CIO Summit 2013 - Event Magazine

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Dit magazine wordt u aangeboden door IDG Nederland en IDC Benelux, als terugblik op de CIO Summit 2013, gehouden op 6 februari 2013 in de Philharmonie te Haarlem.

Transcript of CIO Summit 2013 - Event Magazine

 • SUMMIT 20136 & 7 FEB ROTTERDAMeventmagazine

 • Colofon

  hoofdredactie CIO.nlVolkert Deen

  bijdragenVolkert Deen, Jeroen Wortel, Peter Hinssen, IDC Benelux, Martijn Kregting, Peter van Leest

  vormgevingBert Sluyter

  fotografiePeter Boer

  organisatie CIO Summit 2013IDG NederlandIDC Benelux

  salesIDG Nederland: Liam Baker, Annelies Bos, Wijnand Plekker, Rogier WarninkIDC Benelux: Jerry van Ommeren

  uitgeverMaringo Vlijter

  marketingGabriella Meijnckens

  projectmanagementMascha van Riezen

  Dit is een uitgave van IDG Nederland Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-digd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schrifte-lijke toestemming van de uitgever.

  02

 • InhOud

  03

  4

  6

  10

  14

  18

  27

  29

  31

  33

  35

  41

  43

  45

  49

  51

  54

  * voorwoord

  * advisory board 2013

  * cio of the future

  * column: peter hinssen

  * terugblik op de cio summit 2013

  * david mcnally, idc

  * marque joosten, auto.nl

  * reinoud karssenberg, workshop2go

  * gerry pennell, olympische spelen

  londen 2012

  * marco krom, postnl

  * ralf knegtmans, de vroedt & thierry

  * andr haket, stork technical services

  * frank de rooij, aimotion

  * pieter schoehuijs, akzonobel

  * andr kuipers, esa

  * partners cio summit 2013

  inhoud

  * partnerbijdragen:

  Microsoft

  Oracle

  T-Systems

  Datacore

  SIG

  Airwatch

  Outsystems

  SAP

  AppSense

  8

  16

  25

  26

  28

  28

  30

  32

  32

  34

  36

  42

  44

  46

  48

  50

  52

  Terremark

  Workday

  Nyenrode Business

  University

  Aimotion

  Ymor

  Citrix

  CIO Masterclass

  Citrix

 • IT op C-nIveau

  04

  Op 6 februari 2013 kwamen 116 Nederlandse Top IT-managers samen in de Philharmonie te Haarlem voor een dag lang verdieping van het vakgebied en uitwisseling van ervarin-gen. Het was de tweede CIO Summit in Nederland, en het tweede event dat door IDG Nederland en IDC Benelux gezamen lijk is opgezet. Dat het een suc-ces is geworden, bleek niet alleen uit de vele enthousiaste reacties die we tijdens en na het event hebben mogen ontvan-gen, maar ook uit de hoge waarderings-cijfers voor nagenoeg alle programma-onderdelen. Dat maar liefst 97% van de bezoekers heeft aangegeven volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid opnieuw aanwezig te zullen zijn (met slechts 3% onbeslist en niet n negatieve reactie) beschouwen wij als een groot compli-ment, waarvoor onze dank, bij deze!

  De CIO Summit 2013 werd opgezet rond het thema Innovatiekracht en Leiderschap. De gedachte daarachter is simpelweg deze: IT heeft de ideale tools in handen om vrijwel iedere business

  ingrijpend te transformeren, door met innovatieve oplossingen te komen voor problemen die in sommige geval-len nog niet eens bedacht zijn. Maar IT Executives zullen ook het leiderschap moeten tonen dat nodig is om die tools op een effectieve manier te gebruiken. Wie innovatiekracht en leiderschap weet te combineren, functioneert op C-niveau.

  De vraag die we tijdens de Summit pro-beerden te beantwoorden is: hoe kom je daar? Welke eigenschappen maken sommige CIOs zo succesvol, terwijl anderen worstelen met hun functie? Waarom vertrouwen sommige bestuur-ders blind op hun CIO, terwijl in andere organisaties IT nauwelijks serieus wordt genomen? Wat kun je zelf doen om je eigen positie en die van je afdeling te verbeteren?

  Het programmaTijdens de verschillende keynotes, work-shops en rondetafelsessies hebben we de aanwezige IT-leiders kennis laten maken met allerlei aspecten van die uitdaging.

  Vanuit IDC gaf Vice President and IT Executive Advisor David McNally een gedegen overzicht van de belangrijk-ste uitdagingen waar CIOs zich op dit moment voor geplaatst zien (bezoekers ontvingen elk het uitgebreide onder-zoeksrapport CIO Agenda 2013: The Netherlands verkrijgbaar via IDC.com en http://goo.gl/z4C3x).

  Collegas als Pieter Schoehuijs (CIO AkzoNobel), Marcel Krom (CIO PostNL) en Andr Haket (CIO Stork TS) lieten vanuit hun praktijk zien hoe zij hun organisaties op sleeptouw nemen door soms zeer uitdagende trajecten (PostNL gaat de uitdaging van de krimpende markt aan door een groot deel van hun IT naar de cloud te brengen) en hoe zij hun IT transformeren tot een volwaardige business unit (bij AkzoNobel gaat veel aandacht naar het afstemmen en trainen van het IT-personeel op eigenschappen die de business van hen vraagt).

  We hebben experts gehad als Ralf Knegtmans, die vanuit zijn praktijk bij De Vroedt & Thierry Executive Search

  IT op C-niveau

  voorwoord

  Welkom, beste lezer, in deze terugblik op de CIO Summit 2013.

  De vraag Die we tijDens De summit probeerDen te beantwoorDen is: Hoe kom je Daar?

 • VOlkert Deen & JerOen WOrtel

  05

  haarfijn kan aangeven wanneer je in aanmerking komt voor leiderschap op C-niveau en Frank de Rooij, die vanuit zijn coachingspraktijk bij Aimotion liet zien hoe je je op dat niveau beweegt (tot in de meest letterlijke zin des woords).

  Marque Joosten, (voormalig) CEO van onder meer Funda.nl, en nu Auto.nl, liet zien dat innovatie veel minder met techniek heeft te maken dan met het business-model dat je kiest. Reinoud Karssenberg (Workshop2go) stak zijn nek uit door vanuit zijn praktijk de

  parallellen te laten zien die bestaan tus-sen de conflicten waarin business en IT vaak terecht komen en een gewoon huwelijk tussen man en vrouw. En Andr Kuipers bracht een fantastisch afsluitend verhaal dat alle aanwezigen weer even liet voelen hoe mooi en inspi-rerend het kan zijn om nieuwe grenzen te verkennen en oplossingen te zoeken op plaatsen waar niemand nog heeft durven kijken.

  Speciale woorden van dank richt we graag tot onze Advisory Board, die we graag op de hierop volgende paginas aan u voorstellen. Deze mensen, allen met

  een bewezen staat van dienst binnen het IT Executive vakgebied, hebben wij bereid gevonden tijd te investeren in de voorbereidingen van deze Summit, om het programma af te stemmen op de behoeften die leven onder de doelgroep, om valkuilen te vermijden die zij bij eer-dere evenementen zijn tegengekomen, maar ook om persoonlijk een bijdrage te leveren aan de inhoud en waarde van de dag. In dit verband willen wij ook graag onze waardering uitspreken voor de betrokken commercile partners. Commercie wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad dat we moeten doorstaan om deze dagen mogelijk te maken. Samen met de Advisory Board en in overleg met deze partners heb-ben wij dit weten te vermijden door de bijdragen van de sponsors zo goed mogelijk inhoudelijk op het programma te laten aansluiten. Door bijvoorbeeld de rondetafeldiscussies te laten monitoren door leden van de Board, door presenta-ties vooraf gezamenlijk door te nemen, maar ook door bij de partners te bena-drukken dat een goede inhoudelijke bij-drage leidt tot een respectvolle relatie. Dat wij dit jaar geen enkele klacht heb-ben gehoord over storende commercile bijdragen, spreekt boekdelen.

  LeermomentenIs er een overkoepelende conclusie van zon dag vol inspirerende mensen, dis-cussies en presentaties? Voor ons is dat vooral dat de techniek, waar we vanuit IT zo op vertrouwen en afhankelijk van zijn, uiteindelijk niet het belangrijkste is. IT is slechts een middel, maar het vraagt bijzondere mensen om die mid-delen op een goede manier te gebruiken. Mensen met een positieve levens-houding, met het rotsvaste geloof dat ergens in al die techniek mogelijkheden schuilgaan die inzetbaar zijn als oplos-singen voor problemen die we nu nog nauwelijks kunnen herkennen. Mensen ook die de overtuiging uitstralen dat zij de aangewezen persoon zijn om de rode lijnen te trekken tussen technische

  oplossingen en zakelijke doelstellingen; mensen die begrijpen dat business draait om mensen, of het nou collegas zijn, partners, klanten of medewerkers, en dat al die techniek uiteindelijk is bedoeld om mensen te helpen zoals ze graag geholpen willen worden ook, of misschien wel juist, als ze zelf nog geen idee hebben wt ze willen.

  De inzichten die je nodig hebt om jezelf op te tillen naar C-niveau, om als vol-waardige businesspartner mee te werken aan de bedrijfsstrategie en de beruchte kloof tussen business en IT achter je te laten, verwerf je niet zomaar even op een evenement in de Philharmonie in Haarlem. Maar de vele lovende en posi-tieve reacties die we hebben ontvangen, en het enthousiasme waarmee de deel-nemers zelf actief aan de dag hebben deelgenomen, geeft ons wel het idee dat we een snaar hebben geraakt. Het begint met het besef dat je wat te winnen hebt, en dat jij degene bent die die verandering in gang kan zetten.

  Wat de business van IT-ers verwacht is niet mr kennis van techniek we hbben al ruimschoots meer kennis van techniek dan de business, alle BYO en consumerization ten spijt. Als je als IT-manager wilt excelleren, dan is het zaak dat je die extra kennis, jouw speci-alisatie, vertaalt in termen en oplossin-gen die iedereen begrijpt en die iedereen kan gebruiken. Om een brug te slaan met de business hoef je geen wonderen te verrichten je moet het vooral willen. En het vervolgens doen. O

  Met dank, en tot volgend jaar, op de CIO Summit 2014,

  jeroen wortelManaging Director IDC Benelux

  volkert deenHoofdredacteur CIO.nl

 • ADVISORY BOARD

  06

  CIO Summit 2013 de

  Advisory Board* Graag stellen wij u op deze paginas de leden voor van de Advisory Board voor de CIO Summit 2013. Wij zijn deze personen veel dank verschuldigd voor hun inzet en kritische bijdragen, maar ook voor de manier waarop zij persoonlijk tijdens de Summi