Binkenpost maart-april 2013

of 24 /24
Binkenpost ! tweemaandelijks magazine voor de Turnhoutse senior Jaargang 3 - nr°14 - editie maart|april 2013 P911881 OCMW Turnhout Albert Van Dyckstraat 20 2300 Turnhout Spelen met stoom- treintjes 10 jaar OC De Meerloop Erfenis voor klein- kinderen? >> p.4 >> p. 6 >> p. 12 België - Belgique P.B. 2300 TURNHOUT BC 31976 Afgiftekantoor: 2300 TURNHOUT MASSPOST

Embed Size (px)

description

Binkenpost maart-april 2013

Transcript of Binkenpost maart-april 2013

Page 1: Binkenpost maart-april 2013

Bink

enpo

st!

tweemaandelijks magazine voor de Turnhoutse senior

Jaar

gang

3 -

nr°

14 -

edi

tie

maa

rt|a

pril

2013

P91

1881

OCMW TurnhoutAlbert Van Dyckstraat 202300 Turnhout

Spelen met stoom-

treintjes

10 jaar OC De Meerloop

Erfenis voor klein-

kinderen?

>> p.4>> p. 6

>> p. 12

België - BelgiqueP.B.2300

TURNHOUTBC 31976

Afgiftekantoor: 2300 TURNHOUT MASSPOST

Page 2: Binkenpost maart-april 2013

VoorwoordInhoudPlanten in huis houden je

gezond................................. 3

10 jaar OC De Meerloop................................. 4

Spelen met stoomtreintjes................................. 6

De kastanjemineermot ................................. 8

65+ en nog aan de slag................................ 9

De FiFties: Het Duifhuis

................................ 10

Kleinkinderen kunnen nu ook erven

................................ 12

Op bezoek bij de hondenclub................................ 13

Rum, suikerriet en sigaren................................ 14

Vrijwilliger op de bres................................ 15

Activiteitenkalenders ................................ 16

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

2

Luc Op de Beeckvoorzitter OCMW Turnhout

CoverOp de foto enke-le enthousiaste vrijwilligers aan de slag bij OC De Meerloop.(Foto: André Van de Plas)

OCMW Turnhoutt.a.v. Binkenpost!A. Van Dyckstraat 202300 TurnhoutT 014 47 42 05

[email protected]

!

Hoera, onze Warande is terug open!

Al gaan kijken? Ik wel. De renovatie is mooi. Ik voelde me er direct terug thuis. Net zoals een kleine 40 jaar geleden. Toen reed ik elke woensdagmiddag op mijn fiets vanuit Zevendonk via trage we-gen en de oude Steenweg op Sevendonk naar de grote stad Turnhout.

Een zakje met bibliotheekboeken goed vastgemaakt op m’n bagagedrager. Dat pakketje was mijn wekelijkse excuus om vrienden en vriendinnen te ontmoeten in het Cultureel en Ontmoetingscentrum de Warande.

Zowat de helft van de toenmalige Turnhoutse jeugd verzamelde dagelijks in, rond en onder de Warande. ’s Morgens nog vlug een sigaretje roken op het stenen muurtje voor de ingang of bij slecht weer in de enorme hal binnen. Gezondheid was nog geen hot item en de meesten onder ons rookten er op los alsof ons leven ervan af hing. ’s Middags aten we onze boterhamme-kes (toen kenden we nog geen smoskes) in de onverwoestbare leren zetels in de inkomhal. We keken rond en zochten vrouwe-lijk schoon om het volgend weekend mee af te kunnen spreken. Zoveel Turnhoutse jongeren leerden in de Warande hun eerste lief kennen. En natuurlijk ook hun eerste verdriet. Maar dat hoort bij het leven.

Veel intense en verhitte gesprekken hebben wij in die Warande gevoerd. Jong, onbesuisd en er heilig van overtuigd dat we de wereld gingen verbeteren. Wie onder jullie kent er nog de leuze ‘Stop de Strop’? Met veel pamfletten hebben we inder-tijd geprobeerd om de mooie bomen aan de oostkant van het Stadspark te sparen. Helaas, de dubbelbaanvaksweg naar de snelweg kwam er. En het moet gezegd, eens aangelegd kon het verkeer richting Kasterlee veel vlotter Turnhout in en uit. Of samen afspreken om in Brussel te gaan betogen tegen de opslag van kernbommen in België. Ik begon stilaan te beseffen dat er meer nodig was dan alleen wat grote praat en uren van discus-sie met leeftijdsgenoten om de wereld een beetje te kunnen veranderen. Toen ik wat ouder werd, bleef de Warande mijn ankerpunt. De leren zeteltjes in de hal werden wel vaker ver-vangen door barkrukken in een bruine kroeg. Op zondag trok-ken mijn lief en ik naar een tentoonstelling om te filosoferen over kunst en het leven. En over wat goed was en wat er beter kon. Nog altijd sigaretjes rokend. Nog altijd de tijd van ons le-ven. En na afloop een’ trappist van het schap’ in de cafetaria.

Nu loop ik nog steeds graag die Warande binnen. Nog eens die sfeer van ontmoeting, cultuur en rebellie opsnuiven. Helaas zijn mijn avonden veel te druk om veel voorstellingen bij te wonen, maar eens vlug een expositie meepikken zit er wel in.

Ik hoop dat onze Warande -net als voor de vele jongeren uit mijn jeugd- een bron van inspiratie mag zijn voor de vele keu-zes die je in je leven kan maken.

Luc Op de Beeck

Page 3: Binkenpost maart-april 2013

Planten in huis houden je gezond!Volgens de hedendaagse interieurarchitecten stimuleren planten in huis een gevoel van welbehagen. Een groen plantje kunnen wij dus best appreciëren.

door Luc SWErTS

Meer dan een mooie plant

De vervuiling binnen in huis is vaak hoger dan buiten. We brengen nochtans het grootste deel van onze tijd binnen vier muren door. Kamerplanten helpen om onze gezondheid te verbeteren, door de ver-vuilde lucht te zuiveren, de woonruimte op te frissen en te bevochtigen. Het zijn ook ideale geluidsdempers.

Onderhoud planten

Vooral op het gebied van on-derhoud zijn de planten van vandaag vooruitstrevend.

Sommige planten moeten nog maar één keer in de twee weken water krijgen. De orchidee is erg onder-houdsvriendelijk. Je kan deze vinden in alle soorten vormen en kleuren.

Hoe kamerplant kiezen

1. Kies een plant die aansluit bij je persoonlijkheid en je interieur.

2. Heb je groene vingers of is water geven om de twee weken al voldoende voor jou?

3. Ga na wat je wil berei-ken in het interieur: een strakke lijn of een groene oase.

4. Sommige planten zijn onderhevig aan warmte. Hoe warm is je huis?

5. Op welke locatie komt de plant te staan. Ga na of het gewenste licht

voorhanden is.

Om het kiezen te vergemakkelijken:

De combinatie van de sanse-veria trifasciata, de epiprem-num aureum en de goudpalm zorgt voor alle zuivere lucht die je in je huis nodig hebt. De sanseveria (vrouwenton-gen) kan zelfs op donkere plaatsjes staan.

Veel soorten kamerplanten gaan in de moderne wonin-gen snel dood, omdat de luchtvochtigheid in de winter niet hoog genoeg blijft. De centrale verwarming zorgt over het algemeen voor zo'n droge lucht. Je kunt water-bakjes aan de centrale ver-warming hangen, maar ook, in de winter gewoon de was binnen drogen, en niet in de droger, dan bespaar je zelfs nog energie.

Orchidee SanseveriaGoudpalm

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

3

Page 4: Binkenpost maart-april 2013

Senioren ontmoeten

De Meerloop is een ontmoe-tingsplaats voor senioren. In de gezellige cafetaria kan je met familie, vrienden en kennissen bijpraten en ge-

nieten van de prachtige

omgeving. Je kan er ook kaarten, gezelschapsspel-letjes spelen of gewoon de krant lezen. OC De Meerloop heeft ook de opdracht om mensen zo te ondersteunen dat ze zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kun-nen blijven wonen. Daarom is De Meerloop eveneens een aanspreekpunt voor informa-tie over thuisondersteunende zorg en financiële ondersteu-ning voor mensen met zorg die nog thuis verblijven. Je kan hiervoor terecht bij de centrumleider Els Verheyen.Verder biedt De Meerloop, i.s.m. het lokaal diensten-centrum Albert Van Dyck, een uitgebreid en gevarieerd pakket van activiteiten aan waarop iedereen welkom is. Zo zijn er vormende activi-teiten zoals computerlessen, kooklessen, taalcursussen, … en informatiemomenten over onderwerpen

die van belang kunnen zijn voor senioren zoals gezond-heid, verkiezingen, verkeer, andere culturen, sociale voorzieningen, veiligheid, … Uiteraard staan er ook re-creatieve activiteiten op het programma. Ontmoeting en nieuwe sociale contac-ten opzoeken, staan hierbij centraal. Handwerken, quiz, bingo, fietsen, smulactivitei-ten, het gebeurt allemaal in De Meerloop.

Actieve vrijwilligers

In het ontmoetingscentrum zijn ook veel vrijwilligers ac-tief, allemaal met hun eigen specialiteit. Waren het er in 2003 een 10-tal, nu in 2013 zijn er zo’n 50-tal vrijwilligers actief in De

OC De Meerloop wordt 10 jaar!Wellicht bracht je al eens een bezoek aan ontmoetingscentrum De Meerloop. Vroeger droeg het ontmoe-tingscentrum de naam ‘Dienstencentrum Begijnhof’. In 2003 werd het omgedoopt tot “De Meerloop”. Het ligt in het mooie Turnhoutse Begijnhof en bestaat nu al 10 jaar.

door ELS VErHEYEN

D ee rm e l oBi

nken

pos

t! -

edit

ie m

aart

/ap

ril

4

Page 5: Binkenpost maart-april 2013

Meerloop. Zonder hen zou het ontmoetingscentrum niet zijn wat het nu is. Een gezel-lig plekje waar iedereen wel-kom is. De voorbije 10 jaar hebben ze niet stilgezeten in de Meerloop. Na de grondige renovatie in april 2003 moes-ten ze bijna helemaal vanaf nul terug beginnen. Nu 10 jaar later barst De Meerloop bijna uit zijn voegen en dit dankzij de inzet van vele mensen. Omdat inspraak van de bezoekers en vrijwilligers belangrijk is, werd de toen-malige “adviesraad” in janu-ari 2006 omgevormd tot de huidige “centrumraad” en werd er de werkgroep “ani-matie” opgericht om nog be-ter de vinger aan de pols te kunnen houden.

10 jaar lief en leed

In februari 2007 werd de res-taurantservice heropgestart. Elke dinsdag- en vrijdagmid-dag is er een warme maaltijd aan de prijs van 6,5 euro. In no-vember 2007 kwam Iris Loots, animator van De Meerloop,

40 jaar terug in Turnhout1e weekend van maart 1973

Voor het eerst, sinds 1938, ging er opnieuw een karna-valstoet door de stad, een initiatief van het Tijlcomité.

17 maart 1973

In de Warande was er een ex-positie over amfibieën. Een pofadder beet een man in zijn hand. Men moest binnen de 75 minuten zoeken naar het tegengif of de man zou het niet overleven. Gelukkig liep het goed af.

Eind maart 1973

Broederlijk Delen organiseer-de een mars rond Turnhout, om zich in te leven hoe het is om geen transport te heb-ben. De opbrengst ging naar “Voertuigen voor Zaïre”.

2 april 1973

Een storm deed het ijze-ren gotische kruis van de St.Pieterskerk overhellen. Drie kerels klommen het dak op om het kruis van 60 kg naar beneden te brengen.

11 april 1973

In de lagere school van Sint-Victor opende de handels-beurs van NCMV haar deuren. Tienduizend bezoekers na-men er een kijkje.

27 april 1973

In het museum van de Speelkaart opende een ten-toonstelling over de geschie-denis van de waarzeggerij met speelkaarten onder de titel “Het spel des duivels”.

door WiLLY VAN SPrENGEL

De Meerloop viert feest!

het team versterken. In juli 2009 werd de ‘Telefoonster’ opgestart. Kwetsbare seni-oren worden alle dagen ’s morgens gebeld door vrijwil-ligers zodat ze weten of alles nog ok is. Is dit niet zo dan verwittigen zij de sleutelfigu-ren zodat deze actie kunnen ondernemen. Sinds oktober 2010 heeft de praatgroep “Park in de Zon” haar vast stekje in De Meerloop. Jonge Parkinsonpatiënten komen hier maandelijks bij elkaar. Tenslotte is het aantal activi-teiten in de voorbije 10 jaar meer dan verdubbeld.

Je bent welkom

Het ontmoetingscentrum is elke werkdag geopend van 13.30u tot 17 uur. Op zondag gaan de deuren open van 14 tot 18 uur. Let wel, gesloten op zaterdagen en feestda-gen. Het aanbod vind je in Binkenpost!.

Op vrijdag 26 april is De Meerloop 10 jaar. Er komt een heuse activiteitencarroussel. De hele dag door, tussen 10.30u en 16u zijn er gratis verschillende kookdemonstraties, Engelse les, handwerken, weerbaarheid, …Er is ook een aanwezigheidstombola om 15.30u.De hongerigen kunnen op de middag een frietje bestellen aan het frietkraam (betalend).Graag tot dan!

o o p 1 0

10Bi

nken

pos

t! -

edit

ie m

aart

/ap

ril

5

Page 6: Binkenpost maart-april 2013

Spelen met stoomtreintjes“Boys & toys…”, je hoort het soms wanneer manlief zijn nieuwste mobieltje of auto laat zien. Sommigen maken de spreuk echt waar. Dani Bellemans van de Stoomgroep Turnhout vzw rijdt met stoom-treintjes. Het verhaal van een jongensdroom.

door HErmAN JAnSSEn

Wanneer ontstond de stoomgroep?

Dani: In 1972 werd in de Warande een tentoonstelling georganiseerd over spoor-wegmodelbouw. Daar kwa-men 27.800 bezoekers op af in één weekend. In 1973 herhaalden we deze ten-toonstelling onder de naam

‘RAIL INTERNATIONAAL’ met de inmiddels opgerichte vzw Treingroep Turnhout. Op het terrein van de Warande werd een route aangelegd. Kinderen en volwassenen kon-den genieten van een rondrit met een mini stoomlocomo-tief. Dat was de aanloop tot het verwezenlijken van een spoorbaan in het stadspark in 1981.

Wanneer kwam er een vaste route in het stadspark?

Dani: In 1982 werd er een vast parcours aangelegd. Met de opening op 15 en 16 mei 1982, waar Toon De Preeuw nog bij was, werden de eerste Internationale Stoomdagen gehouden. Sindsdien organi-seren we deze elk jaar tijdens het Pinksterweekend. Vanuit heel Europa komen model-bouwers naar Turnhout afge-zakt met hun locomotieven

en bouwsels. Wat ooit begon als pure hobby, is uitgegroeid tot een nieuwe happening; de ZOMERSTOOMDAGEN.

Waar komt het meeste volk op af?

Dani: Dat is ongetwijfeld tij-dens het weekend van 15 augustus. Dan komen leden en sympathisanten met hun locomotieven naar het stads-park om zich in te zetten voor de miniatuurspoorweg. Veel locomotieven dus en soms ook speciale attracties.

Je spreekt van leden en sympathisanten, hoeveel le-den zijn er aangesloten?

Dani: Je mag stellen dat er een 100-tal leden zijn aangesloten waarvan een 30-tal vas-te leden.

Dani Bellemans

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

6

Page 7: Binkenpost maart-april 2013

Anderen doen vrijwilligers-werk, zoals het openhouden van de kantine, het onder-houden van de sporen enz.

De overkapping van het sta-tion is opvallend.

Dani: Ja, dat is een meester-werk. Het is tot in het klein-ste detail nagebouwd naar het model van het station van Turnhout. Dit was ooit de originele overkapping van het station van Antwerpen. Een pittige anekdote is dat een boer van Weelde destijds de overkapping naar Turnhout heeft overgebracht.

Wat is de gemiddelde waarde van een locomotief en hoe-lang wordt er aan gebouwd?

Dani: Je mag stellen dat de waarde van zo’n stoomtrein-tje toch een € 35.000 be-draagt. Bedenk dat men er 10 jaar aan werkt vooraleer een locomotief klaar is.

De stoomketel bijvoorbeeld moet aan bepaalde normen voldoen en ondergaat ook een grondige keuring voor-aleer deze mensen mag ver-voeren. Zelfs de machinist is verplicht om een rijbrevet te hebben.

IDENTIKIT Leeftijd 65 jaar

Burgerlijke standGehuwd

FamilieTwee zonen (Peter en Bart) en drie kleinkinderen

Het is wel een dure hobby.

Dani: Elke hobby kost geld maar het is vooral het ple-zier en het werk dat men er insteekt om tot een goed re-sultaat te komen waar het om draait. Wij hebben de grootste voldoening wanneer wij die lachende en geluk-kige kinderen en ouders zien wanneer we een rondje rij-den met onze locomotieven. Daar is het ons eigenlijk om te doen.

Wat kost een rondrit en wanneer wordt er gereden?

Dani: Een rit kost € 0,70, er zijn ook meerrittenkaarten. Er wordt elke zaterdag, zon-dag en feestdag gereden van 13.00 tot 18.00 uur en dit van april tot en met het laatste weekend van september.

Afspraak in het stadspark dus.

Binkse Weetjes

Dani Bellemans

APERITIEFCOnCERTEn MUSICA MERIDIAnA

Op zondag 3 maart speelt het strijkorkest De Turnhoutse Snaar o.l.v. Eva Vermeeren een gevarieerd klassiek pro-gramma. Op zondag 7 april is het baroktrio La Fonte Barocca aan de beurt met ba-rokmuziek uit de 18de eeuw. Op het programma staan can-tates en instrumentale sona-tes van o.a. Bach en Haendel. Steeds van 11 tot 12 uur, in-kom 10 Euro.

CULTUURPRIJS VOOR HISTORISCHE DRUKKERIJ

De Turnhoutse Cultuurraad kent om de twee jaar een cultuurprijs toe. De jury koos unaniem voor de Historische Drukkerij vanwege de dyna-miek waarmee op geheel ei-gen wijze het verhaal verteld wordt van de veranderingen in de drukkerswereld t.g.v. de industriële revolutie.

PRO MUSICA TURnHOUT

Op zondag 24 maart om 11 uur geeft Dr. Jan De Schepper een piano- en keyboardreci-tal. Welkom aan de kerk en patio van het Paterspand – Patersstraat 100. Inkom en aperitief gratis.

TURnHOUT VAn TOEn – QUIZ

Op 20 april mixt TVT het verleden met de populaire cultuur van weleer tot een cocktail. Ploegen van 4 per-sonen zullen de arena van Het Gevolg betreden. Inschrijven is GRATIS. Mail naar Turnhout.v a n . To e n @ g m a i l . c o m . Aanvang om 19u30, deuren open om 18u30.

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

7

Page 8: Binkenpost maart-april 2013

De kastanjemineermot

In 1998 voor het eerst waar-genomen in België, heeft deze zich in een snel tem-po over Europa verspreid. Mineermotten zijn kleine nachtvlinders van enkele millimeters lang. De vleu-gels zijn met fijne haartjes bezet. De paardenkastanje is een plant waarop de mot-ten zich goed thuis voelen. Andere bomen zoals de es-doornfamilie vallen ook in de smaak. Opvallend is dat de rode paardenkastanje en de tamme kastanje hiertegen resistent zijn. De rups van

de mineermot vreet gangen in bladeren. Hierdoor ont-staan bladmijnen. Bladeren kleuren bruin en sterven af. De eerste motten verschijnen eind april - begin mei. In deze tijd gaan de vrouwtjes eieren leggen, welke reeds na 10 da-gen uitkomen. De mineermot is een belangrijke bron van verspreiding van schimmels en bacteriën. Door het ver-dwijnen van het bladgroen en een ́ verbruining´ van de bla-deren neemt de lichtabsorbe-rende eigenschap van de bo-men af. Zo worden er minder bouwstoffen aangemaakt.

Uiteindelijk zal de boom ver-zwakken en sterven.

Levenswijze mineermot

De mineermot overwintert als pop in gevallen blad. In april en mei worden de eitjes ge-legd. De larven uit de eitjes vreten het bladmoes weg tus-sen de opperhuidslagen van het blad en maken gangen of mijnen in het blad (mineren). Aanvankelijk is het blad op de gangen nog groen. Na verloop van tijd sterft het weefsel af en ontstaan de kenmerkende bruine vlekken op het blad. In ongeveer 7 tot 10 weken komt een volledige generatie tot ontwikkeling. De mineer-mot is een uitheemse soort zonder natuurlijke vijanden. Bestrijding is weinig effectief omdat de larven zich tussen de bladlagen bevinden.

Klimaatverandering

De gevolgen van de klimaatverande-ring zijn ernstiger naarmate de natuur zwakker komt te staan. Ook vervui-ling, vermesting of verzuring spelen een negatieve rol.

Ken jij dekastanjemineermot?Ook Turnhout ontkomt niet aan de gevolgen van de klimaatverandering. Door de temperatuurstijging komen zuiderse diersoorten vaker voor in onze streek. nieuwe insectenplagen steken zo de kop op en richten de nodige schade aan.

door Luc SWErTS

boomschade door de mineermot

close up van de mineermot

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

8

Page 9: Binkenpost maart-april 2013

We treffen op deze aardkluit heel wat stervelingen aan die eens de 65 gepasseerd, onverdroten blijven doorgaan met werken. Binkenpost! wilde ach-terhalen wat de drijf-veer precies is van deze kranige senioren.

door miEL NuYENS

Als eerste legden we de vin-ger aan de pols van Guy Van Doorn (69), een in het Turnhoutse bekend advocaat. Hij startte zijn carrière in

1968 en is dus reeds 44 jaar aan de slag.

Waarom nog werken als je de zeventig nadert?

Lang geleden nam ik me voor met pensioen te gaan zodra dit mogelijk zou zijn. Toen ik 65 werd verschoof de grens naar 70. Nu ik korte-lings die leeftijd bereik, heb ik gemakshalve alle limie-ten opgeheven. Ik zie geen volwaardig alternatief dat me dezelfde genoegdoening zou schenken. En stoppen? Waarom? Om “van alles” te doen. In onze kindertijd be-tekende dit “kiekenstront”.

En dan de centen. Mijn ouders werden bei-

den 95. Genetisch bepaald en de vrucht van een sober en eenvoudig leven. De eer-ste voorwaarde werd moeite-loos voldaan. Stel dat het lot me verder gunstig gezind is, dan lijkt het me weinig aan-trekkelijk te moeten leven van een overlevingspensioen van € 1.250 in de maand. Of ik moet mijn reserves aan-spreken, terwijl ik mijn na-zaten toch wel wat wil nala-ten. Onlangs Ennio Morricone gezien in het Sportpaleis. Vierentachtig en enkel wat stram bij het afstapje. Je kunt je niet voorstellen dat die man op “rust”-pensioen zou gaan. Dus gaan we dap-per verder tot op een och-tend de wind verkeerd staat.

... nog aan de slag!

65+ en...

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

9

Page 10: Binkenpost maart-april 2013

na de tweede wereldoorlog was de nood aan nieuwe woningen in onze stad prangend. Op het Stokt en rond de Kruisbergstraat waren er nog “houten huizekes” te vinden. In de fifties breidde Turnhout zich uit als een olievlek. Toen ontston-den in het zuiden van de stad : de Smiskensstraat, nachtegalenstraat en Duifhuisstraat.

door miEL NuYENS

Duifhuis

Deze straat werd genoemd naar de hovenierderij “Het Duifhuis”, toen eigendom van de familie Mertens. Zij hove-nierden tussen de Graatakker en de Smiskensstraat. Zij baatten een winkel uit, vlak naast hun woning (zie foto). Boven de voordeur was een steen ingemetseld met de naam “Het Duifhuis”. Het gebouw lag op de hoek van de Duifhuisstraat en de Graatakker. Bij de afbraak werd bewuste naamsteen aangebracht in de gevel die het pand verving. De naam “Duifhuis” is volgens De Kock en Landuyt (Turnhout in straatnamen) te verklaren door het feit dat de hove-nierderij beschikte over “het duifrecht”, een toelating om duiven te houden.

Villa des Roses - Coca Cola - Car Wash

Daar waar “Het Duifhuis”

Het Duifhuis

was gevestigd, kwam later een van de eerste car-wash centra van ons land. In de vijftiger jaren was er aan de andere kant van de huidige Duifhuisstraat (richting Grote Markt) een Coca Cola fabriek (nu dansschool Goossens). Van op de Graatakker kon je de flesjes op een lopende band de revue zien passeren, on-der het toeziend oog van een opzichter. Daarnaast vonden we “Villa des Roses”, een kas-teeltje met lusthof, eertijds gebruikt door de familie Van Hal. Welstellende families woonden in herenhuizen in het centrum en hadden aan de stadsrand zulke vil-laatjes om er in de zomer te verpozen. De ei-genaar wou de vil-la afbreken, maar ze bleek geklasseerd door de Vlaamse Gemeenschap. Nu staat dit pareltje te verkommeren.

In De Fifties

blikken onze redacteurs terug

op hun kindertijd. Hun iet-wat lyrisch beschreven herin-

neringen doen wellicht bij vele lezers een belletje rinkelen...

Poëzie

Luc Mertens, kleinkind van de oorspronkelijke ei-genaars van “Het Duifhuis” kent de geschiedenis van dit stukje Turnhout op zijn duim-pje. Hij beschikt nog over de aankoopakte van de gronden door zijn grootouders de dato 1916. Hij woonde er samen met zijn ouders en schreef er een cyclus van tien gedichten over. Hier een kleine bloemlezing.

De FiftiesDe FiftiesGebouw aanpalend aan het Duifhuis

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

10

Page 11: Binkenpost maart-april 2013

Allemaal Binken

Beste lezer,

Ook nu weer doe ik een beroep op de lezers van Binkenpost! om te helpen bij het verzamelen van informa-tie over bepaalde personen die in de vorige eeuw een bijnaam hadden. En dat die bijnaam soms kleurig kon zijn kun je hieronder merken. Als je informatie hebt over on-derstaande personen of fo-tomateriaal, neem dan zeker contact op. Het zou mooi zijn als ik zo deze personen nog kan bespreken in mijn boek. Lees je even mee?

DE PAUS• Was het Dierckx? Hens?

Van Akelyen? Cornelissen?• Woonde hij in de

Kwakkelstraat? Stokt? De Merodelei? Ieperstraat? Parkring ?

• Beroep: Timmerman? Caféhouder?

• Zoals je ziet, veel infor-matie maar geen eenheid. Of waren er misschien meer “Pausen”?

GOD DE VADER• Adriaensen? Peeters?• Waar woonde die?• Weet je nazaten hiervan?

DE KONING VAN ’T VIANO• Weet iemand de familie-

naam ? • Ken je nazaten hiervan ?

KEBOENES• Verachtert? Janssens?• Zou in 1936 als vrijwilliger

meegevochten hebben in Spanje tegen royalisten van Generaal Franco?

Alvast bedankt voor je tips!

Karel Van Dooren014 41 66 47

het Duifhuis

Gebouw aanpalend aan het Duifhuis

IIk ben maar een poëet van derde garnituurOp leeftijd En al wie dit leest die is het zelfIk heb het langst geleerd Ik heb goed opgeletEn mag nu teksten schrijven bij foto’s die erniet zijn of naar de erven Stuyck die nog eenfilmpje hebben Vader ploegt het veld Groot-moeder in de kippenren Het is weer ’58 Ofom precies te zijn 29.05.58 Zo staat het inhet betonnen wegdek Toen is de straat hieraangelegd en koos de wereld voor weereen andere versnelling

IIHet is volop eerste wereldoorlog als dekoop voor 43.440 franken wordt beslechtbij Mr Van der Hofstadt in Turnhout Menschrijve 29.11.1916 Heel snel al wordt devijver gedempt die in lusttuin bij het lust-huis is aangelegd het zijn moderne tijdenHet goed moet zijn geld opbrengen Ook deBoerderij nog uit de Spaanse tijd krijgt eenFacelift Nieuwe ramen en dubbele deurenworden er geplaatst zoals bij de rijken Wemoeten toch een beetje status hebben

IIIZo’n veertig jaar gedijt de familie met zes kin-deren op dit erf vroeg in de jaren dertig is eral een auto daarmee wordt de Kempen afge-rotst met groenten en fruit En toen kwam erweer een oorlog met zwarte handel en verzetNiet lang na ’45 is iedereen hier weg naar Tik-kenhaan café Amictia Cinema Forum en RikKeersmaekers zijn slagerij Alleen mijn groot-ouders blijven tot ze dood zijn En wij ook nogeen tijdje Kijk een oom die uit de missie komtheeft zijn mouwen opgestroopt en helpt metde verhuizing Het is voorjaar ‘56

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

11

Page 12: Binkenpost maart-april 2013

Sinds 21 januari kunnen kleinkinderen rechtstreeks erven van grootouders. Het is uitgebreid besproken in de media, maar deze wetswijziging omtrent erf-recht liet toch nog lang op zich wachten. Wij klop-ten aan bij Ellen Wuyts, juriste bij OCMW Turnhout. Zij geeft uitleg.

door KATriEN AdriAENS

Modernisering erfrecht

Tot voor kort konden enkel kinderen van hun ouders er-ven. Wanneer je ouder de erfenis van zijn ouders wei-gerde, kon je als kind geen aanspraak meer maken op de erfenis van je grootouders. De erfenis ging dan naar de andere erfgenamen, vaak de broers en/of zussen van de ouder. Maar nu is er een nieuwe erfrechtswijziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ervende ouders kunnen een erfenis verwerpen in het voordeel van hun eigen kinderen, zijnde de kleinkin-deren van de overledene. Zo moeten er geen twee keer op rij successierechten betaald worden. Het verwerpen van de erfenis gebeurt via het af-leggen van een verklaring op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het ar-rondissement waar de erfenis is opengevallen (nl. de laat-ste wettelijke woonplaats van de overledene).

Verhaal van alles of niets

Een ouder kan niet gedeelte-lijk verwerpen in het voordeel

van de eigen kinderen. Het aandeel van de verwerpende ouder gaat integraal naar zijn kinderen.

Zekerheid?

Het verwerpen van een erfe-nis kan pas na het overlijden van de grootouder. Dit bete-kent dat je als grootouder nooit 100% zeker bent dat je erfenis rechtstreeks naar je kleinkinderen gaat.

Testament in het voordeel van kleinkinderen

Je kan ook opteren om je kleinkinderen op te nemen in

je testament. Hier is er wel de kanttekening dat dit en-kel kan voor het zogenaamde beschikbare gedeelte van de erfenis. De kinderen worden wettelijk beschermd en heb-ben steeds recht op een be-paald deel van de erfenis.

Wil je meer informatie of heb je nood aan juridisch ad-vies? OCMW Turnhout heeft een gratis zitdag op dinsdag tussen 17.30u en 19u in de Albert Van Dyckstraat 20 te 2300 Turnhout.

T 014 47 47 47

E [email protected]

Kleinkinderen kunnen nu ook erven

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

12

Page 13: Binkenpost maart-april 2013

Op bezoek bij de hondenclub

Hoeveel keer wordt er getraind?

Jef: Twee maal per week, op woensdagavond en op zater-dag heel de dag.

Hoeveel wedstrijden per jaar organiseren jullie?

Jef: Dat gaat om een 20-tal per jaar. Reken er ook een aantal schoonheidstentoon-stellingen bij.

Hoeveel leden zitten in jul-lie club?

Jef: We hebben er een stuk of 60, maar dit wil niet zeg-gen dat al die leden een hond hebben.

Heb je in je carrière be-langrijke overwinningen geboekt?

Jef: De deelname aan het WK te Denemarken in 2006 waar ik plaats 36 heb beko-men van de 120 deelnemers, beschouw ik als de mooiste herinnering.

Jef, hoelang zit je al in de hondensport?

Jef: Sinds 1975 draai ik al mee. Bovendien kweek ik al ongeveer 50 jaar Duitse herders.

Hoeveel senioren telt de club?

René: Dat moet rond de vijf-tien zijn.

Komen er nog jongeren bij de club?

Jef: Ja, dat gebeurt wel maar toch in mindere mate dan vroeger.

Jef en René, nog veel suc-ces toegewenst in de hondenclub.

Hoe is de club ontstaan?

René: Dit was in 1975 in de wijk ‘ het Stokt’ op een wei-de. We hadden er een klein clubhuis dat spijtig genoeg na een storm werd vernietigd. Toen weken we uit naar Oud-Turnhout op een terrein van café ‘Het Zonneke’. Een jaar later zijn we naar de ‘Veedijk’ verhuisd. We bouwden er met eigen middelen en m.b.v. vrijwilligerswerk een tuinhuis en later een clubhuis. Helaas werd die plek een KMO-zone en moesten wij weg. Nu zit-ten we in Oud-Turnhout ach-ter De Galgenhoef.

Wat houdt het africhten van een Duitse herdershond in?

Jef: Er zijn verschillende dis-ciplines zoals gehoorzaam-heid, pakwerk en speuren voor de werkhonden. Er zijn ook Duitse herders die uitslui-tend op schoonheid gekweekt worden en waarmee men op tentoonstelling gaat.

Met de lente krijg je goesting om naar buiten te gaan. Binkenpost! nam een kijkje bij hondenclub VVDH Kringgroep 30 Turnhout. We hadden een bab-bel met voorzitter Jef nuyens en oprichter René Poels.

door HErmAN JANSSEN

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

13

Page 14: Binkenpost maart-april 2013

Van waar die belangstelling voor Cuba?

Paul: Ik maakte via mijn vak-bond, in 1997, een groepsreis naar Cuba. Ik kwam erna in contact met Turnhoutenaar André Van Loon. I.s.m. de Cubaanse ambassade in Brussel verzonden wij tussen ’98 en ’99 ruim 681 dozen kledij en medicijnen.

Was dat geen omslachtig werk?

Paul: Zeker, al de kledij werd eerst in Turnhout gewassen. Een jaar later maakten we kennis met een Nederlandse organisatie die containerver-voer organiseerde. Zo ver-voerden we tussen 2000 en 2006 11 containers.

Wat zat er in?

Paul: Rolstoelen, fietsen, speelgoed, medicijnen en kle-dij. We transporteerden ook

Rum, suikerriet en sigaren

Paul Malfait (69) groeide op in de buurt van de Zeshoek, waar zijn ouders een sigarenwinkel uit-baatten. Hij bezocht tussen 1997 en vandaag veer-tien keer Cuba en maakte er heel wat vrienden.

door Miel NUYeNS

een wasmachine voor een rustoord, ventilatoren en verf voor een school en werktuigen voor andersvaliden. We kregen ook meer en meer zicht op de lokale behoeften.

Wat dreef je?

Paul: Solidariteit is nodig. Hoe meer je daar komt, des te gro-ter het besef hoe goed we het hier hebben. Via de “Vrienden van Cuba” proberen we ook structureel te werken, recent via F.O.S., een niet-gouverne-mentele organisatie die oplei-ding geeft aan kaderleden van landbouwcoöperaties.

Hoe verwerf je fondsen?

Paul: Wij verkopen artisanale producten door Cubanen ge-maakt o.m. op de Turnhoutse Kerstmarkt. Er zijn een be-perkt aantal sponsors die ons steunen en wij verkopen Cubaanse sigaren en mojito’s.

Er is een economisch embar-go tegen Cuba?

Paul: Er is schaarste. Alles wat men importeert is duur. Bovendien sanctioneren de V.S. elk land dat aan Cuba levert. Elk schip dat in een Cubaanse haven aanmeert, mag gedurende zes maan-den geen Amerikaanse haven binnenvaren.

Waarom moet ik naar Cuba met vakantie gaan?

Paul: Omwille van de legen-darische gastvrijheid van de Cubanen. Het is een prachtig land met veel natuurparken en steden met een koloniaal verleden.

Wat zie jij als belangrijkste voor en tegen van het Castro regime?

Paul: De revolutionaire geest van Fidel Castro leeft nog verder. Door sterk in te zet-ten op onderwijs werd anal-fabetisme teruggedrongen. De

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

14

Page 15: Binkenpost maart-april 2013

Vrijwilliger op de bresuniversiteiten zijn top. De ge-zondheidszorg is gratis. Wat de democratie betreft, men kent er een getrapte vertegenwoor-diging. Een meerpartijenstel-sel bestaat er niet omdat de Cubanen vrezen dat de oppo-sitiepartijen zouden gefinan-cierd worden door Amerika. Er is geen vrije meningsuiting.

Gaat het Cuba economisch voor de wind?

Paul: Cuba is ook slachtof-fer van de wereldcrisis. Sinds kort wordt het particuliere initiatief aangemoedigd. Je kan er een bedrijfje oprichten en personeel aanwerven. Ook in de landbouw is er gunstige ontwikkeling. De landbouwers mogen een deel van de produc-tie voor zichzelf verkopen. Er heerst wel veel bureaucratie.

Je bent een spilfiguur bij “Solidariteit met Cuba”, wat doen zij?

Paul: We steunen een aantal families die we tijdens onze bezoeken hebben leren ken-nen en we geven tips aan toeristen die er hun vakantie plannen. Frank Soentjens en ik kopen zaken aan die ze nodig hebben.

Bedankt Paul. Wie wil, kan “Solidariteit met Cuba” contacteren: [email protected]

Er was eens een man in Havana

In Cuba, neen niet in PanamaHij rookte noch dronkGeen adem die stonk

Geen rum, geen sigaar, hoe kan da na?

(Paul MALFAIT)

Wij leven in een verzorgingsstaat. De behoefte aan ondersteuning van mensen die professioneel met zorg bezig zijn stelt zich hoe langer hoe sterker. Er zijn talloze plaatsen waar je vrijwilligers tegen-komt die zich met enthousiasme inzetten voor hun medemens. Binkenpost! wil hier vrijwilligerswerk onder de aandacht brengen. Wij peilen naar het hoe en het waarom van deze Turnhoutenaren.

Louis Boermans was van 1958 tot 2010 vrijwilliger bij Scouts Vosselaar, Vrienden van de scouts, voor en ach-ter de schermen. Sinds 2005 zet hij zich ook in bij Okra Vosselaar (Secretaris) en te-vens sinds 2003 bij O.C. De Meerloop.

“Toen ik begin 2000 met pensioen ging zocht ik een nieuwe uitdaging. Ik ben begonnen bij het VLOT (Huisvestigingsproject voor allochtonen vanuit Turnhout) waar ik technische onder-steuning bood. Gezien het project wel voor mensen was maar de menselijke contac-ten uitbleven, zocht ik nog een bijkomende uitdaging en hoorde ik via een vriend dat het OCMW vrijwilligers zocht voor het ontmoetingscentrum “De Meerloop”. Hierdoor

ben ik begin 2003 begon-nen als vrijwilliger voor “De Meerloop” naast mijn activi-teiten bij VLOT, Vrienden van de scouts enz. Mijn interesse om de seniorenwerking meer toegankelijk te maken maakt dat ik ook in de werkgroep animatie van “De Meerloop” zit. Het grootste pluspunt aan “De Meerloop” is toch wel het ontmoetingscen-trum waar senioren gewoon kunnen binnenwandelen en een praatje kunnen maken met andere senioren maar ook met de vrijwilligers. De klanten zijn stuk voor stuk vrienden geworden waar-mee ik een gezellige babbel kan hebben. Dit geldt tevens voor alle vrijwilligers die ik er leerde kennen. Er zijn helaas ook vrijwilligers weggevallen die ik als vrienden mis.”

bedan

k

t !

Louis Boermans

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

15

Page 16: Binkenpost maart-april 2013

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

16

KaartenZin in een partijtje Rikken of Slagen halen?elke werkdag 14-17 uur

BiljartBandstoten, Vrij spel of Drieband!elke werkdag 14-17 uur

RummikubGeheugentraining (leeshoek 1e verdieping)elke werkdag 14-17 uur

SchakenEen gezellig partijtje hersengymnastiek...maandag 14-16 uur

PuzzeluurtjeVoor liefhebbers die liever samen puzzelen.dinsdag 10-12 uur

PetanqueEen balletje werpen in goed gezelschap!dinsdag (enkel bij mooi weer) 14 uur

Creatief schilderenAquarel, acryl, olieverf of zelfs pastel!dinsdag 14-17 uur

Curve BowlZoals petanque, maar dan toch weer anders.woensdag 19 uur

LijndansenSolo-dansen op 1 lijn, op moderne muziek!woensdag 14 uur (2 € - incl. 1 consumptie)

TurnenOefeningen voor spieren en gewrichten.donderdag 10 uur

Tai ChiEen bewegingsles voor lichaam en geest!vrijdag 9 uur (6,5 € - incl. 1 consumptie)

SjoelenGezellig schijven schuiven in de sjoelbak!vrijdag 14 uur

Digidakhulp bij al uw pc-vragen dins- en donderdag (9 tot 12 en 13 tot 17u), woensdag (13 tot 17u) en vrijdag (9 tot 12u)

Yoga op de stoelBewegen ongeacht leeftijd of beperkingenvrijdag 10.45 uur (5 € - incl. 1 consumptie)

Openbare computerruimteComputers en begeleiding ter beschikking.elke werkdag 13.30 - 17 uur

KaartenSla je slag in een partijtje Rikken of Wiezen!maandag, dinsdag, woensdag & donderdag 13.30 - 17 uur

TurnenOefeningen in Zaal Dojo (Lindestraat)donderdag 9.30 en 10.30 uur

BreicaféVan borduren tot breien, met begeleiding. tweewekelijks op maandag 13.30 uur

RummikubSchuif aan en laat je hersencellen werken!vrijdag 13.30 uur

WiiBewegen met een tikje meer. elke werkdag 13.30 - 17 uur

naaiatelier 'de floere broek'van kleine herstellingen, verstellen van kledij tot het maken van kleding onder begeleidingvrijdag 13.30 uur

KubbPrettig actief, ook als bewegen moeilijk is. elke werkdag bij goed weer 13.30 uur

Vaste activiteitenDIEnSTEnCEnTRUM ALBERT VAn DYCKAlbert Van Dyckstraat 10

OnTMOETInGSCEnTRUM DE MEERLOOPBegijnhof 44

• als er geen prijs vermeld wordt, is de activiteit gratis• activiteiten gaan door in het centrum zelf, tenzij anders vermeld• de vermelde dagen zijn een aanwijzing; of een activiteit werkelijk doorgaat, zie je in de kalender • contactgegevens inschrijvingen: zie bovenaan volgende pagina’s

startuur inschrijven verplicht

Page 17: Binkenpost maart-april 2013

Schoenenverkoop in ’t Kaffee (dinsdag 16 april, 14.00u)

LDC en WZC De Wending organiseren een schoenenverkoop. Comfort waar je op staat, passen, kiezen, beslissen en … meenemen! Je hoeft niet langer op zoek te gaan naar het juiste schoeisel, het schoeisel komt naar ons toe! Op 16 april komen vanaf 14 u, Griet en Elke bij ons langs met de zomercollectie 2013 van Zapatta Shoes. Zij stellen voor: Comfort- kwaliteitsschoenen en pantoffels, kwaliteit aan voordelige prijzen. Doorlopend gratis toegang en voor iedere klant een attentie!

De week van eigen kweek (van maandag 18 tot en met vrijdag 22 maart)

Wij laten mensen en producten van Turnhoutse bodem spreken in OC De Meerloop. Elke namiddag, behalve op vrijdag, is er een expositie van kaar-tenmaaksters Yolanda Kortus en Lydia Goris. Dinsdag ontdek je de kracht van etherische oliën. We gaan ook aan de slag met de bakker. We smullen van verse beuling en op zondag sluiten we om 15.00 u af met onze gedich-tendag. Een interactief programma met alleen maar ludieke gedichtjes.

Voordracht Parkinson in OC De Meerloop (19 maart en 18 april)

Op 19 maart vertelt dokter Geivers meer over het medische luik van Parkinson. Je leert meer over de symptomen, het ziekteproces en eventuele medicatie. Op 18 april vertellen “ervaringsdeskundigen” van Park in de Zon hoe Parkinson hun leven veranderd heeft. Wat zijn de gevolgen geweest voor hun werk en hobby’s, hun dagelijks leven en niet te vergeten de impact op hun gezin.

Dansen op live accordeonmuziek! (26 maart - 19.30 u in ’t Kaffee)

We nodigen je graag uit om een ‘danske te placeren’. Onze Turnhoutse club accordeonvrienden o.l.v. Rik Dierckx zorgt ervoor dat je je oren kan spitsen, je ogen de kost geven of zelfs je benen kan strekken. Je kan ge-nieten van misschien wel één van je favoriete hits. Voor de gelegenheid toveren we ‘t Kaffee om tot een ware danstempel! Gratis toegang. Deuren geopend vanaf 19.00 u. Allen van harte welkom.

Facebook en Youtube, iets voor jou? (maandag 23 april, 13.30u)

Wil je weten hoe het met je ‘oude’ schoolvrienden gaat? Wil je leren hoe je een bloem kan haken of een elektriciteitskabel kan repareren? Wil je jouw favoriete muziek beluisteren of samen met je kleinkinderen op zoek gaan naar hun lievelingsliedjes? Dan hebben wij dé infosessie voor jou klaar! Kom een kijkje nemen op maandag 23 april om 13u30 in OC De Meerloop en ontdek meer.

Haal je stalen ros van stal! (elke 2e donderdag vanaf 14 maart, 13.15u)

Men hamert erop dat senioren meer gebruik moeten maken van de fiets of het openbaar vervoer. Vanuit LDC organiseren wij van maart tot oktober, elke 2e don-derdag van de maand een fietstocht met begeleider Jef. Het is een tocht aangepast aan het tempo van elke senior. In groep verzamelen we om 13.15 u aan de entree van het LDC voor een trip van ongeveer 25 km. Wees welkom. Deelname gratis. We duimen voor mooi weer!

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

17

In de kijker

Page 18: Binkenpost maart-april 2013

DIEnSTEnCEnTRUM ALBERT VAn DYCK

Info & inschrijvingen:

A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u0478 94 43 21 donderdag 13-14u

OnTMOETInGSCEnTRUM DE MEERLOOP

Info & inschrijvingen (start: 7/03 - 11u):

Begijnhof 44 dinsdag 13.30-14.30u014 47 47 30 donderdag 11-12u

Vrijdag

1Maandag

4OchtendwandelingAfspraak aan de ingang van het dienstencentrum! 9.30 uur (gratis)

Dinsdag

5Woensdag

6Pedicure ism Heilig GrafAdres: Campus Klinkstraat 10.20 en 12.30 uur 3 € (vanaf 5/3)

Donderdag

7Voetreflexologiedoor Dhr. Van Baelen Max. 4 pers. per sessie, dus snel zijn is de boodschap! 13 uur 10 €

Vrijdag

8DecoWe brengen de paassfeer naar binnen 9.30 uur

Maandag

11Dinsdag

12Introductie in de WiiWat kan je zelf met de Wii doen? 13.30 uur

maart 2013Bi

nken

pos

t! -

edit

ie m

aart

/ap

ril

18

startuur inschrijven verplicht

Page 19: Binkenpost maart-april 2013

DIEnSTEnCEnTRUM ALBERT VAn DYCK

Info & inschrijvingen:

A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u0478 94 43 21 donderdag 13-14u

OnTMOETInGSCEnTRUM DE MEERLOOP

Info & inschrijvingen (start: 7/03 - 11u):

Begijnhof 44 dinsdag 13.30-14.30u014 47 47 30 donderdag 11-12u

Woensdag

13Winkelen in Carrefour 14 uur 0.5 €

Pedicure 18.30 uur 3 € (vanaf 5/3)

Pruttelpot: witloofvéloute en zijn gezellenBreng zelf schort en potjes mee 9 uur 4 €

Park in de zonPraatgroep parkinson 19.30 uur

Donderdag

14FietstochtOngeveer 25 km o.l.v. Jef Malfait 13.15 uur

Pedicure 18.30 uur 3 € (vanaf 5/3)

Vrijdag

15Maandag

18Knoppenwinkel (ism SAR)Breng je GSM en indien moge-lijk ook de handleiding mee! 10 uur

Hobbynamiddag (incl. 1 consumptie) 14 uur

Dinsdag

19Workshop etherische oliën bij verkoudhedenEen geuren reis begeleidt door VoetenOpAarde 10 uur 7 €

Wat is parkinson?Voordracht door Dr. Geivers 14 uur 1 €

Woensdag

20Film: in de cafetaria 9.30 uur 1 € (incl. koffie, thee of water)

maart 2013

19

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

startuur inschrijven verplicht

Page 20: Binkenpost maart-april 2013

DIEnSTEnCEnTRUM ALBERT VAn DYCK

Info & inschrijvingen:

A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u0478 94 43 21 donderdag 13-14u

OnTMOETInGSCEnTRUM DE MEERLOOP

Info & inschrijvingen (start: 7/03 - 11u):

Begijnhof 44 dinsdag 13.30-14.30u014 47 47 30 donderdag 11-12u

Donderdag

21Voetreflexologiedoor Dhr. Van Baelen Max. 4 pers. per sessie, dus snel zijn is de boodschap! 13 uur 10 €

Workshop bakken:Appelbollen, appelflappen en worstenbrood 9.00 uur 4 €

Beuling met appelmoes 12.30 uur 6 €

Vrijdag

22Gelaatsverzorging ism Heilig GrafAdres: Campus Klinkstraat 13 en 14.50 uur 9,5 €

Kwistet 14 uur 2,5 €

Maandag

25Zangkoor JubilatéMaandelijkse repetitie 13.30 uur

Smulactiviteit van de maand: Beuling met brood en appelmoes 16.30 uur 6 € (tem 19/3)

Dinsdag

26Optreden Turnhout-se accordeonclubin 't Kaffee van WZCDe Wending 19.30 uur

Wandelen met de honden van VeeweydeBusvervoer inbegrepen 13.30 uur 0,5 €

Woensdag

27Winkelen in Carrefour 14 uur 0.5 €

Donderdag

28Oosters kokeno.l.v. Warin, o.a. zuur-pi-kante soep met garnalen 9 uur 6 €

Vrijdag

29Zondag

31PasenCafetaria open | kantoren gesloten

PasenDe Meerloop is gesloten

maart 2013 april 2013Bi

nken

pos

t! -

edit

ie m

aart

/ap

ril

20

startuur inschrijven verplicht

Page 21: Binkenpost maart-april 2013

DIEnSTEnCEnTRUM ALBERT VAn DYCK

Info & inschrijvingen:

A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u0478 94 43 21 donderdag 13-14u

OnTMOETInGSCEnTRUM DE MEERLOOP

Info & inschrijvingen (start: 7/03 - 11u):

Begijnhof 44 dinsdag 13.30-14.30u014 47 47 30 donderdag 11-12u

Maandag

1PaasmaandagCafetaria open | kantoren gesloten

PaasmaandagDe Meerloop is gesloten

Dinsdag

2

Woensdag

3Donderdag

4Voetreflexologiedoor Dhr. Van Baelen Max. 4 pers. per sessie 13 uur 10 €

Paasfeest: videe met frietjes 12.30 uur 6 €

Vrijdag

5Bruggenbouwers: vil-ten met kleinkinderenBreng zeker schaar,haarclipjes of diadeemmee 13.30 uur 3 €

Maandag

8OchtendwandelingAfspraak aan de ingang van het dienstencentrum! 9.30 uur (gratis)

Dinsdag

9Bingo 14 uur (0,5 € per kaart)

Woensdag

10Winkelen in Carrefour 14 uur 0.5 €

Park in de zonPraatgroep parkinson 19.30 uur

Donderdag

11FietstochtOngeveer 25 km o.l.v. Jef Malfait 13.15 uurVervolg 11 april: zie volgende pagina

Koken in de oveno.l.v. Roland, bladerdeeg-pakketjes en een romige kip picasso 9 uur 6 €

april 2013

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

21

startuur inschrijven verplicht

Page 22: Binkenpost maart-april 2013

april 2013DIEnSTEnCEnTRUM ALBERT VAn DYCK

Info & inschrijvingen:

A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u0478 94 43 21 donderdag 13-14u

OnTMOETInGSCEnTRUM DE MEERLOOP

Info & inschrijvingen (start: 7/03 - 11u):

Begijnhof 44 dinsdag 13.30-14.30u014 47 47 30 donderdag 11-12u

Donderdag

11Pakistaans kokenKennismaking: bereiding van Pakistaanse thee met Namok Pary 14 uur 4 € (tot 4/4)

Vrijdag

12DecoDe lente waait aan in de Meerloop 9 uur

Maandag

15Knoppenwinkel (ism SAR) 10 uur

Hobbynamiddag (incl. 1 cons.) 14 uur

Pedicure 19 uur 3 € (vanaf 4/4)

Dinsdag

16Schoenenverkoop in't Kaffee ism Zapatta Shoes 14 uur

Start cursus Engels voor beginners 10 uur 10 €

Introductie in de Wii 13.30 uur 1 €

Woensdag

17Film: in de cafetaria 9.30 uur 1 € (incl. koffie, thee of water)

Pedicure 19 uur 3 € (vanaf 4/4)

Pruttelpot: slasoep en aanverwanten 9 uur 4 €

Start cursus weerbaarheid 9.30 uur 10 €

Donderdag

18Seniorenfestival 'Houdenvan' in het Sportpaleis 12.30 uur 9 € (vanaf nu totuitputting voorraad tickets)

VoetreflexologieMax. 4 pers. per sessie 13 uur 10 €

Start cursus Engels voor gevorderden 13.30 uur 10 €

Info: Wat doet Parkinson met je leven? 14 uur 1 €

Vrijdag

19Workshop: make-upKleine tips en truukjesom er nog beter uit te zien 14 uur 3 €

Zaterdag

20Film: A Single Man (ism Hijzijzo)met Colin Firth en Julianne MooreEen professor kan na de dood van zijn partner het leven niet meer oppikken. 19 uur

april 2013Bi

nken

pos

t! -

edit

ie m

aart

/ap

ril

22

startuur inschrijven verplicht

Page 23: Binkenpost maart-april 2013

DIEnSTEnCEnTRUM ALBERT VAn DYCK

Info & inschrijvingen:

A. Van Dyckstraat 10 dinsdag 10-12u0478 94 43 21 donderdag 13-14u

OnTMOETInGSCEnTRUM DE MEERLOOP

Info & inschrijvingen (start: 7/03 - 11u):

Begijnhof 44 dinsdag 13.30-14.30u014 47 47 30 donderdag 11-12u

Maandag

22Info: sociale media ism Digidak 13.30 uur 1 €

Dinsdag

23Digitale weekMaak kennis met Netlog, Facebook, I-phone,... 9 - 17 uur

Gelaatsverzorging ism Heilig GrafAdres: Campus Klinkstraat 13 en 14.50 uur 9,5 €

Bruggenbouwers: gezellige na-middag (ism studenten H. Graf) 14 uur 1 €

Woensdag

24Digitale weekMaak kennis met Netlog, Facebook, I-phone,... 13 uur

Winkelen in Carrefour 14 uur 0.5 €

Donderdag

25Digitale weekMaak kennis met Netlog, Facebook, I-phone... 9 - 17 uur

Vrijdag

26Digitale weekMaak kennis met Netlog, Facebook, I-phone,... 9 - 12 uur

10 jaar De Meerloop:ActiviteitencarrouselVerschillende activiteiten o.a. kookde-monstraties, Engelse les, handwerken, weerbaarheid.Middagmaal: frietkraam (betalend)Aanwezigheidstombola om 15.30 uur! ganse dag tussen 10.30 en 16 uur

Maandag

29Zangkoor JubilatéMaandelijkse repetitie 13.30 uur

Smulactiviteit van de maand: Frikadellen met krieken en brood 16.30 uur 6 € (tem 23/4)

Dinsdag

30

april 2013

Bink

enp

ost!

- ed

itie

maa

rt/a

pri

l

23

startuur inschrijven verplicht

Page 24: Binkenpost maart-april 2013

FotografieJos PeetersAndré Van de Plas

Abonnementen014 47 42 [email protected]

Adverteren014 47 42 [email protected]

EtiketteringSociale werkplaats ‘t Twijgje

Redactiemedewerkers

Katrien AdriaensMarc DriesenHerman JanssenMiel NuyensLuc SwertsEls Verheyen

Hoofdredactie

Communicatiedienst OCMW014 47 42 06 [email protected]

VormgevingSarah Roothooft

Verantwoordelijke UitgeverLuc Op de BeeckDeken Adamsstraat 622300 Turnhout

Drukwerk

Binkenpost! is een tweemaan-delijkse uitgave van OCMW Turnhout, in samenwerking met de SeniorenAdviesRaad en valt gratis in de bus bij 60-plussers in Turnhout.

Vrijwilligers gevraagd!

Wie wil één of meerdere da-gen per week met onze bus rijden waarmee we meubelen ophalen en leveren bij parti-culieren of cliënten? Je dient enkel onze medewerkers naar de juiste adressen te rijden. Het kunnen inschatten van de bruikbaarheid van meubels of andere spullen is een pluspunt. Je beschikt over een rijbewijs B, wij zorgen voor een busje, gsm en gps tijdens deze ritjes.

De sociale leerwerkplaats is een sociaal tewerkstellingsinitiatief. Tijdens hun tewerkstelling krij-gen de cliënten een intensieve begeleiding en kunnen ze oplei-ding volgen.

Neem contact op met Ruben Luyckx; tel 014 47 47 47 of per mail [email protected]

Wij zijn op zoek naar vrijwilli-gers die bekend zijn met het de-mentieproces en een aantal uurtjes per week een luisterend oor willen bie-den aan mensen met vragen rond dementie.

Het dementiepunt wil de toe-gangspoort zijn, waar iedereen die vragen heeft rond dit thema terecht kan. Het is een initiatief van OCMW Turnhout, de fami-liegroepen van de Alzheimerliga regio Turnhout en de stad Turnhout. Er is een grote be-hoefte aan informatie en aan antwoorden. Neem contact op met Tania Huybrechts of Henk Engeler; tel 014 47 46 51 of per mail [email protected]

Welke vrijwilliger heeft een paar uurtjes in de week de tijd om personen te halen en terug naar huis te brengen bij het winkelen, hun bezoekje aan het dementiepunt of van en naar een activiteit georgani-seerd in het dienstencentrum? Je krijgt een auto ter beschik-king en bent in het bezit van rijbewijs B.

Neem contact op met Els Verheyen; tel 014 47 47 18 of per mail [email protected]

Chauffeur

Sociale leerwerkplaats

de

m e ntie

punt