Festival van de Gelijkheid

48
GORAN BREGOVIĆ + JOHAN VANDE LANOTTE + JEF LAMBRECHT + SASKIA DE COSTER + THE OPPOSITES + FRANCESCA VANTHIELEN + FREYA VAN DEN BOSSCHE + PETER VERHELST + DANIEL TERMONT + PAUL VERHAEGHE + GRIET OP DE BEECK + BRUNO TOBBACK and many more … DO 5 + VR 6 DECEMBER 2013 VOORUIT GENT WWW.FESTIVALGELIJKHEID.BE VAN DE

description

www.festivalgelijkheid.be www.curieus.be VIER MEE ONZE VERSCHILLEN OP HET FESTIVAL VAN DE GELIJKHEID

Transcript of Festival van de Gelijkheid

Page 1: Festival van de Gelijkheid

GORAN BREGOVIĆ + JOHAN VANDE LANOTTE + JEF LAMBRECHT + SASKIA DE COSTER + THE OPPOSITES + FRANCESCA VANTHIELEN+ FREYA VAN DEN BOSSCHE + PETER VERHELST + DANIEL TERMONT

+ PAuL VERHAEGHE + GRIET OP DE BEECK + BRuNO TOBBACKand many more …

DO 5 + VR 6 DECEMBER 2013VOORUIT GENT

www.fEsTIValGElIjkhEID.BE

VaN DE

Page 2: Festival van de Gelijkheid

INlEIDING 3

DEBaT 4

MUZIEk 12

lITERaTUUR 14

lEZING 29

DOCU 31

EXPO 36

swIshING 39

saMEN sTERkER: GROEPsaaNkOPEN 39

POlITIEkE sPEEDDaTE 40

PROGRaMMa PER DaG 43

PRakTIsCh 46

pag. 2 INhOUD festival van de gelijkheid

MEER INfOAlles over het programma, wijzigingen in het schema, nieuwe sessies of sprekers,

extraatjes … www.festivalgelijkheid.be

Het Festival van de Gelijkheid is een organisatie van

www.curieus.beGrasmarkt 105/41

1000 Brussel02 552 02 82

[email protected]

in samenwerking met

www.s-p-a.beGrasmarkt 105/37

1000 Brussel 02 552 02 00

[email protected]

INhOUD

V.U. JUrgen TheUnissen, grasmarkT 105/41, 1000 brUsselVormgeVing: rob marcelis nieT oP De oPenbare Weg gooien a.U.b.

Page 3: Festival van de Gelijkheid

VIER MEE ONZE VERsChIllEN OP hET fEsTIVal VaN DE GElIjkhEIDKom naar het Festival van de Gelijkheid, waar iederéén welkom is en hokjes niet bestaan. Vier mee onze verschillen, op donderdag 5 en vrijdag 6 december in Vooruit. Met film, expo, debat, muziek, documentaire, performance, literatuur, lezing, speeddates met politici, swishing, … Omdat gelijkheid werkt. Omdat gelijkheid als thema inspireert. Vragen stelt. Confronteert. Uitdaagt… Omdat streven naar gelijkheid, vrijheid, verbon-denheid en diversiteit onze hoogste waarden zijn als progressieve vereniging.

Onze samenleving wordt sterker als we op gelijke voet leven met elkaar. Ga in debat over het Mid-den-Oosten. Kom speed-daten met Daniel Termont. Verdwaal in een expo over de sociale zekerheid of Nelson Mandela. Droom weg met Peter Verhelst in onze Voorleesmarathon. Word opstandig van de nieuwe documentaire van Ken Loach. Kom urenlang swishen. Laat je boek sig-neren door Saskia De Cos-ter. Stel de vraag die Carl Devos vergeet te stellen aan Johan Vande Lanot-te. Ruil je boek voor een

festival van de gelijkheid INlEIDING pag. 3

ander prachtexemplaar. Vergelijk je energiefactuur en bespaar misschien hon-derden euro’s. Zet met The Opposites onze verschil-len luidkeels in de verf. En fuif twee dagen lang wat kleur in de nacht. Want in ‘t donker zijn we allemaal gelijk. Twee dagen en nachten lang kan je in Vooruit terecht voor een breed pro-gramma waarin iets zit voor iedereen. Eén rode draad: ons streven naar gelijkheid, vrijheid, diversiteit en ver-bondenheid. Dat vind je terug in alle mogelijke vor-men op dit Festival. Omdat gelijkheid werkt.

Het Festival van de Gelijkheid is een organisatie van Curieus (www.curieus.be) i.s.m. sp.a (www.s-p-a.be). Bezoek www.festivalgelijkheid.be voor updates over het programma, nieuwe namen, praktische info en ander nieuws heet van de naald. Ook op facebook kan je de Festivalpagina vinden. Tweeten over het Festival? #festivalgelijkheid

Page 4: Festival van de Gelijkheid

DE MACHT VAN DE MEDIA OP DE POLITIEKDonDerDag 5 December 15:30 > 17:00Foyer TheaTerzaal - graTis

Verkiezingen worden steeds vaker gewonnen op TV of in de kranten. De media zet-ten de politieke agenda en maken of kraken politici. En politci staan erbij en kijken ernaar. Of gaan we nu wat kort door de bocht? Niemand kan er om heen dat het politieke toneel de afgelopen decennia steeds sterker gemediatiseerd is. In het publieke debat groeit een consensus dat de media de eerste macht geworden zijn die het politieke spel sturen. Politici vinden dat ze weinig greep hebben op de mediaberichtgeving. Maar is dat wel zo? In welke mate determineren media de politiek, en omgekeerd? Hoe groot is de invloed van media op de politiek? We debatteren erover met vier mensen die de politiek van op de eerste rij volgen: Walter Zinzen1 (voormalig anker van Terzake), Liesbeth Van Impe2 (hoofdredacteur van Het Nieuwsblad), Luc

Van der Kelen3 (voormalig hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws) en Dirk Barrez4 (oprichter van de nieuwswebsite DeWereld-Morgen.be). Katia Segers (professor aan de VUB) zal het debat leiden. Ingrid Lieten5 (minister van Media) leidt het debat uit en trekt conclusies. Moderator is Gie Goris6 (hoofdredacteur van MO*magazine).

WAT BLIJFT ER OVER VAN DE ARABISCHE LENTE?DonDerDag 5 December 18:30 > 20:00TheaTerzaal - graTis

De publieke zelfmoord van de Tunesische fruitverkoper Mohamed Bouazizi leidt in december 2010 tot grote straatopstanden in Tunesië. De bevolking is het beu om onderdrukt te worden door een corrupte regering. Het is de start voor revoluties in de hele regio. De manifes-tanten willen sociale recht-vaardigheid en vrijheid. Met wisselend resultaat. In een aantal landen worden voorzichtige hervormingen doorgevoerd. In andere

DEBaT1 2 3 4 65

pag. 4 DEBaT festival van de gelijkheid

Page 5: Festival van de Gelijkheid

landen drukt de heersende macht de betogingen met harde hand de kop in en komt al gauw de roep om de val van het regime. Het is de bloedige burger-oorlog in Syrië die de haast uitzinnige hoop en het optimisme van de eerste opstanden in de regio door-prikt. En ook aan de suc-cesverhalen van Egypte en Tunesië lijken nog scherpe doornen te zitten. De Ara-bische Lente is niet de radi-cale omwenteling waarop

we hoopten. Een aanzet dat wel, maar voor velen ook het begin van een nieuwe periode van onzekerheid. Is de Arabische Lente uit-gebloeid of is er nog hoop? Zijn we getuige van een vierde democratiserings-golf? Heeft de Arabische Lente als progressieve revo-lutie gefaald? Kan Tunesië de Arabische Lente redden? Hoe zit het in de rest van de Arabische Wereld? We leggen de vragen voor aan een panel van

Midden-Oosten specialisten zoals Jef Lambrecht7 (voor-malig VRT-journalist), Sami Zemni8 (Doctor in de Politie-ke Wetenschappen aan de Ugent, coördinator van de werkgroep Midden-Oosten), Brigitte Herremans9 (mede- werker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen) Saïd El Khadraoui10 (Europees Parle-mentslid) en Rik Coolsaet11 (professor Internationale Betrekkingen aan de Ugent). Koen Vidal12 (De Morgen) modereert het debat.

7 8 9 10 11 12

festival van de gelijkheid DEBaT pag. 5

Page 6: Festival van de Gelijkheid

KAREL VAN MIERT- DEBAT 2013: WAARHEEN MET EUROPA?DonDerDag 5 December 20:00 > 21:30TheaTerzaal - graTis

Ter ere en nagedachtenis van Karel Van Miert orga-niseert de socialistische beweging jaarlijks een lezing of debat. Van Miert wijdde zijn leven aan de vredesproblematiek, duur-zame globalisering en mondiale armoedebestrij-ding. In het tweede debat staan we stil bij de Europe-se eenmaking. Europa staat op een kan-telpunt. De falende aanpak van de economische crisis legde een aantal funda-mentele pijnpunten bloot en stelt de legitimiteit van de Unie ernstig in vraag. Een meerderheid van de Belgen vertrouwt de EU niet meer en Europa staat in de geesten gelijk aan harde besparingen en een blind geloof in de vrije markt. In aanloop naar de Europese verkiezingen van 2014 moe-ten we ons de vraag stellen:

welk Europa willen we? Hoe zorgen we ervoor dat de Unie opnieuw onze wel-vaart garandeert in plaats van ze ondermijnt? Wat is de toekomstvisie van links in Europa? We gaan hierover in de-bat met de gedoodverfde kandidaat Commissie-voorzitter van de Europese socialisten Martin Schulz1 (huidig voorzitter van het Europees Parlement). Hij

zet zijn visie uiteen en gaat in debat met Kathleen Van Brempt2 (Europees Parle-mentslid sp.a), Peter Spie-gel3 (Europa correspondent bij de Financial Times) en Hendrik Vos4 (professor Europese Studies UGent – o.v.). Saïd El Khadraoui5 (Europees Parlementslid en Internationaal Secretaris van sp.a) leidt het debat in. Dit debat zal deels in het Engels verlopen.

1 2 43 5

pag. 6 DEBaT festival van de gelijkheid

Page 7: Festival van de Gelijkheid

HET FEMINISME IS DOOD, LEVE HET FEMINISME!VrijDag 6 December 12:30 > 14:00Foyer TheaTerzaal - graTis

Feminisme, een gedateerd idee? Absoluut niet! Fe-minisme is progressief en leeft meer dan ooit. De strijd voor gelijkheid tussen

vrouwen en mannen is nog lang niet gestreden. Een boeiend panel buigt zich over gendergelijkheid en het feminisme voor de 21e eeuw. Welke uitdagingen wachten vrouwen? En man-nen? Hoe pakken we ze het beste aan? Op zoek naar frisse ideeën over vrouwen en mannen, wars van de oude clichés? Kom zeker luisteren! Het panel: Yasmine Kherbache6 (kabinetschef van de Eerste Minister en fractieleider voor sp.a in de

Antwerpse gemeenteraad), Francesca Vanthielen7 (TV-persoonlijkheid en één van de drijvende krachten achter de G-1000), Saskia De Coster8 (auteur) en Bru-no Tuybens9 (volksvertegen-woordiger sp.a). Het debat wordt gemode-reerd door Inga Verhaert10 (gedeputeerde voor sp.a in de Provincie Antwerpen en nationaal voorzitter van zij-kant).

DiT DebaT WorDT georganiseerD Door ZiJ-kanT (WWW.ZiJ-kanT.be)

6 7 8 9 10

DE RAT RACE VAN HET NEO- LIBERALISMEVrijDag 6 December 14:00 > 15:30 TheaTerzaal - graTis

“Niet zo lang geleden werd de maatschappij bepaald door het samenspel tussen vier dimensies: het politie-ke, het religieuze, het eco-nomische en het culturele. Vandaag zijn al die dimen-sies verdwenen: politici zijn voer voor Geert Hoste, over religie kunnen we best zwijgen en iedereen is kun-stenaar. Er blijft maar één

dominant discours meer over, het economische. Wij leven in een neoliberale sa-menleving waarin alles een

product geworden is. Als je slaagt, heb je het aan jezelf te danken, als je mislukt ook en het belangrijkste

festival van de gelijkheid DEBaT pag. 7

Page 8: Festival van de Gelijkheid

criterium is winst en geld want het moet opbrengen.” Aan het woord is profes-sor Klinische Psychologie Paul Verhaeghe (UGent). Hij stelt zeer scherpe vragen over het gif van het neo-liberalisme, dat volgens hem niet alleen de economie bepaalt, maar ook de zorgsector, het on-derwijs, het onderzoek en de media. Maar ook onze identiteit. Loopt het zo’n vaart? En wat kunnen we er dan aan doen? Voer voor een interessant debat met professor Paul Verhaeghe1, Dirk Dewach-ter2 (psychiater-psycho-therapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psy-chiatrisch Centrum van de KU Leuven), Chris Van den

Abeele3 (VRT-journalist die recent zeer open commu-niceerde over zijn burn-out) en Monica De Coninck4 (minister van Werk). Mode-rator is Pat Donnez5 (radio- maker, met recent werk “Dat heet dan gelukkig zijn”, waarin hij op zoek gaat naar ideeën om gelukkig te zijn).

100% HER-NIEUWBARE ENERGIE IN 2050: UTOPIE? VrijDag 6 December15:30 > 17:00 Foyer TheaTerzaal - graTis

Volgens recent onderzoek is België is in staat om tegen 2050 100% van haar energie

uit hernieuwbare bronnen te halen. De overschakeling naar hernieuwbare elek-triciteit, warmte en trans-portsystemen vraagt een investering van 300 tot 400 miljard euro in de periode tot 2050. Tegelijk levert de transitie naar hernieuwbare energie ons land 20.000 tot 60.000 nieuwe banen op én bespaart heel wat geld. Geld dat anders wegvloeit naar de invoer van fossiele brandstoffen of het betalen van schade opgelopen door klimaatopwarming. Vlaams minister van Energie Freya Van den Bos-sche is helemaal gewonnen voor het idee. En ze gelooft ook dat het kan, als we de nodige ambitie aan de dag leggen. Maar hoe realis-tisch is de overschakeling

1 2 3 4 5

pag. 8 DEBaT festival van de gelijkheid

6

Page 9: Festival van de Gelijkheid

naar 100% hernieuwbare energie in 2050? Welke zijn de voornaamste obstakels? Wat is de impact op onze energieprijzen? Welke rol kan en moet de overheid spelen bij de realisatie van deze transitie? En welke rol speelt Europa? We voeren het debat met o.a. Freya Van den Bossche6 (Vlaams minister van Energie), Tinne Van-derstraeten7 (advocate gespecialiseerd in milieur-echt), Johan Albrecht8 (mi-lieu-econoom aan de UGent) en Jan Vandermosten9 (medewerker van het WWF). John Vandaele10 (journalist bij MO*magazine) mode-reert het debat.

HOE GELIJK IS ONS HOGER ONDERWIJS? VrijDag 6 December 17:00 > 18:30TheaTerzaal - graTis

Onderzoeken tonen aan dat het niet goed gesteld is met de sociale gelijkheid in het hoger onderwijs. Ondanks de grotere toegankelijkheid van hogere studies blijven de onderlinge verhoudin-gen tussen studenten uit sociaal zwakke en sterke gezinnen steken op naoor-logs niveau. Kinderen van hooggeschoolden hebben

vandaag twee keer meer kans om in het hoger onder-wijs terecht te komen dan kinderen van laaggeschool-den. Hoe kunnen we dit patroon doorbreken? We hebben de mond vol over de ‘massificatie van het hoger onderwijs’. Maar houdt die toegankelijkheid ook een werkelijke demo-cratisering van dat onder-wijsniveau in? Heeft de betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet ge-zorgd voor een daling van het onderwijsniveau? Hoe verzoenen we kwantiteit met kwaliteit? We debatteren over ons hoger onderwijs met een panel van vier kenners: Pascal Smet11 (Vlaams mi-nister van Onderwijs), Ben Lambrechts12 (directeur van de Provinciale Hogeschool Limburg en XIOS) en Je-roen Huisman13 (professor aan de UGent). Bart Brinck-man14 (journalist bij De Standaard) modereert het debat.

festival van de gelijkheid DEBaT pag. 9

11 12

13 147 9 108

Page 10: Festival van de Gelijkheid

NAAR EEN ETHISCHE MANIER VAN BANKIERENVrijDag 6 December 18:30 > 20:00TheaTerzaal - graTis

Het globale financiële systeem stortte enkele jaren geleden ei zo na in. Miljoenen mensen verloren hun job. Vele anderen moe-ten het, als gevolg van de recessie die op de banken-crisis volgde, doen met een lagere levensstandaard. De bankencrisis, die in 2008 losbarstte, laat nog altijd

haar sporen na. Het zette de mensen aan om bewuster na te denken over de ma-nier waarop banken werken. Ethisch bankieren zit in de lift. Traditionele grootbanken worden meer en meer ge-associeerd met blind winst-bejag, hoogmoed, dubieuze investeringen en gigantische bonussen. Het grote succes van initiatieven als de recent opgestarte coöperatieve bank New B, onderstreept de gewijzigde houding van de bewuste consument. Tijd om eens stil te staan bij deze nieuwe vorm van bankieren. Wat verstaan we onder ‘ethisch bankieren’? Wat is het grote verschil met

1 2 3 4 5 6

traditioneel bankieren? Als bonussen bekwame bankiers aantrekken, hoe bekwaam zijn ethische bankiers dan? En is ons geld veiliger bij een ethische bank? We leggen het voor aan een panel van betrokken personen: John Crombez1 (Staatssecretaris voor Fraudebestrijding), Olivier Marquet2 (directeur van Triodos Bank Belgie), Marc Bontemps3 (initiatiefnemer en coördinator van New B), Michel Vermaerke4 (voor-zitter van Febelfin) en Koen Schoors5 (professor econo-mie aan de UGent). Steven Samyn6 (De Morgen) mode-reert het debat.

pag. 10 DEBaT festival van de gelijkheid

Page 11: Festival van de Gelijkheid

BAR BRUNOVrijDag 6 December 20:00 > 21:30 FoyerTheaTerzaal - graTis

Denk Bruno Tobback, een toog, een micro en en een twitterwall… en je krijgt Bar Bruno. Vuur jouw vragen af op de voorzitter van sp.a. In levende lijve of online … Hou www.festivalgelijk-heid.be in de gaten voor meer nieuws.

festival van de gelijkheid DEBaT pag. 11

Extra debat op donderdag: IS ER EEN TOEKOMST VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING?DonDerDag 5 December 14:00 > 15:30Foyer TheaTerzaal - graTis

Na de ongeziene bespa-ringen in 2012, levert ont-wikkelingssamenwerking ook in 2013 en 2014 terug in ten voordele van de fe-derale begroting. Nieuwe besparingen brengen de Belgische ontwikkelings-samenwerking op een historisch dieptepunt. In 2013 zal België zo’n 0,48% van het BNI uitgegeven hebben aan ontwikkelings-samenwerking – ver onder de internationaal beloofde norm van 0,7%. België zakt zo naar de negende plaats

binnen de OESO en moet zelfs een zwaar getroffen land als Ierland laten voor-gaan. It’s the economy, stu-pid … Budgettaire noodzaak … Want, laat ons eerlijk zijn, wie maalt er nu om ont-wikkelingssamenwerking in tijden van economische crisis? Maar laten we niet vergeten dat de armste lan-den het grootste slachtoffer zijn van onze crisis. Bo-vendien is het kortwieken van ontwikkelingssamen-werking evenmin in ons eigenbelang – denken we maar aan migratiestromen, instabiliteit en onveiligheid. Heeft traditionele ontwik-

kelingssamenwerking nog een toekomst of is ze een rem op de echte ontwikke-ling van het zuiden? Wat zijn de alternatieven? We leggen deze funda-mentele vragen voor aan een panel van deskundigen uit de sector: o.a. Jean Bossuyt7 (hoofd strategie van het ECDPM - European Centre for Development Po-licy Management), Rudy De Meyer8 (adjunct-directeur van 11.11.11) en Annuschka Vandewalle9 (algemeen secretaris van FOS-Socsol). Rik Röttger10 (gedeputeer-de voor Ontwikkelingssa-menwerking in de provincie Antwerpen) modereert het debat.

7 9 108

Page 12: Festival van de Gelijkheid

pag. 12 MUZIEk festival van de gelijkheid

MUZIEk

DonDerDag 5 December Deuren 20:00 concerTzaal koop je TickeTs!€ 12 + reserVaTiekosT € 1,75Via www.VooruiT.be

The Opposites hebben een reputatie hoog te houden. Hun vorige dubbel album ‘Succes/Ik Ben Twan’ leid-de tot instant succes en een uitverkochte clubtour. Daarnaast toerden ze langs grootschalige festivals in Nederland en België. Het was dus ongeduldig wach-ten op de opvolger. Die is er nu … en hoe! Als voorloper van het pas verschenen album ‘Slapeloze Nachten’ werden eerder al de EP’s ‘Hey DJ’ en ‘Slapeloze Nachten’ uit-gebracht. Beide titeltracks werden wederom radiohits, net als de single ‘Sukkel

Voor De Liefde’. Door de sterke nieuwe singles weten we ondertussen dat het duo met anderhalf been nog steeds de hiphop trouw blijft, maar daarnaast ook al eens een blik mag werpen over de muziekgrenzen heen. Met andere woorden : The Opposites durven nog steeds evolueren en dat siert hen. Bepakt en beladen met rauwe hiphop tracks en meerdere nummer 1-hits, hebben de heren een geheel nieuwe liveshow in elkaar gebokst. The Opposites rappen graag over feesten en een feest, dat is wat wij beloven op donderdag 5 december in de Concertzaal. Na het optreden spelen niemand minder dan TLP en Nadiem Shah ten dans.

THE OPPOSITES+ Afterparty met TLP & Nadiem Shah

Page 13: Festival van de Gelijkheid

GORAN BREGOVIĆand his WEDDING & FUNERAL BAND ‘CHAMPAGNE FOR GyPSIES’ + AfterpartyzaTerDag 7 December Deuren 20:00 concerTzaal koop je TickeTs!€ 20 + reserVaTiekosT € 1,75Via www.VooruiT.be

‘Mister Balkan’ himself komt naar ons Festival van de Gelijkheid! Geen wonder dat we ons enthousiasme moeilijk kunnen bedwingen. Moeten we Goran Brego-vić nog voorstellen? Via zijn soundtracks voor de films van Emir Kusturica en zijn opzwepende concerten deed de man velen voor het eerst kennismaken met Balkanmuziek. Exclusief voor ons Festival van de Gelijkheid geeft hij voor het eerst present in de Gent-se Vooruit. Zijn optreden staat in het teken van zijn recente album Champagne for Gypsies, een ode aan het muzikale genie van de Roma over de hele wereld. Live heeft Goran met zijn Wedding and Funeral Band een ijzersterke reputatie. Blijven stilstaan is alvast geen optie. Bregović werd geboren in Sarajevo als zoon van een Servische moeder en een Kroatische vader. Zijn studies filosofie en socio-logie maakten hem bijna voorbestemd om de leer van Marx te gaan verkondigen,

Eind jaren ’80 trekt hij zich terug om filmmuziek te gaan maken. De Joegosla-vische oorlog verscheurt hem, net als zo veel ande-ren. Hij laat alles achter en vlucht naar Parijs, het startpunt om de hele we-reld rond te reizen met zijn muziek. Ondertussen blijft hij de muziek schrijven voor zowat alle films van Emir Kusturica, waaronder ‘Arizona Dream’ en ‘Un-derground’. Die laatste film wint de Gouden Palm van

Cannes in 1995. Sinds 1995 toert Goran Bregović bijna non-stop over heel de wereld. Soms met een volledig symfo-nisch orkest, andere keren met een 50-koppig koor. De laatste jaren treedt hij steeds vaker op met zijn vaste begeleidingsband, bestaande uit 9 traditio-nele muzikanten. Met zijn hoogstaande, energieke optredens is Bregović uitge-groeid tot een international ster. Hou je klaar voor de ener-giebom van het jaar!

als leraar in het communis-tische Joegoslavië, maar het enorme succes van zijn eerste album besliste daar anders over. Vijftien jaar lang toert Bregović als jeugdidool door Oost- Europa, tot hij er genoeg van heeft.

festival van de gelijkheid MUZIEk pag. 13

Page 14: Festival van de Gelijkheid

lITERaTUU

pag. 14 lITERaTUUR festival van de gelijkheid

Twee dagen lang zet Curi-eus literatuur in de kijker. We vuren een literaire splinterbom op je af, tot je er duizelig van wordt. Laat je inspireren door de favoriete fragmenten van schrijvers, luister naar hun zoetgevooisde stem tijdens onze Voorleesma-rathon, snuister in onze Boekenmarkt op zoek naar een kersvers exemplaar en laat het meteen signeren,

stort je hart uit bij de Boe-kendokter van Cobra.be en krijg een voorschrift op maat, ontdek onze Boeken-ruilmarkt en wissel niet alleen boeken uit, maar ook verhalen en - wie weet - telefoonnummers…

Kies en proef. Neem actief deel of droom passief weg. En maak kennis met Ge-lijkheid in de literatuur, in al haar mogelijke facetten.

VOORLEESMARATHON EN SOFABABBELSDo 5 + Vr 6 December 13:00 > 22:00balzaal - graTis

We halen talloze schrijvers voor onze microfoon en laten ze voorlezen uit ei-gen werk of hun favoriete boeken over gelijkheid/ongelijkheid. Luister naar ontelbare fragmenten of poëzie waarin gelijkheid en diversiteit op een drama-tische, humoristische, zin-nenprikkelende, emotionele, subtiele, expliciete, origine-le… manier aan bod komt.

21

Kom en ontdek het kruim van de Nederlandstalige literatuur tijdens het Jaar van het Voorlezen. Na het voorleesmoment vertellen deze auteurs graag over leven en (nieuw) werk tijdens een een intie-me sofababbel met onze charmante gastvrouwen Barbara Rottiers1 en Friedl Lesage2.

Page 15: Festival van de Gelijkheid

praat met mensen over en in armoede en organiseert geefpleinen.

RaChIDa laMRaBET6

DonDerDag 5 December 15:00

Het leed geen twijfel dat we deze geëngageerde juriste met scherpe pen tijdens ons Festival voor de micro wilden halen. Haar spraak-makende debuut Vrouwland waaide in 2007 als een fris-se wind door het Vlaamse literaire landschap. Of hoe jonge mannen en vrouwen elk op een eigen manier een plek zoeken tussen twee we-relden en dromen van een beter leven...

MUsTafa köR7 DonDerDag 5 December 15:30

Na een verkeersongeluk op zijn 22ste, is Mustafa Kör aan een rolstoel - én de literatuur - gekluisterd. Zijn bewogen leven biedt dan ook inspiratie genoeg voor een compleet literair oeu-vre. Met het grandioze De Lammeren maakte hij zijn literaire debuut.

festival van de gelijkheid lITERaTUUR pag. 15

© u

rb

an

co

sm

op

oli

tan

s

Een overzicht ...

jEROEN ThEUNIssEN3 DonDerDag 5 December 13:30

Hij liet zich in 2004 opmer-ken met zijn debuut De on-zichtbare, en ook zijn jong-ste roman De omwegen kon op flink wat bijval rekenen. De Standaard prees deze moderne Odyssee en wierp hem prompt vijf sterren toe. Wij zijn dan ook maar wat blij dat deze 21ste-eeuwse Homeros onze Voorleesma-rathon op gang trapt.

aNN DE CRaEMER4

DonDerDag 5 December 14:00

Marnix Verplancke noemde haar in Focus Knack ooit “de vrouwelijke Dimitri Verhulst”, maar dat lijkt ons ook en vooral een compli-ment voor onze favoriete nieuwe Zweed. Wij zijn fan van haar columns in De

Morgen én haar jongste roman De seingever. Daarin loodst ze haar lezers in een frisse ingetogen stijl tussen ware feiten en literaire ver-beelding.

jEROEN OlyslaEGERs5

DonDerDag 5 December 14:30

Soms wordt nogal eens gegoocheld met nietszeg-gende begrippen. “Enfant terrible van de literatuur”, is er zo eentje van. Wat wij vooral van Jeroen, naast zijn indrukwekkende roman Wij, onthouden is zijn en-gagement en daadkracht. Verbijsterd over de armoe-de in zijn stad, blijft hij niet zoals zovelen cynisch foete-ren op zijn Facebookprofiel. Hij trekt hij de straat op,

3

4 6

5

7

Page 16: Festival van de Gelijkheid

sTIjN VRaNkEN1

DonDerDag 5 December 16:00

Het gesproken woord krijgt een nieuwe dimensie wanneer deze man het po-dium bestijgt. Na zijn twee dichtbundels Vlees mij! en Wees gerust, maar niet hier, volgden radioboeken, theaterteksten en nog veel meer poëzie. Hij is tevens bezieler van De Sprekende Ezels, een experimentele broedplaats voor vers lite-rair en muzikaal podium-talent. Vuur op de planken met Stijn Vranken.

ChRIsTOPhE VEkEMaN2

DonDerDag 5 December 18:00

Hij levert met Marie in het najaar van 2013 alweer een zevende roman af, en daar worden wij alleen maar

gelukkig van. “Het is niet omdat iets fictief is, dat het met de werkelijkheid niks te maken heeft”, liet hij opte-kenen in De Morgen. Het prikkelt alvast onze nieuws-gierigheid naar het literaire fragment over gelijkheid dat deze rasperformer voor onze Voorleesmarathon kiest.

PETER TERRIN3

DonDerDag 5 December 19:00

Sinds hij ons verpletterde met het magistrale Post Mortem, is Peter Terrin méér dan de Nederlandsta-lige Kafka. En zie, we zijn niet de enige die er zo over denken. Met dat meester-werk overtuigde hij ook de AKO Literatuurjury en sleepte zo één van de meest prestigieuze literaire prij-zen uit ons taalgebied in de wacht. Terrin duikt niet te pas en te onpas op in her-senloze tv-shows, hij spuit niet over elke scheet in de maatschappij zijn mening op sociale media... We zijn dan ook maar wat fier dat Peter Terrin op ons Festival wél in onze sofa komt zitten.

GRIET OP DE BEECk4

DonDerDag 5 December 20:00

Amper een jaar geleden debuteerde deze dramatur-ge en journaliste (De Mor-gen) met haar vertederende roman Vele hemels boven de zevende. Recensenten, lezers en collega-auteurs Peter Verhelst, Tom Lanoye ... jubelden haar meteen die hemel in. Helemaal te-recht wat ons betreft, het voelt alsof ze al jarenlang vertoeft aan het literaire firmament. Ze werkt volop aan een opvolger en schrijft ondertussen samen met regisseur Jan Matthys aan het filmscenario van haar debuut.

MaRNIX PEETERs5

DonDerDag 5 December 21:00

Hoera voor de literaire rel anno 2013. Maar onthou niet de hetze rond de Ap-ple-censuur of andere lite-raire polemieken, onthou

pag. 16 lITERaTUUR festival van de gelijkheid

5

4

3

1

2

© s

te

ph

an

va

nf

let

er

en

© k

oe

n b

ro

os

Page 17: Festival van de Gelijkheid

vooral diens passage op ons Festival. Hoe minzaam de auteur zelf is, zo tergend is zijn hoofdpersonage uit diens tweede roman Natte Dozen. De vuilbekkende ra-cistische seksistische Oscar roept weerzin op. Staalhard en uitdagend, maar vooral voer voor een interessante babbel.

yaNNICk DaNGRE6

VrijDag 6 December 13:00

Amper 25 lentes, maar barstensvol talent. Als jong veulen pende hij zijn eerste poëtische schrijfsels neer “zoals elke puber dat doet”, maar hij won er in 2011 wel de Herman de Coninckprijs mee. Met zijn tweede roman Maartse Kamers prijkte hij ook op de Tiplijst van de AKO Literatuurprijs 2013.

ThOMas BlONDEaU7

VrijDag 6 December 13:30

Verslagen. Murw. Onthutst. Door het onverwachte overlijden van deze warme man. Bedremmeld zoeken wij onze woorden. Maar we kunnen enkel zijn geliefden alle sterkte wensen. Het minste dat we kunnen doen is een ode brengen aan zijn werk.

laIla8 & BaRT kOUBaa9

Vr 6 December 14:00+14:30

Op vrijdagmiddag wordt het even intiem in onze sofa bij Friedl, wanneer dit literaire koppel zich erin nestelt. Laila leest voor uit haar ontroerende debuut Azizi en de kleine blauwe vogel. Een sprookje voor kinderen, een verhaal vol verwijzingen naar de Ara-

bische Lente voor volwas-senen. Haar man Bart ken je vast van De Leraar. Na het lezen van dit schokkend en bevreemdend portret bleven wij alvast verweesd en murwgeslagen achter. Speciaal voor het Festival kroop hij in zijn pen, en leest hij een gloednieuwe tekst voor.

saskIa DE COsTER10 VrijDag 6 December 15:00

La Coster is hot. Eigenzin-nige stijl, beeldrijke taal, bedwelmende schwung. En hartverwarmend sym-pathiek, dat ook nog. In de lente van 2013 bracht ze Wij en ik, een dijk van een familieroman uit. Op haar website kan je volgen hoe ze daaruit elke dag een pagina voorleest. Nu eens liggend in een schuimend bad, dan weer vanuit een witte ziekenhuiskamer. Maar wie haar stem live wil aanhoren, moet op 6 decem-ber in Vooruit zijn.

festival van de gelijkheid lITERaTUUR pag. 17

7

6

9 10

8

© d

e b

ez

ige

bij

© k

oe

n b

ro

os

© r

ep

or

te

rs

Page 18: Festival van de Gelijkheid

MaaRTEN INGhEls1

VrijDag 6 December 15:30

Door Humo bij zijn de-buutbundel bestempeld als de “meest opmerkelijke debutant sinds jaren”, en wie zijn wij om dat tegen te spreken? Bezieler en sterke man achter De Eenzame Uitvaart, een maatschappe-lijk project waarbij dichters in hun pen duiken voor mensen die begraven wor-den zonder familie of gelief-den ... De Eenzame Uitvaart verscheen in oktober in boekvorm, en Maarten leest met plezier hieruit voor.

CElIa lEDOUX2

VrijDag 6 December 16:00

“Taal is mijn bitch, de woorden slaafjes.” Straffe madam met pittige pen, wij zijn al langer fan van Celia Ledoux. Nog meer sinds ze in de zomer van 2013 een messcherp opinistuk schreef over de erfelijkheid van armoede. Een heerlijk

“Fuck keuze, ik had ge-luk”-wederwoord aan de De Nullen en Dalrymples van deze wereld.

jaMal OUaRIaChI3

VrijDag 6 December 17:00

Deze Amsterdammer over-rompelde met zijn debuut Vertedering en ook zijn opvolger 25 (deel van een erotische triologie met Da-vid Pefko en Daan Heerma Van Vos) rijgt de lovende reacties aan elkaar. Hou deze meeslepende Buffel in de gaten, zeg dat wij het gezegd hebben...

aNNE PROVOOsT4

VrijDag 6 December 18:00

Veelvuldig gelauwerd en vertaald ... en wat ons betreft helemaal terecht. Haar voorleesmoment belooft een kippenvelmo-

ment te worden. Een auto-biografisch pareltje over opgroeien in de Westhoek, hoe lelijk een oorlog kan verwoesten en ontwrichten, hoe zinloos doden kunnen zijn ...

ElVIs PEETERs5

VrijDag 6 December 19:00

Niet voor één gat te vangen, deze Elvis. Proza, muziek, theater en lyriek ... Peeters laat het woord in al zijn vormen naadloos in elkaar vervloeien. Dit najaar ver-schijnt Rennen, een nieuw duizelingwekkend verhaal van zijn hand, geïllustreerd door Gerda Dendooven.

BERNaRD DEwUlf6

VrijDag 6 December 20:00

Journalist mét poëtische pen die de lezer jarenlang trakteerde op een zachte inkijk in zijn kleine dagen ... Of hoe zijn column bij het ontbijt het harde nieuws toch verteerbaar maakte. Zijn ontslag bij niet nader

pag. 18 lITERaTUUR festival van de gelijkheid

3

2 4 5

© d

e s

tan

da

ar

d

1

© k

oe

n b

ro

os

Page 19: Festival van de Gelijkheid

VOORlEEsMaRaThONDO 5 DECEMBER VR 6 DECEMBERgastvrouw barbara rottiers

gastvrouw Friedl lesage

13:00 eerste boekenruil Yannick Dangre

13:30 Jeroen Theunissen ode aanThomas blondeau

14:00 ann De craemer laila & bart koubaa

14:30 Jeroen olyslaegers laila & bart koubaa

15:00 rachida lamrabet saskia De coster

15:30 mustafa kör maarten inghels

16:00 stijn Vranken celia ledoux

17:00 kapellekensbaan Jamal ouariachi

18:00 christophe Vekeman anne Provoost

19:00 Peter Terrin elvis Peeters

20:00 griet op de beeck bernard Dewulf

21:00 marnix Peeters Peter Verhelst

festival van de gelijkheid lITERaTUUR pag. 19

genoemde krant enkele jaren geleden deed ons ei zo na ons abonnement opzeggen. Op 6 december staat hij achter onze micro, ons kan je op de eerste rij spotten.

PETER VERhElsT7

VrijDag 6 December 21:00

Theatermaker, romancier, dichter ... Zijn jongste geën-gageerde sprookjesvertel-ling Geschiedenis van een Berg spuwt in een poëtische taal kritiek op onze gekma-kende jachtige consumptie-maatschappij. Wie Verhelst hoort voorlezen uit eigen werk, kan niet anders dan smelten voor diens warme stem en zinnenprikkelende taal.

Do 5 + Vr 6 December 13:00 > 22:00brug + kassaruimTe balzaalgraTis

Kom jouw boek ruilen voor een ander prachtex-emplaar op onze intieme Boekenruilmarkt. Laat in jouw boek een persoonlijke boodschap achter voor de nieuwe eigenaar. Maak ken-nis met de M/V achter het boek, ontdek zijn/haar ver-haal en verdrink in elkaars ogen tijdens een literaire tête-à-tête. Je mag eenzelf-de aantal boeken ruilen als

je zelf meebrengt, met een maximum van vijf.

Jan Roegiers, voorzitter van Curieus, ruilt het eerste exemplaar op donderdag 5 december om 13 uur. Daar-mee geeft hij officieel het startschot van de Boeken-ruilmarkt. De Boekenruil-markt is op donderdag 5 en vrijdag 6 december door-lopend open van 13 uur tot 22 uur en organiseren we in samenwerking met Iedereenleest.be (een pro-ject van Stichting Lezen).

BOEKENRUILMARKT MET READ DATES

6

7

© w

ww

.de

be

ge

er

te

.be

Page 20: Festival van de Gelijkheid

DE BOEKEN-DOKTER DonDerDag 5 December 19:00 > 22:00winTerTuin - graTis

Boeken kunnen mensen helpen in het leven. Of het nu gaat om existentiële twijfel, eksterogen, liefdes-verdriet of beleggings- angst ... het juiste boek lezen op het juiste mo-ment kan wonderen doen. Daarom richt Cobra.be op het Festival van de gelijk-heid een Boekendokterkabi-net op. Is je lief ervandoor? Werkt je moeder op je zenuwen? Maakt je baas je hoorndol? De boekendokter schrijft een literair recept

voor op maat van jouw pro-bleem.  De Boekendokter van  Cobra.be houdt consultatie op donderdag 5 december van 19 uur tot 22 uur in de Wintertuin bij de Balzaal.

SIGNEER- SESSIESDo 5 + Vr 6 December 13:00 > 22:00balzaal - graTis

Je bent doorlopend welkom in de Balzaal. De auteurs sluiten hun signeersessies aan op de Voorleesmara-thon op donderdag 5 en 6 december, telkens tussen 13 u en 22 uur.

Neuzen inDE KAPELLEKENSBAAN

Kim • Stijn Vranken • Mustafa Kör • Annelies VerbekePaul Baeten Gronda • Christophe Vekeman

Uitgeverij ‘t Oneindige Verhaal

curieus presenteert

Hou www.festivalgelijk-heid.be en onze Facebook-groep in de gaten voor het exacte schema!

BOEKEN-MARKTDo 5 + Vr 6 December 13:00 > 22:00balzaal - graTis

Grijp je kans om jouw favoriete boek op de kop te tikken op een unieke locatie. Op onze sfeervolle boe-kenmarkt in de Balzaal vind je de verkoopsstanden van verschillende boekhan-dels (o.a. Paard van Troje, ‘t Oneindige Verhaal...).

Curieus vroeg Christophe Veke-man, P.B. Gronda, Annelies Verbeke, Mustafe Kör en Stijn Vranken om hun hedendaagse interpretatie van het meesterwerk De Kapellekensbaan van Louis Paul Boon. Het verrassende resultaat, Neuzen in De Kapel-lekensbaan, ligt sinds 2013 in de boekhandel. Op het Festival van de Gelijkheid lezen Christophe Vekeman

NEUZEN IN DE KAPELLEKENSBAAN on stageDonDerDag 5 December - 17:00 > 18:00 - balzaal - graTis

en Mustafa Kör hun kort-verhaal voor. Ook dichter Stijn Vranken verbluft je met zijn gedicht live on stage. Dat Boon ook kan swingen als een tiet, bewijst Derek (van Derek&The Dirt). Hij zette enkele scher-pe pamflettaire teksten van Boon op muziek.

Boon leeft! En wel op don-derdag 5 december van 17 uur tot 18 uur in de Balzaal.

Het boek is een uitgave van Uitgeverij ‘t Oneindige Verhaal.

pag. 20 lITERaTUUR festival van de gelijkheid

Page 21: Festival van de Gelijkheid

Het Vlaanderen van Morgen is de toekomstvisie van sp.a, met positieve keuzes om samen de toekomst vorm te geven.

Het gaat over hoe we ongelijkheid terugdringen, meer gelijkheid creëren, hoe we de economie rechtvaardiger maken, hoe we onze

diverse steden en gemeenten leefbaarder maken.

Heel wat mensen, organisaties en bedrijven zetten een pak ideeën voor het Vlaanderen van Morgen vandaag al om in de praktijk.

Met die voorbeelden als leidraad tonen we op zaterdag 7 december in de Gentse Vooruit hoe we komen tot vooruitgang voor iedereen.

Het congres is gratis, maar we vragen wel om u in te schrijven via onze website, waar u ook een volledig overzicht vindt van het uur en de locatie van elke sessie. Op de volgende pagina’s vindt u alvast een

inhoudelijke toelichting.

Info & InschrIjven:www.s-p-a.be/vlaanderenmorgen

ZaTerdag 7 december 2013 van 10u tot 20u vooruIT GEnt

Page 22: Festival van de Gelijkheid

Ruimte

elke vIerkanTe meTer TelT

We leven met steeds meer mensen samen op dezelfde ruimte. Om

iedereen een kwalitatieve woning, voldoende openbare groene

ruimte én hoogstaande publieke diensten (scholen, créches ...) te garanderen, moeten we letterlijk

over elke vierkante meter nadenken hoe we hem het beste invullen. Een slimme invulling van onze gedeelde ruimte werkt

de ongelijkheid weg tussen buurten met veel voorzieningen en achtergestelde buurten. Dat

doen we met de bewoners, samen een park of plein inrichten doet

wonderen voor een buurt.

Welzijn

Zorg op maaT van elke nood

De uitdagingen in de zorgsector zijn enorm. Of het nu om

personen met een handicap, om ouderen of om jongeren gaat,

met meer van hetzelfde komen we er niet. Daarom verleggen we de focus van het bestaande

aanbod naar nieuwe oplossingen voor specifieke noden. Van

persoonsvolgende financiering waarmee personen met een

handicap zélf de ondersteuning kiezen die ze nodig hebben tot

zorginnovaties waarmee ouderen langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. In het zorglandschap van morgen staat

de gebruiker aan het roer.

Page 23: Festival van de Gelijkheid

mobiliteit

auTo, fIeTs en busdelen maakT

meer mogelIjkHet succes van het openbaar

vervoer, autodeeldienst Cambio en fietsdeelsysteem Vélo toont dat ons samen verplaatsen, werkt. Als we vervoersmiddelen combineren in plaats van alleen de auto voor onszelf te houden, heeft iedereen meer mogelijkheden om zich te

verplaatsen, én het is ecologischer. We tonen hoe we daar verder op

inzetten.

Sociale dumping

oneerlIjke concurrenTIe

halT ToeroepenIn een gezonde welvaartsstaat

krijgen ondernemers alle kansen om jobs te creëren. Als bedrijven dan buitenlandse werkkrachten tegen te lage lonen, in slechte

arbeidsomstandigheden en zonder fatsoenlijke sociale bescherming aan het werk zetten, prijzen ze

ondernemers die zich wel aan de regels houden uit de markt. Die

oneerlijke concurrentie vernietigt niet alleen jobs, ze ondermijnt onze hele sociale zekerheid. Daarom willen we sociale

dumping de kop in drukken. Maatregelen in de bouw-,

transport- en vleessector bewijzen dat het mogelijk is om de bonafide

bedrijven en hun werknemers weer ademruimte te geven.

Info & InschrIjven: www.s-p-a.be/vlaanderenmorgen

Page 24: Festival van de Gelijkheid

KindeRbijSlag

uw kInd, schoon kIndDe kinderbijslag wordt

overgeheveld naar Vlaanderen. De kans bij uitstek om deze 80

jaar oude maatregel die gezinnen ondersteunt tegen het licht te

houden. Is het nog van deze tijd om gezinnen met de kinderbijslag

te stimuleren om minstens drie kinderen groot te brengen?

Moeten we de miljarden van de kinderbijslag niet heroriënteren

om gezinnen die het moeilijk hebben extra te ondersteunen?

Geen taboes, alleen het kind telt.

Wonen

kIeZen hoe je woonT

In het Vlaanderen van Morgen ondersteunen we de woonnoden

van iedereen. We behouden de woonbonus, maar zorgen

ervoor dat ook alleenstaanden en eenoudergezinnen hun

woondroom kunnen waarmaken. Ook wie niet kan kopen, in een

nieuwe situatie komt (werk, gezin, ziekte ... ) of andere noden heeft, heeft recht op een goede woning én een appeltje voor de dorst. We kijken waar dit vandaag al in de praktijk werkt, en welke goede ideeën we moeten versterken.

Page 25: Festival van de Gelijkheid

WeRK

meer jongerenaan heT werk

Onze steden dreigen Griekse eilanden te worden: jongeren vinden er alsmaar moeilijker een job. We kunnen dit niet

tolereren, want een job is de beste springplank naar een betere

toekomst. We tonen aan hoe we jongeren aan werk kunnen helpen zodat het talent van deze generatie

niet verloren gaat. Stages, jonge ondernemers stimuleren …

hoe werkt dat?

WeRK

arbeIder = bedIende

Het akkoord om arbeiders en bedienden gelijk te behandelen is

zonder twijfel historisch. Wat betekent dit nu in de praktijk?

De founding mothers van het akkoord lichten toe hoe een

werkvloer zonder onderscheid nu al rechtvaardiger wordt en beter

functioneert.

Info & InschrIjven: www.s-p-a.be/vlaanderenmorgen

Page 26: Festival van de Gelijkheid

penSioenen

rechTvaardIgpensIoen

voor IedereenKunnen we in de toekomst nog genieten van een welverdiend

pensioen, of moeten we ons met zijn allen krom werken tot ons zeventigste? Wij gaan alvast niet mee in een opbod van

doemscenario’s. Met redelijke inspanningen kunnen we ook in een vergrijzende samenleving een solidair en goed pensioen opbouwen voor iedereen. We buigen ons over oplossingen

voor eerlijke en rechtvaardige pensioenen.

ondeRWijS

we gooIen geen TalenT weg

Ons onderwijs mag talent niet laten verkommeren, alle

jongeren hebben recht op eersteklas-onderwijs. We tonen hoe leerlingen hun talenten en

interesses maximaal ontdekken én ontwikkelen in een brede eerste graad. Met extra ondersteuning

voor wie die nodig heeft, met extra impulsen voor wie daar

behoefte aan heeft. En we tonen hoe domeinscholen de

opdeling tussen ASO, TSO en BSO doorbreken, en technisch-

en beroepsonderwijs helpen opwaarderen.

Page 27: Festival van de Gelijkheid

efficiënte oveRheid

dIensTverlenIng aan de burger

opkrIkkenEen sterke overheid is de beste

garantie op een goed leven voor iedereen. Maar een sterke overheid is ook daadkrachtig

en efficiënt, en doet geen dubbel werk. Overbodige

tussenschakels gaan ten koste van de dienstverlening aan de burger. Geïnspireerd door de

succesvolle reorganisatie van de energiesector, waar honderden

overbodige mandaten zijn geschrapt, gaan we op zoek

naar nog meer manieren om de efficiëntie en de dienstverlening verder op te krikken. We vragen

de deelnemers aan deze sessie om uit eigen ervaring ruimte voor

verbetering te zoeken.

economie

spaargeld nuTTIg InZeTTen

Met de volkslening, crowdfunding of microkrediet doen we wat de klassieke banken steeds vaker verzuimen: ondernemers en organisaties op een flexibele manier financieren. Zodat ze

zuurstof in onze economie kunnen pompen en mensen aan de slag

kunnen helpen. Als we spaarders en ondernemers samenbrengen,

worden ze daar allebei beter van. En met hen de hele samenleving. We tonen hoe we uw spaargeld

voor u laten werken.

Info & InschrIjven: www.s-p-a.be/vlaanderenmorgen

Page 28: Festival van de Gelijkheid

fiScaliteit

werk aanTrekkelIjker

makenEr is niets links of progressiefs aan

hoge lasten op werk. Maar hoe halen we de lasten op arbeid naar

beneden, zonder dat de factuur toch weer bij het modale Vlaamse

gezin terechtkomt? We maken werk weer aantrekke-lijk door een faire inspanning te vragen aan diegenen die nu geen rechtvaardige bijdrage leveren.

In tegenstelling tot andere partijen stellen we onze oplossingen

voor met open vizier: geen loze miljardenbeloftes, maar een eerlijke verschuiving van de

lasten.

Doe mee aan onze ‘ Spoken Column’ wedstrijd !

de europese droom

De Europese welvaart staat onder druk. Crisis, harde besparingen,

hoge werkloosheid, groeiende ongelijkheid ... Europa boezemt

vandaag angst in. Hoe maken we van Europa opnieuw een baken

van hoop en vooruitgang?Schrijf een ‘gesproken column’

over het Europa van jouw dromen. De vijf besten mogen

hun column brengen op het sp.a-congres, waar een jury met Jan Leyers, Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui en Hendrik Vos samen met het publiek de

winnaar beloont met een weekend voor twee naar Rome in de

zomer van 2014, wanneer Italië voorzitter is van de EU.

Max. 800 woorden, vóór 25 november mailen naar

[email protected]

Samen kopen is samen besparenOf het nu gaat om besparingen op uw energie- of gsm-factuur,

een goedkopere autoverzekering of dakisolatie: samen staan we

sterker. Daarom hebben we de coöperatie Samen Sterker

opgericht die in heel Vlaanderen actief is.

Kom langs en ontdek hoe onze groepsaankopen u helpen

besparen. Breng alvast uw recente energie- en gsm-facturen mee.

Page 29: Festival van de Gelijkheid

GUIDO STERKENDRIES ‘BATTLE FOR LIFE’DonDerDag 5 December 12:30 > 14:00 Foyer TheaTerzaal - graTis

Guido Sterkendries1 (1964) is een internationaal gere-nommeerd natuurfotograaf. Zijn tot de verbeelding sprekende foto’s worden wereldwijd gepubliceerd en hebben ook een boodschap: “Als we voortdoen zoals we bezig zijn, is het binnen vijftig jaar gedaan.” Kleur en levendigheid kenmerken zijn foto’s, die grotendeels in het Ama-zonewoud genomen zijn.

Al meer dan twintig jaar trekt Sterkendries door Latijns-Amerika, gefasci-neerd door de verborgen schatten van het Amazone-woud. Die schatten bestaan uit gouden kikkers, aapjes, kolkende rivieren, de zons-ondergang over een wijds landschap en de blik in de

ogen van de india-nen.Guido Sterkendries vertelt, aan de hand van zijn foto’s, het verhaal van het Amazonewoud en vooral de voortdu-rende ondermijning ervan. Haar ge-schiedenis die in het ritme van de huidi-ge globaliserings-honger gedoemd is te verdwijnen. Een cultuur die ziender-ogen belaagd wordt door houtkap, pe-troleumontginning en de race om edele metalen. Maar Ster-kendries heeft ook een boodschap van hoop. De strijd voor

het verder bestaan van de bedreigde volkeren, dieren en planten is niet verloren. De lezing wordt inge-leid door Bart Martens2, Vlaams Parlementslid en sp.a-milieuspecialist.

lEZING2

festival van de gelijkheid lEZING pag. 29

1

Page 30: Festival van de Gelijkheid

PROFESSOR CARL DEVOS interviewt MINISTER JOHAN VANDE LANOTTE ‘DE BELGISCHE UNIE BESTAAT UIT VIER DEEL-STATEN’DonDerDag 5 December17:00 > 18:30TheaTerzaal - graTis

Op 21 oktober 2010 werd Johan Vande Lanotte1 door de Koning aangesteld als bemiddelaar. Zijn opdracht: de regeringsonderhan-delingen, die als sinds de

verkiezingen van 13 juni 2010 muurvast zaten, terug vlot trekken. De 100 dagen die volgden omschreef de minister van Staat als “mis-schien wel de moeilijkste uit heel zijn politieke carrière”. In zijn periode als be-middelaar haalt Koninklijk bemiddelaar Vande Lanot-te niet alleen alles uit de kast om de protagonisten over de streep te trekken, er ontstond bij hem een duidelijke visie over waar het met de hervorming van de Belgische Staat naartoe moet. Vande Lanotte meent dat er een heel nieuw model voor dit land moet komen. “De Belgische Unie, die bestaat uit de vier deelsta-ten Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap. In zo’n Unie

zijn er duidelijke taakstel-lingen op de verschillende niveaus, zijn er afzonder-lijke financiële verant-woordelijkheden en zijn er duidelijke regels over hoe de Unie en de deelstaten zich tot elkaar verhouden”, zegt hij. Dat kan een ‘sta-biel eindpunt’ zijn van de staatshervorming. Johan Vande Lanotte schreef zijn ideeën uit in een boek, dat vlot over de toonbank ging. De auteur wordt nu op de rooster gelegd door een collega professor en politiek waar-nemer van de eerste orde: professor Carl Devos2. Hij interviewt Johan Vande Lanotte en neemt daarbij het boek als rode draad. Er is achteraf veel ruimte voor vragen uit het publiek.

1 2

pag. 30 lEZING festival van de gelijkheid

Page 31: Festival van de Gelijkheid

DOCU URBANIZEDGary Hustwit - 2012 VS - 85 minutenDonDerDag 5 December13:00 - Domzaal - graTis

De meerderheid van de wereldbevolking woont in stedelijk gebied en ook in onze vrije tijd trekken we steeds vaker op city trip. Wie mag onze steden vormgeven en hoe wordt dit aangepakt? Op welke manier heeft stadsplanning een invloed op ons dage-lijks leven? En omgekeerd: kunnen stadsbewoners ook een invloed hebben op het stedelijk weefsel? Hoe blijven steden leefbaar in een toekomst waar 75% van de wereldbevolking een stad zijn thuis zal noemen? Enkele fascinerende stede-lijke projecten van over de hele wereld en de visies van betrokken personen maken deze vragen tastbaarder dan ooit.

HEERLIJK HERNIEUW- BARE WERELDDirk Draulans - 2012 België - 108 minutenDonDerDag 5 December15:00 - Domzaal - graTis

In het kader van de Belbos- actie van Curieus! (www.belbos.be)

Deel 1: Uit 200 gerecycleerde gsm’s kan je een gouden ring halen, maar de meeste mensen hebben nog niet de reflex om oude gsm’s te la-ten recycleren. In Vlaande-ren gebeurt er toch al veel op het vlak van duurzaam materialengebruik. Umico-re is een pionier in de stads-mijnbouw, waarbij metalen uit gebruikte toestellen gewonnen worden. Ecover was niet alleen pionier in ecologische wasproducten, maar bouwde ook een volle-dig duurzame fabriek. Het prestigieuze vastgoedpro-ject Tweewaters in Leuven claimt dat het vijfduizend

festival van de gelijkheid DOCU pag. 31

Page 32: Festival van de Gelijkheid

TRIQ SLAMA MOHAMED – REIS IN VREDELoutfi Belgmidi en David Verhaeghe - 2012 België - 97 minutenDonDerDag 5 December 17:00 - Domzaal - graTis

Tweedelige documentaire over de 73-jarige Marok-kaanse immigrant Moha-med Abdeslam, die al een halve eeuw in België woont. We volgen hem tijdens een reis door zijn tweede vader-land én door zijn land van herkomst. Beiden liggen hem nauw aan het hart. Zijn persoonlijke ervaringen worden vervlochten met het universele historische ver-haal van de Marokkaanse migratie naar België. Voor de film keert Mohamed terug naar de plaatsen die belangrijk zijn voor hem. Begin 2012 zond Canvas

de documentaire uit, en veroorzaakte zo een warme golf door het vaak zo zure Vlaanderen, omdat het portret alle clichés van de migratie doorbreekt. De documentaire werd dan ook terecht bekroond met de ‘In-terculturele Media Award’.Eén van de initiatief- nemers van de documen-taire, Loutfi Belghmidi, verzorgt de inleiding.

PLASTIC PLANETWerner Boote - 2009 Oostenrijk - 95 minutenDonDerDag 5 December 19:00 - Domzaal - graTis

Van de fopspenen tot de rubberen eend van je baby, van je haardroger tot je auto: plastic is bijna niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Sinds de ont-dekking van bakeliet kun-nen we met recht spreken

mensen zal huisvesten op volledig duurzame wijze, met een gesloten economi-sche cyclus: alle materialen kunnen gerecupereerd worden.

Deel 2: De mens eet jaarlijks naar schatting 50 miljard die-ren op. Het terugdringen van het vleesverbruik zou een grote stap in de richting van duurzaam leven en een hernieuwba-re economie betekenen. Maar het is een moeilijk proces. Daarom zoeken burgers naar alternatieven voor een puur vegetarisch bestaan. De moderne consument is immers verwend. Hij wil alles op elk moment. Maar wat is energetisch het gunstig-ste: in de winter appels uit Nieuw-Zeeland invoeren of appels uit onze fruitstreek maandenlang invriezen? Een duurzaam leven vergt moeilijke oefeningen.

pag. 32 DOCU festival van de gelijkheid

Page 33: Festival van de Gelijkheid

van de ‘Plastic Age’. In Eu-ropa alleen produceert men jaarlijks zo’n 60 miljoen ton plastic en wereldwijd loopt dat op tot circa 240 miljoen ton. Plastic is echt overal: in de oceanen zit nu al meer van de stof dan plankton en zelfs in ons bloed zijn er sporen van terug te vinden! Regisseur Werner Boote interviewde over de hele we-reld producenten, milieuac-tivisten, wetenschappers en gewone burgers die stuk voor stuk versteld staan over de hoeveelheid plastic die ze in huis hebben. On-danks het dreigende gevaar voor milieu en gezondheid, weigert de industrie om de productie terug te schroeven of om over te schakelen naar bio-afbreekbare materialen. Waarom reageren ze niet? En wie heeft er baat bij dat onze planeet stilaan bedekt wordt onder een plastieken tapijt?

5 BROKEN CAMERASEmad Burnat en Guy Davidi 2013 - Palestina/Frankrijk 94 minutenDonDerDag 5 December 21:00 - Domzaal - graTis

De Palestijnse landarbeider Emad is inmiddels toe aan zijn zesde videocamera. Iedere camera die kapot gaat, vertelt een deel van het verhaal over het verzet van zijn dorp tegen de on-derdrukking door Israël.

Emad woont in Bil’in, een dorp op de bezette Westelijke Jordaanoever, op een paar kilometer van de muur die Israël bouwt om de opruk-kende Joodse nederzettin-gen te scheiden van de Pales-tijnse dorpen. Met de eerste camera legt hij vast hoe de bulldozers in 2005 olijfbo-men uit de grond trekken ten behoeve van de muur, die dwars door het land van zijn dorpsgenoten verrijst. In die eerste dagen, waar-in het verzet tegen de Jood-se kolonisten en de alom tegenwoordige Israëlische soldaten op gang komt, wordt Emads vierde zoon Gibreel geboren. Beelden van de boreling die uitgroeit tot een vroegwijze kleuter, van de vele vreedzame pro-testacties en de gestaag vor-derende bouw van de schei-dingsmuur wisselen elkaar af. Het verzet groeit, mensen uit de hele wereld komen helpen, maar de strijd wordt grimmiger, er worden men-sen gearresteerd en er val-len dodelijke slachtoffers in

het dorp. Emad blijft filmen, ondanks de smeekbeden van zijn vrouw die bang is voor represailles. Hij maakt zo een zeer persoonlijk en indringend document over de strijd van een dorp tegen geweld en onderdrukking. De documentaire won op internationale filmfestivals inmiddels verschillende prijzen. De film wordt inge-leid door Annuska Vande-walle (algemeen secretaris van FOS-Socsol).

MORE THAN HONEyMarcus Imhoof - 2012 Zwitserland - 91 minutenVrijDag 6 December13:00 - Domzaal - graTis

Sinds een dikke tien jaar doet zich over de hele we-reld een angstaanjagend fenomeen voor: honderd-duizenden kolonies van honingbijen lijken van de aardbodem te verdwijnen. Is het een tijdelijke terugval

festival van de gelijkheid DOCU pag. 33

Page 34: Festival van de Gelijkheid

of is er meer aan de hand? Een virus? Pesticiden? Nie-mand lijkt een antwoord te hebben. Eén ding is wel zeker: het lot van de natuur en de mens is nauw verbon-den met dat van de bijen. Met een verbluffende visuele flair neemt regisseur Markus Imhoof de kijker mee in de wereld van de honingbij en reist hij van de Alpen tot Arizona om samen met imkers en we-tenschappers te zoeken naar antwoorden. En het wordt tijd. Want, zoals Albert Ein-stein ooit zei: “Als de bijen ooit uitsterven, zal de mens een jaar of vier later volgen.”

WOMEN ARE HEROESJR - 2010 Frankrijk - 80 minutenVrijDag 6 December 15:00 - Domzaal - graTis

De Franse straatkunste-naar en fotograaf JR trok drie jaar lang de wereld

rond om portretten te maken van buitengewone vrouwen die overleven in omstandigheden die wij in het westen amper kunnen vatten. De oorlogen en de mis-bruiken sijpelen wel door via de media, maar deze vrouwen moeten ook in vredestijd vechten om te overleven. Uit de portret-ten die JR van hen maakt, blijkt een ongelooflijke waardigheid en wijsheid. Hij maakt deze onzichtbare vrouwen letterlijk zichtbaar voor hun omgeving: JR print de foto’s groot uit en stelt ze tentoon in de stra-ten van hun stad. ‘Women Are Heroes’ brengt ons op die manier naar de vier hoeken van de wereld: Brazilië, India, Kenia en Cambodja.

POOR USBen Lewis - 2012 Nederland - 58 minutenVrijDag 6 December 17:00 - Domzaal - graTis

Kan armoede voorgoed uitgeroeid worden, zoals wel eens wordt beweerd? Al 2500 jaar lang probeert de mens armoede tegen te gaan, maar met weinig suc-ces: de kloof tussen arm en rijk is vandaag groter dan ooit. Toch waren er in het verleden periodes waarin er relatief weinig armoede was, zoals het fin-de-siècle Europa of het naoorlogse Amerika. Kunnen we lessen

trekken uit het verleden? Of is armoede iets van alle tijden? Met kleurrijke, humoristische animaties graaft ‘Poor Us’ in de ge-schiedenis op zoek naar antwoorden.

THE SPIRIT OF 45Ken Loach - 2013 VK - 94 minutenVrijDag 6 December 19:00 - Domzaal - graTis

Het jaar 1945 betekende een mijlpaal in de geschie-denis van Groot-Brittannië. Het groeiende samenho-righeidsgevoel onder het Britse volk en de pijnlijke herinneringen aan de jaren tussen de wereldoorlogen, leidden tot het ontstaan van een nieuw sociaal ideaal.  Kameraadschap werd het toonaangevende idee in deze periode en Labour won de eerste naoorlogse ver-kiezingen. Hoewel de partij erin slaagde om een samen-leving op de rand van de

pag. 34 DOCU festival van de gelijkheid

Page 35: Festival van de Gelijkheid

afgrond nieuw leven in te blazen met een sociaal pro-gramma van nationalisaties en de uitbouw van een wel-vaartsstaat, zijn deze verwe-zenlijkingen sindsdien wat in de vergetelheid geraakt. En na de doortocht van Margaret Thatcher blijft er van die welvaartsstaat nog maar weinig over… Regisseur Ken Loach wil met de film de politici eren die zich in deze vergeten periode van generositeit, verbondenheid en samen-werking, hebben ingezet voor een betere samenle-ving. Om de sociaal-politie-ke verhaallijn van zijn film te vervolledigen, had de regisseur toegang tot beeld- en geluidsfragmenten van regionale en nationale ar-chieven, en tot hedendaag-se getuigenissen.De film wordt ingeleid door Caroline Gennez, voor-malig sp.a voorzitter en kamerlid.

INSIDE JOBCharles Ferguson - 2010VS - 104 minutenVrijDag 6 December 21:00 - Domzaal - graTis

Onderzoeksjournalist Charles Ferguson vindt het een schande dat de gevangenissen niet vol zitten met Wall Street-ban-kiers. In ‘Inside Job’ legt hij de graaicultuur en het machtsmisbruik binnen de Amerikaanse beurswereld bloot. Ferguson heeft duide-lijk een missie: met zijn film over de oorzaken van de recente economische crisis wil hij zijn publiek niet al-leen informeren, maar voor-al ook tot actie aanzetten. Deze Oscarwinnende documentaire maakt op een koele, glasheldere manier de bankencrisis van 2008 zelfs voor de financiële leek verstaanbaar. Aan de hand van genadeloze vragen en pijnlijke confrontaties met

de voornaamste betrok-kenen, toont Ferguson dat de crisis geen complex en saai verhaal is, maar een gangsterfilm. Er is een bankroof gepleegd door mensen die bij de banken werken. ‘Inside Job’ is de eerste film die de schokken-de waarheid achter de eco-nomische crisis van 2008 aan het licht brengt.

festival van de gelijkheid DOCU pag. 35

Page 36: Festival van de Gelijkheid

EXPO

HERINNER DE TOEKOMSTDo 5 + Vr 6 December12:00 > 22:00Foyer Domzaal - graTis

Socialisten streden in het verleden voor stemrecht, sociale zekerheid, de de-mocratisering van het onderwijs, gelijke rechten, een balans tussen werk en vrije tijd... En dat zullen ze blijven doen. Altijd met het oog op een betere toekomst. Kreeg jouw leven een belangrijke wending door een wet waarvoor socialis-ten hard hebben gestreden? Maakte een maatschappe-lijk strijdpunt van de socia-listische beweging het ver-schil in het leven van een dierbare? Leuke verhalen, triestige verhalen, aangrij-pende verhalen, boeiende verhalen, korte of lange verhalen... maar vooral persoonlijke verhalen. Ver-

halen die aantonen waarom het verleden belangrijk was voor het heden en de toe-komst. Ze interesseren ons allemaal. Sinds de zomer kan iedereen die dat wil een persoonlijk verhaal ach-terlaten op www.herin-nerdetoekomst.be. Alle getuigenissen die we daar verzamelen, krijgen een plaats in de tentoonstelling die vanaf 2014 het land zal rondreizen. We stellen de expo officieel voor op het Festival van de Gelijkheid. Je kan er dus in primeur komen grasduinen door persoonlijke getuigenissen op film, archiefmateriaal, een historische tijdlijn … En je kan er ook zelf je ver-haal kwijt of een exemplaar aanschaffen van het bijho-rende boek ‘Herinner de Toekomst’. De expo is een productie van Curieus, sp.a, i.s.m. AMSAB-ISG

© a

ms

ab

-is

g

pag. 36 EXPO festival van de gelijkheid

Page 37: Festival van de Gelijkheid

TRANSIT 51: VROUWEN IN HET KLEIN KASTEELTJEDi 3 T/m za 7 Decemberelke Dag 12:00 > 22:00snoepwinkel - graTis

Vaak zijn asielzoekers niet meer dan statistieken. Maar wat is de dagelijkse realiteit van asielzoeksters die ook - en misschien zelfs vooral - vrouw, mama en dochter zijn? Hoe ziet een dag in het leven van een in procedure zijnde asielzoek-

ster eruit? Hoe gaat ze om met de stress die dit teweeg brengt? Hoe slaagt ze erin haar ‘mannetje’ te staan in de harde minisamenle-ving waarin asielzoekers terecht komen? Of ze nu alleenstaand of met hun gezin hier zijn? Afghaanse, Afrikaanse of Ethiopische? Dochter of moeder? Al deze vrouwen hebben iets gemeenschappelijk: ze vroegen asiel aan in België en worden opgevangen in het Klein Kasteeltje. Ze wachten op een antwoord, een nieuw leven. Ze zijn in transit.

Lisa Van Damme, foto-grafe voor De Standaard, stapte in het dagelijkse leven van vijf asielzoeksters die opgevangen werden in het Klein Kasteeltje. Ze mocht uitzonderlijk enkele weken in het centrum ver-blijven. Samen met Julie Vanstallen en Julie Weyne - die in het asielcentrum werkten - volgde ze vijf vrouwen op zoek naar een nieuw leven. Een tiental andere bewoonsters foto-grafeerden hun dagelijkse realiteit. Het resultaat? Een unieke kijk op hun leven in een opvangcentrum.

festival van de gelijkheid EXPO pag. 37

Page 38: Festival van de Gelijkheid

NELSON MANDELA: EEN PORTRETDo 5 + Vr 6 December12:00 > 22:00DanssTuDio - graTis

Nelson Mandela : Xhosa, zwarte Zuid-Afrikaan, dan-dy, advocaat, bokser, paria, zwarte pimpernel, vluchte-ling, guerrillero, minnaar, echtgenoot, vrijheidsstrij-der, gevangene, tuinier, schrijver, Nobelprijswin-naar voor de Vrede, ambas-sadeur van het geweten, kindervriend, president, aidsactivist, icoon. De 95-jarige Nelson Man-dela is nog steeds één van de meest tot de verbeelding sprekende politici in de we-reld. Deze expo vertelt zijn levensverhaal, van symbool van de strijd tegen apart-heid tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De expo laat Nelson  Mandela zien als een veel-zijdig man. De 27 foto’s gunnen ons een blik in zijn veelbewogen leven én in de recente geschiedenis van Zuid-Afrika.Een productie van Linx+

Do 5 + Vr 6 December12:00 > 22:00DanssTuDio - graTis

In de 19de eeuw, de eeuw van ongebreidelde indus-trialisatie, maakte armoede bijna evident deel uit van het dagelijks leven van velen. Ongeschoolde arbei-ders en dagloners werkten zich uit de naad voor een hongerloon en moesten zich schikken naar de wille-keur van hun patroons. Hun voeding was zeer eenzijdig, ze woonden dikwijls in krotten, hadden geen sanitair en vakantie bestond gewoon niet. Er was geen enkele vorm van sociale zekerheid zodat elke persoonlijke tegenslag (ontslag, ziekte, overlijden, brand), misoogst of eco-nomische recessie, grote problemen veroorzaakte. Noodgedwongen werkten die arbeiders strategieën uit om te overleven. Ze lieten hun kinderen mee uit werken gaan, of migreer-den naar betere oorden. Sommigen vluchtten in de drank. En er was natuurlijk de burgerlijke lief-dadigheid. Maar rond het midden van de 19de eeuw gingen arbeiders

zich meer en meer vereni-gen. Om elkaar te helpen, richtten ze mutualiteiten, coöperaties en vakbonden op. Zo legden ze de grond-slag van een systeem van collectieve solidariteit. Ze eisten betere lonen en werk-omstandigheden en streden voor algemeen stemrecht, zodat ze hun eigen verte-genwoordigers in het parle-ment konden kiezen. Aan de hand van de zeer rijke collectie van AMSAB-ISG verbeelden we dit verhaal van overleven en tegenmacht. Een verhaal dat we doortrekken tot van-daag. Want ook in onze hui-dige welvaartsstaat vallen mensen door de mazen van het net en blijven armen niet bij de pakken zitten.Een productie van Curieus en AMSAB-ISG

pag. 38 EXPO festival van de gelijkheid

(OVER)LEVEN – (TEGEN)MACHT: DE SOCIALE ZEKERHEID

Page 39: Festival van de Gelijkheid

Do 5 + Vr 6 December 13:00 > 20:00brugzaal

Ruil je kleding, speelgoed, dvd’s & lp’s in onze ge-zellige vintage Swishing Room. Swishing is een groeiend fenomeen bij hedendaagse fashionistas. Mensen ontmoeten elkaar en ruilen spullen die ze zelf niet meer nodig hebben tegen originele stukken van anderen. Gezellig, hip en ecologisch! Geen spullen om te ruilen?

OPGELET: inschrijven is noodzakelijk, en kan gratis via www.swishing.be/agenda. Wil je weten wanneer de styliste precies langskomt? Hou de Face-bookpagina van Swishing in de gaten!

swIshING

festival van de gelijkheid saMEN sTERkER / swIshING pag. 39

Niet erg, je kan gerust komen meedoen en aan een kleine prijs leuke dingen kopen. Leuke extra’s: donder-dagavond en vrijdagavond komt er een styliste langs die tips geeft rond styling & make-up. En gedurende de dag is er een kledingher-stelhoek waar je gratis kledij kan laten herstellen. Elke deelnemer krijgt een gratis goodiebag mee naar huis. Zowel ‘s avonds als overdag houden we foto- shoots.

saMEN sTERkERVERGELIJK JE ENERGIE- EN GSM-FACTUUR EN BESPAARDo 5 + Vr 6 December 17:00 > 22:00za 7 December 10:00 > 17:00winTerTuin

Of het nu gaat om het openbreken van de ener-giemarkt, een goedkopere autoverzekering of da-kisolatie: samen staan we sterker. Kom langs op het Festival van de Gelijkheid

en ontdek zelf het succes van de groepsaankopen.Breng je eigen gsm- en energiefactuur mee en vergelijk... Samen met jou bekijken we hoeveel je nu betaalt, en hoeveel je zou kunnen besparen.Samen Sterker is een co-operatieve onderneming die groepsaankopen orga-niseert. Door elektriciteit, dakisolatie en zonneboilers in groep aan te kopen, kunnen we de scherpste prijs van het moment op de markt bedingen. Zo krijgen consumenten en kwetsbare groepen meer financiële

ademruimte. Op die ma-nier wil Samen Sterker niet alleen prijzen helpen verla-gen, maar ook armoede hel-pen bestrijden. Bovendien informeren we mensen ook over tegemoetkomingen of andere initiatieven waarop ze op hun dagelijkse uitga-ven kunnen besparen.

www.samensterker.be

Page 40: Festival van de Gelijkheid

In het Vooruitcafé kan je tijdens het Festival van de Gelijkheid terecht voor een persoonlijke babbel met verschillende toppolitici. Het concept is simpel: elk uur neemt een andere poli-ticus plaats aan de ‘Speed-date Tafel’, je schuift aan bij de politicus van jouw keuze en krijgt 10 minuten de tijd voor een persoonlijk gesprek. Na 10 minuten maak je plaats voor de volgende in de rij.

Vraag je je af hoe het is om de kabinetchef van Elio Di Rupo te zijn? Wat betekent ‘gelijkheid’ voor Bruno Toback? Wil je erachter komen of John Crombez nu muziek of politiek ver-kiest? Heeft Johan Vande Lanotte nog meer consu-mentenbescherming in zijn mouw zitten? Of droom je er al lang van om eens gedachten over Gent uit te wisselen met burgemees-ter Termont?

Zorg dat je er op tijd bij bent, en schuif aan in de rij. Dit is jouw moment!Een overzicht van de Politieke Speeddates:

DONDERDAG 5 DECEMBER13:00 > 14:00

BaRT VaN MalDEREN

Fractieleider van sp.a in het Vlaams Parlement. In het parlement vooral actief rond de thema’s werk en sociale economie.

14:30 > 15:30

BERT aNCIaUX

Van 1999 tot 2009 Vlaams minister (vooral van Cultuur), auteur van verschillende boeken, momenteel fractie-leider van sp.a in de Senaat.

16:00 ToT 17:00

RUDy DE lEEUw

Vlaams voorzitter van het ABVV. 

pag. 40 speed-date festival van de gelijkheid

Page 41: Festival van de Gelijkheid

festival van de gelijkheid speed-date pag. 41

17:30 ToT 18:30

INGRID lIETEN

Vlaams minister-vice presi-dent, minister van Media en Innovatie. Limburgse, voor-malig directeur van De Lijn.

17:30 > 18:30

jaN ROEGIERs

Vlaams Parlementslid voor sp.a, Gentenaar, vurig ver-dediger van de rechten van minderheden, drijvende kracht achter het Vredesin-stituut, nationaal voorzitter van Curieus vzw.

19:00 > 20:00

jOhaN VaNDE laNOTTE

Eén van de politici met de langste staat van dienst in de Wetstraat op dit moment, voormalig

minister van Begroting, Binnenlandse Zaken, de Noordzee. Op dit moment is hij minister van Econo-mie en Consumentenzaken in de regering Di Rupo. Oostendenaar, basketfreak, professor staatsrecht aan de Ugent …

19:00 > 20:00

kaThlEEN VaN BREMPT

Voormalig minister van Werk, Antwerpse, momen-teel fractieleidster van sp.a in het Europees Parlement.

VRIJDAG 6 DECEMBER13:00 > 14:00

kaRIN TEMMERMaN

Fractieleider van sp.a in de Kamer van Volksverte-genwoordigers, voormalig Schepen van Wonen, Stads-ontwikkeling en Mobiliteit in Gent

14:30 > 15:30

yasMINE khERBaChE

Kabinetschef van Eerste minister Elio Di Rupo en fractieleidster van sp.a in de Antwerpse gemeenteraad.

14:30 > 15:30

jOkE qUINTENs

Drijvende kracht achter Dwarsdenkers, nationaal ondervoorzitter van sp.a, Vlaams Parlementslid en sinds begin dit jaar Sche-pen van Diversiteit in Genk.

16:00 > 17:00

PasCal sMET

Voormalig Brussels mi-nister van Mobiliteit en momenteel minister van Onderwijs en Brussel in de Vlaamse Regering.

Page 42: Festival van de Gelijkheid

PROGRaMM

vijand voor zijn toeganke-lijke en sociale manier van besturen. Daniel was sche-pen van de Haven van Gent voor hij in 2006 de Burge-meesterssjerp overnam van Frank Beke.

20:30 > 21:30

jOhN CROMBEZ

Huidig staatssecretaris voor de bestrijding van Sociale en Fiscale Fraude. Hij begon zijn carrière als docent en kabinetsmede-werker van Johan Vande Lanotte. Hij was ook even fractieleider van sp.a in het Vlaams Parlement.

20:30 > 21:30

CaROlINE GENNEZ

Voormalig voorzitter van sp.a, vandaag lid van de Kamer van volksvertegen-woordigers, Limburgse, politiek actief in Mechelen, in een vorig leven nationaal voorzitter van animo.

16:00 > 17:00

MONICa DE CONINCk

Voormalig OCMW-Voorzit-ter van Antwerpen en hui-dig minister van Werk in de regering Di Rupo.

17:30 > 18:30

fREya VaN DEN BOssChE

Vlaams minister van Energie, Wonen en Sociale economie. Gentse, politiek fenomeen, voormalig minister van Begroting, Leefmilieu en voormalig Schepen van Onderwijs in Gent.

19:00 > 20:00

DaNIël TERMONT

Burgemeester van de stad Gent en in die functie geroemd door vriend en

pag. 42 sPEED-DaTE festival van de gelijkheid

Page 43: Festival van de Gelijkheid

PROGRaMM

festival van de gelijkheid PROGRaMMa pag. 43

DONDERDaG 5 DECEMBERDEBaT

Is er een toekomst voor ontwikkelingssamenwerking?14:00 > 15:30 • foyer theaterzaal

De macht van de media op de politiek15:30 > 17:00 • foyer theaterzaal

Wat blijft er over van de Arabische Lente?18:30 > 20:00 • theaterzaal

Karel Van Miert-debat 2013: Waarheen met Europa?20:00 > 21:30 • theaterzaal

lEZING Natuurfotograaf Guido Sterkendries over de Amazone12:30 > 14:00 • foyer theaterzaal

De Belgische Unie: de visie van Johan Vande Lanotte op de staatshervorming17:00 > 18:30 • theaterzaal

lITERaTUUR Voorleesmarathon & Sofababbels Boekenmarkt & Boekenruilmarkt Signeersessies13:00 > 22:00 • balzaal

De boekendokter van Cobra.be19:00 > 22:00 • kassaruimte balzaal

Neuzen in De Kapellekensbaan on stage17:00 > 18:00 • balzaal

MUZIEk The Opposites + Afterparty (TLP - Nadiem Shah) 20:00 • CoNCertzaal

DOCU Urbanized 13:00 > 15:00 • domzaal

Heerlijk hernieuwbare wereld15:00 > 17:00 • domzaal

Triq Slama Mohammed17:00 > 19:00 • domzaal

Plastic Planet 19:00 > 21:00 • domzaal

5 broken cameras21:00 > 23:00 • domzaal

EXPO Herinner de Toekomst12:00 > 22:00 • foyer domzaal

Transit 51: vrouwen in het Klein Kasteeltje12:00 > 22:00 • sNoepwiNkel

Nelson Mandela: een portret12:00 > 22:00 • daNsstudio

(Over)leven - (Tegen)macht: de Sociale Zekerheid12:00 > 22:00 • daNsstudio

swIshING 13:00 > 20:00 • brugzaal

saMEN sTERkER17:00 > 22:00 • wiNtertuiN

POlITIEkE sPEEDDaTE Bart Van Malderen13:00 > 14:00 • Café

Bert Anciaux14:30 > 15:30 • Café

Rudy De Leeuw16:00 > 17:00 • Café

Jan Roegiers17:30 > 18:30 • Café

Ingrid Lieten17:30 > 18:30 • Café

Johan Vande Lanotte19:00 > 20:00 • Café

Kathleen Van Brempt19:00 > 20:00 • Café

Page 44: Festival van de Gelijkheid

pag. 44 PROGRaMMa festival van de gelijkheid

VRIjDaG 6 DECEMBERDEBaT

Het feminisme is dood, leve het feminisme!12:30 > 14:00 • foyer theaterzaal

De rat race van het neo-liberalisme14:00 > 15:30 • theaterzaal

100% hernieuwbare energie in 2050: utopie? 15:30 > 17:00 • foyer theaterzaal

Hoe gelijk is ons hoger onderwijs?17:00 > 18:30 • theaterzaal

Naar een ethische manier van bankieren18:30 > 20:00 • theaterzaal

Bar Bruno20:00 > 21:30 • foyer theaterzaal

lITERaTUUR Voorleesmarathon & Sofababbels Boekenmarkt & Boekenruilmarkt Signeersessies13:00 > 22:00 • balzaal

DOCU More than honey13:00 > 15:00 • domzaal

Women are Heroes15:00 > 17:00 • domzaal

Poor us17:00 > 19:00 • domzaal

The Spirit of 4519:00 > 21:00 • domzaal

Inside Job21:00 > 23:00 • domzaal

EXPO Herinner de Toekomst12:00 > 22:00 • foyer domzaal

Transit 51: vrouwen in het Klein Kasteeltje12:00 > 22:00 • sNoepwiNkel

Nelson Mandela: een portret12:00 > 22:00 • daNsstudio

(Over)leven-(Tegen)macht: de Sociale Zekerheid12:00 > 22:00 • daNsstudio

swIshING 13:00 > 20:00 • brugzaal

saMEN sTERkER17:00 > 22:00 • wiNtertuiN

POlITIEkE sPEEDDaTE Karin Temmerman13:00 > 14:00 • Café

Yasmine Kherbache14:30 > 15:30 • Café

Joke Quintens14:30 > 15:30 • Café

Pascal Smet16:00 > 17:00 • Café

Monica De Coninck16:00 > 17:00 • Café

Freya Van den Bossche17:30 > 18:30 • Café

Daniël Termont19:00 > 20:00 • Café

John Crombez20:30 > 21:30 • Café

Caroline Gennez20:30 > 21:30 • Café

Page 45: Festival van de Gelijkheid

festival van de gelijkheid PROGRaMMa pag. 45

Kom en proef op het Festival van de Gelijkheid het Curieuzeneuske, ons eigen cuberdonbier.Laat je verleiden door het natuurlijke aroma van dit exclusieve Curieus-biertje. Het Curieuzeneuske com-bineert feilloos de krachtige smaak van hop met de zachte zoetheid van cuberdon.

ZaTERDaG 7 DECEMBERONThaal

09:00 > 10:00 • Cafe

wERkGROEPEN10:00 > 12:00 13:30 > 15:30 15:30 > 17:30 Domzaal + Foyer TheaTerzaal + DanssTuDio + mokabon

saMEN sTERkER10:00 > 17:00 • CoNsumeNteNruimte

slOTsPEECh BRUNO TOBBaCk

17:30 > 18:00 • theaterzaal

RECEPTIE

& walkING DINNER18:00 > 20:00 • balzaal

MUZIEk Goran Bregović and his Wedding and Funeral Band: ‘Champagne for Gypsies’ + Afterparty 20:00 • CoNCertzaal

EXPO Herinner de toekomst10:00 > 20:00 • foyer domzaal

Transit 51: vrouwen in het Klein Kasteeltje12:00 > 22:00 • sNoepwiNkel

Je kan het Curieuzeneuske bestellen:- tijdens onze twee optredens, op

donderdag 5 december en op vrij-dag 6 december. Telkens vanaf 20:00 in de Concertzaal.

- tijdens ons onderdeel ‘Woord’ in de Balzaal, op donderdag 5 december en op vrijdag 6 december. Telkens van 13:00 tot 22:00 in de Balzaal.

lanceert EEN ExCLuSIEF CuBERDON BIER

Page 46: Festival van de Gelijkheid

DaTaHet Festival van de Gelijkheid vindt plaats op donderdag 5 en vrijdag 6 december 2013. Aansluitend volgt op zaterdag 7 december Het Vlaanderen van Morgen - in de praktijk.

lOCaTIEKunstencentrum VooruitSint Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

MET DE fIETsOnder het terras van Voor-uit hebben we een gratis fietsenparking ter beschik-king voor meer dan 400 fietsplaatsen. Ook bakfiet-sen kunnen er parkeren. Je vindt de fietsenparking aan de voorzijde van het gebouw, naast het Café.

OPENBaaR VERVOERJe geraakt makkelijk aan Vooruit met het openbaar vervoer. Vanaf station Gent Sint-Pieters neem je tram-lijn 1 richting het centrum.Stap af aan de Savaanstraaten wandel de Bagatten-straat door.Vanaf station Gent Dampoort neem je bus 70/76/5/6 richting centrum.Stap af aan Zuid en wandel via de Lammerstraat naar Vooruit.

praktisch

PaRkINGDe dichtsbijzijnde parking is deze onder het Woodrow Wilsonplein (parking Zuid). Let op: deze parking sluit om 01:00. Ook onder het Sint-Pieters-plein is een grote parking. Deze is 24/24 open.

ETEN EN DRINkENIn Vooruit kan je de hele dag in het Café terecht voor een dagschotel of de vaste kaart met pasta’s, broodjes en salades.

TICkETsAlle onderdelen van het Festival zijn gratis toegankelijk, behalve de twee optredens:

• The Opposites + Afterparty Donderdag 5 december Concertzaal Tickets: € 12 + reservatiekost (€ 1,75)

• GoranBregović and his Wedding and Funeral Band + Afterparty Zaterdag 7 december Concertzaal Tickets: € 20 + reservatiekost (€ 1,75)

Tickets kan je kopen via www.vooruit.be of 09 267 28 28. (telefonisch bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 12:00 tot 18:00)

pag. 46 praktisch festival van de gelijkheid

Page 47: Festival van de Gelijkheid

festival van de gelijkheid praktisch pag. 47

PaRTNERs

www.s-p-a.be

www.mo.be

www.vooruit.be

www.zij-kant.be

www.hetdepot.be

www.fos-socsol.be

www.samensterker.be

www.cobra.be

www.iedereenleest.be

www.paardvantroje.be

www.jongsocialisten.be

Page 48: Festival van de Gelijkheid

THeopposiTes+ Afterparty ( TLP - Nadiem Shah )

concerTzaal > Deuren: 20u00 > TickeTs: € 12 + reserVaTiekosT (€1,75)

GoRANBReGoVic

and his Wedding & Funeral BandconcerTzaal > Deuren: 20u00 > TickeTs: € 20 + reserVaTiekosT (€1,75)

VaN DE

VOORUIT GENT

za 7 DECEMBER

DO 5 DECEMBER

www.fEsTIValGElIjkhEID.BETickets via www.VOORUIT.BE