Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142,...

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142,...

 • Dia 1
 • Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet: www.kantoormrvanzijl.nl mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat
 • Dia 2
 • Mogen wij ons even voorstellen? Ons kantoor is gespecialiseerd in de advisering en begeleiding van werkgevers bij de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraag- stukken: arbeidsrecht werknemersverzekeringen loonheffing
 • Dia 3
 • Advocaten Binnen ons kantoor zijn negen advocaten werkzaam:
 • Dia 4
 • Ondersteuning De advocaten van ons kantoor worden professioneel ondersteund door zes medewerksters:
 • Dia 5
 • Arbeidsrecht abonnement Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement hebben recht op: Arbeidsrecht Actueel (15 x per jaar) tips en waarschuwingen per e-mail kort telefonisch advies (10x per jaar) www.kantoormrvanzijl.nl: handleidingen arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk inclusief model-arbeidsovereenkomsten en model-bepalingen arbeidsongeschiktheid van werknemers 10% korting op uurtarieven kosten: 100 excl. omzetbelasting per jaar
 • Dia 6
 • Programma aanpassing vakantiewetgeving verboden onderscheid naar arbeidsduur van part-timers bij feestdagen inlenen van uitzendkrachten nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij nieuwe ziekmelding? wijzigingen diverse verlofvormen 6Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen
 • Dia 7
 • Aanpassing vakantiewetgeving inleiding opbouw vakantiedagen tijdens ziekte invoering vervaltermijn Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen7
 • Dia 8
 • Recht op vakantie arbeids- ongeschikte werknemer art. 7:635 lid 4 B.W.: aanspraak op vakantie over tijdvak van laatste zes maanden waarin arbeid niet werd verricht art. 7 Arbeidstijdenrichtlijn (Richtlijn 2003/88/EG van 04-11-2003) jaarlijkse vakantie met behoud van loon gedurende vier weken niet te vervangen door een financile vergoeding behalve in geval van beindiging van het dienstverband Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen8
 • Dia 9
 • HvJEG 20-01-2009 HvJ EG 20-01-2009, C-350/06 en C520/06 (Schultz-Hoff/Deutsche Rentenversicherungsbund en Stringer e.a./Her Majestys Revenu and Customs), NJ 2099, 252 het is in strijd met artikel 7 van de Arbeidstijdenrichtlijn als een werknemer geen gebruik heeft kunnen maken van zijn recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon en daarvoor geen financile vergoeding krijgt Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen9
 • Dia 10
 • Gevolg HvJEG 20-01-2009 Nederlandse Staat moet Nederlandse wet aanpassen gn horizontale werking (tussen werkgever en werknemer) wel verplichting van rechter tot Richtlijnconforme uitleg Nederlandse wet (HvJEG 13-11-1990, C-106/89 (Marleasing), NJ 1993, 163) Richtlijnconforme uitleg mogelijk? ja: ktr. Utrecht 14-10-2009, LJN: BK0017 nee: hof Amsterdam 10-11-2009, LJN: BK4648 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen10
 • Dia 11
 • Wet 26-05-2011, Staatsblad 2011, nummer 318 Wet inzake het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek inwerkingtreding: 01-01-2012 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen11
 • Dia 12
 • Opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte bijzondere bepaling art. 7:635 lid 4 B.W. vervalt recht op vakantie indien recht op loon (art. 7:634 B.W.) recht op loon gedurende eerste 104 weken (art. 7:629 lid 1 B.W.) Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen12
 • Dia 13
 • Verrekenen van ziekte- dagen met vakantiedagen art. 7:637 B.W.: verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen: alleen voor bovenwettelijke vakantiedagen alleen met instemming van de werknemer in het voorkomende geval (dus niet op voorhand) wel mogelijk: verrekening van bovenwettelijke vakantiedagen van betreffende jaar mits vooraf schriftelijk overeengekomen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen13
 • Dia 14
 • Ziektedagen tijdens een vastgestelde vakantie art. 7:638 lid 8 B.W.: ziektedagen tijdens een reeds vastgestelde vakantie aanmerken als vakantiedagen: alleen met instemming van de werknemer in het voorkomende geval nieuw: ook mogelijk voor wettelijke minimumvakantiedagen wel mogelijk: als vakantiedag aanmerken van ziektedag m.b.t. bovenwettelijke vakantiedagen, mits vooraf schriftelijk overeengekomen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen14
 • Dia 15
 • Opnemen van vakantie- dagen tijdens ziekte verduidelijking dat ook tijdens ziekte vakantiedagen kunnen worden opgenomen (MvT 32465, nr. 3, blz. 5): opname vakantiedagen nodig voor vrijstelling re-integratieverplichtingen bij gedeeltelijk verrichten (passende) arbeid opname van hele dagen vakantie, omdat bij ziekte ook hele dagen worden opgebouwd moet de werknemer dan ook hele weken vakantie opnemen als hij een week met vakantie gaat maar slechts op enkele dagen in die week zou moeten re-integreren? Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen15
 • Dia 16
 • Volledig uitbetalen van vakantiedagen MvT 32465, nr. 3, blz. 8: geen verval van vakantiedagen als werknemer niet in staat is geweest vakantiedagen op te nemen medische redenen (geen duurzaam benutbare mogelijkheden tot verrichten van arbeid) (HvJEG 10-09- 2009 Pereda/Madrid Movilidad) (zeer) bijzondere omstandigheden (opname vakantie onmogelijk door toedoen van werkgever) bepalend: mogelijkheid tot opname voor verstrijken vervaltermijn Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen16
 • Dia 17
 • Overgangsrecht vakantie- dagen tijdens ziekte geen uitdrukkelijke bepaling onmiddellijke werking brief van Minister SZW aan Eerste Kamer 12-05-2011 (32465, nr. E) onmiddellijke werking betekent dat met ingang van de datum van inwerkingtreding iedere werknemer ongeacht zijn gezondheidstoestand volledige de minimum vakantiedagen zal opbouwen rechtbank s-Gravenhage 09-01-2011, LJN: BP1649 (IND) terugwerkende kracht Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen17
 • Dia 18
 • Vervaltermijn invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen (7:640a B.W.) vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen, maar niet ten nadele van de werknemer (art. 7:645 B.W.) voor bovenwettelijke vakantiedagen blijft verjaringstermijn art. 7:642 B.W. gelden: vijf jaar na einde kalenderjaar Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen18
 • Dia 19
 • Vakantieadministratie gescheiden registreren: wettelijke vakantiedagen vervaltermijn: zes maanden na einde kalenderjaar bovenwettelijke vakantiedagen verjaringstermijn: vijf jaar na einde kalenderjaar MvA 32465, nr. C, blz. 4: werknemer geeft aan of hij wettelijke of bovenwettelijke dagen wil opnemen HvJEG 06-04-2006, C-124/05: wettelijke dagen blijven karakter behouden als zij boven op wettelijke dagen van een volgend jaar komen Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen19
 • Dia 20
 • Verschil verjaringstermijn en vervaltermijn bij verjaring is stuiting mogelijk ook mogelijk bij vakantiedagen: HR 04- 06-2004, LJN: AO6020 stuiting: door daad van rechtsvervolging (art. 3:316 B.W.) door schriftelijke aanmaning of mededeling (art. 3:317 B.W.) gevolg: nieuwe verjaringstermijn gaat lopen (art. 3:319 B.W.) Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen20
 • Dia 21
 • Verschil verjaringstermijn en vervaltermijn doel stuiting: wederpartij kan er rekening mee houden dat hij beschikking houdt over bewijsmateriaal zodat hij tegen behoorlijk kan verweren tegen een vordering HR 14-02-1997, NJ 1997, 244 HR 01-12-2000, NJ 2001, 46 HR 25-01-2002, NJ 2002, 169 Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen21
 • Dia 22
 • Overgangsrecht vervaltermijn overgangsrecht art. 225 Overgangswet N.B.W.: nieuwe vervaltermijn alleen van toepassing op minimum vakantiedagen die vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet worden opgebouwd Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen22
 • Dia 23
 • Verboden onderscheid naar arbeidsduur van part-timers bij feestdagen art. 7:648 B.W. verbod tot ongelijke behandeling van werknemers op grond van arbeidsduur Commissie Gelijke Behandeling 12-08- 2011, oordeelnummer 2011-127 niet compenseren van part-timer voor nadeel als gevolg van feit dat feestdag valt op een dag waarop werknemer niet werkt is verboden ongelijke behandeling Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen23
 • Dia 24
 • Feestdagen niet wettelijk geregeld gebruik: vrij en loondoorbetaling op: Nieuwjaarsdag Eerste en Tweede Paasdag Koninginnedag Hemelvaartsdag Eerste en Tweede Pinksterdag Eerste en Tweede Kerstdag overigens te regelen in CAO of arbeidsovereenkomst: Bevrijdingsdag (5 mei) Goede Vrijdag Actualiteiten arbeidsrecht en werknemersverzekeringen24
 • Dia 25
 • Ongelijke behandeling feestdagen op wisselende dagen Ni