Download - Ampersand februari 2009

Transcript
Page 1: Ampersand februari 2009

ampersandAfGIfTeKAnTooR lUIK X www.cdenv.beLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 9 - FEB 2009

Vers

chijn

t m

aand

elijk

s, b

ehal

ve in

juli

en a

ugus

tus

In actie6

Page 2: Ampersand februari 2009

ZoGeZeGd

De internationale economische crisis treft ons land hard. Als klein land met een open eco-nomie, dat voor 3/4 van zijn nationaal inko-men afhankelijk is van het buitenland, is ons vermogen om een internationale crisis in te dijken beperkt. Toch kiest CD&V ervoor om op alle fronten verantwoordelijkheid te nemen. Concreet willen we twee dingen doen.Ten eerste moeten we de gevolgen van de cri-sis zo goed mogelijk opvangen. Aan de bedrij-ven geven we zoveel mogelijk impulsen. Het federale relanceplan voorziet betalingsuitstel voor bedrijven in moeilijkheden. Dat geeft hen extra financiële zuurstof. Idem voor gerichte lastenverlagingen en een snellere betaling van facturen door de overheid. De Vlaamse rege-ring verruimt de waarborgregeling voor kmo’s, voorziet een fonds voor leningen aan groeiende bedrijven en versterkt het risicokapitaal voor innovatieve bedrijven.Ook getroffen werknemers springen we te hulp, onder meer via het optrekken van de vergoeding voor tijdelijke werkloosheid of door het oprich-ten van een tewerkstellingscel bij elk collectief ontslag. De Vlaamse regering versterkt het acti-veringsbeleid, onder andere via een betere eer-ste opvang van ontslagen werknemers.Ten tweede willen we vooruit kijken. Als de economie wereldwijd terug aantrekt, moet ons land competitief klaarstaan. We moeten hoog inzetten op de hefbomen voor ons concurren-tievermogen: de vorming en opleiding van onze mensen, het bevorderen van een gezonde kapi-taalstructuur van de ondernemingen, inspan-ningen voor een bedrijfsklimaat waarin starters kunnen beginnen en doorgroeiers worden gemotiveerd, stimulansen voor investeringen in innovatie, impulsen voor mensen om aan de slag te gaan en te blijven. Met het project Vlaanderen in Actie geeft de Vlaamse regering het goede voorbeeld. Het wil de troeven van onze regio - het talent van de mensen en de goede ligging van de regio - versterken om Vlaanderen tegen 2020 naar de absolute top van de Europese regio’s te gidsen. Besturen is vooruitkijken.

Marianne ThyssenUw voorzitter

column

Verantwoordelijkheid nemen

Fo

to M

ar

co

Me

rt

en

s

Jonas Van Puymbroeck - 02 238 38 83Luk Vanmaercke, Tom Van den Bergh, Stefaan Deleeck, Marc Paredis, Geert De Kerpel, Greet Gysen, Patrick VerstuyftLinda Meskens - 02 238 38 04Kristel NivelleEddy Janssens - 02 238 38 05Pieter Demeester, Wetstraat 89, 1040 BrusselWetstraat 89, 1040 Brussel, fax 02 238 38 60 - [email protected]

Hoofdredacteur: Redactiecomité:

Adresbestanden: Vormgeving: Postabonnementen: Verantw. uitgever: Re(d)actieadres:

colofon

Ampersand wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier2 3

‘België zal de economische crisis niet overleven zonder nieuwe financieringswet en dus ook niet zonder nieuwe staatshervorming met méér bevoegdheden voor de regio’s. Misschien is dat wel de voornaamste verklaring waarom belangrijke politici als Jo Vandeurzen de overstap naar het Vlaams Parlement maken.’

‘De Vlaamse regering bewijst eens te meer dat ze alert is en in staat om vlug te reageren. Eerst werd de KBC in één nacht in veiligheid gebracht. Nu wordt alles proactief in het werk gesteld om de werkgelegenheid bij Opel Antwerpen te behouden.’

- Eric Donckier in Het Belang van Limburg, 19 februari

- Paul Geudens in Gazet van Antwerpen, 29 januari

‘Er is iets grondig mis met de politici in dit land. Iemand die zijn nek uitsteekt om het delicaatste probleem van de natie op te lossen — de verhouding tussen Vlamingen en Franstaligen — wordt onmiddellijk gehalsrecht als hij niet gauw een akkoord bereikt. In feite zou het tegendeel moeten gebeuren.’

- Luc Van Der Kelen in Het Laatste Nieuws, 17 februari

Page 3: Ampersand februari 2009

3

van de partij

3

Op 16 februari liet minister-president Kris Peeters weten dat de gemeenschapsdialoog voor ons niet meer hoeft, als sommigen niet bereid zijn om de gemaakte afspraken ernstig te nemen. MR en FDF hadden eerder die dag voor de zoveelste keer een cynisch spelletje aan-het-lijntje-houden gespeeld. Genoeg is genoeg.

CD&V geeft staatshervorming niet op

2 3

Nochtans hadden de Franstalige partijen zich uitdrukkelijk geënga-geerd om een ernstige dialoog te voeren en vóór de verkiezingen deelakkoorden te sluiten. Aanvan-kelijk liep de dialoog ook prima. Er werd hard gewerkt, niemand pro-voceerde, iedereen respecteerde de discretie. Er waren geen deadlines, maar er werd niet getreuzeld. Eind november kwam er een ern-stige kink in de kabel: het dossier van de 3 niet-benoemde Franstalige burgemeesters deed de emoties hoog oplaaien. De Franstaligen schortten de dialoog tijdelijk op. Nochtans had dit thema niets met de dialoog te maken. Vooral bij MR-FDF is er daarna nooit meer een ernstige bereidheid geweest om in de dialoog resultaten te boeken.

Stuurlui aan wal

Sommige stuurlui aan wal roepen nu dat CD&V met lege handen

achterblijft. Een Vlaamse volkswijs-heid zegt echter: de afwezigen hebben ongelijk. Aan de kant gaan staan is altijd fout, want je bereikt nooit iets. De schreeuwers vergeten gemakshalve dat ze zelf nog veel minder hebben bereikt. Ze hebben geen enkel alternatief. Niet één keer hebben zij de voorbije maan-den een piste gelanceerd die tot een staatshervorming zou kunnen leiden. Wij hebben tenminste alles geprobeerd, en dat zullen we in de toekomst blijven doen. Opgeven staat niet in ons woor-denboek. Een deel van de Frans-taligen ziet ondertussen wel in dat een staatshervorming nodig is. De geesten rijpen soms traag, maar ze rijpen wel degelijk. In het verleden hebben sommige staatshervormin-gen ook jaren gevergd (over de staatshervorming van 1980 is 6 jaar onderhandeld), maar ze zijn er telkens gekomen onder leiding

van christendemocraten. Altijd met geduld en volharding. Dat zal nu niet anders zijn.

Geen andere keuze

Het geleverde werk is dus niet nutteloos. Er lagen acht zeer concrete dossier klaar: het zoge-naamde ‘eerste pakket’ uit 2008, het grootstedenbeleid, het zeer belangrijke arbeidsmarktbeleid, de regionalisering van aftrekken in de personenbelasting, aspecten van justitie en welzijn, een aantal specifieke zaken zoals openbaar ambt en mariene zones, artikel 195 van de Grondwet, en een aantal hangende dossiers. De staatshervorming moet en zal er komen. Niet enkel omdat ze in ons programma staat, maar ook omdat er nu al 10 jaar lang een consensus is onder alle Vlaamse partijen. Bovendien, en dat is de belangrijkste reden, wordt ons land zonder een staatshervorming steeds meer onbestuurbaar en onbetaalbaar. Vlaanderen is de enige regio die financieel sterk staat. De staatshervorming is een noodzaak waar elke politicus vroeg of laat tegen aan loopt. Dat is finaal de beste garantie dat ze er komt: het kan gewoon niet anders.

CD&V laat de deur op een kier. Vroeg of laat komt er een staatshervorming. Het kan gewoon niet anders.

Page 4: Ampersand februari 2009

44

loop de antwerpse 10 Miles samen met kris Peeters

Vorig jaar liepen 80 CD&V-enthousiastelingen de 20 km door Brussel samen met Kris Peeters. Deze gesmaakte traditie zetten we dit jaar verder met de ‘10 miles’ in Antwerpen op zondag 26 april. Het parcours van de ‘10 miles’ (16 km) met doortocht door de Kennedytunnel is uniek. En ook Kris Peeters loopt zich opnieuw warm. Dit jaar mikt CD&V op 100 lopers en nog eens 100 supporters die de ploeg komen aanmoedigen. Net zoals vorig jaar lopen we voor het goede doel. De opbrengst gaat deze keer naar de ACONCAGUA-expeditie. Een sensibiliseringsactie om de ast-maproblematiek onder de aandacht te brengen en waaraan astmapatiën-ten zullen deelnemen. Mis deze sportieve uitdaging niet en schrijf je in via www.cdenv.be/10miles/inschrijving. Deelnemen kost 14 euro. CD&V zorgt voor de gezamenlijke inschrijving, chips en borstnummers. Als aandenken krijg je een exclusief lopers-T-shirt mee naar huis. Info: Gert Goris, [email protected] of 02 238 38 07

Hoe willen ouderen wonen?

De Schelp van het Vlaams Parlement is op 3 maart het decor voor het Seniorencongres ‘Hoe willen ouderen wonen?’ Met dat congres willen de CD&V-Senioren de aandacht vestigen op de proble-men en hindernissen die senioren ervaren op vlak van wonen. In plaatselijke afdelingen en regio-nale en provinciale samenkomsten werden tal van aspecten bediscus-sieerd: woningaanpassingen in functie van valpreventie, veiligheid in en rond de woning, nieuwe woonvormen voor zorgbehoevende ouderen, zorg op maat voor wie thuis zorg nodig heeft,...Voor de Senioren moeten wonin-gen, woonomgevingen en verzor-gingsinstellingen een veilige thuis zijn. Iedereen droomt van een plek om met familie en vrienden samen te zijn. Iedereen komt graag thuis. Info & inschrijvingen: Cecile Segers, [email protected]

Bedankt voorde zorg!

wonen en zorg

Vrouwen voor een leven in balans

Meer balans in ons leven. We willen het allemaal. Ons goed voelen in ons vel, evenwicht tussen werk en gezin, een goede gezondheid. Bij veel vrou-wen is het evenwicht zoek. Ze com-bineren heel wat taken en vergeten te vaak zichzelf. Ze sporten minder, slapen slechter en worden vatbaar-der voor ziektes en depressies. De oplossing ligt niet in dat pilletje dat dokters beduidend méér voorschrij-ven bij vrouwen dan mannen, maar bij een betere taakverdeling en meer kansen op een gezonde levensstijl. Vrouw & Maatschappij analyseert de gezondheidsverschillen tussen vrou-wen en mannen en doet interessante beleidsvoorstellen. Kom ze mee ontdekken tijdens de marktacties en ‘trap’ zelf je eigen gezondheids-drankje met de ‘Sappentrapper’. De agenda van de marktacties en een balanstest vind je op www.vrouwenmaatschappij.be

Op zaterdag 7 februari vond de eer-ste van vier edities plaats van Kunst in de Senaat, de kunsthappening van de CD&V-Senaatsfractie. In totaal schreven meer dan 2000 mensen

zich in voor het programma. Dat bestaat uit een lezing van Jan Hoet, een rondleiding langs het kunsterf-goed van de Senaat, en een ontmoe-ting met leden van de Senaatsfractie. De volgende edities zijn gepland voor donderdag 26 februari en zater-dag 7 en 21 maart. Meer info op 02 501 75 45. Ter gelegenheid van deze kunsthappenings loopt er op de site van de senaatsfractie een kunstquiz. Surf naar www.cdenvsenaat.be, speel mee en win een prachtig boek. Je vindt er ook een fotoverslag van de happe-nings. Nog meer foto’s op de site van de partij: www.cdenv.be/fototheek.

eerste editie kunsthappening Senaatsfractie groot succes

Jan Hoet kwam voor zijn lezing speciaal uit Duitsland terug, tot grote tenvredenheid van het publiek.

Page 5: Ampersand februari 2009

5

leo tindemans schrijft nogmaals geschiedenis

Op maandag 16 februari vond in het Paleis der Academiën de voorstelling plaats van ‘Een politiek testament. Mijn leven in de tijd’ van CD&V-coryfee Leo Tindemans. Het boek bevat dagboekfragmenten uit de peri-ode dat hij minister van Buitenlandse Betrekkingen was (1981-1989). In zijn inleiding sprak premier Herman Van Rompuy zijn respect uit voor de man die ooit 1 miljoen stemmen haalde. ‘Een politicus moet durven alleen-staan’, zei hij. ‘Gij kon dat.’ Het boek heeft een bijzondere histo-rische en actuele waarde. Voor het eerst publiceert een Belgische politi-cus fragmenten uit zijn dagboek zon-der er iets aan te wijzigen. ‘Een stukje levende geschiedenis’, noemde Leo Tindemans het zelf. Op 86-jarige leef-tijd heeft hij weinig aan charisma en energie moeten inboeten. Zelfs een vervolg sloot hij niet helemaal uit. ‘Maar dat moet ik nog eens bespre-ken met mijn vrouw.’BoekenWeg: Van Uitgeverij Lannoo mogen we vijf exemplaren weggeven van ‘Een politiek testament’ van Leo Tindemans. Om kans te maken hoef je enkel een gele briefkaart te sturen naar Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel. Of mailen naar: [email protected]&V-leden kunnen ‘Een politiek testament. Mijn leven in de tijd’ van Leo Tindemans met een fi kse korting kopen op onze webwinkel. Surf naar www.cdenv.be/webwinkel of contacteer uw regiosecretariaat.

In het Valentijnsweekend van 14 en 15 februari tekenden zo’n 300-tal jongeren in Mechelen present op het JONGCD&V-congres. Met de Vlaamse verkiezingen van 7 juni in het vooruitzicht stond het congres dit jaar helemaal in het teken van onderwijs, het Vlaamse beleidsdo-mein bij uitstek. Daarnaast verkozen de leden ook een nieuwe nationaal voorzitter. Met zo’n 85 procent van de stemmen viel de keuze op Pieter Marechal uit Brugge. Zoals het JONGCD&V past, werd – op de eerste congresdag – op het scherp van de snee gedebatteerd. Het leidde tot een aantal gewaagde stellingen. Zo wil JONGCD&V de vaste benoeming van leerkrachten afgeschaft zien. Jonge, beginnende leerkrachten zijn er al te vaak het slachtoffer van. Als alternatief stelt JONGCD&V voor om de vaste benoeming te vervangen door een contract van onbepaalde duur. Voorts wil JONGCD&V nog meer ruimte voor Frans en Engels in het lager onderwijs. Het zondagprogramma was een stuk luchtiger. Samen met CD&V-voorzitter Marianne Thyssen en minister-president Kris Peeters nam JONGCD&V afscheid van uit-tredend nationaal voorzitter Bert De Brabandere en zijn bureauploeg.

Een minutenlange staande ovatie was hun deel. Vervolgens maakte Marianne Thyssen bekend dat Pieter Marechal de komende 2 jaar de voorzitter van JONGCD&V wordt. Marechal is 26, afkomstig uit Brugge en historicus van opleiding. De afgelopen 2 jaar was hij ondervoor-zitter van JONGCD&V en voorzitter van JONGCD&V Brugge. In Brugge is hij ook OCMW-raadslid. In zijn mai-denspeech beklemtoonde Marechal het belang van een grondige staats-hervorming. ‘Om de concrete pro-blemen van de mensen doelgericht aan te kunnen pakken is vandaag nog steeds, meer dan ooit, nood aan een grondige staatshervorming’, stelde hij. ‘JONGCD&V blijft daarvoor gaan.’ Naast een nieuwe voorzitter verkoos JONGCD&V ook een nieuw nationaal bureau. Als afsluiter van het onderwijscon-gres lanceerde JONGCD&V met een stuntactie zijn campagne voor de Vlaamse verkiezingen. Onder het motto ‘Als je durft’ besteeg kers-vers voorzitter Pieter Marechal een brandladder van 30 meter hoogte. ‘Als je durft’ is natuurlijk geen toevallige slogan. Ook in moeilijke tijden als vandaag is investeren en ondernemen een absolute must om de afspraak met de toekomst niet te missen.

kortjes

De nieuwe JONGCD&V-voorzitter Pieter Marechal neemt afscheid van de oude, Bert De Brabandere. 300 JONGCD&V’ers bedankten hem met een staande ovatie.

JonGcd&V-leden verkiezen Pieter Marechal tot nieuwe voorzitter

Be

lGa

Page 6: Ampersand februari 2009

hoofdartikel

6

Een ondernemende, duurzame en warme samenleving. Zo ziet minister-president Kris Peeters het Vlaanderen van 2020. Twee jaar lang bracht hij met Vlaanderen in Actie alle ‘captains of society’ bijeen. Het doel: een toekomstplan ontwikkelen dat Vlaanderen in 2020 bij de Europese topregio’s brengt. Dat plan is er nu. Het heet Pact 2020, en het is ambitieus, maar haalbaar.

Vlaanderen in Actie stelt meer dan alleen doelstel-lingen. Het schuift ook vijf instrumenten naar voor die nodig zijn om van Vlaanderen een Europese topper te maken. Die vijf doorbraken, zoals ze in het Pact 2020 worden genoemd, zijn de hefbomen om de doelstellin-gen van Vlaanderen in Actie te realiseren.Ook CD&V schaart zich achter Vlaanderen in Actie. Als partij engageren we ons om ervoor te zorgen dat het

niet bij plannen en doelstellingen blijft. We hebben dan ook al het een en ander bewezen: de Vlaamse Re-gering onder leiding van Kris Peeters zal met een uit-stekend bilan naar de kiezer kunnen trekken. Meer dan 95% van het Vlaamse regeerakkoord werd uitgevoerd. We staan klaar om ook de komende maanden en jaren het beste van onszelf te geven, elke dag opnieuw. Hoe, dat leest u op de volgende pagina’s.

Besturen is vooruitzien

Onder impuls van minister-president Kris Peeters werd de oproep Vlaanderen in Actie op-nieuw gelanceerd. Samen met 1200 ‘captains of society’, leiders uit het middenveld en de wetenschap, werd onderzocht hoe Vlaande-ren aansluiting kan vinden bij de kopgroep van Europese regio’s. In vier ateliers werd gefocust op de troeven van onze Vlaamse econo-mie: talent, logistiek en mobiliteit, internationalisering en innovatie.

ScHerP Stellen

Het resultaat is Pact 2020, een plan voor Vlaanderen met visie en ambitie op lange termijn. En dat is hard nodig, zegt Peeters. Zeker in het licht van de financieel-economi-sche crisis. Voor we onze toekomst zelf in handen nemen, moeten we onszelf toch eerst de vraag stellen: welk Vlaanderen willen we?

Het antwoord staat in het Pact 2020: Vlaanderen moet een innova-tiegedreven, ecologisch duurzame en sociaal warme samenleving zijn. De strategie om daartoe te komen richt zich op vijf prioritaire thema’s: meer welvaart en welzijn creëren, zorgen voor een competitieve en duurzame economie, meer mensen aan de slag helpen in meer werk-bare jobs en in gemiddeld lan-gere loopbanen, elke Vlaming een levenskwaliteit van hoog niveau ga-randeren, en dat alles met behulp van efficiënt bestuur.

toPreGio

Kris Peeters gelooft sterk in Vlaan-deren in Actie. ‘Omdat ons plan uitgaat van een duidelijke visie en ambitie. Omdat het einddoel scherp en meetbaar is omschreven. En omdat we het eens zijn over de mid-delen die ons best kunnen helpen

om ons doel te bereiken.’De beste garantie om dit plan effec-tief te realiseren, aldus de minister-president, is de ‘doorbraken’, zoals de vijf hoofddoelstellingen worden genoemd, om te zetten in concrete projectplannen. ‘Met een nauw betrokken nieuwe regering moet het mogelijk zijn om de maatschappe-lijke vernieuwing en het toekomst-gerichte denken waaraan Vlaanderen behoefte heeft, te verankeren. Wer-ken aan een duurzaam en welvarend Vlaanderen moet een mentaliteit, een ingesteldheid worden’, zo zegt Kris Peeters. ‘Met ViA hebben we het ongelooflijke voordeel dat we nu een goed en gedragen plan hebben dat onze economie en samenleving de noodzakelijk boost kan geven. Relance heeft in Vlaanderen beteke-nis, inhoud en richting: ViA, op weg naar een topregio in 2020.’Info: www.vlaandereninactie.be

de vijf doorbraken van cd&V

Page 7: Ampersand februari 2009

hoofdartikel

7

reportageF

oto

nIc

K h

an

ne

s

In de toekomst van Vlaanderen zal de ondernemer een zeer grote rol spelen. Zij zijn het die moeten zorgen voor innovatie, voor interna-tionale groei en voor jobs. ‘In tijden van economische crisis is dat zelfs nog belangrijker’, zegt minister-president Kris Peeters. ‘We hebben meer mensen met zin voor initiatief en visie nodig, zodat we sterker uit deze malaise komen dan we eraan zijn begonnen.‘ Duidelijk is dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan de entre-preneurs van vandaag en morgen. Meer dan alleen innoveren en ex-porteren gaat het om medewerkers bijscholen, aandacht hebben voor diversiteit en duurzaam onderne-men. ‘Onze ondernemers kunnen dit aan als ze echte open ondernemers zijn’, zegt de voormalige gedele-geerd bestuurder van Unizo. Dat houdt in dat ze sterke banden smeden met hoge scholen en universiteiten om nieuwe kennis in hun bedrijf te halen. Op deze manier samenwerken is de essentie van ‘open innovatie’, de centrale actie in de ViA-doorbraak ‘Open ondernemer’. Om die doorbraak mogelijk te maken is vanuit Vlaanderen in Actie het voorstel dat de overheid best een partnerschap aangaat met de

ondernemersorganisaties. Zij zijn perfect geplaatst om op te treden als loket en als begeleiders van de KMO’s.

inVeSterinGSreGerinG

Een overheid moet ervoor zorgen dat de omstandigheden waarin bedrijven werken optimaal zijn. Zo denkt CD&V over economisch be-leid. Dat is precies wat de Vlaamse regering de afgelopen vijf jaar heeft gedaan. Door serieus te investeren in de modernisering en de uitbouw van de Vlaamse infrastructuur. Ook de arbeidsmarkt in Vlaanderen functioneert een pak beter dan vijf jaar geleden, met dank aan ondermeer het jeugdwerkplan, de tewerkstellingspremie en het jobka-naal. ‘Er zijn vandaag meer mensen aan het werk’, zegt Kris Peeters,

‘maar dit maakt ons niet euforisch. Door de economische crisis gaan er veel jobs verloren.’De Vlaamse regering speelde snel in op de veranderende noden en ontwikkelingen. ‘We maakten werk van eenvoudige en effi ciënte struc-turen, ten bate van ondernemers. Door de fusie van het Agentschap Economie en VLAO tot één Agent-schap Ondernemen, is één loket tot stand komen ten dienste van on-dernemers. Deze legislatuur is het wetenschaps- en innovatiebudget sterk verhoogd, een stijging van bijna 300 miljoen euro op minder dan 4 jaar tijd. Deze regering heeft de Vlaamse land- en tuinbouwbe-drijven ook de mogelijkheid gege-ven om opnieuw te groeien, om te moderniseren.’ Ook toen de economische crisis in volle hevigheid uitbarstte, reageer-de de regering snel en effi ciënt. Een actieplan werd goedgekeurd dat het vertrouwen van burgers en ondernemingen terug moet herstellen. In totaal wordt 842 miljoen euro aan middelen voor dit actieplan opzijgezet. ‘De Vlaamse regering zal de stand van zaken rond deze investeringen nauw opvolgen’, verzekert Kris Peeters. ‘Wij houden vandaag permanent de vinger aan de pols van bedrijven en sectoren.’

klaar voor de remonte

open ondernemer

‘Een overheid moet zorgen dat de omstandigheden waarin bedrijven werken optimaal zijn. Dat is precies wat de Vlaamse regering de afgelopen vijf jaar heeft gedaan door serieus te investeren in de Vlaamse infrastructuur.’

KRIS PeeTeRS

De doorbraak ‘Open ondernemer’ biedt een antwoord om in Vlaanderen te komen tot méér en meer vernieuwend en internationaal ondernemerschap. Open innovatie is hiervoor de hefboom.

Page 8: Ampersand februari 2009

8

Fo

to B

ar

t D

ew

ae

le

Dat Vlaanderen over een uitste-kende gezondheidszorg beschikt, is mede dankzij de inspanningen van het middenveld. Zeker de katholie-ke koepel staat nog steeds in voor een uitgebreid net van zorginstel-lingen. Vandaag begeven zich ook steeds meer privé-organisaties op de ‘zorgmarkt’, een evolutie waar Jo Vandeurzen niet meteen graten in ziet. ‘Nu Europa zorg steeds meer als een commerciële dienst is gaan beschouwen, zouden we gek zijn om zo’n economische opportuniteit niet te grijpen.’ De voorwaarde is wel dat de overheid zorgt voor een goede regulering. ‘Boven alles moet onze gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk blijven’, stelt Vandeurzen. ‘Ook en zeker voor de kansarmen.’Effi ciënt met de middelen omgaan is de boodschap. En dat vereist dat Vlaanderen de zorgregie nog meer in eigen handen neemt. Vandaag gaan er nog steeds teveel middelen naar de behandeling van patiënten, eerder dan naar pre-ventie. Een dure aangelegenheid die we kunnen vermijden door meer aandacht te hebben voor de eerstelijnszorg. Voorkomen is beter dan genezen.

welziJn

Zorgen voor kinderen en kleinkinde-

ren, hulpbehoevende ouderen, voor het kind of de volwassene met een handicap of psychische problemen. Dat is de rode draad doorheen het beleid dat de CD&V-ministers van Welzijn de afl opende legislatuur hebben gevoerd.

Voortbouwend op de realisaties van haar voorgangers Inge Vervotte en Steven Vanackere zorgde minister van Welzijn Veerle Heeren ervoor dat de uitkering van elke zorgbe-hoevende steeg van 125 euro naar 130 euro. Dit betekent 480 euro meer per jaar dan in 2004.Het woonzorgdecreet heeft Heeren deze maand kunnen afwerken. Momenteel legt de Limburgse de laatste hand aan de klemtonen op thuiszorg, thuisondersteunende en thuisvervangende zorg. ‘De voorbije jaren hebben we ook de gezins-zorg enorm uitgebreid. Zowel voor

jonge gezinnen als voor hen die extra ondersteuning nodig hebben om thuis te kunnen blijven, biedt de uitbreiding aan 2 miljoen uren (budget van 50 miljoen euro) een grote kans.’De uitbreiding van het zorgaanbod is zeer tastbaar aanwezig in de kinderopvang met ongeveer 20.000 extra opvangplaatsen en in de ge-handicaptensector met een extra in-zet van 128 miljoen euro en 16.610 afgesloten zorgvragen, blikt Heeren terug. ‘Omdat de vraag nog steeds groter is dan het aanbod, is het belangrijk dat er voldoende centen voor uitbreiding van plaatsen en personeelsondersteuning worden voorzien. Maar niet zonder een eva-luatie van het bestaande concept, aandacht voor zorgvernieuwing en een correcte fi nanciering van het bestaande kader.’De uitbreiding van een kwaliteits-vol aanbod gaat gepaard met ingrijpende infrastructuurwerken. Vlaanderen trok 500 miljoen euro uit voor een inhaaloperatie in de bouw van rusthuizen. En ook de komende jaren moeten we blijven investeren, kijken Jo Vandeurzen en Veerle Heeren vooruit. In de bouw van rusthuizen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en gehandicap-tenvoorzieningen. En zeker ook in de opleiding van zorgpersoneel.

Betaalbare en toegankelijke zorg

de lerende Vlaming

‘Commercialisering van zorg kan, op voorwaarde dat de overheid zorgt voor een goede regulering. Boven alles moet onze gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk blijven.’

VeeRle HeeRen

& JO VANDEURZEN

De doorbraak ‘lerende Vlaming’ omvat ingrijpende acties om de talentontwikkeling te versterken. Iedereen in Vlaanderen zal de kans hebben aan een persoonlijk ontwikkelingsplan te kunnen werken.

Page 9: Ampersand februari 2009

9

reportageF

oto

Ils

e P

rIn

se

n

If you wanna break a leg, here’s the place to do it. Iedereen kent het reclamefi lmpje wel waarin een buitenlandse journalist ons land prijst om zijn uitstekende gezond-heidszorg. Als we dat zo willen houden, kan Vlaanderen zich de komende jaren maar beter open-stellen voor nieuwe mogelijkheden, zeker met de aanstormende ver-grijzing in het vizier. Vooral vanuit de technologiesector komen steeds meer praktische toepassingen op de markt. Vlaams volksvertegen-woordiger Tom Dehaene, die zich al enkele jaren intensief met dit thema bezighoudt, somt er enkele op die voldoende uitgetest zijn om meteen in gebruik te nemen: ‘De dwaaldetector voor dementen met wegloopgedrag is zo’n instru-mentje. Ze hoeven niet langer aan bed vastgemaakt te worden, wat nu soms gebeurt, maar worden op basis van een GPS gelokaliseerd. Ook in de nieuwe generatie per-sonenalarmsystemen, die bijvoor-beeld automatisch een val zou kunnen signaleren, moet worden geïnvesteerd.’ Dehaene denkt ook aan een uit-breiding van het Globaal Medisch Dossier. ‘Door nog meer gegevens van patiënten systematisch bij te houden, kunnen we heel wat ziek-ten voorkomen: kanker, diabetes,

hart- en vaatziekten, ... Niet alleen een goede zaak voor het welzijn van de Vlamingen, maar ook voor de betaalbaarheid van onze ge-zondheidszorg.’

Dat brengt de Vlaams-Brabander meteen bij een volgend voorbeeld: ‘Om de vergrijzing te kunnen op-vangen, zal de komende jaren naar schatting 1 op de 4 afgestudeer-den voor een zorgberoep moeten kiezen. Technologie kan helpen om dat personeel zo effi ciënt mogelijk in te zetten. Met een medicatie-machine hoeven verpleegsters niet langer potje per potje met pillen te vullen (een bijzonder tijdrovende bezigheid) maar kunnen ze meer aandacht besteden aan hun patiën-ten. De machine verkleint ook de kans op fouten.’Tijd besparen is ook de doelstel-

ling van Telesenior, een project van het Kortrijkse OCMW waarin maatschappelijk werkers dagelijks communiceren met de senioren, via een medium dat hen heel be-kend is: hun televisie.

Vertrouwde oMGeVinG

De meerwaarde van deze techno-logische toepassingen is de tijd die vrijkomt bij het verplegend en verzorgend personeel. Tijd die heel goed kan besteed worden aan de zorgrelatie, want ook anno 2009 is er nood aan een warme samenleving. CD&V heeft er de voorbije jaren bijzonder zwaar op ingezet om dat mogelijk te ma-ken. Deze Vlaamse regering inves-teerde daar vier keer meer geld in dan de vorige (zonder CD&V). Het gevolg is dat er momenteel 60 nieuwe rusthuizen in aanbouw zijn, dat de zorguitkering werd op-getrokken van respectievelijk 90 en 125 tot 130 euro, dat de zorg voor gehandicapten exponentieel toenam en dat er ook belangrijke stappen werden gezet bij schuld-bemiddeling en armoedebestrij-ding. Al die maatregelen passen naadloos in de visie van CD&V op Gezinszorg: mensen zolang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving laten wonen.

de juiste zorg op het juiste moment

Medisch centrum Vlaanderen

‘De meerwaarde van technologische toepassingen is de tijd die vrijkomt bij het verplegend en verzorgend personeel. Tijd die heel goed kan besteed worden aan de zorgrelatie, want ook anno 2009 is er nood aan een warme samenleving.’

ToM deHAene

De doorbraak ‘Medisch centrum Vlaanderen’ onderstreept hoe Vlaanderen ondermeer met ICT haar geneeskun-de van wereldklasse nog kunnen optimaliseren, maar ook economisch kunnen valoriseren.

Page 10: Ampersand februari 2009

10

Fo

to M

Ich

ae

l D

eh

as

Pe

Eén van de grootste troeven van onze Vlaamse economie is de uitstekende ligging in het hart van Europa. Dat zorgt voor veel werkgelegenheid maar, als we niet opletten, ook voor heel wat verkeersoverlast. Het drukke ver-keer is bovendien een belangrijke oorzaak van luchtvervuiling. Als we de logistieke draaischijf van Europa willen zijn, dan zul-len we het slim moeten aanpak-ken, zegt minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits. De Vlaamse regering heeft de afgelopen legislatuur zwaar geïn-vesteerd in de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. Van de 800 gevaarlijke punten die vijf jaar geleden in kaart wer-den gebracht, zijn er inmiddels 650 weggewerkt. Het budget voor wegenonderhoud werd opgetrok-ken van 30 tot 90 miljoen euro. Aan elke school komen ‘slimme’ verkeersborden die een ‘Zone 30’ aanduiden aan het begin en het eind van de schooltijd. En door de nodige investeringen te doen in luchthavengebouwen en landingsbanen, stelde ze de toe-komst van de regionale luchtha-vens veilig. Hilde Crevits investeerde ook fi ks in de (her)aanleg en het

onderhoud van fi etspaden. Toch laat de uitvoering op het terrein op bepaalde plaatsten op zich wachten. Het onteigeningsbeleid is immers federale materie, en dat zorgde voor heel wat vertraging. ‘Mocht onteigening een Vlaamse bevoegdheid worden kunnen we ons effi ciënter organiseren en zelf prioriteiten leggen’, merkt Crevits op.

traFFic ManaGeMent

Hoewel er de afgelopen vijf jaar dus heel wat is gebeurd, blijft er nog een lange weg te gaan. Eén van de meest veelbelovende technologieën om de verkeers-stromen in goede banen te lijden, zijn de dynamische verkeersbor-

den. Die geven informatie over richtsnelheid, fi les, ongevallen en omleidingen, en worden aange-past naargelang de omstandighe-den. ‘Eerder dan de bestuurders te ambeteren, bijvoorbeeld door de maximumsnelheid op onze snelwegen permanent te verlagen tot 100 km/u, kiezen we voor een verstandig gebruik van bestaande technologie op de momenten dat het nodig is’, legt Crevits uit. De slimme kilometerheffi ng voor vrachtwagens gaat er voor zorgen dat degenen die onze wegen het meest belasten ook een bijdrage leveren om ze te herstellen. Daarnaast is het ook belang-rijk dat we het spoorvervoer en de scheepvaart aantrekkelijker maken. Voor Crevits is de herope-ning van de IJzeren Rijn cruciaal om de wegen rond de Antwerpse haven te ontlasten. En om de haven van Zeebrugge te ont-sluiten is het minstens nuttig te onderzoeken of de verbreding van het Schipdonkkanaal mogelijk is. Ook centrale hubs waar goederen overgeplaatst worden, zorgen voor werkgelegenheid. ‘Degenen die zeggen dat Vlaanderen een doorvoerregio zal worden waar vrachtwagens doorheen dende-ren, zullen we ongelijk bewijzen’, besluit Hilde Crevits.

Meer dan een doorvoerregio

Slimme draaischijf europa

‘Eerder dan autobestuurders te ambeteren, bijvoorbeeld door de maximumsnelheid op onze snelwegen permanent te verlagen tot 100 km/u, kiezen we voor een verstandig gebruik van bestaande technologie op de momenten dat het nodig is.’

HIlde cReVITS

De doorbraak ‘Slimme draaischijf van Europa’ biedt een visie op logistiek en mobiliteit. Traffi c management is het antwoord om de bestaande infrastructuur en de ruimte in Vlaanderen verstandiger en meer ecologisch te benutten en zo de mobiliteit te verbeteren.

Page 11: Ampersand februari 2009

11

Fo

to w

ou

te

r v

an

vo

or

en

Piekende prijzen aan de benzi-nepompen, opstapelend kernaf-val, smog- en fi jn stofalarm… De uitdagingen rond energie zijn in recordtijd geëvolueerd van een ver-van-ons-bedshow naar een dagdagelijkse realiteit. Eén positief gevolg toch, ziet Vlaams volksver-tegenwoordiger Joke Schauvliege: ‘Eindelijk is er nu de sense of urgency om in groene energie te investeren.’De Vlaamse regering heeft de afgelopen jaren een belangrijke inhaalbeweging gerealiseerd inzake de productie van groene energie. Ondermeer door de verschillende premies op zonnepanelen en de bouw van windmolens is het aan-deel van ‘slimme’ energie in onze energiebevoorrading de afgelopen jaren fl ink gestegen. Maar we moeten realistisch blijven, zegt de Oost-Vlaamse politica. De dag dat alle Vlaamse gezinnen en bedrijven volledig op windmolens, waterkracht of zonnepanelen zullen draaien, is nog niet voor morgen. Daarvoor is Vlaanderen te dicht-bebouwd. Tegen 2020 moeten we 13% van onze totale energievoor-ziening uit groene energie kunnen halen. ‘Gelukkig heeft CD&V een lange traditie om het wenselijke te verzoenen met het realistische’,

werpt Schauvliege op. ‘Als het niet mogelijk is om voldoende groene energie te produceren, dan gaan wij op zoek naar een andere op-lossing.’ Minister van Energie Hilde Crevits vond die ook. Zij concen-treerde haar beleid minstens even hard op het besparen van energie. Dat is niet alleen een goede zaak voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Een hele reeks pre-mies en fi scale aftrekposten moe-digde (ver)bouwers aan om een hoogrendementsketel te kiezen, superisolerend glas te installeren of isolatie aan te brengen. Onlangs nog lanceerde de Vlaamse regering een vaste premie van 500 euro voor eenieder die zijn dak isoleert.

Groen StedenGeweSt

Vlaanderen is een lappendeken van verstedelijkte gebieden. Als we van Vlaanderen een gróén steden-gewest willen maken, moeten we onze inspanningen nog verder op-voeren, schetst Schauvliege de uit-daging. ‘De overheid draagt daarin een grote verantwoordelijkheid. Zo zal het zaak zijn om verstandig om te springen met de weinig open ruimte die ons nog rest. Ook moet het elektriciteitsnet aangepast worden zodat particuliere en com-merciële producenten hun groene energie op het net kwijt kunnen.

Overheidsgebouwen zoals de 211 nieuwe scholen die de Vlaamse regering gepland heeft, moeten we zo energiezuinig mogelijk laten bouwen.’

‘Milieuvriendelijk vervoer is dan weer een voorwaarde voor minder luchtvervuiling. Auto’s zullen worden belast op hun ecoscore, en voor roetfi lters krijg je bin-nenkort al een subsidie. Investe-ren in infrastructuur voor hybride wagens, die rijden op benzine en elektriciteit is de toekomst. Dit is hét moment om te investeren in innovatieve bedrijven die alterna-tieve oplossingen aanbieden voor fossiele brandstoffen. De dag dat we uit deze crisis komen, moet onze economie klaar zijn voor de concurrentie.’

Verstandige energie

Groen stedengewest

‘CD&V heeft een lange traditie om het wenselijke te verzoenen met het realistische. Als het niet mogelijk is om voldoende groene energie te produceren, dan gaan wij op zoek naar een andere oplossing: het besparen van energie.’

JOKE SCHAUVLIEGE

Met de doorbraak ‘Groen stedengewest’ bereiden we de energievoorziening van de toekomst voor. Rond het slimme elektriciteitsnetwerk voor duurzame energie bouwen we sociaal warme steden, die ook op gebied van architectuur vooruitstrevend zijn.

Page 12: Ampersand februari 2009

14

reportage

Fo

to’s

th

oM

as

va

nh

au

te

‘2009 zou de geschiedenisboeken wel eens kunnen ingaan als een keerpunt in de Euro-pese en wereldgeschiedenis’, bijt Jean-Luc Dehaene zelf de spits af. ‘De wereld is op zoek naar een nieuw machtsevenwicht. Lan-den zoals China, India en Brazilië zullen in de 21ste eeuw een steeds grotere rol op zich ne-men. De individuele Europese lidstaten zullen steeds minder in de pap te brokken hebben. Europa kan, als het met één stem spreekt, wel meetellen in de nieuwe wereldorde. De glo-balisering moet goed georganiseerd worden en er moeten wereldwijde spelregels komen. Willen we daarin slagen dan moet Europa uitgroeien tot een politiek machtsblok waar de rest van de wereld niet omheen kan’.‘Daar wringt toch net het schoentje?’ werpt Stef Gys op. ‘We horen Europa toch te weinig en te laat als er iets misloopt in de wereld?’ Dehaene nuanceert. ‘Europa kan wél daad-krachtig optreden als de politieke wil er is en als het probleem voldoende leeft bij de

Europese burgers. Het klimaatplan is hiervan een goed voorbeeld. Europa is erin geslaagd afspraken te maken die veel verder gaan dan wat de lidstaten normaal bereid zouden zijn onderling af te spreken. We zijn nu het enige continent met een werkbaar klimaatbeleid, wat ons in een sterke positie plaatst om andere grootmachten ervan te overtuigen mee te stap-pen in een opvolger van het Kyoto-protocol.’‘Wat de financiële en economische crisis be-treft, is het waar dat er verbetering mogelijk is. Europa botst hier op de reflex van veel lidsta-ten om in tijden van crisis op zichzelf terug te plooien. Begrijpelijk maar kortzichtig. Er moet in de komende maanden een krachtig Europees antwoord komen. Als de lidstaten in verspreide slagorde blijven optreden, dreigt Europa op den duur uiteengespeeld te worden.’

Juni

En daarmee zijn we beland bij het centrale thema van de Europese verkiezingen. ‘Waar het

Hoe ziet het Europa van vandaag en morgen eruit? Die vraag levert een boeiend gesprek op ten huize van Kirsten Hoefs, CD&V-gemeenteraadslid in Strombeek-Bever. Bij een goed glas Grimbergen antwoordt Europarlementslid Jean-Luc Dehaene gretig op de vragen van Kirsten en haar vrienden.

‘Ten huize van’ met Europarlementslid Jean-Luc Dehaene

europa moet vooruitgaan

Bij een frisse Grimbergen geeft Jean-Luc Dehaene zijn visie op het Europa van morgen.

Page 13: Ampersand februari 2009

15

in juni om gaat is of Europa klaar is om zijn plaats in te nemen in de nieuwe wereld en of we bereid zijn het daar de instrumenten voor te geven. Alleen Europa biedt een ernstig ant-woord dat ervoor zorgt dat ook onze kinderen en kleinkinderen het nog goed zullen hebben. Mensen hiervoor warm maken is niet evident. Vijftig jaar geleden was het Europa-enthousi-asme groot; nu is het zeer moeilijk mensen ervan te overtuigen dat in de geglobaliseerde en door crisissen getroffen wereld niet de oude protectionistische recepten, maar meer Europa onze toekomst is.’ Is de uitbreiding niet te snel verlopen en stoten we nu niet op de beperkingen van een groot maar log Europa, wil Bert Fonteyn weten. ‘Vóór de uitbreiding met de landen van Centraal-Europa werd al gezegd dat Europa eerst intern orde op zaken moest stellen’, bevestigt Dehaene. ‘We zijn hier niet op tijd in geslaagd. Dat wil niet zeggen dat de uitbreiding een slechte zaak was. De hereniging was om historische redenen belangrijk en bleek uitein-delijk een win-winsituatie. Voor de landen van Centraal-Europa was het een enorme welvaarts-prong; voor de landen van West-Europa kwam er een grote nieuwe afzetmarkt bij. Alleen heeft de media het steevast over de fabrieken die hier sluiten en niet over de welvaart die er door de uitbreiding kwam.’

loodGieteriJ

De hervorming waar al voor de uitbreiding met tien nieuwe lidstaten sprake van was, is nog steeds niet defi nitief. Het Verdrag van Lissabon moet nog de horde van het Ierse referendum nemen en ook in Tsjechië is de ratifi catie niet fi naal. Maar we hebben dringend een nieuwe architectuur nodig, stelt Dehaene: ‘Het Verdrag van Lissabon laat ons toe een politieke dimen-sie aan de Unie te geven omdat Europa ook op vlak van justitie, politie, buitenlands beleid en defensie actief zal kunnen zijn. Het Ver-drag moet Europa ook samenhouden: zonder verdragswijziging zal de Europese vooruitgang

op verschillende snelheden gebeuren. Sommige lidstaten zullen onderling nauwer gaan samen-werken, op vlak van defensie bijvoorbeeld. Dit dreigt de Unie uiteen te spelen. Het Verdrag van Lissabon is niet ideaal, maar het is een stap vooruit. Europa zit net zozeer als België met ‘loodgieterij’ in elkaar. Wat telt is dat het functioneert en vooruitgaat.’ ‘En CD&V? Wat betekent die op Europees vlak?’‘Heel wat,’ zegt Dehaene. ‘Als lid van de grootste politieke familie wordt er naar ons geluisterd. Bovendien zijn onze Europarle-mentsleden specialisten die op veel respect kunnen rekenen. Marianne Thyssen was één van de mede-architecten van de dienstenricht-lijn en heeft bergen werk verzet op vlak van consumentenbescherming. Ivo Belet heeft zich toegelegd op milieu en is dé woordvoerder van het Europees Parlement voor alles wat met sportbeleid te maken heeft. Zelf sleutel ik aan de grondwettelijke kant van Europa en hoop ik mee de basis te leggen van de Europese constructie van morgen. De persoonlijke voornemens van Jean-Luc Dehaene voor de komende verkiezingen?‘Duidelijk maken dat Europa onze enige kans is om wereldwijd een stem te hebben,’ luidt het antwoord onmiddellijk. ‘Met een inspirerend project voor Europa moeten we de dreigende verrechtsing indijken.’

Meer weten over hoe Europa ervoor zorgt dat u meetelt in de wereld? In de brochure van de CD&V-Europarlementsleden die u bij deze Ampersand vindt, leest u er alles over.

reportage

anderzijds

ten Huize van – ook bij u? ‘Ten Huize van’ is de formule waarbij lokale mandatarissen optreden als gastheer/vrouw voor een boeiend gesprek met een parle-mentslid, en dat in een gezellige en informele sfeer. Meer info: www.cdenv.be/tenhuizevan

Links: ‘Horen we Europa niet te weinig en te laat?’ vraagt Stef Gys zich af. Rechts: Op de achter-grond luistert gastvrouw Kirsten Hoefs aandachtig.

Page 14: Ampersand februari 2009

hoofdartikel

midden de

16 17

cd&V kiest voor BrusselDe voorbije vijf jaar heeft CD&V als één van de zes partners in de Brusselse hoofdstedelijke regering veel christendemocratische accenten gelegd in alle aspecten van het beleid in en voor Brussel. ‘Die accenten zijn belangrijk voor de toekomst van onze stad en haar inwoners’, onderlijnt Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels, bevoegd voor Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en voor de haven van Brussel. ‘Wij hebben de overtuiging én de voorstellen om het beter te doen in en voor deze stad. CD&V wil Brussel uitbouwen als een coherent stadsgewest, met een betere bevoegdheidsverdeling tussen gewest en gemeenten en één politiezone die zorgt voor veiligheid in alle wijken. Ook het mobiliteitsbeleid moet gestroomlijnd worden, met een ruimer metronet maar ook meer bovengronds openbaar vervoer in eigen bedding. Het Brussels klimaatplan moet zorgen voor een beter leefmilieu en minder energieverspilling, ook in huizen en kantoorgebouwen. Cruciaal voor CD&V is dat Nederlandstalige ouders in Brussel kunnen rekenen op een vlot toegankelijk en kwaliteitsvol netwerk van kinderopvang en onderwijs dat ook open staat voor anderstaligen’, aldus Brigitte Grouwels. De uittredende staatssecretaris gaat in tandem met federaal vice-premier Steven Vanackere naar de verkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brigitte Grouwels

1

1. De haven als centrale ontwikke-lingspoolEr is met succes geïnvesteerd in de Haven als centrale pool van economi-sche activiteit, tewerkstelling, mobili-teit, recreatie en stadsintegratie. Grote terreinen in de kanaalzone werden gesaneerd en trekken nieuwe bedrij-ven aan. Het beroepsreferentiecen-trum voor de transport- en logistieke sector dat onder impuls van Brigitte Grouwels opgericht werd, zorgt ervoor dat nog meer werkzoekende Brus-selaars via een gepaste vorming aan de slag kunnen in de kanaalzone. De nieuwe spoorontsluiting vangt de verhoogde containertrafiek op. Een nieuwe zeilschool en het toenemende

watertoerisme zorgen voor meer leven op en naast het kanaal.

2. Inhaalbeweging inzake kinder-opvangDe voorbije jaren is de kinderopvang fors uitgebouwd. In de Nederlands-talige kinderdagverblijven kwamen er meer dan 10 procent plaatsen bij. Daarbij had Brigitte Grouwels bijzon-dere aandacht voor toegankelijkheid voor alleenstaanden, werklozen in opleiding, nieuwkomers... en is er werk gemaakt van een taalbeleid, dat kinderen moet voorbereiden op het Nederlandstalig onderwijs. In de buitenschoolse opvang (3-12 jaar) is het aantal plaatsen verdub-

beld en is ook hard gewerkt aan buurtgerichte werking. De VGC heeft ook gezorgd voor de opstart van de opvoedingswinkel en ontmoe-tingsplaatsen voor ouders en jonge kinderen.

3. Positief tweetaligheidsbeleidOm de dienstverlening te verbete-ren werd de tweetaligheid bij de gewestelijke ambtenaren positief gestimuleerd: via sterk verhoogde tweetaligheidspremies; taalstimu-lering; promotie van de tweetalig-heidsexamens, … Momenteel heeft 1/3de van de gewestelijke ambte-naren het tweetaligheidsdiploma behaald. Tweetaligheid is in!

2

Page 15: Ampersand februari 2009

hoofdartikel

17

mensen

16 17

Samen bouwen aan Brussel

‘Brussel is een mooie stad met rijke mogelijkhe-den. Het sterke internationale karakter van ons stadsgewest is een onschatbare troef die te weinig wordt uitgespeeld’, zegt Steven Vanackere. Om de kansen, die Brussel in zich draagt, beter te benutten wil hij dat er orde op zaken gesteld wordt in een reeks dossiers. Enerzijds moet er gesleuteld worden aan de financiering; die mag in een gezondere verhouding staan tot de werkelijke bijdrage van de hoofdstad aan de rijkdom van het land. Anderzijds moet ook Brussel zelf zijn huiswerk maken en bijvoorbeeld de gemeenten en het gewest beter doen samenwerken, onder andere voor kwesties zoals veiligheid en mobiliteit. Werkloosheid hangt als een zwaard van Damocles boven Brus-sel. Door de samenwerking tussen de Brusselse en de Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling zijn eindelijk stappen gezet in de goede richting, maar nog steeds is meer dan 19% van de beroepsbevolking werkloos. ‘De samenwerking moet zeker worden voortgezet en geïntensifieerd’, meent Vanackere. ‘Goed onderwijs en gepaste vorming zijn dé sleutels voor jobkansen voor onze jonge mensen.’ Brussel heeft ook bijzondere noden als het om zorg en gezondheid gaat. Als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft Steven Vanackere een flinke inhaal-beweging ingezet, ondermeer in de Vlaamse zorgverzekering, de kinder-opvang en in de zorg voor personen met een handicap. ‘Alle maatregelen die voor de Vlaamse Gemeenschap worden uitgedokterd, moeten ook voor de Brusselaars hun toepassing vinden’, aldus Steven Vanackere.

Steven Vanackere

3

4

5

4. Brussel als stad van gelijke kansenHet Brusselse gelijkekansenbeleid voor vrouwen en mannen werd van quasi-nul uitgebouwd tot een dynamische interactie tussen gewest, gemeenten en midden-veld. Na 5 jaar hard werken kent Brussel nu tal van gelijkekansen-initiatieven en speelt het een prominente rol in het internatio-nale vrouwennetwerk van grote steden. Staatssecretaris Brigitte Grouwels verrichtte ook belangrijk wetgevend werk inzake diversi-teit en non-discriminatie in het openbaar ambt en de privésector. En binnen het Nederlandstalige

beleid kregen de zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden ruimere kansen.

5. Meer betaalbare huisvestingDe Brusselse regering maakte van huisvesting een topprioriteit. Onder christendemocratische impuls werd gezorgd voor een mix van sociale woningbouw en -renovatie en betaalbare huis-vesting voor middeninkomens. Daarom werden ook de middelen van het Woningfonds van de Brusselse gezinnen uitgebreid. En met de nieuwe huisvestings-premie wordt ook de privémarkt ingeschakeld.

Page 16: Ampersand februari 2009

hoofdartikel

Vlaanderen in Actie (ViA) is het ac-tieplan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen tegen 2020 bij de top-5 van Europese regio’s te brengen. Onbegonnen werk? Dat zeiden ze ook over de overlevingskansen van VTM toen die 20 jaar geleden de ether in ging. Maar zie: uit een fl inke scheut lef en gezond verstand werd een zender geboren die snel een vaste waarde werd in talloze Vlaamse huiskamers. Naar aanleiding van de 20e verjaardag van VTM verscheen onlangs een boek over de merkwaardigste momenten uit 20 jaar televisiegeschiedenis. Ook wij doen graag mee aan de festiviteiten. We geven telkens twee dvd-boxen weggeven van twee VTM-topseries: De Bompa en Ons Geluk, én ook nog eens een exemplaar van het kookboek SOS Piet.

Kans maken doe je door een antwoord te geven op volgende wedstrijdvraag:

In de Antwerpse gemeente Nijlen heb-ben ze er iets op gevonden om de inwoners meer bij het beleid te betrek-ken. Ze lieten er bierkaartjes drukken met korte uittreksels uit de beleidsplan-nen van de gemeente. ‘Op die manier wilden we de Nijlenaars meer en beter informeren over nieuwe initiatieven voor het komende jaar’, zegt burge-meester Paul Verbeeck (CD&V).

Drie diensten deden mee aan deze eerste editie: de Sportdienst, de Cultuurdienst en de Jeugddienst. In totaal werden 12 verschillende bierviltjes op 25.000 exemplaren gedrukt en verspreid in cafés, ca-fetaria’s, jeugdhuizen en sportkantines. De reacties op het initiatief zijn volgens Paul Verbeeck uiterst positief. Zelfs uit het buitenland kwamen heel wat journalisten een kijkje nemen in Nijlen. Bij zijn weten is deze manier van overheidscommunicatie dan ook uniek. Nu de mediastorm een beetje is gaan liggen, kan Paul Verbeeck alleen maar tevreden terugkijken op de actie. ‘De bierviltjes hebben bewezen dat ze een heel goed medium zijn om een breed publiek te bereiken. Anders dan die dikke turven van beleidsplannen wor-den ze wel gretig gelezen. Volgend jaar herhalen we deze actie dus zeker.’ Waar het idee precies ontstond om bierviltjes te gebruiken, is niet meteen bekend. Info: [email protected], 03 481 64 40

dVdWeG een Goed Idee

nijlen zet beleidsplannen op bierviltjes20 jaar VtM

18

In de Antwerpse gemeente Nijlen heb-ben ze er iets op gevonden om de inwoners meer bij het beleid te betrek-ken. Ze lieten er bierkaartjes drukken met korte uittreksels uit de beleidsplan-nen van de gemeente. ‘Op die manier wilden we de Nijlenaars meer en beter informeren over nieuwe initiatieven voor het komende jaar’, zegt burge-meester Paul Verbeeck (CD&V).

Drie diensten deden mee aan deze eerste editie: de Sportdienst, de

Kans maken doe je door een antwoord

Hoe heet de ‘tweeling’ die VTM heeft opgericht?

Zend je oplossing op een gele brief-kaart naar: Ampersand, Wetstraat 89, 1040 Brussel Of stuur een mailtje naar [email protected]

Page 17: Ampersand februari 2009

hoofdartikel

19

De datum voor het CD&V-Verkiezingscongres is geprikt: op 25 april gooien we defi nitief alle remmen los van onze campagne voor de Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen. Alle leden zijn welkom van 9u30 tot 13u30 in de Eskimofabriek in Gent. Op het Verkiezingscongres stellen we onze kandidaten offi cieel voor en stem-men we het verkiezingsprogramma. En dan is het in één rechte lijn naar 7 juni!

Zondag 10 mei reizen we samen met 3500 andere CD&V’ers naar het plezantste land van Vlaanderen! Bobbejaanland (Lichtaart) biedt meer dan 50 te gekke attracties voor jong en oud. De Dreamcatcher, typhoon, de Bananabattle, ... en in première voor 2009: de King Kong! In de volgende Ampersand kom je te weten hoe je kaarten kunt bestellen voor dit unieke CD&V-gezinsfeest. Leden en hun gezin betalen op zondag 10 mei 15 euro i.p.v. 31 euro pp. Vooraf inschrijven is wel vereist. Meer informatie vind je vanaf 1 maart op www.cdenv.be/gezinsdag

cd&V-Gezinsdag in…

Verkiezingscongres op 25 april

AGendA

19

Parys: En Peel, hebt ge giste-ren ook gekeken naar de laatste afl evering van Van Vlees en bloed? Hilarisch toch? Herman met zijn 100 gram salami, André den bospoeper, ons moe. Zo herken-baar allemaal... Twee miljoen kijkers voor Van Vlees en bloed, anderhalf miljoen voor De smaak van De Keyzer. Ze kunnen niet klagen aan de Reyerslaan. Peel: Als we een goed idee heb-ben voor een televisiereeks, is’t nu wel de moment. Vlaamse series zijn hot. En dan heb ik het niet over die pornofi lm van Studio Brussel. Nee, mijn idee is minstens even sexy: moesten we nu eens een serie over het leven in de Wet-straat maken, naar het voorbeeld van de Britse komediereeks Yes (Prime) Minister? Parys: Stof genoeg alleszins. Allez, nu weer met die schrootpremie. Ik zie het scenario zo voor mij: premier Van Rompuy zit achter zijn bureau terwijl hij, genietend van een tasje koffi e, een haiku aan het schrijven is. Als hij plots op de radio hoort dat Reynders zijn auto in schroot heeft gereden, verslikt hij zich haast in zijn koffi e.Peel: Hij belt natuurlijk onmid-dellijk naar Reynders om hem te vragen of hijzelf wel ongedeerd is. Nog een ministerwissel in de regering zou in deze tijden niet echt opportuun zijn! Na enige po-gingen krijgt hij Reynders aan de lijn die hem vrolijk antwoordt ‘A voila monsieur le premier, ik ben begonnen met het plan de relance in actie te zetten, hebt gij dat niet gehoord op de radio?’Parys: Premier Van Rompuy, nog

steeds heel bezorgd, antwoordt hem dat hij enkel iets gehoord had van het zware accident de route. Maar omdat niets werd gezegd over de toestand van Reynders, wilde hij nu wel eens weten hoe het was. Peel: Reynders antwoordt hem: ‘Maar prima Monsieur le Premier, zoals ik al zei, ik heb het plan de relance économique in werking gezet. J’ai donné l’exemple!’ Aan-gezien hij voelt dat Van Rompuy er niets meer van begrijpt legt hij het verder uit: ‘Ewel écoute: als ik mijn auto in den prak rij, dan krijgt mijnen garagist daar veel centjes voor, een premie de schroot. Die centjes kan hij weer investeren in zijn garage. En als de garage goed marcheert, dan kan hij mensen aan het werk zetten, die dan weer gaan consumeren, en veel consumpties maken vele werken, etc… Voila dus, heb ik het plan de relance in gang gezet.’Parys: Verbouwereerd vraagt Van Rompuy: ‘Maar dit ging toch niet om een oude auto die vervangen moest worden?’ ‘Ah non’, ant-woordt Reynders, ‘maar premiè-rement, schroot is schroot en se-condement, kan mijn département nu nen nieuwen auto koop die milieuvriendelijker is, wat ook de economie bevordert en bovendien zorg ik ook nog voor het milieu. Als wij dat allemaal doen in de diverse regeringen, is het land zo weer uit den crise économique.’ Peel: En om een of andere reden geraakt de schrootpremie dan maar niet door de ministerraad goedgekeurd. Geweldig scenario. Stuur maar op!

Fo

to B

ar

t D

ew

ae

le

Mais oui, premier!

Page 18: Ampersand februari 2009

20

Fo

to B

ar

t D

ew

ae

le

Piet Buyse

50 jaar, DendermondeGetrouwd, drie dochtersBurgemeester van Dendermonde en leraar [email protected] van CD&V sinds 1984

Motivatie van de jury: Erger dan wat op 23 januari in de Dendermondse crèche Fabeltjesland gebeurde, kan een burgemeester niet meemaken. ‘Voor zo’n drama bestaat geen draaiboek’, kijkt Piet Buyse terug. ‘Officieel was het mijn opdracht om de veiligheidsdiensten te coördineren. Maar een burgervader moet meer zijn dan dat. Hij moet ook luisteren en steun bieden. Op dat moment moest ik met mijn hart bij de mensen zijn.’Waarom de keuze voor CD&V? ‘Ik kom uit een christende-mocratisch nest, maar heb aan de Universiteit Gent gestu-deerd, op dat moment een liberaal-socialistisch bolwerk. Toch voelde ik me het meeste thuis in de christendemo-cratie. CD&V plaatst mensen boven structuren, dat heb ik de voorbije weken nogmaals duidelijk ondervonden.’Tijdens de werkuren is Buyse ook nog eens halftijds leraar geschiedenis. ‘Ik geef heel graag les, het helpt me om de vinger aan de pols te houden. Als er een politiecontrole op bromfietsen was, hoor ik achteraf de reacties van mijn leerlin-gen. Ook van mijn collega’s steek ik veel op: ze zijn kritisch, maar dat is omdat ze het goed met me voorhebben.’Zijn politieke voorbeeld is Jan Lenssens, net als Buyse afkomstig uit Dendermonde. ‘Ik heb nog op zijn kabinet gewerkt. Toen hij minister werd, bleef Lenssens een een-voudige man, maar met uitstraling. Als burgemeester zoek ik het evenwicht tussen flair en authenticiteit. Dat heb ik van Lenssens geleerd.’Zijn grootste politieke uitdaging is een einde maken aan de onenigheid in de federale regering. ‘Het wordt hoog tijd dat de partijen weer een vertrouwensband opbouwen. Ook voor het lokale niveau is dat nodig: een voorbeeld is de brandweerhervorming. De knopen zijn doorgehakt, nu hebben we nog de besluiten nodig om ze te kunnen uit-voeren. We zijn er klaar voor, laten we eraan beginnen.’

In ‘Lid van de maand’ verkiezen we een CD&V-militant die zich de afgelopen maand heeft laten opmerken. Iemand voordragen? Stuur je motivatie naar [email protected] met vermelding ‘Lid van de maand’!

lid van de maand