ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw...

of 16 /16
Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen www.ungervanels.nl

Embed Size (px)

Transcript of ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw...

Page 1: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

Vooruitblikambtenaar 2.0

Voor recht dat werkt!

Veranderingen voor de ambtenaar

Nieuw ontslagsysteem

Recht op vergoedingen

www.ungervanels.nl

Page 2: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

2 unger van els advocaten

© 2019 Unger Van Els AdvocatenAlle rechten voorbehouden. Behoudens uit-drukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niet uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Unger Van Els Advocaten.

Hoewel bij de realisatie van deze uitgave een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en correctheid werden nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten, van welke aard dan ook, onvolkomen- en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt Unger Van Els Advoca-ten hiervoor geen aansprakelijkheid.

De foto’s van de medewerkers van Unger Van Els Advocaten zijn gemaakt door Fotostudio 87 – Remco van den Brink. Visagie door: ByKarima – Karima Schuiten

Inhoudsopgave Pag.

Voorwoord 3

1. Wat houdt het ‘ambtenaarschap’ in en wat verandert voor de ambtenaar

4

2. Aanstelling wordt arbeidsovereenkomst 5

3. Geen bezwaar en beroep meer 6

4. De ontslagprocedure: welke route 7

5. Reden voor ontslag en voorbeelden uit de praktijk 10

6. Bijzondere vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst 14

7. Redelijke vergoeding versus transitievergoeding & billijke vergoeding 15

Page 3: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

3unger van els advocaten

De wijziging heeft heel wat voeten in aarde. Circa 1 miljoen ambtenaren zullen in principe onder het civiele arbeidsrecht gaan vallen

Voordat de WNRA in werking kan treden, worden op dit moment meer dan 100 wetten aangepast. Ook is overgangswetgeving opgesteld. Daarnaast zijn organisaties en instanties de afgelopen maan-den gestart om zich voor te bereiden op de WNRA. Nieuw is dat door de WNRA ook een rol voor de sociale partners (zoals de vakbonden) is wegge-legd. De arbeidsvoorwaarden kunnen namelijk ook in cao’s worden afgesproken.

Ons kantoor heeft jarenlange ervaring in het ambtenarenrecht en leidt u in deze brochure graag door deze grootste wijzigingen van het ambtena- renrecht. Schroom niet om ons te mailen of bellen, als uw vraag met deze brochure nog niet wordt beantwoord.

Els Unger Bruno van Els Muriël NoletSanne van Dooijeweert

Unger Van Els Advocaten

Beste relatie,

De invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) brengt voor ambtenaren de grootste wetswijziging van de 21e eeuw met zich

mee. In deze vernieuwde brochure werpen wij een blik vooruit op de belangrijkste wijzigingen met daarin speciale aandacht voor het ontslagrecht.

Het doel van de WNRA is de arbeidsverhoudingen van het overheidspersoneel zoveel mogelijk gelijk te stellen aan de arbeidsrelatie van werknemers in de private sector.

De WNRA zal niet op alle ambtenaren van toe- passing zijn. Uitgezonderd zijn: wethouders, rechters, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders, notarissen, defensiemedewerkers, politieagenten en officieren van justitie. Zij moeten volledig onaf- hankelijk kunnen acteren. De aard van hun functie is een zwaarwegend argument om af te wijken van bovengenoemd gelijkheidsbeginsel.

De WNRA is reeds door de Eerste Kamer en de Tweede Kamer aangenomen. Nog steeds is de verwachting dat de wet vanaf 1 januari 2020 van kracht zal zijn. De daadwerkelijke datum van in-werkingtreding zal pas op het allerlaatste moment bekend worden gemaakt.

Page 4: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

4 unger van els advocaten

1. Wat houdt het ‘ambtenaar-schap’ in en wat zal hieraan veranderen?

De WNRA wijzigt het begrip ‘ambtenaar’. Ambtenaar is degene die krachtens arbeidsovereenkomst bij een overheidswerkgever werkzaam is (artikel 1 Ambtenarenwet). Overheidswerkgever is de openbare dienst. Nieuw is dat ook medewerkers van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverze-keringen (UWV), De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Sociale Ver-

zekeringsbank ambtenaar worden. Ook zijn er “vertrekambtenaren”. Zij verliezen de ambtelijke status en krijgen een arbeidsovereenkomst (denk aan personen in het openbaar onderwijs).

Vanaf de inwerkingtreding van de WNRA zal voor ambtenaren niet langer het bestuursrecht (Algemene Wet Bestuursrecht) gelden. Het arbeidsrecht zal hiervoor in de plaats komen. Dit betekent onder meer andere ontslagregels (zie in dat kader hoofdstuk 4). De ambtelijke status blijft behouden.

Voor een aantal sectoren zal het publiekrechtelijk regime blijven gelden. Deze ambtenaren vallen dan niet onder de Ambtenarenwet, maar onder een rechtspositionele regeling. Denk bijvoorbeeld aan rechters, poli-tieagenten en defensiemedewerkers. We noemen deze groep ambtenaren ook wel “blijfambtenaren”. Per 1 januari 2020 ontstaan dus drie categorieën: 1. Blijfambtenaren: ambtelijke status + publiekrechtelijk regime2. Vertrekambtenaren: verlies ambtelijke status + krijgen arbeidsovereenkomst3. Ambtenaar in de zin van de WNRA: ambtelijke status + arbeidsovereenkomst

De ambtenaar is onder huidig recht op basis van een aanstelling (een eenzijdig besluit) werkzaam in openbare dienst. Tot de openbare dienst behoren alle diensten en bedrijven die worden geleid door de Staat en openbare lichamen. Bijvoorbeeld: gemeenten, waterschappen, defensie en politie. In de rechtspraak is bepaald dat bepaalde privaatrechtelijke rechtspersonen ook tot de openbare dienst behoren en zodoende ambtenaren in dienst hebben. Dat is het geval bij stichtingen en vereni- gingen die onder overwegende overheidsinvloed staan.

Gelden onder de WNRA nog bijzondere regels voor ambtenaren?

De ambtelijke status brengt bijzondere rechten en plichten met zich mee, omdat de overheid het alge- meen belang dient. Deze eisen zullen (grotendeels) ongewijzigd blijven. Voor de ambtenaar blijft dus onder meer gelden dat: giften niet mogen worden aangenomen, de eed of belofte tot geheimhouding moet worden afgelegd en eventuele nevenwerkzaamheden moeten worden gemeld.

Page 5: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

5unger van els advocaten

2. Aanstelling wordt arbeids-overeenkomst

Eenzijdig besluit De aanstelling en arbeidsvoorwaarden van amb-tenaren worden onder huidig recht bepaald bij besluit van de overheid. Dit wordt ook wel de eenzijdige ambtelijke aanstelling genoemd. De rechtsverhouding is door één partij opgemaakt wat lijkt te impliceren dat over de inhoud van de aanstelling geen onderhandelingen mogelijk zijn (geweest). In de praktijk wordt de soep echter niet zo heet gegeten en vinden voorafgaand aan het aanstellingsbesluit wel degelijk onderhandelin-gen plaats tussen de overheidswerkgever en de ambtenaar. Op het aanstellingsbesluit zijn de Ambtenarenwet en bijvoorbeeld het ARAR of de CAR-UWO van toepassing.

OvereenkomstDe arbeidsovereenkomst daarentegen betreft een tweezijdige rechtshandeling. Dit betekent dat beide partijen (werknemer en werkgever) tekenen voor de afspraken die zij samen hebben gemaakt.Met de inwerkintreding van de WNRA zullenalle aanstellingen automatisch (van rechtswege) worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst. De opgebouwde rechten van de ambtenaar tijdens het ambtelijk dienstverband blijven gelden. Het is dus niet nodig om een aparte arbeidsovereen-komst te sluiten. Sommige werkgevers kiezen hier wel voor.

Rechtspositionele regelingen versus cao’sArbeidsvoorwaarden die voorheen waren vastge- legd in de ambtelijke regelingen, kunnen door de WNRA worden neergelegd in een cao. Zolang er

geen cao is afgesloten waaraan de werkgever is gebonden, blijft de oude regeling – als ware het een cao – gelden. Vanaf 1 januari 2020 geldt voor medewerkers bij de provincie bijvoorbeeld de Cao provinciale sector.

De cao’s komen tot stand tussen vakbonden en werkgever(sorganisatie). Op de volgende manieren kan een cao door-werken in de arbeidsovereenkomst van een werknemer:• De werknemer (ambtenaar) kan lid worden van

een vakbond die partij is bij de cao.• Een cao kan van toepassing worden verklaard

door dit in de individuele arbeidsovereenkomst te bepalen.

• Een cao voor een bepaalde bedrijfstak kan algemeen verbindend verklaard worden. Deze geldt dan verplicht voor de hele bedrijfstak.

Daarnaast is bij wet bepaald dat de werkgever, dus ook de overheidswerkgever, alle werknemers gelijk dient te behandelen. De werkgever mag dus geen onderscheid maken tussen werknemers die geen lid zijn van de vakbond en werknemers die wel bij een vakbond zijn aangesloten.

Page 6: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

6 unger van els advocaten

Onder huidig recht kunnen ambtenaren bezwaar maken tegen rechtspositionele besluiten en feitelijke handelingen. Na gehele of gedeeltelijke afwijzing kan de ambtenaar beroep aantekenen bij de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Zo kan bijvoorbeeld tegen de jaarlijkse beoordeling op het functioneren van de ambtenaar in bezwaar en beroep worden gegaan. Ontslag is ook een besluit waartegen de ambtenaar onder het huidige recht in bezwaar en beroep kan.

Wat verandert de nieuwe wetgeving?Bovengenoemde (bestuursrechtelijke) route zal voor de ambtenaren die vallen binnen het bereik van de WNRA niet meer openstaan. Het private procesrecht (arbeidsrecht) kent geen bezwaar- of beroepsprocedures. De geijkte weg zal voortaan via de civiele procedure zijn waarbij de werkgever of werknemer naar de kantonrechter of het UWV gaat. De ontslagregels zijn binnen het arbeidsrecht in wettelijke normen en procedures neergelegd. In hoofdstuk 4 van deze brochure wordt dit nader toegelicht.

N.B.: Hoewel de huidige route van bezwaar en (ho-ger) beroep komt te vervallen onder de WNRA, be-tekent dit niet dat de ambtenaar na 1 januari 2020 in het geval van een conflict direct naar de rechter dient te stappen. In de van toepassing zijnde cao kan namelijk staan dat werkgevers een geschil-lencommissie moeten instellen of dat in bepaalde gevallen een bezwarenprocedure blijft gelden. Zo is in de Cao provinciale sector opgenomen dat geschillen kunnen worden voorgelegd aan de cen-trale geschillencommissie. Zowel de werkgever als de werknemer (voorheen ambtenaar) kunnen deze commissie vragen om een niet bindende uitspraak voordat ze naar de rechter stappen. Ook in de Cao Gemeenten 2020 wordt de gemeentewerk-gever verplicht om voor een aantal onderwerpen een geschillencommissie in te stellen. In de Cao Gemeenten 2020 zijn regelingen opgenomen voor individuele geschillen over enkele specifieke onder-werpen zoals geschillen met betrekking tot “werk naar werk” trajecten.

Ontslagen vóór 1 januari 2020 en bezwaar maken ná 1 januari 2020Tegen besluiten genomen vóór 1 januari 2020 kan via de oude weg, dat wil zeggen door middel van een bezwaar bij de eigen werkgever, beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep worden opgekomen. Dit is vastgelegd in de WNRA. Dit geldt ook indien de ambtenaar voor de in-werkingtreding van de WNRA boventallig is verklaard, maar hier pas na 1 januari 2020 uitvoering aan wordt gegeven door werkgever. Het overgangsrecht voor-ziet hierin.

3. Geen bezwaar en beroep meer mogelijk?

Page 7: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

7unger van els advocaten

Na de inwerkingtreding van de WNRA zal het ontslagrecht van de ambtenaar via de privaatrechtelijke weg worden geregeld.

Ontslag van de ambtenaar onder de WNRAEen ontslag moet gebaseerd zijn op één (of meer) van de limitatief opgesomde ontslaggronden in het Burgerlijk Wetboek. De werkgever dient vooraf toestemming te vragen aan de rechter of het UWV voor de beëindiging van het dienstverband (“pre- ventieve toetsing”). De ontslaggrond waarop de werknemer wordt ontslagen bepaalt of de werk- gever zich tot de kantonrechter of het UWV dient te richten.

De procedure bij het UWV moet door de werk- gever worden gevolgd bij ontslag wegens sluiting van een bedrijf en/of reorganisaties (a-grond).Het UWV is ook de aangewezen instantie voor het indienen van een ontslagverzoek wegens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer/amb-tenaar als de arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar duurt (b-grond).

De werkgever dient een verzoek in bij het UWV om toestemming te vragen voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nadat het UWV toestemming heeft verleend, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgel-dig opzeggen (uiteraard met inachtneming van de resterende opzegtermijn).

Is de werknemer het niet eens met het besluit van het UWV, dan staat de civielrechtelijke route voor de werknemer open. Dit betekent dat de werkne-mer een verzoek tot herstel van de arbeidsover-eenkomst bij de kantonrechter kan indienen. De werknemer heeft ook de optie om in plaats daar-van een vergoeding te verzoeken (billijke vergoed-ing). Dit verzoek dient te worden ingediend binnen 2 maanden na de dag waarop de toestemming voor een ontslagvergunning is verleend.

Per 1 januari 2020 wordt naast de WNRA ook de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ingevoerd. De regels uit de Wab zijn in deze brochure betrokken.

De procedure bij de kantonrechter waarbij door de werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt ingediend, is mogelijk in de volgende gevallen:

• De reden voor het ontslag valt onder de gron- den c t/m i (van artikel 7:669 lid 3 BW).

• De toestemming voor ontslag wegens bedrijfs- economische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid is afgewezen door het UWV.

• Er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die tussentijds niet kan worden opgezegd.

De werkgever verzoekt de kantonrechter in boven-staande gevallen de arbeidsovereenkomst te beëindigen (ontbinden).

Het is mogelijk om hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de kantonrechter. Dit kan door een beroepschrift in te dienen bij één van de gerechtshoven. Tot slot kan cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad.

Let op! Wie hoger beroep instelt bij het Gerechts- hof of in cassatie gaat bij de Hoge Raad is ver- plicht zich te laten bijstaan door een advocaat.

4. Wijzigingen in de ontslagprocedure

Page 8: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

8 unger van els advocaten

De ambtenaar wordt ontslagen onder huidig recht

8 unger van els advocaten

De ambtenaar wordt ontslagen onder huidig recht

9unger van els advocaten

De ambtenaar wordt ontslagen na de inwerkingtreding van de WNRA

Page 9: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

9unger van els advocaten

De ambtenaar wordt ontslagen na de inwerkingtreding van de WNRA

8 unger van els advocaten

De ambtenaar wordt ontslagen onder huidig recht

9unger van els advocaten

De ambtenaar wordt ontslagen na de inwerkingtreding van de WNRA

* Let op, in dit schema zijn de afwijkende cao-mogelijkheden, zoals dat eerst naar een ontslagcommissie moet worden gestapt, niet meegenomen. Dit is per cao verschillend.

Page 10: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

10 unger van els advocaten

Het Burgerlijk Wetboek kent limitatieve ontslaggronden. Dit betekent dat een werkgever een werknemer alleen mag ontslaan om een (of meer) van deze redenen.Per ontslaggrond volgt hierna een korte toelichting met enkele voorbeelden uit de praktijk. Rechters oordeelden in hun uitspraak over de rechtmatigheid van een ontslag(verzoek) of de toepasselijkheid van een ontslaggrond. Met ingang van 1 januari 2020 is een combinatie van de c tot en met h gronden mogelijk.

5. Gronden voor ontslag en voorbeelden uit de praktijk

Bezuinigingen en reorganisaties (a-grond)

De wet spreekt van bedrijfseconomische omstan- digheden. Onder bedrijfseconomische omstan-digheden wordt het anders inrichten van de orga- nisatie verstaan. Hiervoor kunnen twee redenen zijn: bedrijfseconomische en/of bedrijfsorgani-satorische omstandigheden. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden moeten de veranderingen binnen een periode van 26 weken (in de toekomst) plaatsvinden. De werkgever moet aantonen dat de maatregelen noodzakelijk zijn en dat deze maatregelen het ontslag van de werkne- mer tot gevolg moeten hebben. Bij een voorgeno- men ontslag dient de werkgever na te gaan of de werknemer binnen een redelijke termijn herplaatst kan worden in een passende functie, al dan niet na het volgen van scholing.

Voorbeeld: Werknemer is in dienst bij een brood- jeszaak. Aangezien de broodjeszaak slecht liep en dreigde te sluiten heeft de werkgever het UWV ver- zocht toestemming te verlenen voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het UWV heeft deze toestemming verleend. De werknemer verzoekt o.a. om vernietiging van de gedane opzegging van de arbeidsovereenkomst. De broodjeszaak is gesloten, de arbeidsplaats van de werknemer is vervallen.Herplaatsing naar een andere functie binnen de broodjeszaak is niet aan de orde. De werkgever heeft nog een ander bedrijf, maar dit is een bedrijf in de logistieke dienstverlening. Niet is gebleken dat de werknemer voor een functie binnen dit be- drijf geschikt is, of dat de werknemer na omscho-

ling geschikt zou zijn. De kantonrechter oordeelde dat de aangedragen feiten en omstandigheden voldoende grond opleveren voor een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De gedane opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt vernietigd omdat de ingangsdatum van het ontslag op een onjuiste wijze is vastgesteld. Daarnaast ontbindt de kantonrechter de arbeids- overeenkomst tussen partijen met ingang van een opnieuw vastgestelde datum. Gevolg: ontslag van de werknemer.

Rechtbank Rotterdam 06-06-2017 ECLI:NL:RBROT:2017:4343

Langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt (b-grond)Van langdurige arbeidsongeschiktheid is sprake wanneer de werknemer wegens ziekte of een ge- brek na het verstrijken van de termijn van 104 we- ken (de duur van de loondoorbetalingsverplichting) niet meer in staat is om zijn werk te verrichten.Na de termijn van 104 weken mag de werkgever toestemming vragen aan het UWV om de arbeids- overeenkomst met de werknemer op te zeggen. De werkgever moet aantonen dat de werknemer niet in staat zal zijn, ook niet in aangepaste vorm om zijn werkzaamheden binnen 26 weken (gerekend vanaf de datum van aanvraag van de ontslagver-gunning) te hervatten.

Voorbeeld: Werknemer is vanaf 5 september 2014 volledig arbeidsongeschikt. Pogingen tot re-integra- tie hebben niet geresulteerd in het hervatten van de werkzaamheden. De werknemer heeft van maart

Page 11: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

11unger van els advocaten

tot september 2016 wel minimale werkzaamheden verricht, maar in deze periode van re-integratie is geen herstel of vooruitgang gebleken. Het UWV heeft in eerste instantie toestemming voor ontslag geweigerd. Uit het herbeoordelingsrapport van een arbeidsdeskundige blijkt dat de werknemer onge-schikt moet worden geacht voor eigen werk, ook in aangepaste vorm en dat de reële arbeids- mo-gelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt als nihil moeten worden beschouwd. Hiermee heeft de werkgever aangetoond dat de werknemer niet in staat zal zijn om zijn werkzaamheden binnen 26 weken te hervatten. Ook is de herplaatsing van de werknemer in een andere functie niet mogelijk. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek van de werkgever toe (ontslag).

Rechtbank Gelderland 08-02-2017 ECLI:NL:RB-GEL:2017:1079

Frequent ziekteverzuim (c-grond)Van frequent ziekteverzuim wordt gesproken wan- neer de een werknemer zich regelmatig ziek meldt en dit voor de bedrijfsvoering van de werkgever onaanvaardbare gevolgen heeft. In deze situatie moet de werkgever aantonen dat hij de arbeids- omstandigheden (werktijden en werkplek) van de werknemer heeft aangepast. Mochten de aanpas- singen het frequent ziekteverzuim niet terugge- drongen hebben, dan kan de werkgever de kanton- rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgever dient het ontbindingsver- zoek te onderbouwen met een second opinion – deskundigenoordeel – van het UWV.

Voorbeeld: Werknemer is in de afgelopen jaren veelvuldig ziek geweest, de redenen voor het ver- zuim zijn niet werkgerelateerd. De werknemer is in dienst bij een bedrijf met twee vestigingen en circa 475 mensen in dienst. De bedongen arbeid kan niet in aangepaste vorm worden verricht en het is ook geen optie om het verzuim te verminderen. Werk- gever heeft aannemelijk gemaakt dat het ziektever- zuim financieel en organisatorisch gezien nadelige gevolgen heeft voor de werkgever. Dit is wellicht verstorend, maar van haar als werkgever (zeker gelet op de omvang) mag worden gevergd dat zij dit probleem anders oplost dan via ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Onaanvaardbaar is de situatie naar het oordeel van de kantonrechter dus niet. De consequentie: Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen (geen ontslag).

Rechtbank Limburg 30-03-2017 ECLI:NL:R-BLIM:2017:2900

Disfunctioneren (d-grond)In de wet wordt gesproken over ongeschiktheid voor de bedongen arbeid. In geval van ongeschikt- heid voor de bedongen arbeid, oftewel disfuncti-oneren, beschikt de werknemer niet meer over de juiste kwalificaties om het werk te verrichten.Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van ziekte of gebrek van de werknemer. Daarnaast mag het disfunctioneren niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg (geen scholing aangeboden en geen aanpassingen van de arbeidsomstandighe- den) van de werkgever. Uit de rechtspraak blijkt dat ontslag door de rechter wordt verleend indien de werkgever een deugdelijk dossier over het dis- functioneren van de werknemer kan overleggenen ook (zonder resultaat) een verbetertraject heeft gevolgd.

Voorbeeld: Werkneemster is werkzaam als ver- pleegkundige. Diverse incidenten hebben zich voorgedaan, zo is bijvoorbeeld is een officiële waarschuwing gegeven wegens twee medicatie- fouten. Gedurende opeenvolgende verbetertrajec- ten zijn regelmatig evaluatiegesprekken gevoerd en kreeg werkneemster feedback op haar functi- oneren. Waar een verbetertraject gemiddeld zes maanden duurt, heeft de werkgever inmiddels 15 maanden de gelegenheid gegeven om zich op di- verse locaties onder verschillende leidinggevenden te bewijzen. Verder heeft de werkgever op verzoek van werkneemster een vaardigheidstrainer inge- schakeld en heeft zij kunnen rekenen op intensieve begeleiding van een externe coach. Daarmee heeft de werkgever naar het oordeel van de kantonrech- ter zich (meer dan) voldoende ingespannen om het functioneren van de werkneemster te verbeteren. Volgens de kantonrechter is sprake van disfunctio- neren. De consequentie: ontbinding van de arbeids- overeenkomst (ontslag).

Rechtbank Rotterdam 29-12-2016 ECLI:NL:R-BROT:2016:10142

Misdragingen werknemer (e-grond)De wet spreekt van verwijtbaar handelen of nala-ten van de werknemer. Verwijtbaar handelen of na- laten van een werknemer is een zodanig ernstige gedraging van de werknemer dat van de werkgever niet verwacht kan worden dat de arbeidsover-

Page 12: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

12 unger van els advocaten

eenkomst wordt voortgezet. Van een zodanige gedraging is, bijvoorbeeld, sprake wanneer de werknemer bij ziekteverzuim zijn verplichtingen niet nakomt.

Voorbeeld: Werknemer heeft zijn werkgever ge-vraagd om twee weken vakantie op te mogen ne- men. Het opnemen van twee weken vakantie bleek om bedrijfsorganisatorische redenen niet mogelijk, waarna de afspraak is gemaakt slechts één week vrij te nemen. De werknemer heeft deze afspraak genegeerd en is niet op zijn werk verschenen na zijn vrije week. De werkgever stelt dat werknemer verwijtbaar heeft gehandeld en de kantonrechter is het daarmee eens. De consequentie: ontbinding van de arbeidsovereenkomst (ontslag).

Gerechtshof Amsterdam 31-10-2017 ECLI:NL:G-HAMS:2017:4432

Weigeren arbeid te verrichten wegens gewetensbezwaren (f-grond)Van een dergelijke situatie is sprake als de werkne-mer wegens ernstige gewetensbezwaren –bijvoor-beeld vanwege religieuze redenen of maatschap-pelijke opvattingen – zijn werkzaamheden niet wil verrichten.

Na de invoering van de Wwz is vooralsnog geen uitspraak bekend.

Verstoorde arbeidsrelatie (g-grond)Van een verstoorde arbeidsverhouding wordt gesproken wanneer de relatie tussen werkgever en werknemer zodanig verstoord is, dat van de werk- gever niet verwacht kan worden dat de arbeids- overeenkomst wordt voortgezet. Bij het ontbin-dingsverzoek dient de werkgever aan te tonen dat hij al het mogelijke heeft geprobeerd om de relatie met zijn werknemer te verbeteren, bijvoorbeeld met mediation.

Voorbeeld: Werknemer is verschillende malen aan- gesproken op zijn functioneren door zijn leidingge- vende. De werkgever heeft het vertrouwen in het functioneren van de werknemer volledig verloren. De verstoring van de arbeidsrelatie hangt in dit ge- val samen met het disfunctioneren, waarbij het van belang is dat de werknemer wel in de gelegenheid gesteld is zijn functioneren te verbeteren. De ver- storing van verhoudingen is fundamenteel en niet op korte termijn te herstellen. Dit blijkt ook uit het

feit dat de verstoorde arbeidsrelatie een dusdanige invloed op de werknemer heeft dat de werknemer inmiddels een jaar ziek thuis zit. Op grond hiervan komt de kantonrechter tot de conclusie dat sprake is van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding, dat van de werkgever niet kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De consequentie: ontbinding van de arbeidsovereen- komst (ontslag).

Rechtbank Rotterdam 07-02-2017 ECLI:NL:R-BROT:2017:949

Overige omstandigheden (h-grond)Andere omstandigheden die zodanig van aard zijn, dat in redelijkheid niet van de werkgever kan wor- den verwacht om de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Een voorbeeld van een dergelijke omstan- digheid is detentie van de werknemer.

Voorbeeld: Werknemer is naast het dienstverband bij werkgever elders werkzaam. Ten gevolge van een reorganisatie is de arbeidsplaats van werkne- mer komen te vervallen. Een andere arbeidsplaats is beschikbaar, maar de werktijden van deze ar- beidsplaats leiden tot een botsing met de Arbeids- tijdenwet in verband met het andere dienstverband van de werknemer. Partijen hebben over en weer (schriftelijk) gecommuniceerd om een passende oplossing te vinden. Dit heeft nergens toe geleid.De kantonrechter is van oordeel dat het onder deze omstandigheden niet in redelijkheid kan worden gevergd van de werkgever de arbeidsovereen- komst te laten voortduren. De consequentie: ont- binding van de arbeidsovereenkomst (ontslag).

Rechtbank Rotterdam 09-01-2017 ECLI:NL:R-BROT:2017:537

Cumulatiegrond (i-grond)Per 1 januari 2020 komt er een nieuwe ontslag-grond bij: de cumulatiegrond (i-grond). Hierdoor kunnen werkgevers straks meerdere ontslaggron-den met elkaar combineren zodat het samen een voldragen ontslaggrond is. Denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren in combinatie met een verstoorde arbeidsverhouding. De cumulatie geldt overigens niet voor bedrijfseconomische redenen en langdu-rige arbeidsongeschiktheid. Als de rechter ontbindt op basis van de i-grond, kan een extra vergoeding tot maximaal 50% van de transitievergoeding worden toegekend.

Page 13: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

13unger van els advocaten

•Cumulatiegrond

Page 14: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

14 unger van els advocaten

Naast bovengenoemde mogelijkheden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een ontslag- vergunning of ontbinding, bestaan ook vormen van beëindiging van een arbeidsovereenkomst waarbij de voorafgaande toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter niet vereist is.

6. Bijzondere vormen van beëindiging van de arbeids-overeenkomst

Beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)Werkgever en werknemer zijn het eens dat de arbeidsovereenkomst beëindigd dient te worden. Na onderhandelingen (soms met bijstand van een advocaat) wordt dan onder meer afgesproken wat de einddatum van de arbeidsovereenkomst is, de reden van het ontslag, of de resterende vakantie- dagen worden opgenomen of uitbetaald, wanneer eigendommen moeten worden ingeleverd en wordt over en weer finale kwijting verleend. Voor werknemer is het van belang om op te nemendat hem geen verwijt treft van het ontslag (om na einde dienstverband aanspraak te behouden op een WW-uitkering). Wettelijk vereist is dat de afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Dat kanin een vaststellingsovereenkomst of beëindigings- overeenkomst.

De werknemer heeft het recht om zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen terug te komen op de vaststellingsovereenkomst. De arbeidsovereen- komst wordt dan voortgezet of partijen treden opnieuw in onderhandeling over de beëindiging.

Opzegging door de werknemerIn dit geval neemt de werknemer ontslag. Daarbij moet hij wel de opzegtermijn in acht nemen. Let op, als werknemer heb je dan geen recht op een WW-uitkering.

Ontslag op staande voetDe werkgever kan de werknemer onmiddellijk (zonder opzegtermijn) ontslaan wegens een drin- gende reden; dit wordt ook wel ontslag op staande voet genoemd. Een ontslag op staande voet mag alleen als uiterste middel worden ingezet, omdat het grote gevolgen heeft. De werknemer heeft dan

namelijk per direct geen recht meer op loon. Ook heeft de werknemer geen recht op een WW-uitke-ring. Het ontslag op staande voet mag alleen als de werknemer uiterst verwijtbaar heeft gehandeld. Denk bijvoorbeeld aan diefstalof fraude. Na constatering van de dringende reden moet de werkgever de werknemer onverwijld ont- slaan en onverwijld mededelen wat de reden voor het ontslag is.

De werknemer kan zich vervolgens tot de kan- tonrechter wenden als hij het niet eens is met het ontslag. De werknemer verzoekt dan het ontslag te vernietigen. Let op. Dit moet binnen 2 maanden na het ontslag! Doet de werknemer dit verzoek te laat dan is het ontslag op staande voet rechtsgel-dig en kan het niet meer worden aangetast. Of een ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven is complex.

Ontslag op staande voet is vergelijkbaar met strafontslag. Er zijn wel een aantal verschillen. Het ontslag op staande voet is alleen geldig als het on-verwijld (direct) is gegeven. Een ontslag op staande voet kan strikt genomen ook worden gegeven als er geen sprake is van verwijtbaarheid aan de zijde van werknemer.

Page 15: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

15unger van els advocaten

Vóór de WNRA kunnen ambtenaren in sommige gevallen recht hebben op een vergoeding wanneer zij worden ontslagen, de zogenoemde ‘redelijke vergoeding’. Voor het toekennen van de redelijke vergoeding moet de verstoorde arbeidsrelatie voor meer dan 50% aan de werkgever te wijten zijn. De hoogte van de redelijke vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van een formule die in de rechtspraak is ontstaan.Factoren die in de formule meewegen zijn, het bruto jaarinkomen, het percentage van verwijtbaarheid van de werkgever en de duur van het dienstverband.

7. Redelijke vergoeding vs. transitie vergoeding, billijke vergoeding

TransitievergoedingDoor de WNRA wordt de vergoeding bij ontslag anders. Werknemers (en ambtenaren na inwer-kingtreding van de WNRA) hebben recht op een transitievergoeding. Voorwaarde is dat de ar-beidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is opgezegd, ontbonden of in het geval van een dienstverband voor bepaalde tijd niet aansluitend is voortgezet

Op het wettelijke recht op een transitievergoeding bestaan uitzonderingen. De werkgever hoeft bij-voorbeeld geen transitievergoeding te betalen als de werknemer ernstig verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld.

Uitzondering: als de werknemer op eigen initiatief de arbeidsovereenkomst beëindigd, kan de werk- nemer in bijzondere gevallen toch recht hebben op een transitievergoeding. Namelijk als de werkge- ver ernstig verwijtbaar of nalatig heeft gehandeld.

Ook de hoogte van de transitievergoeding wordt berekend via een formule:• Per gewerkt jaar een derde deel (1/3) van het

loon.• In 2019 bedraagt de transitievergoeding maxi-

maal €81.000 óf een jaarsalaris als dit hoger is dan €81.000.

Billijke vergoedingNaast de transitievergoeding kan de rechter een ‘billijke vergoeding’ toekennen aan de werkne-mer. De kantonrechter kan de billijke vergoeding toekennen als het niet voortzetten van de arbeids-overeenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Voorbeelden van ernstig verwijtbaar handelen uit de wet en/of de literatuur zijn:• De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst

opgezegd zonder voorafgaande toestemming van het UWV of de kantonrechter.

• De arbeidsovereenkomst is opgezegd terwijl sprake was van een opzegverbod.

• De wederindiensttredingsvoorwaarde is ge-schonden.

• Een herstel van de arbeidsovereenkomst is niet mogelijk nadat de ontbinding hiervan onrecht- matig bleek.

• Het verzoek van de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst is ten onrechte toegewezen of het verzoek van de werknemer om vernietiging van de opzegging of om herstel van de arbeidsovereenkomst is ten onrechte afgewezen.

De hoogte van de billijke vergoeding wordt per zaak bekeken. De toegewezen bedragen liggen ver uiteen van €5.000 tot €500.000.

Page 16: ambtenaar 2...Vooruitblik ambtenaar 2.0 Voor recht dat werkt! Veranderingen voor de ambtenaar Nieuw ontslagsysteem Recht op vergoedingen

“Voor recht dat werkt!”

www.ungervanels.nl

Onze contactgegevens zijn:

Adres:De Boelelaan 7 1083 HJ Amsterdam

Telefoon: 085 7822801E-mail: [email protected]

Over onsUnger Van Els Advocaten is een nichekantoor opgericht door Els Unger en Bruno van Els. Zij hebben voordien jarenlange ervaring opgedaan als partners bij een middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam. Het team van Unger Van Els Advoca-ten biedt juridische dienstverlening op de terreinen medezeggenschap, arbeidsrecht en bestuursrecht (waaronder ambtenarenrecht. Wij zijn thuis in de branches van onze cliënten. Vanuit onze expertise zijn wij in staat snel, direct en maatwerk te bieden voor uw juridische belangen.

Voor wie?Unger Van Els Advocaten verleent juridische dien-sten aan ondernemingsraden, bedrijven, instellin-gen en (ondernemende) particulieren.

Seminars en 'incompany' trainingen