7 juni 2011 Ruimte en geluid Nieuwe regels bij rijksinfra Carola Verbeek.

of 33 /33
7 juni 2011 Ruimte en geluid Nieuwe regels bij rijksinfra Carola Verbeek

Embed Size (px)

Transcript of 7 juni 2011 Ruimte en geluid Nieuwe regels bij rijksinfra Carola Verbeek.

 • Dia 1
 • 7 juni 2011 Ruimte en geluid Nieuwe regels bij rijksinfra Carola Verbeek
 • Dia 2
 • Inhoud Inleiding Nieuwe wetgeving Voorbeeld: bouwen langs hoofdweg Toekomstige ontwikkelingen
 • Dia 3
 • 3 Overzicht milieuthema geluid Inleiding
 • Dia 4
 • 4 Bronnen rijksinfrastructuur -Rijkswegen: -wegen in beheer van het rijk -in het beheer van het rijk aan te leggen wegen - Hoofdspoorwegen Inleiding
 • Dia 5
 • 5 Geluidsbelasting Gemiddeld geluidsniveau over een jaar L DEN (eenheid = dB) Inleiding
 • Dia 6
 • 6 Geluidhinder Inleiding
 • Dia 7
 • 7 Slaapverstoring Inleiding
 • Dia 8
 • 8 Ruimtelijke afweging People Welzijn Gezondheid Leefbaarheid Veiligheid Planet Klimaat Water Natuur Profit Welvaart Winst Mobiliteit Bedrijvigheid Wonen Inleiding
 • Dia 9
 • 9 Ruimtelijke afweging en geluid Belangrijkste milieudossiers bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling Bron: Kennisdocument Omgaan met milieu en duurzaamheid bij vastgoed en gebiedsontwikkeling. Wat ontwikkelaars moeten weten! van Bouwfonds Ontwikkeling Inleiding
 • Dia 10
 • 10 Samenvatting -Rijksinfrastructuur is belangrijke geluidbron -Geen afname van hinder en slaapverstoring -Toename mobiliteit en compactere bouw -Milieuaspect geluid in ruimtelijke afweging belangrijk Inleiding
 • Dia 11
 • 11 Nieuwe wetgeving (swung-1) Waarom nieuwe wetgeving? -Wet geluidhinder biedt onvoldoende bescherming tegen de gevolgen van de groei van het verkeer Doelstelling nieuwe wetgeving: -Grenzen aan onbeheerste groei van geluidsbelastingen door toename verkeer -Woningen en andere geluidsgevoelige objecten beter beschermen Voor rijksinfrastructuur Nieuwe wetgeving
 • Dia 12
 • 12 Wetsvoorstel Drie pijlers: 1.Beheersen geluidsbelastingen 2.Reduceren hoge geluidsbelastingen (sanering) 3.Reductie geluidproductie door bevorderen bronmaatregelen Nieuwe wetgeving
 • Dia 13
 • 13 Pijler 1: Beheersen geluidsbelastingen Beheersen door invoeren Geluid Productie Plafonds (GPP) -GPPs leggen bovengrens vast voor geluidproductie -GPP is hoeveelheid geluid op referentiepunten -Wegbeheerder moet geluidproductie naleven (elk jaar monitoren) Nieuwe wetgeving
 • Dia 14
 • 14 Pijler 1: Geluidproductieplafonds Referentiepunten: -50 meter van de weg -100 meter van elkaar -4 meter hoog Nieuwe wetgeving
 • Dia 15
 • 15 Pijler 1: Geluidproductieplafonds Nieuwe wetgeving
 • Dia 16
 • 16 Pijler 1: Vaststellen geluidproductieplafonds Bestaande wegen en spoorwegen: -heersende situatie -werkruimte 1,5 dB (uitzonderingen in AMvB) Nieuwe wetgeving
 • Dia 17
 • 17 Pijler 1: Geluidregister Databank bevat gegevens over elk GPP zoals: -laatste besluit waarbij GPP is vastgesteld/gewijzigd -ligging van referentiepunten -brongegevens (intensiteiten, snelheden, typen weg of spoor en afschermende voorzieningen) Openbaar en voor iedereen elektronisch toegankelijk Akoestische randvoorwaarden voor gemeenten; gebruik brongegevens verplicht bij ruimtelijke ontwikkelingen Nieuwe wetgeving
 • Dia 18
 • 18 Geluidproductieplafonds - rollen Wetgever: -vaststellen wet- en regelgeving -vaststellen geluidproductieplafonds -beheer geluidregister Wegbeheerder: -opstellen saneringsplan -naleving geluidproductieplafonds Gemeente: -belanghebbende bij GPP wijziging -gebruik geluidregister bij ontwikkelingen langs hoofdweg Nieuwe wetgeving
 • Dia 19
 • 19 Beoordelingskader ruimtelijke afweging Activiteit rijksinfrastructuur Bouwen langs hoofdweg Aanleg van hoofdweg Fysieke wijziging van hoofdweg Ruimtelijke inpassing Tracwet Wro, Wabo Indien nodig Tracwet of spoedwet wegverbreding Bouwen langs hoofdweg
 • Dia 20
 • 20 Bouwen langs hoofdweg Aanvaardbaar akoestisch klimaat ontvanger: -Wet geluidhinder (ook voor overige wegen) Bouwen langs hoofdweg
 • Dia 21
 • 21 Aandachtsgebied zone Wet geluidhinder Bouwen langs hoofdweg
 • Dia 22
 • 22 Akoestisch onderzoek Bouwen langs hoofdweg Gebruik brongegevens geluidregister (intensiteiten, snelheden, typen weg of spoor en afschermende voorzieningen)
 • Dia 23
 • 23 Bepalen geluidsbelasting Bouwen langs hoofdweg voorkeursgrenswaarde max. grenswaarde > max. grenswaarde
 • Dia 24
 • 24 Afwegingskader Wet geluidhinder 1.Voorkeursgrenswaarde 2.Afwijken (Hogere waarde) is mogelijk tot een hoogst toelaatbare geluidbelasting mits: maatregelen onvoldoende doeltreffend of niet kunnen vanwege stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financile aard Bouwen langs hoofdweg
 • Dia 25
 • 25 Bouwen langs hoofdweg voorkeursgrenswaarde max. grenswaarde > max. grenswaarde
 • Dia 26
 • 26 Maatregelen Geluidscherm Bouwen langs hoofdweg voorkeursgrenswaarde max. grenswaarde > max. grenswaarde
 • Dia 27
 • Verzoek tot verlaging GPP 1.Overdrachtsmaatregelen nodig voor realisatie ontvangers 2.Verzoek tot verlaging plafond op basis van effect maatregelen 3.Berekening effect door beheerder geluidregister 4.Aanvraag tot verlaging 5.Afspraken over uitvoering, beheer en onderhoud maatregelen 6.Opname maatregelen in geluidregister 7.Verlaging GPP Bouwen langs hoofdweg 27
 • Dia 28
 • 28 Overgangsrecht -Bestemmingsplan en bijbehorende hogere waarde: overgangsrecht bij ter inzage legging binnen 12 maanden na invoering -Omgevingsvergunning tot afwijken van bestemmingsplan: overgangsrecht bij aanvraag binnen 3 maanden na invoering Bouwen langs hoofdweg
 • Dia 29
 • 29 Aanleg hoofdweg Aanvaardbaar akoestisch klimaat ontvanger: -Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (overige wegen Wet geluidhinder) Stappen: 1.Weg opnemen in geluidplafondkaart 2.Akoestisch onderzoek geraamd toekomstig gebruik minimum akoestische kwaliteit beoordeling geluidsbelasting ontvangers 3.Toetsen aan voorkeursgrenswaarden 4.Bij overschrijding: treffen doelmatige maatregelen 5.Vaststellen GPP op referentiepunten 5. Opnemen in geluidregister
 • Dia 30
 • 30 Fysieke wijziging hoofdweg Geluidproductieplafonds -Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (overige wegen Wet geluidhinder) Stappen: 1.Berekening geluidproductie na wijziging 2.Toetsen aan geluidproductieplafonds Binnen GPP: geen probleem Overschrijding GPP: doelmatige geluidmaatregelen
 • Dia 31
 • 31 Toekomstige ontwikkelingen Swung-2: -Provinciale wegen: plafondsystematiek -Gemeentelijke wegen: ander systeem -Afzonderlijk hogere waarde besluit verdwijnt -Normstelling voor geluidsgevoelige objecten Toekomstige ontwikkelingen
 • Dia 32
 • 32 Samenvatting -Rijksinfrastructuur is belangrijke geluidbron -Geluid van weg- en railverkeer kan leiden tot geluidhinder en slaapverstoring -Geluidproductieplafonds brongericht einde aan onbeheerste groei -In ruimtelijke afweging blijft akoestische kwaliteit belangrijk Samenvatting
 • Dia 33
 • Meer informatie en vragen Informatie www.infomil.nl -Handreiking RO & Milieu -Subsite Geluid 33