Download - Frontier Magazine 4.2 1998

Transcript
Page 1: Frontier Magazine 4.2 1998

1998 Jaarg. 4 nr. 2 ƒ 6,95 / 125 Bfr.

Is de moderne mens 3 miljoen jaar oud?

Drunvalo MelchizedekEen nieuwe wetenschap voor een nieuwe tijd?

Interview met Jacques ValleeDe meest gelouterde UFO-onderzoeker spreekt

Project MoondustAmerikaans leger heeft eenheid om UFO’s te bergen

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

Transistor van buitenaardse oorsprong

De Schat van Oak Island

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:25 Pagina cov1

Page 2: Frontier Magazine 4.2 1998

Grensverleggende boeken ...Peter FiebagERFGENAMEN VANKOSMISCHE KENNISBuitenaardsen en hun invloedop de Maya’s en Hopi

����������� ������������� �� ����� �������� ���������� ������� ����� ������������������������������� ������������ ����������������������������������������� ���� �������� � ���������� ����������������� ������������ ���� ����������� ������!��������������������"�#�������� ���������������������������������������� �� ������� ���������� ������������ ���������������������� ������������� ����� ���� ������"�$��������������� ����� � ������������ ���%�������&������������ ��������������� ����������������������������������������� ������������������� ������������� ������� �����'� �� ������ �����������(��'������������������������������ ���������������������������� ��������(� �������������� $�������� ���������� � ���������������� ���� �����������������������' �����������������!�����������'���������������� '�������������������������������������������� ������� ������ ���������)������� ���������������������������������������������� ������������������ ����

���������������

(� ����� ������������� ��������������� � �������������*�������������*���� ������� ����������������� �����������+������������ ������������� ����� ���������� ����'�������������,����������'�������� ������ �� �������������(� ����� ���������������������������-�����%��� ���������������������� ���������� �������������� ����� ����������� �� ����������������'����� '���� ���'������������������������������������������ �������������������������� ��������������������� �������������� �� '������������������������� ��������������������� �� '��� ��������������������������� � ���������������������������������������� ��������������� ������.����� ����������%/0��������������� ��� � � ��� ����������������������-�����

����������������

Michael Baigenten Richard LeighHET ELIXEREN DE STEEN

De wereld van gnostische,occulte en onbekende krachten

Te bestellen bij Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, 8250 AJ Dronten,Tel. 0321-380558, Fax. 0321-318892, E-mail: [email protected] België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas,

Tel./fax 03/777.66.57, E-mail: [email protected]

zijn bij ons te bestellen

Prof. Dr. John Van Waterschoot

UFO'S BOVEN BELGIËVijftig jaar waarneming, onderzoek en verklaringen

+��� ������������������������0�������������������1���� ��0������23������4536��������� �� �#������ ����&� ������������������������� ��������� ������������� �������������'� �������������� ������������ ���7�������-����+���#� ������ '�������������������������8������ �� �����9�����'���� �������������������� ������������������� 8$:�����������(��������������� ��������������������������������������������� ���������;������ ������������������������� ��������������������� ������� �8$:���������'��� �������� �������<���������8$:�������� �45=5�4552'��������������������� ������������������� �����+������� � ��������� ���������������������������� �������<����������)������������'���� �������������������������� ���������������������� ���� � ��������������������&������������������������������9��������8������ �� ��� �������� ����'�� ����������> ������������������������">�+���#� ������ � ������������ ��������� �������� ���������� �;���������� ���������������� �8$:�������������������� �

���������������

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:25 Pagina cov2

Page 3: Frontier Magazine 4.2 1998

Frontier 2000 4.2 1

3 Redactioneel4 Globescoop9 Vreemde Zaken

Mexico City UFO; U-Haul Inc.plaatst UFO foto op 300trucks; Op zoek naar waterop onze maan; Politici metUFO-interesses; Meerder-heid van Amerikanen gelooftin ET; Immuniteit voor UFO-getuigen; Mensen klonen on-danks presidentieel protest

13 Computers gebruiken bui-tenaardse technologieHet Amerikaanse bedrijf ACC beweert dat een aantal van hunproducten onderdelen bevatten die technici konden creëren aande hand van modellen, afkomstig van de crash van een buiten-aards toestel in Roswell in 1947

16 UFO’s zijn niet van buiten de aardeDe wereldberoemde UFO-onderzoeker Jacques Vallee meent datvliegende schotels niet noodzakelijkerwijs bezoekers zijn van an-dere werelden. Hij legt uit wat het volgens hem wel zou kunnenzijn.

22 Is de moderne mens drie miljoen jaar oud?Wetenschappers zijn het er over eens dat een mensachtig wezenzo’n 3,5 miljoen jaar geleden leefde. Maar het bewijsmateriaaltoont dat wij toen reeds in onze huidige vorm leefden.

25 Drunvalo MelchizedekDrunvalo Melchizedek onderwijst oude kennis welke verborgen isin onze oude herinneringen. Door middel van de Flower of Lifeworkshops wordt deze kennis weer geactiveerd. Het aantal men-sen dat geïnspireerd wordt door zijn ideeën groeit sterk.

31 De geldputOp het Canadese eiland “Oak Island” bevindt zich een raadsel-achtige put. Sinds eeuwen probeert men tot op de bodem door tedringen om de verborgen geheimen te onstsluieren.

34 Project MoondustZette het Amerikaanse leger een project op om neergestorte bui-tenaardse toestellen op te sporen? Volgens de documenten vanhet geheime Amerikaanse project Moondust is dat inderdaad hetgeval.

36 Bijzonder NederlandTwickel Watch doet verslag van de verdere ontwikkelingen

37 Hemels Zicht38 Alexandria

Key to the Sacred Pattern; Wie schreven het nieuwe testamentwerkelijk?; The Mystery of the Crystal Skull; The X files. File 9:Redux;

40 Eéntje verder... / Agenda

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier 2000 en/of Fron-tier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voorkunnen nemen. Het copyright laten we rusten bij de auteur zelf. De copyrightvoor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation 1998

Hoofdredactie:Filip CoppensHerman Hegge

Redactie-medewerkers:Maurits EnthovenBas MeijerDorian RooijakkersWilleke SjoersMirjam Van Dijk

Medewerkers:David Hatcher ChildressJeroen KümelingNancy PoletPeter DuijstersMonique HoppenbrouwerJubbe MullerHans OverbeekGer RomboutsRense SjoersAnnet van GunstMarc VredeveldtTanya Wijngaarde

Lay-out: D-Sine & PDB

Distributeur: Betapress

Abonnementen/advertenties:Tel. 0321-380558Het abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voorhet aflopen van het abonnement.

Redactie Frontier 2000:Lijzijde 40, 8251 CX Dronten,NederlandEmail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgever:Frontier Sciences Foundation:Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, BelgiëTel./Fax 03/777.66.57Email: [email protected]

Postbus 372, 8250 AJ Dronten,Nederland, Tel. 0321-380558Fax 0321-318892Email: [email protected]

Toricellistraat 4Oranjestad, Aruba (Antillen)

Postnet Suite 156, Private Bag X3Bloubergrant 7443, Zuid Afrika

http://www.f-s-f.com

Frontier 2000 4.2 Inhoud

Jacques Vallee: ”UFO’s zijn niet buitenaards.”

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:25 Pagina 1

Page 4: Frontier Magazine 4.2 1998

Giza Pyramids: howthey were reallybuiltNan Madol: ancientcity of mysteryStonehenge:geometry revealedKnights Templar:priests in AmericaCuicuilco: thecircular ruinsrevisited

������ ��� �� �� ��� ����� �

Los nummer: f 10, -Abonnement: f 50,- (1 jaar)

Los nummer: f 10, -Abonnement: f 50,- (4 nrs.)

Communicationsthrough the ground

Abram's Oscilloclast:a different kind ofenergy

Creation of Energyand Cosmic Matter

Your Body's ManyCries for Water

Ground Antennas

Los nummer: f 10, -Abonnement: f 45,- (6 nrs.)

Los nummer: f 13, -Abonnement: f 50,-(4 nrs.)

Los nummer: f 10, - Abonnement: f 50,- (6 nrs.)

The Amazing cures of aMiracle Man: Brazilianmedium de DeusThe Hidden History ofJesus: Gardner tracesthe genealogyDeep Black: CIA anddrugsDr. Rife's resonantenergy devicePhysics of the FlyingSaucerMen In Black: A. Bender

����������� �� �������������������������� ��������

Atlantis Rising

Weather Control andthe Drug War

The OK City BombingTrial

The Danger of HeartBypass Surgery andthe ChelationTherapy Solution

How the Pyramidswere really built

Cattle Mutilations

Best

el o

nline:

http

://www.f-

s-f.c

omJapan's Undersea ruins:Has ancient Lemuria been found ?Secret tunneling in Great PyramidMysteries of the Hebrew LettersGods of the New Millenium: an interviewwith Alan AlfordIs NASA manipulating data from Mars?The Tesla/Marconi connectionSignals from the other side: InstrumentalcommunicationLen Karsten talks with the makers of anew board game

World Explorers Club

The Probe

Nexus

Borderland Research

Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel. 0321-380558, Fax 0321-318892Voor België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, Tel./Fax 03/777.66.57

Email: [email protected] (Nederland) en [email protected] (België)

2

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:25 Pagina 2

Page 5: Frontier Magazine 4.2 1998

Zoals we reeds in het vorig nummer aangaven, zijn we in het zogenaamde Nostradamus jaar aangekomen. Volgenseen groot aantal vertalers van de kwatrijnen van Nostradamus zal in 1998 een enorme verandering op onze planeetplaatsvinden. Wat er exact gaat gebeuren is niet echt duidelijk. Deze aanwijzingen hebben andere helderzienden envoorspellers verder uitgediept en komen met concretere feiten.

Drunvalo Melchizedek, waar we in dit nummer verder op in zullen gaan, ziet voor deze tijd, hoewel dat niet per se 1998hoeft te zijn, een transformatie in het verschiet. Voordat dat allemaal zal gebeuren, zal in Egypte in de Sfinx de de-finitieve connectie van de Egyptische cultuur met Atlantis gevonden worden. Middels een tijdspoort zal de oorsprongvan onze beschaving uiteindelijk duidelijk worden.Ondertussen blijven er geruchten de ronde doen dat allerlei geheime projecten de omgeving van de Sfinx zouden on-derzoeken. De Duitse krant “Die Welt” schreef dat men de zogenaamde Gantenbrink-kamer, een mogelijke kamer inde Grote Piramide, in maart eindelijk zou openen.

Die serieuze pers schijnt eveneens meer aandacht te schenken aan mogelijk toekomstige veranderingen. In een uit-zending van B&W café op Nederland 3 kwam het onderwerp van de stijging van de zeespiegel aan de orde. Een le-raar uit Appelscha beweerde dat binnen tien jaar de zeespiegel met ca. 5 meter zal stijgen waardoor meer dan de helftvan Nederland onder water zou komen te staan. De deskundigen in het programma durfden deze stelling niet hele-maal van tafel te vegen. De teneur was dat de mogelijkheid aanwezig is, maar dat de waarschijnlijkheid voor de kor-te termijn klein is. In het volgende nummer van Frontier 2000 zullen we de leraar aan het woord laten.

Het ras naderen van het jaar 2000 heeft ook geleid tot het publiceren van vele boeken over het nieuwe millennium. Ofal deze voorspellingen uit zullen komen zal de tijd leren. Duidelijk is wel dat we in een tijd leven waarin de wereld vastlijkt te lopen en geroepen wordt om een verandering. Of deze verandering door de mensen zelf gerealiseerd zal kun-nen worden, of met behulp van buiten af, zal moeten blijken. Net zoals bij alle overige dergelijke profetieën is het ech-ter eerst: eerst zien, dan geloven. Maar een verwittigd man is er twee waard.

Wat al wel spoedig mogelijk lijkt te zijn, bleek vlak voor het sluiten van de deadline van dit nummer. De organisatie “In-credible Adventures Europe” maakte bekend dat op zaterdag 1 december 2001 de eerste ruimtevlucht voor vermo-gende burgers in het verschiet ligt. Met de nog te ontwikkelen “Space Cruiser”, een soort space shuttle, kunnen as-tronauten in spe hun ruimtevlucht maken. In de Space Cruiser worden de passagiers tot een hoogte van ruim 100 ki-lometer gelanceerd, waarna men circa 2,5 minuten gewichtloos in de ruimte zweeft. De Space Cruiser zal uiteindelijkals een vliegtuig weer gaan landen. Mensen in goede gezondheid en met een goed gevulde portemonnaie (kosten on-geveer ƒ 200.000,-) worden uitgenodigd om deze reis te gaan maken. Vanaf 2004 wil de “reisorganisatie” het ruimte-programma zelfs uitbreiden door een reisje langs de verschillende ruimtestations in de ruimte aan te bieden. De toe-komst lijkt inderdaad dichtbij.

De redactie

Frontier 2000 4.2 3

Redactioneel

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 3

Page 6: Frontier Magazine 4.2 1998

4

GlobescoopKrantenkiosk

15 dec ‘97 ”Planetenstelselwijst op buitenaards leven”

Rond de vier sterren die zich hetdichtst bij ons eigen zonnestelselbevinden, cirkelen planeten. Dithebben Britse en Amerikaanse as-tronomen geconstateerd met be-hulp van een nieuw soort camera.Zij ontdekten bij die vier sterren, diezich binnen 24 lichtjaren van de Aar-de bevinden, stofwolken waar-tussen leegte is. ”Ik twijfel niet, hetgaat om planeten”, aldus WayneHolland, een van de leden van hetonderzoeksteam. De wetenschap-pers gebruikten een zeer geavan-ceerd meetinstrument: de Scuiba.Volgens leden van de Royal Obser-vatory in het Schotse Edinburghgeldt deze camera als een techno-logische doorbraak. Het gebruiktdetectoren die zelfs warmtestralenopvangen die tientallen lichtjarenverwijderd zijn en niet meer dan eenpaar graden boven het absolute nul-punt van min 273 graden Celsiusreiken. De onderzoekers bevestig-den het apparaat aan het BritseMaxwell Telescoop die staat op devierduizend meter hoge Mauna Keain Hawaii. Die is gericht op de ster-ren met die dicht bij de Aarde staan:Beta Pictoris, Fomalhaut, EpsilonEridani en Vega. Het gaat om ster-ren van slechts enkele miljoenen ja-ren oud. De vier sterren zijn al tijdenobject van studie. Volgens de Ob-server is met deze ontdekking dui-delijk dat planeten een algemeenverschijnsel zijn en is het aanneme-lijker geworden dat er in onze Melk-weg intelligent buitenaards leven is.

31 dec ‘97 ”Vuurtoren vanAlexandrië wordt weeropgebouwd”

De vuurtoren van Alexandrië, eenvan de zeven wereldwonderen uit

de oudheid, zal in het jaar 2000 - ineen kleinere maat dan de oorspron-kelijke - zijn herrezen. Een Belgisch-Egyptische maatschappij heeft vande autoriteiten in Cairo toestemminggekregen een nieuwe Pharos tebouwen. De nieuwe vuurtoren wordteen toeristisch en cultureel complexdat op zonne-energie werkt, aldusdirecteur Hussein Rizk van Sola-E.Het bedrijf is gespecialiseerd in zon-ne-energie. Het complex komt bijzijn oude plek te staan, op eenkunstmatig eiland in zee voor hetfort van Qaytbay. Bovenop een ge-bouw van vier verdiepingen komteen negen meter hoge reproduktievan de oude Pharos. Vanaf het ei-land zullen laserstralen op 106 me-ter hoogte een lichtbol vormen, dietot vijftig kilometer ver zichtbaar is.Met behulp van motoren draait heteiland met de zon mee om zonne-energie op te laden. De bouw kosttwintig miljoen gulden.De oorspronkelijke Pharos is rond280 voor Christus gebouwd onderPtolomeus II. Bovenop stond eenstandbeeld van de zonnegod He-lios. Destijds was de 135 meter ho-ge vuurtoren het grootste bouwwerkter wereld na de Grote Piramide.Om de brandstof voor het vuur naarboven te takelen werd zeer ingewik-kelde hydraulische apparatuur ge-bruikt. Geschiedschrijvers uit deoudheid beweerden dat de vuurto-ren ook een reusachtige spiegelhad. Een deel van het gebouw stort-te rond 700 na Christus in. Watoverbleef ging ten onder, door aard-bevingen en gebrek aan onderhoud.Tegen de veertiende eeuwe was ernog slechts puin over. Van de brok-stukken heeft de mamelukse sultanQaytbay in 1477 zijn fort laten bou-wen.

3 jan ‘98 ”Dinosauriërswaren niet koudbloedig”

De jonge uit Heerlen afkomstige ge-oloog Leon Claessens beweert dat

de dinosauriërs warmbloedig wa-ren. De zogenaamde Gastralia, be-nige verhardingen die niet vastzatenaan het skelet, zorgen er volgensClaessens voor dat er een extraademhalingsmechaniek wordt ge-vormd, dat samen met een luchtzakvan de T-rex een machtige, warm-bloedige energiemechanisme on-derhoudt. Daarmee strijkt hij de ge-vestigde orde tegen de haren in.”Die zoeken”, volgens Claessens,”vaak de mechanismen die bij hunvondsten passen. Ik wil juist omge-keerd vanuit algemene functionelemorfologie een specifieke groep, dedino’s bestuderen”. Verder onder-zoek aan de Harvard universiteitmoet uitwijzen of Claessens het bijhet rechte eind heeft.

7 jan ’98 “per ruimteschip”

Een sekte uit Taiwan verwacht datGod op 31 maart om 10 uur ‘s mor-gens met een ruimteschip in deplaats Garland in Texas zal landen.Ruim 150 leden hebben in dezevoorstad van Dallas inmiddels twin-tig huizen betrokken in afwachtingvan de komst van God. De leidervan de sekte, Chen Hon-Ming,maakte het tijdstip op een lokale tv-zender bekend. “God zal er net zouitzien als ik,” aldus Chen, die nietonthulde wat er na de landing zalgebeuren.

De leer van de sekte, waarvan voor-al welgestelde Taiwanezen aanhan-ger zijn, bevat elementen uit boed-dhisme, christendom en new age.Chen heeft voor 1999 de Apokalyps(eind der tijden) voorspeld. In janu-ari van dat jaar breekt er volgensChen een oorlog uit tussen Chinaen Taiwan, een maand later tussenNoord- en Zuid-Korea. In augustusontploffen de kerncentrales op Tai-wan, waardoor alle bewoners vanhet eiland zullen omkomen. In okto-ber breekt er een oorlog met kern-wapens in het Midden-Oosten uit.

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 4

Page 7: Frontier Magazine 4.2 1998

Frontier 2000 4.2 5

De regering van Taiwan heeft eenonderzoek naar de sekte ingesteld.

14 feb ‘98 ”NASA legt oor teluister op Mars”

De Amerikaanse ruimtevaartorgani-satie NASA gaat het komende jaartwee onderzoeksondes naar Marssturen. De eerste, die in een baanrond de planeet blijft, zal volgensplan eind dit jaar worden gelan-ceerd. Deze sonde gaat het Mars-oppervlak in detail forograferen. Detweede sonde zal in januari 1999worden gelanceerd voor een lan-ding op Mars. Naast camera’s eneen robotarm om bodemmonstersop te scheppen, gaat er een micro-foon mee. De bedoeling is, daarmeegeluiden op de planeet te registre-ren van onder meer de wind, vanbewegend stof en van incidenteelvoorkomende elektrische ontladin-gen in de atmosfeer rond Mars. Demicrofoon is het eerste particuliergefinancierde ruimte-instrument.Leden van de Planetary Society inde Verengde Staten hebben er hetgeld voor ingezameld.

15 feb ‘98 ”Bavianen weertot leven gewekt naafkoeling”

Amerikaanse onderzoekers zijn eringeslaagd bavianen na enkele urenweer tot leven te wekken, nadat hunlichaamstemperatuur was verlaagdtot een graad Celsius. De onderzoe-kers hopen op den duur mensen tij-delijk in te vriezen. De sleutel tot hetexperiment is Hextend, een revolu-tionair vervangingsmiddel voorbloedplasma dat in het lichaamwordt ingespoten. Hextend voor-komt de beschadiging van ledema-ten en organen bij zeer lage tempe-raturen. Chirurgen zullen de techniek nog ditjaar gebruiken bij ingewikkelde ope-raties. Als het lichaam wordt afge-koeld, is er minder gevaar voorbloedingen en hersenletsel. HetCalifornische bedrijf Biotime, dat hetexperiment uitvoerde, kwam op hetspoor van de invriezingstechniekdoor de winterslaap van bepaalde

diersoorten te bestuderen. Biotimewil chemicaliën aan Hextend toe-voegen, zodat menselijke lichamenbij min 196 graden, de temperatuurvan vloeibare stikstof, kunnen wor-den opgeslagen. Ruimteweten-schappers zien mogelijkheden ommet behulp van Hextend mensenlichtjaren ver in de ruimte te latenreizen. Volgens legerartsen kunnensoldaten die aan het front zwaar ge-wond raken, ermee worden ingevro-ren om later te worden behandeld.De verdere ontwikkeling van Hex-tend stuit niet zozeer op weten-schappelijke barrières, als wel opethische bezwaren. ”Momenteel ishet maatschappelijk niet aanvaard-baar om mensen in te vriezen”,meent Hal Sternberg, hoofd onder-zoek van Biotime. Hij verwacht datde publieke opinie wel zal bijdraaienwanneer de eerste ”ijsmens” onbe-schadigd wordt ontdooid.

18 feb ‘98 ”Vuurbol raakteGroenland niet”

De kolossale vuurbol die in de vroe-ge ochtend van 9 december 1997zichtbaar was boven het zuiden vanGroenland, heeft waarschijnlijkgeen inslag veroorzaakt. Vanuit delucht wordt nog steeds gezocht naarsporen van een krater, maar tot nutoe is niets gevonden. De vuurbolverscheen op honderd kilometer tennoordoosten van Quqortog, dehoofdstad van Groenland. Het licht-verschijnsel was zo helder dat som-mige mensen dachten dat de DerdeWereldoorlog was uitgebroken. Ophet moment dat de bal verscheen,was het In Groenland nacht. Delichtflits die enkele seconden duur-de, is waargenomen vanaf vissers-boten op zee en op video vastge-legd door een bewakingscamera.Nog steeds komen er ooggetuige-verslagen binnen.Dat er sprake zou zijn van een gro-te inslag, werd aanvankelijk afgeleiduit satellietfoto’s. Precies op deplaats van de ”inslag” was een gro-te, donkere wolk zichtbaar. Op basisvan de afmetingen daarvan werd demassa van de indringer geschat opvier miljoen ton.

De Deense amateur-astronoomJens Sveistrup heeft echter soort-gelijke donkere wolken waargeno-men op satellietfoto’s die vorige win-ter van hetzelfde gebied zijn geno-men. Op Spitsbergen en in Noorwegenzijn ook seismische signalen opge-vangen. Die zijn vermoedelijk ver-oorzaakt doordat de meteoriet openige hoogte boven het Groenland-se ijs explodeerde. Als ze het ge-volg waren geweest van een inslag,had die zeer krachtig moeten zijn.

The Alien Desk

Overlijden van ShariAdamiak

Steven Greer maakte in 1997 ophefdoordat hij voor het oog van eenaantal leden van het AmerikaanseCongres enkele getuigen liet spre-ken over hun ervaringen met buiten-aardse technologie binnen de Ame-rikaanse overheid. Eerder hadGreer ophef gemaakt door gesprek-ken te voeren met de Joint Chiefs ofStaff in het Amerikaanse Pentagon,met als inzet meer openheid enklaarheid over het UFO-fenomeenen mogelijke buitenaardse techno-logie die in de handen van de Ame-rikaanse overheid zou kunnen zijn. Greer streed zijn strijd echter niet al-leen. Sinds ze elkaar voor het eerst in1991 op een UFO-lezing ontmoe-ten, vocht hij zijn moedige strijd te-gen de overheid samen met ShariAdamiak. Kort na hun presentatievoor de leden van het AmerikaanseCongres constateerden artsen ech-ter bij allebei kankergezwellen. Dekanker was het verst gevorderd bijShari, die op 20 januari 1998 in deaanwezigheid van vrienden, waar-onder Greer, thuis overleed. ShariAdamiak en Steven Greer vormdende bezielende kracht van CSETI, deorganisatie waardoor ze de Ameri-kaanse overheid trachten te dwin-gen in het reine te komen met hun“buitenaards verleden.”

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 5

Page 8: Frontier Magazine 4.2 1998

Frontier 2000 4.2 9

Is de fotograaf van de videobeeldenvan een spectaculaire UFO bovenMexico City een man die illegaal inMexico verblijft? Dat is de vraag dieenkele UFO-onderzoekers zichzelfin Mexico stellen.Op 6 augustus 1997 werd beeldma-teriaal opgenomen van een bijzon-der spectaculaire UFO. De beeldengingen de hele wereld rond. De mandie daarvoor zorgde is Jaime Maus-san, een gerespecteerde onder-zoeksjournalist die eveneens geïn-teresseerd is in UFO’s. Hij werktreeds meer dan 25 jaar voor GrupoTelevisa, het grootste Latijns Ameri-kaans televisienetwerk. Maussan presenteert een nieuws-magazine en een esoterisch maga-zine. Eind september ontving hij eenvideofilm met daarop een UFO zo-als hij nog nooit gezien had. EnMaussan was vertrouwd metUFO’s, want na de zonsverduiste-ring van 1991 en de toen ontbloei-ende UFO-golf boven de Mexicaan-se hoofdstad, hield hij een 12 uurdurend programma met als enigthema de “invasie” van UFO’s bo-ven Mexico. Maussan toonde de videofilm in zijnprogramma. Beelden werden even-eens beschikbaar gesteld via het In-ternet. Daar ontstond een contro-verse over de echtheid van de film.Ondertussen zochten Maussan enzijn team echter naar getuigen diede UFO waargenomen hadden. “De video kwam op het televisiesta-tion binnen op 26 september. Hijwas verpakt in een bruine envelop-pe. Ik ontving veel van dergelijke vi-deo’s. In de enveloppe zat even-eens een brief, die ik niet eens las.Ik bekeek de video en riep: “dit iseen grap. Dit kan niet waar zijn.” Devideobeelden waren te duidelijk omwaar te zijn. Maar een aantal men-sen zeiden: “Kijk aandachtig.” Dat

deed ik en ik zag een aantal inte-ressante details. Die overtuigdenme dat het materiaal geen grapwas. Tenslotte besloten we om hetin de uitzending van 27 en 28 sep-tember op te nemen. Ondertussengingen we op zoek naar de plaatsvanwaar de beelden genomen wa-ren. Die vonden we op 29 septem-ber. En daar vonden we eveneensvele getuigen. We vroegen aan eentaco-verkoper in de straat of hij eenUFO gezien had. Hij vertelde datzijn dochter enkele maanden daar-voor een UFO waargenomen had.Zijn dochter, Cassandra, twaalf jaaroud, beschreef precies wat wij opde video gezien hadden: grijs vankleur, zwevend over de gebouwen,tussen vier en zes uur ‘s avonds. Zevertelde dat haar hele familie dachtdat ze gek was. Ze vroeg aan haarvader om buiten te komen kijken,maar die riep gewoon dat ze gekwas. Hij heeft nu spijt van zijn apa-thie.”De begeleidende brief stelde dat demakers van de film anoniem wens-ten te blijven. Als reden gaf hij: “Weweten wat er gebeurt met getuigenals zij zich melden met dergelijk ma-teriaal.” Maussan heeft daar begripvoor. “Toch probeerden we de naamvan de maker te achterhalen. In hetgebouw van waaruit de beelden ge-nomen werden, wilde niemand metons spreken. We spraken wel meteen persoon die nauw verwant wasmet één van de makers van debeelden. We vroegen om een inter-view, maar dat wilde hij niet. Hijvond dat zoiets ongewenste druk opde schouders van de maker zouplaatsen. Hij wilde er wel aan toe-voegen dat hij vijf minuten nadat debeelden opgenomen waren, de vi-deo bekeek. Meer wil hij niet kwijt.Iedereen in het gebouw lijkt de ma-ker van de beelden te beschermen.”

Het gebouw is een kantoorgebouw,voornamelijk voor Amerikaanse be-drijven. Maussan vreesde even datéén van de bedrijven de video ge-maakt had. Ze ontkenden echterformeel dat ze iets met deze beel-den te maken hadden.

Op de originele videofilm zijn destemmen van makers te horen. Diezouden Spaans spreken, maar nietmet een Mexicaans accent. De ge-tuige waarmee Maussan sprak, stel-de dat de makers afkomstig warenvan Centraal Amerika. Maussan wil

Vreemde ZakenMichael LindemannMexico City UFO

De Mexicaanse hoofdstad MexicoCity wordt opnieuw door UFO’s”belaagd”

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 9

Page 9: Frontier Magazine 4.2 1998

10

Het is in 1999 dertig jaar geledendat de mens voor het eerst voet zet-te op onze maan. En sinds halver-wege de jaren zeventig is niemander meer teruggekeerd. Het leek als-of men plots niet langer geïnteres-seerd was in de maan. Alle aan-dacht leek zich te verplaatsen naarMars en de ontwikkeling van eenruimtependel, de Space Shuttle.Maar op 5 januari kwam daar veran-dering in. Als voorbode van een per-manente maanbasis, stuurde NASAeen robot terug naar de maan.

De ongeveer een meter grote LunarProspector moet zoeken naar be-vroren water op de polen van demaan. Hij zal eveneens zoekennaar mineralen en gassen. Dergelijkmateriaal kan gebruikt worden doorde mensen van een toekomstigemaanbasis. De Prospector moet ge-durende een jaar lang de maan inkaart brengen.

Alan Binder, hoofd van het weten-schappelijke team, meent dat diteen noodzakelijke stap is. Hij is er-van overtuigd dat in de niet al te ver-re toekomst de mens opnieuw op demaan zal rondwandelen en... eenaantal mensen er zal leven. Maardie moeten dan ook van de energie-bronnen van de maan gebruik kun-nen maken. NASA heeft echter noggeen concrete plannen om mensenterug te sturen naar de maan. Als deProspector echter sporen van ijsvindt, dan bevestigt de robot de be-vindingen van Clementine, eenruimtevoertuig dat in 1996 door hetAmerikaanse Ministerie van Defen-sie in een baan rond de maan wasgeschoten. En bij dergelijke bevin-dingen is het vrijwel zeker dat het“maanprogramma” zich snel zal ont-wikkelen in de richting van een per-manente maanbasis. Die maanba-sis moet dan een uitvalbasis wordenvoor verdere ruimtereizen, of een

uitwijkmogelijkheid voor ruimterei-zen met tijdelijke problemen die nietnaar de Aarde terug kunnen keren.Prospector zal werken vanaf eenhoogte van honderd kilometer. In-dien het toestel na een jaar nog vol-doende brandstof heeft, laat menhet mogelijk afdalen tot op eenhoogte van tien kilometer, totdattenslotte zes maanden later debrandstof volledig op is. Wetenschappers zijn eveneens opzoek naar bewijsmateriaal dat zoukunnen verklaren hoe de maan pre-cies ontstaan is. Want daarover isnog steeds geen enkele duidelijk-heid. Hoofddoel blijkt echter dezoektocht naar waterstof. Want hoemeer waterstof er teruggevondenwordt, hoe groter de kans op water.En water is datgene wat men zosnel mogelijk en in zo’n groot moge-lijke hoeveelheid wenst terug te vin-den. ∞

Op zoek naar water op onze maan

voorlopig echter niet vertellen welkenationaliteit, omdat dit de identiteitvan de maker zou kunnen verraden.“Ik heb vernomen dat hij een vrouwen twee dochters in zijn thuislandachterliet, omdat hij niet voldoendegeld heeft om ze naar Mexico overte brengen. Mogelijk verblijft hij hierillegaal. En is dat waarschijnlijk de

redenen waarom hij niet naar vorentreed.” Naast Cassandra heeft Maussanondertussen twaalf andere getuigengevonden, waaronder de managervan een restaurant, een jonge foto-grafe, een mannequin en een aantalkinderen. Een aantal onder henhoorden een sissend geluid. Eén

persoon stelt dat ze zich onder hettoestel bevonden dat ze het gevoelhad alsof ze “ingedrukt” werd, dat ermeer druk of zwaartekracht was.Ondertussen probeert Maussan devideobeelden professioneel te latenonderzoeken, om te achterhalen ofer al dan niet met digitale appara-tuur een UFO op “getekend” is. ∞

Immuniteit voor UFO-getuigen

Hun identiteit is zelden bekend; hundaden worden nauwelijks begrepenof zijn slecht bekend. Hun feitelijkebestaan wordt vaak in twijfel getrok-ken. Maar bij diegenen die menendat er een supergeheim contingentbestaat van militaire en overheids-werknemers met het doel een de-cennia lang stilzwijgen over UFO’ste bewaren, is er nu een nieuwevraag die zij moeten beantwoorden:zouden de betrokkenen immuniteitvan vervolging moeten krijgen in-dien zij zich bekend maakten en ge-tuigden over hun daden? Voor vele mensen is dit bijzonderprematuur, maar doordat er in Was-

hington gelobbyd wordt om commis-sies op te richten die dergelijkegroeperingen zouden moeten trach-ten op te sporen, moeten zij ook de-ze vraag beantwoorden. Want nie-mand wenst te getuigen en daar-door zichzelf in de nesten werken.

Toch geloven bepaalde UFO-onder-zoekers dat dit de enige oplossingis: zij willen bewijsmateriaal zien,maar willen eveneens alle schuldi-gen gestraft zien. CommandantSergeant-Majoor Bob Dean steldeenkele jaren geleden dat hij bij deNATO documenten had gelezenwaaruit bleek dat een aantal natio-

nale overheden, zoals de Ameri-kaanse en de Engelse, in het bezitwaren van buitenaardse technolo-gie. Dean meent dat de schuldigengestraft moeten worden. Hij wenstwel te praten over amnestie voorniet gewelddadige acties. Maar in-dien bepaalde getuigen mensen (ofbuitenaardse wezens) vermoorden,dan meent hij dat er van een am-nestie geen sprake kan zijn. Het valtdan ook te betwijfelen of de echte“Cancerman”, een personage uit depopulaire televisieserie “The X-Fi-les”, snel voor een onderzoekscom-missie zal verschijnen. ∞

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 10

Page 10: Frontier Magazine 4.2 1998

Frontier 2000 4.2 13

“Computers gebruikenbuitenaardsetechnologie”

Het Amerikaanse bedrijf “American Computer Company”stelt dat volgens hen een aantal van hun producten

onderdelen bevatten die technici konden creëren aan dehand van “modellen”, afkomstig van de crash van een

buitenaards toestel in Roswell in 1947. Filip Coppens

Is het een begin van een verande-rende houding van grote bedrijven,of een doordachte manier om gratispromotie te krijgen voor een pro-duct? Het Amerikaanse computer-bedrijf met de naam “AmericanComputer Company” (ACC) meentdat het mogelijk is dat bepaalde on-derdelen die zij de afgelopen vijftigjaar gebruikt hebben, in een grootaantal producten, terug te leiden zijntot de crash van een buitenaardstoestel nabij de Amerikaanse lucht-machtbasis in Roswell, in juli 1947.Halverwege 1997 meldde ACC de-ze bewering op hun webpagina (http://www.american-computer.com).Sindsdien ging het in een opwaartsespiraal, zozeer zelfs dat op hetkerstkaartje van het bedrijf duidelijkeen UFO en een buitenaards wezenstond afgebeeld. Blijkbaar zonderenig probleem meet het bedrijf zicheen imago aan waarin buitenaardsewezens en een overheid die bewijs-materiaal achterhield van een crashvan zo’n buitenaards toestel verwe-ven zijn. Is dit de langverwachte“opening” van de overheid, een deurdie op een kier staat, een dunspleetje waardoor verdere “openba-ringen” kunnen gebeuren? Sommi-gen menen van wel. Maar anderenzijn daar helemaal niet gerust op.

Het hele verhaal gaat terug naarBell Labs en het jaar 1947, toen devermaarde Roswell crash zou zijngebeurd. Het laboratorium zou ma-teriaal, afkomstig van buitenaardsevoertuigen, in bepaalde nieuwetechnologieën gebruikt hebben,waaronder de transistor. De transis-

tor betekende indertijd een revolutiein de ontwikkeling van de informati-ca. De ontdekking wordt toege-schreven aan William Shockley.Maar volgens ACC klopt dat verhaalniet. Zij lieten enkele wetenschap-pers terugkijken op dat ontstaan enkwamen met, zo vinden zij, ver-bluffende conclusies.

In 1947 openbaarde Bell Labs eenfoto van een testapparaat, de trans-istor. Volgens de experts is dit ech-ter geen transistor maar een ont-dekking uit 1943, een voorwerp datgebruikt werd in de televisie-indus-trie. Het voorwerp lijkt helemaal nietop een transistor. Maar dat wist menin 1947, toen de foto voor het eerstgeopenbaard werd, niet. Want nie-mand wist toen hoe een transistorer uit zag. Omdat het “televisie on-derdeel” uit 1943 toen zo weinig be-kend was, legde ook niemand hetverband daarmee. De experts ver-wijzen naar een foto van Shockley,die op een bord zijn ontdekking hadgetoond. Die lijkt helemaal niet opde foto die in 1947 verspreid werd.Volgens ACC kan er maar één re-den zijn waarom Bell Labs met dievervalsing naar buiten kwam: zijmoesten verdoezelen dat de trans-istor teruggevonden was in een bui-tenaards toestel. En daarom beslootmen om in 1947 een foto te publice-ren die moest bewijzen dat BellLabs bezig was met de ontwikkelingvan zo’n transistor. Zodat, toen detransistor effectief verkocht kon wor-den en werkte, niemand verbaasdzou zijn over waar precies die tech-nologie dan wel vandaan kwam. De

foto “bewees” dat Bell Labs reedsenige tijd experimenteerde.

Dit bericht en soortgelijke berichtenop de website van het bedrijf kwa-men er nauwelijks enkele weken na-dat de net gepensioneerde Ameri-kaans militair Philip Corso verklaar-de dat de Amerikaanse overheid, opzijn aansporen, bepaald materiaalvan een buitenaards toestel naarbedrijven had doorverwezen, zodatdie bedrijven de technologie in depraktijk konden toepassen en ge-bruiken. Het bedrijf ontkende toen, zonderveel overtuiging, dat zij op de hoog-te waren van dat pas verschenenboek. Het bedrijf, dat niet al te be-kend is, werd plots het middelpuntvan alle aandacht. Het was in iedergeval mooie publiciteit: welk bedrijfkan er immers bogen op het feit datin hun producten technologie ver-weven zit van “buitenaardse oor-sprong”? Dat zet vast en zeker eenaantal mensen aan tot kopen. ACCdeelt dan ook gretig en veel persbe-

William Schokley zou de transistoruitgevonden hebben. Maar is zijn”vondst” afkomstig vanbuitenaardse wezens?

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 13

Page 11: Frontier Magazine 4.2 1998

14

richten uit, die gretig hun weg inkranten en tijdschriften vinden.

In een persbericht van 7 december1997 stelde ACC dat het Ameri-kaanse Departement van het Leger,afdeling Luchtmacht, er in juli 1947in slaagde een neergestort toestelen een geland buitenaards toestel inhanden te krijgen. Het tweede toe-stel landde om te achterhalen wat ermet hun collega’s gebeurd was.Hun toestel werd echter bemachtigddoor de Amerikaanse Luchtmacht.ACC zegt dat zij dit weten, doordatzij notities kochten van een niet na-der genoemde bron. Die bron wasin 1947 betrokken bij dit project,waarbij IBM en AT&T eveneens be-trokken waren. ACC meende even-eens dat ze een electrisch onder-deel teruggevonden hadden dateerder door IBM en Bell Labs overhet hoofd gezien was. ACC noemtdit de “Transfer Capacitor”, “T-Cap”,een naam waarop ACC onmiddellijkeen trademark op nam. Het voor-werp zou bijzonder geavanceerdeonderdelen kennen, momenteel on-bekend in de electronica industrie.Volgens ACC kan “T-Cap” energieopslaan door alleen maar gebruik temaken van een enkel micro-elektro-nisch onderdeel dat bijzonder kleinis, zo klein als men het maar kanmaken. Hoewel bijzonder klein, kanhet verschrikkelijk veel energie be-vatten. Dit betekent dat het in decomputerindustrie een revolutie te-weeg kan brengen, want computerskunnen dan zo klein gemaakt wor-den als men maar wil. Hun geheu-gen kan vijftig tot duizend keer zogroot worden. Bovendien kan vol-gens ACC de energie die “T-cap”opslaat “gemoduleerd” worden, zo-dat het een fragment van informatiekan bevatten, niet alleen maar bitsen bytes, zoals de huidige compu-

ters. Volgens de ingenieurs ge-draagt het zich als de synapsen vanons brein, alleen veel kleiner ensneller. Bovendien is er geen warm-teontwikkeling bij, dit ondanks het“feit” dat het ook veel vlugger leesten schrijft dan de huidige appara-tuur. Naast computers, kan “T-cap”ook gebruikt worden voor laser, ra-dio, microgolf, gegevensoverdrachten vele andere toepassingen; hetbevat allerlei voordelen die de nor-male transistor niet biedt. ACC is nu bezig om met een teamvan advocaten de nodige patentente verzamelen, zodat men met deproductie kan beginnen. Eerst moe-ten echter de patenten aanvaardworden. ACC stelt dat zij de recht-matige eigenaar of ontdekker is,want Bell Labs en IBM hadden vijf-tig jaar lang de tijd het ding te ont-dekken, maar deden het niet.

Vervolgens maakte ACC hun plan-nen bekend om tegen 1999 of 2000de eerste applicatie gebaseerd op“T-Cap” op de markt te brengen. Zestelden “dat het in grote massa ge-produceerd zal worden en aan hetpubliek tegen bijzonder lage prijzenaangeboden zal worden.” Het zouimmers een revolutie betekenenvoor de computer, telefoon, radio enTV-industrie. “We willen dat demensheid hier beter van wordt”,melden woordvoerders van het be-drijf. ACC stelt duidelijk dat de tech-nologie niet in handen mag vallenvan enkelingen die veel geld vragenom dit te kunnen gebruiken.

Maar waarover gaat het precies? Invijf maanden tijd zou ACC en TataIndustrial Semiconductors, een be-drijf uit Taiwan, onder leiding van in-genieur Philip Huang er in geslaagdzijn de “90b8” te ontwikkelen. Dit iseen computer met een harde schijfvan maar liefst 90 gigabyte, gelijkaan 112 conventionele CD-ROMS,maar liefst 45 keer groter dan denormale harde schijf die nu in de ge-wone PC geplaatst wordt. VolgensHuang zou er bovendien geen RAM(geheugen) meer nodig zijn. Desnelheid van lezen van de schijf isbijzonder snel. De schijf verbruiktbovendien vrijwel geen energie, isniet onderhevig aan slijtage omdater geen bewegende delen in zitten.

En ze is bovendien duizend keersneller dan het snelste dat wij mo-menteel kennen. Dit alles voor eenprijs van slechts 895 dollar, 1800gulden (28.000 BEF).

Een gerucht dat de ronde doet is inelk geval dat IBM mogelijk zal pro-testeren. Zij zouden beweren dat zehet product eerst ontdekt hadden.Een woordvoerder van ACC beant-woordde die uitspraak: “IBM zegt al-tijd dergelijke dingen.” ACC meentechter dat IBM en andere bedrijveninitieel niet opgezet zullen zijn metde harde schijf en ze dus niet in huncomputers zal verwerken. MaarACC is ervan overtuigd dat hunnieuwste ontdekking toch omhelstzal worden door de gebruiker, voorwie schijfruimte zowat het meest es-sentiële onderdeel van zijn compu-ter is geworden, zeker wanneer di-gitale televisie enz. zijn ingang zul-len vinden.

Tussen juli en december 1997kreeg ACC vanuit alle hoeken infor-matie. ACC meent op basis van ditmateriaal te kunnen concluderendat het Amerikaanse leger jarenlangeen verborgen argwaan koesterdedat een buitenaardse invasie weleens elk ogenblik zou kunnenplaatsvinden. Zij probeerden danook op koortsachtige wijze techno-logie te ontwikkelen waarmee ze deAarde konden beschermen tegenmogelijke buitenaardse aanvallers.Volgens het bedrijf was dit eenvrees die sinds jaren de hoge topvan het leger in beslag nam. Maarom geen publieke paniek te latenuitbreken, vertelde de Amerikaanseoverheid dat UFO-onderzoekers enhet hele UFO-onderzoek “ongeloof-waardig” was.

Deze foto werd aanzien als hetprototype van een transistor, maarwas in feite iets helemaal anders.

ACC wenste zijn klanten een”buitenaards” 1998 toe.

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 14

Page 12: Frontier Magazine 4.2 1998

16

We hebben allemaal Spielberg’sklassieker gezien waarin J. AllenHynek’s uitdrukking “Close encoun-ters of the Third Kind” onsterfelijkwerd. Het is het verhaal van eenkleine jongen, een telefoonmonteuren een meewarige, wijze Fransewetenschapper die elkaar ontmoe-ten op een plek waar contact metbuitenaardsen is. Weinigen wetendat de fictieve figuur “Lacombe” isgebaseerd op een levend persona-ge, een meewarige en wijze Fransewetenschapper die de wereld afreistop zoek naar de ongrijpbare UFO’s.Nog minder mensen weten dat dr.Jacques Vallee, die de echte La-combe is, niet (ik herhaal niet!) detheorie aanhangt dat vliegendeschotels noodzakelijkerwijs bezoe-kers zijn van andere werelden inruimteschepen, schotelvormig ofanderszins. In plaats daarvan stelthij dat zij bezoekers zijn van anderedimensionale werelden die coëxi-steren met de onze, overeenkom-stig met de feeënwereld, of dat zijmanifestaties zijn van een nogvreemdere afkomst.Jacques Vallee is doctorandus in deastrofysica en heeft als astronoomin Frankrijk gewerkt. Daar was hijgetuige van de vernietiging vanbeeldmateriaal van ongeïdentifi-ceerde luchtfenomenen die hij hadhelpen opnemen. Hierdoor werd zijninteresse voor UFO’s gewekt. Hijverwierf zijn dokterstitel in compu-terwetenschap aan de Northwes-tern Universiteit in Chicago en ver-huisde naar Californië, waar hij inde computerkunde pionierde en be-gon met het schrijven van wat eenaantal Ufologen beschouwen als debeste boeken over het onderwerpUFO’s.“Anatomy of a Phenomenon” (1966)werd gevolgd door “Challenge to

Science” (1967), samen geschre-ven met zijn vrouw Janine Vallee. Inzijn klassieker “Passpot to Magonia”uit 1970 schreef hij over het ver-band van UFO contacten en de ken-merken van de feeënwereld en het“Kleine Volkje”. Vijf jaar later kwam“The Invisible College” uit waarin hijonderzocht welke invloeden onver-klaarde fenomenen hebben uitge-oefend op de mensheid door de ge-schiedenis heen.Zijn onderzoeken voerden hem opontdekkingsreis langs de sinisterekant van de onverklaarde fenome-nen die hij beschreef in zijn boek“Messengers of Deception” (UFO’sBoodschappers van Misleiding) uit1979. Na een lange periode niet ge-schreven te hebben, waarin hij on-derzoek naar UFO’s voortzette, pu-bliceerde hij meerdere technischeboeken, met name “The NetworkRevolution” (1982). Vallee keerdeterug naar het onderwerp UFO’s in1988 met “Dimensions” waarinUFO’s vanuit historisch perspectief

worden opgesomd. Zijn boek “Con-frontations” (1990) is een gedetail-leerde analyse van 100 van zijnmeest recente onderzoeken vanNoord-Californië tot Brazilië. Zijnlaatste boek, “Revelations” (1991)laat een glimp zien van de wereldvan UFO-verslaggeving en -onder-zoek en het paranoïde labyrint vaninlichtingendiensten en militaire be-trokkenheid bij UFO’s.Niet bang voor controverse en altijdbereid om onpopulaire zaken te on-derzoeken, blijft hij een van demeest onverschrokken en zeer ori-ginele denkers over willekeurig welkonderwerp.

DANIEL BLAIR STEWART: Welke aspec-ten, gegevens of vragen over UFOfenomenen worden niet opgepaktdoor de gemeenschap van speur-ders en onderzoekers?

JACQUES VALLEE: Om te beginnenhebben veel aspecten van UFO-waarnemingen te maken met het

UFO’s zijn niet vanbuiten de aarde

Daniel Blair Stewart

Jacques Vallee is sinds meer dan dertig jaar een uiterstvooraanstaande UFO-onderzoeker die over de hele wereld

gerespecteerd wordt.

Jacques Vallee in 1964

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 16

Page 13: Frontier Magazine 4.2 1998

Frontier 2000 4.2 17

paranormale, desondanks wordenpsychische en paranormale feno-menen voortdurend onder het kleedgeveegd door de meeste UFO-on-derzoekers. Dat is deels het gevolgvan het feit dat getuigen je die din-gen pas vertellen nadat je hun ver-trouwen hebt gewonnen. Maar vaaktarten die dingen het geloof of we-reldbeeld van de onderzoekers. Zijkunnen nog niet klaar zijn om het tehoren of zij willen het niet publicerenomdat ze bang zijn dat het hun ge-loofwaardigheid aantast. En omdathet hun werk is om geloofwaardig-heid aan het onderwerp te gevenwillen zij de paranormale aspectenniet openbaar maken.

Bijvoorbeeld, in het geval Reddingdat ik onderzocht in Noord-Califor-nië hadden getuigen drie keer eenobject gezien bij een mijn waar zijwerkten. Het geval was onderzochtdoor diverse UFO-groepen en hetverslag was reeds gepubliceerd. Ikging daar naar toe en wist het ver-trouwen te winnen van de getuigen.Wij gingen terug naar de plek waarhet object was gezien en ik vroeghen “Hoe steeg het object op?” Zijvertelden dat het onder een bepaal-de hoek opsteeg. Ik keek naar dielocatie en zei: “Maar dan zou hetdoor de bomen zijn gevlogen ofniet?” Waarop zij zeiden: ”Ja, hetging als het ware door de bomen!”Ik wees hen erop “Dat is niet wat jul-

lie de andere onderzoekers hebbenverteld en het staat ook niet vermeldin het verslag.” Zij antwoordden:”Maar die man was zo aardig en hetwas duidelijk dat hij ons niet zou ge-loven als wij hem vertelden dat hetdoor de bomen ging.”Iedere echte UFO-waarnemingheeft enkele elementen die schok-kend zijn voor het “rationele” idee,het tastbare “bouten en moerenbeeld” dat het gewoon ruimtesche-pen zijn afkomstig uit de ruimte.Een ander aspect van je vraag isdat de ufologen al reeds lang blindzijn voor het feit dat het fenomeengemanipuleerd kan worden. Het kanin bijzonder gemanipuleerd worden

door inlichtingendiensten, door deregering of door bepaalde cultgroe-pen met hun eigen agenda. Tienjaar geleden schreef ik in “Messen-gers of Deception” mijn conclusiedat veel van de UFO-organisatiesgeïnfiltreerd zijn. Dat boek brachtmij in problemen bij mijn vrienden inhet UFO-wereldje die weigerden omte kijken naar dat specifieke pro-bleem. Sindsdien is deze beweringbewezen. Een regeringsinformant iszelfs naar voren gekomen en heeftonthuld dat hij als opdracht had omop goede voet te komen met ufolo-gen en om psychologische profielenvan hen te maken. Iedere UFO-or-ganisatie wordt in de gaten gehou-den door de regeringsinformanten.In de Nationale Onderzoekscom-missie voor Luchtfenomenen, datéén van de belangrijkste organisa-ties in het land was in de jaren ‘50en ‘60, zaten drie mensen die tot deuitvinders van de psychologischeoorlogvoering behoorden. Het wa-ren mensen met sterke banden metde regering en de inlichtingenwe-reld. Ik zeg niet dat het dus illegaalof verkeerd is, maar het zou onder-kend moeten worden.

Eén van de aanbevelingen van hetRobertson Panel (1953), bijeenge-roepen door de CIA en de Lucht-macht om een overzicht te gevenvan het UFO-probleem, was datUFO-organisaties in de gaten ge-

houden moesten worden. Dat rap-port was toentertijd geheim. De aan-beveling is tot uitvoering gebracht.De civiele UFO-groepen werden alin de jaren ‘50 in het oog gehoudenen geïnfiltreerd. En dat gebeurd nunog steeds.

Ik vind dat dit opmerkelijke aspectveel consequenties heeft. In hoe-verre waren enkele welbekendeUFO-waarnemingen in werkelijk-heid simulaties opgezet in het be-lang van iemand die gedragsonder-zoek of onderzoek naar psychologi-sche oorlogvoering wilde uitvoeren?Misschien om te zien welke prikkelsnodig zijn om mensen hun denkwij-

ze te laten veranderen, bijvoor-beeld.

DBS: Veel onderzoekers hebben er-op gewezen dat UFO’s zich gedra-gen als een hologram. Ik heb de uit-drukking “een hologram met massa”meermalen gehoord.

JV: In veel gevallen leken ze op ho-logrammen met massa. Met anderewoorden, als een hologram kan in-werken op de omgeving, als het ga-ten in de grond kan maken en devegetatie verbranden, dan heb jeeen goede benadering van wat deUFO is. Ofwel, het is geen voorwerpzoals die auto daar. Het ziet eruit alseen auto, het voelt aan als een au-to, maar het is geen auto. Het is ietstotaal anders dat er als auto uit kanzien als het dat wil.In verregaande mate weten we hoewe dat moeten doen! We hebbenapparaten die iets kunnen produce-ren dat er als die auto uit kan zienen je zou het verschil niet kunnenzien, inclusief de schaduw die erbijhoort. Dat is recente technologie,niet die van de jaren ‘50 of ‘60, maarhet is zeker die van de jaren ‘90.Maar het zal nog steeds geen mas-sa hebben. UFO’s hebben wel mas-sa. Ze laten indrukken in de grondachter, zij zijn interactief met de om-geving, dus daar houdt de vergelij-king op.

DBS: Vertel ons jouw bezwaren te-gen ”de buitenaardse hypothese”als verklaring voor UFO’s.

JV: Als we dit interview 20 jaar gele-den hadden gedaan zou ik je verteldhebben dat de beste theorie die wehebben die van de buitenaardsen is.We weten dat UFO’s een fysischfenomeen is, zij geven ons de gele-genheid om goede wetenschap uitte oefenen en zij lijken uit de lucht te

Jacques Vallee in 1974

”Vallee wordt beschouwd als de meestgrondige UFO-onderzoeker.”

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 17

Page 14: Frontier Magazine 4.2 1998

Frontier 2000 4.2 25

Een van de facilitators van de Flo-wer of Life Workshop (FOL) is Tomde Winter. De Winter is een man diejarenlang op Schiphol heeft gewerkten met diverse mensen in aanrakingkwam. Van daaruit is hij sociale we-tenschappen gaan studeren, gerichtop personeelsmanagement. Ditheeft hij 13 jaar gedaan, waarna hijzich heeft gespecialiseerd in hapto-nomie en craniosacrale therapie. Nahet volgen van de workshop vanDrunvalo Melchizedek is hij veel be-wuster geworden en heeft hij diekennis kunnen toepassen in zijnpraktijk. De Winter is een van de fa-cilitators van Drunvalo in Nederland.

FRONTIER 2000: Wie is DrunvaloMelchizedek?

DE WINTER: Drunvalo is een zgn.”walk in”, wat betekent dat een an-dere persoon zijn lichaam bezethield totdat Drunvalo klaar was omhet te gebruiken.

De persoon in kwestie ondergingeen bepaalde scholing en trainingwelke Drunvalo later kon gebruiken.Dit was allemaal van te voren afge-sproken en geregeld. De familie vande persoon was hier ook van op dehoogte. Het is namelijk onwettig,volgens de universele wetten vanhet hoogste niveau, om een lichaamvan iemand zomaar over te nemen.De persoon die zijn lichaam ter be-schikking stelde voor Drunvalo heefthiervoor in de plaats iets bijzondersontvangen. Wat dat is, heeft Drun-valo niet verteld.

Op 10 april 1972 kwam Drunvalo inzijn huidige lichaam op het momentdat een jonge Amerikaan van 33jaar op sterven lag. Op de uitade-ming verliet die ziel het lichaam enbij de inademing kwam Drunvalo er-in. Hij stond toen, tot grote verba-zing van de familie van zijn sterfbedop. Toen heeft hij zich verbondenmet het niveau van bewustzijn vande Melchizedek Orde, dat is de eer-ste afsplitsing van het Goddelijke,dus een zeer hoog bewustzijn.Bij mij is hetzelfde gebeurd. Op mijn16e heb ik een operatie ondergaanen heb toen mijn lichaam verlatenen kwam er een ander in. Dit heb ikletterlijk zien gebeuren. Nadienbleek ook, dat ik op school met dic-tees veel betere cijfers haalde, ter-wijl ik voor die tijd dyslectisch was.Drunvalo was zijn herinnering vanwaar hij vandaan kwam een half uurnadat hij was opgestaan volkomenkwijt. Na verloop van tijd kwamenzijn Engelen bij hem en verteldenhem, dat als de tijd rijp was, dat hijzich dat wel weer ging herinneren.Hij heeft vervolgens ca. 14 dagenonbeweeglijk op bed gelegen, waar-na het leek alsof zijn geheugenweer openging en hij zich alles weerkon herinneren. In de Flowers of Li-fe workshop gaat hij uitgebreid in opdit fascinerende verhaal.

FRONTIER 2000: Drunvalo heeft in detijd dat hij zijn kennis uitdraagt veleonderwerpen vanuit een heel anderstandpunt benaderd en uitgelegddan dat wij gewend zijn. Enkelehiervan wil ik de revue laten passe-

ren. Wat is de belangrijke bood-schap die Drunvalo heeft uit te dra-gen en waarom horen wij hier, bui-ten enkele niet leken, er zo weinigvan?

DE WINTER: Naar aanleiding van eenradio-uitzending die ik deed voor deTROS heb ik honderden telefoon-tjes gekregen. Allemaal waren zegeïnteresseerd, maar relatief weinigmensen hebben zich voor de cursusopgegeven. Men is er blijkbaar nogniet klaar voor, want het is behoorlijkingrijpend allemaal. Mensen zijntoch bang voor veranderingen,maar die verandering komt toch zo-wel in bewustzijns- als in dimensie-verandering. We gaan binnenkortvan de 3e naar de 4e dimensie. Weschakelen dan over van een be-wustzijn van polariteit (goed enkwaad) naar een bewustzijn waaronze gedachten werkelijkheid wor-den. En dat is een behoorlijke stap.We kunnen dan alles wat we den-ken materialiseren. Maar ook de ge-dachten naar anderen toe wordendan werkelijkheid. Dat hangt dus sa-men met een enorme verantwoor-ding. De enige manier waarop we

Drunvalo MelchizedekEen nieuwe wetenschap voor eennieuwe tijd

Drunvalo Melchizedek is een zogenaamde ”walk-in” afkomstig, volgens zijn zeggen, uit dedertiende dimensie. Daarbij is hij een wetenschapper en kunstenaar die gedurende zijn 20aardse jaren allerlei informatie verzameld heeft met ondersteuning van twee hoge Engelen

en de verlichte meester Thoth. Met de hulp van ongeveer 200 opgeleide facilitators wordtde verzamelde oude kennis verspreid en worden onze oude herinneringen geactiveerd door

middel van de zogenaamde Flower of Life workshops.

Monique Hoppenbrouwer-Smits

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 25

Page 15: Frontier Magazine 4.2 1998

26

ons met de 4e dimensie zullen kun-nen verbinden, moet gaan door mid-del van liefde. Men moet zich dusom zich hiervoor gereed te makenconstant zijn gedachten corrigeren.Het ligt binnen ieders bereik, maarwe moeten eerst naar een eenheid.

FRONTIER 2000: Wat kunt u vertellenover de Lucifer rebellie.

DE WINTER: Alles wat hier komt meteen UFO, die zichtbaar en tastbaaris, zijn geen volgelingen van God,maar heeft te maken met de Luciferrebellie. Dit zijn echt niet alleen deGreys, maar ook andere soortenbuitenaards leven. Zij kunnen iede-re vorm aannemen die zij wensen.Aartsengel Michael bijvoorbeeldheeft geen UFO nodig om zich hierin de kamer te manifesteren. Drun-valo maakt het heel inzichtelijk hoewe van dimensie kunnen verande-ren door er de geometrie bij te halenen te zeggen, dat ons bewustzijns-niveau is gekoppeld aan de standvan onze ogen. Niet zoals we kij-ken, maar de afstand tussen onzepupillen. Dat is dezelfde afstand alsde breedte van onze hand, of de af-stand van het puntje van onze neustot aan het puntje van onze kin.Zouden we in staat zijn om dat teveranderen, door het bijvoorbeeldgroter of kleiner te maken, dan gaanwe andere niveaus van bewustzijnzien. Maar de geometrie van dit li-chaam geeft aan, dat wij van de 3edimensie zijn. Sommige mensenhebben echter de vaardigheid spon-taan andere dimensies te zien. Endat komt eigenlijk, omdat ze de fre-quentie vaak korter maken. Korterdan 7.23 cm. En dat is automatischgekoppeld aan hogere bewustzijns-niveaus. Dit is o.a. ook te bereikendoor goede meditaties. Zo doen wijhet in de workshop met de Merkabameditatie, welke hier perfect op aan-sluit.

FRONTIER 2000: Nu zegt U, dat nietiedereen klaar is voor de overgang,maar Drunvalo zegt, dat het tochbinnen niet al te lange tijd gaat ge-beuren. Wat gebeurt er dan methen?

DE WINTER: Als we inderdaad te ma-ken krijgen met dramatische pool-

verschuivingen, dan betekent hetdat we ervaren dat we door eendoodsproces gaan, maar automa-tisch weer worden geboren. Dit isgéén reïncarnatie, want volgensDrunvalo heeft iedereen zijn laatsteleven hier op Aarde. We zullen alle-maal de stap naar de 4e dimensiemaken. Bewust of niet bewust. Al-leen is het zo, dat de 4e dimensie erklaar voor moet zijn om die grotegroep op te vangen. Het kan zijn,dat we dan in een soort voorportaalin slaap worden gehouden. Het zalzich echter wel allemaal hier afspe-len, alleen moeten we dan door eengrote ”leegte” heen. Er zal drie eneen halve dag helemaal niets zijn,totale duisternis waar niets bestaat.Daarna worden we in de 4e dimen-sie wakker. Doe je de Merkaba me-ditatie van Drunvalo, dan ga je erbewust doorheen. Maar ik denk, datwe eerst naar een eenheid moetenen ons bewuster en bewuster vanonze gedachten moeten worden envanuit liefde gaan reageren. We zijner dichtbij.

FRONTIER 2000: Er wordt steedsmeer gesproken over geheime re-geringen. Wat moet ik me daar bijvoorstellen?

DE WINTER: Geheime regeringenzijn gekoppeld aan een financiëleelite die bestaat uit slechts 300 fa-milies. En die zijn er heel erg bij ge-baat, dat de wereld blijft zoals hij nuis. Zij regeren in feite de hele we-

reld. Zij kunnen zich in sommige ge-vallen hebben verbonden met bui-tenaardsen, wanneer zij daar be-lang bij hadden. Het zit allemaalheel ingewikkeld in elkaar. Neembijvoorbeeld de “Men in Black”(MIB). Niets bijzonders, want, zoalsik al eerder zei, kunnen buitenaard-sen iedere vorm aannemen die zijwensen. Maar in feite is er nietsangstigs aan. Wanneer wij een een-heid zijn, zal het licht altijd van hetduister winnen. Volgens Drunvalostaan die entiteiten te dringen omnaar de Aarde te komen om het al-lemaal weer recht te breien. De fi-nanciële elite maakt uit wat wij welen wat wij niet mogen weten. Ditheeft ertoe geleid, dat ik me van denieuwsmedia heb afgewend. Zespiegelen je alles voor, wat niet dewerkelijkheid is.

FRONTIER 2000: Soms word ik zodoodmoe van alles en zou graageven ”niets” willen.

DE WINTER: Het is grappig dat je datzegt, want ik merk in mijn praktijkook heel veel dat mensen gierendgek worden van hun gedachten diemaar doormalen door de stroomvan informatie die we op ons afkrij-gen. Dit heeft alles te maken methet verschuiven van de polen. Hetmagnetisch gedeelte wordt zwak-ker, wat de structuur vasthoudt vanons bestaan. Dus alle structurenworden steeds zwakker en zwakkeren je ziet, dat het electrisch gedeel-

Drunvalo & Tom De Winter (links)

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 26

Page 16: Frontier Magazine 4.2 1998

Frontier 2000 4.2 31

Piraten en schateilanden zijn dingendie thuishoren in legendes, vanLong John Silver tot “Swallows andAmazons” en The Goonies – ieder-een kan een goed sterk verhaalwaarderen. Maar er is een plek opAarde waar de verborgen schat mis-schien meer is dan fantasie – deplaats waar een onderaardse steenwerd gevonden met de inscriptie “optwaalf meter diepte ligt twee miljoenpond begraven”. Honderden men-sen gingen ernaar op zoek, wat aantenminste zes mensen het levenkostte en velen geruïneerd heeft.Oak Island, even buiten de noord-oost kust van Canada, is één van de300 eilanden in Mahone Bay en wasooit slechts opmerkelijk vanwege derode eikebomen die de 600.000 m2

bedekken. Het werd echter eenmagneet voor gelukzoekers nadateen 16 jarige jongen in 1795 een 4meter breed gat ontdekte. Inmiddelszijn er miljoenen uitgegeven om de-ze plek uit te graven, waardoor hetoostelijke deel van het eiland eenlevensgevaarlijk doolhof van gan-gen en tunnels is geworden.

Daniel McGinnis volgde na aan-komst op het eiland een oud padlandinwaarts toen hij een kleineopen plek ontdekte tussen de rodeeiken. In het midden, omgeven doorjonge bomen, stond een oude boomwaarvan een grote tak afgesnedenwas. Direct onder de stronk zagMcGinnis een glooiing in de grond.Toen hij de volgende dag met John

Smith en Anthony Vaughn terug-kwam, begonnen zij de kleine kuiluit te graven. Al snel kwamen ze totde ontdekking dat het de bovenkantaangaf van een met klei bekledeschacht. In de weken die volgden,slaagden de drie jonge mannen erinruim 9 meter uit te graven, waarbijze na een meter een aantal tegelsontdekten en, op drie meter afstandvan elkaar, drie lagen eikehout.In hun woonomgeving, in de buurtvan Chester, lukte het ze niet hulp tekrijgen bij hun avontuur. Zelfs metde verlokking van een geheime be-graven schat werden de mensen

ontmoedigd door de vele spookver-halen en de mysterieuze lichten envuurtjes die soms gezien werden opOak Island. Het graven werd voornegen jaar gestaakt, en gedurendedeze periode kocht John Smith hetgrootste deel van het land rond dekuil aan – tot de vermogende SimonLynds aanbood te investeren in hetproject.Toen zij in 1804 naar het eiland te-rugkeerden, vonden zij het gat on-aangetast en begonnen direct tegraven. Verslagen van wat zij aan-troffen variëren nogal, maar zeker isdat ze uiteindelijk een diepte van 27

De geldputDe verbazingwekkendezoektocht naar eenbegraven schat

Op het eiland Oak Island, voor de Canadese oostkust,bevindt zich een raadselachtige “put”. Sinds eeuwen

probeert men tot op de bodem door te dringen. Want hetschijnt duidelijk te zijn dat zo’n speciale put iets belangrijk

moet verbergen.

Shaun Marin

Oak Island, op de plaats van de geldput

Oak Island, voor de CanadeseWestkust

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 31

Page 17: Frontier Magazine 4.2 1998

32

meter bereikten. Ze kwamen iederedrie meter lagen eikehout tegen,vaak bedekt met de olie van een ko-kosnoot en was, en een drie meterdikke laag houtskool.Op 27 meter diep kwamen ze huntot nu toe meest opvallende ontdek-king tegen. In de modder lag eenplatte steen van ongeveer een m. bij30 cm, met een inscriptie op de on-derkant. Dit was voor hen het bewijsdat ze iets op het spoor waren, endat wat er op de bodem van de putlag, hen rijkdom en roem zou bren-gen!Nog niet op de hoogte van wat er opde stenen plaat stond, maakten zesnel voort door de nu totaal door-

weekte grond. Op 30 meter kwamenze hout tegen, over de hele breedtevan de schacht. Omdat het donkerwerd besloten ze de volgende dagterug te komen. Toen ze terugkwa-men ontdekten ze tot hun schrik datde gang voor tweederde vol metwater stond. Al hun pogingen de putuit te hozen mislukten. De drie jon-ge mannen kwamen een jaar langniet meer terug, maar toen ze uit-eindelijk toch terugkwamen bouw-den ze een tweede gang om het wa-ter uit de eerste gang af te voeren.McGinnis, Smith en Vaughn groe-ven door tot 33 meter, en maaktentoen een zijwaartse gang. Gelukkigkonden zij hun leven redden toenhonderden liters zout water door demuur kwam. De volgende dag ble-ken beide gangen vol met water tezitten, tot 10 meter onder de opper-vlakte, gelijk met het zee niveau.

In de daaropvolgende 44 jaar ge-beurde er niets tot een nieuw gezel-schap, bekend als het “Truro Syndi-cate”, de inmiddels met modder vol-gelopen schacht heropende. Tweeweken lang groeven ze, tot ze aanhet punt waren waar de vorigen bij-na een halve eeuw daarvoor geko-men waren. Helaas liep ook dezekeer de schacht vol zeewater, zoalszij ontdekten toen zij op een zondaguit de kerk terugkwamen. Het Syn-dicaat besloot toen een ‘dop boor’ tegebruiken om te bekijken of wat erin de put zat ook werkelijk de moei-te van het boren waard was. Dezemachine werkt als een drilboor,maar brengt bovendien monstersvan wat het doorboort naar boven.De man die de leiding had, be-schreef wat hij vond: “Het platformvan hout werd geraakt op 30 meter,waar de vroegere gravers het aan-troffen. Na hier doorheen gegaan tezijn viel de boor 30 cm, ging vervol-gens door 10 cm eikehout heen endaarna door 55 cm brokken metaal.De boor bracht echter niets bovenwat ook maar enigszins leek op eenschat, behalve drie schakels die le-ken op de schakels van een ouder-wetse horlogeketting.”Op dit punt besloot het gezelschap,enthousiast door de resultaten vande boor, maar gefrustreerd door hetmislukken van het afvoeren van deput, de bron van het water op te

zoeken. Dat het water op een na-tuurlijke manier doorsijpelde wasuitgesloten, anders zou het onmo-gelijk zijn geweest om überhaupteen put te graven. Inplaats daarvanconcludeerden zij terecht dat er eentunnel moest zijn, die de put met dezee verbond. Een inspectie van destranden van het eiland onthulde debron van de overstroming. Eencomplexe serie kanalen bij Smith’sCove, die werden bedekt met eenmeter zand, kokosnootvezels enstenen, waren allemaal verbondenmet de ingang van een tunnel. Bijvloed kwam het water in de tunnelen ging via een stenen doorgangnaar de bodem van de put. Dit over-tuigde de schatzoekers ervan dat erbeslist iets belangrijks op de bodemvan de put moest liggen.Het syndicaat was de eerste vanverschillende groepen die een po-ging waagde een dam aan te leg-gen door Smith’s Cove, om op diemanier te proberen de put droog tekrijgen.Toen deze benadering niet werkte –een bijzonder hoge vloed vernieldehet project – werden er nog watminder verstandige plannen uitge-voerd, zowel door het Truro Syndi-cate als door de Oak Island Treas-ure Company (OATC), die hen op-volgde.De laatste begon met een poging dedoorgang te blokkeren door de zij-kant af te graven, en eindigde methet door middel van dynamiet latenspringen van de ingang.Een toevallige ontdekking door Fre-derick Blair van OATC bracht aanhet licht dat er op 45 meter onder degrond nog een tweede tunnel wasdie de put voorzag van water. Ditwas opnieuw een bevestiging vanhoe ver de ontwerpers van de putzijn gegaan op hun geheim te be-waren.

Ook in de 20e eeuw zijn er verschil-lende pogingen gedaan op Oak Is-land. Zo lukte het Captain HarryBodwin om de put tot 35 meterschoon te krijgen en vervolgens tot45 meter te boren, waar de boorstuitte op wat men dacht cement tezijn. In 1938 leidde Edwin Hamiltoneen groep die de tweede vloedtun-nel terugvond, en tevens een hou-weel, een olielamp en een 250 jaar

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 32

Page 18: Frontier Magazine 4.2 1998

38

Boeken

Henry Lincoln. Key to the SacredPattern. The untold story of Rennes-le-Château. Gloucestershire: TheWindrush Press, 1997.

Henry Lincoln is in de Engelstaligelanden de man die het fenomeenRennes-le-Chateau bij de mensenbekend maakte. In 1972 maakte hijeen documentaire voor de BBC,waarbij het mysterie van een schat-rijke priester, Berenger Sauniere, inhet zuiden van Frankrijk voor heteerst uit de doeken werd gedaan.Hoe kwam het dat deze priester op-eens schatrijk leek te zijn? Dievraag hield Lincoln 25 jaar lang be-zig. In dit boek blikt hij terug op dieperiode en concludeert wat we vasten zeker weten. En daarbij, zo stelthij, weten we bitter weinig. Het eni-ge wat we zeker weten, is dat er eenorganisatie bestaat, de Priorij vanSion, die alles in het werk stelde omhet mysterie van die priester bekendte maken. En, zo blijkt, Lincoln werdvast en zeker gemanipuleerd. Ster-ker nog: Lincoln werd gevolgd,soms met de bedoeling om hem ineen slecht daglicht te plaatsen.“Niets is wat het lijkt” is precies dat-gene wat Lincoln duidelijk wenst temaken. Zo zien we hoe bepaalde,onbekende personen, alles in hetwerk stellen om een spoor van dis-

informatie te creëren. Uiteindelijkleidt dit zelfs tot een vechtpartij,waarbij Lincoln slaags raakt metGerard de Sède. De Sède is de mandie het mysterie van Rennes-le-Chateau in Frankrijk bekend maak-te. En ook daar, zo meent Lincoln,zijn sporen terug te vinden van ma-nipulatie en disinformatie: net zoalsLincoln werd de Sède een bepaaldspoor ingeleid.

Lincoln faalt echter om te achterha-len of datgene wat hij vertelde over-eenkomt met datgene wat men hemwilde doen vertellen. Dat lijkt niethet geval te zijn. Hoewel Lincoln hetzelf niet schijnt te begrijpen, lijkt zijnobsessie met pentagrammen pre-cies dat pad geweest te zijn, waar-door de “Priorij”, zijn manipulatoren,besloten dat hun “reclame” via an-dere kanalen naar buiten gebrachtmoest worden. Lincoln, de gemani-puleerde, toont in de boek duidelijkaan dat hij niet van de aller slimsteis. Het is echter wel een opwinden-de en opzienbarende terugblik ophoe het mysterie ontstond. Uiteinde-lijk besluit je dat de manipulatiewaar in de X-Files zoveel sprakevan is, in dit geval daadwerkelijkplaatsvond.

Burton L. Mack. Wie schreven hetNieuwe Testament werkelijk? Fei-ten, mythen en motieven. Deventer:Ankh-Hermes, 1997.

Het Nieuwe Testament verhaalt water gebeurde rond Jezus, die aanbe-den werd als de zoon van God. Zijnverhaal vormde de westerse be-schaving de voorbije tweeduizendjaar. Toch is er geen “verhaal”. Erwordt veronderstelt dat de vierevangelisten putten uit een origineelverhaal, wat men “Q” noemt, voorQuelle, bron. Waarom dat oorspron-kelijk verhaal verdwenen is, wordtnooit in vraag gesteld. Ook niet in ditboek, dat zich toelegt op een iets la-ter feit: de omvorming van de evan-geliën. Jezus stichtte het Christendom niet.Tussen zijn kruisiging en de grotedoorbraak van het Christendom inde vierde eeuw transformeerde hetChristendom zich van een kleinegroepering met weinig uitstraling toteen ware wereldmacht. De vierevangeliën moesten dan ook vaakherschreven worden en aangepastworden, zodat ze meer mensenzouden kunnen aanspreken en hente overhalen om het christelijke ge-loof te volgen. Vaak werd er dan ookeen loopje genomen met de reali-teit. De feiten werden van secundairbelang; de evangeliën werden eenmanifest om de mensen te overtui-gen en te overhalen. Uiteindelijkbleek iedereen echter opgezadeldmet een christelijke mythe. In deze niet al te opzienbarendestudie tracht Mack de ware leer vanJezus te achterhalen door door hetrookscherm te prikken dat in devierde eeuw werd opgehangen. Hijduidt aan wie diegenen waren diede “boodschap” omvormden en ver-vormden en waarschuwt eindelijkdat we een onderscheid moetenmaken tussen de christelijke mythezoals die gecreëerd werd en de“christelijke leer” zoals die ooit be-stond, maar ondertussen verlorenschijnt te zijn. In een tijdperk waarin

Alexandria

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 38

Page 19: Frontier Magazine 4.2 1998

Frontier 2000 4.2 39

de figuur van Jezus nog steeds aan-zet tot sensatie en soms “heiligeoorlogen”, moet een duidelijk onder-scheid gemaakt worden tussen my-the en realiteit. Die grens trachtMack te trekken.

Chris Morton & Ceri Louise Tho-mas. The Mystery of the CrystalSkulls. Unlocking the Secrets of thepast, present and future... London:Thorsons, 1997.

Dit boek vloeit voort uit een BBC-re-portage die de interesse van de au-teurs en programmamakers aan-wakkerde. Morton en Thomas reis-den de hele wereld af, op zoek naarkristallen schedels. Vrijwel alleschedels die bekend zijn kregen zete zien. Ook de verhalen daarmeeverbonden konden ze optekenen.Zo luisterden zowel naar “newagers” die allerlei ceremonieën hiel-den voor en met een schedel alsnaar de wetenschappers die deschedels trachtten te onderzoeken.Uiteindelijk krijg je een bijzondergrondige analyse van het “mysteriekristallen schedel”. Maar een duide-lijke oplossing wordt niet naar vorengeschoven. Daarvoor schijnt de tijdnog niet genoeg rijp te zijn. Het is immers zo dat men aanneemtdat de schedels dateren uit de tijdvan de Azteken. Maar wetenschap-pers weten dat de schedel even-eens bijzonder recent zou kunnenzijn. Er is zelfs enig bewijsmateriaalterug te vinden dat stelt dat eind vo-rige eeuw bepaalde schedels inDuitsland gemaakt werden en ver-volgens als antieke schedels ver-kocht werden. Ook over de befaam-de Mitchell-Hedges schedel gaanallerlei geruchten als zou die vrij re-cent gemaakt zijn. Maar het bewijs-

materiaal is nooit sluitend. Aan deandere kant zijn er de “new agers”,die menen dat de schedels van At-lantis of een buitenaardse bescha-ving afkomstig zijn. Maar die heb-ben evenmin bewijsmateriaal voorhun stelling. Tenslotte blijft men al-leen met de schedels achter. En dielijken, zo stellen bepaalde eige-naars, af en toe “vreemde zaken” tedoen. Ze zouden een soort van“psychische kanalen” zijn, zoalsmen in de middeleeuwen in water ofeen kristallen bol staarde, om zo vi-sioenen op te wekken. Zouden dezeschedels een Zuid-Amerikaanseweergave zijn van dergelijke kristal-len bollen? Dat lijkt niet geheel on-waarschijnlijk. Misschien verklaarthet eveneens de “visioenen” van denew agers, die dan wel niet berus-ten op de feitelijke waarheid, maardie menen dat de schedel “spreekt”en hen over zijn verleden inwijdt.Hoewel het dus geen definitief ant-woord kan geven, is het een boei-end en grondig in kaart brengen vanhet fenomeen.

Video

The X Files. File 9: Redux. Met: Da-vid Duchovny, Gillian Anderson &Mitch Pileggi. Script: Chris Carter.Regisseurs: R.W. Goodwin en KimManners. 134 minuten.

Ze hebben het opnieuw gedaan. Demakers van de serie zijn er opnieuwin geslaagd om een tipje van desluier op te lichten... om vervolgensde kijker duidelijk te maken dat dat-

gene wat zich daarachter bevindtonnoemlijk veel groter is dan die kij-ker meende te zien.Redux begint met de verklaring vanScully dat Mulder zelfmoord ge-pleegd heeft en dat jarenlang Mul-der en Scully beetgenomen zijn.Een contact binnen het Departmentof Defense stelt dat de laatste ont-dekking van Mulder, een buiten-aards wezen, doelbewuste mislei-ding is om de mythe van de buiten-aardse wezens te verspreiden: Mul-der is een pion, niet om de waarheidvan het UFO-fenomeen naar buitente brengen, maar om de mensenom de tuin te leiden, hen te laten ge-loven dat UFO’s werkelijk bestaan,terwijl het gaat om vreselijke experi-menten van de Amerikaanse over-heid op haar eigen burgers. Redux eindigt met de vaststellingdat dit inderdaad mogelijk is. Maardat de waarheid in elk geval niet zoeenvoudig is. Mulder ziet zijn zus te-rug, leert wie zijn echte vader is.“Cancerman” wordt vermoord, maarMulder haalt zijn eerste ware slagthuis door een van de grote manipu-latoren achter de schermen aan teduiden. 130 minuten kijkgenot, 130minuten die zeker tot de beste X Fi-les gerekend moet worden die ooitgetoond werd. ∞

Bezoek onze website

http://www.f-s-f.com

Daar vindt u alle laatsteinformatie over

Frontier 2000,

nieuwe boeken,

interessante informatie

en links naar andereinteressante webpagina’s

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 39

Page 20: Frontier Magazine 4.2 1998

40

Eéntje verder ...Frontier 4.3

Is Area 51 verhuisd?Area 51, Amerika’s meest ge-heime basis, zou niet langer be-staan. Althans: de bemanningwerd elders gehuisvest. Waarprecies, dat wordt ons verteld.Bovendien blijkt dat Engelandook zijn geheime basis heeft.

De Grote Piramide: vrijeenergie apparaat?Is het mogelijk dat de Grote Pi-ramide niet de tombe van eenfarao was, maar een apparaatom bijzondere energieën op tewekken?

De Ark van Noach ontdekt? Aan de hand van de zoektochtnaar een verloren stad, Naxu-an, meent men de Ark van No-ach teruggevonden te hebben.

Vrije energie en UFO’sAan de hand van de allernieuw-ste bevindingen in de fysica envrij energie technieken, wordteen methode ontwikkeld waar-door ruimtereizen over grote af-standen heen gemakkelijkerzou kunnen verlopen.

Een andere kijk op de maanJim Marrs zet de feiten op eenrijtje over onze maan en komttot de mogelijkheid dat deze sa-telliet in een ver verleden daardoelbewust ”gestationeerd”werd.

ZeespiegelstijgingVolgens leraar T. Jonkhoff zalde zeespiegelstijging niet over100 jaar, maar reeds binnen 10jaar een feit zijn, waardoor gro-te delen van ons land onder wa-ter zal komen te staan.

Elementair NieuwsProfessor Beijns meent eennieuwe technologie ontwikkeldte hebben.

Agenda

Gizagate (Quest for Knowledge Convention 1998)Londen, 28-29 maart 1998info: +44/1829-770880sprekers: Zawi Hawass, John Anthony West, GrahamHancock, Operation Hermes e.a.

Codes uit een andere dimensie; GraancirkelconferentieOibibio, Amsterdam, zaterdag 18 april 1998info Oibibio: 020-5539355sprekers: Nancy Talbott, Robert van den Broeke, RudiKlijnstra, Peter Toonen, Sandra Steverink, Bert Jansen enWilly Drost.

De 12e planeet, UFO’s boven DeldenNatuurmuseum, Enschede, zaterdag 15 april 1998info UFO Werkgroep Nederland: 053-4339363sprekers: Evert Poorterman en Jan Dijkslag

Fortean Unconvention 98Londen, 25/26 april 1998sprekers: Clive Prince en Lynn Picknett, Lionel Fanthorpe,Brian Eno, Robin Ramsay e.a.

Workshop “Flower of Life”Waterdrager, Groningen, 21 t/m 24 mei & 30,31 mei en 1 juni1998info Saskia Bosman: 010-4743853

Tilburg, 3 t/m 5 juli & 10 t/m 12 juli 1998 of 17 t/m 19 juli & 24t/m 26 juli 1998info Donna Kleipool: 013-4674442

Leeuwarden, 21 t/m 23 maart & 28 t/m 29 maart 1998Twello, 15 t/m 21 juni 1998info Tom de Winter: 026-3390743

Glastonbury SymposiumInvestigating Crop Circles & Signs of our TimesGlastonbury, Somerset (UK), 24-26 juli 1998info R. Pargeter, +44/1934-713180

Dossier XGepresenteerd door Theo Paijmans

1395 AM (Talkradio)Iedere zondag van 14-17 uur

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina 40

Page 21: Frontier Magazine 4.2 1998

Verleg

samen met ons

de grenzen

van onze kennis

Wilt u niets missen over die onderwerpen die markante invloeden kunnen hebben op detoekomstige wetenschap of religie? Wordt dan abonnee! Zo wordt de wereld van hetonpeilbare tweemaandelijks bij u thuis gebracht.

Jaarabonnement (zes nummers)

Nederland: f 34.95 België: 635 Bfr.

Twee jaar abonnement: f 60,- / 1195 Bfr.

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Land: Tel.: Fax:

Ik heb overgemaakt op girorekeningnummer 7231599 of ABN-AMROrekeningnummer 40.78.98.417 of (voor België) 413-9226371-79 of stuur Eurocheque/Girobetaalkaart naar ondervermeld adres. Wij aanvaarden eveneens VISA en MasterCard.Kaartnummer: Vervaldatum:

Handtekening:

Ik wil dat mijn abonnement aanvangt met nummer:

Postbus 372, 8250 AJ Dronten, NederlandTel. 0321-380558, Fax 0321-318892, Email [email protected]

Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, BelgiëTel. / Fax 03/777.66.57, Email [email protected]

Inhoud vorige nummers����������������� �� �������������������������� ���� ������������������������������� ���

�����!"��" ������#�"���$�%�"&������&�"'���(")�� ����*��")���!"��"������")�������"��+������'"�����,��������-� ���.

������/��"������������������� ��'�/����0����1��0���"���2��""��"���#34����4������5�&���+������'"�����,��������-� ���.

��6���4� ���"����4�����789:&�����0���������'� �����;�"������&�� ����2��""��"������#����")���� �������*��

��<���2�������&�")������� "�:;�:7��789:�������"�����"�5� ��� �� ����� �"�������0�����:�:#�=�����2��""��"��

����������>���/���������"��"������2��"":�"���9��"&�����789:������� ����*�'��"������5�� ������:2�"�?

���������#34����789:�����"�"������������&"����������������*��'�"�����4�����"���*������ �����������'������/�

����������&����@:8"����A����%����"����� ��#�"�����/�B����"�� ��"���54�"���"����"�C�2��""D��&��������� ���� �

��

��6���>������� ��''����B"����0�"&���E���'D��������� ��%����"�F���B"%��������A��� ���� ��/��������"�����"���

��<���/���"�� &���;" �'����E*�������"� C��!������ �"�����%����"���9� ������ ��� ����������������4����"�

!"����� ����

�����3�'�����G'���789:/�������4���"��"��4����"&C�5'�"���:789:�������"����E�%'����������4���"��

>��&"����" ��

6����5� ��� ������&"��������������$�"� ���2�"����E����"���� ��E�������!�"������ ��#�������")��� ")��/G:��:''"����

6����!"��" ���"��5"���:H��� C��3� "�����������"���� ��&���&��������>��"��8����")������2"�"��:&����&�"�

6�6��>���"��������������>�����!"��" ���/��%�3�� �789:&�����/���2&������ ��*��'�"�����A���#�"����� �E�"��

6�<��A���B�����������0������*���"��&���E ���#%&���-� ��������789:�������"��

6����5� ��� ������&"������(���� �� �$"�&"�� � A�'�"����>�����!"��" ��� ������D�>�����789D���������<I�

�"��D�

6������"�����"�������789D���>�������%����&�������'���/�"�/� ����#�"&����3����E�����

���&"������"�����I

<����$��"���789:&����� ���������")��&� ��� �"���� �������"��4�������#����������"��9� ��" ��789D�����G����

D4�&�� �"���� ��� "�'���

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina cov3

Page 22: Frontier Magazine 4.2 1998

ƒ 79,90, inclusief verzendkosten

Aarzel niet om deze fantastische CD-ROM in huis te halen.

Een ware UFO-ervaring!

Te bestellen bij Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, 8250 AJ Dronten,

Tel. 0321-380558, Fax 0321-318892, Email: [email protected]

Fr0402_2009.qxd 09-06-2009 15:26 Pagina cov4