Download - De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Transcript
Page 1: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

DeSmetCindyElearningday‐28/03/11

DeELO:administra<ehulpjeofleeromgeving?

Page 2: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

About •  LectormediaHogeschoolGent,LerarenopleidingLedeganck

•  Ph.D.‐studentUniversiteitGentvakgroeponderwijskunde,

•  DitonderzoekwerdgefinancierddoorhetOnderzoeksfondsvandeHogeschoolGent.

Page 3: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

@drsmeRy

Page 4: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

www.slideshare.net/sme/y

Page 5: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

5

Dezepresenta<eisonderworpenaandeCrea<veCommonsovereenkomst:

Naamsvermelding‐NietCommercieel‐GelijkDelen

Page 6: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Onderzoek •  Studie1:surveyonderzoeknaardeaccepta<evandeleerkrachtsecundaironderwijsopdeELO,alsookzijnvisieopelogebruik.

•  Studie2:effectonderzoeknaarhetgebruikvanleerpadenbinnendeELO:leerwinstbijleerlingenenervaringenvandeleerkracht

Page 7: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

DeELO

Page 8: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Bron:Deltaini<a<ve

Page 9: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

SurveyOnderzoek

Deleerkrachtverklaart

Page 10: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

n=376

Page 11: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Pleaseciteas/citeerals:

DeSmet,C.,&Schellens,T.(2009).ELO’sinhetVlaamssecundaironderwijs:nieuwofalweerachterhaald.Advies&Educa<e,26,12–14.

Page 12: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Surveygegevens

•  Vlaamseleerkrachtensecundaironderwijs.•  ELO:ins<tu<oneleleeromgeving

•  57,3%vanderespondentenwarenvrouwen,dichtbij61,5%totalepopula<e.

•  Leerkrachtenzijntussen22en61jaaroud,gemiddeld40jaar.

•  Tussende1en42jaarervaring,meteengemiddeldevan15jaar.

Page 13: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

DeELOinVlaanderen

Page 14: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Secundaironderwijs

1)  Vragenlijst20092)  OnderwijsneRen

Page 15: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Universiteit

1)  Data:viadeofficiëlestudentenaantallen2009endeVlaamseassocia<esvanhogescholenenuniversiteiten

2) “Branded”ELO’sgebruikelijk

Page 16: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Hogescholen

Page 17: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

BuitendeELO

Secundaironderwijs:•  69%gebruiktdigitaalleermateriaaldathij/zijgevondenheeiophetinternet(viaKlasCement.net,viaGoogle)

•  52%gebruiktinternetdienstenentoepassingenbuitendeELO(wikispaces.com,weblogsoiware,Googledocuments,Facebook,Netlog….)

Page 18: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

DeleerkrachtinVlaanderen

Page 19: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

ErvaringmetdeELO

Geenervaring 19%1jaar 10%2jaar 24%3jaar 22%4jaar 20%5jaarofmeer 15%

Page 20: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

19%

Page 21: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

15%

Page 22: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Blackboard:1997

Moodle:1999

Page 23: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Vaardigheden

Technischvoldoende:69%

Technischonvoldoende:14%

Didac<schonvoldoende:47%

Page 24: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Beleid

57%heeigeenideewaarhij/zijzichkanbijscholen

79%krijgtgeenduidelijkerichtlijnenopschooloverhoedeelogebruiktkan/moetworden

Page 25: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Func<onerenvandeELO

Tevreden:45%

Ontevreden:20%

Geenmening:35%

Page 26: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Vaststellingen:– DeELOisgeennieuwetechnologie,maardatweerspiegeltzichnietindeervaring.

– DeELOisalomaanwezig,maareendeelvandeleerkrachtenvaltnogsteedsuitdeboot.

– Deleerkrachtheeivertrouweninzijntechnischevaardigheden,maarhetdidac<schinzeRenvandeELOiseenaandachtspunt.

– Deleerkrachtweetniethoeenwaarhij/zijzichkanbijscholen.

– Erisgeenduidelijkbeleid.

Page 27: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

ELOengebruik

Page 28: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

SurveyOnderzoek

Deleerkrachtverklaard

Page 29: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

n=505

Page 30: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Pleaseciteas/citeerals:

DeSmet,C.,Bourgonjon,J.,DeWever,B.,Schellens,T.&Valcke,M.Secondaryschoolteachers’instruc<onaluseoflearningmanagementsystems.Interna<onaltechnologyEduca<onandDevelopmentConference.7th‐9thofMarch,2011,Valencia,Spain.

Page 31: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Hetenegebruikishetandereniet2

A/I %

DocumentenopeenELOplaatsen A 82%

Aankondigingen/berichtenplaatsen A 75%

Oefeningenopladen/publiceren A 51%

Studententakenlatenindienen A 51%

Toetsenmodule(Curios,WinToets) I 18%

Chat I 9%

Hetleerpad I 27%

Forum I 27%

Wiki I 25%

A=administra<ef,I=interac<ef;ervaring≥1(%)

Page 32: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Gebruiksgemak(PEOU)

Bruikbaarheid(PU)

Gebruik

TechnologieAccepta<eModel(TAM)

1) Overtuiging2)  Zelf‐gerapporteerdgebruik3)  Verklaren:40%

Page 33: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Bruikbaarheid(PU) Gebruik

Meerervaring

Page 34: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Gebruiksgemak(PEOU)

Bruikbaarheid(PU)

Gebruik

Impactvananderen

Belangrijkeanderen

Page 35: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Aandachtspunten

•  BeginnendeELO‐gebruikersvindengebruiksgemakhetbelangrijkste.

•  NaarmatemenmeerervaringheeimetdeELO,moetdezevooralbruikbaar(nuug)zijn.

•  OndersteuningbijhetgebruikvandeELOisvoorelkegebruikerbelangrijk,zowelwatgebruiksgemakalsbruikbaarheidbetrei,voorbeginnersenvoormeerervarengebruikers.

Page 36: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Aandachtspunten

•  Administra<efgebruikiseenvoorlopervoorinterac<efgebruik.

•  Wanneermeninterac<efgebruikwenst,danmoetmenzekeraandachtbestedenaandebruikbaarheid.

Page 37: De ELO: administratief hulpje of leeromgeving?

Contact • MijnprofielpaginaHogeschoolGent• MijnprofielpaginaUniversiteitGent

•  hRp://twiRer.com/drsmeRy

•  hRp://www.edublogs.be/•  hRp://www.slideshare.net/smeRy