Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

20
Boom Onderwijs 2015 NT2 Natuurlijk Nederlands leren en inburgeren toetsen - tests - methodes - vakliteratuur www.boomonderwijs.nl

description

 

Transcript of Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

Page 1: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

Boom Onderwijs 2015

NT2Natuurlijk Nederlandsleren en inburgeren

toetsen - tests - methodes - vakliteratuur

www.boomonderwijs.nl

Page 2: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

2

BOOM ONDERWIJS

Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijsIn deze catalogus vindt u een overzicht van al onze onderwijsproducten.

Ons testmateriaal biedt u toetsen op maat: toets uw leerlingen op het moment dat zij er-aan toe zijn, met een prettig evenwicht tus-sen de toetsdruk en de opbrengst. Met deze focus krijgt u de kennis die u nodig hebt – of u nu het niveau van de leerling volgt, een schooladvies opstelt of een second opinion wilt geven.

Voor scholen bieden wij test- en toetsma-terialen die leerkrachten, docenten, intern begeleiders, remedial teachers en zorgco-ordinatoren kunnen gebruiken tijdens de gehele schoolcarrière van de leerlingen.

Professionals die kinderen ondersteunen bij leer- en gedragsproblemen vinden bij ons een ruim aanbod aan producten voor diag-nostiek, behandeling en second opinion.

Onze partners Profiteer van exclusieve korting via uw vakvereniging! Leden van diverse vakverenigingen krijgen bij Boom Onderwijs korting op vakliteratuur.

Door in te loggen via het ledennetwerk van de vereniging hebt u toegang tot een speciale omgeving met kortingen en acties. Het nieuwe aanbod vindt u ook in de nieuwsbrief van uw vereniging.

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is de enige wettelijke beroepsvereni-ging voor logopedisten in Vlaanderen. De VVL biedt haar leden een waaier aan infor-matie via het tijdschrift Logopedie, de elek-tronische nieuwsbrief, de website en andere publicaties.Wilt u met ons samenwerken?

Wij staan open voor uw ideeën en wensen. Neem contact met ons op via (020) 524 45 14 of [email protected].

Log in via het ledennet en bezoek de VVL Ledenvoordelen-pagina

Wij hopen u terug te zien in onze webshop: www.boomonderwijs.nl

Elke maand nieuwe acties

Voor het voortgezet onderwijs bieden we methodes filosofie.

Verder bieden wij interessante uitgaven over uw vak en voor persoonlijke ontwikke-ling.

Bent u professional of student in het onder-wijs, pedagogiek of de (kinder- en jeugd)ggz? In de webshop van Boom Onderwijs vindt u alle uitgaven voor uw vakgebied, van alle Nederlandse uitgeverijen.

Elke maand vindt u daar bovendien nieuwe acties. Bestel boeken, e-books en tests dus met korting, en profiteer van nog meer voor-deel via onze partners.

Meer tests en vragenlijsten voor diagnos-tiek: www.boompsychologie.nl

Page 3: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

3

DLE BOEK

Nieuw DLE Boek: neem nu een abonnement!

De nieuwe editie van het DLE Boek is volledig geactuali-seerd en in een fris jasje gestoken. Deze editie bevat ook de tabellen van de nieuwste Cito-toetsen. U kunt u nu bovendien ook abonneren op de aanvullin-gen: zo is uw DLE Boek altijd actueel en compleet.

Special: alle tabellen voor verwijzingHet Ministerie van OCW stelt het gebruik van DLE-schalen wettelijk verplicht bij verwijzing naar leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO). Het ministerie bepaalt jaarlijks de lijst met toegelaten instrumenten.

De bundel DLE schalen indicatiestelling LWOO en PrO bevat de DLE-schalen van die toegelaten instrumenten. Elk jaar ver-schijnt er een nieuwe, actuele editie.

Editie 2015-2016De nieuwste editie hebt u nodig om leer-lingen te verwijzen voor instroom in schooljaar 2015-2016. Deze editie is nu beschikbaar.

9789089534453 | € 29,15

AanvullingenWanneer er nieuwe tests of toetsen ver-schijnen, worden daarbij de DLE’s gepubli-ceerd in een aanvulling op het DLE Boek. Deze aanvulling zijn losbladig, in te steken in het boek.

De voordelen van een abonnement✓ 10% korting op het nieuwe DLE Boek: u betaalt slechts € 99,00 (i.p.v. € 110,00)✓ altijd 10% korting op de aanvullingen: per aanvulling betaalt u slechts € 24,75

(i.p.v. € 27,50)

Met een abonnement op de DLE-aanvul-lingen weet u zeker dat u altijd de juiste en meest recente DLE-tabellen bij de hand hebt.

Het DLE Boek bevat de DLE-schalen van alle bruikbare in Nederland uitgegeven tests en toetsen. DLE’s geven de leervor-deringen (schoolvaardigheidsniveau) en de eventuele (relatieve) leerachterstand van een leerling aan. Daarnaast zijn DLE’s een helder middel om onder andere in het leerlingvolgsysteem, bij opbrengstbepa-ling en in de communicatie met ouders, de vorderingen van leerlingen en klassen uit te drukken.

Het DLE Boek is bestemd voor alle gebrui-kers van tests en toetsen op scholen, zoals leerkrachten, intern begeleiders en reme-dial teachers, en voor professionals van de schooladvies- en schoolbegeleidingsdien-sten.

Auteur: Gerard Melis9789058754110 | € 110,00

Bestel en neem een abonnement via www.boomonderwijs.nl/dle

✓ Verplichtnaslagwerkbijindicatiestelling ✓ Abonnement:altijdactueel

Wij hopen u terug te zien in onze webshop: www.boomonderwijs.nl

Elke maand nieuwe acties

Page 4: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

4

LEERLINGVOLGSYSTEEM

De visie op toetsen met de SVT’s:

1.Beperkuwtoetskalender Met de SVT’s toetst u normaal gesproken één keer

per jaar, maar een extra afname op een ander mo-ment in het schooljaar is ook mogelijk.

2.Bepaaluweigentoetsmoment De SVT’s zijn continu genormeerd. Dit betekent dat

u de SVT’s op elk gewenst moment in het schooljaar kunt afnemen. U bent dus niet gebonden aan vaste toetsmomenten.

3. Toets wat u wilt weten Met de SVT’s toetst u precies wat u wilt weten. Dus

geen leesvaardigheid als het om rekenen gaat: de SVT Rekenen-Wiskunde bevat voornamelijk kale sommen. En geen meerkeuzevragen als het om spel-ling gaat: de SVT Spelling is een 100% woorden- en werkwoordendictee.

De kenmerken op een rijtje:

✓ Op elk moment in het jaar af te nemen.✓ Methodeonafhankelijk.✓ Handmatig scoren, snel en gemakkelijk online normeren.✓ Rapportage in Cito A-E en Cito I-V, percentiel en DLE.✓ Basissets met afgepast materiaal voor scholen en RT- praktijken.✓ COTAN-ok.✓ Toegelaten door de Onderwijsinspectie.✓ In te zetten voor indicatiestelling LWOO en PrO.

Het leerlingvolgsysteem van Boom test uitgevers Onderwijs bestaat uit de Schoolvaardigheidstoetsen Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Hoofdrekenen en Rekenen-Wiskunde. In 2015 wordt dit pakket aangevuld met de Schoolvaardigheids- toets Spelling.

Leerlingvolgsysteem: eindelijk een keuze

‘In de onderbouw toetsen wij de instrumentele vaardighe-den, zoals technisch lezen en hoofdrekenen, twee keer per jaar: de ontwikkeling gaat in de onderbouw erg snel. In de andere groepen is eens per jaar voldoende.’

‘De Schoolvaardigheidstoetsen brachten bij ons op school vooral rust, ook voor de leerlingen: we bepalen zelf het toetsmoment, we toetsen minder en de toetsen hebben een kortere afnameduur.’

‘Aanvankelijk gebruikten wij de SVT’s voor een second opinion, nu is het onze ‘first opinion’. Wel zo makkelijk!’

Page 5: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

5

Hoe vlot kan de leer-ling lezen?Met de Schoolvaardigheidstoets Tech-nisch Lezen stelt u het niveau van de technische leesvaardigheid van de leer-ling vast, aan de hand van een tekst die de leerling hardop leest.

De SVT Technisch Lezen is in het bijzon-der van belang voor het tijdig signaleren van leeszwakke leerlingen in de eerste schooljaren. In latere schooljaren kunt u de toets gebruiken om het niveau te bewaken.Auteur: Teije de Vos

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Leerlingvolgsysteem: eindelijk een keuzeHoe goed kan de leer-ling begrijpend lezen?Met de Schoolvaardigheidstoets Begrij-pend Lezen stelt u het niveau van begrij-pend lezen vast.

De SVT Begrijpend Lezen bestaat uit meerkeuzevragen, die zijn ontwikkeld op basis van de huidige inzichten en aansluiten bij de referentieniveaus. De inhoud weerspiegelt de vaardigheden en strategieën die kinderen aan het eind van de basisschool moeten beheersen om teksten goed te kunnen begrijpen.Auteur: Teije de Vos

Verwacht: 2015Wiltuopdehoogteblijven?Ga naar www.boomtestuitgevers.nl/spelling en meld u aan. Wij sturen u een bericht zodra de SVT Spelling is versche-nen.

Auteurs: Tom Braams en Teije de Vos

Uitval? Neem de TempoTestAutomatiseren(TTA) af > zie pagina 15

Ook voor second opinion

De SVT’s zijn uitstekend in te zetten voor second opinion. Spe-ciaal hiervoor zijn er basissets beschikbaar met minder afna-memateriaal: afgestemd op gebruik bij individuele leerlingen.Meer informatie over de SVT’s als leerlingvolgsysteem?

Vraag een informatiepakket aan via www.boomonderwijs.nl/lvs

Hoe vlot kan de leer-ling hoofdrekenen?Met de Schoolvaardigheidstoets Hoofd- rekenen (SVT HR) kunt u het niveau van de hoofdrekenvaardigheid vaststellen.

Met de SVT Hoofdrekenen kunt u reken-zwakke leerlingen tijdig signaleren in de eerste schooljaren. In latere schooljaren kunt u de toets gebruiken om het niveau te bewaken.Auteur: Teije de Vos

Een weinig talige rekentoetsMet de Schoolvaardigheidstoets Reke-nen-Wiskunde toetst u het rekenniveau van uw leerlingen.

Deze toets is géén multiplechoicetoets: de leerlingen moeten zelf het antwoord opschrijven. Anders dan haar Cito-tegen-hanger bestaat de SVT Rekenen-Wiskun-de uit ‘kale sommen’ en uit realistische opgaven die met weinig taal worden ge-presenteerd. Daardoor wordt er zo min mogelijk een beroep gedaan op de lees-vaardigheid van de leerling.Auteurs: Teije de Vos en Marisca Milikowski

✓Eéntoetsvoor alle leerlingen

✓Eéntoetsvoor alle leerlingen

✓Actievespelling: geen meerkeuze

✓Compacte teksten

✓Puresommen

Page 6: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

6

SCHOOLADVIES

Schooladvies: voor duurzaam succes zet u de NIO inHet advies van de basisschool over het best passende niveau van voortgezet onderwijs wordt leidend. Het staat u als basisschool vrij te kiezen welke gegevens u bij het advies betrekt. Hoe zorgt u dan voor een stevige en tijdige onderbouwing? De NIO is daarbij hét hulpmiddel.

Wanneer u de intelligentie van de leerling meeneemt in het school-advies, legt u een steviger fundament onder dit advies. De Neder-landse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) geeft u deze ex-tra invalshoek.

De NIO geeft op basis van de geteste intelligentie en potentie van de leerling een advies over het juiste niveau van voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met vwo.

Naast het beeld van de leerkracht die de leerling acht jaar heeft ge-volgd, de resultaten van het leerlingvolgsysteem en de persoonlijk-heid biedt de NIO u een gedegen onderbouwing van het schooladvies.

Download en bestel gratis informatiemateriaal

Gratisouder-/leerkrachtbrochuresBij de NIO zijn speciale gratis brochures beschikbaar. Deze kunt u gebruiken om ouders te informeren over de NIO en de afname. De brochures kunt u bestellen in gratis sets van 30 papieren exemplaren; de brochure is ook te downloaden als pdf.

Gratiscahiers:onderzoeknaardeNIONIO-auteur Henk van Dijk is voortdurend bezig met onderzoek met of naar de NIO. Hij neemt de NIO zelf ook nog steeds in de praktijk af, om een vinger aan de pols te houden. Onderzoek naar de NIO is gepu-bliceerd in speciale NIO-cahiers over ver-schillende onderwerpen.

BekijkookdevideooverdeNIONIO-auteur Henk van Dijk, onderwijsad-viseur Dick Ufkes en adjunct-basisschool-directeur Marjan Zegers leggen uit hoe de NIO het schooladvies betrouwbaarder maakt. In de korte video vertellen zij over de kenmerken en voordelen.

Oefenen met de NIO? Niet doen!

Leerkrachten en ouders moeten vooraf NIET oefenen met de NIO. Oefenen is onverstan-dig en onnodig, en kan de leerling uiteindelijk schade toebrengen.

Lees meer over de redenen om niet te oefenen op www.niooefenen.nl

Bestel of download de brochure op www.boomonderwijs.nl/nio

Download alle cahiers gratis op www.boomonderwijs.nl/nio

Bekijk de video op www.boomonderwijs.nl/nio

Page 7: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

7

SCHOOLADVIES

Schooladvies: voor duurzaam succes zet u de NIO in

Drie redenen om uw schooladvies met de NIO te onderbouwen:

1.SchoolvorderingenenintelligentieDe eindtoets en de volgsysteemtoetsen die de leerling in de groe-pen 3 t/m 8 maakt, zijn schoolvorderingentoetsen. Deze meten wat een leerling in 8 jaar onderwijs op school heeft geleerd: de feitelijke schoolprestaties van de leerling. De NIO daarentegen is een intelli-gentietest: deze meet wat een leerling ‘in huis heeft’, wat zijn of haar capaciteiten zijn. De NIO geeft dus een advies op basis van de moge-lijke schoolprestaties van de leerling.

De feitelijke en de mogelijke schoolprestaties zijn twee verschillen-de invalshoeken, die elkaar aanvullen en samen een betere, realis-tischer en bredere kijk op de mogelijkheden van de leerling geven. Voor een totaalbeeld van de leerling neemt u dus óók intelligentie in uw advies mee.

2.NeemdeNIOafwanneerudatwiltDe afname van de NIO is niet gebonden aan een vast moment in het schooljaar. De NIO kan op elk moment betrouwbaar worden afgeno-men. Als basisschool kunt u het NIO-advies dus meenemen bij het schooladvies, op elk gewenst moment. Een groot voordeel!

3.DeNIOvoorspeltbeterdanCitoMet de nieuwe eindtoets is natuurlijk nog geen onderzoek naar de voorspellende waarde gedaan, maar met de voorganger, de Cito-eindtoets, wel. Daaruit blijkt het volgende:

Op de korte termijn (over 1 à 2 jaar) voorspellen NIO en Cito ongeveer even goed. Een leerling die op basis van de NIO of Cito bijvoorbeeld een havo-advies heeft gekregen, zit gemiddeld in de eerste en twee-de klas van de middelbare school nog steeds op havo-niveau.

Maar op de langere termijn zie je een verschil: de NIO voorspelt be-ter dan Cito. De meeste leerlingen die een schooladvies kregen op basis van de NIO zitten in klas 4, 5 of 6 van de middelbare school nog steeds op het geadviseerde niveau. Een leerling daarentegen die op basis van de Cito havo-advies kreeg, heeft een grote kans om na jaar 3 of 4 af te moeten stromen naar vmbo-tl-niveau, omdat hij te hoog is geadviseerd. Wanneer u als school een NIO-uitslag meeneemt in het schoolad-vies, dan geeft u dat dus meer zekerheid over de juistheid van dat advies.

Auteur: Henk van Dijk en Peter Tellegen

In een korte video vertellen NIO-auteur Henk van Dijk, onder-wijsadviseur Dick Ufkes en adjunct-basisschooldirecteur Marjan Zegers over de NIO als onderbouwing van het schooladvies.Bekijk de video op www.boomonderwijs.nl/nio

Ook voor second opinion

Liggen de prestaties van de leerling niet in lijn met de verwach-ting? De NIO biedt u een extra, onafhankelijke invalshoek.

✓Aanleg:extrainvalshoekbijschooladvies✓Hethelejaaraftenemen:schooladviesoptijdgereed✓Klassikaalenindividueel✓Korteafnameduur✓Afnameeninterpretatiedoorpsychologen,(ortho)pedagogen engekwalificeerdetestassistenten✓ToegelatenvoorindicatiestellingLWOOenPrO

Page 8: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

8

SCHOOLADVIES

Breng de persoonlijkheid van de leerling in kaartDe Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-J-2) brengt persoonlijkheidseigenschappen van kinderen in kaart. Bij jongeren vanaf 15 jaar kunt u de Nederlandse Persoonlijkheidsvra-genlijst-2 (NPV-2-R) afnemen. In het onderwijs is de NPV-J-2 te ge-bruiken voor leerlingbegeleiding en indicatiestelling.

In de afgelopen decennia is de NPV-J-2 uitgegroeid tot de meest gebruikte persoonlijkheidstest voor kinderen. De vragenlijst meet Neuroticisme-Emotionele Stabiliteit (Inadequatie), Prestatie-Moti-vatie (Volharding), Sociale Angst (Sociale Inadequatie), Recalcitran-tie en Dominantie. In 2011 zijn de vragenlijst, de handleiding en de normering van de NPV-J geheel herzien.

Auteurs: Dick P.H. Barelds, Frans Luteijn en Henk van Dijk

✓NPV-J-2:van9tot16jaar✓NPV-2-R:vanaf15jaar✓Hethelejaaraftenemen✓Klassikaalenindividueel✓Korteafnameduur✓Pen-en-papierofonlineviaBoomtestcentrum✓NPV-J-2:toegelatenvoorindicatiestellingLWOOenPrO

Schooladvies: breng ook persoonlijkheid en leermotivatie in kaart

Hoe gemotiveerd zijn uw leerlingen?De LeerMotivatieTest Basisonderwijs (LMT-BO) meet de leer- motivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van uw leerlingen; de antwoorden worden gecontroleerd op sociale wense-lijkheid.

Wanneer u de uitslag op de LMT-BO combineert met de schoolpres-taties en capaciteiten van uw leerlingen, dan hebt u een completer beeld van hun ontwikkeling.

De LMT-BO kan worden ingezet ter aanvulling op het Drempeltest- en Tussentestadvies, en als zelfstandig instrument.

Auteur: Teije de Vos

✓Groep6,7en8vanhetbasisonderwijs✓Klassikaalenindividueel✓ToegelatenvoorindicatiestellingLWOOenPrO

De LMT-BO kunt u ook inzetten als extra onderdeel bij de Drempeltest en Tussentest > zie pagina 9

Nu ook voor het voortgezet onderwijs

Voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs is de LMT-VO beschikbaar.

Page 9: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

9

Meet aanleg bij kleutersDe Begintest geeft u de mogelijkheid het potentieel van uw leerlin-gen in groep 2 te onderzoeken. Deze test levert een indicatie voor de leerpotentie van de leerling. Wanneer u de resultaten op de Be-gintest vergelijkt met resultaten op toetsen op schoolse vaardighe-den, kunt u nagaan of het potentieel van de leerling optimaal wordt benut.

Auteur: Teije de Vos

SCHOOLADVIES

Aanlegtests kunnen u ondersteunen bij het schooladvies

DrempeltestDe Drempeltest is de andere schooladviestoets van Boom test uit-gevers. Ook de Drempeltest richt zich op de aanleg van de leerling. Vanuit deze invalshoek geeft de Drempeltest aanvullende informa-tie, naast de schoolprestaties en het advies van de leerkracht.

VerschilmetdeNIODe Drempeltest wordt afgenomen door de leerkracht. De Drempel-test is ook af te nemen in groep 7 en kan op dat moment dienen als een vooradvies. De verwerking gebeurt bij Boom test uitgevers: u stuurt de formulieren op en ontvangt binnen vijf werkdagen de rap-portage.

Auteur: Teije de Vos

✓Groep7en8vanhetbasisonderwijs✓Hethelejaaraftenemen✓Klassikaalenindividueel✓Korteafnameduur✓Rapportage:perpostofpere-mail✓Aanvullendeopties:sociaal-emotionelevaardigheden, IQ-berekening✓ToegelatenvoorindicatiestellingLWOOenPrO

Indien nodig: grijp eerder inDe Tussentest is het ‘jongere broertje’ van de Drempeltest.

Door de Tussentest in te zetten kunt u in een vroeg stadium nagaan of het potentieel van de leerling optimaal wordt benut.

Auteur: Teije de Vos

✓Groep6vanhetbasisonderwijs✓Hethelejaaraftenemen✓Klassikaalenindividueel✓Korteafnameduur✓Rapportage:perpostofpere-mail

✓Groep2vanhetbasisonderwijs✓Hethelejaaraftenemen✓Rapportage:perpostofpere-mail

Page 10: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

10

9789461055873 | € 26,95

ONTWIKKELING, LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN

Hoe pak je pesten effectief aan? DSM-5: naslagwerken bij diagnostiek

9789461056214 | € 20,50 9789461057211 | € 27,509789461058416 | € 22,95Set van 5 ex.:9789461058423 | € 99,00

www.adhdvoorkids.nl

9789089532466 | € 22,50 9789461050847 | € 19,50 9789024417452 | € 20,00 9789461053138 | € 22,50 € 14,00

9789461051981 | € 35,50

Alles over pesten bespreekt waarom en wanneer kinderen (en vol-wassenen) pesten, waarom sommigen de klos zijn en waar ouders van gepeste kinderen tegen aanlopen. Met tips en adviezen voor docenten en ouders.

‘Prachtig genuanceerd overzichtsboek’ – Psychologie Magazine

Auteur: Mieke van Stigt9789089532510 | paperback | € 24,95

‘De omschakeling van een categorale naar een dimensionale aanpak in de DSM-5 – dus niet meer denken in vaststaande ziek-tebeelden maar in variabele ziektebeelden die in ernst kunnen verschillen – doet meer recht aan de werkelijkheid.’ – Elsevier

Handboek: gebonden: 9789461059598 | € 149,95 paperback: 9789089532220 | € 112,95

Beknopt overzicht: paperback: 9789089532237 | € 59,95 ringband: 9789089532251 | € 59,95

Page 11: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

11

DYSLEXIE

Dyslexie: screening en diagnostiek

9789053528068 | € 19,50 9789085065821 | € 20,00 € 11,80

9789089533692 ca. € 22,50

9789053527191 | € 33,50 9789053523391 | € 20,00

Continu Benoemen en Woorden Lezen (CB&WL)De CB&WL screent u leerlingen op taal-leesstoornissen, waaron-der dyslexie.

Met de CB & WL meet u de snelheid van het hardop benoemen van visueel aangeboden series bekende stimuli en van het lezen van woorden.De test is bedoeld voor leerlingen van 5 tot en met 16 jaar, en wordt afgenomen door taalspecialisten, zoals logopedisten, leesspecia-listen in en buiten het onderwijs, (neuro)psychologen en orthope-dagogen.

Auteurs: Kees van den Bos en Henk lutje Spelberg

✓Kinderenenjongerenvan5totenmet16jaar✓Afnamedoortaalspecialisten✓Taken:kleuren/cijfers/letters/plaatjesbenoemen, monosyllabischewoordenlezenenEMT-Blezen✓Snelle,onlinenormering

3DM Dyslexie: cognitieve analyse van lezen en spellen3DM is de enige complete testbatterij die u kunt inzetten bij diag-nostisch onderzoek naar dyslexie. Bovendien kunt u met deze test het succes van de behandeling evalueren. 3DM Dyslexie bevat tien taken in verschillende categorieën: criteriumtaken, cognitieve ta-ken en controletaken. De test kan afgenomen worden door psy-chologen en (ortho)pedagogen of door hen die onder hun super-visie vallen.

Auteurs: Leo Blomert en Anniek Vaessen

✓Groep3totenmet8vanhetbasisonderwijs✓Completetestvoordiagnostiekénevaluatievande behandeling✓Afnamedoorpsychologen/(ortho)pedagogen✓Digitaletestbatterij

Verwacht:oktober 2015

Page 12: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

12

NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

Methodes Nederlands voor anderstalige kinderenWoordenschat, spreken en luisterenAnderstalige leerlingen op de basisschool kunnen sinds dit school-jaar aan de slag met Hotel Hallo: een kleurrijke leermethode voor kinderen die geen Nederlands spreken.

Aan de hand van tien thema’s met grappige liedjes, radioshows, ver-schillende spelletjes en verhalen gaan kinderen aan de slag met de Nederlandse taal. Hotel Hallo stimuleert vooral het vergroten van de woordenschat, en het spreken en luisteren.

Auteur: Kim KoelewijnLeesboek: 9789089532176 | A4 paperback fc + website | € 39,90

Werkboek: 9789089532183 | A4 paperback zw/w | € 24,90

> 5-11 jaar

www.hotelhallo.nl

Ontwikkel de schooltaalDe taaltrap is ontwikkeld voor anderstalige kinderen om de schooltaal onder de knie te krijgen.

Door middel van plaatjes, rijmpjes en ver-halen leren de leerlingen woorden en zin-nen die te maken hebben met het onderwijs en schoolleven. Kennis van de schooltaal is immers belangrijk om goed mee te kunnen doen. De methode is opgebouwd uit twee delen, zodat kinderen op het juiste niveau aan de slag gaan met het leren van de Neder-landse taal.

Auteur: Jenny van der Toorn-Schutte9789461052490 | A4 paperback + cd | € 29,90

>8-12jaar

DISK: online communicatieve methodeDISK is een digitale, communicatieve en taakgerichte methode voor anderstalige leer-lingen in internationale schakelklassen (ISK). De methode kan ook goed ingezet wor-den in groep 8 van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

De thematisch cursorische leermethode bevat 21 aansprekende thema’s met (luister)teksten, taken en oefeningen. Bijzonder aan deze methode is dat ieder thema op drie niveaus (A1, A2 en B1) kan worden doorlopen.

DISK bevat daarnaast modules voor grammatica, uitspraak en leesvaardigheid, vaardig-heidstoetsen en ideeën voor speciale werkvormen voor in de les. Docenten beschikken over een overzichtelijke voortgangsregistratie met alle resultaten en vorderingen van alle leerlingen in hun klas.

DISK is ontwikkeld door VU NT2, in opdracht van SLO en het Ministerie van Onderwijs.

Lees meer en bestel op www.diskmethode.nl www.nt2.nl

DISK online account: € 49,90 per leerling per jaar € 32,50 per leerling per half jaarDISK takenboek: 9789461058546 | A4 paperback | € 47,50 (set van 5 ex.)

>Vanaf11jaar

Page 13: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

13

25 oefenseries voor een betere uitspraakEen goede verstaanbaarheid is essentieel voor succesvolle communicatie in het Neder-lands. Verstaanbaarheid is breder dan alleen een goede uitspraak van klanken. Min-stens even belangrijk is de beheersing van melodieuze aspecten, zoals klemtoon en ritme. SpreekBeter helpt!

SpreekBeter bevat 25 series oefeningen. De series zijn onderverdeeld in vier catego-rieën:- melodische aspecten: klemtoon, zinsaccent en intonatie- medeklinkers- medeklinkercombinaties- klinkers

Auteurs: Margreet Verboog en Lieske Adèr

Klassikaal of individueel Nederlands lerenZeg ’t eens is een communicatieve en functionele methode Ne-derlands als tweede taal voor anderstalige leerlingen.

De methode omvat een tekst- en werkboek ineen met 18 lessen. Elk hoofdstuk heeft een in de belevingswereld van kinderen en tie-ners herkenbaar en relevant thema. De lessen hebben een duide-lijke structuur met een dialoog, korte, prikkelende tekstjes, oefe-ningen en functionele spelletjes. Zeg ’t eens is zowel in groepsverband te gebruiken als één op één, bijvoorbeeld tijdens remedial teaching-lessen.

Auteur: Miranda Middag9789085064763 | paperback | € 35,50

>Vanaf10jaar

TAAL

NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

Methodes Nederlands voor anderstalige kinderen

Lees meer op www.spreekbeter.nl

Nederlandse grammatica voor voortgezet onderwijs en mboKlare taal in de klas is een overzichtelijke basisgrammatica van het Nederlands voor leerlingen in het mbo.

Leerlingen leren via talloze voorbeelden, eenvoudige uitleg en heel veel oefeningen de grammaticaregels van het Nederlands. Klare taal in de klas is zowel geschikt voor klassikaal gebruik als voor zelfstudie.

Auteur: Jenny van der Toorn-Schutte9789085069980 | paperback | € 42,50

>Voortgezetonderwijs,mbo

Gratis toegang tot www.grammaticatrainer.nl

Meer methodes en materialen voor de Neder-landse taal? Bekijk het complete overzicht op

www.nt2.nl

App SpreekBeter | Google Play en App Store | drie gratis series, € 1,99 voor een extra serie

Page 14: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

14

Achterblijvende rekenprestaties? Analyseer de foutenMet de TempoTest Automatiseren (TTA) kunt u de automatise-ringsgraad van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vaststellen en analyseren.

Wanneer het niveau van de leerling onvoldoende blijkt, of wan-neer deze (te) veel fouten maakt, kunt u de resultaten verder ana-lyseren met het meegeleverde programma (cd-rom). Dit brengt de fouten per soort in beeld: zo kunt u vaststellen waar de schoen wringt; uw basis voor een verder actieplan.

Auteur: Teije de Vos

✓Groep3totenmet8vanhetbasisonderwijs✓Klassikaalenindividueel✓Snellescoringennormering,ookbijhelegroepen✓Leerlingprofieltoontfoutenpersoort:aangrijpingspunt

voorremedialteaching✓Voortgezetonderwijs?MetdeTTAsteltusnelvastofuw

leerlingenhetniveauvangroep8halen.

Zo wordt rekenen weer leukNassim (groep 7) maakt vaak fouten bij plus- en minsommen: hij draait soms de cijfers in een getal om. Fleur (groep 5) is dyslec-tisch. Ze heeft veel moeite met het lezen van toetsen.

In elke klas zitten kinderen met rekenproblemen. Soms zijn die problemen van tijdelijke aard. Maar als dat niet het geval is, moet je actie ondernemen. Dat is lastig als je niet precies weet waar het probleem zit en wat je er concreet aan kunt doen. SommenestafetteengetallenbingoAan de slag met rekenproblemen helpt allereerst het rekenpro-bleem te lokaliseren. Met oefeningen en spelletjes, zoals som-menestafette en getallenbingo, pak je de problemen vervolgens individueel, groepsgewijs of klassikaal aan. De auteur geeft ook andere praktische adviezen: hoe verbeter je de motivatie van de rekenzwakke leerlingen? Hoe stel je een handelingsplan op?

Auteur: Marije van OostendorpVan Oostendorp is orthopedagoog en rekendeskundige.

9789089534224 | paperback | € 19,95

Niveau van (hoofd)rekenen vaststellen? Schoolvaardigheids-toetsenHoofdrekenenenRekenen-Wiskunde > zie pagina 4-5

REKENPROBLEMEN

Tests en hulpmiddelen bij rekenproblemen

Rekenhulpkaarten 1F en 1SDe Rekenhulpkaarten tonen alleen de belangrijkste rekenfeiten die leerlingen aan het einde van de basisschool moeten beheersen om het uitstroomprofiel 1F dan wel 1S te behalen. Deze handige hulp-middelen zijn bedoeld voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. De kaart, op A4-formaat, is dubbelzijdig bedrukt en geïllustreerd: zeer aantrekkelijk en eenvoudig te gebruiken. Hiermee hebben de leerlingen alle rekenfeiten waarmee ze moeten werken in één handig overzicht.

Auteur: Marleen Postma

Download gratis rekenopdrachten op www.aandeslagmetrekenproblemen.nl

Dit boek sluit aan op het protocol ERWD.

Rekenhulpkaart 1F: 9789058752796 | € 24,50 (set van 10 dezelfde ex.)Rekenhulpkaart 1S: 9789089535627 | € 24,50 (set van 10 dezelfde ex.)

Page 15: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

15

Nederlandse Dyscalculie ScreenerMet de (NDS) spoort u snel en efficiënt leerlingen op die een ver-hoogd risico hebben op dyscalculie. Met de uitslag kunt u beslui-ten of er verder onderzoek nodig is. De NDS is een snelheidstest, die uitval meet op automatismen bij het rekenen. Deze uitval is een belangrijk criterium voor dyscalcu-lie. In andere screeningstests zoals de Tedi-Math, de Zareki-R en de Zareki-R-NL speelt snelheid niet of nauwelijks een rol. Bij de NDS is snelheid juist de beslissende factor.

Auteurs: Marisca Milikowski en Stephan Vermeire

✓Groep6,7en8vanhetboenklasinvanhetvo✓Klassikaalenindividueel✓Ookintezettenbijdiagnostischonderzoek

3DM Dyscalculie 3DM Dyscalculie is een instrument voor diagnostisch onderzoek. Hiermee stelt u de ernst en de aard van rekenproblemen vast.

Auteurs: Leo Blomert, Daniel Ansari en Anniek Vaessen

✓Groep2totenmet8vanhetbasisonderwijs✓Signaleertdeindicatorenvoorlatererekenproblemenzo

vroeg mogelijk✓Digitaletestbatterij

REKENPROBLEMEN

Tests en hulpmiddelen bij rekenproblemen Dyscalculie: Screening en diagnostiek

Workshops3DMDyscalculieLees meer en meldt u aan op

www.boomonderwijs.nl/dyscalculie

9789461058324 | € 21,00

9789085063681€ 20,50 | € 11,80

9789085066873€ 22,00

Wat is lastig voor kinderen met dyscalculie? Uit de serie Rondom het kind:

Dyscalculie en rekenproblemen beschrijft hoe rekenen bij jon-ge kinderen wordt opgebouwd, wat beslissende en moeilijke stappen in die opbouw zijn – bijvoorbeeld stappen naar meer abstractie – en wat daarin verstoord kan raken. De obstakels worden zoveel mogelijk gepresenteerd in de volgorde waarin de leerling ze ontmoet. De auteur beschrijft wat de moeilijkheid is, geeft een voorbeeld uit de praktijk, en vertelt wat helpt en wat niet.

‘Milikowski laat met veel praktijkvoorbeelden zien hoe ouders en leerkrachten kunnen helpen; aan dit boek hebben ze echt iets.’ – Psychologie Magazine

‘Onmisbaar voor elke remedial teacher’ – Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk

‘Leest vlot, met de illustraties en de korte, overzichtelijke hoofdstukken.’ – PIP - Pedagogiek in Praktijk

Auteur: Marisca MilikowskiMilikowski staat als psycholoog mede aan het hoofd van de Rekencentrale, een instituut voor rekenen en dyscalculie. Zij is docent en schrijft columns.

Page 16: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

16

FILOSOFIE

Filosofie in het voortgezet onderwijs

13,8 miljard jaar geschiedenis in één schoolvak13,8 miljard jaar geschiedenis in één schoolvak: dat is Big Histo-ry, een nieuw schoolvak voor de bovenbouw van havo en vwo. Het begint met de oerknal en eindigt in het hier en nu. Het is het eerste vak dat de leerlingen leert interdisciplinair te denken en vakken te verbinden die in het traditionele curriculum los van elkaar staan.

Uitgaande van de zogeheten ‘drempels van toenemende com-plexiteit’ maken de leerlingen kennis met diverse wetenschappe-lijke theorieën en disciplines.

Eerst worden de oerknal, het oplichten van de sterren, de vorming van chemische elementen en ons zonnestelsel en planeet Aarde behandeld. Hierbij komen de bètavakken aan de orde, maar ook filosofie en wetenschapsgeschiedenis.

Daarna komen leven, collectief leren, landbouw en expansie, en tot slot de moderne revolutie en de toekomst. Leerlingen leren de belangrijkste concepten uit de geologie, biologie en geschiedenis, maar ook psychologie, filosofie, economie en cultuurwetenschap-pen komen hier aan bod.

Doordat leerlingen met uiteenlopende vakgebieden kennis ma-ken, is Big History een uitstekende voorbereiding op de univer-siteit.

Auteur: Constance van HallVan Hall is docent Big History aan het A. Roland Holst College te Hilversum.

9789089535214 | paperback | ca. € 39,00

> bovenbouw havo en vwo

Nieuwe lesmethode voor havo en vwoDurf te denken! is de nieuwste, modernste en compleetste lesme-thode filosofie voor havo en vwo.

De teksten zijn geschreven door academische experts, het oefen-materiaal is getoetst op middelbare scholen en het didactisch con-cept beantwoordt aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Frank en Maarten Meester hebben ervoor gezorgd dat de teksten aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van bovenbouw-leerlingen.

Durf te denken! bevat lesstof voor negen filosofische gebieden: fi-losofische antropologie, ethiek, sociale filosofie, kennisleer, we-tenschapsfilosofie, metafysica, cultuurfilosofie, esthetica en oos-terse filosofie.

Durf te denken! bestaat uit een tekstboek havo en een tekstboek vwo. Het oefenmateriaal is beschikbaar in een digitale leeromge-ving. Van elk domein bestaat ook een papieren werkboek met een selectie van het oefenmateriaal.

Auteurs: Frank Meester, Maarten Meester en Natascha Kienstra (red.)

> bovenbouw havo en vwo

Gezien in De wereld draait doorVerwacht: april 2015

Lees meer over deze methode en bestel op www.boomfilosofie.nl/durftedenken

Page 17: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

17

FILOSOFIE

Filosofie in het voortgezet onderwijs

Wegwijs in de filosofieHet oog in de storm is een leergang voor het vak filosofie op havo- en vwo-ni-veau.

Auteur Ellen Geerlings behandelt gede-gen en helder de leerstof uit alle kerndo-meinen die door de SLO zijn omschreven. De twee geïllustreerde handboeken zijn ook geschikt als naslagwerk.

Handboek 1 bevat de modules Logica & Retorica, Metafysica, Kenleer en Weten-schapsfilosofie en Kunstfilosofie.

Handboek 2 bevat de modules Ethiek, Sociale en politieke filosofie, Cultuurfilo-sofie en Antropologie.

Havo en vwo hebben elk een eigen werk-boek, met opdrachten, oefeningen en extra uitleg. Een docentendossier is be-schikbaar op cd-rom.

Auteur: Ellen Geerlings, Geerlings is filoso-

fe en auteur. Zij gaf ruim tien jaar lang les in het

voortgezet onderwijs en werkte vijf jaar aan de

Universiteit Leiden.

> bovenbouw havo en vwo

3000 jaar denkers over onderwijsIn 3000 jaar denkers over onderwijs verzamelde Henk Sissing filosofische spreuken over onderwijs die teruggaan tot Plato.

De thema’s in het boek zijn onderwijs, leraren, leerlingen, ouders, leren en lei-dinggeven. Ieder thema wordt ingeleid door een autoriteit op dat gebied en be-licht zijn of haar favoriete uitspraak.

‘De mens wordt enkel en alleen mens door het onderwijs’ – Immanuel Kant

3000 jaar denkers over onderwijs wordt gepresenteerd tijdens de NOT, op 28 ja-nuari 2015 om 16:15 uur, in de stand van de CED-groep.

Auteur: Henk Sissing (red.)Sissing is onderwijsorganisatieadviseur en heeft

verschillende (bestuurs)functies gehad bij het Mi-

nisterie van OCW en in het voorgezet onderwijs.

9789089535047 | paperback | € 17,50

Lees meer over deze methode en be-stel op www.boomfilosofie.nl/ oogindestorm

Meer filosofieuitgaven?Bekijk het complete overzicht op www.boomfilosofie.nl

‘Weg met de afrekencultuur’Docenten René Kneyber en Jelmer Evers openen de aanval op de Haagse afrekencultuur in het onderwijs.

Kneyber en Evers stellen dat een steeds grotere nadruk op cijfers, protocollen en ranglijsten de docenten demotiveert en de ontwikkeling van kinderen dreigt te schaden.

‘Het is misschien wel het meest bespro-ken onderwijsboek van 2013 (…). René Kneyber en Jelmer Evers slaagden erin veel los te maken. Tot in Den Haag aan toe, waar minister Bussemaker hun oproep onderschreef het onderwijssys-teem te ‘flippen’.’ – Monique Marreveld, hoofdredacteur Didactief

Auteurs: René Kneyber en Jelmer Evers (red.)

ISBN 9789461059642 | paperback | € 25,00

3e druk

Page 18: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

18

9789089534040 € 24,90 Nu: € 19,90

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

‘Leergretigheid kent geen schaarste’

Scheur jezelf en anderen los uit denken dat vastzit! De Coachingskalender houdt de geest soepel en levert inspiratie, serieus en met een knipoog. Dé manier om op de hoog-te te blijven van nieuwe trends en beproefde inzichten. www.coachlink.nl/scheurjelos

Lees meer en neem een abonnement op www.coachlink.nl

9789024400997€ 18,50

9789024402458€ 23,00

9789461056962 € 42,50

978902441762€ 21,50

9789024418558€ 16,50

9789024417698€ 23,50

9789024416783€ 16,90

9789024416394€ 23,50

9789089531636€ 21,00

9789024402236€ 9,90

9789024417049€ 20,00

www.schrijfwijzer.nl

Coachingkalender 2015: 9789024403042 | scheurkalender | € 16,90

Coachingkalender 2016: 9789024403509 | scheurkalender | ca. € 16,90

Coach je collega’s

Coachlink bevat de complete inhoud uit ruim 150 boeken over coaching en persoon-lijke ontwikkeling. Met een abonnement op deze kennisbank hebt u altijd en overal toe-gang tot alle relevante vakliteratuur.

Actieprijs t/m 4 maart 2015: € 19,90

Page 19: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

‘Leergretigheid kent geen schaarste’ Benieuwd naar meer?

Gavoorhetactueleencompleteaanbodnaarwww.boomonderwijs.nl

Page 20: Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

20

Bestelalletitelsuitdezecatalogusennogveelmeerop

www.boomonderwijs.nl

✓Elkemaandnieuweacties.✓TitelsvanalleNederlandseuitgeverijen.✓Toetsen,tests,methodesenvakliteratuur.

Boom Onder wijsdegespecialiseerdewebshopvooruwvakgebied

Boom Onderwijs

Prinsengracht 747-751 | 1017 JX Amsterdam Postbus 15970 | 1001 NL Amsterdam

(020) 524 45 [email protected]

Ontvangt u onze nieuwsbrief? Meld u aan op de website!

@BoomOnderwijsPrijzen gelden in 2015, onder voorbehoud van wijzigingen.

NT2Natuurlijk Nederlandsleren en inburgeren