Whitepaper M3

of 13/13
whitepaper M3 © Migratie Management Methode 11-2010
 • date post

  19-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  547
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Whitepaper M3

 • 1. whitepaperM3 MigratieManagementMethode11-2010

2. M3Methode en MMSMigratie Management Methode: een samenvattingInleidingVeel transities en bijbehorende migraties blijken uitermate complex. Door het toepassen van eengestructureerde methode kan die complexiteit beheerst worden, qua doorlooptijd en kosten. Dehieronder beschreven methode (met bijbehorend, ondersteunend systeem, het MMS) heeft zichbewezen tijdens grote en complexe transities en migraties.Een complexe ICT-migratie betekent een vernieuwing en standaardisatie van de technische infrastruc-tuur in grote organisaties met een scala aan bedrijfsprocessen. Een van de fundamentele eigenschap-pen van een dergelijke migratie is dat deze vaak stuit op diverse technische omgevingen, niet (volledig)bij de beheerorganisatie ondergebrachte omgevingen en achterstallig onderhoud. Daarom gaat eenmigratie meestal gepaard met opruimen voorafgaand aan of tijdens de verhuizing. Hierbij valt tedenken aan applicatiereductie en serverconsolidatie. Daarnaast dient de besturing van de dienst-verlening ingericht en/of verbeterd te worden zodat in de nieuwe situatie zowel de aanbod- als devraagzijde op het gebied van service op elkaar zijn afgestemd.AanpakDe aanpak die wordt gehanteerd is projectmatige en kenschetst zich door een groot operationeeldeel, het Migratie Management, waarin herhaling en een fabrieksmatige aanpak centraal staan. Doordeze fabrieksmatige aanpak wordt de migratie bestuurbaar, controleerbaar en voorspelbaar. De basisachter deze aanpak ligt in het opdelen van de business van de klantorganisatie in behapbare delen, dechunks. Deze delen moeten een logische samenhang van gebruikers, programmatuur, data en/oflocaties binnen de business zijn. Elk deel doorloopt bovengenoemde fabrieksmatige aanpak, waarbijop vaste Review-momenten de migratievolwassenheid wordt getoetst. Dit is een strak proces waarindoorlooptijden gefixeerd worden zodat een hoge beheersbaarheid en voorspelbaarheid bereikt wordt.Met deze aanpak wordt bereikt dat de nadruk niet komt te liggen op de planning van de migratie, vanbijvoorbeeld een werkplek of een applicatie, maar op de beheersing, besturing en controle van devoorbereiding. Door de nadruk op kleinere eenheden en de voorbereiding te leggen, worden onvolko-menheden al vroegtijdig geconstateerd en opgelost, waarbij de migratie (uitrol) zelf geen of minimaleproblemen oplevert. Afhankelijkheden zijn duidelijk en beheersbaar. 3. M3Methode en MMSDe uitrol wordt slechts een logistiek proces en kan in steeds grotere aantallen plaatsvinden. Uiteerdere ervaringen: bij aanvang van het project 100 werkstations per week; op het einde van hetproject 3500 werkstations in n weekend. Daarnaast levert een betere beheersing van dit proces ookeen betere kostenbeheersing op; immers bij aanvang worden keuzes gemaakt over applicaties, uitzon-deringen etc. en staan de doorlooptijden vast (na intake 6 tot 12 weken per chunk). Hierdoor wordenfinancile excessen/verrassingen achteraf vermeden.De aanpak in detailUitgangspunt = de klantCruciaal in de aanpak is de actieve betrokkenheid van de businessorganisatie van de klant, kortwegde business. In de business moeten ankerpunten gevonden worden die actief meedoen en onderdeelworden van de totale migratie. Dit is een basisprincipe. Zonder voldoende verankering in debusiness is elke migratie (transitie) gedoemd te mislukken. Daarnaast is bij de business de waarheidvoorhanden aangaande de inzet en de waarde van IT-middelen, gebruikers, contactgegevens, etc. Ditwordt op operationeel niveau gedaan door een hybride projectteam te formeren (migratiemanager,projectleider uit de business en key-spelers binnen een chunk) die samen de inventarisatie doen,samen de voorbereidingen doen of volgen, samen de communicatie naar de collegas binnen de chunk 4. M3Methode en MMSof business-unit doen en die uiteindelijk samen de uitrol begeleiden. De rol van migratiemanager is debelangrijkste binnen een migratietraject. De migratiemanager vormt de liaison tussen de business ende fabriek, ofwel alle betrokken partijen in het migratieproces.Dezelfde samenwerking dient op een hoger niveau eveneens geborgd te worden. Daarom wordtmaandelijks in een stuurgroep de voortgang op businessunitniveau belegd waarin migratiemanager(s)en projectleider(s) rapporteren aan het management van de business over de voortgang van deverschillende chunks die de totale businessunit uitmaken. Op het niveau van senior managementwordt de voortgang van de totale migratie (over alle businessunits heen) besproken. Deze bottom-upstructuur is essentieel is voor het welslagen van de migratie. Na een migratie blijven dergelijkeoverlegstructuren vaak bestaan om de inzet van IT in de toekomst te bespreken. Figuur: weergave van de deelmigratie-activiteiten.Starten met inventariserenDe start van het project of de migratie, na het opzetten van de projectbesturing bestaat uit het finetunen van de Reviewtemplates en de migratietooling. Reviewtemplates zijn checklists waarin allezaken, die voor de migratie relevant zijn, worden vastgelegd en formeel getoetst. De templatesworden aangepast aan de heersende benamingen van rollen, afdelingen, functienamen etc. binnen deorganisatie van de klant. Uitgangspunt hierbij is de rolbenaming die door de organisatie is vastgelegd.In de praktijk dient echter wel getoetst te worden dat dit volledig en juist is. Hierna wordt begonnenmet de inventarisatiefase om de AS-IS (huidige) situatie goed in kaart te krijgen. Doordat de rest van 5. M3Methode en MMSde procesgang gefixeerde doorlooptijden kent is het belangrijk dat dit zo juist en zo volledig mogelijkgedaan wordt. Hierbij is bijvoorbeeld de CMDB en de actualiteit daarvan essentieel voor de rest vanhet traject. Zoals reeds gesteld wordt deze inventarisatie gedaan door een migratiemanager en zijnvertegenwoordiger (projectleider) in de business. Zij maken hiervoor intensief gebruik van de doorMigration Match zelf ontwikkelde MMS-tooling.Voorbeelden van te inventariseren zaken zijn (niet uitputtend): De eindgebruiker met zijn huidige hardware. Gebruikte applicaties (met alle specificaties daarbij, zoals versienummer, leverancier, medium etc.)of als afgeleide daarvan het matchen van oude applicaties tegen een standaardlijst. Namen van personen die de applicaties in de oude omgeving kennen en eventueel in staat zijn om ditnaar de nieuwe omgeving over te zetten. De datashares (gebruikers, gebruikersgroepen, projectdirectories etc.). Gebruikte inbelvoorzieningen. Gebruikte randapparatuur. Gebruikte servicemanagementprocessen.In deze fase worden tevens doelstellingen van het project afgestemd op de verwachtingen van eenorganisatieonderdeel. Tevens wordt bepaald hoe er richting alle betrokkenen gecommuniceerdgaat worden. Vaak ervaren gebruikers het als prettig als een persoon van de eigen organisatiede communicatie rondom de migratieactiviteiten voor zijn of haar rekening neemt. Tevens is deorganisatie genformeerd over de aanpak, scope, verdeling van activiteiten en is er een grove planningopgesteld.Readiness-review: is er een goed globaal beeld?De doorlooptijd van de inventarisatiefase is niet gefixeerd; uit ervaring kunnen we stellen dat nen ander sterk afhankelijk is van de kwaliteit van de informatie die tijdens de inventarisatie wordtvergaard. In de inventarisatiefase wordt op het moment dat projectteams zijn geformeerd aanklantzijde en ook een logische opdeling in chunks is gemaakt een Readiness Review gehouden. Indeze review wordt getoetst of de genventariseerde gegevens voldoende kwaliteit hebben en voldoendevolledig zijn. Concreet worden checklists met applicaties uit de AS-IS situatie, een verdeling in chunks 6. M3Methode en MMSbinnen de betrokken businessunit en inzichten in mogelijke bottlenecks opgeleverd. Bij de ReadinessReview zijn vertegenwoordigers van alle disciplines aanwezig. Dit zorgt ervoor dat alle deelnemers ineen zo vroeg mogelijk stadium gekend zijn in de specifieke kenmerken en aandachtspunten van eenorganisatieonderdeel.Begin van het fabrieksproces: intake-reviewWanneer de Readiness Review is geslaagd kunnen de chunks die zijn onderkend individueel op IntakeReview. Dit is de eerste stap over de drempel van een strak getimeboxed proces. De chunk krijgteen weeknummer waardoor het duidelijk is wanneer zijn specifieke migratiezaken (bv. gebruikteapplicaties) door de fabriek geadresseerd dienen te worden. Tevens wordt voor de chunk vastgelegdof er wijzigingen zijn gepland die van invloed kunnen zijn op de migratie. Denk hierbij bijvoorbeeld aanverhuizingen, reorganisaties etc. Ook wordt on-site bekeken hoe de fysieke opbouw van een locatie isom de logistiek rondom een uitrol te kunnen inschatten.De opmaat naar de intake is dat de onderverdeling in chunks helder is. Dat betekent dat er per chunkduidelijk is welke gegevens (nog) nodig zijn voor de migratie. Op dit moment in het traject is het eengoed idee medewerkers die in een chunk werkzaam zijn verantwoordelijk te maken voor het vervolle-digen van de meta-informatie. Figuur: weergave van de deelmigratie-activiteiten. 7. M3Methode en MMSDenk hierbij bijvoorbeeld aan secretariaten of afdelingshoofden. Meestal zijn dit mensen die veelcollegas kennen en die lokaal bekend zijn. Zij kunnen tevens in de navolgende fasen de migratie-informatie actueel houden.De migratiemanager en de projectleider van de klant bereiden de Intake Review van een chunkvoor en leveren het definitieve beeld van alle migratie-relevante zaken in het migratietool MigratieManagement Systeem (MMS). Tevens wordt verslag gedaan van de fysieke opbouw van een locatie. Naeen succesvolle Intake Review kan de chunk het proces (fabriek) door, zonder aanvullende informatienodig te hebben van de business. Wanneer de Intake Review met succes wordt afgesloten worden deverdere Review momenten gepland en de genventariseerde applicaties overgedragen aan de afdelingapplicatiemigratie.Na de Intake Review begint formeel de fase Migratie Voorbereiden waarin een opdeling wordtgemaakt in deelmigraties. Daarbij worden de volgende deelgebieden onderscheiden: Applicatie Migratie (met vaak ook veel aandacht voor back-end applicaties die lokaal worden gehosten wellicht centraal moeten worden neergezet) Data Migratie (m.n. datastructuren, groeps- en projectdirectories) Hardware Migratie (in samenwerking met de klantenorganisatie m.b.t. aanschaf nieuwe assets,inrichting, voor het nieuwe werkplek concept) Netwerkmigratie (eventuele aanpassingen fysieke/ logische netwerk, hierin aandacht voor WAN/LAN constructie). Servicemanagement Migratie (bezien of in de nieuwe situatie het aanpassen van dienstverleningservice levels wenselijk of noodzakelijk is) User migratie (gebruikers koppelen aan rechten op applicaties, data, hardware en service levels)Van alle deelgebieden wordt zowel de AS-IS als TO-BE situatie aangegeven, het pad hiertussen(migratie/transitie) wordt uiteraard ook beschreven. Tevens worden alle randvoorwaardelijke zaken(bijvoorbeeld, voor een CAD-applicatie is een ander beeldscherm nodig, rechten op een datashare mettekeningen, etc.) vastgelegd. 8. M3Methode en MMSVoorbereiding Afgerond? Go/No-Go!De fase migratie voorbereiden eindigt met een Go/No-go Review van een chunk. In deze Reviewwordt bezien of alle voorbereidingen voor een succesvolle uitrol zijn afgerond. Het is bekend welkegebruikers er zijn, er moet bekend zijn waar welke data staan, waar deze naar toe moeten en metwelke autorisaties. Er moet bekend zijn welke hardware door welke user gebruikt wordt (en gaatworden), welke applicaties door welke users worden gebruikt en eventuele aanpassingen aanhet fysieke en logische netwerk moeten afgerond zijn. Alle details omtrent de omwisseling vanwerkplekken moeten bekend zijn en de benodigde acties in het kader van Service ManagementMigratie moeten afgerond zijn. Als dit alles klaar is wordt er een Go gegeven en kan de uitrol wordeningepland. Op dit punt is het ook bekend welke gebruikers eventueel niet gemigreerd worden enwelke applicaties niet gemigreerd worden. Bijvoorbeeld bij exotische applicaties die in gebruik blijvenomdat er historische gegevens in zijn vastgelegd die periodiek geraadpleegd moeten worden.Voorbereiden en freeze-periodeNadat alle voorbereidingen zijn gedaan en dit in de Review is aangetoond dient de daadwerkelijkeuitrol voorbereid te worden. De communicatie richting gebruikers wordt nu ook gentensiveerd, zijdienen immers bekend gemaakt te worden met de aanstaande verandering. Denk hierbij aan posters,login instructies, stickers (bij een hardware wisseling) enz. Tevens gaat er een freeze-periode in.Gebruikers kunnen niet verhuizen, er mogen geen wijzigingen gedaan worden op hard- en softwareetc. Deze fase kent een doorlooptijd van 3 weken en kenmerkt zich door de laatste voorbereidingenvoor roll-out. Voorbeelden hiervan zijn het plannen van (data)conversies, het logistiek plannen enregelen van de hardwaremigratie. Uiteindelijk wordt er een generale repetitie gedaan.Uitrol-review: aan de vooravondDe uitrol voorbereidingsfase wordt afgesloten door de Uitrol Review. Hierin wordt vastgesteld of aanalle operationele randvoorwaarden is voldaan om zonder problemen te kunnen gaan uitrollen. Denkhierbij bijvoorbeeld aan (extra) ondersteuning van de beheerorganisatie. Ook wordt bekeken of dechunk in een complexe of politieke context geplaatst moet worden. Als dit zo is wordt daar tijdens dezeReview aandacht aan besteed. Het is belangrijk dat bij deze Review zowel het migratieproject als debeheerpartij betrokken zijn omdat deze uitrol het daadwerkelijke af- dan wel aankoppelmoment voorde beheerorganisatie behelst. 9. M3Methode en MMSRoll-out of roll-inHierna kan er uitgerold worden. Deze fase duurt maximaal een week. Met name de logistiekeinspanning en de zorg na uitrol vullen deze week, de daadwerkelijk uitrol is vaak binnen een dag ofweekend gedaan. De migratiemanager is op locatie om samen met de projectleider van de klant deuitrol te begeleiden en te communiceren over de voortgang. Op deze manier wordt de migratie voorbetrokkenen op hoger niveau (senior management) naast de bedrijvigheid van een uitrol zichtbaargemaakt. Vaak wordt van een uitrol gesproken, maar soms ook van een inrol het is maar net vanuitwelk perspectief dit wordt bezien.Inbedden en dchargeNa de uitrol wordt het migratieresultaat ingebed en de migratie afgerond. Belangrijk is in deze fasedat als de nieuwe situatie werkt (front- backend etc.) de oude wereld uitgezet kan worden, en er(eindelijk) bespaard kan worden. Hierover dienen goede afspraken gemaakt te worden met de staandebeheerorganisatie.Deze fase wordt afgesloten met een Decharge Review waarbij wordt vastgesteld dat de chunksuccesvol is gemigreerd en of er nog issues zijn die resteren. Daarnaast moet de staande beheeror-ganisatie de chunk formeel in beheer nemen. Wanneer de nieuwe situatie naar behoren functioneert,verleent de klant dcharge middels een dcharge-formulier en is men formeel over. Wanneer ernog acties uitgevoerd moeten worden, wordt dit gepland en afgesproken. Tevens wordt een nieuweDecharge Review gepland.Het bouwen van bruggenDe migratiemanagers zijn intermediair tussen de business van de klant en de fabriek (hettransitieproject). Dit zijn projectmanagers met migratie-ervaring die getraind zijn in genoemdemigratieaanpak. Zij vervullen een belangrijke rol in de communicatie tussen de aanbod- en vraagzijde.De migratiemanager zet samen met een vertegenwoordiger van (een deel van) de business eenprojectteam aan de klantzijde op. Gezamenlijk worden alle migratiespecifieke zaken genventariseerdmiddels op de klantsituatie aangepaste checklists. Tevens wordt bepaald met welke businessdy-namieken de chunk te maken heeft (bijvoorbeeld een kwartaalafsluiting, een businessproject, eenverhuizing etc.) zodat in gezamenlijkheid bepaald kan worden op welke wijze de migratieactiviteiten de 10. M3Methode en MMSminste impact hebben op de businessprocessen.Tijdens de migratievoorbereidingsfase worden alle voorbereidingen door de migratiemanager samenmet het projectteam uitgevoerd. Hieronder valt de applicatieinventarisatie (de voorbereiding van deapplicatieintake door de fabriek), de eindgebruiker- (accounts, fysieke locatie, telefoonnummersetc.) en hardware- (welke pc, randapparatuur etc.) inventarisatie, de uitrolplanning, de uitrolaanpaken de nazorg worden samen met de business in een chunk- projectplan (gedetailleerd migratieplan,draaiboek) beschreven en formeel afgesproken. De migratiemanager zorgt ervoor dat dit alles goedwordt vastgelegd in het systeem dat de migratie ondersteund (MMS).In de uitrolfase vertegenwoordigt de migratiemanager de business gedurende de uitrol. In hetgedetailleerde migratieplan is beschreven wie waarvoor verantwoordelijk is in verschillende situatiesmaar de klant kan altijd bij de migratiemanager terecht. Last minute changes worden via de migrati-emanager gecommuniceerd naar de verschillende partijen en de migratiemanager houdt de klant opde hoogte van de voortgang. Tijdens de migratie worden incidenten zoveel mogelijk op de werkvloeropgelost en zo niet, door de migratiemanager gescaleerd naar de beschreven partijen. Zo houdt demigratiemanager overzicht van alle zaken die spelen tijden de operationele migratie.Alle uitzonderingen worden op dagelijkse basis met de business en de staande beheerorganisatiedoorgenomen en actiepunten worden uitgezet. De migratiemanager is degene die deze actiepuntenvolgt en bepaalt hoe deze na de migratie afgehandeld dienen te worden. Na de migratie ondertekentde business met de migratiemanager het decharge document; hierin staan alle openstaandeactiepunten en wie daarvoor verantwoordelijk is. De migratiemanager bewaakt deze actiepunten enblijft hierop rapporteren naar de business totdat alle actiepunten zijn afgehandeld. 11. M3Methode en MMSBeschrijving van het MMSD integrale ondersteuning voor een migratieDe migratieaanpak wordt ondersteund door het Migratie Management Systeem (MMS). Dit iseen webbased systeem waarin alle migratiespecifieke zaken worden vastgelegd. Het MMS wordtaangepast aan de binnen de klantorganisatie heersende nomenclatuur. Dit wil zeggen dat bekenderollen, functienamen, afdelingsnamen etc. worden ingevoerd. Bij een migratie zijn niet alleengegevens over de gebruikte IT-middelen nodig, ook gegevens over rollen, gebruikers, locaties,openingstijden etc. dienen te worden vastgelegd. Deze gegevens worden beheerd buiten hetIT-beheerdomein. Om deze reden wordt gestart met een download van bestaande gegevensbron-nen zoals de P&O-administratie, de CMDB, de AD enz. Vervolgens toetst de migratiemanager samenmet zijn contactpersoon van hun chunk tijdens de inventarisatie de vergaarde informatie aan dewerkelijkheid. Daar waar nodig worden aanvullingen en keuzes gemaakt. Na de inventarisatie kan opeenvoudige wijze het actuele beeld in stand gehouden worden, zodat men bij uitrol niet voor verrassin-gen komt te staan. Denk hierbij aan gebruikers die een andere rol krijgen, of de organisatie verlaten.In MMS wordt vanzelfsprekend informatie over de gebruikte applicaties en de work-flow in geval vanpackaging vastgelegd. Dit geeft de migratiemanager en zijn contactpersoon inzicht in de voortgang vande voor hun chunk relevante applicatieportfolio. Daarnaast kan uit MMS een keur van (standaard-)rapportages worden geleverd die een actueel beeld geven van de kwaliteit en de voortgang. Dit levertzowel een beeld van de voortgang van de totale migratie, als van een individuele chunk. Dit laatstegeval dient als input bij de Review-momenten wanneer de migratiemanager de status van de chunkdoorspreekt en verantwoordt. Door alle informatie op n punt te verzamelen en verrijken kan ertussen partijen geen misverstanden of discussies over lijstjes meer bestaan.Tenslotte is het MMS volledig ingericht om ook de uitrol vanaf het Go/NoGo-moment te technisch enprocesmatig ondersteunen naar zowel de uitrolpartij, de migratie-oplosgroepen als de staande beheerorganisatie. De M3-methode, ervaren migratiemanagers en MMS leveren in combinatie de sleutel toteen succesvolle migratie. 12. M3Methode en MMSOperationaliseren MMSImplementatieVoorafgaand aan het gebruik van MMS wordt een implementatietraject uitgevoerd dit traject bestaatuit de volgende stappen1.De technische en applicatieve inrichting van MMS;2.Het uitvoeren van een impactanalyse om de gewenste aanpassingen samen met de klanten tekunnen vaststellen:3.Functionele inrichting op basis van de behoefte van de klantenorganisatie;4.Het uitvoeren van een technische en functionele acceptatietest voor versie 1.0;5.Het opstellen van een Service Level Agreement (SLA)Services en beheer MMS volgens SLANa acceptatie van versie 1.0 start automatisch de service en beheer periode. In deze periode wordenonderstaande activiteiten uitgevoerd.1.Het voeren van technisch- en applicatiebeheer;2.Het voeren van functioneel en kwaliteitsbeheer op MMS voor gebruikers zowel als migratie-managers als uitrol en beheerpartij;3.Het op de klanten organisatie aanpassen van deMMS invulinstructieDe MMS training4.Het opleiden van MMS gebruikers .5.Het desgevraagd uitvoeren van RFCs 13. M3Methode en MMSMigration Match: aandacht, slagkrachtOrde op zaken in ICT. Een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen werken. Toch is de praktijkweerbarstig. Vooral in grote organisaties valt de ICT-huishouding vaak ten prooi aan verrommeling. Desituatie wordt onoverzichtelijk, de kosten van het beheer onnodig hoog en de business voelt zich meer enmeer beperkt in zijn productiviteit.Migration Match zet een punt achter de verrommeling. Door met aandacht voor de business te inventariseren,te ontdubbelen, beheerst te migreren wordt een nieuwe, zuivere ICT-situatie overgedragen aan debeheersorganisatie.We voeren de regie over het traject, betrekken de klantorganisatie bij elke fase, en delen het geheel op inbeheersbare, hapklare brokken. Zo brengen we de complexiteit terug naar de menselijke maat. Een beproefdemethode, die zorgt voor een uiterst efficinte doorstroming. Het resultaat: directe besparingen, eenoverzichtelijk ICT-landschap, lagere beheerskosten en tevreden medewerkers.Rouboslaan 34T 071 - 560 1270 www.migrationmatch.nlPostbus 206F 071 - 560 1280 [email protected] AE Voorschoten