VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan...

of 48 /48
ACTIVITEITENVERSLAG 2013 (ondernemingsnummer: 0413.350.751) 1

Transcript of VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan...

Page 1: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

ACTIVITEITENVERSLAG 2013(ondernemingsnummer: 0413.350.751)

1

Page 2: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

INHOUDSTAFEL

1. Inleiding en enkele accenten van 2013 p 3

2. Overkoepelende inhoudelijke trajecten en initiatieven p 52.1.Experimenteel modulair kader p 52.2.Voorbereiding fusie met VZW De Vlieger p 62.3.Samenwerkingsverband De Shelter p 62.4.Kwaliteitsbeleid p 72.5.Diversiteitsplan p 92.6.Volkstuintjesproject p 102.7.project Mediatrain p 112.8.Dagbestedingsproject p 11

3. Aandachtspunten in de verschillende teams p 143.1.DeNiZ p 143.2.Herent p 153.3.Denoek p 163.4.Slick 87 p 173.5.Logistiek personeel p 183.6.Administratief personeel p 193.7.Raad van Bestuur p 19

4. Aandachtspunten rond personeelsbeleid p 214.1.Uitbreiding en aanpassing personeelsbestand oa door het EMK p 214.2.Finaliseren van het arbeidsreglement p 224.3.Ziekteverzuimbeleid p 224.4. (Inleef)stages p 22

5. Vorming gevolgd in 2013 p 24

6. Praktische en financiële aandachtspunten p 25

7. Lidmaatschap, samenwerkingsverbanden en externe overlegorganen p 26

8. Dank aan onze sponsors en steungevers! p 30

9. Bezetting, opnames en oriënteringen in 2013 p 31

10.Personeelslijst op 31/12/2013 p 33

Indien u graag meer informatie wilt over bepaalde onderwerpen, geven wij u graag de uitgebreidere teksten! U mag ook altijd ons kwaliteitshandboek komen inzien!Meer info over de werking vindt u op onze website: www.monterosa.be

Een legende van de gebruikte afkortingen en termen, vindt u in de voetnota’s.

2

Page 3: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

1. Inleiding

De sector is in beweging … en we hebben het gevoeld in 2013! Leuke en boeiende tijden, maar ook extra werk en zorgen. Het schept kansen en extra mogelijkheden, bezinningsmomenten … en verwachtingen vanuit onszelf, het beleid, de overheid, …Onze organisatie is duidelijk mee aan het bewegen en dat is fijn … maar het geeft ook extra druk. En dat is soms erg zwaar.

De instap in het experimenteel modulair kader op 1/1/2013 gaf heel wat extra mogelijkheden en stimulans wb flexibeler werken, personeelbestand, nog contextueler werken, … De ondersteuning vanuit de overheid voor dit experiment werd erg gewaardeerd.

Ook het instappen en meestappen met verschillende projecten en plannen, de fusie met VZW De Vlieger, het ondersteuningscentrum voor jonge kwetsbare ouders “De Shelter”, de start van het project “opnames van 0-3j?”, het volkstuintjesproject, project Mediatrain, … geeft de nodige dynamiek en openheid binnen de organisatie. Het geeft ruimte en energie en verplicht ons om de werking blijvend in vraag te stellen. Het geeft ook ondersteuning om zaken efficiënt en effectiever aan te pakken.

In 2014 komen er nog heel wat wijzigingen op ons af: het hele proces rond integrale jeugdhulp en het nieuwe kwaliteitsdecreet zal ook nog heel wat beweging geven in de organisatie. In 2013 zijn we hier uiteraard al proactief rond gestart: zoeken wat dit kan veranderen in Monte Rosa, info geven aan alle betrokkenen, oplijsten wat moet aangepast worden, ...

Ondanks de goede evoluties in de sector en de organisatie, waar we vaak erg in geloven, blijven we voelen dat de werkdruk op de (basis)medewerkers blijft stijgen. Er wordt steeds meer gevraagd, soms zaken die niet altijd als ‘zinvol’ ervaren worden en die de ruimte om écht met de doelgroep bezig te zijn, beperkt. Dat blijft erg jammer. We voelen dat de balans werklast-draagkracht voor sommigen niet meer in evenwicht is. Er komt te veel op hen af, niet alleen de eisen vanuit de overheid en de vele veranderingen in de sector en dus ook binnen de organisatie, maar ook de blijvende stijging van de problematiek van de doelgroep weegt vaak zwaar. Het personeelsbestand in een organisatie die hoofdzakelijk verblijf aanbiedt, blijft te beperkt. Het veelvuldig inschakelen van verschillende stagiaires wordt, jammer genoeg, een absolute noodzaak om het vele werk rond te krijgen én aan de kinderen en jongeren de noodzakelijke zorg te geven. Gelukkig hebben we in 2013 beroep kunnen doen op fijne en betrokken stagiaires uit verschillende disciplines.

We blijven dan ook nadenken over de toekomst van Monte Rosa: kunnen wij onze werking niet beter aanpassen aan de zich aandienende doelgroep en de verwachtingen binnen de sector? Moeten wij onze groepen toch niet anders structureren? Welke ondersteuning hebben begeleiders en andere medewerkers nodig om mee te groeien met wat er zich allemaal aandient? Waar en hoe kan het beleid nog (hen) meer ondersteunen?

We blijven rekenen op begrip vanuit de overheid en andere instanties indien verwachtingen soms wat langzamer of later ingevuld worden dan gepland of gewenst. De inzet, de betrokkenheid en de goede wil is groot … Soms is het, ondanks dat, toch niet allemaal, oa binnen de gevraagde termijnen, haalbaar.

3

Page 4: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

We geloven echter wel in de goede wil van al onze partners, binnen en buiten de sector, collega-organisaties en overheden, … en geloven dat we samen kunnen groeien naar een hulpverlening die aangepast is aan de noden van de doelgroep én die haalbaar is en voldoening geeft aan onze medewerkers. Daar willen we voor gaan in 2014 en de volgende jaren.

Met een dikke dank je wel aan iedereen die ons daarbij steunt!

Muriel De Ryck

Directeur VZW Monte RosaJanuari 2014

4

Page 5: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

2. Overkoepelende inhoudelijke trajecten en initiatieven (Muriel De Ryck)

2.1 Experimenteel modulair kader (EMK)De instap in het EMK was voor Monte Rosa een goede zaak. Zowel organisatorisch als op vlak van de concrete hulpverlening heeft het heel wat in beweging gebracht. Sinds 2013 is Monte Rosa erkend als organisatie met:

Module verblijf: 40 Module contextbegeleiding basisintensiteit: 43 Module contextbegeleiding autonoom wonen basisintensiteit: 5

en dit verdeeld over 4 groepen en 5 werkvormen De verticale groepen DeNiZ en Denoek met maximum 24 kinderen en

jongeren in verblijf. De adolescentengroep in Herent met maximum 10 jongeren in verblijf. Het trainingscentrum Slick 87 met maximum 10 jongeren in verblijf. Een erkenning voor contextbegeleiding voor 3 kinderen of jongeren. Een erkenning voor contextbegeleiding autonoom wonen voor 5 jongeren

Door in elke groep extra plaatsen verblijf aan te bieden, kan er naadlozer gewerkt worden en is er ook ruimte om kinderen en jongeren in time-out of in crisis op te nemen. De beide modules contextbegeleiding zijn ook onderling inwisselbaar, wat ook extra flexibiliteit geeft.

De instap kwam absoluut ten goede van de gebruikers en de medewerkers. De vraagverhelderingsgesprekken (vroeger evolutiebesprekingen en follow-up

besprekingen of kernoverleg) hebben een nog explicietere plaats gekregen binnen de werking. De aandacht voor de betrokkenheid van jongeren en hun context is nog vergroot. Eind 2013 hebben we een nieuw sjabloon uitgewerkt waar nog meer aandacht is voor de krachten van het gezin en het kind of de jongere. Het is gestoeld op het “dialoogmodel”1. Dit zal in 2014 volledig geïmplementeerd worden.

De extra mogelijkheden rond de contextbegeleiding geven ook heel wat meer ruimte in de begeleiding. De begeleiding kan naadlozer overgaan van verblijf naar contextbegeleiding. Kinderen en jongeren kunnen ook sneller naar de context georiënteerd worden, eventueel als proefperiode, omdat er bij ‘herval’ of crisissen een terugvalbasis mogelijk is in de leefgroepen. Ook het verblijf in de groep kan erg flexibel ingevuld worden.

Door het verder uitbouwen van de interne regie, hebben we de functie van individuele begeleider een explicietere plaats gegeven. De individuele begeleider wordt hierdoor DE kernfiguur in de begeleiding van de kinderen en jongeren.

Door het EMK hebben we eindelijk de kans gekregen om het historisch personeelstekort dat Monte Rosa had, recht te trekken. Door het slechte ‘spilcapaciteit’ die we in het verleden hadden, misten we de kans om extra personeel aan te werven, waar dit toch echt wel nodig was. Door de instap in het EMK hebben we tot 2 VT personeelsleden extra kunnen aanwerven. Zie 4.1.

Door de nood in de sector en de erkenning die alle voorzieningen binnen het EMK gekregen hebben om ook 0-3 jarigen op te nemen in de module verblijf, is Monte Rosa gestart met een project rond deze 0-3 jarigen. In dat kader hebben we een vernieuwend project uitgewerkt dat we aangevraagd hebben

1 Zie http://dialoogmodel.nl

5

Page 6: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

aan de provincie van Vlaams-Brabant en hebben we bezoeken aan andere organisaties gepland om te horen hoe zij met de zorgen en knelpunten die wij zien, omgaan. We hopen dit project in 2014 verder te kunnen uitbouwen.

Er zijn nog wel knelpunten rond de hele reorganisatie in het kader van het EMK. We denken dan oa aan de (onduidelijkheid van de) verplichte registraties die veel energie vragen, aan de beschikkingen die nog niet altijd correct ingevuld worden, aan het correct tellen van de verschillende modules en de bezetting, , … maar we zijn ervan overtuigd dat er daarvoor in de nabije toekomst ook oplossingen zullen gevonden worden.

De extra ondersteuning, het begrip en de kans die gegeven werd vanuit het Agentschap om te experimenteren werd erg gewaardeerd. De verschillende infodagen, de intervisies, het bilateraal overleg, de telefonische en praktische ondersteuning … verliepen in een aangename sfeer en waren een daadwerkelijke hulp. Wij beseffen dat deze hele operatie, ook voor het Agentschap, niet evident was en heel wat extra werk gaf. We willen hen dan ook danken voor de steun en het begrip die zij ons, desondanks, gegeven hebben. 2.2 Voorbereiding fusie met VZW De VliegerVanuit hun geschiedenis –ze zijn beiden opgericht door de Zusters van de Christelijke Scholen- bestaat er reeds jaren een intensieve samenwerking tussen de VZW Monte Rosa en de VZW De Vlieger uit Deurne. Beide raden van bestuur vergaderen samen. Beide directies hebben heel regelmatig overleg. Er wordt samen nagedacht over projecten, visieteksten, beleid, … Vroeger waren zijn één VZW, maar door de toenmalige regelgeving zijn zij moeten opsplitsen. Nu is deze regelgeving weggevallen en een fusie leek dan ook een logische volgende stap.Op de agenda van de raden van bestuur stond dan ook de fusie zowat heel 2013 geagendeerd. In het najaar is de concrete voorbereiding dan tot een stroomversnelling gekomen. Er was heel wat overleg tussen beide directies nodig om alle praktische en organisatorische elementen ‘in elkaar te schuiven’, want de voorbereiding van de fusie was voor beide organisaties ingrijpender dan ze gedacht hadden. De keuze werd gemaakt om het pedagogische per locatie te houden en andere elementen, zeker in eerste instantie, ook maximaal lokaal te houden. Soms was dit niet mogelijk. Bv op vlak van personeeladministratie, verzekeringen, contracten, … was, tot op zekere hoogte, een samenvoeging van beide werkingen noodzakelijk. Ook het informeren van alle betrokken diensten vroeg heel wat extra werk.

Op 1/1/2014 is de fusie een feit, al zullen er nog een aantal administratieve documenten in orde gebracht moeten worden.Wij geloven dat dit een meerwaarde kan zijn voor beide organisaties. De schaalvergroting schept heel wat mogelijkheden wb draagvlak, verdeling van taken, efficiëntie, … Op pedagogisch vlak en wb visie zijn de verschillen niet groot, dus die fusie zal naadloos verlopen …!

2.3 Samenwerkingsverband De ShelterVlaams Brabant was, naast Oost-Vlaanderen, de enige provincie in Vlaanderen waar jonge moeders (en vaders) met kinderen niet konden opgevangen worden. Er was geen centrum voorhanden in de regio. Jonge moeders (en vaders) of zwangere

6

Page 7: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

tieners, die niet thuis konden opgevangen worden en extra ondersteuning nodig hadden, hadden de keuze om of hun kindje niet te houden of te verhuizen naar een centrum voor integrale gezinszorg (CIG) in een andere provincie, ver van hun eigen familie en vrienden.Sinds jaren is er in Leuven een werkgroep die de noden van deze jonge kwetsbare ouders en jonge kinderen in kaart brengt en samen op zoek gaat naar oplossingen. Al snel werd er duidelijk dat de tekorten zich vooral situeerden op twee vlakken:

Een opvang voor tienerouders (jonge kwetsbare ouders) Een residentiële opvang voor zeer kleine kinderen, daar waar het thuismilieu

op dit moment, hopelijk tijdelijk, voor deze kinderen absoluut niet veilig is.

Sinds april dit jaar is er dan eindelijk een goedkeuring gekomen vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn om ook in Vlaams Brabant, weliswaar met zeer beperkte middelen een CIG op te starten, DE SHELTER. Samen met de VZW De Wissel en de VZW Amber is de VZW Monte Rosa dan ook zeer enthousiast ingestapt is dit project en sinds mei 2013 zijn de eerste jonge ouders in (ambulante) begeleiding. De werking wordt gedragen door de projectleidster, samen met de directies van de 3 VZW’s. Een adviesgroep met medewerkers uit het bredere werkveld ondersteunt het project.

Omdat er ook een grote dringende nood is aan een residentiële opvang van deze jonge ouders/gezinnen, zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden.Op het domein van de VZW Monte Rosa staat nog een klooster (het “zusterhuis”), waar op dit moment 2 zusters verblijven (tot verleden jaar waren dat er nog 3). Dit huis is nu echter veel te groot voor hen beiden en we zijn gestart met de verbouwing van een deel van het huis tot twee studio’s voor jonge gezinnen (moeder en kind, ouders en kind, moeder en twee kinderen, …).

Indien er ooit voor De Shelter extra subsidies voorzien worden vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn en indien er op dat moment zou gekozen worden om een volwaardig centrum op één locatie op te starten, dan zullen de studio’s ingezet worden voor de huidige doelgroep van Monte Rosa en hun context. We denken dan aan de opvang en begeleiding van jong-volwassenen (die in Leuven erg moeilijk een studio vinden), aan de opvang en begeleiding van gezinnen, ook met oudere kinderen, aan verblijfsmogelijkheden voor ouders van de in Monte Rosa geplaatste kinderen en jongeren zodat deze dichter bij hun kinderen kunnen zijn en dus nog intenser betrokken kunnen worden bij de begeleiding van hun kinderen. Wij denken dan bv in de eerste plaats aan ouders van kleine kinderen (0-3j) die misschien in de toekomst ook in Monte Rosa zouden kunnen opgevangen worden en waar het absoluut noodzakelijk is, gezien de hechting, dat ouders zo nabij mogelijk zijn.

2.4 Specifiek KwaliteitsbeleidDocumenten uit het kwaliteitshandboek waarrond gewerkt werd:

Het denken rond een beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag werd verder gezet, maar heeft nog niet geleid tot een concrete tekst of procedure. Dit zal zeker in 2014 afgerond worden, aangezien dit in Monte Rosa nu echt wel dringend wordt. In 2013 zijn er verschillende kleinere en grotere incidenten geweest, tussen de kinderen en jongeren onderling, die ons zorgen baren. Soms kan het gekaderd worden in een “verkennend spel”, maar soms overschrijdt het duidelijke grenzen. Een beleid met een duidelijk stappenplan, en duidelijke taakafspraken, oa bij een incident, moet absoluut gemaakt

7

Page 8: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

worden. Ook het luik voorlichting en preventie moet er een duidelijke plaats in krijgen. Er is in de praktijk erg veel aandacht gegaan naar al deze elementen en de gebeurde feiten zijn ook, in grote lijnen, professioneel en goed aangepakt. Ook het VK2 heeft ons daarin erg ondersteund. We willen dit beleid ook ruimer kaderen, met ook voldoende aandacht voor de omgang met lichamelijkheid en de eigen zorg, naast het werken rond weerbaarheid.Bij de evaluatie van de gebeurde incidenten hebben we ook heel wat geleerd. Sommige dingen hadden misschien beter kunnen opgevolgd of aangepakt worden. Een duidelijk beleid en concrete procedure kan ons daarbij in de toekomst helpen. In het uitwerken van dit beleid willen we samenwerken met VZW De Vlieger, waar we op 1/1/2014 mee fusioneren.

Rond de onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers is verder nagedacht, maar het heeft nog niet geleid tot een uitgewerkte tekst. Ook dit is gepland in 2014. Het is ook een aandachtspunt vanuit het diversiteitsplan. Zie verder.

Het ‘sjabloondossier’ binnen het kwaliteitshandboek werd verder aangevuld en wordt een werkinstrument voor elke individuele begeleider.

De K-procedure werd herzien. Dit is een procedure die jongeren, waar het mis mee dreigt te lopen, een nieuwe aanzet wil geven door hen een Kans te geven, een Kentering of Kantelbeweging teweeg te brengen, een “Krisis” te bespreken, samen te zoeken naar extra Krachten, … Het kan ook leiden tot een ontslag uit Monte Rosa. Door deze te herzien willen we de verantwoordelijkheid van de begeleiders verhogen en de inspraak van de jongere versterken. We willen ook meer duidelijkheid scheppen.

De procedure en de taakinvulling rond de “ondersteunende-permanentie” voor de groepen zijn we aan het herzien. Is er een manier om deze efficiënter in te vullen zodat het meer ondersteuning geeft aan de verschillende teams?

De procedure rond de evaluatie en begeleiding van medewerkers is volledig herzien. Aan de hand van POP’s (persoonlijke ontwikkelingsplannen) worden medewerkers intensiever gecoacht en begeleid. Zij worden ook meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Ook evaluatiemomenten, met specifieke aandacht voor werkpunten én krachten krijgen er een belangrijkere plaats.

Het organogram werd herzien. Door de aanwerving van een teamcoördinator logistieke diensten konden functies wat meer uitgezuiverd worden en hadden ook de logistieke medewerkers iemand die hen rechtstreeks aanstuurde en coachte. De administratieve medewerkers blijven rechtstreeks onder de directie vallen.

In het kader van het EMK werden een aantal documenten herzien: De functie van individuele begeleider (IB) werd meer uitgewerkt en

gespecificeerd. De IB krijgt meer taken en verantwoordelijkheden en wordt dus meer geresponsabiliseerd. De IB wordt de kernfiguur in de begeleiding van de jongere of het kind en is dus ook diegene die het traject van de jongere mee volgt van bij de intake tot en met de nazorg.

De vraagverhelderingsgesprekken worden helemaal herzien en de betrokkenheid van gebruikers wordt verhoogd.

In het kader van het nieuwe kwaliteitsdecreet zijn we ook al pro-actief tewerk gegaan.

2 Vertrouwenscentrum kindermishandeling

8

Page 9: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

We hebben ons al voorlopig gescoord op de verschillende thema’s en niveau’s en opgelijst waar de belangrijkste leemten zijn.

We hebben gezocht hoe we wat kunnen aantonen vanuit de bestaande documenten.

Op de beleidsdag van 2013 zijn we gestart met een explicietere zelfevaluatie door alle mogelijke elementen die deel uitmaken van een zelfevaluatie (en die we al hebben) te bundelen in een SWOT3-analyse. Op basis daarvan hebben we prioriteiten bepaald voor de werking van het volgende jaren (of de volgende jaren).

In de regio werd gestart met een intervisiegroep, waar we samen met de organisaties in de regio kunnen nadenken over de verschillende mogelijke invullingen van de komende wetgeving en waar we eventueel ook bepaalde visieteksten samen vorm kunnen geven. Uiteraard blijft elke organisatie zelf verantwoordelijkheid voor de eigen vorm en uitwerking.

2.5 DiversiteitsplanVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar personeelsbeleid, specifiek rond kansengroepen (ouderen, allochtonen, mensen met een arbeidshandicap) versterken en hiervoor extra ondersteuning krijgen.

Na het afronden van het instapplan in 2011, heeft Monte Rosa in 2013 het vervolgplan afgerond. Voor de gevolgde acties van dit plan heeft Monte Rosa 10.000 euro steun gekregen vanuit de provincie, wat zeer welkom was. Actiepunten waren:

Oprichten van een stuurgroep diversiteit: in Monte Rosa wordt deze taak opgenomen door het overleg met de teamcoördinatoren.

Leeftijdsbewust personeel- en organisatiebeleid. Met de ondersteuning van Voca4 zijn we op zoek gegaan naar een aangepastere beleidstructuur en organogram. We hebben dit afgerond in 2013.

Teambuildingsdagen en ondersteunen van leidinggevenden en teamverantwoordelijken, met ondersteuning van een externe procesbegeleider Bea Vercuysse. Bea ondersteunt de leidinggevende (die allen 50+ zijn) in hun specifieke opdracht én in het doorgeven van hun deskundigheid naar de jongeren toe. De ‘Bea-dagen’ voor alle leidinggevenden samen, zijn afgerond in december 2013. Individueel of voor hun team kunnen de teamcoördinatoren nog beroep doen op haar.

“Komen tot éénzelfde taal”: opleidingen RINO5. Rino Vlaanderen heeft 2x 3 dagen vorming gegeven voor alle begeleiders. Deze dagen zijn nu afgerond. De extra opleiding vanuit Rino heeft voor vele, ook oudere, begeleiders een extra input gegeven waardoor begeleiders op een bredere manier kunnen kijken naar de problematieken van de jongeren en dit beter kunnen kaderen.

Afnemen van een diversiteitsaudit: in 2013 werd er een tevredenheidsmeting afgenomen van alle personeelsleden. Algemeen scoren de mensen 7,7 op ‘hoe voel je je op je werk?’. Hoewel alle topics meer positief gescoord werden dan negatief, konden we toch een aantal aandachtspunten selecteren oa

3 Je eigen organisatie plaatsen in de velden: Strenghts-weaknesses-opportunities-threats/sterktes-zwaktes-kansen-bedreigingen

4 VOCA Training & Consult - Social Profit5 Regionaal Instituut voor Navormingen Opleiding, www.rinovlaanderen.be

9

Page 10: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

Betere infodoorstroming binnen het eigen team en de andere teams.

Evenwicht draagkracht-draaglast Opstellen en uitvoeren van handelingsplannen Nood aan extra begeleiding op het werk Voldoende feedback geven binnen je team.

In oktober 2013 werd dan gestart met een “Groeiloopbaan- en diversiteitsplan”, met als volgende aandachtspunten:

Verderzetten van de stuurgroep 'diversiteit': het thema diversiteit wordt regelmatig geagendeerd en besproken op het coördinatorenoverleg.

Het wervings-, selectie, onthaal en inscholingsbeleid (procedures), wo coaching, inwerking en meerdere functioneringsgesprekken tijdens de inwerkingsperiode en formeel peter/meterschap. De aanzet is genomen; het vernieuwen van de procedure rond evaluatie en coachen van medewerkers is hiervan een onderdeel.

De teamverantwoordelijken worden verder in groep en individueel gecoacht: de procesbegeleiding via Bea Vercruysse gaat verder. Het coachen van de leidinggevenden in groep is afgerond in december 2013. Individueel zal dit verder gezet worden.

Er wordt een taalcoaching opgestart voor 2 allochtone medewerkers in de logistieke diensten. Deze is gestart en is al een paar keer doorgegaan.

Het ziekteverzuim: dit moet nog verder geactualiseerd worden en de nodige, huidige, conclusies moeten nog getrokken worden.

Het diversiteitspan geeft een extra impuls aan het personeelsbeleid en aan de werking van Monte Rosa. Hierdoor konden we een doorstart maken op vlak van de ondersteuning van leidinggevenden. We hebben de organisatiestructuur met steun van een externe coach herzien waardoor oa hun posities duidelijker werden. Ook werden de leidinggevenden individueel en samen met hun team extra ondersteund. Het “Groeiloopbaan- en diversiteitsplan” zal in augustus 2014 afgerond worden.

2.6 VolkstuintjesprojectHet volkstuintje werd met veel enthousiasme door de vaste groep vrijwilligers verder gezet en krijgt meer en meer linken met de werking van Monte Rosa. Via hun regelmatige aanwezigheid, via hun ‘saucissenfeest’ in het najaar, via gezamenlijke activiteiten, … worden steeds meer en meer contacten gelegd met bewoners en personeel van Monte Rosa. Wij voelen ook de wil van de vrijwilligers om de hele werking van Monte Rosa mee te ondersteunen via giften of kledij of speelgoed … Hun enthousiasme werkt aanstekelijk en geeft extra energie aan Monte Rosa. De integratie met het dagbestedingsproject van Monte Rosa, dat een aarzelende start genomen heeft (zie verder bij Slick 87), is er nog niet, maar is wel voorzien in de toekomst.In 2013 is er een gezamenlijke aanvraag ingediend, bij de Vlaamse Landsmaatschappij, voor het project "samentuinieren Monte Rosa". Ons project is goedgekeurd en we hebben steun gekregen in het kader van verbetering van de omgevingskwaliteit door volkstuinieren. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil het platteland en het randstedelijk gebied doen bruisen. Door samen te werken aan

10

Page 11: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

kleine en grote projecten, willen zij de omgevingskwaliteit van deze gebieden vergroten. De goedkeuring van dit project heeft het volkstuintje van Monte Rosa een extra stimulans gegeven! Het gebied rond de tuintjes wordt een gezellige plek voor velen!

2.7 Start van het project MediatrainMinister Lieten heeft middelen vrijgemaakt om 50 (groepen) voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand (BJB) te ondersteunen in het bewust omgaan met ICT. De jongeren in de BJB zijn erg kwetsbaar in hun omgang met sociale media. Zij kennen niet altijd de gevaren of de consequenties van hun handelen. Aan de andere kant zijn ze hier vaak veel sneller mee ‘weg’ dan de begeleiders en gebruiken ze het ook veel intensiever. Voor begeleiders is het vaak ongekende materie en kunnen ze de jongeren hier onvoldoende in begeleiden.Via het project Mediatrain hopen de initiatiefnemers voorzieningen in de BJB te ondersteunen in het opstellen van een veiligheidsplan voor jongeren en begeleiders én het ondersteunen van de voorziening in het uitwerken van een adequaat beleid.

We citeren uit ‘Media Train e-hulp Vlaanderen’:“Het medialandschap wijzigde de voorbije 20 jaar grondig. We kunnen ons haast geen wereld meer voorstellen zonder sociale media, online toepassingen en apps. Ook binnen de jeugdhulp zie je een verschuiving in het gebruik van media. Naast de onvoorstelbare mogelijkheden bots je natuurlijk ook op valkuilen en moeilijkheden.

We zien in de praktijk nog teveel dat jongeren en volwassenen zich te weinig bewust zijn van verleidelijke reclameboodschappen, malafide verkopen en ook op communicatief vlak de bal misslaan.Hoe ga je in je werking met mediamateriaal om, wat wordt er op het net geproduceerd en hoe wordt het verspreid, hoe communiceer je binnen de online wereld? Vragen waar de begeleider van vandaag een antwoord op moet hebben.

Leren omgaan met deze media is dus een nieuwe nood en tegelijk een nieuwe opdracht voor de hulpverlener.

We hebben het dan niet enkel over ICT vaardigheden maar ook om media-bewustzijn, bewustzijn en inzicht in de mechanismes van commerciële communicatie.  Mediatrain wil de komende twee jaar begeleiders en  verantwoordelijken uit de Bijzondere Jeugdzorg trainen. Hiervoor voorzien we gratis coaching en opleidingen in de voorzieningen zelf.”

Monte Rosa had ingetekend op dit aanbod en werd 6 maand extra begeleid. Binnen Monte Rosa is een werkgroep opgestart, met een begeleider van elk team om dit mee vorm te geven. Ondanks de wat beperkte ondersteuning vanuit het project, heeft het instappen in het project Monte Rosa een extra stimulans gegeven om haar mediabeleid beter uit te bouwen. Extra aandachtspunten zijn oa:

Extra aandacht voor veilige wachtwoorden. Extra aandacht voor veilig werken met de computer; jongeren bewuster

maken van de mogelijkheden en de gevaren, oa via een extra vorming in elk team.

Extra aandacht voor begeleiders en andere medewerkers voor veilig gebruik van de computer, met voldoende aandacht voor privacy van jongeren en beroepsgeheim.

…Via een veiligheidplanner kan de voorziening zichzelf scoren en zichzelf extra werkpunten opleggen.

11

Page 12: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

Hoewel het project midden 2013 afgerond werd, blijft de werkgroep binnen Monte Rosa functioneren, zodat omgaan met (sociale) media extra aandacht blijft krijgen.

2.8 Dagbestedingsproject (Pieter Frederix)Gezien de problematiek van jongeren zonder dagbesteding zijn we in 2013 gestart met een eerste brainstorming en voorzichtige aanzet tot het ontwikkelen van een alternatief dagbestedingsproject binnen Monte Rosa. In het verleden zijn hier al sporadisch dingen rond gebeurd, maar in 2013 hebben we geprobeerd om dit structureler op te nemen.Deze problematiek is afhankelijk van de samenstelling van de groepen. Zo zagen we dat er in de eerste helft van 2013 binnen Slick 87 een aantal jongeren waren die geen dagbesteding, school of tewerkstelling, hadden. Geen dagbesteding wil voor veel jongeren zeggen dat er een gebrek aan interne motivatie is om de dingen in hun eigen handen te nemen. Structuur is er wel maar van een geheel andere orde dan een hele dag op school zitten of een dag werken. We merken dat jongeren dan doelloos rondhangen en zelfstandig geen invulling in hun dag kunnen geven. Dit zorgt ervoor dat sommige jongeren de motivatie om terug naar school te gaan of te gaan werken, verliezen.

Vanuit die problematiek zijn we gaan zoeken naar eigen (interne) mogelijkheden, om uiteindelijk zelf een aanbod te formuleren, naast de externe mogelijkheden in de sector en de regio. We schetsen hier kort een aantal interne mogelijkheden:- Het opstarten van een kookactiviteit: jongeren kunnen andere groepen mee

ondersteunen door voor hen te koken. Deze activiteit kan een aantal hefbomen met zich mee brengen. We verwachten bvb van een jongere uit een tck – werking dat hij/zij zelfstandig is op het moment dat men alleen gaat wonen. Op deze manier werken ze aan die vaardigheden.

- Het uitbouwen van een dierenpark: Werken met dieren kan therapeutisch werken, dit is algemeen gekend. Niet enkel een helende werking is belangrijk, maar ook dat de jongeren verantwoordelijkheid leren.

- Opleiding rond tewerkstelling: Hiermee willen we jongeren stimuleren en ondersteunen in hun zoektocht naar werk. We wensen te investeren in opleiding op maat rond bvb het opmaken van een cv, het voeren van een sollicitatiegesprek. Deze activiteiten zullen door een externe expert gegeven worden binnen Monte Rosa.

- Een fietsenatelier: Hier volgen we de redenering van het koken en het dierenpark. Daarenboven doen jongeren, net zoals in de eerder genoemde activiteiten, succeservaringen op. Ze krijgen het gevoel dat ze wel in staat zijn om dingen tot een goed einde te brengen en leren hieruit.

- Onderhouden van volkstuintjes: Ook hier volgen we de voorgaande redeneringen. Bijkomend kan dit ondersteund worden door de mensen van de reeds aanwezige volkstuintjes. Dit zijn mensen die niet gelinkt zijn aan hulpverlening en op ons domein volkstuintjes onderhouden.

- Ondersteuning van technische dienst: De jongeren kunnen zinvolle activiteiten meedoen met de technische dienst. Op die manier doen ze ook ervaringen op die velen kunnen gebruiken in hun eigen schoolcarrière en daarna.

Daarbuiten zijn er nog mogelijkheden om aan externe dagbesteding te doen. Zoals activiteiten van vzw Alba, een zorgboerderij of als vrijwilliger in een dierenasiel te werken.

12

Page 13: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

We hebben ervoor gekozen om ons eerst op de interne werking te focussen. Buiten de al reeds genoemde hefbomen zien we nog een bijkomend pluspunt. Veel, bijna alle, jongeren zijn jongeren die veel kwetsuren opgelopen hebben gedurende hun leven. Veel van deze kwetsuren zijn psychisch, sommige ook fysisch. De meeste jongeren zitten ‘vast’ in een bepaalde ontwikkelingsfase. We zien dat praten dan niet altijd helpt. Veel beter voor deze jongeren is om dingen te ervaren. Ze moeten vooral ‘doen’ en minder praten of luisteren naar ons. Met deze dagbestedingsactiviteiten proberen we jongeren ervaringen te laten opdoen. Letterlijk ‘bezig zijn’ gedurende de dag zonder met de ene of de andere begeleider rond tafel te zitten en te praten over hun problemen. Daarenboven praten veel van deze jongeren gemakkelijker gedurende een activiteit dan wanneer men samen aan tafel gaat zitten.

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken hoe we een aantal dingen kunnen realiseren. Op het einde van 2013 hebben we een proef ondernomen met één jongere uit de TCK - werking. Deze jongere kon nog niet starten op school omwille van een aantal administratieve problemen. Daarop trok hij zich terug in zijn studio en verveelde zich. We hebben ervoor gekozen om hem een activiteit aan te bieden die in lijn ligt met zijn opleiding, namelijk een koksschool. De jongere is gedurende een viertal weken één avond per week gaan koken in een verticale leefgroep. Aangezien het om een niet – begeleide minderjarige ging kookte de jongere gerechten uit zijn thuisland Afghanistan. We merkten dat de jongere hier echt in opging, hij ging zelf de ingrediënten kopen, weliswaar met geld van de verticale leefgroep, en begon met koken net voor de kinderen thuis kwamen. Als bijkomend, niet voorzien, effect leerde de jongere ook de kinderen kennen. Zo kreeg hij een beter beeld van ‘die andere leefgroep’ op het domein. Voor de kinderen was het soms een vreemde gewaarwording om vreemde gerechten te proeven.

Als eerste test was dit een leuke start. We geven op deze manier een dagbesteding op maat waardoor de motivatie van de jongere groter is. Wanneer we iemand in de herfst bladeren laten rapen die er daags nadien opnieuw liggen zorgt de zinloosheid van de taak er al vlugger voor dat de jongere afhaakt. In de toekomst gaan we verder op zoek naar de talenten en competenties van de jongeren om een dagbesteding op maat aan te bieden.

13

Page 14: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

3. Aandachtspunten in de verschillende teams

3.1 DeNiZ (Dirk Vanhecke en Pieter Frederix) Begin 2013 startte het team met twee nieuwe jonge voltijdse begeleidsters. In juli startte er een nieuwe orthopedagoog. Het team werd uitgebreid door bijkomende uren orthopedagoog en een 1/4de begeleider. Een begeleidster kreeg daardoor uren bij tot een voltijds contract. De resterende uren werden opgespaard, zodat van juni tot en met september een interim kon worden aangetrokken.Door de inbreng van ideeën via externe coaching werd er getracht om de teamvergaderingen en kernoverleggen inhoudelijk meer te structureren. Dit via het model van Thema Gecentreerde Interactie (TGI6). Binnen deze methodiek paste ook de introductie door de pedagogisch stafmedewerkers van ‘het dialoogmodel’7. De verdere implementatie van de Integrale Jeugdhulp in het werkveld zorgde voor een intense registratie van face to face contextcontacten.

Een jongen schoof intern door naar de adolescentengroep van Herent. Een meisje ging van module verblijf naar module contextbegeleiding.

De verhoogde inzet van begeleiders in de context kon mogelijk gemaakt worden door creatief en gestructureerd de uren te bewaken en optimaal in te zetten. Soms zorgde dit voor spanningen rond de weekends. Er zijn vaak veel kinderen aanwezig tijdens de weekends, maar toch moet ook daar op uren bespaard worden door groepen samen te zetten.Omwille van

het aantal uren arbeidsduurvermindering (extra verlof op basis van leeftijd), de tendens dat er meer weekendblijvers zijn, de verhoogde vraag tot face to face context contacten …

stijgt druk op het noodzakelijk aantal begeleidersuren voor de groep. Dit zorgt ervoor dat het meer en meer noodzakelijk wordt om stagiairs te voorzien. In 2013 werden er ongeveer 1500 stage uren gepresteerd.Naast het team van vaste begeleiders, moet ook deze groep van studenten nauw begeleid worden. Het betekende dat een aantal uren van de teamcoördinator naar dit coachen ging. De nieuwe pedagogische stafmedewerker nam de inhoudelijke sturing mee op.

De spanning die we ervaren door het tekort aan aantal uren begeleiding, was ook merkbaar bij de contextbegeleider. De uren die hij kon inzetten zijn beperkt, oa omwille van opname van grote aantallen arbeidsduurvermindering. Een groot deel van deze contextbegeleiding kwam bij zowel de pedagogische stafmedewerker als de individuele begeleiders te liggen. Oa om de draaglast te spreiden, werden de kerntaken van elke begeleider geherdefinieerd.

We hielden in het najaar een teamdag waar de eigen competenties benoemd werden en waar vertrokken werd vanuit een verbindend thema. Het werd een inspirerende dag waar in de namiddag zelfs dit teamvormen letterlijk op de proef werd gesteld door een hoogteparcours.

6 Thema Gecentreerde Interactie werd geïntroduceerd door Ruth C. Cohn, zie www.tgi-forum.com

7 Zie http://dialoogmodel.nl

14

Page 15: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

De leefgroepsvakantie ging dit jaar door aan zee. Niettegenstaande de accommodatie te wensen overliet, werd het een korte maar deugdzame week voor de kinderen. Maar velen snakten nadien wel terug naar “ons” huisje in Bevercé, waar ze de voorbije jaren geweest waren.De ouders werden meer betrokken bij de (minstens) tweejaarlijkse vraagverheldering. Omwille van een aantal grensoverschrijdende incidenten tussen jongeren, over de twee verticale leefgroepen heen, werd het verder ontwikkelen van beleid in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag een grote prioriteit. Hiermee werd reeds gestart op het einde van 2013.

Omdat het een blijvende zorg is om de draaglast te spreiden, zullen ook in 2014 de contexturen worden bekeken en gehergroepeerd waar nodig. We blijven op zoek gaan naar creatieve oplossingen om de kwaliteit van onze hulpverlening te blijven garanderen.

3.2 Herent (Riet Vanluchene en Barbara Walgrave)Ook 2013 werd weer een jaar met veel veranderingen en wissels qua teamsamenstelling. Er startte een nieuwe contextbegeleider half maart maar die koos in de maand augustus voor een full-time vaste job in een andere dienst. De gezinsbegeleidingen werden verdeeld tussen de pedagogische stafmedewerker en de contextbegeleider van een andere leefgroep. Per individueel traject van de jongere werd bekeken hoe en wie als contextbegeleider ingeschakeld werd: individueel begeleider (IB), teamcoördinator, pedagogisch stafmedewerker of de contextbegeleider van een andere leefgroep. Het spreekt voor zich dat dit een grote impact gehad heeft op de werking in zijn totaliteit. In sommige situaties versterkte dit de relatie van de IB met de steunfiguren, wat de jongere ten goede kwam. Anderzijds verhoogde dit de complexiteit van interacties en diende er constant een evenwicht gezocht te worden tussen de verwachtingen van de verschillende partijen. Hierdoor werd de verantwoordelijkheid van de IB anders ingevuld dan voorheen en had dit gevolgen voor de werkdruk, uurroosters en dergelijke. Daarnaast werden we ook geconfronteerd met de langdurige ziekte van een begeleider. Hierdoor kregen we zeer frequente wissels van vervangingscontracten en zagen we vaak zeer bekwame mensen vertrekken. Dit leidde tot frustraties bij het personeel, jongeren en hun context.

Toch hebben deze factoren niet verhinderd dat het teamgevoel sterker is geworden dit jaar. Er kunnen meer discussies ten gronde gevoerd worden die de algemene vergadercultuur ten goede komen. De externe consulten bleven nodig dit jaar. Dit omvatte zowel verschillende intervisie-gesprekken met pedagogisch stafmedewerker en teamcoördinator als teambuildingsmomenten met het volledige team. Op deze teambuildingsmomenten kwam ook steeds weer de enorme diversiteit binnen het team van begeleiders naar voor.Het omgaan met en bespreekbaar stellen van deze diversiteit is een belangrijke uitdaging voor ons team. Omdat eenduidigheid voor onze doelgroep zo belangrijk is willen we dit in 2014 optimaliseren. Teamcoördinator en pedagogisch stafmedewerker zullen zich hiervoor inzetten door middel van coachingsgesprekken en het opstellen van POPs (Persoonlijk Ontwikkelingsplan)

15

Page 16: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

We kunnen ons de vraag stellen of de problematiek van de jongeren complexer wordt. Daarenboven stellen we ook vast dat de verwachtingen van de maatschappij aan de jongere en hun context complexer worden en van daaruit moeilijker ingelost kunnen worden. Een van de elementen die hierbij meespelen is de multimedia. In kader hiervan neemt een van onze begeleiders deel aan de werkgroep mediatrein. Bij enkele van onze jongeren stellen we vast dat er ook sprake is van een psychiatrische problematiek (vastgesteld door eerdere hulpverleners). Hier is een verdere uitbouw van ons hulpverleningsnetwerk opportuun. Het is nodig dat hiervoor ook de begeleiders ook bijkomende vorming en ondersteuning kunnen krijgen. We nemen deel aan de projectgroep Link (zie 7.) en intervisie door een kinderpsychiater. We willen in 2014 zorgoverleg met andere hulpverleningsinstanties (behandelende psychiater, therapeut, belangrijke steunfiguren,…) verder uitbouwen.

Omdat veel van onze jongeren schoolmoe zijn of door hun gedrag geschorst worden op school, blijft een creatief zoeken naar dagbesteding een noodzaak. Met dit thema worden ook andere voorzieningen binnen de BJB geconfronteerd en daarom werd een intervisiegroep adolescenten geheractiveerd. Deze werkgroep buigt zich over de thema’s die onze specifieke jongerendoelgroep met zich mee brengt.

We blijven zoeken naar een manier om zoveel mogelijk gedifferentieerd te kunnen werken. Dit impliceert zowel het uitwerken van individuele trajecten, participatie van de context en het hanteren van de processen die hiermee gepaard gaan. Daarom besloten we na een afwegen van alle mogelijke neveneffecten een zwangere minderjarige binnen de leefgroep te blijven begeleiden. Hiertoe konden we beroep doen op de ondersteuning van het Parelteam (Gasthuisberg)8 en de Shelter (zie 2.3).

De wekelijkse bewonersvergadering blijft een belangrijk communicatiekanaal om duidelijkheid te bieden aan de leefgroep. Ook afspraken maken en communicatie rond het samen leven in groep komen daar aan bod.

In de maand augustus trokken we met de volledige groep gedurende een week naar zee. Ondanks de vrij nieuwe groepssamenstelling en de steeds wisselende teamsamenstelling betekende dit kamp een rustperiode. We vermoeden dat het veranderen van omgeving hierbij een grote rol speelt maar denken ook dat het beperktere sociaal appél de jongeren een moment van rust geeft.

Ook dit jaar hebben we beroep gedaan op TOOL voor verschillende time-outs. Bovendien hebben we binnen dit samenwerkingsverband ook verschillende jongeren opgevangen.

3.3 Denoek (Chris Pues en Barbara Walgrave)2013 was nog maar eens een intens jaar waarin we hard gewerkt hebben met de jongeren en hun context. Ook dit jaar streefden we ernaar om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen. Concreet betekent dit dat er ouders zijn die hun kinderen nog in bed stoppen na een weekendbezoek, maar zo is er ook een moeder die om de twee weken in de leefgroep komt koken voor haar kinderen. Op die manier proberen we het contact met de ouders te optimaliseren binnen de veilige context van de leefgroep en de beschikbaarheid van de begeleiders. Toch moeten we hier, naast de mogelijkheden, ook rekening houden

8 http://www.pareleuven.be/

16

Page 17: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

met de beperkingen van de ouders en steeds evalueren of de frequentie en aard van contact wel overeenkomt met de noden van het kind en diens emotionele ontwikkeling. Globaal kunnen we stellen dat we een warme thuis (woonplek) voor de kinderen willen zijn waar ook de ouders zich welkom en gesteund voelen. Op die manier komt de loyauteit van de kinderen niet in het gedrang en krijgen we een sterke basis van waaruit we zoveel mogelijk met de ouders kunnen samenwerken in de zorg voor de kinderen. De pedagogisch stafmedewerker koos begin april voor een andere job. Begin mei startte de nieuwe pedagoog en zochten we naar een nieuw evenwicht.We werden op verschillende momenten dit jaar geconfronteerd met situaties en incidenten waarbij we gedwongen werden onze werking ernstig in vraag te stellen. Zo waren er een aantal incidenten tussen jongeren rond seksueel grensoverschrijdende gedrag. Daarnaast was er ook de jongen met een ernstige agressieproblematiek waarin we veel investeerden maar moesten vaststellen dat we hem niet konden helpen. Deze incidenten deden verschillende vragen rijzen. Allereerst omtrent seksualiteitsbeleving van onze kinderen. Vele kinderen zijn getuige en/of slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag. Welke gevolgen heeft dat voor hun ontwikkeling en hoe dienen wij als hulpverleners hiermee om te gaan ? In dat kader werd ook dit jaar de vorming rond seksueel misbruik die onze stagiaire vorig jaar startte, verder gezet in verschillende teamvergaderingen. Daarnaast consulteerden we regelmatig het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en kregen we heel wat duiding en ondersteuning ook wat betreft de effecten op ons als team. Hierdoor groeide ook de overtuiging dat we als team onze visie en werking hieromtrent verder dienen uit te bouwen dit in samenwerking met de hele voorziening. Daarnaast stelde zich ook de vraag naar de leeftijdsverschillen in de leefgroep. We voelen ons vooral sterk in het geven van een warme thuis aan kinderen die in vroege jaren erg veel gemist hebben. Maar ook de opgroeiende pubers willen we een plek geven in onze groep. Het geven van meer verantwoordelijkheden, gekoppeld aan meer vrijheden, is een werkpunt voor onze leefgroep. Hoe kunnen we de opgroeiende jongeren stimuleren in hun ontwikkeling zodat ze opgewassen zijn tegen de verwachtingen van de maatschappij, wetende dat ze van thuis uit minder ondersteuning zullen krijgen dan de doorsnee jongere? Verschillende jongeren werden naar aanleiding van een incident geheroriënteerd. Deze veranderingen brachten heel wat emoties en vragen met zich mee voor de jongeren en voor het team. Toch mogen we stellen dat we als team heel wat geleerd hebben dit jaar en dat er heel wat vruchtbare discussies uit voortgevloeid zijn.

3.4 Slick 87: TCK 9 en CB AW 10 (Roger Van Meeuwen en Pieter Frederix)Met trots kunnen we stellen dat het goed blijft gaan in Slick 87. Het positieve in de werking van Slick 87 blijft, ook in 2013, een vast gegeven. De jongeren doen het goed en geven ook aan dat ze zich goed voelen in Slick. De inbreng en het samen zoeken naar, blijven cruciaal in onze werking en zijn dikwijls moeilijke oefeningen. Het blijft een geven en nemen met deze jongeren en een zoeken naar wat Slick 87 maximaal voor hen kan betekenen. Er moet met erg veel elementen rekening gehouden worden: de competenties van de jongere en zijn omgeving, de maatschappelijke realiteit, het feit dat deze jongeren binnen een periode van 1.5 jaar hun weg verder zullen zetten, alleen of met anderen, ... De

9 trainingscentrum voor kamerbewoning, studiowonen voor jongeren +17j10 Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (vroeger: begeleid zelfstandig wonen), voor jongeren +17j

17

Page 18: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

meeste jongeren vinden hun draai hierin en geven aan tevreden te zijn en uit te kijken naar hun verdere toekomst op zelfstandige basis. Ze geven aan dat ze zich erkend en gewaardeerd voelen voor wat ze zijn. Soms is het echter niet voldoende en moeten we samen zoeken met de jongere naar verdere of alternatieve hulp. Het betrekken van de context hierin blijkt cruciaal. Beroep doen op de sterktes van de jongere, zijn context en het team, brengt soms onverwachte processen teweeg waaruit dan weer nieuwe (tussen)oplossingen voortvloeien. Verder schenken we veel aandacht aan het responsabilieren van de individuele begeleider. Niet dat hij/zij hiervoor zijn werk niet ernstig genoeg deed, maar we willen blijven verder zoeken naar de betekenis en invloed van de IB (individuele begeleider) in het proces van de jongeren. We denken dat een stevige werkrelatie tussen jongere en begeleider sneller processen op gang kan brengen. In deze relatie blijft de zorgfactor in Slick een grote rol spelen: voor het goed lopen van de werkrelatie, voor het emancipatorisch werken met de jongere en voor het werken vanuit het realiteitsprincipe (aan welke normen binnen de maatschappij moeten zij op zo’n jonge leeftijd kunnen beantwoorden?). Daarenboven, zoals eerder aangegeven, krijgt het werken met de context alsmaar meer belang, wat ook naast de contextbegeleider mee een taak van de IB zal worden. Rond deze materie hebben we een teamdag georganiseerd. De VVH (vraagverheldering), onze vroegere kernoverleggen, lopen prima: voor de jongeren is het een normale zaak aan het worden dat die doorgaan, dat hij hierin een stem heeft, dat het verslag op zijn maat wordt gemaakt. Het blijft de basis van de ‘officiële werking’ met de jongere: aangezien op dit overleg samen wordt afgesproken waar de volgende weken, maanden aan gewerkt wordt, wat ze al allemaal gerealiseerd hebben, en hoe hun toekomstperspectief zich ontwikkelt. De bzw-map, waarvan vorige keer sprake, noemen we nu de CB-AW-map (contextbegeleiding in functie van autonoom wonen). Uitgezonderd op het einde van het jaar hebben we in 2013 niet zoveel nieuwe CB-AW’ers gehad. Een eerste evaluatie is dan ook nog niet aan de orde. Positief in CB-AW was wel de vlotte samenwerking met de sociale verhuurmaatschappij. 4 jongeren hebben hierdoor snel en relatief makkelijk een woning gekregen. In januari 2014 veranderen de regels hieromtrent. Dus is het een beetje bang afwachten of dit positief nieuws afgezwakt moet worden voor de toekomst.

In huis hebben we wat vernieuwingen uitgevoerd, ditmaal een nieuwe tafel en stoelen in de eetkamer/bureel, overal thermostaatkranen, nieuwe matrassen en vervanging van alle frigo’s in de studio (met een aanvaardbaar ecologisch label). Rond het team zijn er allerhande veranderingen op komst: twee teamleden hebben hun plannen ingediend voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroeger: brugpensioen). Een ander teamlid zal vanaf 1/1/2014 minder werken waardoor een nieuw teamlid zal starten op 1/1/2014. Door de invoering van het EMK en binnenkort de Integrale Jeugdhulp, willen we dit jaar geen al te grote projecten opzetten. We zullen natuurlijk kritisch blijven en constant evalueren en aanpassen aan de jongere die bij ons komen verblijven. We hopen dit jaar wel het dagbestedingsproject in een meer definitieve vorm te krijgen. Dit jaar was de nood niet hoog, aangezien 90% van onze gasten school en/of werk hadden. Voor de toekomst weten we dat dit wel heel belangrijk wordt.

3.5 Logistiek personeel (Peter Bosmans)

18

Page 19: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

Vanaf september 2013 is er een nieuwe deeltijdse teamcoördinator logistiek aan de slag. Die moet de taken van de technische dienst en het logistiek personeel opvolgen en sturen. Hij zal ook een deel van de taken van de technische dienst overnemen zoals veiligheid, bestellingen,… Door de verbouwing van een deel van het zusterhuis was de technische dienst veel minder beschikbaar voor de normale onderhoudstaken in de groepen. Dat zou na die verbouwing (maart 2014) terug in zijn plooi moeten vallen. Sommige taken werden daarom tijdens de verbouwing uitbesteed aan externe diensten.Door langdurende ziekte en veranderende uurroosters van de dames logistiek was het dikwijls heel wat puzzelwerk om in elke groep op het juiste moment mensen voor het onderhoud te voorzien en dat zorgt regelmatig voor de nodige frustratie. Ideaal zou zijn dat elke groep zijn persoonlijke logistieke kracht zou hebben voor de uren waar ze recht op hebben maar dat is voorlopig niet haalbaar.De mannen van de technische dienst hebben zich van hun beste kant laten zien door het zusterhuis op zeer professionele manier te verbouwen wat ongetwijfeld een enorm verschil in de kosten maakt.Er wordt een duidelijke taakomschrijving per logistiek lid gemaakt om strubbelingen over ‘wie doet wat en wanneer’ te voorkomen.Ten slotte een pluim voor de getoonde flexibiliteit en de inzet van het logistiek personeel.

3.6 Administratief personeel (Muriel De Ryck)In januari 2013 overleed onze secretariaatsmedewerkster die de boekhouding deed. Dit was een zware klap voor alle medewerkers in Monte Rosa. Els was een loyale en fijne collega die haar werk erg stipt en met veel toewijding deed.Het was zoeken naar een nieuwe collega voor Lieve, die het andere deel van het secretariaatswerk doet. Gelukkig wilde de begeleidster die de interim van Els gedaan heeft, deze taak blijven doen. Het inwerken in de boekhouding van een middelgrote VZW, is geen evidente opdracht. We zijn dan ook erg blij dat zij dit wilde blijven doen. Er moesten dan ook nieuwe werkafspraken gemaakt worden tussen beiden secretariaatsmedewerksters, maar dat gaf geen enkel probleem!

3.7 Raad van BestuurDe raad van bestuur is in 2013 4 keer samengekomen. Naast de vaste agendapunten, zoals de stand van zaken rond het personeelsbeleid en de bezetting, de verslaggeving vanuit de bijgewoonde vormingen en vergaderingen, aandachtspunten vanuit de interne werking, … kwamen oa volgende thema’s aan bod (zie elders in het verslag voor meer inhoudelijke invulling):

De zorg rond overheidsopdrachten De verbouwing van de Shelterstudio’s De mogelijke aankoop van een bouwgrond Arbeidsreglement Samenwerkingsverbanden en mogelijke fusies in de regio en de sector; Instap in het experimenteel modulair kader Project De Shelter Integrale jeugdhulp EMK en hererkenningen Verslag van inspecties

Op elke raad van bestuur kwam ook een verslag vanuit de verschillende commissies, bestaande uit leden van de raad van bestuur.

19

Page 20: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

De raad van bestuur heeft 4 commissies, waar, naast de directie, leden van de raad van bestuur aan deelnemen.

1. De benoemingscommissie komt samen om de aanwerving van vaste personeelsleden te bekrachtigen.

2. De bouw-commissie volgt alle thema’s op rond bouwen en verbouwen, samen met de leden van de bouwvergadering (aannemers, …), indien een bouwvergadering voor het project zinvol is. Voor 2013 waren de verbouwingen van een deel van het zusterhuis tot studio’s een vast agendapunt.

3. De commissie financies volgt de begrotingscontrole op en bereidt de cijfers voor de leden van raad van bestuur voor. Ook andere financiële thema’s komen daar aan bod, zoals (her)beleggingen, begrotingen van nieuwe projecten of plannen, … Zij bereidt financiële discussies voor de raad van bestuur voor en adviseert deze rond het financieel beleid. Bijkomende thema’s in 2013 waren oa:

De wet op de overheidsopdrachten Financiële consequenties van de fusie Éénmalige storting van het vakantiegeld Personeelsenveloppe EMK Verslag financiële inspectie

4. De commissie kwaliteit bespreekt inhoudelijke thema’s: kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid, visieteksten, nieuwe projecten, … Zij bereidt inhoudelijke discussies voor de raad van bestuur voor en adviseert deze rond het inhoudelijke beleid. Bijkomende thema’s in 2013 waren oa:

(voortgezette) medewerkersbegeleiding en evaluatie personeel De consequenties van het EMK wb de werking Vernieuwend project 0-3j Ziekteverzuim Consequenties van de fusie wb de werking De Shelter Arbeidsreglement Gewijzigd organogram Teamcoaching

De Algemene Vergadering is in 2013 2x samengekomen.De eerste keer op 21 maart. Naast het overlopen van het activiteitenverslag, de goedkeuring van de resultatenrekening van 2012, de balans op 31/12/2012 en de begroting van 2013, was er heel speciaal aandacht voor de thema’s die actueel zijn: de nakende fusie met de VZW De Vlieger, het instappen in het project De Shelter en de mogelijke verbouwingen van een deel van het zusterhuis tot Shelterstudio’s. Daarnaast werden nieuwe leden voorgedragen én voor de Algemene Vergadering én voor de raad van bestuur. De tweede Algemene vergadering op 5 december stond helemaal in het kader van de fusie met De Vlieger op 1/1/2014.

20

Page 21: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

4. Aandachtspunten rond het personeelsbeleid

4.1 Uitbreiding en aanpassing personeelsbestand oa door het EMKDe instap in het EMK bracht op personeelsvlak twee belangrijke wijzigingen.

In de eerste plaats wordt er nu gewerkt met een personeelsenveloppe, een forfait, op basis van modules waarvoor de organisatie erkend is. Het is nog wat uitzoeken of deze enveloppe voldoende zal zijn voor de vele noden binnen Monte Rosa. Vooral ivm de vervanging van zieken vragen wij ons af of dit voldoende ‘gedekt’ zal worden door de enveloppe. Voor 2013 was er nog geen probleem. De enveloppe werd ter beschikking gesteld op 1/1/2013, maar het personeel werd iets later aangeworven. We hadden dus in 2013 voldoende speelruimte, wat wel nodig was, gezien de vele eisen die op ons afkomen en gezien de toch wel ernstige incidenten met de sommige gasten.Het werken met een enveloppe is echt wel wennen. Daarom zijn we in 2013 nog erg voorzichtig geweest. We voelen echter ook dat het heel wat extra ruimte geeft; personeel kan vrijer en vlotter ingezet worden. Het bijhouden van de uitgaven vraagt ook minder administratie en de Tool, aangeboden door het Vlaams Welzijnsverbond, is een groot hulpmiddel, zowel ifv het begroten van de uitgaven als ifv het bijhouden van de uitgaven! In 2014 zullen we dit nog intensiever gebruiken.

Daarnaast is het historisch personeelstekort dat Monte Rosa had, tov andere organisaties, eindelijk rechtgetrokken. Monte Rosa zat, met haar erkenningscapaciteit van 44 al jaren op een slechte spilcapaciteit. De vaak gestelde vraag om weer naar een erkenning van 45 te mogen gaan, waardoor wij 1.5 tot 2 personeelsleden extra mochten aanwerven, is telkens weer geweigerd.Doordat personeelsleden binnen het EMK per module-eenheid geteld worden, ipv op basis van een spilcapaciteit, kon Monte Rosa 2 VT medewerkers extra engageren. Gezien hoge werkdruk en de grote nood in alle teams en in alle afdelingen, was het een moeilijke oefening om tot een correcte verdeling te komen. Ook hebben we op dit moment nog geen 2 VT aangeworven omdat we voorzichtig willen zijn, vooral ifv de impact van het stijgende ziekteverzuim. In de (leef)groepen moeten zieken altijd vervangen worden. De werklast is veel te groot en de permanentie moet altijd verzekerd zijn. Doordat Monte Rosa hoofdzakelijk residentieel is, kan er te weinig “gespeeld” worden met niet vervangen ziektedagen van personeelsleden die niet in de leefgroepen werken. De bijna twee extra VT die we konden aannemen hebben we uiteindelijk verdeeld als volgt:

In de eerste plaats hebben de teams versterkt. Door de hogere aanwezigheid tijdens de weekends van kinderen met een zeer beperkte context en door het vele werk dat erbij kwam, oa de stijgende contextbegeleiding, was dit een noodzaak.

Daarnaast hebben we pedagogische stafmedewerkers in jobtime verhoogd. Hierdoor hebben we een ¾ stafmedewerker voor 2 leefgroepen (was vroeger een halftime). Dit is nog erg weinig, maar toch al een verbetering. Eén stafmedewerker werkt eigenlijk 4/5de waardoor meer ruimte is voor het algemeen pedagogisch beleid.

Ten slotte hebben we een halftime “teamcoördinator logistieke diensten” aangenomen. Daardoor werd het team van logistiekers een volwaardig team met een coördinator die hun belangen echt kan behartigen en kon de logistieke steun van de groepen en het geheel extra ondersteund worden. Hij

21

Page 22: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

zal ook vanaf 2014 preventieadviseur worden waardoor preventie, veiligheid en voedingshygiëne een hogere prioriteit kunnen krijgen.

Vermoedelijk zijn er dan nog middelen over, maar gezien het stijgende ziekteverzuim, wilden we in 2013 op veilig spelen. De personeelsenveloppe zal in 2014 waarschijnlijk nog beter kunnen benut worden.

Zie ook 2.1.

4.2 Finaliseren van het arbeidsreglement (Muriel De Ryck)Het arbeidsreglement is eindelijk afgewerkt. De deadline was de fusie op 1/1/2014 en die hebben we gehaald. Alle betrokkenen, de raad van bestuur, de personeelsleden en de syndicale delegatie hebben ruim de tijd gehad om opmerkingen door te geven, waar maximaal rekening mee werd gehouden. Ook de nieuwe wetgeving op verschillende vlakken kon mee opgenomen worden.

4.3 ZiekteverzuimbeleidHet ziekteverzuim blijft ons zorgen baren. Verschillende werknemers zijn langdurig ziek en het is vaak onduidelijk wanneer en of ze ooit terug komen. Dit maakt het werken met de vervangers erg moeilijk. Vaste contracten kunnen niet aangeboden worden, waardoor er vaak voor dezelfde functie verschillende interims na elkaar moeten aangeworven worden; wanneer ze elders een vaste job aangeboden zijn, kiezen ze daar uiteraard voor.Op de personeelsdienst, wat toch een cruciale job is, hebben we ondertussen al drie interims gehad. De contextbegeleiding in Herent is al door verschillende mensen gedaan en ook in de leefgroepen wisselen personeelsleden vaak. De interims zijn allemaal erg fijne en deskundige mensen, maar het telkens opnieuw inwerken is niet evident. Gelukkig zijn er ook voldoende vaste krachten in de verschillende teams die het geheel mee blijven dragen.

Ook het korte ziekteverzuim lijkt te stijgen. We voelen dat werklast voor verschillenden stijgt en medewerkers lijken regelmatig extra tijd nodig te hebben om te recupereren.

Ivm het ziekteverzuimbeleid zijn een aantal spelregels verscherpt, maar ook de zorg voor de medewerkers blijft erg belangrijk. De bradford-index blijven we meten en personen die hoog scoren worden aangesproken, in de eerste plaats vanuit een zorg en met de vraag hoe zij extra kunnen ondersteund worden. Daarnaast kan er ook ruimte zijn voor een loopbaangesprek: is het frequente verzuim een signaal?

4.4 (Inleef)stagesSinds dit jaar zijn we voor de eerste keer ingegaan op de vraag van Lon Holtzer, zorgambassadeur en drijvende kracht achter de website www.ikgaervoor.be, om zij-instromers de kans te geven om te ‘proeven’ van de sociale sector. We hebben de periode wel beperkt tot het groot verlof omdat er tijdens het schooljaar te veel andere stagiaires aanwezig zijn in de groepen. De ervaringen zijn gemengd. Sommigen zijn zeer enthousiast en correct, anderen komen de afspraken minder goed na of lijken minder ‘te passen in de sector’.

De afspraken ivm de andere stagiaires werden geëxpliciteerd. Door de krapte in de uurroosters van de groepen, moeten we beroep doen op verschillende stagiaires per jaar per groep. Dit is een enorme verrijking en steun. Aan de andere kant moeten zij

22

Page 23: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

ook goed begeleid kunnen worden en voldoende groeikansen krijgen. Ook voor de kinderen en jongeren moet het haalbaar blijven; zij moeten zich telkens aanpassen aan nieuwe gezichten. Maar het schept voor hen ook extra mogelijkheden w.b. activiteiten en individuele aandacht. Het blijft zoeken naar een goed evenwicht.

23

Page 24: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

5. Vorming (Erik Holsbeek) Ook dit werkjaar werd er veel aandacht besteed aan teambuilding en het ondersteunen van de leidinggevenden in hun functie. Medewerkers zijn immers erg belangrijk en het is dan ook belangrijk om dit potentieel maximaal te benutten. Hiervoor werd de samenwerking met Bea Vercruysse verder gezet. Zij volgt al enige tijd onze werking en kan vanuit haar visie een belangrijke input geven aan dit proces.Om medewerkers permanent bij te scholen wordt er ook sterk geïnvesteerd in coachinggesprekken tussen leidinggevende en medewerker. Op die manier worden medewerkers informeel maar toch concreet en direct ondersteund, oa in hun omgang met de jongeren.

Een aantal medewerkers volgden in het verleden al de LSCI-training. Life Space Crisis Intervention is een therapeutische, verbale interventiemethodiek voor kinderen en jongeren in crisis. Dit jaar volgden twee medewerkers deze opleiding. Dit brengt het totaal op 24 medewerkers die deze opleiding reeds volgden. Hiermee wordt dit echt een basishouding van alle staffuncties en begeleiders binnen Monte Rosa.

Vorig jaar volgden de pedagogische verantwoordelijken reeds de opleiding ‘Signs of safety .'Signs of Safety' is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. De opleiding werd dit jaar ook gevolgd door één van onze teamverantwoordelijke zodat deze manier van werken verder binnen Monte Rosa kan geïmplementeerd worden.

Op eigen vraag kunnen we Hilde Pexsters, de kinderpsychiater, altijd contacteren rond de gasten. Vanuit deze gesprekken geeft zij feedback en supervisie rond de (individuele) begeleidingen. Haar bredere kijk geeft een extra stimulans om met jongeren weer aan de slag te gaan of anders naar probleemgedrag of problematieken te kijken.

Een groot deel van het begeleidingsteam heeft ook een EHBO-cursus gevolgd om de algemene kennis terug op te frissen zodat de kennis bij alle medewerkers actueel blijft. Voor volgend jaar staat de wondverzorging op het programma.

Het medialandschap wijzigde de voorbije 20 jaar grondig. We kunnen ons haast geen wereld meer voorstellen zonder sociale media, online toepassingen en apps. Naast de onvoorstelbare mogelijkheden bots je natuurlijk als begeleider ook op valkuilen en moeilijkheden. Zo zien we in de praktijk nog teveel dat jongeren en volwassenen zich te weinig bewust zijn van verleidelijke reclameboodschappen, malafide verkopen en ook op communicatief vlak de bal misslaan. Leren omgaan met deze media is dus een nieuwe nood en tegelijk een nieuwe opdracht voor de hulpverlener. Via het project “Media Train” heeft dit extra aandacht gekregen in de organisatie. Zie ook 2.7.In hetzelfde kader volgden enkele medewerkers ook een cursus basiswerking computer om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen. Verder volgden een aantal mensen een aantal losse studiedagen en vormingen.

24

Page 25: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

6. Praktische en financiële aandachtspuntenIn het voorjaar 2013 kon er een kleine inhaaloperatie gebeuren wb de kleinere werken in de groepen … Het najaar werd gedomineerd door de werken aan het zusterhuis, die gestart zijn in september. Doordat er minder zusters in het huis wonen, werd het te groot en kregen we van de zusters van Vorselaar de toelating om de helft van het huis te verbouwen tot Shelterstudio’s. Het zusterhuis is een oud gebouw en het werd dan ook al snel duidelijk dat de werken grootser en grondiger zouden worden dan oorspronkelijk gedacht. De plannen zijn om twee studio’s te bouwen voor jonge kwetsbare gezinnen in het kader van het project De Shelter. Zie 2.3.Aangezien de kosten veel hoger waren dan we verwacht en begroot hadden, zijn we op zoek gegaan naar extra middelen en gelukkig hebben we ook hier en daar wat sponsoring kunnen krijgen! Zie 8.

Na veel overleg en zoeken, hebben dan uiteindelijk een quarterpipe (halve skate-ramp) kunnen zetten in het domein! Hierdoor hebben onze (pre-)pubers een extra spelelement in ons domein om zich op uit te leven … al wordt hij ook wel voor andere dingen gebruikt …

Door de aanwerving van een teamcoördinator logistieke diensten, konden aandachtspunten rond de veiligheid wat hoger op de agenda komen, wat ook nodig was.

25

Page 26: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

7. Lidmaatschap, samenwerkingsverbanden en externe overlegorganen

Het Vlaams WelzijnsverbondDe contactpersoon, Muriel De Ryck, is actief lid van:

De maandelijkse COC-vergaderingen 11, met directies van voorzieningen BJB 12 in de regio Brussel-Mechelen, en de in principe jaarlijkse (sectorale) ledenvergaderingen.

De commissie Kwaliteit: een sectoroverschrijdende commissie die vooral handelt over de implementatie van de kwaliteitsdecreten in de verschillende voorzieningen, het opvolgen van de sectorale overleggroepen, opvolgen van de samenwerking met de inspectie, … Aangezien er rond kwaliteitsbeleid, oa rond bv zelfevaluatie, heel wat aan het veranderen is, ook in onze sector, blijft deze commissie erg waardevol.

De commissie Personeelsmanagement: een sectoroverschrijdende commissie die topics rond personeelsbeleid in voorziening behandelt en ondersteunend wil zijn naar de concrete voorzieningen toe. In 2013 was zij ook een belangrijk klankbord en toetssteen voor andere organisaties en diensten in belendende sectoren die een antwoord zoeken op personeelproblemen binnen onze sector, bv de instroom, de oudere werknemers, … We denken dan oa aan VIVO, het onderwijs, VDAB, de zorgambassadeur, …

Regionale overleggroepen en samenwerkingsverbandenPlatform bijzondere jeugdzorg regio LeuvenHet platform Bijzondere Jeugdbijstand arrondissement Leuven, verder in de tekst gewoon platform genoemd, is een samenwerkingsverband van het arrondissement Leuven, tussen alle voorzieningen en organisaties die betrokken zijn bij de bijzondere jeugdbijstand binnen het arrondissement Leuven, in samenwerking met en ondersteund door de provincie. Het is onafhankelijk van elke maatschappijvisie of inspiratie, maar tracht in zijn beslissingen te komen tot standpunten die beantwoorden aan de verschillende opdrachtsverklaringen van de leden. Vanuit haar brede regionale inplanting probeert zij een antwoord te formuleren op de regionale behoeften van cliënten, voorzieningen en sector.

Vanuit het platform zijn verschillende initiatieven ontstaan, die oa door de samenwerking tussen de verschillende partners een meerwaarde kunnen zijn voor elke voorziening. Medewerkers van Monte Rosa trachten maximaal deel te nemen aan deze initiatieven, voor zover ze ook voor de eigen voorziening zinvol kunnen zijn of een meerwaarde bieden voor de sector en de regio.

Lid van het platform (plenaire vergadering en stuurgroep): Muriel De Ryck In de marge: Lid van de projectgroep TOOL (time-out-project-Leuven) Lid van de werkgroep “LinK” (samenwerking BJB13 en psychiatrie):

Barbara Walgrave. De stuurgroep brengt de verschillende partners samen en stuurt zowel de interne werking van het project als de samenwerkingsverbanden met partners en overheid.

Netwerk Leerrecht (samenwerking BJB en scholen): medewerking ‘in de marge’.

11 COC regionale coördinatievergaderingen vanuit het Vlaams Welzijnsverbond met directies BJB uit de verschillende voorzieningen in de regio. 12 BJB Bijzondere Jeugdbijstand13 BJB Bijzondere Jeugdbijstand

26

Page 27: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

Intervisiegroep ‘Ouderwerking Vlaams Brabant’. Dit project is opgenomen binnen de regionale werking van het platform BJB Leuven en wordt, oa financieel, ondersteund door de provincie. Er zijn al verschillende vormingen doorgegaan voor ouders binnen de jeugdhulp en hulpverleners en verschillende vergaderingen met ouders. Op dit moment wordt er gezocht hoe dit project verankerd kan worden op lange termijn, al dan niet binnen een samenwerking met soortgelijke initiatieven in andere provincies.

Werkgroep ICT (Muriel De Ryck): sinds 2012 ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant het ICT-project aangevraagd vanuit het platform. De bedoeling is om de overkoepelende ICT-noden binnen de verschillende voorzieningen te bundelen en samen te zoeken naar mogelijke antwoorden. Thema’s zijn oa: de mogelijkheden voor een elektronisch dossier uitzoeken, zoeken naar manieren om de data beter te beveiligen, vorming aanbieden aan de medewerkers, … Dit project werd afgerond in 2013. Vanuit dit project heeft Monte Rosa extra impulsen gekregen om zijn eigen ICT-beleid onder de loupe te nemen en te optimaliseren. Ook konden medewerkers deelnemen aan extra vorming rond excell, word, internetgebruik, …

Ad hoc Werkgroep NBBM (niet begeleide buitenlandse minderjarigen) (Muriel De Ryck): in vele voorzieningen stijgt het aantal jongeren die, vaak zonder context in België, vanuit het buitenland in België terecht komen. Deze jongeren hebben een heel eigen problematiek: leven met een context ver weg, de dreiging van de illegaliteit of om uitgewezen te worden, zeer specifieke administratie die in orde moet gebracht worden, communicatieproblemen niet alleen door de taal, maar ook door verschillen in cultuur en gewoontes, …Vanuit het platform werd dan ook een ad hoc werkgroep opgestart om begeleiders die met deze doelgroep werken extra te ondersteunen, via vorming, een hulp-lijn, … Deze werkgroep is slechts een paar keer samengekomen en resulteerde in het doorgeven van info en het plannen van een eerste studiedag in januari 2014. Daarna zal gezien worden of het nodig is om nog samen te komen of om verdere acties te ondernemen. We denken dan oa aan extra studiedagen, intervisiegroepen, …

Overleg ‘ Werkgroep huisvesting; woonproblematiek binnen CB-AW ’ : (Marlies De Werd)Wij zijn in 2013 een drietal keer samen gekomen. De voorrangsregeling voor CB-AW-jongeren binnen de sociale huisvestingsmaatschappij zorgde voor een zeer snelle toewijzing van studio’s, vaak binnen de maand. In een overleg samen zijn er duidelijke afspraken gemaakt tussen voorzieningen en de huisvestingsmaatschappij, die door beide partijen zijn onderschreven. Al snel werd duidelijk dat deze regeling niet houdbaar bleef. Per 1 januari 2014 is de absolute voorrangsregeling dan ook veranderd. Wat de precieze impact wordt van de nieuwe maatregel is nog niet duidelijk. We hebben met de werkgroep wel ingespeeld op deze nieuwe maatregel door ook andere pistes te onderzoeken (gezamenlijke aankoop doorgangswoning, samenwerking met immobiliënkantoren, weekendverblijfplaatsen die permanent woongebied worden, …).

Themagroep “Schooluitval” (Pieter Frederix)Dit regionaal overlegplatform komt een 3 à 4 keer per jaar samen. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties uit de integrale jeugdhulp, die op grond van hun opdracht de begeleiding opnemen van schoolgaande kinderen en jongeren. Het blijft een boeiend forum waar nieuwe

27

Page 28: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

initiatieven toegelicht worden en waar er ruimte is om casussen te bespreken. Indien nodig wordt vanuit deze groep actie ondernomen ten aanzien van het beleid. Het laatste jaar heeft de werkgroep een aantal thema’s behandeld (bvb. Werking GTB14 en dagbesteding CB AW-ers of 18 plussers). Er word momenteel tijd gestoken in de organisatie van een vernieuwde open voorzieningendag. Deze zal plaatsvinden in november 2014 met als thema de leefgroepwerking kenbaar te maken aan leerkrachten. Op deze manier komen de twee werelden weer dichter bij elkaar en proberen we te bereiken dat bekend bemind wordt in de plaats van omgekeerd. Ook voor volgend jaar staat er een hele planning en agenda klaar! Het beloofd boeiend te worden!

Adviserende stuurgroep Welzijn (provincie Vlaams-Brabant)Sinds enkele jaren is Muriel De Ryck voorzitter van de Adviserende Stuurgroep Welzijn van de provincie Vlaams-Brabant. Deze stuurgroep komt 2 keer per jaar samen met vertegenwoordigers uit alle sectoren en is het officiële adviesorgaan voor het provinciaal welzijnsbeleid. In deze commissie zijn de verschillende welzijnssectoren vertegenwoordigd en de thema’s die behandeld worden zijn zowel sectoraal (bv info over de eigen sector doorgeven aan elkaar) als overkoepelend voor alle sectoren (bv crisishulp, woonbeleid, …). Door de interne staatshervorming en de wijzigende functie van de provincies, heeft deze werkgroep zijn zin wat verloren en werd dan ook opgeheven in december 2013. De provincie heeft wel uitdrukkelijk de wens uitgedrukt om de stem van de sectoren te blijven horen en zal op zoek gaan naar andere manieren om deze een plaats te geven. Ze denken dan oa aan infodagen, ad hoc werkgroepen, …

Het Samenwerkingsverband Trainingscentra (STK) Lid raad van bestuur STK15: Muriel De Ryck. Deelname aan de raden van

bestuur en de algemene vergadering. Lid van de intervisiegroep voor TCK’s16 Vlaams-Brabant-Limburg-Antwerpen:

Roger Van Meeuwen.Onder impuls van het STK gaan de intervisies voor TCK’s nog steeds door, driemaal per jaar.

Onderwerpen van 2013Intervisie van 1/2/2013 (Sporen, Leuven)Voorstelling werking MFC sporen.

Alternatieven voor fasesysteem Intervisie van 1/3/2013 (De 2 gezusters, Schilde)SVK Sociaal verhuurkantoor als gastspreker.

Voorstelling werking De 2 gezustersIntervisie van 7/6/2013: (Monte Rosa, Leuven)Internet en mediawijsheid in het TCKGastspreker: Link in de Kabel:

Intervisie van 6/12/2013 (St.-Vincentius, Zelem)Welke samenwerkingsverbanden bestaan er. Wat doen we om onze gasten uit bed te krijgen?Oproep tot gebruik website Werking Monte Rosa, good practices

De website van het STK: www.stk-vzw.be is draaiende. 14 Gespecialiseerde trajectbegeleiding http://www.gtb-vlaanderen.be/15 STK= Samenwerkingsverband trainingscentra, overkoepelende VZW voor de trainingscentra in Vlaanderen.16 Trainingscentra voor Kamerbewoning (studiowonen)

28

Page 29: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

Andere intervisiegroepen De intervisiegroep adolescentenleefgroep is gecontinueerd: met andere

organisaties zoeken we naar gemeenschappelijke thema’s en goede praktijken. In 2013 was het thema “schoolverzuim en dagbesteding” oa aan de orde. Een (wisselende) begeleider van het team van Herent is, waar mogelijk, aanwezig.

de intervisiegroep rond verticale groepen is op dit moment een ‘stille dood’ gestorven. Blijkbaar is de nood niet groot genoeg, gezien de vele andere prioriteiten.

We blijven ook vanuit Monte Rosa beide groepen belangrijk vinden, omdat ‘over de muur van je eigen voorziening en groep heen kijken en leren van elkaar’ erg belangrijk is.

Lid van het samenwerkingsverband ‘Link in de kabel ’ ‘(ICT voor kinderen en jongeren)

Contactpersoon: Erik Holsbeek Lid Algemene Vergadering: Muriel De Ryck

Vzw “De Vlieger”, voorziening BJB17 in Deurne Lid raad van bestuur: Muriel De Ryck Door de fusie op 1/1/2014, zal de raad van bestuur van De Vlieger opgaan in

de raad van bestuur van Mont Rosa.

17 BJB: Bijzondere Jeugdbijstand

29

Page 30: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

8. Dank aan onze sponsors en steungevers! (Muriel De Ryck)

Een hartelijke dank aan de velen die ons, ook in 2013 financieel gesteund hebben!

De stad Leuven gaf ons weer een mooie werkingssubsidie die de vele kosten van 2013 wat hielpen dragen!

Van het Koninklijk Verbond der Jaartallen hebben we een mooie cheque gekregen, naar aanleiding van hun jaarlijkse “Speciale kinderdag A. Dewit”, waardoor onze kinderen extra verwend worden door gratis naar Leuven Kermis te kunnen gaan! Deze cheque hebben we gebruikt om de quarterpipe deels mee te sponsoren.

Ook Famcova heeft Monte Rosa het voorbije jaar erg geholpen, niet alleen door een financiële steun, maar ook door daadwerkelijke hulp bij de werking of de ondersteuning van de gezinnen.

De Oever, samenwerkingsverband van religieuze congregaties in Vlaanderen, heeft de verbouwingen van het zusterhuis financieel ondersteund. Gezien de grote kost, was dit heel erg welkom!

De Stichting Koningin Paola heeft een deel van de quarterpipe gesponsord, waar we ook erg blij mee zijn!

Het huis in Herent was dringend aan een opknapbeurt toe: nieuwe kasten, schilderen en behangen, … Wij zijn dan ook erg blij met de steun van Cera Foundation en AG Insurance die een groot deel van deze kosten mee hebben helpen dragen!

Het volsktuintjesproject, “samentuinieren Monet Rosa”, heeft een vliegende start genomen. We hebben een subsidie gekregen van De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om het project verder uit te bouwen! Ook de vrijwilligers die mee werken hebben allen een mooie gift gestort om het project te ondersteunen.

En dan waren er weer de zovele privépersonen die trouw met hun grote en kleine giften Monte Rosa steunen en die veel meer voor ons betekenen dan hun gift alleen. Wij zijn hier erg dankbaar voor!

Aan allen een welgemeende dank u wél!

30

Page 31: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

9. Bezetting, opnames en oriënteringen in 2013 (Lieve Reniers)

Aanwezigheidsdagen en contextbegeleidingsuren

TOTAAL AANTAL MODULES VOLGENS ERKENNING 88verblijf 40Contextbegeleiding 43Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 5

AANTAL BEGELEIDINGSDAGEN PER MODULE 29941verblijf 14520Contextbegeleiding 14520Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 901

BEZETTINGsom begeleidingsdagen/(aantal modulesx365) x 100 93,22%

AANTAL EFFECTIEVE NACHTEN IN VERBLIJF 10389AANTAL UREN CONTEXTBEGELEIDING 2244,9AANTAL UREN CONTEXTBEGELEIDING AUTONOOM WONEN 171,55

1ste kwartaal 2de kwartaal 3de kwartaal 4de kwartaal jaartotaalVerblijf 2699 2594 2461 2635 10389

Crisis Intern 5 10 0 0 15Contextbegeleid-

ing 516,59 521,21 517,34 689,76 2244,9Aut. Wonen 34,25 48,4 47,5 41,4 171,55

GEMIDDELD AANTAL VERBLIJFSNACHTEN PER KIND/JONGERE IN MODULE VERBIJF 71,55

GEMIDDELD AANTAL VERBLIJFSNACHTEN PER KIND/JONGERE IN MODULE VERBIJF per week

5.02

GEMIDDELD AANTAL UREN CONTEXTBEGELEIDING PER KIND IN MODULE CONTEXTBEGELEIDING per week

1,09

GEMIDDELD AANTAL UREN CONTEXTBEGELEIDING PER JONGERE IN MODULE CONTEXTBEGELEIDING AUTONOOM WONEN per week

1.34

31

Page 32: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

Opnames en Oriënteringen in 2013

OPNAMES 2013               Datum Jongen/Meisje Leeftijd Pl. Instantie Leefgroep

09/01/2013 Jongen 17j CBJ Brussel Slick TCK14/02/2013 Meisje 12j RB Leuven DeNiZ28/02/2013 Jongen 13j CBJ Leuven Denoek17/04/2013 Meisje 12j RB Leuven Denoek22/05/2013 Jongen 14j RB Brussel Herent10/06/2013 Jongen 15j RB Brussel Herent24/06/2013 Jongen 17j CBJ Leuven Slick TCK27/06/2013 Jongen 17j CBJ Leuven Slick TCK02/07/2013 Meisje 17j CBJ Leuven Slick TCK30/08/2013 Jongen 7j RB Leuven DeNiZ04/09/2013 Meisje 14j CBJ Leuven Herent18/09/2013 Jongen 16j CBJ Brussel Slick TCK01/11/2013 Jongen 17j CBJ Halle-Vilv Slick TCK04/11/2013 Meisje 15j RB Brussel Herent

HERORIENTATIE 2013       duur          opname

28/02/2013 Jongen 19j CBJ Leuven Herent 1j10mnd21/04/2013 Jongen 19j CBJ Leuven Slick TCK 1j11mnd26/04/2013 Jongen 18j CBJ Leuven Slick TCK 9mnd08/05/2013 Jongen 15j RB Leuven Herent 1j14/06/2013 Jongen 18j CBJ Leuven Slick TCK 1j2mnd03/07/2013 Jongen 18j RB Antwerpen Slick TCK 9mnd31/08/2013 Meisje 19j CBJ Halle-Vilv Slick AW 1j9mnd01/09/2013 Jongen 20j CBJ Leuven Slick AW 2j11mnd09/09/2013 Jongen 18j CBJ Brussel Slick TCK 8mnd09/09/2013 Meisje 19j CBJ Brussel Slick TCK 1j11mnd19/09/2013 Jongen 18j CBJ Leuven Slick TCK 3mnd15/12/2013 Jongen 14j CBJ Leuven Denoek 10mnd

32

Page 33: VZW Jeugdzorg van de zusters der Christelijke Scholen 2009...  · Web viewVia het diversiteitsplan kon Monte Rosa concrete acties van haar ... Na het afronden van het instapplan

Interne wisselingen           

18/02/2013 Meisje 17j Van Denoek naar Slick TCK01/06/2013 Jongen 19j Van Herent naar Slick AW02/10/2013 Jongen 17j Van Herent naar Slick TCK14/10/2013 Jongen 18j Van Slick TCK naar Slick AW19/10/2013 Jongen 18j Van Slick TCK naar Slick AW01/12/2013 Jongen 18j Van Slick TCK naar Slick AW23/12/2013 Meisje 18j Van Herent naar Slick AW23/12/2013 Meisje 17j Van Herent naar Slick AW

Andere           26/03/2013 – 10/04/2013 Meisje 16j Crisisopname – 15 dagen  13/08/2013 – 16/08/2013 Meisje 14j Crisisopname – 3 dagen  13/08/2013 – 16/08/2013 Jongen 12j Crisisopname – 3 dagen13/08/2013 – 16/08/2013 Jongen .9j Crisisopname – 3 dagen

         

Time-outGasten van Monte Rosa naar andere voorzieningen

           08/01/2013 – 05/02/2013 Jongen 14j Naar Mol – 14 dagen

19/03/2013 – 03/04/2013 Jongen 18j Naar Mol – 14 dagen01/04/2013 – 15/04/2013 Jongen 14j Naar Ruislede – 14 dagen03/05/2013 – 20/05/2013 Meisje 16j Mol – 14 dagen02/10/2013 – 15/10/2013 Meisje 15j Mol – 14 dagen

10. Personeelslijst op 31/12/2013 (Ann De Vocht, interim Liliane Bertjens)

Zie bijlage.

33