VESTIGINGSGIDS 2012/2013 - Comenius · PDF file 2012. 9. 6. · 2012/2013 Comenius...

Click here to load reader

 • date post

  01-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VESTIGINGSGIDS 2012/2013 - Comenius · PDF file 2012. 9. 6. · 2012/2013 Comenius...

 • comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01

  VESTIGINGSGIDS

  2012/2013

  Comenius Lijstersingel

  DIRECTEUR mEvRoUw J.H. vERbEIJ

  LIJSTERSINGEL 18 | 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL

  POSTBUS 554 | 2900 AN CAPELLE AAN DEN IJSSEL

  TELEFOON 010–459 59 59 | FAX 010–459 59 29

  LIJ@COMENIUS.NL | WWW.COMENIUS.NL

 • 02 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL

  INHOUD VOORWOORD 03

  BEREIKBAARHEID/CONTACT 04

  ONDERWIJS 04 Organisatiestructuur 04 Vier periodes 04 Verschillende lessen 04 Onderwijssoorten 04 Onderwijskwaliteit 08 Slagingspercentage 08 In-/door- en uitstroom 08 Toezichtskaart (kwaliteitskaart) 09 Vensters voor verantwoording 09

  LEERLINGBEGELEIDING 09 Mentor 09 Studievaardigheden 09 Begeleidingslessen 09

  KEUZEBEGELEIDING 10 Loopbaanoriëntatie 10 Decaan 10

  ZORG 10 Schoolmaatschappelijk werk en andere zorg 11

  LESTIJDEN 12

  DAGELIJKSE GANG VAN ZAKEN 12

  BUITENLESACTIVITEITEN 15 Excursies 15 CoBuS 16

  OUDERS EN SCHOOL 17 Ouderacademie 17 Ouderavond 17 Rapportage en spreekuren 17 Ouderraad 17

  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 18

  FINANCIËN 18 Leermiddelen 18 Leermiddelenfonds 18 Aanvullingen bij de schoolkosten 18 Betaling 19 Sponsorbeleid 19

  STUDIEKOSTEN 20 Ouderbijdrage 22 Reductieregeling 22 Kwijtscheldingsregeling 22 Kopieerkosten en testkosten 23 Tegemoetkoming schoolkosten 23 Verzekering 23

  HUISREGELS VOOR LEERLINGEN 24 Ondertekening 28 Behandeling van klachten 28

  VAKANTIE 29

  PERSONEELSLIJST 30

  ALGEMEEN 36 Het Comenius College 36 CVO 36

 • comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 03

  VOOrwOOrD door middel van enquêtes naar de bevindingen van zowel de leerlingen als de ouders*. Voor ons is het van groot belang om te weten wat er bij u leeft, wat gaat er goed en wat kan er nòg beter. Het Comenius College zijn we met elkaar, samen werken we aan het welbevinden van de leerlingen.

  We zijn een christelijke school en weten ons gevoed door Bijbelse verhalen en de christelijke traditie. Er zijn dagopeningen en diverse vieringen waarbij het Bijbelse verhaal de kern vormt. De normen en waarden vanuit de wortels van onze christelijke cultuur staan daarbij centraal. Binnen onze school is het behalen van een diploma heel belangrijk. Maar het is niet het enige dat telt. De school is een gemeenschap van mensen die gezamenlijk de weg naar het eind- doel aflegt. Ik hoop dat leerlingen binnen deze gemeenschap rijke en warme ervaringen mogen opdoen, waar later met genoegen op terug kan worden gezien.

  Graag wens ik alle leerlingen en ouders een gezond en succesvol schooljaar toe.

  Mevrouw J.H. Verbeij Directeur

  *Met ouders bedoelen we uiteraard ook de verzorgers.

  Voor de leesbaarheid zien we af van het gebruik van de

  term ouders/verzorgers.

  Geachte ouders/verzorgers,

  Graag heet ik u van harte welkom op het Comenius College aan de Lijstersingel.

  In deze jaargids treft u informatie aan over het reilen en zeilen van de school, en bevat belangrijke praktische informatie. Het Comenius College is een goede

  keuze, een school waar wij trots op zijn. De aanmeldingen voor het cursusjaar 2012-2013 zijn behoorlijk gestegen en de eindexamenresultaten waren in 2012 voor zowel havo als vwo goed. Er is nog steeds een groeiende belangstelling voor het tweetalig vwo (tto) en de pre-havo. Dit cursusjaar kan er voor de eerste keer examen gedaan worden op de Mavo-afdeling. Nieuw is de kunst-en cultuurroute ‘Cultuurkoers’, die in navolging van Comenius Nieuwerkerk, nu ook op de Lijstersingel gaat starten. Er is vertrouwen in de school en daar zijn we blij mee. We richten onze blik op de toekomst en bieden de leerlingen kansen om hun talenten te ontwikkelen.

  Het Comenius College is een school waar leerlingen willen leren, waar ze een diploma kunnen halen. De schoolorganisatie is erop gericht om hen veel te leren in een omgeving waar de leerlingen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een school waar leer- lingen en medewerkers met plezier en energie meedoen aan buitenschoolse activiteiten.

  We zijn een school waar het willen leren centraal staat. Niet alleen voor leerlingen maar ook voor ons als organisatie. We willen een lerende or- ganisatie zijn. Wij vragen daarom met regelmaat in de verschillende klankbordgroepen en ook

 • 04 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL

  BErEIKBAArHEID/CONTACT LIJSTERSINGEL 18 | 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL

  POSTBUS 554 | 2900 AN CAPELLE AAN DEN IJSSEL

  TELEFOON 010–459 59 59 | FAX 010–459 59 29

  LIJ@COMENIUS.NL | WWW.COMENIUS.NL

  RouTEbEScHRIJVING

  Met openbaar vervoer a. vanuit de richting Utrecht: Met de trein reizen in de richting Rotterdam, uitstappen op station Rotterdam-Alexander. Vandaar met de metro in de richting Rotterdam, overstappen op Capelsebrug in de richting Capelle, uitstappen bij de halte Slotlaan. Steek de Slotlaan over, houd rechts aan; 50 meter verderop ligt aan uw linkerhand de Lijstersingel. b. vanuit de richting Rotterdam: Met de metro richting Capelle aan den IJssel, uitstappen bij de halte Slotlaan. Steek de Slotlaan over, houd rechts aan; 50 meter verderop ligt aan uw linkerhand de Lijstersingel.

  Met eigen vervoer a. vanuit de richting Utrecht: Volg de A12 rich- ting Rotterdam en Den Haag en vanaf Gouda de A20 richting Rotterdam en Hoek van Holland. Neem de afslag Capelle aan den IJssel/Prins Alexander. Volg de borden richting Capelle aan den IJssel, tot de verkeerslichten op de kruising Bermweg/ Abr. Van Rijckevorsselweg. Ga daar rechtsaf, richting Rotterdam. Ga bij de eerste verkeerslichten linksaf; dit is de Slotlaan. De tweede afslag links is de Lijstersingel. b. vanuit de richting Rotterdam: Rijd over de ring rond Rotterdam tot de rotonde onder de Brienenoordbrug (noordelijke oever). Kies de richting Capelle aan den IJssel/Krimpen aan den IJssel. Op de N210 bij het vierde verkeerslicht rechtsaf, de Slotlaan op. De tweede afslag links is de Lijstersingel.

  ONDErwIJS

  oRGaNISaTIESTRucTuuR

  Leerlingen op de vestiging Lijstersingel zijn ingedeeld in vier afdelingen: - de onderbouw klas 1 - mavo klas 2 t/m 4 - havo klas 2 t/m 5 - vwo/tto klas 2 t/m 6 Elke afdeling ontwikkelt expertise op het gebied van een specifieke groep leerlingen. Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingsleider. Deze wordt aangestuurd door de directeur, die eindverantwoordelijk is voor de gehele Lijster- singel. De afdelingsleider wordt waar mogelijk ondersteund door een teamleider.

  VIER pERIoDES

  Op de Lijstersingel is het cursusjaar verdeeld in vier periodes van circa tien weken. Een enkel vak wordt geperiodiseerd aangeboden.

  VERScHIllENDE lESSEN

  Leerlingen hebben les in een lokaal waar zij les krijgen van een vakdocent. Naast de docent gestuurde lessen wordt de leerlingen ook geleerd samen te werken in groepjes en opdrachten te maken met behulp van de computer. Tevens bereiden we leerlingen voor op zelfstandig werken en het hanteren van een eigen planning. Planners worden in de hogere leerjaren gebruikt.In de lagere leerjaren wordt leerlingen bij een beperkt aantal vakken geleerd om te gaan met planners.

  oNDERwIJSSooRTEN

  onderbouw afdeling mavo-pre-havo-havo- vwo-tto (tweetalig vwo ) leerjaar 1 De brugklas De leerlingen zijn in het eerste leerjaar op grond van de gegevens van de basisschool, hun toetsresultaten en de wens van de ouders

 • comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 05

  Pre-havo In deze klas plaatsen we leerlingen met een mavo/havo advies die de ambitie hebben om de havo af te maken en voor wie de cito-score nog niet voldoende is om direct door te stromen naar de havo. In de pre-havo wordt met extra uren Nederlands, Engels en wiskunde en extra begeleiding in drie jaar toe gewerkt naar het havo-niveau.

  Havo/vwo In de brugklas havo tot en met vwo plaatsen we leerlingen met een advies variërend van havo tot vwo. Naast de gebruikelijke vakken uit de lessentabel krijgen de leerlingen te maken met modules informatiekunde, Spaans en Duits. Aan het einde van het eerste leerjaar bepaalt

  geplaatst in één van de volgende brugklassen: mavo, pre-havo (in deze brugklas wordt zoveel mogelijk lesgegeven op havo-niveau), havo, havo/atheneum (in deze brugklas wordt zoveel mogelijk lesgegeven op vwo-niveau), vwo, tweetalig vwo.

  Mavo In de brugklas mavo plaatsen we leerlingen met een advies vmbo-t en mavo. Leerlingen die aan het eind van het eerste leerjaar worden bevorderd naar één van de andere leerwegen binnen het vmbo (de basis- of kaderberoeps- gerichte leerweg) kunnen een keuze maken uit de sectoren Techniek, Economie en Zorg & Welzijn op één van de andere vmbo-vestigingen van het Comenius College.

 • 06 > comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL

  we de leerling uit voor nader onderzoek om de kans op een mavodiploma zo goed mogelijk in te schatten. Mavo Lijstersingel werkt vanuit het L.O.S.-model: Leerlingen, Ouders en School spelen een even grote belangrijke rol. Betrokkenheid van ouders is erg belangrijk, we zetten derhalve in op intensieve samenwerk- ing. Het docententeam volgt de persoonlijke ontwikkeling van iedere afzonderlijke leerling intensief gedurende de hele schoolloopbaan. Mavo Lijstersingel hecht grote waarde aan Loopbaan Oriëntatie en –begeleiding. Vanaf het tweede leerjaar wordt veel aandacht besteed aan bewustwording van ie