VERBINDEN IN TECHNIEK -...

4
VERBINDEN IN TECHNIEK Convenant voor samenwerking en krachtenbundeling tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid in de maritieme, energie en techniek sector in de Kop van Noord-Holland

Transcript of VERBINDEN IN TECHNIEK -...

Page 1: VERBINDEN IN TECHNIEK - cdn.instantmagazine.comcdn.instantmagazine.com/upload/49/11394_convenant_techconnect.0f... · aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven ... regio’s-

VERBINDEN IN TECHNIEKConvenant voor samenwerking en krachtenbundeling

tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid in de maritieme, energie en techniek sector in de Kop van Noord-Holland

Page 2: VERBINDEN IN TECHNIEK - cdn.instantmagazine.comcdn.instantmagazine.com/upload/49/11394_convenant_techconnect.0f... · aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven ... regio’s-

Ambitie De ambitie bestaat uit het realiseren van een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, samenwerking tussen bedrijven op het terrein van personeelsvoorziening, waardoor duurzaam een voldoende aanbod aan adequaat opgeleid technisch personeel in de Kop van Noord-Holland beschikbaar is. Dit draagt bij aan een goed vestigingsklimaat zodat de economische potentie van de regio ten volle kan worden benut. Gezien de regio specifieke kenmerken en bedrijvigheid (haven, energie, marine) ligt de focus hierbij op de sectoren Maritiem, Energie en Techniek.

Deze ambitie willen wij verwezenlijken door met Tech@Connect zorg te dragen voor verbinding en krachtenbundeling, en om regie te voeren op de gezamenlijke activiteiten van (technische) onderwijsinstellingen, onderzoeksinstellingen, het (technisch)

bedrijfsleven en lokale en regionale overheden primair in de Kop van Noord-Holland. Tech@Connect zorgt voor samenwerking tussen de vier O’s en vormt een netwerk waarbinnen de 4 O’s elkaar ontmoeten en versterken. De partners stemmen vraag en aanbod op elkaar af en werken samen in onderwijs, opleidingen, trainingen, stages, werk ervarings- en onderzoeksprojecten, baankansen en innovatie. Er gaat ook structureel aandacht naar een leven lang leren, de om- en bijscholing voor van werk naar werk en de kansen in techniek voor de mensen met een grotere afstand naar de arbeidsmarkt. Ook willen we met Tech@Connect verbinding leggen met relevante ontwikkelingen in andere regio’s van de provincie Noord-Holland zoals Amsterdam Science Park en Techport in de IJmond.De samenwerking is daarmee ook de uitwerking van het sector-plannen, zoals geformuleerd in de plannen van de Kop Werkt.

AanleidingDe Kop van Noord-Holland kent een krachtig en een zich sterk ontwikkelend maritiem en technisch georiënteerd bedrijfsleven. Heel bijzonder is het haven- en marinecomplex. Voor de verdere (economische) ontwikkeling en het ontwikkelen van innovaties door bedrijfsleven en kennisinstellingen is behoefte aan goed opgeleide technisch geschoolde mensen. Het is de uitdaging voor de regio om in deze behoefte duurzaam te voorzien. Dit is zowel kwantitatief (aantallen instroom maar ook uitstroom uit de techniek en regio) als kwalitatief (kennis/competentieniveau) een uitdaging . Zonder actief handelen raakt dit uiteindelijk de samenleving en de economische mogelijkheden van de regio Kop van Noord-Holland.

Landelijk en regionaal is er al geruime tijd veel aandacht voor het versterken van het techniekonderwijs, het stimuleren van de samenwerking tussen technisch onderwijs en het bedrijfsleven, en het stimuleren van technologische innovaties. Ook in de Kop van Noord-Holland is er veel aandacht voor deze onderwerpen vanuit de 4 O’s (onderwijs, onderzoek, ondernemers en de overheden). Bedrijfsleven, Koninklijke Marine, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in de Kop van Noord-Holland willen zich, samen met de provincie, actief inspannen om meer samenhang aan te brengen in bestaande initiatieven, deze verder te versterken en waar wenselijk uit te breiden en te promoten.

Page 3: VERBINDEN IN TECHNIEK - cdn.instantmagazine.comcdn.instantmagazine.com/upload/49/11394_convenant_techconnect.0f... · aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven ... regio’s-

Gewenste resultatenTech@Connect met zijn samenwerking en verbinding tussen de 4 O’s, moet leiden tot de volgende resultaten:- een doorlopende dialoog tussen onderwijs en

bedrijfsleven, waardoor een onderwijsaanbod dat aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven

- doorlopende leerlijnen- voldoende stage- en werkervaringsplaatsen- meer interesse van jongeren voor techniek- beschikbaarheid van personeel met de juiste

opleiding voor het bedrijfsleven- aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven- stimuleren van onderzoek en innovaties bij bedrijven - meer interesse van bedrijven voor het onderwijs (en

leven lang leren)- meer binding van jongeren met de regio- een hogere arbeidsparticipatie- samenwerking en krachtenbundeling- verbinding met relevante ontwikkelingen in andere

regio’s- promotie en communicatie van leren en werken in de Kop van Noord-Holland

ActielijnenOm die resultaten te bereiken ontwikkelt Tech@Connect een aanpak in projecten en activiteiten in vier actielijnen:

Kiezen voor techniekDoelstelling:◆ Profileren wetenschap en techniek in onderwijs◆ Profileren Maritieme en Techniek sector◆ Profileren regio als aantrekkelijk woon-werkgebiedActiviteiten:◆ Bevorderen structurele samenwerking scholen,

bedrijven, overheden◆ Samenstellen één regionaal activiteitenprogramma

voor PO, VO, VMBO, MBO, HBO en WO◆ Eenduidige communicatiestrategie en aanpak

Leren in de techniekDoelstelling:◆ Het verder ontwikkelen van competentiegericht technisch beroeps

onderwijs voor beta technici en vakkrachten op basis van een regionale visieActiviteiten:◆ Bevorderen structurele samenwerking scholen, bedrijven, overheden◆ Ontwikkeling vakmanschap- en technologie route◆ Creëren centrum voor innovatief vakmanschap (MBO)◆ Creëren Centre of Expertise (HBO)

Werken in de techniekDoelstelling:◆ Bevorderen inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van werknemers door om-, her-

en bijscholing werkenden en werkzoekenden (veerkrachtige arbeidsmarkt)Activiteiten:◆ Bevorderen structurele samenwerking beroepsonderwijs, bedrijven,

overheden en overig organisaties◆ Vraag en aanbod in kaart brengen◆ Verzorgen randvoorwaarden op beleidsniveau◆ Functiegericht opleiden◆ Verbreden inzet werknemers in technische sector◆ Vergroten aanbod werkervaringsplaatsen

Innoveren in de techniekDoelstelling:◆ Bevorderen innovatiekracht bedrijfsleven door kennisontwikkeling,

kennisdeling en valorisatieActiviteiten:◆ Bevorderen structurele samenwerking (hoger) beroepsonderwijs,

bedrijven, overheden en andere organisaties◆ Samenstellen één onderwijsagenda voor excellente programma’s en R&D◆ Stimuleren delen van kennis en R&D activiteiten tussen bedrijven,

onderzoeksinstellingen, universiteiten, HBO en MBO◆ Stimuleren vermarkten innovatieve ideeën◆ Uitzetten onderzoeksopdrachte bedrijfsleven bij HBO instellingen en universiteiten

Deze vier actielijnen worden verder uitgewerkt in het programmaplan:Tech@Connect ambities 2017-2020

VERBINDEN IN TECHNIEK

Page 4: VERBINDEN IN TECHNIEK - cdn.instantmagazine.comcdn.instantmagazine.com/upload/49/11394_convenant_techconnect.0f... · aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven ... regio’s-

Realisatie en hoe gaan we met elkaar omGeen zware structuur maar een netwerk met focus op betrokkenheid, aanwezige sterkten benutten met de inzet van in de regio sterke spelers. Alle partijen spreken elkaar aan op het realiseren van de ambitie, het bevorderen van de samenhang en de samenwerking en het verstevigen van het initiatief in de regio. Waar mogelijk lopen de partijen (tijdelijk) harder als anderen even genoodzaakt zijn om een pas op de plaats te maken. Jaarlijks checken de partijen bij elkaar of ambitie en voortgang nog actueel en met elkaar in balans zijn.

Iedereen doet investeringen; dat kan in geld, in faciliteiten en ‘in kind’ zijn, steeds direct verbonden aan activiteiten. Gebruik maken van stimuleringsmaatregelen.

AfsprakenGezamenlijk werken de partners aan:◆ een gezamenlijke agenda voor de jaren 2017-2020

(programmaplan Tech@Connect ambities 2017-2020);◆ een levende kennisinfrastructuur (samenhang in en

samenwerking van R&D-bedrijven, onderzoeksinstellingen en kennis en onderwijsinstituten ten behoeve van een duurzame ontwikkeling in de maritieme en techniek sector en benodigde arbeidsmarkt);

◆ een beter imago en beeldvorming van vakmanschap, beroepen en branches in de sector techniek, met daarin aandacht voor alle jongeren (ongeacht opleidingsniveau);

◆ betere aansluiting van het onderwijs op de vraag van het bedrijfsleven;

◆ sneller doorvertalen van instroom eisen van de arbeidsmarkt naar scholing en opleiding (bedrijf en onderwijs);

◆ aantrekkelijker maken van de techniek-opleidingen door het ontwikkelen en aanbieden van onderwijs in nauwe afstemming met het bedrijfsleven;

◆ aanpakken van innovatie gericht op het behoud van personeel en nieuwkomers op de arbeidsmarkt en het up to date houden van het vakmanschap van de huidige techniekwerkers (Leven lang leren);

◆ sturen op meer resultaat: prioriteren, coördineren, informeren, monitoren en communiceren (tussen vraag en aanbod).

◆ Een bekendheid creëren van de regio Kop voor leren, werken en ondernemen in de maritieme en techniek sector.

Landelijk en regionaal kaderHet initiatief Tech@Connect sluit aan bij:◆ het Nationaal Techniekpact 2020 en de ambities daarin

voor het landsdeel Noordvleugel in aansluiting op de financieringsmogelijkheden (o.a. RIF, CIV en DWSRA) vanuit het Techniekpact

◆ de uitvoeringsagenda van de TechniekRaad Noord-Holland◆ het regionale programma De Kop Werkt!, en daarbinnen

het programma Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt in de vorm van sectorplannen

◆ het Strategisch Beleidskader Economie provincie Noord-Holland en de daaruit voortvloeiende Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt.

◆ het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee

Dook van den BoerWerkambassadeur Provincie Noord-Holland

Jaap Bondgedeputeerde provincie Noord-Holland

Edwin Krijnswethouder Economie en Werk gemeente Den Helder

Theo Meskerswethouder Economische Zaken gemeente Hollands Kroon

Jacoba BolderheijCEO Port of Den Helder

Aad de Witvoorzitter College van Bestuur ROC Kop van Noord-Holland

Thijs Penninkdirecteur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Jan Hubert HulskerDirecteur Personeel & Bedrijfsvoering Koninklijke Marine

Thomas de Greefdirecteur NIOZ Haven

Tammo Bultdirecteur Wageningen Marine Research

Robert KleiburgCOO, Executive Board ECN

Mark Helderdirecteur HGG Profiling Equipment

Pim Hulsebosdirecteur Multimetaal

Henk Kemkesdirecteur Tetrix techniek opleidingen

Mark van der StarCCO Glomar Group

Conny van den HoffDirecteur Den Helder Airport

Manuela van LuijkManaging Director DHTC

Ron van der LaanRegional Director Peterson Den Helder

Dirk van der BijlVestigingsdirecteur Hoge-school Inholland Alkmaar

De founding partners van Tech@Connect:

VERBINDEN IN TECHNIEK