Academie Werkplan 2009

download Academie Werkplan 2009

of 28

 • date post

  04-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  2.051
 • download

  1

Embed Size (px)

description

De academie van de woningcorporatie de Alliantie maakt jaarlijks een werkplan. Zij wil dit graag delen met andere woningcorporaties om het organisatieleren in de sector verder te brengen.

Transcript of Academie Werkplan 2009

 • 1. De Alliantie Academie Wat en Hoe in 2009
 • 2. Pagina 2 Inhoud Inhoud Hoofdstukken Inleiding ........................................................4 De agenda voor 2009 .........................................9 De ontwikkeling van de Academie en Woonwijs ....... 14 De middelen ................................................. 18 De opbrengst ................................................ 21 Bijlagen Het huis van de Academie ................................. 23 De afgevallen onderwerpen voor 2009 .................. 28 Werkplan 2009 Alliantie-academie Ite Smit / juni 2009 www.de-alliantie.nl Ontwerp, opmaak en illustraties: Ingeborg Leeftink www.borgart.nl
 • 3. Leren is meer dan een opleiding volgen. Je leert eigenlijk altijd en overal, je staat er alleen niet bij stil.
 • 4. Pagina 4 Hoofdstuk 1 Inleiding Eind 2008 is het concept van de Alliantie Academie, bijeenkomsten binnen de Alliantie, hetgeen de het Leerhuis, door de CD vastgesteld. De Alliantie wil Alliantie-identiteit versterkt. Bij de evaluatie een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat van van de Alliantie Express eind 2008 is bijvoorbeeld medewerkers wordt verwacht dat ze zich blijven ont- genoemd dat deze bijgedragen heeft aan inzicht wikkelen en dat de organisatie zich ontwikkelt. Het in wat Alliantie doet en waar ze voor staat en doel van een lerende organisatie is dat de bedrijfs- welke keuzes waarom zijn of worden gemaakt en prestaties verbeteren. dat het goed is om te weten waar we als bedrijf naar toe willen. Concreet is de doelstelling van de Academie als volgt. Deze stond al beschreven in de notitie voor de CD en 2. Het bevorderen van samenwerking, ervarings- is voor het maken van het jaarplan voor de Academie uitwisseling en innovatie (vnl. binnen maar ook verder uitgewerkt. met partners buiten de Alliantie). De Academie heeft van oudsher een rol in het tot 1. Het verder ontwikkelen van de Alliantie-identi- elkaar brengen van mensen van de verschillende teit door het overdragen van normen en kern- bedrijfsonderdelen. Door haar structuur is het waarden. voor medewerkers niet makkelijk om elkaar te De Academie doet dit door bij alles wat zij or- vinden binnen de Alliantie, de matrixmedewer- ganiseert te handelen volgens de kernwaarden. kers uitgezonderd. Voor sommige onderwerpen Dat geldt zowel voor de werkvormen die zij zijn platforms ingericht, bv Platina en Maatschap- gebruikt als voor de trainingen die zij inkoopt. pelijke Opvang. Maar voor veel zaken die going Daarnaast organiseert zij thema- en uitwisselings- concern zijn is dat niet het geval. Voorbeelden
 • 5. Pagina 5 van activiteiten van de Academie zijn: Woonfrau- 4. Hetefficinteneffectiefinzettenvanoplei- de (bijeenkomst voor de doeners en beslissers dingsbudgetten. georganiseerd en training ingekocht via Woon- De rol van de Academie ligt hier op het gebied wijs), Wijkgericht werken (Themabijeenkomsten van inkoop en advies. Doordat de Academie in- georganiseerd) en Verkoop (medewerkers van de zicht krijgt op de vraag naar en de kosten van op- werkmaatschappijen en het concern met elkaar in leidingen kan zij veel gevraagde opleidingen -via contact gebracht). Bij deze doelstelling speelt de Woonwijs- goedkoop inkopen. Dit inzicht heeft in Programmaraad van de Academie een belangrijke de eerste drie maanden van dit jaar al geleid tot rol, zij kan behoefte aan uitwisseling oppikken. een prijsdaling 10% van door de Academie zelf in- gekochte opleidingen (functioneren&beoordelen, 3. Het faciliteren en stimuleren van medewerkers ziekteverzuimtraining). Daarnaast ontwikkelt de hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun Academie kennis op het gebied van doelgericht eigen ontwikkeling en professionele toerusting. opleiden en het toetsen van de transfer van het De instrumenten, bv functionerings- en POP- geleerde naar de praktijk. Zij werkt hiervoor sa- gesprekken, worden door P&O ontwikkeld. De men met onderwijskundigen. Deze kennis stelt zij Academie zorgt ervoor dat er trainingen worden beschikbaar aan leidinggevenden en medewerkers georganiseerd om de instrumenten te kunnen toe- en zet zij in bij het ontwikkelen van leerlijnen. passen. Daarnaast zorgt zij voor een ruim aanbod aan opleidingen in Woonwijs. Door zich tot het 5. Het bevorderen van aantrekkelijk werkgever- opleidingsloket te ontwikkelen krijgt de Acade- schap. mie zicht op de vraag in het bedrijf en kan zij Het feit dat de Alliantie een eigen Academie heeft een match tussen vraag en aanbod maken; zowel bevordert haar aantrekkelijkheid als werkgever op individueel als collectief nivo. Ten aanzien op de arbeidsmarkt. De Academie levert een bij- van dat laatste zal zij samen met P&O leerlijnen drage aan het boeien en binden van medewerkers ontwikkelen, daarmee wordt leren een vast on- door het faciliteren van ontwikkelingsmogelijk- derdeel van een functie. Ook bij deze doelstelling heden (POPs) met zaken als cursussen, thema- speelt de Programmaraad een belangrijke rol, zij bijeenkomsten, coaches en intervisie. kan ontwikkelvragen signaleren en de doelstelling van de Academie uitdragen. De manier waarop de Academie deze doelstelling wil realiseren is volgens het concept van het Leer-
 • 6. Pagina 6 huis (zei bijlage I). Zij organiseert verschillende De leeractiviteiten die de Academie in 2009 ontwikkelt soorten leeractiviteiten, deze zijn vertaald in zijn opgenomen in de agenda van de Academie voor kamers van het leerhuis en hieronder beschreven. 2009 (zie hoofdstuk 2). In die agenda zijn de leeracti- viteiten georganiseerd rond een vijftal onderwerpen. Variabele Opleidingen. Dit zijn de opleidingen Dit zijn concernbrede strategische onderwerpen die die via Woonwijs of de Alliantie Academie zelf voortkomen uit het strategisch plan (koers op 10) en aangeboden worden. het hrm-beleid van de Alliantie. Belangrijke criteria bij Leerlijnen. Een leerlijn is een overzicht van het selecteren van de onderwerpen en leeractiviteiten de voor een functie benodigde kennis, vaar- voor de agenda van de Academie waren: de leeracti- digheden en competenties. Dit wordt vertaald viteiten moeten aansluiten bij de doelstelling van de in cursussen, werkbezoeken etc. De eerste Academie, Academie kan een duidelijke toegevoegde leerlijn wordt ontwikkeld voor de functie van waarde hebben voor het onderwerp of de leeractiviteit Woonadviseur (Mijn woning). en de Academie heeft de capaciteit om leeractiviteiten Leerateliers. In een leeratelier wordt een Alli- voor het onderwerp te ontwikkelen. Daarnaast moet antiebreed concept verder ontwikkeld, bv Pion alles wat de Academie organiseert in lijn zijn met de en Mijn Woning kernwaarden. Organisatieleren. Dit betreft de ontwikkeling