Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is...

of 9 /9
Visie Mensontwikkeling WSD Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. maar niet vrijblijvend. Iedereen is ontwikkelbaar. Iedereen is ontwikkelbaar. Een hoger trapje op de reïntegratie-ladder Een hoger trapje op de reïntegratie-ladder leidt tot, maar moet ook leiden tot, minder leidt tot, maar moet ook leiden tot, minder kosten en hogere opbrengsten per medewerker. kosten en hogere opbrengsten per medewerker. In de bedrijven ligt de verantwoordelijkheid In de bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor MO èn het financieel resultaat. voor MO èn het financieel resultaat. MO dient voor de individuele MO dient voor de individuele medewerker te lonen. medewerker te lonen. 1

Embed Size (px)

Transcript of Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is...

Page 1: Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend.

Visie Mensontwikkeling WSDVisie Mensontwikkeling WSD

• MO is een individuele verantwoordelijkheid MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. maar niet vrijblijvend. • Iedereen is ontwikkelbaar. Iedereen is ontwikkelbaar. • Een hoger trapje op de reïntegratie-ladder Een hoger trapje op de reïntegratie-ladder leidt tot, maar moet ook leiden tot, minder leidt tot, maar moet ook leiden tot, minder kosten en hogere opbrengsten per kosten en hogere opbrengsten per medewerker. medewerker. • In de bedrijven ligt de In de bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor MO èn het verantwoordelijkheid voor MO èn het financieel resultaat. financieel resultaat. • MO dient voor de individueleMO dient voor de individuele medewerker te lonen. medewerker te lonen.

11

Page 2: Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend.

Methode ProgrammaMethode Programma

22

ProjectProject- Omvat projectactiviteiten- Coördineert werkpakketten- Levert product of dienst op- Eindigt bij oplevering resultaat- Baten worden gerealiseerd na afloopt- Kortere tijdsspanne

ProgrammaProgramma- Projecten en lijnactiviteiten- Coördineert projecten- Realiseert doelstellingen- Moet bewust worden afgesloten- Baten worden gerealiseerd tijdens en na afloopt- langere tijdsspanne

Page 3: Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend.

33

Visie en missie

P R I N C I P E S

Stijl van leidinggeven

Strategie en doelen

Processen

Resultaten

Effecten

Ontwikkelingen in omgeving

Betrokken partijen

Page 4: Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend.

Werken met hetWerken met hetdoel voor ogen….doel voor ogen….

44

Page 5: Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend.

55

ResultatenResultaten• Vaststellen toekomstige bruikbaarheid bestaande Vaststellen toekomstige bruikbaarheid bestaande werkwijze, methodes en instrumenten;werkwijze, methodes en instrumenten;

• Vaststellen gap tussen uitgangssituatie en gewenste Vaststellen gap tussen uitgangssituatie en gewenste situatie;situatie;

• Effectief en efficiënt meet-, analyse- en rapportage Effectief en efficiënt meet-, analyse- en rapportage instrumentarium;instrumentarium;

• Verbetering communicatie en samenwerking;Verbetering communicatie en samenwerking;• Gestroomlijnd proces mensontwikkeling;Gestroomlijnd proces mensontwikkeling;• Effectieve en efficiënte methodiek mensontwikkeling;Effectieve en efficiënte methodiek mensontwikkeling;• Set van effectieve en efficiënte ondersteunende Set van effectieve en efficiënte ondersteunende instrumenten en stimuli;instrumenten en stimuli;

• Versterking lerend vermogen organisatie door goede Versterking lerend vermogen organisatie door goede uitwisseling van kennis- en ervaring;uitwisseling van kennis- en ervaring;

• Ontwikkelen van meet-, analyse- en rapportage-Ontwikkelen van meet-, analyse- en rapportage-instrument om gemiddelde kosten-baten per periode per instrument om gemiddelde kosten-baten per periode per medewerker/per trede inzichtelijk te maken.medewerker/per trede inzichtelijk te maken.

Page 6: Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend.

66

Projectgroepen SiMProjectgroepen SiM

WSD

lijnorganisatie

JS

RV

BK

Communicatie

Meet-

methode

Kosten

Baten

MPB

Primai

r

Proces

Methodiek

Mens-

ontwikkelin

g

Meet-

methode

Mens-

ontwikkelin

g

Pilot

SiM

BeeldmerkQuic

kWin

s

Keurmerk Programma

Management

Lerende

organisat

ie

Page 7: Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend.

Primair ProcesPrimair Proces

77

Page 8: Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend.

• Maatwerk, accent op individu;Maatwerk, accent op individu;• Eigen verantwoordelijkheid;Eigen verantwoordelijkheid;• Zelf regie in handen;Zelf regie in handen;• Ontologisch veiligheidssysteem; Ontologisch veiligheidssysteem; • Vertrouwensrelatie met begeleider;Vertrouwensrelatie met begeleider;• Ontwikkeling zonder voldoende Ontwikkeling zonder voldoende Motivatie, Capaciteit of Gelegenheid Motivatie, Capaciteit of Gelegenheid is niet mogelijk;is niet mogelijk;• Regulier werk;Regulier werk;• Beperkte diagnose;Beperkte diagnose;• Benadering vanuit mogelijkheden.Benadering vanuit mogelijkheden.

Methodiek MensontwikkelingMethodiek Mensontwikkeling

88

Page 9: Visie Mensontwikkeling WSD MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend. MO is een individuele verantwoordelijkheid maar niet vrijblijvend.

Conclusies PilotConclusies Pilot• Looptijd te kort voor valide informatie; Looptijd te kort voor valide informatie; • FocusFocus op mensontwikkeling: op mensontwikkeling:

• instroom hoger op re-integratieladder en beter financieel instroom hoger op re-integratieladder en beter financieel resultaat;resultaat;

• heeft breed draagvlak binnen WSD.heeft breed draagvlak binnen WSD.• Bij Snelwerk door tijdsdruk relatief vaak Bij Snelwerk door tijdsdruk relatief vaak instroom op trede ‘beschut intern’. Toch, of instroom op trede ‘beschut intern’. Toch, of misschien wel juist daardoor, wordt regulier werk misschien wel juist daardoor, wordt regulier werk behaald. behaald. • Voorhanden werk/arbeidsplaatsen cruciaal; Voorhanden werk/arbeidsplaatsen cruciaal; • Veel gewerkt vanuit de ‘ist’ en niet vanuit de Veel gewerkt vanuit de ‘ist’ en niet vanuit de ‘soll’;‘soll’;• Gedragsverandering absolute voorwaardeGedragsverandering absolute voorwaarde;;• In pilot geworsteld met taaktoekenning aan In pilot geworsteld met taaktoekenning aan afdelingen die niet ‘helpen’; afdelingen die niet ‘helpen’;

99