Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

17
Checklist ELO kiezen in het MBO 88 vragen die u zou moeten stellen bij de selectie of aanbesteding voor een nieuwe digitale leeromgeving Versie 1.0 - november 2015

Transcript of Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

Page 1: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

Checklist ELO kiezen in het MBO

88 vragen die u zou moeten stellen bij de selectie of aanbesteding voor een nieuwe digitale leeromgeving

Ve

rsie 1

.0 -

no

vem

be

r 20

15

Page 2: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

Checklist ELO kiezen in het MBO

De ELO (elektronische leeromgeving) is een onmisbare tool geworden in het MBO om modern,

digitaal onderwijs te geven. De leeromgeving ondersteunt docenten bij het plannen en beheren van

hun (opleidings)vakken, bronnen, materialen, opdrachten en beoordelingen. Bovendien biedt het

studenten een centrale plek waar ze overzichtelijk al hun bronnen en materialen, leerproces en

voortgang kunnen vinden. Maar alleen als het platform goed wordt ingezet – en dat begint al bij het

selecteren van de juiste ELO.

CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

2

Page 3: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

Als u een nieuwe of andere ELO gaat kiezen voor uw onderwijs-

instelling, gaat u niet over één nacht ijs. Er zijn immers allerlei

factoren die een rol spelen, er gaat behoorlijk wat tijd en geld

mee gemoeid, en de uitkomst heeft effect op veel betrokkenen

in uw organisatie. Daarnaast worden in het MBO steeds vaker

aanbestedingen uitgeschreven voor de keuze van een ELO – een

gecompliceerd traject waar niet iedere school ervaring mee

heeft.

Om het keuzeproces wat makkelijker te maken voor u, hebben we een

checklist opgesteld met concrete vragen die u niet alleen helpen om

inzicht te krijgen in uw eigen wensen en eisen, maar ook om diverse

ELO-leveranciers objectief met elkaar te kunnen vergelijken.

3CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Page 4: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

1. Doelen,

standaardfuncties en

uitbreidingen

Wat zijn de doelen en ambities van de school over 1 jaar, 3 jaar en 5 jaar?

Welke veranderingen zitten eraan te komen op het gebied van interne organisatie,

kwalificatiestructuur, keuzedelen, examinering en ICT-mogelijkheden?

Welke functionaliteiten moet de ELO hebben om binnen deze plannen te passen?

Welke functionaliteiten van de ELO worden momenteel (het meest) gebruikt?

Passen het huidige gebruik en de nog niet benutte mogelijkheden van de ELO

binnen de doelstellingen?

Bevat de ELO standaard een breed basispakket aan functies, of moet ieder

onderdeel apart aangeschaft worden?

Welke uitbreidingen ‘van de plank’ zijn er mogelijk?

Welke systemen en applicaties van derde partijen kunnen gekoppeld worden aan

de ELO? Hoe ziet dat eruit (deels gekoppeld of volledig geïntegreerd)?

Mist de ELO wenselijke functionaliteit? Zo ja, zijn er al plannen bij de leverancier om

dit te ontwikkelen?

Is het nodig om functionaliteit op maat te laten maken voor uw school?

De keuze voor een ELO wordt natuurlijk

voor het grootste gedeelte bepaald door

de functionaliteit – wat kun je er precies

mee?

Een belangrijke tip is om éérst na te denken wat

de lange termijn doelen van de school zijn, en

hoe dat doorvertaald moet worden naar de ELO.

Zo raakt u niet overweldigd door een scala aan

mogelijkheden en opties, maar kunt u focussen

op de keuze van het beste middel om die doelen

te bereiken.

4CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Page 5: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

2. Lesplanning en leerdoelen

Roosters, lesplanning, competenties en hun plek binnen het curriculum volgens Triple A: er is veel

organisatie voor nodig voor er daadwerkelijk begonnen kan worden met lesgeven. Door de

veranderingen in kwalificatiedossiers en keuzedelen loopt u het gevaar dat er een wildgroei aan

software, platformen en communicatiekanalen ontstaat. Onderzoek daarom welke ELO voor uw

school het beste kan dienen als dé centrale plek waar alles rondom leren samenkomt.

5CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Page 6: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

2. Lesplanning en leerdoelen

Heeft de ELO een gebruiksvriendelijke studiewijzer of lesplanner?

Welke onderdelen kunnen hierin opgenomen worden?

Heeft iedere gebruiker zijn eigen agenda binnen de ELO? Kunnen ze

hun rooster hierin zien? Kan de agenda gekoppeld worden met

bijvoorbeeld een Google of Outlook agenda?

Is het mogelijk om dashboards te maken waarin de belangrijkste

informatie over de opleiding, vakken, BPV, of individuele student

overzichtelijk te vinden is?

Kunnen er individuele leerplannen gemaakt worden binnen de ELO?

Welke opties heeft de ELO voor het maken van sjablonen? Kunnen

deze gemakkelijk gekopieerd en hergebruikt worden?

Biedt de ELO de mogelijkheid om leerdoelen en competenties uit de

kwalificatiedossiers te gebruiken?

Staan deze al klaar in een bibliotheek? Hoe is dit georganiseerd

(opleiding, keuzedelen)?

Kunnen er ook leerdoelen geïmporteerd worden, of eigengemaakte

doelen toegevoegd worden?

Aan welke onderdelen kunnen leerdoelen gekoppeld worden?

Hoe kan er gerapporteerd worden op basis van kwalificaties en

competenties?

Is er ook een vakoverstijgende analyse mogelijk?

6CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Page 7: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

3. Digitaal lesmateriaal en

content

Welke soorten leermiddelen kunnen gebruikt worden in de ELO? En welke

formaten/indelingen niet?

Vanuit welke bronnen kan content geüpload of geïmporteerd worden (Dropbox,

Google Drive, OneDrive)? Hoe werkt dat?

Kan multimediale content gemakkelijk ingevoegd worden (bijv. afbeeldingen,

YouTube video’s, podcasts, Google Maps, etc.)?

Kunnen docenten leermiddelen en andere bestanden gemakkelijk onderling delen?

En leerlingen?

Kunnen docenten zelf leermiddelen ontwikkelen in de ELO? Zo ja, welke soort

leermiddelen?

Kunnen alle soorten leermiddelen (van uitgeverijen, open leermiddelen, zelf

ontwikkelde leermiddelen) met elkaar gebruikt en gearrangeerd worden?

Is er een bibliotheek waarin alle leermiddelen van de school opgeslagen worden?

Kunnen materialen gemetadateerd en gedeeld worden? Of moet alle content

steeds opnieuw geüpload worden?

Biedt de ELO automatisch suggesties voor lesmateriaal op basis van de eerdere

resultaten of leervoorkeuren van studenten?

Docenten gebruiken steeds vaker digitale

leermiddelen in hun lessen. Digitale

leermiddelen zijn herbruikbaar,

aanpasbaar, eenvoudig onder studenten

te verspreiden en bovendien gemakkelijk

te delen met andere docenten.

U wilt niet gebonden zijn aan één bepaalde

methode, maar wel grip houden op alle

verschillende bronnen. Zoek een ELO die u de

vrijheid biedt om naar eigen inzicht

lesmaterialen en leeractiviteiten te arrangeren.

7CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Page 8: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

4. Communicatie en

samenwerking

Is er in de ELO een intern berichtensysteem? Kan dit gekoppeld worden aan

bestaande e-mailsystemen en -accounts?

Kunnen externe personen (bijv. praktijkdocenten, stagebegeleiders) toegang krijgen

tot bepaalde onderdelen van de ELO die interessant zijn voor hen, zoals een BPV-

verslag?

Hebben ouders toegang tot de ELO? Zien zij alleen basisinformatie (bijv. rooster en

lessen) of kunnen zij dieper kijken (bijv. lesmateriaal, opdrachten)?

Is er een ingebouwde tool voor videoconferenties? Of is er mogelijkheid om tools

van derden te integreren?

Zijn er vakoverstijgende projectruimtes waar leerlingen kunnen samenwerken?

Is het mogelijk dat leerlingen ieder vanaf hun eigen device samenwerken aan één

bepaalde opdracht?

Is het mogelijk om discussies in te richten binnen een vak?

Kunnen leerlingen binnen de ELO samenwerken met leerlingen van andere

scholen?

Leerlingen werken niet alleen in de klas

samen, maar ook online. Bij voorkeur in

een besloten omgeving waar al het werk

toch voor iedereen beschikbaar is – zelfs

als ze stage lopen.

Een goede communicatie tussen docenten,

mentoren, LOB’ers, extern begeleiders en

leerlingen is cruciaal voor een positieve

leerervaring. De ELO is het aangewezen middel

om dit te faciliteren – er is inmiddels misschien al

meer mogelijk dan u zou verwachten.

8CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Page 9: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

5. Toetsen en beoordeling

Veel MBO-scholen maken gebruik van een extern programma om toetsen of andersoortige

beoordelingen af te nemen bij hun studenten. Maar er zijn ELO’s die standaard beschikken over

ingebouwde modules voor formatief en summatief toetsen. Het loont om eens goed onder de loep

te nemen wat u op het gebied van examinering precies nodig hebt – en welke rol de ELO hierin kan

vervullen.

9CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Page 10: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

5. Toetsen en beoordeling

Beschikt de ELO over een uitgebreide toetsfunctie? Kan deze

ingezet worden voor zowel formatieve als summatieve evaluatie?

Kan de docent zelf toetsen en toetsvragen maken, en/of kunnen

toetsen geüpload worden vanuit een bestand?

Is er een databank waarin docenten hun vragen kunnen opslaan en

hergebruiken? Kan dit gemetadateerd worden?

Kunnen de toetsen automatisch worden nagekeken en beoordeeld?

Is het mogelijk om toetssoftware van een externe partij te koppelen?

Beschikt de ELO over een ingebouwde portfoliofunctie (bijv. voor

reflectie of stageverslagen)?

Kunnen er in de ELO rubrics gemaakt worden? Kunnen leerlingen

hiermee zichzelf en elkaar beoordelen (360º feedback)?

Welke andere beoordelingsvormen zijn mogelijk in de ELO?

Is het mogelijk om activiteiten die buiten de ELO om plaatsvinden

op te nemen en te beoordelen (bijv. snuffelstage, bedrijfsbezoeken)?

In welke vorm kunnen antwoorden ingeleverd worden (alleen als

document, of ook video, audio, blog, enquête, etc.)?

Kan de vakdocent zien welke student welke taak heeft uitgevoerd?

Op welke andere manieren kunnen docenten, mentoren, LOB’ers en

andere betrokkenen de voortgang monitoren?

Kan een beoordeling gekoppeld worden aan leerdoelen of

competenties?

Kunnen er rapportages gemaakt worden van de resultaten op

individueel niveau en groepsniveau? Kan dit ook vakoverstijgend?

Is het mogelijk om certificaten te maken in de ELO?

10CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Page 11: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

6. Gebruiksvriendelijkheid

en toegankelijkheid

Is het gebruik van de leeromgeving vrij intuïtief, of hebben alle doelgroepen eerst

een uitgebreide training nodig?

Hoe is de navigatie opgebouwd? Is het overzichtelijk en heeft het een logische

indeling?

Kennen uw studenten de ELO al vanuit het vmbo, zodat ze direct van start kunnen?

Is de ELO ook te gebruiken door studenten die minder goed kunnen lezen, of die

andere visuele problemen hebben?

Is de ELO beschikbaar in de door u gewenste taal of talen?

Is de ELO te gebruiken op alle soorten en merken apparaten (computers, laptops,

tablets, mobiele telefoons)? En in alle browsers?

Zijn alle functies volledig beschikbaar via alle apparaten? Is het gebaseerd op

responsive web design?

Is er een mobiele app? Is deze gratis of betaald? Welke functies biedt de app?

Is de ELO 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar?

Welke uptime wordt beloofd en is deze ook bewezen en gegarandeerd?

Hoeveel gebruikers kunnen probleemloos tegelijkertijd werken in de ELO?

De ELO kan pas een succes worden als

mensen het systeem daadwerkelijk

gebruiken. Daarvoor moet de ELO

gebruiksvriendelijk zijn voor alle

gebruikers (met alle niveaus van ICT-

kennis), en het moet te allen tijde

beschikbaar zijn.

11CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Page 12: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

7. Configuratie en veiligheid

Twee facetten waar bij het kiezen van een ELO niet altijd rekening mee gehouden wordt – maar waar

tijdens het gebruik wél ergernis over kan ontstaan – zijn de veiligheid en configuratiemogelijkheden.

Het systeem moet passen bij de manier waarop u het (beroeps)onderwijs wil vormgeven en

persoonlijke informatie moet veilig opgeslagen zijn, maar de leeromgeving moet ook mee kunnen

groeien met veranderingen in de toekomst.

12CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Page 13: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

7. Configuratie en veiligheid

Biedt de ELO voldoende flexibiliteit om zelf de indeling te bepalen?

Wat kan er aangepast worden in de uitstraling (‘skin’) zodat het in lijn

is met de huisstijl van de school (bijv. logo, kleuren)?

Kunnen functies gemakkelijk door de beheerder geconfigureerd

worden? Op welk niveau (leerjaar, klas, individuele student)?

Is het mogelijk om voor alle betrokkenen bij het onderwijs specifieke

rollen en rechten in te stellen (beheerder, docent, student, mentor,

decaan, ouder, extern begeleider, etc.)? Tot op welk niveau?

Wat zijn de mogelijkheden als er een groei komt in aantal

gebruikers, functionaliteit en content?

Is het cloud based software (Software as a Service), of moet u zelf

nog aan de slag om hardware te kopen en te onderhouden?

Hoe vaak per jaar zijn er software-updates? Gaat dat gepaard met

downtime of niet? Moet u voor, tijdens of na de updates zelf acties

uitvoeren of gaat alles vanzelf?

Wat is de reactietijd van de servers?

Met welke technische specificaties werkt de ELO (IMS ES, API’s,

SCORM, QTI, etc.)?

Met welke andere software en systemen kan de ELO koppelen of

communiceren?

Is er Single Sign-On mogelijk (met bijv. schoolnetwerk,

administratiesysteem, roosterpakket, plagiaatcontrole, digitale

content, office web apps (O365), etc.)?

Hoe gaat de ELO om met datastorage? Hoeveel opslag is er mogelijk

en hoe is dit geregeld?

Op welke manieren zijn de fysieke servers en de gegevens in de ELO

beveiligd?

Worden er automatisch back-ups gemaakt van de gegevens? Zo ja,

hoe vaak? Als er per ongeluk zaken verloren gaan op school, hoe

kan de ELO-leverancier helpen dit te herstellen?

13CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Page 14: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

8. Samenwerking en

ondersteuning leverancier

Is de leverancier een bekende naam in het onderwijs in Nederland?

Kan de leverancier voorbeelden of referenties geven van (VMBO- of MBO-)scholen

waar recentelijk de ELO is geïmplementeerd?

Heeft het bedrijf of het product ooit prijzen gewonnen?

Is de organisatie alleen in Nederland actief, of ook in andere landen? Zijn er

mogelijkheden voor internationale samenwerking met andere scholen?

Welke kenmerken zou de ideale samenwerkingspartner voor uw school moeten

hebben (betrouwbaar, deskundig, innovatief, hulpvaardig, open, flexibel, etc.)? In

welke mate voldoen de diverse ELO-leveranciers aan dit beeld?

Hoe is eerder contact tussen uw MBO-instelling en de leverancier ervaren?

Welke vormen van ondersteuning biedt de partij (bijv. projectbegeleiding,

inspiratiesessies, technisch en onderwijskundig advies, trainingen)?

Krijgt u een Nederlands contactpersoon bij de leverancier die uw vaste

aanspreekpunt is voor vragen?

Is er een Nederlandse helpdesk die u kunt bellen of e-mailen? Worden vragen snel

en naar wens afgehandeld?

Zijn er handleidingen beschikbaar (bijv. op papier, als how-to video’s, online

klantenportaal)? Zijn deze gratis en voor iedereen altijd te bereiken?

Wat adviseert de leverancier qua training van onderwijspersoneel om de ELO

optimaal te implementeren? Zijn dit voornamelijk knoppentrainingen of ligt de focus

op onderwijskundige thema’s, doelen en didactiek?

Omdat u een contract voor langere

termijn aangaat met de ELO-leverancier is

het belangrijk om ook goed te kijken naar

de mensen die achter het product zitten.

Kies ervoor om een partnerschap aan te gaan

met een professionele partij die ervaring heeft in

de markt, zowel op het gebied van software als

wat betreft het begeleiden van scholen bij

onderwijskundige vraagstukken.

14CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Page 15: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

Deze checklist is uitvoerig, maar dekt lang niet alles. Zoals gezegd,

het kiezen van een ELO in het MBO is een gecompliceerd proces.

Het belangrijkste advies is daarom om te starten met het stellen

van heel veel vragen. Leg deze lijst voor aan uw medewerkers,

leerlingen, collega-scholen en andere betrokkenen – schaaf bij,

vul aan, en leg het daarna pas voor aan de ELO-leveranciers. Juist

de details maken het grote verschil tussen ELO’s duidelijk.

Het zal zeker lonen om gedegen onderzoek te doen naar de wensen en

mogelijkheden, zodat u uiteindelijk de juiste keuze maakt en de ELO

kiest die u helpt om uw onderwijsambities te bereiken.

Geeft u de voorkeur aan begeleiding van een professionele

partner met jarenlange ervaring in het Nederlandse

onderwijs en een bewezen succesvol leerplatform? Neem

dan contact op met een adviseur van itslearning.

In welke fase van het keuzetraject uw school ook zit, we

helpen u graag verder met het concretiseren van uw

doelen en het maken van een plan van aanpak voor een

succesvolle inzet van de ELO.

15CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Neem contact op

Page 16: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

Ontdek de meerwaarde van itslearning in het MBO

Gestroomlijnd waar het moet

Flexibel en open waar het kan

Eén plek waar lesgeven en leren samenkomen

Gemaakt voor het onderwijs van nu

Intuïtief en gebruiksvriendelijk

16CHECKLIST ELO KIEZEN IN HET MBO

Lees meer op www.itslearning.nl/mbo >

Page 17: Checklist ELO kiezen in het MBO - itslearning

“itslearning is volledig geïntegreerd in ons

onderwijs. Gelukkig is het leerplatform altijd

beschikbaar. Als het uit de lucht zou zijn,

zouden wij ons geen raad weten.”

Gert André

Senior Docent Elektrotechniek Graafschap College