Welke grondwet, voor welk Europa?

download Welke grondwet, voor welk Europa?

of 28

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Januari 2005. ABVV

Transcript of Welke grondwet, voor welk Europa?

 • Welke grondwet, voor welk europa ?

 • inhoudstafel

  2

  voorwoorddeel i waarden, doelstellingen en instellingen

  eerbiediging van de mensenrechteneen sociale markteconomie met een groot concurrentievermogenhet burgerschap van de unie : voorbehouden aan diegenen die een nationaal burgerschap bezittende bevoegdheden van de unie : exclusief, gedeeld of subsidiairmogelijkheid tot nauwere samenwerkingeuropa verlatende instellingen

  het parlement de europese raad de raad van ministers de commissie het hof van justitie de europese centrale bank

  het economisch en sociaal comitautonome sociale dialoogdialoog met de kerken

  deel ii het handvest van de grondrechten deel iii beleid en werking van de europese unie

  welke sociale harmonisatie ? vrijwaringsclausule alarmbel sociale dialoog

  een gecordoneerde werkgelegenheidsstrategie in dienst van de markt en de concurrentie de openbare diensten : ondergeschikt aan de markt en de concurrentieregels

  deel iv algemene slotbepalingen deel v protocollen en verklaringen tot besluitdata en cijfers

  0304

  05 050506060707090910111212121213

  14

  16

  17181818192020

  23

  24

  2526

 • Zoveel is zeker : wie het hart op de juiste plaats draagt (links dus), krijgt het flink op de heupen bij het lezen van het ontwerp van handvest ter invoering van een Europese grondwet. Niet omdat wij gekant zouden zijn tegen de idee van een Europese Unie die dodelijke oorlogen afwijst de vrede vormt immers de basis voor alles. Hierdoor kunnen wij onze stem laten horen in een geglobaliseerde wereld die door grote blokken wordt gedomineerd. Evenmin zijn wij tegen het eerste en het tweede deel van het Verdrag, maar toch : een parlement dat niet over volledige wetgevende macht beschikt, is niet bepaald iets dat je zomaar slikt ! Het derde deel is voor ons, vakbond, een probleem. Dit deel handelt over de beleidslijnen van de Europese Unie : de markt, vrije concurrentie en competitiviteit krijgen grondwettelijke waarde, terwijl de openbare diensten als uitzondering nog net getolereerd worden. Dit is on-aanvaardbaar. Wordt het ontwerp van grondwet verworpen, dan blijven de huidige Verdragen van toepassing. Zijn die dan beter ? Nee. Deel III van het ontwerpverdrag herneemt gewoon wat bestaat (en verleent dit dus grondwettelijke waarde) terwijl deel I en deel II wel wat vooruitgang bevatten, zij het naar weinig en voor ons zeker onvoldoende. Toch is

  dit een stap vooruit : een iets belangrijker rol voor het Parlement, een (zekere) vereenvoudiging van de procedu-res, het inlassen van het handvest van de grondrechten of de erkenning van het belang van de sociale dialoog. Wij verwachten van Europa dat het ons sociaal model versterkt en bijdraagt tot de verspreiding van rechten daar waar de rechten van werknemers met voeten worden getreden en ontoelaatbare verschillen blijven bestaan. Het Europa dat nu opgebouwd wordt, is niet echt het Europa dat wij willen. We moeten dus druk blijven uitoe-fenen, die zelfs opdrijven om een democratisch en sociaal Europa te bewerkstelligen. Het ontwerp van grondwet is een doelwit, maar het is niet het enige : denken we maar aan de dienstenrichtlijn (de richtlijn Bolkestein over de liberalisering van de diensten) en de richtlijn over de arbeidstijd .Om iets met steekhoudende argumenten te betwis-ten, moet je eerst een duidelijk beeld hebben van wat op tafel ligt. Dank zij deze brochure dat is tenminste onze bedoeling zouden de militanten een beter inzicht moeten krijgen in die wirwar van Europese instellingen en beslissingen.

  Xavier Verboven, Andr Mordant,Algemeen Secretaris. Voorzitter.

  voorwoord

  3

  welke grondwet, voor welk europa

 • 4deel i waarden, doelstellingen en instellingenDeel I handelt over de doelstellingen en de waarden van de Unie, evenals over de bevoegdheden, de instellingen en de financin.

 • 5

  eerbiediging van de mensenrechten en

  De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waar-digheid, vrijheid, democratie, gelijk-heid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die ge-kenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaam-heid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.

  een sociale markt-economie met een groot concurrentievermogen

  De Unie heeft als doel de vrede, haar waarden en het welzijn van

  haar volkeren te bevorderen . De Unie zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van een evenwichtige economische groei en van prijsstabiliteit, een so-ciale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang .

  Onze opinieDe waarden waarop Europa stoelt zijn belangrijk, hoewel niet creatief vernieu-wend, maar goed. De verwijzing naar een sociale markt-economie is wel nieuw en werd verkre-gen na een lange niet-aflatende strijd door de linkse leden van de Conventie die de toevoeging met een groot con-currentievermogen konden missen als kiespijn.

  het burgerschap van de europese unie : voor-behouden aan diegenen die een nationaal burgerschap bezitten

  Eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit, is burger van de Unie . Dit burgerschap verleent het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen en er vrij te verblijven evenals het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en bij de gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar zij verblijf houden of ook nog het recht om verzoekschrif-ten tot het Europees Parlement te richten.

  n n n

  goed om weten

  de europese grondwet heeft voorrang op het recht van de lidstaten

  De Grondwet en het recht dat de in-stellingen van de Unie bij de uitoefe-ning van de haar toebedeelde bevoegd-heden vaststellen, hebben voorrang boven het recht van de lidstaten > Deze bepaling krijgt pas ten volle be-tekenis in het deel m.b.t. de beleidslij-nen die het Verdrag ondergeschikt wil maken aan de marktwetten.

  Met protocollen en bijlagen is het Ver-drag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa uitgegroeid tot een lijvig nummer van het Publicatieblad van de Europese Unie, het is een document van 475 bladzijden. Het spreekt vanzelf dat wij, in deze brochure, alleen de echt es-sentile punten bespreken. Het Verdrag is opgedeeld in vier grote hoofdstukken, de nummering van de ar-tikels verwijst telkens naar het betrokken hoofdstuk (bijv. art I-24, art. III-12).

  Het Verdrag verleent de Unie rechts-persoonlijkheid dit is nieuw en be-vestigt de symbolen van de Unie, zoals ondermeer het devies van de Unie ( In verscheidenheid verenigd ) of ook de vlag (die stelt een cirkel van twaalf gou-den sterren op een blauw veld voor) en de nationale feestdag (de Dag van Europa ) die op 9 mei in de gehele Unie gevierd wordt.De volledige tekst van het Verdrag staat op de site http ://europa.eu.int/futurum

  g o e d o m w e t e n

 • deel i waarden, doelstellingen en instellingen

  6

  Onze opinieDit artikel regelt dus niet het probleem van de migranten die in de lidstaten wonen.

  de bevoegdheden van de unie : exclusief, gedeeld of subsidiair

  Waar houdt de Europese Unie zich mee bezig, en waar houden de lan-den zich mee bezig ? Wie beslist wat ? Een kat vindt er haar jongen haast niet meer in terug. Globaal gezien kunnen wij drie bevoegdheden on-derscheiden.

  exclusieve bevoegdhedenTen opzichte van haar onderdanen handelt de Unie autonoom, in naam van alle lidstaten. Er wordt van uit-gegaan dat actie op het niveau van de Unie meer effect heeft dan han-delingen genomen door een enkele lidstaat.

  Deze categorie is van toepassing op :

  de douane-unie ; de vaststelling van

  mededingingsregels ; het monetair beleid voor

  de lidstaten die de euro als munt hebben ; het behoud van het natuurlijke

  visbestand in het licht van het gemeenschappelijk visserijbeleid ; de gemeenschappelijke

  handelspolitiek.

  de gedeelde bevoegdhedenEen gedeelde bevoegdheid betekent dat zolang de Unie haar rechten niet heeft uitgeoefend, de lidstaten zelf wetten mogen maken. Echter, zodra de Unie is tussengekomen, dienen de lidstaten hiervan af te zien. Wat de hirarchie van het recht betreft, hebben de Europese wetten voor-rang ten opzichte van mogelijke nationale wetteksten. In de praktijk betekent dit dat Europa een alge-meen kader zou dienen te bepalen dat in heel de Unie van kracht is (bijvoorbeeld normen of minimale rechten). Niettemin mogen de lid-staten binnen dit kader hun eigen toepassingsmodaliteiten defini-ren. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een nationale wetgeving die voor werknemers voordeliger is dan het Europese minimumkader.

  De Unie heeft een met de lidstaten gedeelde bevoegdheid betreffende :

  de interne markt ; bepaalde aspecten van

  het sociaal beleid ; vervoer ; consumentenbescherming ; milieu ; energie ; economische, sociale en

  territoriale samenhang ; landbouw ; de ruimte van vrijheid ;

  veiligheid en recht.

  Voor onderzoek en ontwikkelings-samenwerking zien wij een iets specialer statuut : op het gebied van onderzoek, technologische ontwikke-ling en de ruimte is de Unie bevoegd op te treden, wat de lidstaten niet belet hun eigen bevoegdheid uit te oefenen.

  steunende, cordinerende en aanvullende bevoegdhedenIn deze categorie werkt de Unie enkel aanvullend naast het beleid van de lidstaten, maar vervangt dit niet. In deze categorie is er geen harmoni-satie mogelijk, het gaat enkel om de bevordering van convergentie van de nationale beleidslijnen en niet om de oplegging van gemeenschappe-lijke regels.

  Deze domeinen omvatten :

  de bescherming en verbetering van de gezo