Z.O.Z. - Zie Oud Zuid editie mei

Click here to load reader

download Z.O.Z. - Zie Oud Zuid editie mei

of 40

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Z.O.Z. - Zie Oud Zuid editie mei

Transcript of Z.O.Z. - Zie Oud Zuid editie mei

 • D WIJKGLOSSY VAN ZUID

  NIEUWE COLUMNZUIDMOEDER JULES

  SPECIALDE LEUKSTE TERRASSEN

  HIDDE VAN WARMERDAMHONKVAST IN ZUID

  Oud ZuidRivierenbuurt

  ZuidasGelderlandplein

  MEI2013N.44JAARGANG5

 • DA Drogisterij Parfumerie Boogaard

  Collistar Gloss Nail Lacquer Gel E ectDe nieuwe Collistar collectie met 37 nagellakjes (6 ml).

  Spectaculaire glans, intense trendy kleuren, gel e ect zonder UV

  lamp, houdt langdurig zonder chippen n oooohh wat jn...

  ook nog voor een zacht prijsje:

  Nu verkrijgbaar bij

  DA Drogisterij Parfumerie Boogaard!

  Beethovenstraat 84 - Cornelis Schuytstraat 38 - Olympiaplein 168-170 Filiaa

  l Bee

  thov

  enstr

  aat

  elke z

  onda

  g geo

  pend

  van 1

  2-17u

  7,15

 • Filiaa

  l Bee

  thov

  enstr

  aat

  elke z

  onda

  g geo

  pend

  van 1

  2-17u

 • 08COVERSTORY

  WARMERDAMHIDDE VAN

  12

  26

  Z.O.Z. INHOUD

  4 - MEI 2013

  COLUMNS05 Voorwoord Renske Siersema06 Jules Zuidmoeder38 JonasRecenseert Wereldreis aan een dun touwtje

  INTERVIEWS08 Coverstory Hidde van Warmerdam12 TatumopdeTheeLuuk Imberg

  RUBRIEKEN15 ZieonzeZaak Spare Time16 ZieonzeZaak Stadshart Amstelveen22 Kinderpagina Agenda23 ZieonzeZaak Kids & Queens24 ZieonzeZaak Fred Stoeltie Brillen26 ZieonsZjoppen Productpagina27 Special De leukste terrassen van Zuid 33 ZieonzeZaak Phisage Beauty & Wellness34 ZieonsZeulen De kast van Roland Kahn37 ZieonsZoeven Volvo V60 Plug-in Hybrid

  OVERIGE 07 ZieonsZuid De leukste mails, tips en weetjes van de redactie20 Erop(Z)uit Wijkagenda

  Kijkopdewebsitewww.zieoudzuid.nl ofvolgonsop

  27

  SPECIALDE LEUKSTE TERRASSEN VAN ZUID

  27

 • Fotografie cover William MaandersCovermodel Hidde van WarmerdamHoofdredacteur Karin StarreveldBladmanagement BobOostelbos

  Redactie Tatum Dagelet, Sabine Zurel, Karin Starreveld,JonasKooyman,FlorisWyers,RomyLange,JasmijnBeerthuis,MerelHurkmansenJules

  Eindredactie CharlotteBackxStagiaire RenskeSiersemaFotografie William Maanders www.williammaanders.com WoutervanIerssel www.woutervanierssel.com SorayaLezaarAcquisitie Karin Starreveld, NicolePakenRomyLangeOntwerp EmielBrouwers ontwerpbureauimageauDrukkerij DrukkerijHendrix

  Met speciale dank aanHiddevanWarmerdam,LuukImberg,RolandKahnenAlwinKroon

  Verspreiding Z.O.Z.wordtverspreidineenoplagevan10.000exemplarenenisondermeerverkrijgbaarbijcafs,restaurants,hotels,winkels,bedrijven,theaters,musea,bibliothekenenz.instadsdeelZuid(o.a.OudZuid,DePijp,Rivierenbuurt,Zuidas,Gelderlandplein)inAmsterdam.

  Z.O.Z. is een uitgave van ASEGA Media. Nietsuitdezeuitgavemagzondervoorafgaandetoestemmingvandeuitgeverwordenovergenomen.ASEGAMediasteltzichnietaansprakelijkvoordeinhoudvancolumnseneventueleonjuisthedenen/ofzetfouten.2013

  RedactieadresZ.O.Z.-ZieOudZuidParnassusweg819,9thfloor1082LZAmsterdam(UN-gebouw,Zuidas)T 0208203977

  www.zieoudzuid.nl-info@zieoudzuid.nl

  Twitter.com/zieoudzuidfacebook.com/WijkglossyZieOudZuid

  ASEGA Media Goirkestraat90,5046GNTilburgPostbus9202,5000HETilburgT 0135453298

  www.asega.nl-info@asega.nl

  Z.O.Z. VOORWOORD

  MEI 2013 - 5

  Bestelezer,

  Naeenstrengeenvoorallangewinterisdelentedannutochechtbegonnen.Demutsenenhandschoenenwordenweggestoptendeshortsenzonnebrillenkomentevoorschijn.Persoonlijkkijkikerguitnaardelangeterrasdagen,enikbennietdeenige.Zodradewolkenverdwijnenishetvechtenomeenplekjeindezon.GelukkigbeschikkenwijinZuidovergenoegsfeervolleterrasjes,dietevindenzijnindespecialvandezeeditie.

  MetdekomstvanhetlenteweerzeggenweonzewinterdepressievaarwelenverwelkomenwedekomstvanvitamineDinonslichaam.Maarwaaromlatenwehetweerenveleandereexternefactorenzovaninvloedzijnoponsgeluksniveau?Waaromkunnenwenietvakerkijkennaarwatwehebbeninplaatsvannaarwatonsontbreekt?Dezevraagsteldeikmezelfdeafgelopenmaandmeerderekerennahetplotselingeoverlijdenvaneendierbare.Ikbesefmeweernding:leefmetdedag,wantniemandheeftjeeenmorgenbeloofd.Dezewijsheidlijkteen

  clich,maarjuistomdieredenwilikhemmetjedelen.

  IkweetzekerdatjealsbewonervanhetwelgesteldeAmsterdamZuidjekuntherkenneninmijnverhaal.Zeurenoverdeditjesendatjesvanhetdagelijkslevenisnormaalgeworden.Tochdenkikdathetvooriedereengoedisomvakertebeseffenwaaroverwijalleninhetlevenbeschikken.Hetzijnnietalleendegrote,maarbovenaldekleinedingendiehetdoen.

  RENSKE SIERSEMARedactie assistent

  COLOFON

 • MoederzijneninAmsterdamOudZuidwonen:eenidealecombinatie.Zuidbiedtdemoederalles:debestescholen,voldoendeveiligheidzodatdekinderengerustbuitenkunnenspelen,demooisteparkenensmaakvollewinkels.Ikheballes.WantikbeneenZuidmoederennetzoalsalleZuidmoeders,benikdemeestgelukkigevrouwopaarde.Onsgezinwoontineenprachtighuis,hetVondelparkismijntuin.DeCornelisSchuytstraatzitomdehoek,waarikkankopenenconsumeren.Enhetmooiste:onzedriekinderen.Zijhebbeneengeweldigetoekomstinhetvooruitzicht.Succesvolvooral.Hetzijngymnasiasteninspe.Zijnzedatniet,danzorgtdebasisschoolwaarzenuopzittenerwelvoordatzedatworden.ZoalsalleZuidmoeders,straalikophetschoolplein.Wehebbenhetallemaalzofijn.DathetbestlastigisomeenZuidmoedertezijnzaljeonsniethorenzeggen.Schrijvenwel,hooguit,maarabsoluutnietondervolledigenaam.Wantstelje

  Z.O.Z. COLUMN JULES

  voordatikhiermeeallemoedersverraad.Bijvoorbeelddoorteverklappendatwijnooitzondermascaraopdedeuruitgaan.Omdatdeburendanvragenofjeoververmoeidbent.Eengoedevriendzouhetwoordburnoutgebruiken.Enechtevriendinneninformerendanoferdezemaandgeenplekvrijwasbijdepsych.Lastig.EenZuidmoederzieterteallentijde,piekfijnuit.Welopenmodeshowsophetschoolplein.WelopendagelijksrondjesVondelparkominshapeteblijven.Zonuendanspuitenweeenfronsjewegenwezittenregelmatigbijdenagelspecialist.Omdiegescheidenmoeder,waarallevadersalseenzwermomheenhangen,teovertreffen.Wantzijstraaltecht.Omdatweaantrekkelijkwillenblijvenvooronzeechtgenoot.Lastig.Daarnaastzijnwesupermamas,wantwijzijninstaatdeingewikkeldeschemasvanonzekinderentecordineren:maandagenwoensdaghockey,dinsdagChineseles,donderdagstreetdanceenvrijdagis

  speeldag.Enmanlief?Diewerktzichuiteraarduitdenaadomditallemaaltebolwerken.GelukkigbestaatMali,onzeThaiseaupair.Samenvangenwedekinderenop.Alszenaarschoolzijn,werkik-tussenhetjoggendoor-aanmijnpasopgerichteinternetsite.Verderdrinkikkoffie.Veelkoffie.MetandereZuidmoedersdiezichookdeheledagstierlijkvervelen.Hetliefstslaikmijnmaneenkeerstevigopzijnbekomdatikhemervanverdenkdatiehetmetzijnsecretaressedoet.Hetliefstlaatikmijnkindereneenjaarlangineenarm,zieliglandwonenomdatikzelfweethoehetisomuiteenbijstandsgezintekomen.Hetliefstwilikookeenminnaar.Alwashetmaaromevenweerwatzelfwaardetecreren.Ikgeloofdatikhoognodignaarmijntherapeutemoet.NetzoalsdemeesteZuidmoeders.

  Zuidmoeder

  6 - MEI 2013

  Zuidmoeder

  Nieuwe maandelijkse columnJules woont met man en drie kinderen in Oud Zuid. Ze leidt

  het perfecte leven. Tenminste, zo ljkt het.

 • Z.O.Z. ZIE ONS ZUID

  MEI 2013 - 7

  ZIE ONS ZUIDDe leukste mails, tips en weetjes van de redactie

  Lang leve HET EMMAPLEIN!In2013ishet75jaargeledendathetbeeldvankoninginEmmadoorkoninginWilhelminawerdonthuld.Opzaterdag25meistaathetEmmapleindaaromtussen14:00en18:00uurgeheelinhettekenvaneengezelligbuurtfeestvoorzoweljongalsoud.Komlangs!

  Wiljijgraagwetenwaarjemoetzijnalsdewolkenverdwijnenenhetzonnetjedoorbreekt?Ganaarpagina27enontdekindespecialdeleuksteterrassenvanZuid!

  OPROEPJouwfotoinZ.O.Z.?WijzijnopzoeknaardemooistefotosvanZuid,gemaaktdoorlezers.Mailnaarinfo@zieoudzuid.nlenwieweetziejejouwfototeruginZ.O.Z.!

  ARTZUID 2013Van22meitotenmet22septembervindtalweerdederdeeditievandeinternationalesculptuurroutevanAmsterdamplaats.DelanenvanBerlagezullenwordeningerichtmetbeeldenvaninternationaletopkwaliteit.ZozalerinhetWyndhamApolloHoteleengrootskunstwerkvanKofiSertordjiuitGhanawordengexposeerdalsonderdeelvandekunstroute.

  SPECIALWiljijgraagwetenwaarjemoetzijnalsdewolkenverdwijnenenhetzonnetje

  pagina27enontdekin

  SPECIAL

 • Z.O.Z. COVERSTORY

  8 - MEI 2013

  HIDDE VAN WARMERDAM

 • Z.O.Z. HIDDE VAN WARMERDAM

  MEI 2013 - 9

  HOE BEN JIJ ALS VADER? Ikbeneenheletrotsepapavaneendochtertjevananderhalf.Sindshaargeboortebenikeenweekdiergeworden.Iederclichiswaar!Hetisontzettendleukenbijzonderomhaartezienopgroeien.ZelooptnualeentijdjeenalswehiervoorbijFeduzzilopen,roeptzeheelhard:pasta,olijfje!Zewildandatwehiergaaneten.Doormijnonregelmatigewerktijdenkanikredelijkveeltijdmethaardoorbrengen.Weproberensowiesoveeltijdgezelligmetzijndrientespenderen.

  HAD JE ALS KIND AL DE DROOM OM OP TELEVISIE TE KOMEN? Ja,ikwistvanjongsafaanaldatikoptelevisiewildekomenalspresentator.Eigenlijkweetiknietzogoedwaarom.Ikkeekvroegeralheelvaakengraagnaartelevisie.Entoenkwamdegedachtebijmeopdatikdatookwilde.Aanvankelijkwerkteikbijmijnoomindezaak,ineengroothandelvoorinterieurstoffen.Erwassprakevandatikhetbedrijfzougaanleidenendeplekvanmijnoomoverzounemen.Maartochbegonhetaanmeteknagen.Ikdacht:hetisheelleukwatikdoeenhetiseenmooiekansdieikkrijg,maarikvoeldegewoondatikmoestproberenomop

  DeChurchill-laanheeftopzijnmanierookwat,maarroman-tischkunnenwedeChurchill-laannietnoemen,haha.HetCornelisSchuytbuurtje,metdeJacobObrechtenWillemspark,vindikheelcharmantendeReijnierVinkeleskadevindikookeenmooistukjeZuid.ZofietsteikvroegervanuitdeBeethoven-straatnaarFestina.

  WAT ZIJN PLEKJES WAAR JE GRAAG KOMT?Mijnouderswonennogsteedsinhethuiswaarikbenopgegroeid,indeBeethovenstraat.Daarkomikdusregelmatig.Enja,hierindebuurt,deMaasstraath!Alsjeeenkindhebt,wordtjebeweegruimtekleiner.Daardoorleerjedebuurtbeterkennen.Jekomtnogeenswattegentijdenseenwandelingmetdekinderwagen!HetBeatrixparkiseenfijneplekenlekkeromdehoek.Hetliefstgaikdaarsamenmetmijndochterdeglijbaanaf.

  Hetismaandagmiddag13.00uur.WeontmoetenHiddebijFeduzzi,deItaliaan