Bab 1-ting-4

Click here to load reader

download Bab 1-ting-4

of 45

 • date post

  11-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  248
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bab 1-ting-4

 • BAB 1

  KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

 • TAMADUNDaripada bahasa arab iaitu daripada perkataan mudun dan madainBerasal daripada perkataan madanaMempunyai dua maksud iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandarDalam bahasa inggeris tamadun bermaksud civilization

 • Berasal daripada bahasa greek iaitu civitas yang bermaksud bandarTamadun boleh diertikan sebagai peradaban

 • CIRI-CIRI TAMADUN AWAL MANUSIAWujudnya petempatan kekalKehidupan berorganisasi Mempunyai sistem pemerintahan Wujud pengkhususan pekerjaan Memiliki agama dan kepercayaanmempunyai bahasa dan sistem tulisan

 • KESAN-KESAN PENGKHUSUSAN PEKERJAAN TERHADAP KEMAJUAN MASYARAKAT TAMADUN AWALMembawa kepada kestabilan politikPeningkatan ekonomiPenghasilan barangan melalui pengkhu-susanMewujudkan sistem barter

 • CIRI-CIRI KEPERCAYAAN ANIMISME MASYARAKAT TAMADUN ISLAMAlam sekitar mempunyai semangatSemangat harus dihormati demi menjaga keamanan dan keharmonian alam sekeliling dikuasai oleh kuasa ghaib

 • PERKEMBANGAN KEHIDUPAN BERORGANISASI MASYARAKAT TAMADUN AWALKeluarga Pada peringkat awal organisasi masya- rakat wujud pada tahap sistem keluarga Kompleks - Pertambahan penduduk dan kepelbagai- an ekonomi membawa kepada proses pembahagian masyarakat tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun lapis

 • Atas Lapisan paling atas ialah golongan bang- sawan Bangsawan Golongan bangsawan menerajui pemerintahan. Raja Pemerintahan diketua oleh raja. Kedua Lapisan kedua ialah golongan pembe- sar.

 • Pembesar Golongan pembesar terdiri daripada golongan agama,ketua keluarga/ke- tua kelompak kumpulan pentadbir, ilmuan dan kumpulan yang mem- punyai kepakaran dalam kesenian. Ketiga Lapisan ketiga ialah rakyat biasa. Rakyat Rakyat terdiri daripada petani dan pe- dagang Hamba Lapisan keempat ialah hamba

 • PETEMPATAN KEKAL DAPAT MEWUJUDKAN CORAK HIDUP YANG LEBIH SISTEMATIK PADA ZAMAN TAMADUN AWAL MANUSIA Pertanian petempatan kekal melahirkan kema- juan dalam bidang pertanian. Lebihan Inovasi pertanian meningkatkan penge- luaran yang membawa kepada lebihan makanan.

 • Penduduk Lebihan makanan dapat me- nampung pertambahan pen- duduk. Organisasi Peningkatan penduduk mem- bawa kepada kehidupan ber- organisasi. Stabil Kehidupan berorganisasi memas- tikan kestabilan dan kemakmuran.

 • Sosial Lahirnya sistem sosial masyarakat bersusun lapis. Pemerintahan Petempatan kekal mewujud- kan sistem.Undang-undang Sistem pemerintahan membawa kelahiran sis- tem perundangan.

 • Pengkhususan Peningkatan pengeluaran men- yebabkan pengkhususan pe- kerjaan. Perdagangan Pengkhususan pekerjaan mewu- judkan aktiviti perdagangan Kepercayaan Petempatan kekal melahirkan ke- percayaan animisme dan agama. Tulisan Mewujudkan sistem tulisan.

 • CIRI-CIRI SESEBUAH NEGARA KOTA DI MESOPOTAMIATerbahagikepada pusat kota,tembok kota ,luar kota dan pelabuhanDalam kota ada istana,rumah kediaman, rumah ibadat,kedai dan pasarTerdapat jalan yang lurusTembok kota mempunyai kubu pertahanan dan pintu gerbangTerdapat sungaiTerdapat kawasan tanah pamah

 • STRUKTUR ORGANISASI SOSIAL YANG WUJUD DALAM TAMADUN MESOPOTAMIATerbahagi kepada golongan pemerinta- han dan golongan rakyat Golongan pemerintahan terdiri daripada raja,ketua pendeta,ketua tentera dan golongan bangsawanGolongan rakyat terbahagi kepada rak- yat bebas dan hambaRakyat bebas terdiri daripada petani,arti-san dan pedagangHamba terdiri daripada tawanan perang

 • KEDUDUKAN RAJA DALAM SISTEM TEOKRASI DI MESOPOTAMIARaja sebagai ketua pentadbirBerkuasa dalam soal tanah,cukai serta hasil pertaniandan perniagaan.Raja dianggap tuhan atau wakil tuhanSebagai ketua tenteraSebagai ketua agamaMenentukan pentadbiran zigguratBerkuasa melantik ahli keluarga diraja meme- gang jawatan di ziggurat

 • KEPENTINGAN KOD-KOD UNDANG-UNDAN HAMMURABI KEPADA PERADABAN MESOPOTAMIA?Menjadi dasar perundangan dalam tamadun mesopotamiaMengelakkan wujudnya permasalahan di kalan- gan masyarakat Dapat mewujudkan perpaduanMengukuhkan sistem organisasi dalam kehidu- pan masyarakatMembantu peradaban Mesopotamia bertahan lama

 • CIRI-CIRI KOD UNDANG-UNDANG HAMMURABI Hak Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan Setimpal Hukuman setimpal dengan kesalahan Berbeza Hukuman berbeza mengikut susun la- pis masyarakat Peraturan Mengandungi 282 peraturan / un- dang-undang Pahat Dipahat pada tembok dan tiang besar Dasar Dijadikan dasar perundangan Mesopo- tamia

 • SUMBANGAN TAMADUN MESOPOTAMIA TERHADAP PERADABAN MANUSIA SEJARAT Undang-undang Melahirkan Kod Undang-Undang Hammurabi Pendidikan Mewujudkan sisitem pendidikan Tulisan Penciptaan tulisan untuk merekod urusan pentadbir

 • Perniagaan Pelopor urusan perniagan bersertakan resit,nota dan surat kredit Kesusasteraan Melahirkan tradisi kesusasteraan Gilgamesh Menghasilkan epik Gilgamesh Astronomi Menguasai ilmu astronomi,matematikJalan Menggunakan jalan lautKatalog Ubat-ubatan dikatalogkan/cara mengubati penyakit dan penggunaan ubat-ubatan dicatat

 • Roda Mencita roda Kereta kuda Menghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan dan pengang- tan Kincir Menciptakan kincir air untuk kegunaan pertanian Layar Penciptaan kapal layar

 • Batu-bata Memperkenalkan cara mem- buat batu-bata daripada tanah liat Arca Mencipta acra dan tiang batu Empayar Merintis pembentukan empa- yar

 • TAMADUN MESIR PURBA DIANGGAP ANUGERAH DARIPADA SUNGAI NIL?Tamadun Mesir lahir di lembah iniLimpahan air sungai Nil menukar bentuk bumi menjadi suburLanar yang dibawa membentuk delta yang suburDelta ssesuai untuk pertanian Delta ssesuai untuk petempatan kekal

 • FUNGSI BANDAR DALAM TAMADUN MESIR PIRBA Tempat kediaman firaunPusat pemerintahan dan pantadbiranPelabuhanPusat keagamaanPusat tumpuan penduduk

 • KEDUDUKAN FIRAUN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT MESIR PURBARajaBerkuasa mutlakDianggap suciMenjadi raja secara warisanDianggap jelmaan tuhan HorusDigelar Raja matahari

 • Dipercayai anak Tuhan Matahari (Amon-Re)Ketua pendetaPemilik tanahKetua hakimKetua pahlawan

 • PERANAN FIRAUN DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DAN AGAMAMenjadi raja berkuasa mutlakKetua pendetaPemilik tanahKetua hakimKetua pahlawan

 • FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN EKONOMI MESIR PURBA BERKEMBANG?Pengkhususan pekerjaan Pembuatan barangan tembikar dan peralatan Eksport tekstil dan kertasKegiatan perlombongan emas di NubiaSistem pengangkutan air yang cekap/sungai Nil yang lebar dan dalam

 • KEDUDUKAN FIRAUN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT MESIR PURBARaja yang berkuasa mutlakDianggap suciMenjadi raja secara warisan Dianggap jelmaan Tuhan HorusDigelar Raja Matahari/anak Tuhan Matahari (Amon-re)Ketua pendetaPemilik tanahKetua hakimKetua pahlawan

 • SISTEM PENDIDIKAN YANG DIAMALKAN DALAM TAMADUN MESIR PURBA Pendidikan dikhususkan kepada anak golongan atasKanak-kanak diberi pendidikan sejak kecilPendidikan diletakkan di bawah pentadbiran kerajaanPendidikan dijalankan oleh rumah ibadatPendidikan bertujuan untuk melahirkan pengawai tertatihIlmu yang diajar ialah geometrik,matematik dan sains

 • KESAN-KESAN PENGUSAAN MSYARAKAT MESIR PURBA DALAM BIDANG MATEMATIK DAN ASTRONOMI ?Dapat mengawal banjir sungai NilMencipta sistem pengairanMenukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanianMemperkenalkan kalendar 365 hari berdasarkan 12 bulan setahun

 • CIRI-CIRI BANDAR MAHENJO-DARO DAN HARAPPA SEBAGAI BANDAR TERANCANG YANG TERAWAL DI DUNIA Bahagian terbahagi kepada bahagian utama dan bahagian kedua Utama bahagian utama ialah pusat pentadbiran Pentadbiran Pusat pentadbiran menempatkan bangunan pentadbiran,tempat mandi awan dan tempat menyim- pan hasil pertanian

 • Kedua bahagian kedua menempatkan kawasan perumahan Tembok bandar dikeliling oleh tembok Blok Bandar disusun berdasarkan blok segi empat Jalan Setiap blok dipisahkan oleh rangkain jalan raya yang lurus dan bersambung Sungai Bandar dihubungkan dengan sungai

 • MASYARAKAT INDUS BERUPAYA MEMBINA BANDAR YANG TERANCANG Pakar Memiliki kepakaran dari segi atur dan pengisian bandar Faham Pemahaman tentang ilmu geometri ke- senian dan matematik Maju Kemajuan dalam ilmu geometri dan pem- binaan

 • Tembung Pertembungan tamadun ini dengan ta- madun Mesopotamia dan Tamadun Mesir Purba Tukar Pertukaran teknologi dengan tamadun lain Mutu Peningkatan mutu bahan binaan Bata Penghasilan batu bata melalui pembakaran dengan suhu tinggi Sesuai Penyesuaian pengaruh luar dengan kea- daan tempatan

 • KEISTIMEWAAN BANDAR ANYANG SEBAGAI SEBUAH NEGARA KOTA DALAM TAMADUN HWANG HO Terletak di kawasan tanah pamahTerdapat istana,kuil dan pusat pentadbiranDiidami oleh raja,golongan pembesar dan go- longan agamaDilengkapi tembokDikeliling oleh perkampungan petani

 • AMALAN SISTEM PEMERINTAHAN BERAJA PADA ZAMAN PEMERINTAHAN DINASTI DALAM TAMADUN HWANG HOBerbentuk pemerintahan berajaPengganti raja dilantikdaripada saudara lelaki yang lebih muda atau anak lelaki rajaRaja mempunyai kewibawaan politik,ekonomi dan agamaRaja berkuasa secara langsung di kawasan pusat pentadbiran

 • Kuasa raja merupakan mandat daripada tuhanPentadbiran raja dibantu oleh bangsawan dan pengawai kerajaanGolongan bangsawan mentadbir wilayahGolongan bangsawan mewujudkan sistem pentadbirannya sendiri

 • CARA YANG DIGU