Whitepaper Kwaliteitsmanagement NL

download Whitepaper Kwaliteitsmanagement NL

of 6

 • date post

  27-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  14
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Whitepaper Kwaliteitsmanagement NL

Transcript of Whitepaper Kwaliteitsmanagement NL

 • Organisaties vergroten hun slagkracht en

  onderscheidend vermogen als zij zich

  continu intensief bezig houden met

  het waarborgen en verbeteren van de

  kwaliteit van hun producten en diensten

  Rules helpt om op effectieve en efficinte wijze de kwaliteit van producten en diensten op een hoger niveau te brengen en de

  klanttevredenheid te garanderen

  Opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem

  Whitepaper

 • management is dan ook gericht op alle

  organisatieonderdelen die een bijdrage

  leveren aan het uiteindelijke resultaat: een

  product of dienst. Daarbij staat te allen tijde

  de (in- of externe) klant centraal.

  Kwaliteit is een relatief begrip: het impliceert

  een zekere mate van subjectiviteit. Iedere

  klant kan immers andere verwachtingen

  hebben, hetgeen betekent dat je met

  identieke producten of diensten toch

  verschillende kwaliteit kunt leveren. Het

  managen van de verwachtingen van de

  klant hoort daarom eigenlijk ook deel uit te

  maken van kwaliteitsmanagement.

  Hoewel kwaliteit een relatief begrip is, heeft kwaliteit in feite betrekking op alles

  wat verbeterd kan worden. Daarbij kunnen

  twee aspecten worden onderscheiden: een

  Wat is kwaliteitsmanagement?Om een definitie te kunnen geven van

  kwaliteitsmanagement, moet eerst de

  betekenis van het woord kwaliteit worden

  vastgesteld. Het woord kwaliteit stamt van

  het Latijnse qualitas dat eigenschap,

  karakter of hoedanigheid betekent. Onder

  het begrip kwaliteit wordt het geheel van

  kenmerken en eigenschappen van een

  product of dienst verstaan dat bijdraagt tot

  het vermogen ervan om bepaalde behoeften

  te bevredigen.

  Kwaliteitsmanagement is de discipline

  binnen een organisatie die zich bezighoudt

  met het verbeteren van de kwaliteit van een product, productieproces, dienst of

  organisatie. Het is geen afgebakend vak-

  gebied, maar strekt zich uit binnen alle

  gelederen van een organisatie. Kwaliteits-

  Steeds complexer wordende producten en de hogere eisen die worden gesteld aan de betrouwbaarheid van producten, diensten, processen en installaties zowel door externe klanten als de interne organisatie zijn er de oorzaak van dat de belangstelling voor kwaliteitsmanagement de afgelopen decennia enorm is gestegen. Veranderende wet- en regelgeving en toenemende eisen van toezichthouders spelen hierbij eveneens een belangrijke rol. Als gevolg hiervan worden organisaties continu gedwongen zich intensief bezig te houden met het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van hun producten en diensten. Het spreekt derhalve voor zich dat de eisen die worden gesteld aan kwaliteitsmanagement telkens hoger worden.

  De mogelijkheden die IT biedt ter ondersteuning van kwaliteitsmanage-ment worden tegelijkertijd aldoor groter. Maar bieden IT-systemen ook daadwerkelijk een oplossing voor de issues die bij kwaliteitsmanagement om de hoek komen kijken? Kwaliteitsmanagement doelt op het

  verbeteren van de kwaliteit van producten

  en diensten die door de organisatie

  worden geleverd. Zeker in de huidige tijd

  is het leveren van kwaliteit een onder-

  scheidend vermogen en essentieel om te

  overleven. Benieuwd naar wat kwaliteits-

  management voor uw organisatie kan

  betekenen en hoe u handen en voeten

  moet geven aan de invulling van kwaliteits-

  management binnen uw organisatie? In

  dit whitepaper wordt antwoord gegeven

  op deze vragen en meer.

  Kwaliteitsmanagement heeft tot doel om de organisatiedoelstellingen zo doeltreffend en doelmatig mogelijk te helpen realiseren

 • intern en een extern kwaliteitsaspect (Dahlgaard e.a., 1998). Interne kwaliteitInterne kwaliteit heeft betrekking op het foutenvrij zijn van elk

  waarde toevoegend proces binnen de organisatie en houdt

  verband met de efficintie of doelmatigheid van het proces. Zo

  kan interne kwaliteit bijvoorbeeld uitgedrukt worden in de

  verhouding tussen het daadwerkelijk aantal fouten en de

  aangemerkte kans op fouten. In deze zin wordt kwaliteit

  gerelateerd aan de mate waarin fouten voorkomen en wordt er

  als het ware vanuit kwaliteitsgebrek geredeneerd.

  Externe kwaliteitExterne kwaliteit daarentegen heeft betrekking op de

  eigenschappen van een product of dienst en de mate waarin

  deze voldoen aan de eisen van de klant. Externe kwaliteit is

  derhalve gericht op het resultaat van het waarde toevoegende

  proces en heeft te maken met de effectiviteit of de doeltreffend-

  heid van het proces. Externe kwaliteit kan worden gemeten aan

  de hand van de beoordeling van een product of dienst door de

  klant (klanttevredenheid). Deze beoordeling is gebaseerd op het

  verschil tussen de door de klant verwachte en de door hem

  ervaren kwaliteit.

  Efficintie en effectiviteit zijn dus belangrijke kenmerken van

  kwaliteit. En hoewel er een onderscheid wordt gemaakt tussen

  efficintie en effectiviteit, kunnen deze twee aspecten niet

  gescheiden worden: het zijn de twee kanten van een medaille.

  Dit neemt overigens niet weg dat er door de jaren heen legio

  theorien en methodieken zijn ontwikkeld rondom kwaliteit, die

  ten grondslag liggen aan kwaliteitsmanagement en dat het op

  veel verschillende manieren kan worden uitgevoerd. In de loop

  der tijd zijn er bovendien talloze normen, standaarden en

  richtlijnen ontwikkeld die een referentiekader bieden bij de

  invulling van kwaliteitsmanagement binnen een organisatie. Het

  bekendste voorbeeld daarvan is de ISO-norm voor kwaliteits-

  management, die eind jaren tachtig uit de Allied Quality Assurance

  Publications van 1969 is ontstaan. Daarnaast bestaat er Six

  Sigma, Lean Management, Kaizen, Zero Defects, Total Quality

  Management, de HKZ-certificering en Niaz voor de gezondheids-

  zorg en is het INK-model een bekend managementmodel om de

  kwaliteit te verbeteren.

  Wat is het doel van kwaliteitsmanagement?Het doel van kwaliteitsmanagement is het zo doeltreffend en

  doelmatig mogelijk helpen realiseren van de organisatie-

  doelstellingen. Kwaliteitsmanagement is daarbij gericht op het

  beheersen en verbeteren van de bedrijfsvoering (processen) binnen

  de gehele organisatie met als uitgangspunt het continu verbeteren

  van het product of de dienstverlening en het zichtbaar maken van

  fouten of verspillingen. Het draagt bij aan het identificeren,

  beheersen en verbeteren van de processen die het meest kritiek

  zijn om aan de eisen van de klant te voldoen. Uiteraard vormen het

  behalen van duurzaam succes, het efficint gebruik van middelen,

  besluitvorming op basis van feitelijk bewijs en een hogere

  tevredenheid onder zowel klanten als medewerkers onderliggende

  doelstellingen van kwaliteitsmanagement.

  Kwaliteitsmanagement is als het ware het proces van doelbepaling,

  beleidsbepaling, planning, organisatie en procesbeheersing dat

  leidt tot doelrealisatie. Organisaties verbeteren als zij erin slagen

  doelstellingen te realiseren en de lat ten aanzien van nieuwe

  doelstellingen steeds hoger te leggen. In dit geval is er sprake van

  een lerende organisatie: een organisatie die voortdurend verbetert,

  alle relevante informatie, kennis en ervaring vastlegt en beslissingen

  neemt op basis van in het verleden verworven kennis. Organisaties

  beperken daarmee het risico en vergroten de kans op juiste

  toekomstige keuzes. Daarbij dient te worden opgemerkt dat

  kwaliteitsmanagement een middel is om de missie, visie en taken

  van de organisatie te realiseren. Kwaliteitsmanagement dient geen

  doel op zich te zijn.

  De geschiedenis van kwaliteitsmanagementHoewel het kwaliteitsmanagement, zoals wij het tegenwoordig

  kennen, pas in de vorige eeuw zijn intrede deed, kan worden gesteld

  dat al in de verre geschiedenis van de mensheid het continu

  verbeteren aandacht had. Te denken valt aan de uitvinding van het

  wiel, of nog verder terug de stenen gebruiksvoorwerpen die jagers

  gebruikten om zich te verdedigen of om dieren uit te schakelen.

  De vroegste signalen van kwaliteitsmanagement dateren van 1600

  voor de jaartelling uit China, waar handgemaakte producten een

  kwaliteitscontrole ondergingen. In de late Middeleeuwen richtte

  doelbewuste continue verbetering zich voornamelijk op kennis en niet op een concreet gebruiksvoorwerp. Kwaliteitsmanagement ten

  aanzien van gebruiksvoorwerpen kwam pas echt in opkomst ten

 • kostenverlaging, productiviteitsverhoging

  en kwaliteitsverbetering tot gevolg heeft. Hij

  ontwikkelde hiervoor een cyclus voor

  procesbesturing: de Plan-Do-Check-Act

  (PDCA) cyclus. Het volgen van de cyclus

  zorgt voor het automatisch inzetten van het dynamische proces van kwaliteits-

  verbetering.

  PlanHet begint met het opstellen van het plan

  voor de uitvoering van het proces en het

  vaststellen van normen en doelstellingen,

  de planningsfase. De doelstellingen voor

  het proces moeten SMART (Specifiek-

  Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdge-

  bonden) zijn gedefinieerd en de resultaten van het proces moeten helder zijn. Aandacht

  voor de randvoorwaarden (beschikbaarheid

  van middelen) en de belangen van

  betrokkenen zijn daarbij belangrijke

  van beter inzicht in de organisatie en meer

  grip op de processen en geldstromen. Door

  deze processen in verband te brengen met