Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde...

of 22 /22
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op donderdag 11 mei 2017 om 12.00 u. De openingszitting zal plaatshebben (op bovenvermeld adres) op donderdag 11 mei 2017 om 14.00 u. Finale offertes moeten worden ingediend ten laatste op maandag 5 juni 2017 om 12.00 u.

Embed Size (px)

Transcript of Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde...

Page 1: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten

Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017

Offertes moeten worden ingediend ten laatste op donderdag 11 mei 2017 om 12.00 u. De openingszitting zal plaatshebben (op bovenvermeld adres) op donderdag 11 mei 2017 om 14.00 u. Finale offertes moeten worden ingediend ten laatste op maandag 5 juni 2017 om 12.00 u.

Page 2: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

INHOUDSTAFEL

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 AANBESTEDENDE OVERHEID 1.2 VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT 1.3 GUNNINGSWIJZE EN OPDRACHTOVEREENKOMST 1.3.1 Bekendmaking en gunning van de opdracht 1.3.2 Afsluiting van een opdrachtovereenkomst 1.3.3 Looptijd en verlenging 1.3.4 Stopzetting en overdracht

1.4 TOEPASSELIJKE (WETTELIJKE) BEPALINGEN 1.4.1 Algemeen 1.4.2 Taalgebruik

2 OMSCHRIJVING OPDRACHT 2.1 BELEIDSMATIGE CONTEXT 2.2 ONDERDELEN OPDRACHT

3 PLAATSING OPDRACHT 3.1 TOEGANGSRECHT 3.2 MODALITEITEN 3.2.1 Varianten 3.2.2 Opties 3.2.3 Percelen

3.3 PRIJS EN VERBINTENIS 3.3.1 Prijsbepaling 3.3.2 Verbintenistermijn en prijsherziening

3.4 OFFERTE 3.4.1 Indiening 3.4.2 Vorm en inhoud 3.4.3 Selectiecriteria 3.4.4 Gunningscriteria 3.4.5 Voordracht onderaannemers 3.4.6 Informatiesessie 3.4.7 Openingszitting 3.4.8 Onderhandelingen

4 UITVOERING OPDRACHT 4.1 ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN 4.1.1 Uitvoeringstermijn(en) 4.1.2 Leiding en toezicht 4.1.3 Borgtocht

4.2 FACTURATIE EN BETALING 4.2.1 Wijze waarop de prijs wordt betaald 4.2.2 Gescheiden (analytische) boekhouding en financieel toezicht

4.3 INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID 4.3.1 Intellectuele (eigendoms)rechten

4.3.2 Vertrouwelijkheid

4.4 SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN 4.4.1 Straffen en maatregelen van ambtswege 4.4.2 Aansprakelijkheid en rechtsvorderingen

4.5 NIET-DISCRIMINATIECLAUSULE

5 OFFERTE(FORMULIER)

Page 3: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 AANBESTEDENDE OVERHEID Deze opdracht is uitgeschreven en wordt verder opgevolgd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen1 (hierna: SYNTRA Vlaanderen). De basis voor deze opdracht vormt

de Beleidsstrategie DAEB2, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van SYNTRA Vlaanderen op 27 februari 2015, en dit conform art. 4 en 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 houdende de toegewezen trajecten, innovatie, projecten en het toezicht daarop vanwege SYNTRA Vlaanderen;

het interne actieplan DAEB 2017, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van SYNTRA Vlaanderen op 24 februari 2017;

Het voorwerp van deze opdracht is goedgekeurd door het transitieraad van SYNTRA Vlaanderen. Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar de centrale zetel (correspondentieadres) van SYNTRA Vlaanderen worden gestuurd, met name: Kanselarijstraat 19 te 1000 BRUSSEL.

1.2 VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT Deze opdracht is een overheidsopdracht in de zin van art. 3 van de Wet (op de) overheids-opdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.

Het voorwerp van deze opdracht is , en wordt verder omschreven in: 2 OMSCHRIJVING OPDRACHT.

Toepasselijke CPV-codes3:

75130000 (Ondersteunende diensten voor de overheid)

79410000 (Advies inzake bedrijfsvoering en management)

80500000 (Opleidingsdiensten).

1 Extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij Vlaams decreet van 7 mei 2004. 2 Diensten van Algemeen Economisch Belang. Meer info: http://www.bestuurszaken.be/DAEB. 3 Een CPV-code, voluit Common Procurement Vocabulary (EG-verordening nr 2195/2002), is een code te selecteren uit de nomenclatuur in e-Notification. Deze lijst omvat de meest courante producten, diensten, leveringen en werken bij overheids-opdrachten.

Page 4: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

1.3 GUNNINGSWIJZE EN OPDRACHTOVEREENKOMST

1.3.1 BEKENDMAKING EN GUNNING VAN DE OPDRACHT De gunning van deze opdracht gebeurt via een Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten, als bedoeld in art. 2, §1, 3° van het Koninklijk Besluit (op de) plaatsing (van) overheidsopdrachten (in) klassieke sectoren van 15 juli 2011. Deze opdracht wordt algemeen bekendgemaakt via het daartoe voorziene publicatieplatform voor overheidsopdrachten (cfr. infra) op 18 april 2017. SYNTRA Vlaanderen kan (gemotiveerd) beslissen niet tot gunning van de opdracht over te gaan, en deze (nadien) eventueel opnieuw uitbesteden op dezelfde of een andere wijze.

1.3.2 AFSLUITING VAN EEN OPDRACHTOVEREENKOMST Het doel is het sluiten van een opdrachtovereenkomst (hierna: overeenkomst) met één begunstigde (hierna: opdrachthouder).

1.3.3 LOOPTIJD EN VERLENGING De opdracht begint te lopen vanaf 12 juni 2017 en eindigt op 30 november 2017. De opdracht dient in die periode te worden gerealiseerd, tenzij daar door SYNTRA Vlaanderen een uitzondering wordt op toegestaan. De opdracht kan – gelet op art. 37 §2 van de Wet (op de) overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 – niet worden verlengd.

1.3.4 STOPZETTING EN OVERDRACHT De overeenkomst kan worden verbroken of voortijdig beëindigd door de opdrachthouder mits een uitdrukkelijke en gemotiveerde verklaring (mag ook per mail) die minstens één maand voor de gewenste beëindigingsdatum van de overeenkomst aan SYNTRA Vlaanderen wordt overgemaakt, en op voorwaarde dat de aangevoerde motivering aangenomen wordt door SYNTRA Vlaanderen. Als dat niet het geval is, kan SYNTRA Vlaanderen een schadevergoeding bepalen tot een maximaal beloop van 10% van de niet-gerealiseerde opdracht (cfr. infra) waarvoor contractueel het engagement werd aangegaan. De overeenkomst kan niet worden overgedragen.4

4 Als de opdrachthouder juridisch overgaat of opgenomen wordt in een andere entiteit, kan deze nieuwe entiteit de overeenkomst eventueel wel voortzetten op voorstel van de opdrachthouder en na akkoord van SYNTRA Vlaanderen.

Page 5: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

1.4 TOEPASSELIJKE (WETTELIJKE) BEPALINGEN5

1.4.1 ALGEMEEN Op deze opdracht zijn onder meer, maar niet uitsluitend, van toepassing:

- Wet (op de) overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten);

- Koninklijk Besluit (op de) plaatsing (van) overheidsopdrachten (in) klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna: KB Plaatsing);

- Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten

en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering);

- Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheids-opdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013;

- Alle vigerende ministeriële omzendbrieven (van de federale en de Vlaamse overheid). Deze regelgeving is terug te vinden op de portaalsite van het beleidsdomein Bestuurszaken van de Vlaamse overheid (link): www.bestuurszaken.be/regelgeving-overheidsopdrachten.

- De overeenkomst die met de opdrachthouder zal worden afgesloten.

1.4.2 TAALGEBRUIK De inschrijver gebruikt, indachtig de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke contacten met SYNTRA Vlaanderen, tenzij daar een afwijking wordt op toegestaan. Bijlagen bij de offerte of documenten die naderhand (door de opdrachthouder) aan SYNTRA Vlaanderen worden overgemaakt, èn die in een andere taal opgesteld zijn, moeten vergezeld zijn van een vertaling in het Nederlands, tenzij daar een afwijking wordt op toegestaan.

5 Er wordt verondersteld dat elke inschrijver hiervan kennis heeft genomen en er zal naar handelen.

Page 6: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

2 OMSCHRIJVING OPDRACHT

“De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtname van de anti-

discriminatiewetgeving.”

2.1 BELEIDSMATIGE CONTEXT

1. Situering van SYNTRA Vlaanderen en haar opdracht met betrekking tot innovatie

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de

Vlaamse overheid6 dat een kwaliteitsvolle, innovatieve en arbeidsmarktgerichte competentie-

ontwikkeling7 van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van meer en sterker

ondernemen in Vlaanderen8.

Om deze missie in de praktijk te realiseren werkt SYNTRA Vlaanderen nauw samen met de vijf erkende

centra voor de vorming van zelfstandigen en KMO - SYNTRA Antwerpen en Vlaams-Brabant, SYNTRA

Brussel, SYNTRA Limburg, SYNTRA Midden-Vlaanderen en SYNTRA West – verder genoemd als de

SYNTRA. Deze centra/SYNTRA hebben statutair een autonome structuur. In totaal hebben ze samen

een twintigtal campussen in Vlaanderen en Brussel.

De kernactiviteiten van het agentschap situeren zich rond de organisatie van de leertijd,

ondernemerschapstrajecten, regie duaal leren en toegewezen trajecten, waarbij een sterke focus komt

te liggen op innovatie. De visie op opleiden vertrekt vanuit een flexibel model waarbij de cursist centraal

staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen.

Er is namelijk steeds meer een evolutie van jobzekerheid naar werkzekerheid.

Deze focus op innovatie is ook gelinkt aan het KMO-gericht innovatiebeleid van het huidige Vlaamse

Regeerakkoord : “Innovatie en ondernemerschap zijn bij uitstek de hefbomen voor duurzame

oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen op vlak van leefmilieu, energie, zorg en

inclusie.”9 (…) “Via een gericht clusterbeleid (NIB) dat ondernemersgedreven is versnellen we de

transformatie van ons economisch weefsel en versterken we het kennisgedreven karakter van de

economie. We maken duidelijke keuzes voor specifieke sectoren en clusters die aansluiten bij de

sterkten van de Vlaamse industrie en de kennisinstellingen en waarmee we internationaal het verschil

kunnen maken”10

6 Oprichtingsdecreet :

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2004050760%2FN&caller=list&row_id=31&numero=56&rech=67&cn=2004050760&table_name=WET&nm=2004035898&la=N&cherc

her=t&language=nl&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&btnnext.x=59&nl=n&btnnext.y=12&ddda=2004&sql=dt+contains++%27DECREET%27%26+%

27VLAAMSE%27%26+%27RAAD%27+and+dd+%3D+date%272004-05-

07%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&dddj=07&dddm=05&imgcn.x=37&imgcn.y=7#LNK0019

7 De visie op opleiden vertrekt vanuit een model waarbij de cursist centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale

technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in7. Het brengt de opleiding dichter bij de cursist (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (op het

tempo van de cursist) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken: de cursist, het bedrijf/de KMO, de docent.

8 missie van SYNTRA Vlaanderen, zie http://www.syntravlaanderen.be/over-ons/strategie

9 Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019, p. 21

10 Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019, p. 23

Page 7: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

In de beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie van minister Muyters werd daarom een

duidelijke opdracht omschreven voor SYNTRA Vlaanderen : “Het is onze ambitie om de

ondernemersvorming toekomstgericht uit te bouwen, rekening houdend met de opleidingsbehoeften

van bedrijven en sectoren, en met een permanente opvolging van trends, ontwikkelingen en

groeipolen in het bedrijfsleven. SYNTRA Vlaanderen krijgt in dat verband de opdracht om werk te

maken van volgende aspecten :

- stimuleren van nieuwe en flexibele ondernemerstrajecten binnen een cross-sectorale

werking,

- uitwerken van een sturend beleid dat toekomstgerichte vorming waarborgt,

- in samenspraak met de sociale partners onderzoeken hoe hiervoor best wordt samengewerkt met

onder andere de SYNTRA, sectoren en bedrijven.

Bovendien willen we ook investeren in innovatieve processen en methodieken binnen de

opleidingstrajecten voor ondernemers. Via een doorgedreven samenwerking met onder meer het

Agentschap Innoveren en Ondernemen kan innovatie ook via vorming en opleiding naar de KMO's

gebracht worden. Dit gebeurt in samenwerking met de sectororganisaties, sociale partners en

intermediairen. Het versterken van ondernemerscompetenties kadert in een levensloopbenadering

voor ondernemers.“11

SYNTRA Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal

leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Het wil daarbij een thought leader zijn die via een sterk

netwerk alle relevante spelers met elkaar verbindt en zo kennis samenbrengt.

Om dit te realiseren is het agentschap in transitie naar een structuur met volgende afdelingen :

- De afdeling Regie Ondernemersvorming zal in 2017 vanuit haar voormalige ‘actor’-opdracht

evolueren naar een Regie Ondernemersvorming. Door het opschuiven naar een regie-

agentschap wordt de productontwikkeling van ondernemerschapstrajecten uitbesteed aan de

SYNTRA terwijl SYNTRA Vlaanderen instaat voor de aansturing. Via een financieel sturend

beleid willen we inzetten op een groeiend aanbod van flexibele en innovatieve opleidingen

binnen het Syntra-netwerk. Met de afschaffing van de vestigingsreglementering in 16 van de 27

gereglementeerde beroepen vanaf 1/1/2018, worden perspectieven geopend om de

ondernemerschapstrajecten innovatiever, korter en in lijn met de levenscyclus van een

onderneming te brengen.

- De afdeling Regie Duaal is een nieuwe entiteit binnen het agentschap. Een van de

doelstellingen van deze afdeling is de ondersteuning en omkadering van duaal leren voor

onderneming en lerende faciliteren. Dit omvat onder anderen het versterken van de rol van

SYNTRA Vlaanderen als neutrale regisseur die de kwaliteit en kwantiteit van werkplekken

garandeert, en het netwerk vormt tussen onderwijs en de wereld van werk. Ook de leertijd zal

meegenomen worden in dit verhaal en inkantelen in het nieuwe stelsel van duaal leren. De

belangrijkste doelstelling met betrekking tot innovatie ligt hier in het digitaal ondersteunen van

een individueel leertraject. Digitale tools voor o.a. de opvolging van cursisten, digitale

assessment tools, digitaal portfoliobeheer, matching, online tutoring kunnen voor de

ondernemers, KMO’s, docenten en cursisten zelf een aanzienlijke efficiëntiewinst opleveren.

- Het kenniscentrum versterkt het agentschap bij het uitgroeien tot een sterk regie-agentschap

en het uitgroeien tot thought leader. Om de kernactiviteiten van het agentschap effectief en

efficiënt te kunnen invullen, wordt in 2017 sterk ingezet op vier domeinen: digitalisering, data &

monitoring, innovatie en communicatie, die allen gecoördineerd worden vanuit dit

kenniscentrum. Toegewezen trajecten zijn een belangrijk middel waarmee innovatie in de ruime

zin gestimuleerd kan worden in het KMO-landschap. Ook dit wordt vanuit het kenniscentrum

aangestuurd.

11 Beleidsnota 2014-2019 : Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie, ingediend door de Heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, p. 18-19

Page 8: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

2. Situering van de opdracht van deze uitbesteding

De wereld waarin wij ons als mens en organisatie bevinden, wordt gekenmerkt door een toenemende

complexiteit, toenemende onzekerheid en versnellende verandering (cfr. VUCA). Ook ondernemingen

worden vandaag dus geconfronteerd met nieuwe, disruptieve, digitale, technologische, economische

en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit wordt bijvoorbeeld heel concreet met de digitaliseringsgolf en

de robotiseringsgolf die onze samenleving overspoelen.

Deze ontwikkelingen dwingen bestaande ondernemingen om hun producten, diensten of zelfs business

model aan te passen. Maar deze ontwikkelingen scheppen ook kansen voor het ontstaan van nieuwe

ondernemingen rond nieuwe producten en/of diensten. Deze ontwikkelingen kunnen zelfs leiden tot

nieuwe vormen van arbeidsorganisatie, leiderschap, …

Vanuit de missie van SYNTRA Vlaanderen is het belangrijk dat we (potentiële) ondernemingen

ondersteunen én stimuleren om net die talenten en competenties te ontwikkelen die hen helpen om

deze maatschappelijke veranderingen en uitdagingen constructief en toekomstgericht het hoofd te

bieden. De vraag die daarbij rijst is natuurlijk welke (nieuwe) competenties deze (toekomstige)

ontwikkelingen vergen van bestaande maar ook potentiële nieuwe ondernemers en hun medewerkers,

en hoe we die op de meest efficiënte manier kunnen vertalen naar de activiteiten en diensten van

SYNTRA Vlaanderen ?

2.2 ONDERDELEN OPDRACHT

Begin 2017 werd een afdeling overschrijdend innovatieteam opgezet, aangestuurd vanuit het

kenniscentrum. De doelstelling van dit team is om een overkoepelende, organisatie brede

innovatiestrategie te ontwikkelen en te implementeren.

Het doel van de opdracht van deze aanbesteding is dan ook het begeleiden en ondersteunen van

dit innovatieteam bij het ontwikkelen, uittesten en implementeren van gepaste methodieken en

processen om tot deze innovatiestrategie te komen . Deze nieuwe werking waarbij innovatie en

ideeën gecapteerd worden bij zowel interne personeelsleden als externe stakeholders, en vervolgens

tot uiting komen in de diensten en activiteiten van het agentschap, moet bijdragen tot een professioneler

en innovatiever imago.

Meer in detail gaat het daarbij over de volgende opeenvolgende onderdelen en/of stappen :

1. Eerst en vooral willen we een methodiek ontwikkelen, uittesten en implementeren om te kunnen

prioriteren op welke grote innovatieclusters we als agentschap de komende jaren moeten

inzetten. Onder innovatieclusters verstaan we brede, afgebakende domeinen waarbinnen

innovatie - gloednieuwe producten/diensten maar ook vernieuwde opleidingstrajecten -

ontwikkeld kunnen worden. We willen ons hier maximaal aligneren op het clusterbeleid dat door

het Departement WSE en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

reeds wordt gevoerd. In dit kader zijn immers al bepaalde speerpuntclusters12 en innovatieve

bedrijfsnetwerken13 afgebakend.

12 http://www.vlaio.be/artikel/speerpuntclusters

13 http://www.vlaio.be/artikel/innovatieve-bedrijfsnetwerken

Page 9: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

Het afbakenen van prioritaire innovatieve clusters mag geen hinderpaal vormen om ook buiten

deze clusters innovatie te kunnen capteren.

2. Het ontwikkelen, uittesten en implementeren van een methodiek én proces om binnen deze

prioritaire innovatieclusters de toekomstige competentienoden van sectoren en/of clusters van

ondernemingen in een veranderende economische en maatschappelijke context te capteren.

Ook hierin is het belangrijk om te aligneren met de activiteiten die vanuit het Departement WSE

reeds worden gevoerd met betrekking tot competentieprognoses. Er moet een proces worden

uitgetekend om de in kaart gebrachte competentienoden binnen het Agentschap te kunnen

capteren ( “binnen brengen”) en daarop verder in te zetten.

3. Het ontwikkelen, uittesten en implementeren van een methodiek om deze gecapteerde

competentienoden in te bedden in de activiteiten en diensten van het agentschap

(ondernemerschapstrajecten, tenders/toegewezen trajecten, duale leertrajecten, projecten,

begeleiding en omkadering, ...). Ook moet deze competentienoden resulteren in de verdere

scherpstelling van de criteria van sturend beleid die vastleggen waaraan de productontwikkeling

door de SYNTRA moet voldoen. Er werd door het innovatieteam al een innovatiematrix

opgesteld die een kader creëert voor de indeling van diverse types van innovatie. Het type

innovatie (procesinnovatie, productinnovatie en methodische innovatie) wordt gekruist met het

niveau waarom de innovatie betrekking heeft (macro, micro, meso). Graag zouden we op deze

innovatiematrix willen verder werken. Wanneer in het kader van deze opdracht het begrip

innovatie verder wordt afgebakend, moet dit worden meegenomen naar het kader met de

criteria voor innovatieve ondernemerschapstrajecten binnen het sturend beleid.

4. het opzetten van een interne werking rond de implementatie van deze innovatiestrategie,

aangestuurd vanuit het kenniscentrum maar waarbij alle afdelingen, maar ook stakeholders en

relevante externe actoren betrokken worden (zoals bijv. UNIZO, VOKA, Agentschap Innoveren

en Ondernemen, Innovatiecentra, Strategische onderzoekscentra (SOC), Departement werk,

SYNTRA, VDAB, Flanders DC, … ). Deze vernieuwde interne werking rond innovatieclusters

zou ervoor moeten zorgen dat zowel de interne maar ook de externe samenwerking,

informatiedoorstroming alsook de afstemming rond gelijkaardige ontwikkelingen/thema’s

vanzelfsprekend wordt.

Volgende aandachtspunten zijn hierbij belangrijk :

- Aangezien de werking van het agentschap voordien steeds sectoraal georganiseerd werd,

moeten ook de klassieke sectoren aan de innovatieclusters gekoppeld kunnen worden, zowel

in het kader van sectorale aanspreekpunten, als voor het vernieuwen van bestaande

opleidingsproducten. In de bijlagen 1 en 2 worden een overzicht toegevoegd van de sectorale

indeling die momenteel gehanteerd wordt.

- Sommige trends, zoals bijv. het opschuiven naar een digitale dienstverlening, beïnvloeden de

hele maatschappij of alle sectoren. Deze algemene trends kunnen eventueel als een

horizontaal thema beschouwd worden dat alle innovatieclusters doorkruist.

- Er bestaan hierrond al diverse andere activiteiten, beleidsdocumenten en actoren binnen de

Vlaamse (AOI, departement WSE, VLAMT, …) en de Europese overheid. Ook huidig

academisch onderzoek wordt hier in toenemende mate op gefocust. We willen daarom dat de

voorgestelde methodieken zowel met beleidsmatig als academisch onderzoek rekening mee

houden en expliciet uitgaan van een samenwerking met strategische externe actoren (andere

departementen en/of agentschappen, kenniscentra, ondernemingen, academische instellingen

enz. …) binnen een open netwerk, met als doel het delen van knowhow en ervaringen, en

onderzoeken van complementaire samenwerkingsmogelijkheden.

Page 10: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

- Het is dus niét de bedoeling om het werk dat reeds door andere actoren werd gedaan over te

doen, maar wel om een methodiek uit te werken op welke manier we ons als agentschap zo

efficiënt mogelijk kunnen aligneren met reeds bestaande initiatieven. De inschrijvers worden

daarom ook geacht om op de hoogte te zijn van wat er reeds bestaat aan initiatieven, en dienen

dit ook ze expliciet aan te geven in hun offerte.

- De voorgestelde methodieken moeten een realistische werking mogelijk maken die rekening

houdt met de huidige mensen en middelen die ter beschikking zijn binnen het agentschap

- De voorgestelde methodieken moeten een dynamische werking mogelijk maken. Of met andere

woorden : ze moeten het innovatieteam in staat stellen om het globale proces periodiek over te

doen en kritisch naar de eigen innovatiestrategie te kijken in functie van maatschappelijke

veranderingen.

- Het moet gaan om een werkbaar aantal innovatieclusters.

- Voor elke methodiek worden er telkens minstens drie mogelijk scenario’s voorgesteld met voor-

en nadelen van elk scenario. De definitieve keuze van de methodiek die zal gehanteerd worden

voor het uittesten zal in overleg met het innovatieteam gebeuren.

In het kader van de gunning wordt gevraagd om:

- De visie van de inschrijver over innovatie gelinkt aan de uitvoering van deze bovenstaande beschreven opdracht te beschrijven en te motiveren.

- Een ervaring aan de hand van een geanonimiseerd zelf begeleid traject met gelijkaardige structuur en doelstelling te beschrijven. Beschrijf daarbij duidelijk het projectmanagement met de aanpak, de doelstellingen en het resultaat. Ook de oefening met scenario’s van methodieken met pro’s en contra’s moet hierbij opgenomen worden. Met deze beschrijving wil SYNTRA Vlaanderen kennismaken met de aanpak, de filosofie, de ervaring, … van de inschrijver.

SYNTRA Vlaanderen richt voor het opvolgen van deze opdracht een stuurgroep op waar de

opdrachthouder deel van uitmaakt. Dit zorgt voor regelmatig tussentijdse feedback- of

overlegmomenten.

SYNTRA Vlaanderen heeft rond zich een breed en divers netwerk van stakeholders. Vele stakeholders

komen in beeld in meerdere inhouden en facetten. Met deze complexiteit dient rekening gehouden te

worden tijdens de opdracht. SYNTRA Vlaanderen zal zelf zijn stakeholders in kaart brengen tegen de

start van de opdracht. (ook SYNTRA zijn één van de betrokken stakeholders)

In het kader van de gunning wordt gevraagd om :

- Een projectplanning op te maken, met concrete timing, mijlpalen, voorstellen tot samenwerking met de stuurgroep en stakeholders.

- Een voorstel van aanpak te beschrijven over de aanpak van de diverse stakeholders van SYNTRA Vlaanderen, rekening houdend met de complexiteit ervan.

In het kader van de gunning wordt gevraagd om een budgettering op te maken in functie van de

doelstellingen van de opdracht én in functie van de opgenomen engagementen. De besteding van elke

deelopdracht dient gedetailleerd verantwoord te worden (inhoudelijk, in tijdslijn, …) in functie van het

plan van aanpak.

Page 11: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

Het totaalbudget mag het maximum van 85.000 EUR, excl. BTW, niet overschrijden. Alle activiteiten

dienen binnen de looptijd van de overeenkomst gerealiseerd te worden, tenzij andersluidend akkoord

van SYNTRA Vlaanderen.

De aanpak van de verdeling van de voorziene middelen en de analyse en verantwoording i.f.v. de

vooropgestelde doelstellingen worden door een jury beoordeeld (cfr. infra).

Page 12: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

3 PLAATSING OPDRACHT

3.1 TOEGANGSRECHT Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61 §1 en 2 KB Plaatsing. Dit kan altijd worden nagetrokken en kan, zo dit wel het geval is of wordt, de uitsluiting van de inschrijving of al naargelang de schorsing of zelfs stopzetting van de naderhand gesloten opdrachtovereenkomst tot gevolg hebben. Voor de Belgische inschrijver vraagt SYNTRA Vlaanderen de statuten, evenals de benodigde fiscale en sociale attesten op via elektronische weg, conform art. 60 §1 KB Plaatsing. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die (voor de uitvoering van de opdracht) personeel zal inzetten dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62 §2 KB Plaatsing.

3.2 MODALITEITEN

3.2.1 VARIANTEN Er zijn geen varianten.

3.2.2 OPTIES Er zijn geen opties.

3.2.3 PERCELEN Er is geen opsplitsing in percelen. Elke inschrijver dient in te schrijven op het geheel van de opdracht.

3.3 PRIJS EN VERBINTENIS

3.3.1 PRIJSBEPALING Voor deze opdracht wordt een maximaal budget van 85.000 EUR, excl. BTW, ter beschikking gesteld. Dit kan, maar moet niet volledig worden opgebruikt. Er wordt maar aan één inschrijver gegund (die dan opdrachthouder wordt). De inschrijver dient een kostenanalyse en –verdeling op te maken (budget). De aanpak van de verdeling van de voorziene middelen èn de analyse en verantwoording in functie van de vooropgestelde doelstellingen worden door een jury beoordeeld (cfr. infra). De jury zal op basis van de scores een ranking opmaken voor de verdeling van de middelen.

Page 13: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

3.3.2 VERBINTENISTERMIJN EN PRIJSHERZIENING De opdrachthouder blijft gebonden aan zijn offerte gedurende de gehele looptijd van de overeen-komst. Er wordt geen prijsherziening toegestaan.

3.4 OFFERTE

3.4.1 INDIENING De uiterste indieningsdatum van de (initiële) offertes is 11 mei 2017 om 12.00 u. Op die datum en dat uur moet elke geldige offerte SYNTRA Vlaanderen hebben bereikt. De offertes worden uitsluitend elektronisch overgemaakt via het daartoe voorziene publieke overheidsplatform e-Tendering. De inschrijver zal, indien hij nog niet geregistreerd is op dit platform, eerst een account dienen aan te maken, en zich daarna inloggen om zijn deelname te bevestigen. De offerte en alle andere gevraagde en/of benodigde stukken moeten (mee) worden opgeladen. Link naar het elektronisch platform: https://eten.publicprocurement.be. Link naar een begeleidende handleiding (checklist): http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/man_e-proc_offertes-indienen-via-internet_nl.pdf. Voor meer info over het administratieve, juridische en technische gedeelte van deze opdracht (bestekvoorwaarden) kan contact worden opgenomen met pedagogisch adviseur Bart De Geeter, [email protected] – T. +32 495 17 28 16. Voor meer info over het inhoudelijke gedeelte (kader van de opdracht) kan contact worden opgenomen met pedagogisch adviseur Clémence Suykens, [email protected] – T. +32 477 55 61 34. Op te merken valt dat de offerte getekend moet zijn en dit uitsluitend door een persoon die gemach-tigd is om de inschrijver, als dit een rechtspersoon is, te binden. Dit moet blijken uit de statuten of een ander rechtsgeldig document (dat dan als bijlage aan de offerte wordt gevoegd). Er zal hoogstens één offerte aanvaard worden per inschrijver. Indien twee of meer rechtspersonen inschrijven als tijdelijke vereniging/handelsvennootschap met één offerte, mogen zij afzonderlijk geen eigen offerte meer indienen.

3.4.2 VORM EN INHOUD De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte moet invullen op het bij het bestek horende (offerte)formulier, dit op straffe van nietigheid. Voor de opmaak van het toegevoegde offertedossier wordt gevraagd de structuur van de opdracht-onderdelen en de gunningscriteria te volgen. De inschrijver kan uiteraard naar wens nog andere stavingsstukken of relevante documenten toevoegen.

Page 14: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

3.4.3 SELECTIECRITERIA De uitsluitingsgronden zijn:

niet in staat van faillissement of vereffening verkeren, of alle activiteiten gestaakt hebben;

niet veroordeeld14 zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast, of bij de beroepsuitoefening een ernstige (vastgestelde) fout hebben begaan;

niet veroordeeld zijn voor de niet-naleving van eender welke milieu- en sociale wetgeving15, en (voor deze laatste categorie) meer specifiek:

de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van 4 augustus 1996, en meer bepaald hoofdstuk Vbis: bijzondere bepalingen betreffende […] geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;

de wetten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, en meer specifiek die tussen mannen en vrouwen, beide van 10 mei 2007;

de wet tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden van 30 juli 1981, als gewijzigd door de wet van 10 mei 2007;

het Vlaams decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen -en gelijke behandelingsbeleid van 10 juli 2008.

De andere selectiecriteria zijn:

in regel zijn met de RSZ, de fiscus en alle andere Belgische (en buitenlandse) wettelijke instanties. De docenten die zullen worden ingezet, moeten zelf ook in regel zijn met alle vigerende (Belgische en buitenlandse) nationaliteits- en sociale regelgevingen.

3.4.4 GUNNINGSCRITERIA Een interne (beoordelings)jury16 beoordeelt de gunningscriteria volgens de opgegeven scores. Elk

criterium werd uitvoerig toegelicht in rubriek 2.2 ONDERDELEN OPDRACHT.

De gunningscriteria zijn:

25% - kwalitatieve beoordeling van de beschrijving van de visie van de inschrijver over

innovatie dat gelinkt is aan de uitvoering van deze opdracht, met name innovatie binnen een

werk en opleidingscontext;

30% - kwalitatieve beoordeling van de beschrijving van de ervaring van de inschrijver

aan de hand van een geanonimiseerd zelf begeleid traject met een gelijkaardige doelstelling.

Daarbij is het belangrijk het projectmanagement met de aanpak, de doelstelling en het resultaat

te beschrijven. Het voorbeeld moet gelijkaardig zijn aan de doelstelling van deze opdracht,

waarin een scenario oefening met pro’s en contra’s opgenomen is. Deze beschrijving moet een

duidelijk beeld geven van de aanpak, werkwijze en filosofie van de opdrachthouder;

30% - kwalitatieve beoordeling van de beschrijving van het projectmanagement waarvan

o 20% voor de beschrijving en uitwerking van het plan van aanpak, met een concrete

timing, inclusief mijlpalen, voorstel tot samenwerking met de stuurgroep, de

stakeholders

o 10% voor de beschrijving van de aanpak van de stakeholders, waarbij specifiek

aandacht besteed dient te worden voor de complexiteit en de verschillende geledingen

ervan;

14 Dit betreft een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan (alle beroepsmogelijkheden zijn m.a.w. uitgeput). 15 Niet-discriminatieclausule. 16 Die met externe experten aangevuld kan worden.

Page 15: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

15% - kwalitatieve beoordeling van de beschrijving en motivatie van de begroting en het

gevraagde bedrag in functie van het projectaanpak.

De opdracht zal worden toevertrouwd aan de best gerangschikte inschrijver conform een eindrangschikking die zal worden opgesteld door de beoordelingsjury op basis van bovenstaande gunningscriteria, en beperkt tot al wie een totale score van minstens 65% behaalt.

3.4.5 VOORDRACHT ONDERAANNEMERS De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en de identiteit van de voorgestelde onderaannemers. Alle onderaannemers dienen op zich eveneens te voldoen aan voormelde bepalingen m.b.t. het toegangsrecht, alleen hoeven zij zelf geen mandaathouder te zijn. Onderaannemers kunnen ook gemotiveerd worden geweigerd door SYNTRA Vlaanderen. Wie bovendien zelf een offerte heeft ingediend (als titularis), kan geen onderaannemer (meer) zijn voor een andere inschrijver.17 Elke opdrachthouder blijft naderhand ook ten volle verantwoordelijk voor zijn onderaannemers (en de verbintenissen die hij aan hen toevertrouwt). SYNTRA Vlaanderen heeft geen contractuele band met deze derden.

3.4.6 INFORMATIESESSIE Er wordt een informatiesessie voor geïnteresseerde inschrijvers voorzien op de zetel van SYNTRA Vlaanderen waarin de opdracht kort wordt toegelicht en de mogelijkheid geboden wordt tot het stellen van vragen. Deze sessie zal doorgaan op 4 mei 2017 om 14.30u. Een verslag hiervan zal beschikbaar zijn op onze website en/of per mail worden opgestuurd naar wie dat wenst.

3.4.7 OPENINGSZITTING Op de zetel van SYNTRA Vlaanderen worden de ingediende offertes publiekelijk18 geopend op donderdag 11 mei 2017 om 14.00 u. Daar zal de openingscommissie de namen van de inschrijvers voorlezen en laten opnemen in een proces-verbaal dat ter plaatse wordt opgesteld. De aanwezige inschrijvers mogen dit proces-verbaal mee ondertekenen indien ze dat wensen, en er zich een afschrift van laten overhandigen. Dit proces-verbaal kan nadien ook steeds op eenvoudig verzoek (digitaal) worden opgestuurd.

3.4.8 ONDERHANDELINGEN Na afsluiting van de inschrijvingen kan SYNTRA Vlaanderen nog onderhandelingen aanknopen met alle inschrijvers die een goedgekeurde offerte hebben ingediend op voet van gelijkheid19, teneinde hen de kans te geven, zo zij dat verkiezen, alsnog één (of meer) verbeterde of aangepaste offerte(s) in te dienen. SYNTRA Vlaanderen zal in de week van 22 mei 2017 onderhandelingen voeren met de alle inschrijvers die een minimum van 50% na een eerste jury behalen.

17 Hierop kan SYNTRA Vlaanderen na de gunning wel een afwijking toestaan met de opdrachthouder. 18 Iedereen mag de openingszitting bijwonen. 19 Wat niet belet dat SYNTRA Vlaanderen deze onderhandelingen gemotiveerd kan beperken tot de inschrijvers die er baat (kunnen) bij hebben.

Page 16: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

In elk geval wordt voor elke inschrijver slechts de laatst ingediende en goedgekeurde offerte in rekening genomen voor verdere beoordeling (Best And Final Offer). Deze onderhandelingsperiode zal maximaal 1 week in beslag nemen. Indien zich geen onderhan-delingen (meer) aandienen, behoudt de (aanvankelijk) ingediende (en goedgekeurde) offerte alle rechtskracht.

Page 17: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

4 UITVOERING OPDRACHT

4.1 ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN

4.1.1 UITVOERINGSTERMIJN(EN) De opdracht dient uitgevoerd te worden tijdens de looptijd van de overeenkomst, met name van 12 juni 2017 tot en met 30 november 2017, tenzij hier door SYNTRA Vlaanderen een afwijking wordt op toegestaan.

4.1.2 LEIDING EN TOEZICHT Het mandaat van de leidende ambtenaar – de h. Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder van SYNTRA Vlaanderen, evenals elkeen die daartoe door hem specifiek gedelegeerd wordt – bestaat uit:

De inhoudelijke opvolging door het innovatieteam, geleid vanuit het Kenniscentrum. SYNTRA

Vlaanderen richt voor het opvolgen van deze opdracht een stuurgroep op waar de

opdrachthouder deel van uitmaakt. Dit zorgt voor regelmatig tussentijdse feedback- of

overlegmomenten.

het nazicht van de schuldvorderingen en facturen.

4.1.3 BORGTOCHT Er wordt, indachtig de vrijstellingscategorie (24) voor onderwijsopdrachten als vermeld in Bijlage II B van de Wet Overheidsopdrachten, geen borgstelling vereist voor deze opdracht.

4.2 FACTURATIE EN BETALING

4.2.1 WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD Bij de afsluiting van de overeenkomst mag meteen een factuur worden opgemaakt voor 30% van het aanvaarde bedrag voor de opdracht. Het verdere facturatieverloop zal bij aanvang van de opdracht in onderling overleg afgesproken worden. Elke factuur moet uiterlijk gedateerd zijn op 31 december 2017 en ons ten laatste half januari 2018 bereiken. In de overeenkomst kunnen nog bijkomende procedurevoorschriften worden opgelegd.

Page 18: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

4.2.2 GESCHEIDEN (ANALYTISCHE) BOEKHOUDING EN FINANCIEEL TOEZICHT De opdrachthouder moet een gescheiden (analytische) boekhouding voeren die controle op overcompensatie (in casu: onredelijke winst)20 toelaat, en dit conform de wettelijke regelgeving. Daarvoor moeten alle kosten (incl. de parameters voor toerekening ervan) en opbrengsten (annex inkomsten) die met de opdracht (direct of indirect) verband houden afzonderlijk worden bijgehouden. De gegevens moeten beschikbaar zijn vòòr 1 november van het kalenderjaar volgend op dat waarop ze betrekking hebben. Indien bij een gebeurlijke controle overcompensatie wordt vastgesteld, kan dit aanleiding geven tot (gedeeltelijke of volledige) stopzetting van de overeenkomst, en zelfs tot (gedeeltelijke of volledige) terugvordering naderhand van de vastgestelde overcompensatie.

4.3 INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID

4.3.1 INTELLECTUELE (EIGENDOMS)RECHTEN

SYNTRA Vlaanderen verwerft het eigendomsrecht (annex uitbatingsrecht) van de ontwikkelde scenario’s en methodieken. SYNTRA Vlaanderen zal dit zelf niet in een commerciële context gebruiken. De opdrachthouder kan tijdens en na afloop van de (al dan niet verlengde) overeenkomst een recht van uitbating ervan voor gelijk(w)aardige doeleinden behouden. De inschrijver dient bij zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten, waarvan hij titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen, nodig zijn voor het geheel of een deel van de uit te voeren prestaties. De eventuele aankoopprijs of verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendomsrechten zijn voor zijn rekening.

4.3.2 VERTROUWELIJKHEID De informatie die SYNTRA Vlaanderen in het raam van de gunning van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. De opdrachthouder dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. Hij dient, indien van toepassing, in zijn contracten met onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen.

20 Met verwijzing naar het toepasselijke Besluit nr. 2012/21/EU van 20 december 2011 van de Europese Commissie.

Page 19: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

4.4 SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN

4.4.1 STRAFFEN EN MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE Elke vastgestelde en welomschreven gebrekkige uitvoering van de overeenkomst kan aanleiding geven tot het geheel of gedeeltelijk niet-uitbetalen van de gecontesteerde prestaties, eventueel zelfs tot een gehele of gedeeltelijke vernietiging van de overeenkomst zelf. Niet behoorlijk of niet conform uitgevoerde prestaties zullen moeten worden herbegonnen. Indien de opdrachthouder in gebreke blijft bij de uitvoering van de opdracht21, kan SYNTRA Vlaan-deren de voltooiing van de opdracht in handen geven van een derde, of opnieuw uitbesteden. De vaststelling van het in gebreke blijven en de beslissing om tot maatregelen van ambtswege over te gaan worden de opdrachthouder per aangetekend schrijven ter kennis gebracht.

4.4.2 AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSVORDERINGEN SYNTRA Vlaanderen is nooit aansprakelijk voor schade of verlies aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van handelingen gesteld door (vertegenwoordigers van) de opdrachthouder in het kader van de uitvoering van deze opdracht. Hij zal SYNTRA Vlaanderen vrijwaren van elke vordering tot schadevergoeding door derden in dit verband. Elke rechtsvordering dient te worden ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en voor een Nederlandstalige kamer, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding.

4.5 NIET-DISCRIMINATIECLAUSULE De opdrachthouder verbindt zich ertoe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming of syndicale overtuiging. Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn personeels-leden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers, etc. De opdrachthouder verbindt zich ertoe, voor zover redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseren. De opdrachthouder verbindt zich ertoe de werknemers en derden, zoals deelnemende cursisten, bezoekers, externe medewerkers, etc., mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard. Indien een personeelslid van de opdrachthouder, of een derde die door hem betaald is ingezet, zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de opdrachthouder de nodige maatregelen treffen om een einde te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer herstellen. De werknemers (of andere personen) met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven van dit engagement.

21 Of de overeenkomst eenzijdig verbreekt.

Page 20: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de opdrachthouder, zal deze zijn volledige medewerking verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie of een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid. De opdrachthouder vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer (of andere persoon) met hiërarchische verantwoordelijkheid. De opdrachthouder verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een klant of een derde, om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een vordering voor eender welke rechtbank in dit verband. De opdrachthouder ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden.

Page 21: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

5 OFFERTEFORMULIER

Bestek SVL/TT/2017/08

1 IDENTITEIT INSCHRIJVER

NAAM of NAAM TV22 (Natuurlijk of rechtspersoon) (TV indien toepassing)

Klik of tik om tekst in te voeren.

ADRES (Zetel of correspondentieadres)

Klik of tik om tekst in te voeren.

VERTEGENWOORDIGER (Naam èn hoedanigheid)

Klik of tik om tekst in te voeren.

CONTACTPERSOON23 (Indien verschillend)

Klik of tik om tekst in te voeren.

E-MAIL Klik of tik om tekst in te voeren.

TELEFOON / GSM Klik of tik om tekst in te voeren.

2 VERBINTENIS De inschrijver verbindt zich ertoe bij daadwerkelijke toewijzing van de in het bestek omschreven opdracht en alle andere vigerende (wettelijke) bepalingen, de toegekende opdracht nauwgezet uit te voeren tegen een som van:

Prijs excl. BTW Klik of tik om tekst in te voeren.

BTW-percentage (%) Klik of tik om tekst in te voeren.

3 ONDERAANNEMERS Zo ja:

NAAM (Natuurlijk of rechtspersoon)

Klik of tik om tekst in te voeren.

22 Tijdelijke handelsvereniging. 23 Voor de gehele overeenkomst.

Page 22: Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18 april 2017 - Homepagina · 2017-07-25 · Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/08 dd. 18

4 PERSONEEL De inschrijver is er zich ten volle van bewust dat alle personeelsleden die hij zal inzetten, moeten voldoen aan de Belgische en/of – indien van toepassing – buitenlandse nationaliteitswetgevingen, evenals alle vigerende arbeids- en sociale zekerheidsreglementeringen.

5 ANDERE VERPLICHTINGEN De inschrijver bevestigt daarnaast:

zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61 §1 en 2 KB Plaatsing;

niet in een staat van faillissement of vereffening te verkeren, of alle activiteiten gestaakt hebben;

niet veroordeeld24 te zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast, of bij de beroepsuitoefening een ernstige (vastgestelde) fout te hebben begaan;

niet veroordeeld te zijn voor de niet-naleving van eender welke milieu- en sociale wetgeving25,

wetend dat het niet-voldoen hieraan de uitsluiting van zijn inschrijving of, naderhand, zelfs de schorsing of stopzetting van de afgesloten overeenkomst tot gevolg kan hebben.

BIJLAGEN

Klik of tik om tekst in te voeren.

Klik of tik om tekst in te voeren.

Klik of tik om tekst in te voeren.

Klik of tik om tekst in te voeren.

Klik of tik om tekst in te voeren.

ONDERTEKENING De vertegenwoordiger van de inschrijver dagtekent deze offerte en de bijgevoegde inventaris annex bijlagen te (plaats) Klik of tik om tekst in te voeren. op (datum) Klik of tik om een datum in te voeren..

24 Dit betreft een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan (alle beroepsmogelijkheden zijn m.a.w. uitgeput). 25 Niet-discriminatieclausule.