5 Fase 3 2030-20404.6 20534.7 Nieuwe natuur, recreatie en economie

  Voorwoord

  Introductie1.1 Inleiding1.2 De opgave 1.3 Visie Zuidwestelijke Delta1.4 Aanpak1.5 Het plan

  7

  88999

  1012141616

  18222224

  26

  31313242525456

 • 5Epiloog

  Bijlage Bedrijfsprofiel Geraadspleegde literatuurColofon

  70727373747474

  76767676778081

  83

  879496

  Samen maken

  en beheren5.1 Inventarisatie belanghebbenden5.2 Vragenlijst belanghebbenden5.3 Kansen en knelpunten 5.3.1 Ecologie 5.3.2 Recreatie 5.3.3 Veiligheid 5.3.4 Landbouw

  Financiering 6.1 Inleiding6.2 Werkzaamheden in projectgebied6.3 Kosten-Baten Analyse Brouwersdam 6.3.1 Inleiding 6.3.2 Kosten 6.3.3 Kosten-baten analyse 6.4 Financiering

 • 666

 • 7Voorwoord

  In Zeeland ligt een heel kapitaal aan ecologische en economische vernieuwing op ons te wachten. De Delta van nu zoals ontstaan uit de defensieve Deltawerken heeft inmiddels een meer dan offensieve ontwikkelkracht voor een hernieuwd landschap van zee en land. Nergens in ons land is het water zo verweven met een landschap van eilanden, schorren en slikken, sluizen, dijken en bruggen, strand en duin. Deze lagune waarin als het ware kris kras de verbonden eilanden drijven heeft de kans ng meer die rand van zee en land tot unieke ervaring te maken. Wij zien de Grevelingen als een minilagune, waarin de Zeeuwse eilandervaring op loop- en vaar- afstand te voelen is. De ecologische stap om via een passage naar de Noordzee de water- kwaliteit te verbeteren geeft de kans het getij zowel als energiebron te gebruiken als bron van nieuwe recreatie in een aanzwellend eilandenrijk in de Grevelingen. Nog meer waterrand, nog meer kansen voor nieuwe functies, van jachthaven tot duiken en vissen en wandelen in een uniek zeelandschap.

  Met onze research voor de Delta Water Award hebben wij dit willen exploreren in niet alleen een innovatief beeld, maar ook een verleidelijk perspectief voor Zeeland, waarin deze unieke lagune ons de unieke natuurervaring kan geven van de grens van water en land, zout en zoet: nog meer kansen voor het mooie Zeeuwse licht!

  Mariet Schoenmakers16 oktober 2009

  7

 • 8Inleiding

  Zeeland is het land van schorren, slikken en overstromingen. Het is het land van landbouw, recreatie en natuur. Zeeland is ontgonnen, ingepolderd, bedijkt, en van duinen voorzien door zijn inwoners. Zeeuwen beheren het water en brengen het landschap in cultuur. De omgang met het water, Noordzee en rivierarmen, levert de regio veel gewin op. Maar hetzelfde water heeft ook vele slachtoffers geist. Het water is de rode draad door de hele geschiedenis van Zeeland.

  In het kader van de prijsvraag Delta Water Award presenteren wij daarom een innovatief plan voor de Zeeuwse Delta; Van Meer naar Delta. Het plan zal leiden tot een aantrekkelijke delta voor zowel menselijke als dierlijke bewoners en bezoekers. Daarmee moet het internationaal een voorbeeld zijn.

  1.2 DE OPGAVEIn de provincie Zeeland hebben wij de volgende trends gesignaleerd:

  1. Behoefte aan verbetering van ecologische omstandigheden in het gebied, waaronder verbetering van waterkwaliteit en herstel van oorspronkelijke zilte natuur.2. Verslechterende economische omstandigheden door een stagnatie van de groei van het aantal toeristen en recreanten dat naar Zeeland komt.3. De wens om Zeeland zijn eigen identiteit terug te geven door versterking van het originele Delta-karakter van de provincie.4. Toenemende aandacht voor de veiligheid van Zeeland in geval van hoog water. In de toekomst moeten we oplossingen bedenken mt water in plaats van tegen water.5. Duurzaamheid wordt als belangrijk gezien bij vernieuwing van de Zeeuwse Delta.

  Bovenstaande punten zijn algemene trends voor de hele Zuidwestelijke Delta. Elke regio kent echter ook zijn eigen specifieke problematiek. Het Volkerak wordt iedere zomer geteisterd door bloei van blauwalgen. Deze giftige algen maken het zoete water onbruikbaar voor agra-risch gebruik. De Oosterschelde wordt sinds het aanleggen van de stormvloedkering geplaagd door zogenaamde zandhonger, met als gevolg het eroderen van intergetijde gebieden. Daar-naast is de primaire productie dusdanig teruggelopen dat het gebrek aan voedsel (algen) een beperkende factor voor de mosselkweek is. De Westerschelde was tot het begin van de 21ste eeuw een open riool en staat continu onder druk om dieper uitgebaggerd te worden. Het Grevelingenmeer is onvoldoende gemengd waardoor in de zomer grote delen van de onderste waterlaag te kampen krijgen met lage zuurstofgehaltes. Hierdoor sterft op sommige plekken het grotere bodemleven. Verder is er geen uitvoer van materiaal uit het systeem, waardoor organisch materiaal zich in het systeem ophoopt, leidend tot stankoverlast in de zomer. Deze zaken, in combinatie met de afname van de helderheid van het water, maken het meer minder aantrekkelijk voor duikers en zeilers. Economisch gezien is het deltagebied grotendeels afhankelijk van toerisme, visserij en aquacultuur. Bij een slechte waterkwaliteit lopen inkomsten uit al deze bronnen gevaar. Om de economische pijlers van de Zuidwestelijke Delta te ondersteunen is het dus zaak om het systeem ecologisch gezond te houden.

  Introductie8

 • 91.3 VISIE (ZUIDWESTELIJKE DELTA)Gebaseerd op bovenstaande problematiek proberen wij met ons plan de Zuidwestelijke Delta op duurzame wijze een impuls te geven op zowel economisch als ecologisch vlak. Daarbij staat het originele Delta-karakter van Zeeland centraal. We putten hierbij uit de historie van de Zuidwestelijke Delta en proberen hierbij land en water te verbinden, waarbij de Delta Dynamiek weer terug komt in het gebied. We willen ons niet afwenden van het water, maar oog in oog staan met het water. Om de complexe problematiek en vele belangen recht te doen is gekozen voor een gentegreerde aanpak.

  1.4 AANPAKDe Zuidwestelijke Delta bestaat uit afzonderlijke waterlichamen, die allen hun eigen specifieke problemen kennen. Echter, de oplossing voor deze problemen zal een gemeenschappelijk element bevatten: decompartimentering. Alle waterlichamen zullen op bepaalde punten gebaat zijn bij het terugbrengen van verbindingen met elkaar en met de Noordzee, mits dit op doordachte wijze gebeurt. We hebben bewust gekozen om deze visie uit te werken voor een onderdeel van de Zuidwestelijke Delta, het Grevelingenmeer en het Volkerak. In deze regio spelen al verschillende initiatieven op dit gebied, maar de koppeling aan een achterliggende bredere visie ontbreekt nog. In ons plan is bewust gekozen voor een integrale aanpak, waar-door alle belangen en onderdelen afzonderlijk worden bekeken en vervolgens worden verpakt tot een totaal oplossing. Daarnaast willen wij de aanpak in dit specifieke gebied neerzetten als kans voor de geleidelijke terugkeer van delta dynamiek in de Zuidwestelijke Delta.

  De unieke combinatie van een kennisinstituut, een gebiedsontwikkelaar, landschapsarchitect en een bouwbedrijf maakt zon integrale aanpak ook echt mogelijk.

  1.5 HET PLAN: VAN MEER NAAR DELTADe titel van ons plan verwoord goed onze visie op het plangebied, de Grevelingen en Volkerak, en is tweeledig:1. Transformatie van een merengebied in een deltagebied2. Meer Delta (dynamiek), een gebied dat altijd in beweging is

  van Meer naar Delta gaat uit van een minimaal effect op de huidige eilanden en een maximaal effect op een klimaatbestendige toekomst.

  Een belangrijk onderdeel van het plan is het toelaten van een beperkt getij in de Grevelingen en het Volkerrak Zoommeer ter verbetering van de waterkwaliteit en natuurwaarden. Verschillende visies en studies in dit gebied hebben hierbij als leidraad gediend.De terugkeer van het getij biedt goede mogelijkheden voor de recreatie in het gebied en er wordt een bewuste keuze gemaakt om de recreatie te spreiden over het gehele plangebied en niet te centreren langs de kust. Deze bewuste keuze voor het toekennen van specifieke functies voor onderdelen in een grootschalig gebieden is uniek in Nederland. Recreanten moeten het water en zijn facetten echt beleven door er langs, in, of op te verblijven. Dorpen rondom het plange-bied zullen meer verbonden worden het water door een directe toegang of door het vestigen van dependances aan het water.

  Introductie9

 • 10

  De Opgave

  2.1 IMAGODe Nederlandse kust bestaat uit drie delen: Het open Waddengebied, de gesloten duinreep: (Hoek van Holland tot Den Helder) en de Zuidwestelijke Delta: (Maasvlakte-Cadzand)De Randstad vlijdt zich tegen het gesloten deel aan en profiteert van de aaneengesloten stranden en de verschillende strandplaatsen die aan het duin/strand liggen. De recreatie vindt het hele jaar door plaats, zowel dag als nacht. Er zijn uitgaansgebieden en goede openbaar-vervoersverbindingen met de stadscentra. Daarnaast zijn er vele natuurgebieden aan en in het duin te vinden, in de tweede linie zorgen landgoederenzone, binnenduinrand en Bollenstreek voor een arcadisch recreatiegebied. De gradint van het landschap en de gelaagdheid van cultuurhistorische elementen zorgt voor een complex en interessant recreatief landschap. Het Waddengebied op haar beurt heeft haar eigen natuurlijk dynamiek, de beperkte toegankelijkheid en bereikbaarheid van de eilanden en het maritieme karakter gee