Debat op het Festival van de Gelijkheid

of 9 /9
MET DEBAT: + WALTER ZINZEN + LIESBETH VAN IMPE + LUC VAN DER KELEN + + DIRK BARREZ + KATIA SEGERS + INGRID LIETEN + GIE GORIS + + JEF LAMBRECHT + SAMI ZEMNI + BRIGITTE HERREMANS + + SAID EL KHADRAOUI + RIK COOLSAET + KOEN VIDAL + + MARTIN SCHULTZ + KATHLEEN VAN BREMPT + PETER SPIEGEL + + HENDRIK VOS + YASMINE KERBACHE + FRANCESCA VANTHIELEN + + SASKIA DE COSTER + BRUNO TUYBENS + INGA VERHAERT + + PAUL VERHAEGHE + DIRK DEWACHTER + CHRIS VAN DEN ABEELE + + MONICA DE CONINCK + PAT DONNEZ + FREYA VAN DEN BOSSCHE + + TINNE VANDERSTRAETEN + JOHAN ALBRECHT + JOHN VANDAELE + + JAN VANDERMOSTEN + JOHN VANDAELE + PASCAL SMET + + BEN LAMBRECHTS + JEROEN HUISMAN + BART BRINCKMAN + + JOHN CROMBEZ + OLIVIER MARQUET + MARC BONTEMPS + + MICHEL VERMAERKE + KOEN SCHOORS + STEVEN SAMYN + + BRUNO TOBBACK + THOMAS DE SOETE + JEAN BOSSUYT + + RUDY DE MEYER + ANNUSCHKA VANDEWALLE + RIK RÖTTGER

description

- De macht van de politiek - Wat blijft er over van de Arabische lente - Karel Van Miertdebat: Waarheen met Europa - Het feminisme is dood, leven het feminisme! - De rat race van het neoliberalisme - 100% hernieuwbare energie in 2050: Utopie? - Hoe gelijk is ons hoger onderwijs? - Naar een ethische manier van bankieren - Bar Bruno - Is er een toekomst voor ontwikkelingssamenwerking?

Transcript of Debat op het Festival van de Gelijkheid

Page 1: Debat op het Festival van de Gelijkheid

MET DEBAT:+ WALTER ZINZEN + LIESBETH VAN IMPE + LUC VAN DER KELEN +

+ DIRK BARREZ + KATIA SEGERS + INGRID LIETEN + GIE GORIS + + JEF LAMBRECHT + SAMI ZEMNI + BRIGITTE HERREMANS +

+ SAID EL KHADRAOUI + RIK COOLSAET + KOEN VIDAL ++ MARTIN SCHULTZ + KATHLEEN VAN BREMPT + PETER SPIEGEL +

+ HENDRIK VOS + YASMINE KERBACHE + FRANCESCA VANTHIELEN ++ SASKIA DE COSTER + BRUNO TUYBENS + INGA VERHAERT +

+ PAUL VERHAEGHE + DIRK DEWACHTER + CHRIS VAN DEN ABEELE + + MONICA DE CONINCK + PAT DONNEZ + FREYA VAN DEN BOSSCHE +

+ TINNE VANDERSTRAETEN + JOHAN ALBRECHT + JOHN VANDAELE + + JAN VANDERMOSTEN + JOHN VANDAELE + PASCAL SMET +

+ BEN LAMBRECHTS + JEROEN HUISMAN + BART BRINCKMAN ++ JOHN CROMBEZ + OLIVIER MARQUET + MARC BONTEMPS ++ MICHEL VERMAERKE + KOEN SCHOORS + STEVEN SAMYN ++ BRUNO TOBBACK + THOMAS DE SOETE + JEAN BOSSUYT +

+ RUDY DE MEYER + ANNUSCHKA VANDEWALLE + RIK RÖTTGER

Page 2: Debat op het Festival van de Gelijkheid

DE MACHT VAN DE MEDIA OP DE POLITIEKDonDerDag 5 December 15:30 > 17:00Foyer TheaTerzaal - graTis

Verkiezingen worden steeds vaker gewonnen op TV of in de kranten. De media zet-ten de politieke agenda en maken of kraken politici. En politci staan erbij en kijken ernaar. Of gaan we nu wat kort door de bocht? Niemand kan er om heen dat het politieke toneel de afgelopen decennia steeds sterker gemediatiseerd is. In het publieke debat groeit een consensus dat de media de eerste macht geworden zijn die het politieke spel sturen. Politici vinden dat ze weinig greep hebben op de mediaberichtgeving. Maar is dat wel zo? In welke mate determineren media de politiek, en omgekeerd? Hoe groot is de invloed van media op de politiek? We debatteren erover met vier mensen die de politiek van op de eerste rij volgen: Walter Zinzen1 (voormalig anker van Terzake), Liesbeth Van Impe2 (hoofdredacteur van Het Nieuwsblad), Luc

Van der Kelen3 (voormalig hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws) en Dirk Barrez4 (oprichter van de nieuwswebsite DeWereld-Morgen.be). Katia Segers (professor aan de VUB) zal het debat leiden. Ingrid Lieten5 (minister van Media) leidt het debat uit en trekt conclusies. Moderator is Gie Goris6 (hoofdredacteur van MO*magazine).

WAT BLIJFT ER OVER VAN DE ARABISCHE LENTE?DonDerDag 5 December 18:30 > 20:00TheaTerzaal - graTis

De publieke zelfmoord van de Tunesische fruitverkoper Mohamed Bouazizi leidt in december 2010 tot grote straatopstanden in Tunesië. De bevolking is het beu om onderdrukt te worden door een corrupte regering. Het is de start voor revoluties in de hele regio. De manifes-tanten willen sociale recht-vaardigheid en vrijheid. Met wisselend resultaat. In een aantal landen worden voorzichtige hervormingen doorgevoerd. In andere

DEBaT1 2 3 4 65

pag. 4 DEBaT festival van de gelijkheid

landen drukt de heersende macht de betogingen met harde hand de kop in en komt al gauw de roep om de val van het regime. Het is de bloedige burger-oorlog in Syrië die de haast uitzinnige hoop en het optimisme van de eerste opstanden in de regio door-prikt. En ook aan de suc-cesverhalen van Egypte en Tunesië lijken nog scherpe doornen te zitten. De Ara-bische Lente is niet de radi-cale omwenteling waarop

we hoopten. Een aanzet dat wel, maar voor velen ook het begin van een nieuwe periode van onzekerheid. Is de Arabische Lente uit-gebloeid of is er nog hoop? Zijn we getuige van een vierde democratiserings-golf? Heeft de Arabische Lente als progressieve revo-lutie gefaald? Kan Tunesië de Arabische Lente redden? Hoe zit het in de rest van de Arabische Wereld? We leggen de vragen voor aan een panel van

Midden-Oosten specialisten zoals Jef Lambrecht7 (voor-malig VRT-journalist), Sami Zemni8 (Doctor in de Politie-ke Wetenschappen aan de Ugent, coördinator van de werkgroep Midden-Oosten), Brigitte Herremans9 (mede- werker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen) Saïd El Khadraoui10 (Europees Parle-mentslid) en Rik Coolsaet11 (professor Internationale Betrekkingen aan de Ugent). Koen Vidal12 (De Morgen) modereert het debat.

7 8 9 10 11 12

festival van de gelijkheid DEBaT pag. 5

Page 3: Debat op het Festival van de Gelijkheid

landen drukt de heersende macht de betogingen met harde hand de kop in en komt al gauw de roep om de val van het regime. Het is de bloedige burger-oorlog in Syrië die de haast uitzinnige hoop en het optimisme van de eerste opstanden in de regio door-prikt. En ook aan de suc-cesverhalen van Egypte en Tunesië lijken nog scherpe doornen te zitten. De Ara-bische Lente is niet de radi-cale omwenteling waarop

we hoopten. Een aanzet dat wel, maar voor velen ook het begin van een nieuwe periode van onzekerheid. Is de Arabische Lente uit-gebloeid of is er nog hoop? Zijn we getuige van een vierde democratiserings-golf? Heeft de Arabische Lente als progressieve revo-lutie gefaald? Kan Tunesië de Arabische Lente redden? Hoe zit het in de rest van de Arabische Wereld? We leggen de vragen voor aan een panel van

Midden-Oosten specialisten zoals Jef Lambrecht7 (voor-malig VRT-journalist), Sami Zemni8 (Doctor in de Politie-ke Wetenschappen aan de Ugent, coördinator van de werkgroep Midden-Oosten), Brigitte Herremans9 (mede- werker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen) Saïd El Khadraoui10 (Europees Parle-mentslid) en Rik Coolsaet11 (professor Internationale Betrekkingen aan de Ugent). Koen Vidal12 (De Morgen) modereert het debat.

7 8 9 10 11 12

festival van de gelijkheid DEBaT pag. 5

Page 4: Debat op het Festival van de Gelijkheid

KAREL VAN MIERT- DEBAT 2013: WAARHEEN MET EUROPA?DonDerDag 5 December 20:00 > 21:30TheaTerzaal - graTis

Ter ere en nagedachtenis van Karel Van Miert orga-niseert de socialistische beweging jaarlijks een lezing of debat. Van Miert wijdde zijn leven aan de vredesproblematiek, duur-zame globalisering en mondiale armoedebestrij-ding. In het tweede debat staan we stil bij de Europe-se eenmaking. Europa staat op een kan-telpunt. De falende aanpak van de economische crisis legde een aantal funda-mentele pijnpunten bloot en stelt de legitimiteit van de Unie ernstig in vraag. Een meerderheid van de Belgen vertrouwt de EU niet meer en Europa staat in de geesten gelijk aan harde besparingen en een blind geloof in de vrije markt. In aanloop naar de Europese verkiezingen van 2014 moe-ten we ons de vraag stellen:

welk Europa willen we? Hoe zorgen we ervoor dat de Unie opnieuw onze wel-vaart garandeert in plaats van ze ondermijnt? Wat is de toekomstvisie van links in Europa? We gaan hierover in de-bat met de gedoodverfde kandidaat Commissie-voorzitter van de Europese socialisten Martin Schulz1 (huidig voorzitter van het Europees Parlement). Hij

zet zijn visie uiteen en gaat in debat met Kathleen Van Brempt2 (Europees Parle-mentslid sp.a), Peter Spie-gel3 (Europa correspondent bij de Financial Times) en Hendrik Vos4 (professor Europese Studies UGent – o.v.). Saïd El Khadraoui5 (Europees Parlementslid en Internationaal Secretaris van sp.a) leidt het debat in. Dit debat zal deels in het Engels verlopen.

1 2 43 5

pag. 6 DEBaT festival van de gelijkheid

Page 5: Debat op het Festival van de Gelijkheid

HET FEMINISME IS DOOD, LEVE HET FEMINISME!VrijDag 6 December 12:30 > 14:00Foyer TheaTerzaal - graTis

Feminisme, een gedateerd idee? Absoluut niet! Fe-minisme is progressief en leeft meer dan ooit. De strijd voor gelijkheid tussen

vrouwen en mannen is nog lang niet gestreden. Een boeiend panel buigt zich over gendergelijkheid en het feminisme voor de 21e eeuw. Welke uitdagingen wachten vrouwen? En man-nen? Hoe pakken we ze het beste aan? Op zoek naar frisse ideeën over vrouwen en mannen, wars van de oude clichés? Kom zeker luisteren! Het panel: Yasmine Kherbache6 (kabinetschef van de Eerste Minister en fractieleider voor sp.a in de

Antwerpse gemeenteraad), Francesca Vanthielen7 (TV-persoonlijkheid en één van de drijvende krachten achter de G-1000), Saskia De Coster8 (auteur) en Bru-no Tuybens9 (volksvertegen-woordiger sp.a). Het debat wordt gemode-reerd door Inga Verhaert10 (gedeputeerde voor sp.a in de Provincie Antwerpen en nationaal voorzitter van zij-kant).

DiT DebaT WorDT georganiseerD Door ZiJ-kanT (WWW.ZiJ-kanT.be)

6 7 8 9 10

DE RAT RACE VAN HET NEO- LIBERALISMEVrijDag 6 December 14:00 > 15:30 TheaTerzaal - graTis

“Niet zo lang geleden werd de maatschappij bepaald door het samenspel tussen vier dimensies: het politie-ke, het religieuze, het eco-nomische en het culturele. Vandaag zijn al die dimen-sies verdwenen: politici zijn voer voor Geert Hoste, over religie kunnen we best zwijgen en iedereen is kun-stenaar. Er blijft maar één

dominant discours meer over, het economische. Wij leven in een neoliberale sa-menleving waarin alles een

product geworden is. Als je slaagt, heb je het aan jezelf te danken, als je mislukt ook en het belangrijkste

festival van de gelijkheid DEBaT pag. 7

Page 6: Debat op het Festival van de Gelijkheid

criterium is winst en geld want het moet opbrengen.” Aan het woord is profes-sor Klinische Psychologie Paul Verhaeghe (UGent). Hij stelt zeer scherpe vragen over het gif van het neo-liberalisme, dat volgens hem niet alleen de economie bepaalt, maar ook de zorgsector, het on-derwijs, het onderzoek en de media. Maar ook onze identiteit. Loopt het zo’n vaart? En wat kunnen we er dan aan doen? Voer voor een interessant debat met professor Paul Verhaeghe1, Dirk Dewach-ter2 (psychiater-psycho-therapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psy-chiatrisch Centrum van de KU Leuven), Chris Van den

Abeele3 (VRT-journalist die recent zeer open commu-niceerde over zijn burn-out) en Monica De Coninck4 (minister van Werk). Mode-rator is Pat Donnez5 (radio- maker, met recent werk “Dat heet dan gelukkig zijn”, waarin hij op zoek gaat naar ideeën om gelukkig te zijn).

100% HER-NIEUWBARE ENERGIE IN 2050: UTOPIE? VrijDag 6 December15:30 > 17:00 Foyer TheaTerzaal - graTis

Volgens recent onderzoek is België is in staat om tegen 2050 100% van haar energie

uit hernieuwbare bronnen te halen. De overschakeling naar hernieuwbare elek-triciteit, warmte en trans-portsystemen vraagt een investering van 300 tot 400 miljard euro in de periode tot 2050. Tegelijk levert de transitie naar hernieuwbare energie ons land 20.000 tot 60.000 nieuwe banen op én bespaart heel wat geld. Geld dat anders wegvloeit naar de invoer van fossiele brandstoffen of het betalen van schade opgelopen door klimaatopwarming. Vlaams minister van Energie Freya Van den Bos-sche is helemaal gewonnen voor het idee. En ze gelooft ook dat het kan, als we de nodige ambitie aan de dag leggen. Maar hoe realis-tisch is de overschakeling

1 2 3 4 5

pag. 8 DEBaT festival van de gelijkheid

6

Page 7: Debat op het Festival van de Gelijkheid

naar 100% hernieuwbare energie in 2050? Welke zijn de voornaamste obstakels? Wat is de impact op onze energieprijzen? Welke rol kan en moet de overheid spelen bij de realisatie van deze transitie? En welke rol speelt Europa? We voeren het debat met o.a. Freya Van den Bossche6 (Vlaams minister van Energie), Tinne Van-derstraeten7 (advocate gespecialiseerd in milieur-echt), Johan Albrecht8 (mi-lieu-econoom aan de UGent) en Jan Vandermosten9 (medewerker van het WWF). John Vandaele10 (journalist bij MO*magazine) mode-reert het debat.

HOE GELIJK IS ONS HOGER ONDERWIJS? VrijDag 6 December 17:00 > 18:30TheaTerzaal - graTis

Onderzoeken tonen aan dat het niet goed gesteld is met de sociale gelijkheid in het hoger onderwijs. Ondanks de grotere toegankelijkheid van hogere studies blijven de onderlinge verhoudin-gen tussen studenten uit sociaal zwakke en sterke gezinnen steken op naoor-logs niveau. Kinderen van hooggeschoolden hebben

vandaag twee keer meer kans om in het hoger onder-wijs terecht te komen dan kinderen van laaggeschool-den. Hoe kunnen we dit patroon doorbreken? We hebben de mond vol over de ‘massificatie van het hoger onderwijs’. Maar houdt die toegankelijkheid ook een werkelijke demo-cratisering van dat onder-wijsniveau in? Heeft de betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet ge-zorgd voor een daling van het onderwijsniveau? Hoe verzoenen we kwantiteit met kwaliteit? We debatteren over ons hoger onderwijs met een panel van vier kenners: Pascal Smet11 (Vlaams mi-nister van Onderwijs), Ben Lambrechts12 (directeur van de Provinciale Hogeschool Limburg en XIOS) en Je-roen Huisman13 (professor aan de UGent). Bart Brinck-man14 (journalist bij De Standaard) modereert het debat.

festival van de gelijkheid DEBaT pag. 9

11 12

13 147 9 108

Page 8: Debat op het Festival van de Gelijkheid

NAAR EEN ETHISCHE MANIER VAN BANKIERENVrijDag 6 December 18:30 > 20:00TheaTerzaal - graTis

Het globale financiële systeem stortte enkele jaren geleden ei zo na in. Miljoenen mensen verloren hun job. Vele anderen moe-ten het, als gevolg van de recessie die op de banken-crisis volgde, doen met een lagere levensstandaard. De bankencrisis, die in 2008 losbarstte, laat nog altijd

haar sporen na. Het zette de mensen aan om bewuster na te denken over de ma-nier waarop banken werken. Ethisch bankieren zit in de lift. Traditionele grootbanken worden meer en meer ge-associeerd met blind winst-bejag, hoogmoed, dubieuze investeringen en gigantische bonussen. Het grote succes van initiatieven als de recent opgestarte coöperatieve bank New B, onderstreept de gewijzigde houding van de bewuste consument. Tijd om eens stil te staan bij deze nieuwe vorm van bankieren. Wat verstaan we onder ‘ethisch bankieren’? Wat is het grote verschil met

1 2 3 4 5 6

traditioneel bankieren? Als bonussen bekwame bankiers aantrekken, hoe bekwaam zijn ethische bankiers dan? En is ons geld veiliger bij een ethische bank? We leggen het voor aan een panel van betrokken personen: John Crombez1 (Staatssecretaris voor Fraudebestrijding), Olivier Marquet2 (directeur van Triodos Bank Belgie), Marc Bontemps3 (initiatiefnemer en coördinator van New B), Michel Vermaerke4 (voor-zitter van Febelfin) en Koen Schoors5 (professor econo-mie aan de UGent). Steven Samyn6 (De Morgen) mode-reert het debat.

pag. 10 DEBaT festival van de gelijkheid

Page 9: Debat op het Festival van de Gelijkheid

BAR BRUNOVrijDag 6 December 20:00 > 21:30 FoyerTheaTerzaal - graTis

Denk Bruno Tobback, een toog, een micro en en een twitterwall… en je krijgt Bar Bruno. Vuur jouw vragen af op de voorzitter van sp.a. In levende lijve of online … Hou www.festivalgelijk-heid.be in de gaten voor meer nieuws.

festival van de gelijkheid DEBaT pag. 11

Extra debat op donderdag: IS ER EEN TOEKOMST VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING?DonDerDag 5 December 14:00 > 15:30Foyer TheaTerzaal - graTis

Na de ongeziene bespa-ringen in 2012, levert ont-wikkelingssamenwerking ook in 2013 en 2014 terug in ten voordele van de fe-derale begroting. Nieuwe besparingen brengen de Belgische ontwikkelings-samenwerking op een historisch dieptepunt. In 2013 zal België zo’n 0,48% van het BNI uitgegeven hebben aan ontwikkelings-samenwerking – ver onder de internationaal beloofde norm van 0,7%. België zakt zo naar de negende plaats

binnen de OESO en moet zelfs een zwaar getroffen land als Ierland laten voor-gaan. It’s the economy, stu-pid … Budgettaire noodzaak … Want, laat ons eerlijk zijn, wie maalt er nu om ont-wikkelingssamenwerking in tijden van economische crisis? Maar laten we niet vergeten dat de armste lan-den het grootste slachtoffer zijn van onze crisis. Bo-vendien is het kortwieken van ontwikkelingssamen-werking evenmin in ons eigenbelang – denken we maar aan migratiestromen, instabiliteit en onveiligheid. Heeft traditionele ontwik-

kelingssamenwerking nog een toekomst of is ze een rem op de echte ontwikke-ling van het zuiden? Wat zijn de alternatieven? We leggen deze funda-mentele vragen voor aan een panel van deskundigen uit de sector: o.a. Jean Bossuyt7 (hoofd strategie van het ECDPM - European Centre for Development Po-licy Management), Rudy De Meyer8 (adjunct-directeur van 11.11.11) en Annuschka Vandewalle9 (algemeen secretaris van FOS-Socsol). Rik Röttger10 (gedeputeer-de voor Ontwikkelingssa-menwerking in de provincie Antwerpen) modereert het debat.

7 8 109