DE INVLOED VAN ANTROPOMETRISCHE ......Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen Opleiding...

of 67 /67
Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen Opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Academiejaar 2009 2010 DE INVLOED VAN ANTROPOMETRISCHE KARAKTERISTIEKEN OP DE YO-YO INTERMITTENT RECOVERY TEST LEVEL 1 Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen Door: Jens Baekelandt Stijn Demeersseman Promotor: Prof. Dr. R. Philippaerts Begeleider: Dhr. D. Deprez Gent 2010

Transcript of DE INVLOED VAN ANTROPOMETRISCHE ......Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen Opleiding...

 • Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen

  Opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

  Academiejaar 2009 – 2010

  DE INVLOED VAN ANTROPOMETRISCHE

  KARAKTERISTIEKEN OP DE YO-YO

  INTERMITTENT RECOVERY TEST LEVEL 1

  Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de

  Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen

  Door: Jens Baekelandt

  Stijn Demeersseman

  Promotor: Prof. Dr. R. Philippaerts

  Begeleider: Dhr. D. Deprez

  Gent 2010

 • Vakgroep Beweging- en Sportwetenschappen

  Opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

  Academiejaar 2009 – 2010

  DE INVLOED VAN ANTROPOMETRISCHE

  KARAKTERISTIEKEN OP DE YO-YO

  INTERMITTENT RECOVERY TEST LEVEL 1

  Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de

  Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen

  Door: Jens Baekelandt

  Stijn Demeersseman

  Promotor: Prof. Dr. R. Philippaerts

  Begeleider: Dhr. Deprez

  Gent 2010

 • Het hierna volgende werkstuk mag in het kader van wetenschappelijk onderzoek

  geraadpleegd worden, na toestemming van de promotor.

 • VOORWOORD

  Het schrijven van de masterproef betekende voor ons de apotheose van onze vierjarige

  opleiding in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de universiteit

  Gent. Vol enthousiasme hebben we aan deze scriptie gewerkt. Wij zijn dan ook bijzonder

  trots u het resultaat te kunnen voorstellen.

  Het tot stand brengen van het eindresultaat gebeurde met vallen en opstaan. Wij willen dan

  ook onze dank richten aan iedereen die ons tijdens de rit heeft bijgestaan wanneer nodig. In

  het bijzonder gaat onze dank uit naar onze promotor, Prof. Dr. R. Philippaerts, voor het

  verschaffen van zijn vakkundig advies.

  Verder wensen we onze begeleider, Dhr. Deprez, te bedanken. Hij stond ons gedurende het

  volledige proces met raad en daad bij. Ons werk werd bovendien in goede banen geleid

  dankzij de constructieve feedback die hij ons telkens, na het nalezen van de tekst, bezorgde.

  Ook de begeleiders van de testdagen, Dhr. Vaeyens, Dhr. Pion, Dhr. Vandendriessche, Dhr.

  Matthys en Mevr. Vandorpe verdienen een woord van dank. Zij slaagden erin de testdagen

  vlot te laten verlopen en creëerden een aangename sfeer onder de testleiders.

  Daarnaast willen we een woord van dank richten aan de jeugdvoetbalspelers, hun ouders en

  hun trainers en coaches voor hun bereidwillige medewerking aan dit onderzoek. Tenslotte

  willen we onze families bedanken voor de steun tijdens onze volledige studieloopbaan en in

  het bijzonder tijdens het schrijven van deze masterproef. Ons laatste woord van dank gaat uit

  naar onze vrienden, waarmee we vier fantastische jaren in Gent beleefden.

 • ABSTRACT

  De prestatiedrang in de sportwereld is de laatste jaren enorm toegenomen. Talentidentificatie

  op jonge leeftijd maakt een optimale begeleiding mogelijk. Verschillende studies richtten zich

  dan ook op het opstellen van talentidentificatiemodellen en het achterhalen van

  talentbepalende factoren (Côté, 2005; Helsen et al.,2000; Williams en Reilly, 2000). De

  maturiteit of rijpheid van een sporter,alsook antropometrische karakteristieken, blijken in

  belangrijke mate bij te dragen tot de geleverde prestaties (Vaeyens et al., 2008). Daarenboven

  wordt elke sport gekenmerkt door een aantal sportspecifieke condities (StØlen et al., 2005;

  Bangsbo et al., 1994, 1997, 2006; Di Salvo et al., 2009; Ogushi et al., 1993; Mohr et al., 2003;

  Krustrup et al., 2006). Een belangrijke sportspecifieke conditie bij voetbal betreft de

  uithoudingscapaciteit, die door verschillende testen gemeten kan worden.

  Deze studie kadert in het Ghent Youth Soccer Project van de universiteit Gent, waarbij

  jeugdvoetbalspelers over een periode van 5 jaar worden gevolgd en op verschillende

  domeinen worden getest. Onze bijdrage aan het project betreft het onderzoeken van een

  verband tussen de antropometrische kenmerken van de jeugdspelers en hun voetbalspecifiek

  uithoudingsvermogen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Yo-Yo Intermittent Recovery

  Test Level 1. Deze blijkt immers de meest valide veldtest te zijn om het

  uithoudingsvermogen, en in het bijzonder het voetbalspecifiek uithoudingsvermogen, te

  meten (Bangsbo et al., 2008; Castagna et al., 2006).

  We onderzochten het resultaat op de Yo-Yo IRT Level 1 bij nationale voetballers van 12 tot

  22 jaar van KAA Gent en SV Zulte-Waregem. Een multiple regressie op de volledige

  steekproef wees uit dat antropometrie, en dan vooral de lichaamslengte, een significante

  invloed uitoefent op de Yo-Yo IRT Level 1 (p

 • INHOUDSOPGAVE

  Voorwoord

  Abstract

  1 Literatuurstudie .................................................................................................................. 9

  1.1 Talent en talentidentificatie ......................................................................................... 9

  1.1.1 Opsporen van potentieel succesvolle atleten ...................................................... 10

  1.1.2 Modellen van Talentidentificatie (TID) ............................................................. 12

  1.1.3 Problemen bij Talentidentificatiemodellen ........................................................ 13

  1.2 Ontwikkeling van het lichaam ................................................................................... 19

  1.2.1 Aërobe uithoudingsvermogen ............................................................................ 19

  1.2.2 Loopefficiëntie bij vroeg- en laatmature voetbalspelers .................................... 20

  1.3 Antropometrie ............................................................................................................ 21

  1.3.1 Lichaamslengte ................................................................................................... 21

  1.3.2 Lichaamsgewicht ................................................................................................ 22

  1.4 Voetbalspecifieke conditie ........................................................................................ 26

  1.4.1 Verschillende acties ............................................................................................ 26

  1.4.2 Intensiteit ............................................................................................................ 26

  1.4.3 Het uithoudingsvermogen .................................................................................. 28

  1.5 Conditietesten ............................................................................................................ 30

  1.5.1 Endurance shuttle run test (ESRT) ..................................................................... 30

  1.5.2 Coopertest ........................................................................................................... 31

  1.5.3 Test van Hoff: ..................................................................................................... 31

  1.5.4 Ekblom endurance test: ...................................................................................... 31

  1.5.5 Yo-Yo Intermittent Recovery Test ..................................................................... 32

  1.6 Probleemstelling en onderzoeksdoel ......................................................................... 39

  2 Methodologie ................................................................................................................... 40

  2.1 Populatie en steekproefverzameling .......................................................................... 40

  2.2 Testprotocol ............................................................................................................... 41

 • 2.3 Meetinstrumenten ...................................................................................................... 41

  2.3.1 Antropometrie .................................................................................................... 41

  2.3.2 Maturiteit ............................................................................................................ 42

  2.3.3 Yo-Yo IRT Level 1 ............................................................................................ 42

  2.4 Data analyse ............................................................................................................... 42

  2.4.1 Empirisch model ................................................................................................ 43

  2.4.2 Statistische analyses ........................................................................................... 43

  3 Rapportering van de resultaten ......................................................................................... 45

  3.1 Beschrijvende statistieken ......................................................................................... 45

  3.2 Invloed van antropometrische kenmerken van nationale spelers op de Yo-Yo IRT

  Level 1 .................................................................................................................................. 47

  3.2.1 Correlaties .......................................................................................................... 47

  3.2.2 Regressieresultaten van antropometrische kenmerken op Yo-Yo IRT Level 1

  voor de volledige steekproef ............................................................................................ 47

  3.2.3 Regressieresultaten per leeftijdscategorie .......................................................... 49

  3.3 Invloed van maturiteit ................................................................................................ 52

  3.3.1 Invloed van maturiteit op antropometrie ............................................................ 52

  3.3.2 Invloed van maturiteit op de Yo-Yo IRT Level 1 prestatie ............................... 53

  3.3.3 Verschillen tussen leeftijdsgroepen .................................................................... 54

  3.4 Verdeling van het percentage vroeg- en laatgeborenen op nationaal en gewestelijk

  niveau ................................................................................................................................... 55

  3.5 Gezamenlijke invloed van de leeftijd en het niveau op de Yo-Yo IRT Level 1 ....... 55

  4 Discussie ........................................................................................................................... 57

  4.1 Opmerkelijke resultaten ............................................................................................. 57

  4.2 Beperkingen bij het onderzoek .................................................................................. 61

  4.3 Suggesties voor verder onderzoek ............................................................................. 62

  4.4 Algemene conclusie ................................................................................................... 63

  5 Bibliografie ....................................................................................................................... 64

 • 9

  1 LITERATUURSTUDIE

  Tegenwoordig streven veel jongeren er naar om het allerhoogste niveau te behalen in hun

  sport. Toch wordt deze doelstelling slechts door een beperkt aantal sporters bereikt. De

  oorzaak van dit fenomeen werd reeds uitvoerig beschreven in de literatuur. Een belangrijke

  component in het behalen van een hoog niveau betreft het ontwikkelen van de nodige

  vaardigheden. In de literatuur zijn er verschillende strekkingen omtrent het tot stand komen

  van deze vaardigheden. De verschillende theorieën geven uiteenlopende oorzaken weer voor

  het bekomen of bezitten van een vaardigheid.

  1.1 Talent en talentidentificatie

  Men maakt in de literatuur een zeer duidelijk onderscheid tussen “talent” en “giftedness”.

  Talent werd omschreven als het uitblinken in systematisch ontwikkelde vaardigheden en

  kennis in minstens 1 activiteit, waardoor men tot de top 10% van zijn/haar leeftijdsgroep

  behoort die actief is in diezelfde activiteit (Vaeyens et al., 2008; Gagné, 2004). Giftedness

  verwijst dan weer naar het bezitten en gebruiken van spontane vaardigheden, vaardigheden

  die met andere woorden meegegeven zijn via de genen. Dergelijke aangeboren capaciteiten

  situeren zich op zijn minst in 1 domein en in die mate dat het individu met zijn spontane

  mogelijkheden bij de top 10% van zijn/haar leeftijdsgroep behoort (Vaeyens et al., 2008;

  Gagné, 2004).

  Een deel van de theorieën gaan ervan uit dat alleen personen die een bepaalde genetische

  voorbestemdheid hebben, de top kunnen halen. Toch bleek dit lang niet de enige factor te zijn

  die een rol speelt in de weg naar succes. Terman (1925uit Vaeyens et al., 2008) toonde al aan

  dat een buitengewoon hoog IQ niet altijd leidde tot grote ontdekkingen. Een buitengewone

  giftedness leidde dus niet automatisch tot succes. Tal van andere factoren oefenen hier

  eveneens een belangrijke rol op uit.

  Een tweede strekking legt veel nadruk op het ontwikkelen van talent door het trainen van de

  vaardigheden. Genetische voorgeschiktheid was in de visie van Simon en Chase (1973 uit

  Berry et al., 2008) slechts een secundaire oorzaak van succes. Onderzoek wees uit dat het

  ongeveer 10 jaar training vergt vooraleer een atleet topniveau behaalt (Simon en Chase; 1973

  uit Berry et al., 2008). Ericsson (1993) omschreef dit als deliberate practice. Hij toonde aan

  dat er gemiddeld 10.000 trainingsuren aan het bereiken van topniveau vooraf gaan (Ericsson,

  1993). Deze 10.000 uren komen overeen met de 10 jaar die voorop gesteld werden door

  Simon en Chase (1973 uit Berry et al., 2008). Een atleet die een topprestatie neerzette, heeft

 • 10

  zijn prestatie volgens Ericsson vooral te danken aan zijn/haar trainingsuren. Dat het aantal

  trainingsuren ook in voetbal een prestatiebepalende factor is, werd aangetoond in een studie

  door Helsen et al. (1998). Deze studie toonde een significant verband aan tussen

  prestatieniveau enerzijds en aantal uren training anderzijds. Het niveau waarop de spelers

  voetbalden (provinciaal, nationaal, internationaal), werd volgens de onderzoekers grotendeels

  bepaald door het aantal uren dat de spelers trainen. Spelers op provinciaal niveau trainden

  significant minder uren dan spelers op nationaal en internationaal niveau (Helsen et al., 1998).

  Binnen de visie van het ontwikkelen van vaardigheden heeft Côté ( 2005) gevonden dat

  plezier een bepalende factor is voor de atleet om actief deel te blijven nemen aan sport. Zelfs

  wanneer het doel van de atleet prestatieverbetering inhoudt, dan nog blijft plezier heel

  belangrijk. Uit onderzoek bleek ook dat training in groep of alleen geen enkel verschil

  maakte. Wat wel een verschil maakte is het aanvoelen van de training door de atleet. Een

  training die als leuk en uitdagend werd ervaren, heeft meer effect dan een training waarvan de

  atleet het gevoel had dat de training een onaangenaam nevenaspect was om tot een

  verbetering van prestatie te komen (Helsen et al., 2000).

  1.1.1 Opsporen van potentieel succesvolle atleten

  Het detecteren of het opsporen van die potentieel succesvolle atleten moet dus ook gebeuren

  op basis van de combinatie van een hoog natuurlijk potentieel (“giftedness”) en het snel leren

  van nieuwe vaardigheden (“talent”). Talentdetectie verwijst in de eerste plaats naar het

  ontdekken van potentiële toppers die nu nog niet in die specifieke sporttak actief zijn (Gagné,

  2004). Een goeie talentdetectie is echter geen garantie op succes. Er zijn nog een hele hoop

  andere factoren die het ontwikkelingsproces van een atleet beïnvloeden.

  Figuur 1: Stappen in het talentidentificatie- en talentontwikkelingsproces (Williams en Reilly, 2000; Vaeyens

  et al., 2008)

 • 11

  Na het detecteren van potentiële toppers is het van belang de mogelijkheden van deze mensen

  zo goed mogelijk uit te bouwen. Dit gebeurt door talentontwikkeling of “talent development”.

  “Talent development” (TDE) bestaat erin de potentieel succesvolle atleet zo goed mogelijk te

  begeleiden en een aangepaste leeromgeving aan te bieden zodat hij/zij maximaal rendeert

  (Williams en Reilly, 2000). Op deze manier verhoogt men de kans dat talentvolle spelers

  uitgroeien tot toppers. Een goede talentidentificatie en talentontwikkeling is een voorwaarde

  om op een zo efficiënt mogelijke manier te investeren in een gering aantal talentvolle spelers

  (Vaeyens et al., 2008).

  Talentselectie werd door Broms et al. (1996) omschreven als het uitkiezen van de meest

  geschikte (groep van) sporters om een specifieke taak te vervullen binnen een sporttak of

  binnen een team. Bij talentselectie bekijkt men welke spelers als team het best presteren.

  Volgens Vaeyens et al. (2008) is talentidentificatie dan weer de zoektocht naar talentvolle

  jonge sporters die na hun jeugdopleiding eventueel zouden kunnen doorgroeien tot de

  absolute top binnen hun discipline. Talentidentificatie mag echter geen momentopname zijn,

  maar moet gebeuren op verschillende tijdstippen doorheen de gehele jeugdopleiding. Als dit

  gehele proces optimaal verloopt, is de kans groot dat een atleet inderdaad de verwachtingen

  zal bevestigen en successen zal boeken op het hoogste niveau (Williams en Reilly, 2000). Een

  schematisch overzicht van het talentidentificatie- en het talentontwikkelingsproces vind je in

  figuur 1.

  Williams en Reilly (2000) stelden een gedetailleerde lijst op met de voorspellers van

  potentieel voetbaltalent (figuur 2). Hieruit blijkt duidelijk dat niet alleen de fysieke

  parameters maar ook verschillende andere factoren bepalen of iemand de top haalt of niet.

  Men hanteert bijgevolg best een multidimensionaal talentidentificatiemodel.

 • 12

  Figuur 2: Overzicht van de voorspellers van potentieel voetbaltalent (Williams en Reilly, 2000)

  1.1.2 Modellen van Talentidentificatie (TID)

  Een model omtrent talentidentificatie werd beschreven door François Gagné (2004). Hij

  combineerde alle voorgaande theorieën en ontwikkelde het Differentiated Model of

  Giftedness and Talent (DMGT) (Gagné, 2004; Vaeyens et al., 2008; Bear et al., 2004;

  Simonton, 2004). In dit model (figuur 3) maakt Gagné een duidelijk onderscheid tussen

  giftedness en talent. Giftedness wordt opgedeeld in vier subcategorieën: het intellectuele , het

  creatieve, het socio-affectieve en het sensorisch-motorische domein. Deze vier domeinen zijn

  van belang in het ontwikkelen van vaardigheden. Toch moet eerst een lang

  ontwikkelingsproces van leren, trainen en oefenen doorstaan worden vooraleer het topniveau

  kan worden bereikt. Intrapersoonlijke en omgevingskatalysatoren grijpen rechtstreeks in op

  het ontwikkelingsproces en kunnen dit proces dan ook versnellen of vertragen. Een optimale

  combinatie van intrapersoonlijke en omgevingskatalysatoren zorgt voor een optimaal leer- en

  ontwikkelingsproces.

 • 13

  Figuur 3: DMGT model (Gagné et al., 2004)

  Toch zijn dit niet de enige factoren die een belangrijke invloed uitoefenen op het leer- en

  ontwikkelingsproces. Gagné haalde aan dat ook de factor “geluk” een belangrijke rol speelt in

  het ontwikkelen van gewone atleten tot topatleten. Atleten moeten een flinke dosis geluk

  hebben om het topniveau te bereiken. Geluk is van belang bij elke oorzakelijke component

  van prestatieverbetering van het model. Als de combinatie van geluk, intrapersoonlijke en

  omgevingskatalysatoren optimaal het ontwikkelingsproces gaat sturen, kan “giftedness”

  omgezet worden in talent. Dit kan op zijn beurt leiden tot het bereiken van het absolute

  topniveau in een bepaalde sporttak (Gagné, 2004).

  1.1.3 Problemen bij Talentidentificatiemodellen

  Het gebruik van deze multidimensionale talentidentificatiemodellen lijkt veelbelovend, maar

  Vaeyens et al. (2008) toonden aan dat er enkele grote problemen zijn omtrent het gebruik van

  TID modellen. Ten eerste moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat niet alle belangrijke

  succesfactoren (op fysiek, tactisch en sociaal vlak) bij volwassen atleten kunnen

  geëxtrapoleerd worden naar talentidentificatie bij jongeren. Veel van deze discriminerende

  factoren ontwikkelen zich slechts later in de puberteit, wat een selectie op basis van deze

  factoren haast onmogelijk maakt (Vaeyens et al., 2008). Verder heeft ook de mate van

  maturatie een grote impact op zowel de antropometrische karakteristieken als op de fysieke

  eigenschappen van een individu. Kracht, krachtuithouding en aërobe uithouding zijn sterk

  afhankelijk van de mate van maturiteit. Deze eigenschappen vergelijken binnen eenzelfde

  chronologische leeftijdscategorie zou ervoor zorgen dat laatmature spelers benadeeld worden.

 • 14

  Bovendien ontwikkelen deze eigenschappen zicht niet lineair, waardoor het moeilijk is om de

  resultaten van een test op de prestatiedeterminanten met elkaar te vergelijken (Vaeyens et al.,

  2008).

  1.1.3.1 Maturiteit

  Maturiteit kan gezien worden als de rijpheid van het lichaam. Omdat elke kind een

  individueel rijpingsproces ondergaat, verschillen personen met een gelijke chronologische

  leeftijd vaak in maturiteit. Zowel het tijdstip van de groeispurt als het tempo waarmee het

  kind zich ontwikkelt naar de volwassenheid verschillen onderling sterk. Het sportmotorisch

  prestatievermogen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de lichamelijke ontwikkeling.

  Het lijkt vanzelfsprekend dat tijdens de talentdetectie dan ook rekening dient gehouden te

  worden met de groei-evolutie van de atleet. Het groeipatroon verloopt sprongsgewijs waarbij

  groeiversnellingen en periodes van vertraagde groei elkaar afwisselen (Vrijens et al., 2007).

  Zowel jongens als meisjes bereiken tijdens hun puberteit een periode van sterke

  groeitoename, de zogenaamde groeispurt. Bij jongens situeert die zich gemiddeld gezien rond

  14 jaar, bij meisjes ligt die leeftijd iets lager, namelijk rond 12 jaar (Vrijens et al., 2007).

  Tijdens de groeispurt neemt de lichaamslengte sterk toe (figuur 4). De lichaamslengte kan

  opgedeeld worden in 2 delen: de beenlengte en de zithoogte. In de eerste periode van de

  groeispurt , voor de groeipiek, groeien de ledematen sneller dan de romp. Eens de groeispurt

  voorbij is, dan groeit de romp dan weer sneller dan de ledematen (Malina en Bouchard, 1991).

  Philippaerts et al. (2007) vonden dat het gewicht en de lengte bij jeugdvoetballers sterk

  correleerden tijdens de puberteit.

  Figuur 4: Groeisnelheidscurve voor de lichaamslengte bij jongens en meisjes

 • 15

  1.1.3.1.1 Vroeg- en laatmatuur

  Er zijn significante verschillen in de leeftijd waarop de groeispurt plaatsvindt. Kinderen die

  hun groeispurt minstens één jaar vroeger krijgen dan hun gemiddelde leeftijdsgenoot zijn

  vroegmatuur. Kinderen die hun groeispurt minstens één jaar later krijgen dan hun gemiddelde

  leeftijdsgenoot zijn laatmatuur. Vroegmaturen zullen een biologische leeftijd hebben die

  hoger ligt dan hun kalenderleeftijd. Bij laatmaturen daarentegen is de kalenderleeftijd hoger

  dan de biologische leeftijd. De onderlinge verschillen in biologische leeftijd tussen jongens

  van 14 jaar kunnen oplopen tot 4 jaar. Vaeyens et al. (2006) vonden dat vroegmature spelers

  eerder geselecteerd werden dan laatmature spelers in nationale selecties in de categorieën

  gaande van U13 tot U16.

  Eén van de beste parameters om de maturiteit van kinderen te onderzoeken betreft de

  skeletleeftijd. Deze wordt bepaald aan de hand van een RX-foto van de hand en de pols. Op

  basis van de ontwikkeling van de handwortelbeentjes kan de botleeftijd bepaald worden. Deze

  methode is echter behoorlijk duur en is moeilijk om in grote populaties te hanteren.

  Een makkelijkere manier om de skeletleeftijd te bepalen is een formule die op basis van de

  lichaamskenmerken een schatting maakt van de maturity offset. Dit is een getal dat weergeeft

  hoe ver een speler verwijderd is van de groeipiek (Sherar et al., 2005). De APHV (Age at

  Peak Height Velocity) kan bepaald worden door de maturity offset af te trekken van de

  chronologische leeftijd (Sherar et al., 2005).

  1.1.3.2 Relatief leeftijdseffect

  Een tweede groot probleem bij talentidentificatiemodellen betreft de aanwezigheid van een

  relatief leeftijdseffect. In de huidige voetbalcompetities worden jeugdspelers opgedeeld

  naargelang de chronologische leeftijd. Het doel van dergelijke opdeling was het verzekeren

  van een eerlijke competitie met succesbeleving voor alle spelers (Helsen et al., 2005). De

  FIFA (Fédération Internationale de Football Association) gaat er bij het opdelen van deze

  competities van uit dat de evolutie van het kind gerelateerd is aan de leeftijd.

  Spelers worden opgedeeld naargelang het tijdstip van geboorte tijdens het jaar. Eén

  leeftijdscategorie wordt gevormd door spelers geboren in hetzelfde jaar, van 1 januari tot 31

  december. Er wordt geen rekening gehouden met de leeftijd bij aanvang van de competitie.

  Malina (1994) en Musch & Grondin (2001 uit Helsen et al., 2005) hadden echter bedenkingen

  bij deze opsplitsing. Spelers geboren in het begin van het jaar verschilden sterk van hun

  leeftijdsgenoten geboren op het einde van het jaar. Dit zowel op het vlak van cognitieve,

 • 16

  emotionele en fysieke componenten. Spelers geboren in de eerste helft van het jaar hebben

  hierbij een voordeel, daar ze tot bijna een jaar ouder kunnen zijn. Er kan een significant

  verschil in prestatie optreden door een verschil in groei en ontwikkeling tussen de vroeg- en

  laatgeborenen binnen een selectiejaar. Al lijkt een leeftijdsverschil van minder dan twaalf

  maanden van weinig belang bij volwassenen, bij kinderen kan het een beduidend verschil

  betekenen (Helsen et al., 2005). Een tienjarig kind in het vijfde percentiel is vermoedelijk

  1,26 meter groot en heeft een lichaamsgewicht van 22 kg. Een kind van het 95ste

  percentiel,

  die bijna elf jaar oud is, is vermoedelijk 1,54 meter groot en weegt gemiddeld 54 kg (Tanner,

  1978 uit Helsen et al., 2005). Een relatief leeftijdsverschil van twaalf maanden kan bijgevolg

  leiden tot significante antropometrische verschillen (Helsen et al., 2005).

  Het relatieve leeftijdseffect heeft nog andere voordelen voor de spelers die vroeg geboren zijn

  in het selectiejaar. Helsen et al. (2000) stelde dat jonge voetbalspelers die in januari geboren

  zijn, veel meer voetbalervaring kunnen hebben in vergelijking met de spelers geboren in

  december van hetzelfde kalenderjaar. Dit tekort aan ervaring is een nadeel voor diegenen die

  later geboren zijn.

  Vroom (1964 uit Helsen et al., 2005) opperde dat de prestatie afhankelijk is van de motivatie

  en de mogelijkheden van de kinderen. De hoeveelheid motivatie heeft een impact op de

  kwaliteit van het leerproces en de prestatie, omdat dit mede bepaalt hoe efficiënt de potentiële

  vaardigheden worden benut. Een kind geboren in het begin van het jaar zal waarschijnlijk

  beter presteren en is geacht meer intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd te zijn. Deze verhoogde

  motivatie, gecombineerd met een groter gevoel van competentie, zal de vroeggeborenen meer

  stimuleren te blijven trainen om hun vaardigheden te perfectioneren in vergelijking met de

  laatgeborenen (Shearer, 1967; Helsen et al., 2005). Dit leidt tot een vicieuze cirkel, waardoor

  de vroeg geboren spelers een steeds verhogend voordeel hebben tegenover diegenen die op

  het einde van het jaar geboren zijn (Sharp, 1995; Helsen et al., 2005).

  Volgens Weiner‟s (1986 uit Helsen et al., 2005) „attribution theory‟ wordt het zelfbeeld van

  elk kind beïnvloed door voorgaande successen en mislukkingen. Omdat de mens streeft naar

  een positief zelfbeeld wordt een succeservaring meestal toegekend aan intrinsieke factoren.

  Mislukkingen daarentegen worden toegekend aan extrinsieke factoren, waarover de persoon

  minder controle heeft. Verder onderzoek hieromtrent is aangewezen om de invloed van het

  relatieve leeftijdseffect op het zelfbeeld en de drop-out in de sport na te gaan (Helsen et al.,

  2005).

 • 17

  Jeugdspelers in de selectie die vroeg in het jaar geboren zijn, worden vanaf een leeftijd van

  zes tot acht jaar sneller als getalenteerd bestempeld. Bijgevolg worden ze ook sneller

  opgenomen in professionele clubs, nationale jeugdselecties en zouden ze zelfs meer kans

  hebben op een profcarrière. Spelers die laat op het jaar geboren zijn, hebben daarentegen meer

  kans op drop-out vanaf twaalf jaar (Helsen et al., 1998). De spelers met een relatief

  leeftijdsvoordeel hebben significante ontwikkelingsvoordelen (lengte, gewicht, kracht) die

  een impact hebben op hun geschatte mogelijkheden in voetbal (Helsen et al., 2005). Eerder op

  het jaar geboren spelers kunnen meer ervaring opdoen en hebben dus meer kans op het

  ontwikkelen van sportvaardigheden. Het relatieve leeftijdseffect kan dus aan de basis liggen

  van het al dan niet opgenomen worden in nationale jeugdcategorieën en de nationale selecties

  (Helsen et al., 2005).

  Carling et al. (2009) kwamen tot het besluit dat spelers jonger dan 14 jaar, die geboren waren

  in de eerste drie maanden van het jaar, significant beter presteerden op een fitnesstest dan hun

  leeftijdsgenoten die later in het jaar geboren werden.

  Jullien et al. (2008) vonden dat 74,6% van de geselecteerde voetbalspelers voor de competitie

  tussen verschillende districten van Bourgogne geboren waren in het eerste semester en slechts

  25,4% in het tweede semester. Onderzoek toonde aan dat dit effect niet te wijten was aan een

  groter geboortecijfer van aangesloten voetbalspelers (n = 1862) uit het eerste semester van het

  geboortejaar 1988. Slechts 53,59% (n = 998) van alle Bourgondische voetballers werden

  geboren in het eerste semester, de overige 46,41% (n = 864) werden in het tweede semester

  geboren (Jullien et al., 2008). Verder bestudeerden zij in 2003 ook de Franse 14-jarigen

  tijdens de nationale beker. Zij vonden dat 76,8% van de spelers geboren waren in het eerste

  semester tegenover 23,2% in het tweede semester. Jullien et al. (2008) analyseerden ook de

  geboortedata van alle jeugdspelers geboren in 1984-1987 die geselecteerd werden voor

  internationale wedstrijden, georganiseerd door de UEFA/FIFA tijdens het seizoen 2002-2003.

  Ook hieruit bleek dat 77,3% van hen geboren waren in het eerste semester, tegenover 22,7%

  in het tweede semester. Hun bevindingen staan beschreven in tabel 1.

  Helsen et al. (2005) vonden voor meerdere Europese landen dat er significant (p < 0,05) meer

  geselecteerde spelers van de nationale selectie U15-U18 geboren waren in het eerste kwartaal

  dan in het laatste kwartaal van een selectiejaar. Voor de geselecteerde spelers van UEFA-

  tornooien werd enkel een significant verschil gevonden tussen de spelers geboren in het eerste

  en het laatste kwartaal bij de UEFA U16. Voor de oudere leeftijdscategorieën werd geen

  significant verschil gevonden (Helsen et al., 2005).

 • 18

  Tabel 1: Geboorteverdeling van U15, U16, U17 & U18 per land/per UEFA tornooi (Jullien et al., 2008)

 • 19

  1.2 Ontwikkeling van het lichaam

  1.2.1 Aërobe uithoudingsvermogen

  Longitudinale studies waarbij het aërobe uithoudingsvermogen gemeten wordt door VO2max

  bepalingen tonen aan dat het aërobe uithoudingsvermogen zich gelijklopend ontwikkelt met

  de lichaamslengte. De VO2max blijft echter wel toenemen eens de lichaamlengte zijn

  maximum bereikt heeft. Deze trend is meer aanwezig bij jongens dan bij meisjes (Armstrong,

  1991). Geithner et al. (2004) onderzochten in een longitudinale studie 210 spelers van 10 tot

  18 jaar. Jaarlijks werd de lichaamslengte, het lichaamsgewicht, de skeletale leeftijd en de

  VO2max gemeten. Geithner et al. (2004) vonden dat de VO2max het sterkst toenam op het

  moment van de groeipiek. De toename in snelheid waarmee de VO2max zich ontwikkelde

  bleek ongeveer twee jaar voor de groeipiek te starten (figuur 5). De relatieve VO2max, die

  uitgedrukt wordt in ml/min/kg, daalde licht tijdens en na de puberteit omdat het gewicht in

  deze periode sterker toeneemt dan de VO2max (Malina en Bouchard, 1991).

  Figuur 5: Gemiddelde snelheidscurves van de toename in VO2max in relatie met de relatieve leeftijd tot de

  piekgroeisnelheid van VO2max (Geithner et al., 2004)

  Malina en Bouchard (1991) vonden dat het absolute hartvolume sterk toenam tijdens de

  puberteit. Het hartvolume is op zijn beurt een significante determinant van het slagvolume, de

  cardiale output en dus ook voor de absolute VO2max. De totale longinhoud nam lineair toe

  met de lichaamslengte. Vroegmature spelers hebben een hogere absolute VO2max dan

  laatmature spelers.

 • 20

  1.2.2 Loopefficiëntie bij vroeg- en laatmature voetbalspelers

  Segers et al. (2009) onderzochten de invloed van maturiteit op de loopefficiëntie bij jonge

  voetballers. Voor dit onderzoek werden veertien jonge voetbalspelers (gemiddelde

  chronologische leeftijd = 14,3 jaar) geselecteerd uit het GYSP (Ghent Youth Soccer Project).

  Aan de hand van de skeletale leeftijd werden de proefpersonen opgedeeld in twee groepen: 7

  laatmature (minstens 1 jaar achter op de chronologische leeftijd) en 6 vroegmature spelers

  (minstens 1 jaar voor op de chronologische leeftijd). De loopefficiëntie werd bepaald op een

  loopband aan de hand van de submaximale VO2 bepalingen met een spirometer bij snelheden

  van 8, 9,5 en 11 km/u. Uit dit onderzoek (Segers et al., 2009) bleek dat er geen significant

  verschil is in loopefficiëntie tussen vroeg- en laatmature voetballers. Wel was de relatieve

  paslengte van de laatmature spelers groter dan deze van de vroegmature spelers en dit bij alle

  opgelegde snelheden. Dit was het gevolg van een grotere anteversie bij het hielcontact en een

  kleinere kniehoek tijdens de zwaaifase bij laatmature spelers.

  Figuur 6: Hartvolume en VO2max bij vroeg- en laatmature voetbalspelers

 • 21

  1.3 Antropometrie

  Het begrip “antropometrie” wordt in het woordenboek omschreven als het bepalen van de

  afmetingen van het menselijk lichaam. De antropometrische kenmerken die voor ons

  onderzoek van toepassing zijn, betreffen de lichaamslengte, het lichaamsgewicht, de

  zithoogte, de beenlengte en het vetpercentage. Lichaamslengte en lichaamsgewicht worden

  hieronder besproken. De overige kenmerken, waarover bijzonder weinig voetbalspecifieke

  literatuur te vinden was, zijn samengevat in tabel 2.

  1.3.1 Lichaamslengte

  Le Gall et al. (2008) onderzochten 161 Franse nationale jeugdvoetballers, die uitkwamen bij

  de U14, U15 en U16. De gemiddelde lichaamslengte voor deze leeftijdscategorieën betrof

  respectievelijk 165,0 ± 8,8 cm, 170,8 ± 8,0 cm en 175,3 ± 8,2 cm. Le Gall et al. (2008)

  rapporteerden een significant verschil (d = 0,85; p < 0,01) in lichaamslengte bij zowel de

  internationals als de professionals ten opzichte van de amateurs. In een studie van Carling et

  al. (2009) werden 165 Franse nationale voetbalspelers (U14) geanalyseerd. Ze werden

  opgedeeld in vier verschillende categorieën. Groep 1 (Q1) bevatte de kinderen die geboren

  waren in het eerste kwartaal (januari t.e.m. maart) van het geboortejaar. De tweede (Q2),

  derde (Q3) en vierde (Q4) bestonden respectievelijk uit spelers geboren in het tweede, derde

  en laatste kwartaal van hetzelfde geboortejaar. Carling et al. (2009) constateerden dat de

  gemiddelde lichaamslengte daalde naarmate men later op het jaar geboren werd. Wat

  lichaamslengte betreft vond men een significant verschil (p = 0,009) bij de spelers uit het

  vierde kwartaal (Q4) in vergelijking met de kinderen uit de andere kwartalen. Binnen dezelfde

  leeftijdscategorie (U14) onderzochten Wong et al. (2009) 70 Chinese voetbalspelers en het

  verschil naargelang hun positie op het veld. De doelmannen (n = 10) hebben een gemiddelde

  lichaamslengte van 169 ± 6 cm, bij de verdedigers (n = 20) bedraagt deze 167 ± 7 cm. De

  middenvelders (n = 25) waren kleiner dan zowel de doelmannen en de verdedigers, nl. 165 ±

  8 cm. De aanvallers (n = 15) lieten gemiddeld de laagste lichaamslengte optekenen, namelijk

  156 ± 11 cm. Wong et al. (2009) vonden een significant positioneel verschil (p < 0,01) in

  lichaamslengte. Aanvallers waren significant kleiner (p < 0,01) ten opzichte van zowel de

  doelmannen, de verdedigers en de middenvelders. Het onderzoek van StrØyer et al. (2004)

  deed een longitudinale studie bij 26 voetbalspelers (U13), geselecteerd uit de drie beste

  Deense clubs. StrØyer et al. (2004) vergeleken hierbij de lichaamslengte bij het begin en het

  einde van de puberteit. De lichaamslengte bij aanvang van de puberteit bedroeg 154,1 ± 8,2

  cm, op het einde van de puberteit was dit 172,2 ± 6,1 cm. Soortgelijke studies bij dezelfde

 • 22

  doelgroep leverden gelijkaardige resultaten op wat betreft gemiddelde lichaamslengte

  (Figueiredo et al., 2009, 2010; Leatt et al., 1987; Rahkila et al., 1989).

  Vaeyens et al. (2006) voerden een onderzoek met 160 Belgische nationale jeugdspelers uit

  verschillende leeftijdscategorieën (U13-U16). Bij de U13 werd een gemiddelde

  lichaamslengte van 151,8 ± 6,6 cm vastgesteld. Bij de U14, U15 en U16 werden

  respectievelijk gemiddelde lichaamslengtes van 157,7 ± 8,4 cm, 167,5 ± 8,8 cm en 171,7 ±

  7,4 cm gerapporteerd. Vaeyens et al. (2006) vonden geen significant verschil tussen de

  verschillende groepen binnen eenzelfde leeftijdscategorie. Een studie van Janssens et al.

  (2002) onderzochten 11-12 jarige Vlaamse jeugdvoetballers. De groep werd opgedeeld in drie

  verschillende klassen, gebaseerd op niveau. De 63 spelers uit eerste en tweede klasse lieten

  een gemiddelde lichaamslengte van 150,6 ± 7,0 cm optekenen. De tweede groep, bestaande

  uit 65 jeugdspelers van derde en vierde klasse, had een gemiddelde lichaamslengte van 150,0

  ± 7,9 cm. De derde groep bestond uit 37 spelers die op gewestelijk niveau voetballen. Bij deze

  groep bedraagt de gemiddelde lichaamslengte 152,4 ± 8,0 cm. Janssens et al. (2002) vonden

  echter geen significant verschil wat betreft de lichaamslengte.

  1.3.2 Lichaamsgewicht

  Naast de lichaamslengte wordt meestal ook het lichaamsgewicht nagegaan. In de studie van

  Le Gall et al. (2008) vond men een gemiddeld lichaamsgewicht van 53,8 ± 9,5 kg voor de

  U14, die speelden in de Franse nationale jeugdreeksen. Voor de U15 en U16 vond men

  respectievelijk 60,3 ± 9,2 kg en 66,0 ± 8,2 kg. Le Gall et al. (2008) constateerden een

  significant verschil (d = 0,56; p < 0,05) tussen professionals en amateurspelers. Bij een

  soortgelijke studie (Carling et al., 2009), werden eveneens Franse jeugdspelers (U14) op

  nationaal niveau getest. Deze studie rapporteerde de waarden per kwartaal waarin de spelers

  werden geboren. Bij de spelers uit het eerste kwartaal van hun geboortejaar (Q1) werd een

  gemiddeld lichaamsgewicht van 52,77 ± 9,41 kg gerapporteerd. Bij spelers uit het tweede

  kwartaal (Q2) bedroeg deze waarde 52,34 ± 8,89 kg. Spelers uit het derde (Q3) en het vierde

  kwartaal lieten respectievelijk volgende waardes optekenen: 51,67 ± 10,74 kg en 45,52 ± 6,47

  kg. Hier vonden Carling et al. (2009) een trend tot significantie (p = 0,0625), waarbij spelers

  uit het vierde kwartaal (Q4) de laagste waarden lieten optekenen. In de studie van Wong et al.

  (2009) werd een significant verschil (p < 0,01) gerapporteerd wat betreft het lichaamsgewicht

  op de verschillende posities. Aanvallers waren beduidend lichter dan doelmannen (p < 0,05),

  verdedigers (p < 0,001) en middenvelders (p < 0,05). Figueiredo et al. (2010) rapporteerden

 • 23

  volgende gegevens voor respectievelijk de groepen van de U11-U12 en de U13-U14: 38,1 ±

  6,1 kg en 54,0 ± 10, 0 kg.

  Vaeyens et al. (2006) stelden dat er geen significante verschillen aanwezig zijn in

  lichaamsgewicht tussen de verschillende groepen bij iedere leeftijdscategorie. In een andere

  studie met voetbalspelers uit Vlaanderen (Janssens et al., 2002) vergeleek men verschillende

  speelniveaus ten opzichte van elkaar. Op vlak van lichaamsgewicht werd een significant

  verschil gerapporteerd. Jeugdspelers uit eerste en tweede nationale vertoonden een significant

  (p < 0,05) lager gemiddeld lichaamsgewicht in vergelijking met spelers uit de regionale

  reeksen.

 • 24

 • 25

 • 26

  1.4 Voetbalspecifieke conditie

  Onder voetbalspecifieke conditie verstaan we alle karakteristieken die een voetbalspeler nodig

  heeft tijdens een wedstrijd. Deze karakteristieken kunnen geïdentificeerd worden door

  voetbalwedstrijden te analyseren. Een overzicht van de bevindingen van studies omtrent

  voetbalspecifieke conditie worden hieronder beschreven. Studies die nagingen welke acties en

  bewegingspatronen tijdens de wedstrijd uitgevoerd werden, vonden een zeer uitgebreid

  gamma aan acties (Bangsbo et al., 2006). Thomas and Reilly (1976) meenden dat tijdens een

  match een speler uit de hoogste klasse van Engelse competitie gemiddeld 1000 maal verandert

  van bewegingsvorm en dat elke vorm gemiddeld slechts 5 à 6 seconden duurt. We nemen

  eerst deze verschillende bewegingsvormen onder de loep. Vervolgens komen verschillende

  wedstrijdspecifieke kenmerken aan bod.

  1.4.1 Verschillende acties

  Tijdens een voetbalwedstrijd maken spelers meerdere loopacties aan verschillende intensiteit

  en van verschillende duur. Onderzoek bij profvoetballers wees uit dat spelers tijdens een

  volledige wedstrijd gemiddeld 8 tot 13 kilometer afleggen. De afstanden tijdens een wedstrijd

  zijn sterk afhankelijk van de positie waarop de speler speelt. Een middenvelder maalde de

  grootste afstand af (10-13 km), een keeper de kleinste (3-5 km). De afstand die verdedigers en

  aanvallers aflegden, lag gemiddeld tussen 7 en 10 kilometer (StØlen et al., 2005; Bangsbo et

  al., 2006; Di Salvo et al., 2009). Tijdens een volledige wedstrijd worden door elke speler

  gemiddeld 1000 tot 1400 acties verricht. Dit zijn hoofdzakelijk acties van korte duur. Dit

  komt overeen met een nieuwe actie elke 4 à 6 seconden (StØlen et al., 2005). In de eerste

  plaats wordt hier gedacht aan snelheids- en richtingsveranderingen, maar natuurlijk ook

  voetbalspecifieke acties. Een professionele speler kopt gemiddeld tien maal, tackelt vijftien

  maal, heeft vijftig balcontacten en geeft dertig passes tijdens een wedstrijd. Elk van deze

  acties gaat gepaard met sterke contracties van verschillende spieren om het evenwicht en de

  controle over de bal te bewaren. Tijdens een wedstrijd start een voetbalspeler elke 90

  seconden een sprint. Elke sprint duurt gemiddeld 2 tot 4 seconden (StØlen et al., 2005). Mohr

  et al. (2003) concludeerden hieruit dat in het voetbal kracht en vermogen even belangrijk zijn

  als uithouding.

  1.4.2 Intensiteit

  Enkele studies probeerden de intensiteit van een voetbalwedstrijd te bepalen aan de hand van

  metingen op zuurstofverbruik. Ogushi et al. (1993 uit StØlen et al., 2005) onderzochten de

 • 27

  gemiddelde VO2 van twee spelers tijdens een voetbalmatch met behulp van een Douglas-

  gaszak gedurende 3 minuten. Het gemiddeld gemeten zuurstofverbruik was respectievelijk 35

  en 38 ml/kg/min in de eerste helft en 29 en 30 ml/kg/min in de tweede helft. Deze waarden

  kwamen ongeveer overeen met 56-61% en 47-49% van de maximale zuurstofopname van

  deze twee spelers. De resultaten van deze studies bleken niet volledig accuraat omdat de

  meetapparatuur de maximale prestatie verhinderde (Ogushi et al., 1993 uit StØlen et al.,

  2005). Bijgevolg gaven enkele onderzoekers er de voorkeur aan om de intensiteit in te

  schatten aan de hand van loopsnelheid en -richting. Mohr et al. (2003 uit StØlen et al., 2005)

  deelden de voetbalverplaatsingen op in subcategorieën: wandelen, joggen, zijlings lopen,

  sprinten en achterwaarts lopen. Mohr et al. (2003 uit StØlen et al., 2005) vonden dat tijdens

  een voetbalwedstrijd in de Deense hoogste klasse gemiddeld 19,5% van de tijd werd stil

  gestaan, 41,8% gewandeld, 16,7% gejogd, 16,8% gelopen en 1,4% gesprint. De resterende

  3,7% van de tijd werden andere bewegingsvormen gebruikt die niet onder een van de

  voorgaande categorieën vielen (StØlen et al., 2005). De definiëring van de bewegingsvormen

  in de literatuur is voor eenzelfde categorie niet altijd identiek. Volgens StØlen et al. (2005)

  was dit te wijten aan de grote verschillen tussen de competities in verschillende landen. Een

  oplossing voor dit probleem is volgens StØlen et al. (2005) het gebruik van

  hartfrequentieregistraties. De frequentie waarmee het hart slaat is een parameter voor de

  intensiteit van de belasting. Dit is een veel objectievere manier om de intensiteit te meten en

  bovendien is het een meetmethode die de speler minimaal hindert tijdens het voetballen.

  Ascensão et al. (2008) maten de hartfrequentie van zestien spelers uit de Portugese tweede

  klasse. De gemiddelde hartslag tijdens de wedstrijd was 173 ± 8,8 slagen per minuut en de

  gemiddelde maximale hartslag was 195,6 ± 6,0 slagen per minuut. Dit kwam respectievelijk

  overeen met 87,1 ± 3,2% en 99,7 ± 7,0% van de maximale hartfrequentie die vooraf werd

  bepaald. StØlen et al. (2005) stelden dat de gemiddelde intensiteit tijdens een profwedstrijd

  tussen de 80% en de 90% van de maximale hartfrequentie ligt. Flanagan en Merrick (2002)

  gebruikten duur- en hartfrequentieregistraties om de wedstrijdbelasting te bepalen. De

  hartfrequenties werden omgezet naar een waarde die de intensiteit weerspiegelde. Vervolgens

  werd deze waarde vermenigvuldigd met de tijd en werd de totale belasting bekomen. De

  methode van Flanagan en Merrick kwantificeerde een bepaalde belasting gelijkaardig aan

  spirometrische meetmethoden. Deze methode kan enerzijds gebruikt worden om de

  wedstrijdbelasting te meten en anderzijds kan op deze manier ook de trainingsbelasting

  berekend worden. Zo kan de training optimaal geperiodiseerd worden op een eenvoudige

  manier.

 • 28

  1.4.3 Het uithoudingsvermogen

  Door de lange duur van een voetbalwedstrijd, is voetbal vooral afhankelijk van het aërobe

  metabolisme. De gemiddelde intensiteit ligt tussen de 80-90% van de HFmax. (StØlen et al.,

  2005)Een hogere gemiddelde intensiteit zou onmogelijk zijn omdat dit leidt tot een

  accumulatie van lactaat in het bloed. Dit leidt op zijn beurt na verloop van tijd tot een

  prestatievermindering. Toch zal een speler tijdens de wedstrijd vaak ook anaërobe energie

  leveren. Hij zal dan tijdelijk lactaat accumuleren door inspanningen aan een zeer hoge

  intensiteit uit te voeren. Deze worden afgewisseld met periodes van lage intensiteit, waardoor

  het gevormde lactaat afgebroken kan worden (StØlen et al., 2005).

  Het VO2max niveau is een maat voor het algemeen aëroob uithoudingsvermogen. De absolute

  VO2max staat voor de maximale hoeveelheid zuurstof die de spieren of het menselijk lichaam

  per tijdseenheid kunnen opnemen tijdens een lichamelijke inspanning. Deze waarde wordt

  uitgedrukt in liter per minuut (L/min). Bij de relatieve VO2max-score wordt bovendien

  rekening gehouden met het lichaamsgewicht. De relatieve VO2max-waarden worden

  uitgedrukt in ml/kg/min (Vrijens et al., 2007).

  Uit de studie van Le Gall et al. (2008) halen we de relatieve VO2max-scores voor de Franse

  jeugdspelers. Deze VO2max-waarden werden berekend aan de hand van een looptest waarbij

  de snelheid voor de te overbruggen 20 meter progressief steeg. Binnen de U14 vinden Le Gall

  et al. (2008) voor de internationals, de professionele en de amateurspelers respectievelijk

  volgende waarden: 59,2 ± 3,2 ml/kg/min, 58,2 ± 2,69 ml/kg/min en 57,8 ± 2,8 ml/kg/min.

  Voor de U15 bedroegen deze waarden voor de internationals 61,5 ± 3,87 ml/kg/min, voor de

  professionals 59,9 ± 2,7 ml/kg/min. Bij de amateurs rapporteerde men 60,1 ± 3,6 ml/kg/min.

  Bij de U16 waren de relatieve VO2max-waarden respectievelijk 62,4 ± 2,7 ml/kg/min, 62,2 ±

  3,2 ml/kg/min en 61,7 ± 3,7 ml/kg/min voor de internationals, de professionals en de

  amateurs. Le Gall et al. (2008) stelden geen significante verschillen vast binnen eenzelfde

  leeftijdscategorie op de verschillende niveaus.

  Carling et al. (2009) analyseerden tijdens hun onderzoek ook de relatieve VO2max-waarden.

  Hiervoor gebruikte men dezelfde test die Le Gall et al. (2008) hanteerden. Deze wordt

  uitvoerig beschreven in de studie van Chtara et al. (2005). Carling et al. (2009) maakten bij de

  Franse jeugdvoetballers een opdeling op basis van het kwartaal waarin men werd geboren. De

  gemiddelde relatieve VO2max voor spelers uit het eerste kwartaal bedraagt 58,50 ± 2,93

  ml/kg/min. Spelers geboren in het tweede kwartaal behaalden een relatieve VO2max-waarde

 • 29

  van 58,05 ± 3,81 ml/kg/min. Uit de resultaten van de spelers uit het derde en het vierde

  kwartaal haalden Carling et al. (2009) respectievelijk volgende scores: 56,80 ± 2,71

  ml/kg/min en 58,14 ± 1,83 ml/kg/min. De studie vond een significant verschil in de geschatte

  VO2max-waarden, zowel bij Q1 en Q2 ten opzichte van Q3 (p < 0,007). Wong et al. (2009)

  beschreven eveneens de relatieve VO2max-scores bij jeugdspelers. De relatieve VO2max-

  waarden werden bepaald via een looptest op een loopband in het labo. Bij de Chinese U14

  vond men positioneel geen significante verschillen voor de relatieve VO2max op de looptest.

  StrØyer et al. (2004) gebruikte nog een andere testmethode in het lab om de relatieve

  VO2max te bepalen. Eerst voerden de Deense jeugdvoetballers twee submaximale testen uit.

  Vervolgens werden de behaalde scores op deze test gebruikt voor het bepalen van de relatieve

  VO2max. De elitespelers op het einde van hun puberteit behaalden een significant hogere

  absolute VO2max-score (p < 0,05) in vergelijking met de elitespelers aan de start van de

  puberteit. Wanneer dit resultaat echter aan het lichaamsgewicht gekoppeld werd, dan vervalt

  deze significantie (p < 0,16). Algemeen besloot StrØyer et al. (2004) dat de elitespelers bij het

  begin van de puberteit op een hoger niveau presteerden (p < 0,05), zowel op de absolute als de

  relatieve VO2max-waarden tijdens wedstrijden, in vergelijking met de scores van de niet-elite

  spelers aan het begin van de puberteit. De oudere elitespelers scoorden significant beter dan

  de jonge elitespelers, opnieuw op zowel de absolute als de relatieve VO2max-waarden.

 • 30

  1.5 Conditietesten

  Kennis omtrent welke conditionele componenten noodzakelijk zijn in een bepaalde sport kan

  erg nuttig zijn in het begeleiden van de atleet. Toch is het zinloos te weten welke

  componenten je nodig hebt, als je niet kan meten in welke mate deze componenten aanwezig

  zijn bij de atleet in kwestie. In de literatuur zijn verschillende testen beschreven om de

  conditie van een atleet te meten. Elke test meet een specifiek element van de conditie.

  Hieronder volgt een overzicht van enkele testen die de uithoudingscapaciteit van atleten

  meten.

  1.5.1 Endurance shuttle run test (ESRT)

  De endurance shuttle run wordt gebruikt als testmethode om de cardiorespiratorische

  uithouding na te gaan bij jeugdvoetballers. De spelers trachten zo lang mogelijk heen en weer

  te lopen tussen twee lijnen die gelegen zijn op 20 meter afstand van elkaar. Het tempo wordt

  opgelegd door middel van een biepgeluid dat op regelmatige tijdstippen wordt uitgezonden en

  progressief toeneemt. De speler dient ervoor te zorgen dat hij op het einde van de 20 meter

  lange strook is wanneer het signaal weerklinkt. Hij moet telkens minstens één voet over de

  lijn plaatsen, kort draaien en pas op de bieptoon vertrekken in de tegenovergestelde richting.

  De snelheid in het begin van de test is laag, maar neemt progressief toe in functie van de tijd.

  Wanneer de speler er niet meer in slaagt tijdig, met andere woorden voor het biepsignaal, de

  lijn te bereiken, stopt voor hem de test. Zijn prestatie wordt geëvalueerd op basis van het

  aantal gelopen lengtes en/of de volgehouden minuten (tot op een halve minuut nauwkeurig).

  Voor kinderen tot en met 17 jaar is het mogelijk de VO2max te schatten op basis van volgende

  formule (Philippaerts et al., 2004):.

  VO2max = 31,025 + (3,238 * X1) + (0,1536 X1 * X2)

  X1 = eindsnelheid die de persoon haalt

  X2= leeftijd (in jaartal afgerond naar beneden)

  Voor personen die ouder zijn dan 18 jaar wordt een andere formule gehanteerd. De geschatte

  VO2max is enkel gerelateerd aan de maximale snelheid waarbij de leeftijd constant werd

  gehouden op 18 jaar. De VO2max kon via volgende formule berekend worden (Philippaerts et

  al., 2004):

  VO2max = -24,4 + (6 * X1)

  X1= eindsnelheid die de persoon haalt

 • 31

  1.5.2 Coopertest

  De Coopertest wordt gebruikt om het cyclisch aëroob uithoudingsvermogen te evalueren. De

  speler moet een zo‟n groot mogelijke afstand afleggen in 12 minuten tijd. De test wordt best

  afgenomen op een vlak parcours. Het resultaat van de test is de loopafstand (tot op 50 m

  nauwkeurig) (Philippaerts et al., 2004). De VO2max wordt bij deze test als volgt geschat:

  VO2max = 22,36 * afgelegde afstand in kilometer – 11,29

  1.5.3 Test van Hoff:

  Het testprotocol van de test van Hoff bestaat erin om een vastgelegd parcours met de bal aan

  de voet, zo veel mogelijk af te leggen in 10 minuten tijd. Het parcours is precies 290 m lang

  en omvat verschillende richtingsveranderingen en sprongen. Wanneer de 10 minuten

  verstreken zijn, kan de totaal afgelegde afstand berekend worden. Na 5 en na 9 minuten wordt

  de tussentijd doorgegeven aan de proefpersonen (Chamari et al., 2005; Williams et al., 2009).

  Uit de studie van Chamari et al. (2005) blijkt dat de afstand afgelegd in die 10 minuten sterk

  correleert met de VO2max, gemeten aan de hand van een laboratoriumtest op een hellende

  loopband waarbij de longventilatie werd gemeten. Deze test werd specifiek ontwikkeld om de

  conditie bij voetballers te meten. Toch kunnen we stellen dat deze test niet wedstrijdspecifiek

  is omdat de test vereist dat de speler een lange periode met de bal aan de voet loopt. Dit doet

  zich in een wedstrijdsituatie echter zelden of nooit voor (Williams et al., 2009).

  1.5.4 Ekblom endurance test:

  De Ekblom endurance test is net zoals de Hoff test een uithoudingstest waarbij een parcours

  doorlopen moet worden. In tegenstelling tot de Hoff test gebeurt het doorlopen van het

  parcours bij deze test zonder bal. Naast veel richtingsveranderingen omvat het parcours

  meerdere voetbalspecifieke acties zoals sprongen, zijwaarts en achterwaarts lopen. De atleet

  moet het parcours vier maal na elkaar afleggen in een zo kort mogelijk tijd (Williams et al.,

  2009). Aanvankelijk werd er geen test-retest betrouwbaarheid gevonden, wat de mindere

  populariteit van de test kan verklaren. Williams et al. (2009) onderzochten deze test-retest

  betrouwbaarheid door drie maal de Ekblom endurance test af te nemen bij dezelfde

  proefpersonen verspreid over 10 dagen met een minimum rustperiode van 48 uur tussen elke

  testafname. Uit hun resultaten blijkt dat de eerst testafname systematisch verschilt van de 2

  andere testafnames. Dit verschil was echter niet significant (F = 4,119; p < 0,057). De tijd

  waarin het parcours afgelegd werd, daalde systematisch tussen test 1 en test 2. Tussen test 2

 • 32

  en test 3 werd geen systematische afname gevonden (Williams et al., 2009). Williams et al.

  (2009) schreven dit fenomeen derhalve toe aan gewenning aan de test.

  1.5.5 Yo-Yo Intermittent Recovery Test

  De meest gehanteerde en aanvaarde methodes om de capaciteiten van voetballers na te gaan

  waren tot op heden de coopertest en de Légertest. Dit zijn echter continue testprocedures,

  waarvan de relevantie meer en meer in vraag wordt gesteld. Daarom ontwikkelde men een test

  die specifiek en praktijkgericht werkt, namelijk de Yo-Yo Intermittent Recovery Test (Yo-Yo

  IRT). Aan de basis voor de ontwikkeling van deze test ligt de Léger multistage fitness test. De

  Yo-Yo Intermittent Recovery test is een veelvuldig gebruikte testmethode binnen een brede

  waaier van sporttakken (Bangsbo et al., 2008).

  De Yo-Yo Intermittent Recovery Test is een alternatieve vorm van de shuttle run test, waarbij

  de proefpersonen telkens een afstand van 20 meter heen en 20 meter terug dienen af te leggen

  (zie figuur 7). Zoals blijkt uit tabel 3 wordt de loopsnelheid stelselmatig opgedreven. Telkens

  de speler heen en terug heeft gelopen, krijgt deze 10 seconden actieve rust. De loopsnelheid

  wordt aangegeven door een biepsignaal (Castagna et al., 2006). Indien een voetballer er niet

  in slaagt de 40 meter tijdig af te leggen, krijgt deze een eerste waarschuwing. Men beschouwt

  de test als afgelopen nadat de atleet in kwestie twee waarschuwingen achter zijn naam heeft

  staan of deze zelf beslist uit de test te stappen. Het is de bedoeling dat de deelnemers

  volharden tot volledige uitputting.

  Figuur 7: Opstelling Yo-Yo Intermittent Recovery Test

  Er bestaan twee verschillende versies van deze test, namelijk level 1 en level 2. Beide testen

  bekijken de persoonlijke capaciteiten om een herhaaldelijke inspanning aan hoge intensiteit

  vol te houden (Rampinini et al., 2009). Het onderscheid in levels wordt gemaakt door een

  verschil in aanvangssnelheid. Bij de Yo-Yo IRT Level 1 ligt de startsnelheid beduidend lager

  dan bij de Yo-Yo IRT Level 2.

 • 33

  Tabel 3: Testprotocol Yo-Yo Intermittent Recovery Test L1 (Castagna et al., 2008 )

  De Yo-Yo IRT Level 1 focust vooral op het optimale gebruik van het aërobe energiesysteem

  en analyseert de individuele uithoudingscapaciteit. De Yo-Yo IRT Level 1 vraagt maximale

  aërobe responsen, maar ook het anaërobe systeem wordt aangesproken. Deze gegevens zorgen

  ervoor dat deze variant zeer wedstrijdspecifiek is. Tijdens een voetbalwedstrijd wordt immers

  constant beroep gedaan op zowel het aërobe als het anaërobe systeem, door het leveren van

  inspanningen aan verschillende intensiteit en duur (Castagna et al., 2006).

  De Yo-Yo IRT Level 2 spreekt eveneens het aërobe en het anaërobe systeem aan, door de

  herhaaldelijke inspanningen aan hoge intensiteit (Bangsbo et al., 2008). De Yo-Yo IRT Level

  2 wordt vaak gebruikt voor het schatten van de VO2max van goedgetrainde atleten. De

  voornaamste reden hiervoor is de kortere duurtijd van deze testafname.

  1.5.5.1 Validiteit en betrouwbaarheid

  Beide tests worden beschouwd als valide veldtesten van de algemene en de voetbalspecifieke

  uithoudingscapaciteit. Tot op heden is echter enkel de Yo-Yo IRT Level 1 intern en extern

  gevalideerd (Castagna et al., 2006).

  De Yo-Yo IRT Level 1 is tevens goed reproduceerbaar. Bangsbo et al. (2008) vonden dat een

  retest binnen een week praktisch identieke resultaten opleverde als bij de eerste afname. Bij

  een groep van 16 recreatieve sporters vonden Bangsbo et al. (2008) een correlatie van 0,95.

  Bij de Yo-Yo IRT Level 2 vond hij eveneens gelijkaardige resultaten tijdens een tweede

  sessie, afgenomen binnen een week.

 • 34

  1.5.5.2 Voetbalspecifieke resultaten

  De geleverde prestaties op de Yo-Yo IRT komen goed overeen met de gemeten prestaties op

  het veld tijdens wedstrijden. Castagna et al. (2009) vonden in een studie met 21 Portugese

  jeugdvoetballers (14,1 ± 0,2 jaar) een sterke correlatie (r = 0,77; p < 0,001) tussen activiteiten

  aan hoge intensiteit (snelheid > 13km/u) en de afstand gelopen op de Yo-Yo IRT Level 1. De

  hypothese dat de Yo-Yo IRT Level 1 een goede indicator is voor wedstrijdgerelateerde

  fysieke prestaties bij jongeren, werd hierbij bevestigd.

  Krustrup et al. (2003) stelden eerder al een grote correlatie (r = 0,71; p < 0,05) vast bij

  volwassen voetbalspelers (r = 0,76; p < 0,05) tussen de prestatie op de Yo-Yo IRT en de

  hoeveelheid aan inspanningen aan hoge intensiteit (snelheid > 15 km/u). De grote

  gevoeligheid van deze test laat de onderzoekers toe een gedetailleerde analyse te maken over

  de fysieke capaciteiten van voetbalspelers over verscheidene seizoenen en zelfs over

  veranderingen binnen eenzelfde seizoen. Bij elitespelers vond men een verbetering van maar

  liefst 25 ± 6% (p < 0,05) op hun prestatie vóór de seizoensvoorbereiding ten opzichte van de

  competitiestart (Krustrup et al., 2003).

  De studie van Castagna et al. (2009) werkte met 21 spelers van 14,1 ± 0,2 jaar. De resultaten

  op de Yo-Yo IRT Level 1 (842 ± 352m) vertonen een significant verband met

  wedstrijdgegevens van dezelfde spelers. Zowel inspanningen aan hoge intensiteit (snelheid >

  13km/u) (r = 0,77; p < 0,0001) als de totale afstand afgelegd gedurende een wedstrijd (r =

  0,71; p = 0,0003) hebben een grote correlatie met de prestaties op de Yo-Yo IRT Level 1.

  Deze waarden stemmen overeen met hetgeen Krustrup et al. (2003, 2005) hebben

  waargenomen bij volwassen mannelijke en vrouwelijke voetbalspelers.

  De studie van Castagna et al. (2009) rapporteert als allereerste waarden voor jonge (14,1 ± 0.2

  jaar) voetbalspelers op de Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1. Hieruit blijkt dat jonge

  spelers op de Yo-Yo IRT Level 1 afstanden lopen van 400 tot 1500 meter. Deze afstanden

  zijn significant lager dan de waarden die werden opgetekend voor matig actieve, volwassen

  mannelijke subjecten (1793m, 600-2320m), professionele mannelijke (2040-2260m) en

  vrouwelijke (1379m, 600-1960m) voetbalspelers (Krustrup et al., 2003 en 2005; Mohr et al.,

  2003). In de studie van Hill-Haas et al. (2009) worden eveneens afstanden van

  jeugdvoetballers op de Yo-Yo IRT Level 1 gerapporteerd. De cijfers beschrijven de resultaten

  van 25 Australische voetbalspelers (14,6 ± 0,9 jaar), die de Yo-Yo IRT Level 1 twee maal

  hebben afgelegd, voor en na een specifiek trainingsprogramma. Twee groepen volgden een

 • 35

  verschillend 7-weken durend programma, maar beiden lieten een significante verbetering

  optekenen (p < 0,05). De groep, die een intervaltrainingsprogramma volgden, liepen op de

  pre- en posttest respectievelijk 1764 ± 256m en 2151 ± 261m. De totale afstanden afgelegd

  door de groep die trainde op basis van wedstrijdvormen bedroegen 1488 ± 345m op de pretest

  en 1742 ± 362m op de posttest (Hill-Haas et al., 2009).

  De meeste onderzoeken werden echter uitgevoerd op volwassen voetbalspelers op

  verschillende niveaus. Zowel internationale, nationale en regionale spelers kwamen aan bod.

  De resultaten op de Yo-Yo Intermittent Recovery Tests tonen significant betere prestaties van

  spelers op hoog niveau in vergelijking met hun collega‟s op lager niveau. Internationals

  (2420m; n = 25) presteerden duidelijk beter dan spelers op nationaal (2190m; n = 75) en

  provinciaal niveau (2030m; n = 89) (Bangsbo et al., 2008; Rampinini et al., 2009). Hetzelfde

  fenomeen van betere prestaties op hoger niveau, werd gerapporteerd bij een onderzoek met

  vrouwelijke voetbalspeelsters en mannelijke scheidsrechters (Bangsbo et al., 2008). Een

  soortgelijke relatie werd eveneens gevonden door Rampinini et al. (2009). Hierbij maakte

  men gewoon een opsplitsing tussen professionele en amateurvoetballers (respectievelijk 2231

  ± 294m versus 1827 ± 292m; d = 1.14; p < 0,002).

  Er is bovendien een verband tussen de prestatie op de Yo-Yo Intermittent Recovery Test

  Level 1 en de positie op het veld (Bangsbo et al., 2008). Doelmannen bleken minder te

  presteren ten opzichte van de veldspelers. Centrale verdedigers en middenvelders legden dan

  weer minder afstand af in vergelijking met flankverdedigers en middenvelders. Bij een

  analyse op de Yo-Yo IRT Level 2 zijn er geen significante verschillen waarneembaar, alleen

  lijkt het erop dat aanvallers iets minder goed presteren (Bangsbo et al., 2008).

  Wanneer de prestaties worden vergeleken op de Yo-Yo IRT Level 2, dan constateerden

  Bangsbo et al. (2008) dat de waargenomen verschillen op deze test nog groter zijn naargelang

  het niveau waarop men de sport beoefent. Bij ploegsporten zal er altijd een grote variabiliteit

  in prestaties waar te nemen zijn. Toch ziet men dat iedere sport een standaard heeft om de

  sport in kwestie te kunnen beoefenen. Prestaties op de Yo-Yo Intermittent Recovery Tests

  stijgen progressief naargelang de leeftijd (Bangsbo et al., 2008).

  Observaties toonden een significante correlatie tussen de prestaties op de Yo-Yo IRT Level 1

  en het aantal inspanningen aan hoge intensiteit binnen een voetbalwedstrijd, bij zowel spelers

  als scheidsrechters. De test kan zelfs veranderingen waarnemen op vlak van de fysieke

  conditie binnen één seizoen (Bangsbo et al., 2008).

 • 36

  1.5.5.2.1 Fysiologische parameters

  Bangsbo et al. (2008) vonden dat de hartslag progressief stijgt tijdens zowel de Yo-Yo IRT

  Level 1 als de Yo-Yo IRT Level 2. Dit wijst op een verhoogde zuurstofopname (VO2max)

  gedurende de inspanningstest. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat de toename sneller plaats

  vindt bij de Yo-Yo IRT Level 2. De waargenomen hartfrequenties stemden overeen met de

  data gevonden op een loopband, 100% ± 1% en 99% ± 1% respectievelijk. De test is hiermee

  een goed instrument om snel de individuele maximale hartslag te bepalen. Deze gegevens

  kunnen gebruikt en geëvalueerd worden op het oefenveld. Rampinini et al. (2009) vonden

  geen significant verschil in hartfrequentie tussen professionele en amateurvoetballers (p =

  0,978) of tussen de Yo-Yo IRT Level 1 en Yo-Yo IRT Level 2 (p = 0,151). Tijdens een studie

  van Krustrup et al. (2003) werden de maximale hartfrequenties van spelers op de Yo-Yo IRT

  Level 1 en een test op een loopband met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat de maximale

  hartslag zeer goed (99 ± 1%) overeenstemde met de resultaten op de loopband. De individuele

  prestatie op de Yo-Yo IRT Level 1 liet een significante inverse relatie optekenen wat betreft

  het percentage van de piekhartslag waaraan men liep gedurende de Yo-Yo IRT Level 1 na zes

  en negen minuten. Na drie minuten was er nog geen significant inverse relatie waarneembaar

  (Krustrup et al., 2003).

  De anaërobe energieproductie en voornamelijk de lactaatproductie lagen hoger bij de Yo-Yo

  IRT Level 2. Het aandeel glycogeen dat wordt verbruikt ligt ook hoger in deze test. Hieruit

  besluiten Bangsbo et al. (2008) dat de Yo-Yo IRT Level 1 zich voornamelijk toelegt op het

  herhaaldelijk leveren van aërobe inspanningen aan hoge intensiteit. De Yo-Yo IRT Level 2

  daarentegen grijpt tijdens de inspanning, naast de aërobe component, ook vaak terug op het

  anaërobe systeem (Bangsbo et al., 2008). In een andere studie (Rampinini et al., 2009) werden

  soortgelijke resultaten teruggevonden. De lactaatconcentratie en de concentratie H+ in het

  bloed bleken hoger na het uitvoeren van een Yo-Yo IRT Level 2 in vergelijking met de

  waarden na het afleggen van de Yo-Yo IRT Level 1 (12,0 ± 1,7 versus 10,9 ± 1,5 mmol l-1

  ; p

  = 0,001; d = 0,60 en 65,1 ± 4,9 vs 60,5 ± 4,4 mmol l-1

  ; p = 0,001; d = 0,88 respectievelijk).

  Het onderzoek van Rampinini et al. (2009) merkte een significante interactie voor de

  accumulatie van lactaat uit het bloed tussen het type Yo-Yo IRT en het niveau waarop er

  wordt gevoetbald (p < 0,001). Bij de Yo-Yo IRT Level 1 lag de bloedlactaat-accumulatie

  hoger bij amateurvoetballers in vergelijking tot professionele voetbalspelers (0,68 ± 0,19 vs

  0,53 ± 0,13 mmol l-1

  min-1

  ; p = 0,035; d = 0,83). Het lactaatverbruik lag hoger bij de Yo-Yo

  IRT Level 2 in vergelijking met de lactaatconsumptie bij de Yo-Yo IRT Level 1 (p < 0,001; d

 • 37

  = 1,61) en ook het verschil tussen professionals en amateurs is groot (2,49 ± 0,66 versus 1,43

  ± 0,20 mmol l-1

  min-1

  ; p < 0,001; d = 1,49) (Rampinini et al., 2009). Krustrup et al. (2003)

  rapporteerden een inverse correlatie tussen de gemeten lactaatconcentraties en het vorderen

  van Yo-Yo IRT Level 1 (r = -0,46 tot -0,81; p < 0,05; na 440, 760, 1080, 1400 en 1720

  meter).

  1.5.5.2.2 Relatie met VO2max

  Uit het onderzoek van Bangsbo et al. (2008) bleek dat op basis van de prestatie op de Yo-Yo

  IRT Level 1 een goeie schatting gemaakt kan worden van de VO2max. Na een grondige

  analyse op 141 subjecten, vond men een p-waarde kleiner dan 0,05 en een correlatie van 0,70

  tussen de prestatie en de VO2max. Het schatten van individuele VO2max-waarden op basis

  van de Yo-Yo IRT Level 1 gebeurde tijdens deze studie (Bangsbo et al., 2008) aan de hand

  van onderstaande formule:

  VO2max (mL/min/kg) = IR1 distance (m) x 0.0084 + 36.4

  Tijdens diezelfde studie constateerden Bangsbo et al. (2008) dat men op basis van de prestatie

  op de Yo-Yo IRT Level 2 ook een goede schatting van de VO2max wordt verkregen (p <

  0,05; r = 0,58; n = 71). Algemene conclusie was dat de theoretische VO2max ingeschat kan

  worden door zowel Yo-Yo IRT Level 1 als Level 2.

  Door de grote spreiding zouden personen met een VO2max van 53 mL/min/kg echter een

  prestatie laten optekenen tussen 1450-2600m. De schatting gebeurt dus helemaal niet

  accuraat. Deze resultaten konden worden verwacht, daar de Yo-Yo Intermittent Recovery

  Tests ook voor een groot deel de anaërobe respons evalueren (Bangsbo et al., 2008). De

  hoeveelheid inspanningen aan hoge intensiteit tijdens een wedstrijd zijn ook niet gecorreleerd

  aan de VO2max, in tegenstelling tot de prestatie op de Yo-Yo IRT Level 1.

 • 38

  Figuur 8: Individuele relatie tussen maximale zuurstofopname (VO2max) en prestaties op de Yo-Yo IRT Level

  1 (n = 141; r = 0,70; p < 0,05) en Yo-Yo IRT Level 2 (n = 71; r = 0,38; p < 0,05), (Rampinini et al., 2009)

  Volgens Rampinini et al. (2009) is er een significante, grote correlatie tussen de VO2max en

  de prestaties op Yo-Yo IRT Level 1 (r = 0,74; p < 0,05), in tegenstelling tot de Yo-Yo IRT

  Level 2, waar significantie aanwezig was, maar slechts een matige correlatie (r = 0,47; p <

  0,05).

  1.5.5.3 Vergelijking met andere sporttakken

  De prestaties van elite rugbyspelers (1656m; n = 23) waren beduidend minder dan bij de elite

  voetbalspelers. De rugbyspelers op (inter)nationaal niveau lieten waardes opmeten

  vergelijkbaar met deze van voetballers op provinciaal niveau. Gegevens over cricket en

  recreatieve sporters gaven ook duidelijk verschillen aan ten opzichte van zowel voetbal als

  rugby (Bangsbo et al., 2008).

  Castagna et al. (2008) bekeken ook of de test een valide instrument is om te gebruiken in de

  basketbalsport. Uit deze studie blijkt dat de Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 als een

  goede waardemeter mag worden beschouwd voor de aërobe fitheid en de spelgerelateerde

  uithouding. De resultaten gaven aan dat er een sterke correlatie bestaat tussen de geleverde

  prestatie op de Yo-Yo IRT Level 1 en de VO2max (r = 0,77; p = 0,0001) en de snelheid bij de

  VO2max (r = 0,71; p = 0,0001). De gelopen afstanden bij de basketters (1678 ± 397m) waren

  echter lager dan bij professionele voetbalspelers, zowel in het begin van het seizoen (1760 ±

  59m) als tijdens de competitie zelf (2211 ± 70m) (Krustrup et al., 2003). Ook regionale

  voetbalspelers behaalden in voorgaande studies hogere waarden dan basketspelers (2138 ±

  364m) (Castagna et al., 2006).

 • 39

  Thomas et al. (2006) vonden gelijkaardige resultaten bij vrouwelijke veldhockeyspeelsters

  (840 ± 280m) en volwassen (24,4 ± 6,0 jaar) ploegsportspelers op recreatief niveau (1010 ±

  419m) als de gerapporteerde waarden voor jonge voetbalspelers uit de studie van Castagna et

  al. (2009).

  1.6 Probleemstelling en onderzoeksdoel

  Uit de literatuur blijkt dat talent niet enkel afhangt van succes, maar meerdere verklarende

  factoren bevat. Zo hebben ook de maturiteit en de antropometrische kenmerken van het

  individu een duidelijke invloed op zijn of haar prestaties. Teneinde in staat te zijn een sporter

  optimaal te begeleiden, dient een coach of trainer daarenboven de noodzakelijke

  sportspecifieke conditionele componenten te kennen.

  Slechts weinig studies richtten zich in het verleden op de verklarende factoren van de

  voetbalspecifieke conditie. In ons onderzoek willen we dan ook nagaan welke variabelen een

  bijdrage leveren aan deze conditie. In het bijzonder gaan we na wat de invloed is van de

  antropometrische kenmerken van een voetbalspeler op diens voetbalspecifiek

  uithoudingsvermogen, gemeten aan de hand van de Yo-Yo IRT Level 1.

  Hieruit kunnen de volgende hypothesen afgeleid worden.

  Hypothese 1: De antropometrische karakteristieken hebben een invloed op de prestatie op de

  Yo-Yo IRT Level 1 bij jonge voetballers.

  Hypothese 2: Vroegmature spelers scoren beter op de Yo-Yo IRT Level 1 in vergelijking met

  laatmature leeftijdgenoten.

  Hypothese 3: Nationale spelers scoren beter op de Yo-Yo IRT Level 1 dan spelers die

  voetballen op gewestelijk niveau.

 • 40

  2 METHODOLOGIE

  In dit onderdeel van onze masterproef worden de methodes en procedures die gebruikt werden

  in ons onderzoek besproken. Eerst wordt de wijze waarop we onze steekproef samengesteld

  hebben, toegelicht. Vervolgens wordt de procedure van ons onderzoek aangehaald en wordt

  uitleg verschaft over de gebruikte meetinstrumenten. Tenslotte geven we mee op welke

  manier we onze dataset geanalyseerd hebben.

  2.1 Populatie en steekproefverzameling

  In deze cross-sectionele studie werden 421 jeugd- en elite voetbalspelers uit de Belgische

  eerste klasse (Jupiler league) getest. De afdeling Lichamelijke Opvoeding en

  Bewegingswetenschappen van de universiteit Gent heeft een samenwerkingsakkoord met

  twee clubs uit de Jupiler League, namelijk KAA Gent en SV Zulte-Waregem. Jaarlijks vinden

  een aantal testmomenten plaats, waarbij de spelers aan verschillende testen onderworpen

  worden. We verwerkten enkel de dataset van in augustus. De jonge voetballers konden pas

  meewerken aan deze studie na schriftelijke toestemming (informed consent) van ouders of

  voogd. Het onderzoek werd bovendien goedgekeurd door het Ethisch Comité.

  De Yo-Yo IRT level 1 werd enkel afgenomen bij jeugdspelers vanaf de U12 tot en met de

  beloften. Derhalve wordt onze steekproef herleid tot 140 relevante observaties. De relevante

  dataset bevat 104 nationale en 36 gewestelijke voetbalspelers. Beide groepen bestaan uit

  spelers tussen de 10 en de 22 jaar oud. De verdeling van de steekproef over de verschillende

  leeftijdscategorieën wordt afgebeeld in figuur (9).

  Figuur 9: Verdeling van de steekproef over de leeftijdscategorieën

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  10-12

  jaar

  13-14

  jaar

  15-16

  jaar

  17-18

  jaar

  + 18 jaar

  Steekproefverdeling

  Nationaal

  Gewestelijk

 • 41

  2.2 Testprotocol

  De huidige studie vindt plaats als deel van een longitudinaal onderzoek in het kader van het

  Ghent Youth Soccer Project, waarbij de evolutie van jeugdvoetbalspelers op verschillende

  fysieke tests in kaart wordt gebracht. Wij gebruikten de resultaten van de testen die tijdens het

  testmoment van augustus 2009 in de Topsporthal te Gent afgenomen werden.

  Voor aanvang van de tests werd de spelers gevraagd een algemene vragenlijst volledig en zo

  correct mogelijk in te vullen. Bij de jongste spelers kon dit thuis gebeuren, onder het toeziend

  oog en met hulp van de ouder(s). Na het ontvangen van de vragenlijsten werd de

  antropometrie van iedere speler geanalyseerd. Na een gezamenlijke opwarming werden

  verschillende fysieke testen afgenomen op vlak van kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie.

  Als laatste werd uithouding gemeten aan de hand van de Yo-Yo IRT Level 1.

  2.3 Meetinstrumenten

  Verschillende instrumenten werden gehanteerd om de antropometrische karakteristieken van

  de voetbalspelers te meten. Daarnaast werden ook een aantal tests uitgevoerd. Een

  beschrijving van de meetinstrumenten voor de antropometrie en van de Yo-Yo IRT Level 1,

  de test die wij in ons onderzoek gebruiken, vindt u hieronder. Daarenboven wordt beschreven

  op welke manier we de maturiteit van de jeugdvoetballers bepaald hebben.

  2.3.1 Antropometrie

  De antropometrische kenmerken die onderzocht werden, betreffen de lichaamslengte, het

  lichaamsgewicht, de zithoogte, de beenlengte en het vetpercentage. Bij het bepalen van deze

  antropometrische kenmerken droegen de spelers enkel ondergoed.

  De lichaamslengte werd tot op 0,1 cm nauwkeurigheid gemeten aan de hand van een

  stadiometer of antropometer (Holtain LTD, UK). De romplengte of de zithoogte werd

  gemeten met een zithoogtemeter (Holtain LTD, UK), met een nauwkeurigheid van 0,1 cm. De

  lichaamsmetingen werden blootvoets afgenomen. De beenlengte werd vervolgens bepaald

  door de zithoogte van de lichaamslengte af te trekken.

  Het gewicht en het vetpercentage van de proefpersonen werden gemeten met een TANITA-

  weegschaal (TANITA BC-420) met een respectievelijke nauwkeurigheid van 0,1 kg en 0,1%

  vetgehalte.

 • 42

  2.3.2 Maturiteit

  De maturiteit van de spelers werd vastgesteld aan de hand van een formule die op basis van

  lichaamskenmerken een schatting maakt van de maturity offset. Dit is een getal dat weergeeft

  hoe ver een speler verwijderd is van de groeipiek (Scherar et al., 2005). De APHV/groeipiek

  (Age at Peak Height Velocity) kan bepaald worden door de maturity offset af te trekken van

  de chronologische leeftijd.

  Maturity offset = -9,236 + [0,0002708*(beenlengte*zithoogte)] +

  [(0,001663*(leeftijd*beenlengte)] + [0,007216*(leeftijd*zithoogte] +

  [0,02292*(gewicht/lichaamslengte)*100]

  Spelers waarbij de groeipiek minstens een jaar vroeger optreedt in vergelijking tot een

  normale populatie beschouwen we als vroegmatuur. Spelers waarbij de groeipiek minstens

  een jaar later optreedt in vergelijking tot een normale populatie zijn laatmatuur.

  2.3.3 Yo-Yo IRT Level 1

  De voetbalspelers legden de Yo-Yo IRT Level 1 af. Deze test werd afgenomen op tartanpiste

  van de Topsporthal in Gent. De Yo-Yo IRT Level 1 bestond uit het herhaaldelijk uitvoeren

  van 2x20 meter heen en terug lopen tussen start, draai en eindlijn aan een progressief

  toenemende snelheid aangegeven door een auditief signaal van een cd-speler. Na iedere 2x20

  meter volgde een actieve rustperiode van 10 seconden, bestaand uit 2x5 meter joggen.

  Wanneer de speler 2 maal te laat terug aan de eindlijn was, werd zijn test stopgezet. De

  afgelegde afstand werd genoteerd als resultaat van de test.

  2.4 Data analyse

  De gegevens die verzameld werden tijdens de testdagen hebben we geanalyseerd aan de hand

  van het statistisch programma SPSS 17. We voerden een aantal meervoudige regressies uit

  om de vooropgestelde hypothesen na te gaan en bijgevolg een mogelijk verband tussen de

  antropometrie en het resultaat op de Yo-Yo IRT Level te onderzoeken. Bijkomend werd

  gebruik gemaakt van ANOVA testen om de significantie van de verschillen tussen

  subcategorieën te controleren. Bovendien hanteerden we ANCOVA testen om eventuele

  storende variabelen te detecteren. De verschillende testen werden uitgevoerd op 5%

  significantieniveau (p < 0,05). De gemiddelde resultaten werden weergegeven met de

  standaarddeviatie (SD).

 • 43

  2.4.1 Empirisch model

  In ons onderzoek hebben we gebruik gemaakt van een lineair meervoudig regressiemodel om

  de relatie tussen de antropometrische kenmerken en de resultaten op de Yo-Yo IRT Level 1

  na te gaan. Hierbij werden enkel de spelers die de test daadwerkelijk aflegden in beschouwing

  genomen.

  De afhankelijke variabele in het regressiemodel betreft het resultaat op de Yo-Yo IRT Level

  1. De data die gebruikt werden om deze variabele op te stellen, werden verzameld tijdens de

  testdagen in augustus 2009. De variabele beschrijft de afstand in meter die de proefpersoon

  kon afleggen bij het afnemen van de uithoudingstest.

  Het regressiemodel omvat meerdere verklarende variabelen, namelijk de verschillende

  antropometrische kenmerken die bij de proefpersonen geanalyseerd werden. Zowel de

  lichaamslengte, het lichaamsgewicht, de zithoogte, de beenlengte en het vetpercentage kunnen

  mogelijks een invloed uitoefenen op de behaalde resultaten op de Yo-Yo IRT Level 1.

  Naargelang de opdeling van onze steekproef in subgroepen werden één of meerdere

  verklarende variabelen in het model opgenomen. De selectie gebeurde op basis van hun

  bijdrage tot de multicollineariteit en op basis van hun relatie tot de afhankelijke variabele.

  Algemeen ziet het regressiemodel er als volgt uit, waarbij aan de rechterkant van het

  gelijkheidsteken verschillende variabelen uit het model geweerd kunnen worden:

  Yo-Yo Afstandi = β0 + β1 Lichaamslengtei + β2 Lichaamsgewichti + β3 Zithoogtei + β4

  Beenlengtei + β5 Vetpercentagei + εi

  2.4.2 Statistische analyses

  Een eerste one-way-ANOVA werd uitgevoerd om na te gaan of er een significant verschil in

  prestatie op de Yo-Yo IRT Level 1 terug te vinden is tussen de verschillende

  leeftijdscategorieën. Hierbij werden de categorieën 10-12 jaar, 13-14 jaar, 15-16 jaar en 17-18

  jaar in beschouwing genomen. Om na te gaan of de leeftijd waarop de groeispurt plaatsvindt

  de relatie tussen de leeftijdscategorie en de Yo-Yo IRT Level 1 verstoort, werd vervolgens

  een ANCOVA test uitgevoerd met de Age Peak Height Velocity als covariaat.

  Vervolgens werd een one-way-ANOVA uitgevoerd waarbij mogelijk verschillende resultaten

  op de Yo-Yo IRT Level 1 ten gevolge van een verschil in chronologische leeftijd werden

  onderzocht.

 • 44

  Tenslotte werd gebruik gemaakt van een two-way-ANOVA om mogelijke hoofd- en

  interactie-effecten van het niveau (gewestelijk of nationaal) en de leeftijdscategorie op de Yo-

  Yo IRT Level 1 te detecteren.

 • 45

  3 RAPPORTERING VAN DE RESULTATEN

  In dit deel worden de resultaten van de data analyse besproken. Eerst worden enkele

  beschrijvende statistieken van de dataset weergegeven. Vervolgens worden de resultaten van

  de regressies, de ANOVA testen en de ANCOVA testen van naderbij bekeken.

  3.1 Beschrijvende statistieken

  Tabel 4 biedt een overzicht van de gemiddelde resultaten van zowel de Yo-Yo IRT Level 1

  als van de antropometrische kenmerken. De variabiliteit van de resultaten valt eveneens uit de

  tabel af te leiden.

  Bij de nationale spelers presteerden de 10-12 jarige spelers significant slechter op de Yo-Yo

  IRT Level 1 dan de overige proefpersonen. De 13-14 jarigen behaalden ook een significant

  kleiner resultaat dan de 15-16 jarigen en de 17-18 jarigen. Tussen deze laatste 2 groepen was

  er geen significant verschil. Voor lichaamslengte, gewicht en zithoogte werd eenzelfde

  stramien gevonden. De 10-12 jarigen waren significant kleiner en wogen minder dan de

  overige proefpersonen. De 13-14 jarigen waren ook significant kleiner en lichter dan de

  oudere categorieën. De onderlinge verschillen in vetpercentage tussen de verschillende

  categorieën waren niet significant.

  Bij de geteste gewestelijke spelers vonden we ook een significant verschil in prestatie op de

  Yo-Yo IRT Level 1 test (p < 0,05). De categorie van 10-12 jarigen presteerde significant

  slechter dan de overige categorieën. Bij lichaamsgewicht waren het ook diezelfde 10-12

  jarigen die significant kleiner waren dan de overige categorieën (p < 0,05). Eveneens wogen

  de 10-12 jarigen significant minder (p < 0,05) dan de overige geteste spelers. Verder wogen

  de 13-14 jarigen ook significant minder dan de 17-18 jarigen (p < 0,05). De zithoogte van de

  jongeste categorie (10-12 jaar) was significant kleiner dan bij de overige proefpersonen. De

  17-18 jarigen hadden een significant grotere zithoogte dan de 13-14 jarige spelers (p < 0,05).

 • 46

  Tabel 4: Beschrijvend