VODAFONE PROTECT & CONNECT VOERTUIGVOLGSYSTEEM...1. Vodafone Protect & Connect Vodafone Protect &...

of 16/16
VODAFONE PROTECT & CONNECT VOERTUIGVOLGSYSTEEM INSTALLATIE HANDLEIDING Vodafone Automotive In partnership with:
 • date post

  31-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  23
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of VODAFONE PROTECT & CONNECT VOERTUIGVOLGSYSTEEM...1. Vodafone Protect & Connect Vodafone Protect &...

 • V O D A F O N E P R O T E C T & C O N N E C TV O E R T U I G V O L G S Y S T E E M

  I N S TA L L AT I E H A N D L E I D I N GVodafone Automotive

  In partnership with:

 • Inhoudsopgave

  1. Vodafone Protect & Connect

  2. Wat is er geleverd?

  3. Systeem installatie3.1 Systeem plaatsing

  3.2 Mechanische installatie

  4. Elektrische aansluitingen4.1 Constante voeding

  4.2 Geschakelde voeding

  4.3 Plaatsen van de connector

  5. Aansluitschema

  6. Voltooien van de installatie6.1 Initialisatie

  6.2 Configuratieentestprocedure

  6.2.1 Initialisatie controleren

  6.2.2 Systeemconfiguratie

  6.2.3 Diagnose en locatie

  6.2.4 Controleren van de DriverCard

  6.2.5 Programmeren van de DriverCard

  6.2.6 Controleren van de startonderbreking

  6.2.7 Controleren van de sirenekoppeling

  6.3 Activeren van het systeem

  6.4 LED indicatie

  7. Technischespecificaties

  Blz.

  3

  3

  44

  5

  67

  7

  7

  8

  1010

  10

  11

  11

  11

  11

  12

  12

  13

  13

  14

  15

  2

 • 1. Vodafone Protect & Connect

  Vodafone Protect & Connect is een voertuigvolgsysteem voorzien van GSM, GPS en GPRS technologie en is tevens voorzien van GSM Jamming detectie. Het systeem kan gegevens versturen naar een centrale server, in het bijzonder gerelateerd aan de positie, snelheid en rijtijd van het voertuig.Deze handleiding bevat alle informatie die nodig is voor de installatie van het

  Vodafone Protect & Connect systeem.

  2. Wat is er geleverd?

  Deinhoudvanhetpakketwordtindeonderstaandeafbeeldingen

  weergegeven:

  1.

  3.

  5.

  7.

  2.

  4.

  6.

  8.

  1. Vodafone 2233 systeem

  2. Aansluitmateriaal

  3. Kabelboom

  4. Documentatie

  5. LEDt.b.v.weergavestatus

  startonderbreking

  6. Extra draad t.b.v. koppelen

  extern alarmsysteem

  7. Drukknopt.b.v.invoeren

  noodcode

  8. DriverCard (optioneel)

  3

 • 3. Systeem installatie

  Hetisvanbelangdatdeinstallatiewordtuitgevoerddooreenvak-

  bekwaampersoonenvolgensdeinbouwvoorschriftenzoalsdeze

  doorSCM/VBVzijnopgesteld.Allebeschrevenaansluitingenzijn

  noodzakelijk en mogen niet overgeslagen worden.

  Omschadeaanhetvoertuigtijdensdeinstallatietevoorkomen,adviserenwij

  udemassapoolvandeacculostekoppelenenpasnadeinstallatieweeraan

  tesluiten.Alsuhetsysteeminstalleertterwijldeaccuisaangeslotenkunnen

  erfoutenontstaanindeoriginelesystemenvandeauto.

  Om blootstelling aan elektromagnetische straling te voorkomen moet de

  afstandtussenhetsysteemendeinzittendenminimaal25cmzijn.

  3.1 Systeem plaatsingHetsysteemmoetinhetvoertuig,binnenhetbeveiligdecompartiment,

  geïnstalleerd worden. Zo ver mogelijk verwijderd van hitte bronnen en

  zo goed mogelijk verborgen om sabotage te voorkomen. De GPS en

  GSMantenneszittengeïntegreerdinhetsysteem,eencorrecteplaat-

  singisdaaromcruciaal.

  • Plaatshetsysteemzovermogelijkvandeautoradioomstoringvan

  deGSMmodemtijdenshetluisterentevoorkomen.

  • Het systeem moet aan de bovenkant en zijkanten zo veel mogelijk vrij

  zijn van metalen delen.

  • Hetsysteemmoetaltijdhorizontaalinhetvoertuigwordengeplaatst

  met de markering [TOP] naar de boven gericht.

  • Zorgervoordathetsysteemgoedvastkomttezitten,trillingenzullen

  namelijkdoordeinterneschoksensorwordendoorgestuurdnaarde

  alarmcentrale.

  4

 • 3.2 Mechanische installatieMaak een eerste mechanische

  bevestiging door het systeem

  tefixerenmethetbijgeleverde

  Velcro tape (A). Pas als de

  configuratieentestprocedure,

  zoals beschreven in hoofd-

  stuk6,isvoltooidkuntuhet

  systeem verder permanent

  bevestigenmetbijvoorkeur

  de bijgeleverde montage-

  beugels(B).Mochtditniet

  mogelijkzijn,dankuntuook

  Tyraps(C)gebruiken.

  Aanbevolen installatie locatie

  Zonder geïsoleerde ramen

  Met geïsoleerde ramen

  Dashboard paneelO

  PTIO

  NEE

  L

  OPT

  ION

  EEL

  5

 • 4. Elektrische aansluitingen

  Wijradenaandatudebekabelingenhet

  relais zo veel mogelijk laat meelopen

  metdeoriginelebedradingvandeauto

  endatudezebevestigdmettyraps.Bedradingsysteem

  BedradingrelaisBedrading

  voertuig

  Kabel-binders

  Primaire kabelboom

  J1-1 Zwart (+30)

  J1-2 Zwart (+15)

  J1-3 Zwart (GND)

  J1-4 Zwart

  J1-5 Zwart

  J1-6 Zwart

  J1-7 Zwart

  J1-8 Zwart

  “1”

  “2”

  “3”

  Constante voeding (+30) - afzekeren met max. 3A

  Geschakelde voeding (+15) - afzekeren met max. 3A

  Origineelmassapuntofdirectopdeaccu

  Drukknopnoodcode(input)

  Drukknopnoodcode(input)

  Externalarm(massainput)

  LED(output)

  Startblokkering(output)

  6

 • 4.1 Constante voeding (+30)Deconstantevoedingmoetaangeslotenwordenopeencontinuspan-

  ningvandeaccu(+30)dezespanningmoetaltijdaanwezigzijnenmag

  niet wegvallen tijdens het starten.

  4.2 Geschakelde voeding (+15)De geschakelde voeding moet altijd aanwezig blijven zolang het con-

  tactslot aan staat en mag niet wegvallen tijdens het starten. De gescha-

  keldevoedingmoetweluitgaanalshetcontactslotwordtuitgezet.

  4.3 Plaatsen van de connectorPlaatsdeconnector,nadatuhetinstallatiecertificaatopdewebsite

  heeftingevuld(ziehoofdstuk6),inhetVodafoneProtect&Connect

  systeem.

  EXTERN ALARM LEDDRUKKNOP STARTBLOKKERING

  OPTIONEEL

  6

  3 42

  8

  5

  4

  5 7

  J1

  1 2 3

  J145 6 7 8

  OPTIONEEL

  +30 / +15 / GND

  5 6 7 8

  3 41 2

  1

  8

  7

 • 5. Aansluitschema

  J1-2 Zwart ”2”3 A

  3 AZwart ”1” J1-1

  GNDZwart ”3” J1-3

  J1-4

  J1-5

  +12 V

  min 0,5 A15 A continu30 A (6 s)

  STARTER +50STARTER +50

  +15

  Zwart

  Zwart Zwart

  2233

  Relais 12 V

  Niet waterproofgepolariseerd relais

  J X

  J X

  J X

  Drukknop noodcode

  Extra draad t.b.v. koppelen extern alarmsysteem

  J1J2

  J1

  1

  5

  J1-6

  StartonderbrekingStartonderbreking

  Vodafone alarm input (-)

  LED

  Zwart ”30”

  +30

  87A(N.C.)

  N.C.

  87(N.O.)

  N.O.86 30

  85

  87A/87

  N.C.

  N.O.

  87 (N.O.)87A (N.C.)

  Relais controle draad No/Nc

  8

  De P&C heeft 2 instellingen voor de startonderbrekingteweten NormallyOpen(NO)enNormallyClosed (NC).

  De standaard is om het systeem te installeren met de instelling Normally Open (NO) en het systeem wordt door ons geleverd. De instelling Normally Open betekent dat in ruststanddestartblokkeringactiefis,zodrahetcontactvandeautowordtingeschakeldzal de startblokkering vrij geschakeld worden.

  Hetis mogelijkomhetsysteemomtezetten naar Normally Closed (NC). Dit is nodigvoor auto’sdieeendiagnosecheckuitvoertvoordatdeautoopcontactstaat(bijvoorbeeldBMW/Audi).Doordediagnosecheck volgt er een storingsmelding in het displayvandeauto.Omdezestoringsmeldingte voorkomen adviseren wij om het systeem te programmeren op instelling Normally Closed(NC),hierdoorzaldeonderbrekingindestandaardmodusnietactiefzijnengeenfoutmeldingopdedisplaygeven.Indediefstalmodus,sabotageenviadeappzaldeblokkering worden geactiveerd.

  NB: Let op bij het aanpassen van de NO naar NC moetmenditduidelijkaangeventijdensdesysteemtest metonzecustomerservicedeskzodatdeconfiguratiekanwordenaangepastenmoettijdensdeinbouwophetrelaisdeaansluitingvan87naar87Aomgestoken worden.

 • J1-2 Zwart ”2”3 A

  3 AZwart ”1” J1-1

  GNDZwart ”3” J1-3

  J1-4

  J1-5

  +12 V

  min 0,5 A15 A continu30 A (6 s)

  STARTER +50STARTER +50

  +15

  Zwart

  Zwart Zwart

  2233

  Relais 12 V

  Niet waterproofgepolariseerd relais

  J X

  J X

  J X

  Drukknop noodcode

  Extra draad t.b.v. koppelen extern alarmsysteem

  J1J2

  J1

  1

  5

  J1-6

  StartonderbrekingStartonderbreking

  Vodafone alarm input (-)

  LED

  Zwart ”30”

  +30

  87A(N.C.)

  N.C.

  87(N.O.)

  N.O.86 30

  85

  87A/87

  N.C.

  N.O.

  87 (N.O.)87A (N.C.)

  Relais controle draad No/Nc

  9

 • 6. Voltooien van de installatie

  Voordatudespanningophetsysteemzet,dientueersthetinstallatiecerti-

  ficaatintevullenopdewebsitewww.tracenet.nl.Ditinstallatiecertificaatbevatdegegevensvanhetsysteemendeauto.

  Letop:zonderinstallatiecertificaatkanhetvoertuigvolgsysteem

  niet getest worden.

  Voordatudeconfiguratieentestprocedurekuntuitvoerenmoetueerstde

  autobuitenzetten,vergenoegverwijderdvanhogegebouwenomervoorte

  zorgen dat het systeem voldoende GPS dekking heeft.

  6.1 InitialisatieZethetcontactslotuit,plaatsdeconnectorinhetsysteemende

  zekeringenindehouders.DegeïntegreerdestatusLEDzal±1minuut

  continubranden.Hetsysteemverstuurdnuhetinitialisatieberichtnaar

  deserver.AlsdeLEDna1minuutuitgaatisdeinitialisatiesuccesvol

  voltooid.

  AlsdeLEDblijftbrandenisdeinitialisatiemislukt.Controleerinditgeval

  hetGSMontvangstenverplaatshetvoertuigeventueelnaareenandere

  locatie.Voerdebovenstaandeinitialisatieprocedurehiernaopnieuwuit.

  6.2 ConfiguratieentestprocedureZethetcontactslotaanenwachteenpaarminuten.Belnunaarde

  klantenservicevanCliffordElectronicsBeneluxB.V.,deNationaleService

  Provider,omdeonderstaandeproceduretedoorlopen.

  De klantenservice is bereikbaar op nummer:

  020 4040 919 (optie 1)

  10

 • 6.2.1 Initialisatie controlerenDeklantenservicezalcontrolerenofdeinitialisatieprocedure

  succesvolvoltooidis.

  6.2.2 SysteemconfiguratieDeklantenservicezaldejuisteconfiguratienaarhetsysteem

  versturen.

  6.2.3 Diagnose en locatieDe klantenservice zal een diagnose overzicht van het systeem

  opvragen en de waarde van GSM en GPS controleren. Daarna zal

  delocatievanhetvoertuigbepaaldworden.

  6.2.4 Controleren van de DriverCardHet systeem kan (optioneel) geleverd worden met een Driver-

  Cardvoorhethandmatiguitschakelenvandestartonderbreking.

  Als de DriverCard bij het systeem geleverd is zal deze tijdens het

  fabricageproces reeds geprogrammeerd zijn. Het systeem kan

  maximaal4DriverCardstegelijkertijdinhetgeheugenhebben.

  • DrukopdeknopvandeDriverCard

  om deze aan te zetten.

  • Druknogmaalsopdeknopomhet

  signaal van de DriverCard naar het

  systeemteversturen.

  • Deklantenservicekrijgtnutezienof

  de DriverCard reeds bekend is in het systeem.

  • AlsdeDriverCardbekendis,adviserenwijudezevervolgens

  weeruitteschakelenomdebatterijtesparen.

  • AlsdeDriverCardnognietbekendis,zaldezegeprogram-

  meerdmoetenwordenzoalsbeschreveninhoofdstuk6.2.5.

  11

 • 6.2.5 Programmeren van de DriverCard• ZorgervoordatdeDriverCarduitgeschakeldstaat,doorde

  knopongeveer9secondeningedrukttehoudentotdatde

  geïntegreerdeLEDuitgaat.

  • Deklantenservicezalvervolgensdeprogrammeermodus

  voorDriverCardsactiveren.DestatusLEDinhetsysteemzal

  nuiedere2secondenknipperen.Dezemodusblijftmaximaal

  5minutenactief.

  • HoudtdeknopvandeDriverCardongeveer5secondeninge-

  drukt,ditzetdeDriverCardinprogrammeermodus.DeLEDin

  deDriverCardgaatnulangzaamknipperenvooreenperiode

  van maximaal 30 seconden.

  • ControleernuhetknipperpatroonvandeLEDindeDriverCard.

  De LED blijft namelijk 1 seconde branden als de DriverCard

  correct geprogrammeerd is in het systeem.

  • Deklantenservicezaldeprogrammeermodusnudeactiveren

  encontrolerenofdeDriverCardcorrectherkendis,zoals

  beschreveninhoofdstuk6.2.4.

  6.2.6 Controleren van de startonderbreking• Zethetcontactslotvandeautouit.

  • Deklantenservicezaleenopdrachtversturenomdestart-

  onderbrekingteactiveren.Hetuitvoerenvandezeopdracht

  duurtmaximaal60seconden.

  • Controleerhiernaofhetvoertuiggestartkanworden.Deauto

  magnunietstarten.

  • Alsditcorrectwerkt,zaldeklantenserviceeenopdracht

  versturenvoorhetdeactiverenvandestartonderbreking.

  • Probeernuopnieuwdeautotestarten.Deautomoetcorrect

  starten.

  12

 • 6.2.7 Controleren van de sirenekoppelingDe‘sirenekoppeling’isdeoptioneleverbindingtussenhet

  voertuigvolgsysteemeneenalarmsysteem.Alsdezekoppeling

  aangeslotenis,zalerookeenalarmmeldingnaardealarmcen-

  traleverstuurdwordenalsdesirenevanhetalarmsysteemaf

  gaat,bijvoorbeeldbijinbraakindeauto.

  Deze koppeling kan alleen getest worden als het systeem in

  installatiemodusstaat.

  • Laat de sirene van het alarmsysteem af gaan.

  • DestatusLEDinhetvoertuigvolgsysteemgaatongeveer10

  secondencontinubrandenalshetsignaalontvangenwordt.

  6.3 Activeren van het systeemHetsysteemisnugeconfigureerdengetestmaarstaatnognietactief.

  Deklantmoetnamelijkeersteenabonnementovereenkomstinvullen

  op de TraceNet website: www.tracenet.nl

  Let op: zonder deze abonnement overeenkomst blijft het

  systeemuitgeschakeldstaan,isdeautoniettetracerenbij

  diefstalenkanergeenSCMcertificaatuitgegevenworden.

  Zodradeklantdeabonnementovereenkomstheeftingevuldzalde

  klantenservice het systeem activeren. De klant ontvangt hierna een wel-

  komstberichtperSMS,inclusiefnoodcodevoorhethandmatigvrijgeven

  van de startonderbreking en een wachtwoord voor het inloggen op de

  My Connected Car applicaties.

  13

 • 6.4 LED indicatieHet Vodafone Protect & Connect systeem is voorzien van een inge-

  bouwdestatusLED.DezeLEDgeeftmiddelsknipperpatronenaanwat

  destatusvanhetsysteemis.Onderstaandtreftueenoverzichtvande

  mogelijke patronen.

  LED indicatie

  Constant aan

  Constantuit

  0,8secAAN/1,2secUIT(knipperend)

  0,2secAAN/0,2secUIT(snelknipperend)

  0,2secAAN/1,8secUIT(knipperend)

  Systeem status

  Initialisatieinuitvoering

  Initialisatie voltooid

  Systeem is aan het inschakelen

  Systeem is ingeschakeld

  DriverCardprogrammeermodus

  14

 • 7. Technischespecificaties

  Vodafone Protect & Connect systeem

  Voeding voltage

  Bedrijfsvoltage

  Stroomverbruikinrust(GPS/GSMuitgeschakeld)

  Bedrijfstemperatuurvanhetsysteem

  BedrijfstemperatuurbijmaximaleGSMactiviteit

  Bedrijfstemperatuuropnoodstroombatterij

  GSM + GPS + 2.4 GHz RF antennes

  Stof- en waterbestendigheid

  Relais Normally Open (87) / Normally Closed (87A)

  Bedrijfstemperatuur

  Minimaal aanbevolen stroom doorvoer

  Gemiddelde aanbevolen stroom doorvoer

  Maximaal aanbevolen stroom doorvoer

  12V DC

  8V - 16V

  5mA Max

  -40°C ÷ +85°C

  -30°C ÷ +80°C

  -20°C ÷ +60°C

  Geïntegreerd

  IP40

  -40 °C ÷ +85 °C

  1A (12V)

  15Acontinu(12V)

  30A (6 sec.) (12V)

  15

 • v6(01/20)

  Vodafone Automotive

  Vodafone Automotivedistributeur in de Benelux:

  CliffordElectronicsBeneluxB.V.AirportBusinessParkMadridstraat 41-431175 RK LijndenTel: +31(0)20 4040 919E-mail: [email protected]: www.clifford.nl

  Vodafone and the Vodafone logos are trademarks of theVodafoneGroupC2 - Vodafone Restricted

  In partnership with: