Beleid BOPZ - cdn. · PDF filedomotica heeft als doel om vrijheid van beweging te bevorderen...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Beleid BOPZ - cdn. · PDF filedomotica heeft als doel om vrijheid van beweging te bevorderen...

beleid BOPZ Zinzia zorggroep

Vastgesteld: maart 2017 Locatie(s): Zinzia IV: ET VBM Evaluatie: maart 2020 Handboek Zorg Pagina: 1 van 12

Beleid BOPZ Inhoudsopgave

1. Algemeen ............................................................................................................................................. 3

1.1 De wet BOPZ .................................................................................................................................. 3

1.2 visie van zinzia ............................................................................................................................... 3

1.3 Het expertiseteam Vrijheidsbeperkende maatregelen ................................................................. 4

2. Vrijheidsbeperkende maatregelen ...................................................................................................... 4

2.1 Inzet VBM ...................................................................................................................................... 4

2.1.1. VBM akkoord ....................................................................................................................... 5

2.2.2 Verzet tegen VBM................................................................................................................ 5

2.2.3 Dwangbehandeling .............................................................................................................. 5

2.2.4 VBM in een noodsituatie ..................................................................................................... 5

2.2 Soorten VBM ................................................................................................................................. 6

2.2 Zwaarte VBM ................................................................................................................................. 6

2.2.1 Harde VBM .......................................................................................................................... 7

2.2.2 Gemiddelde VBM ................................................................................................................ 7

2.2.3 Lichte VBM........................................................................................................................... 7

2.5 Registratie en evaluatie VBM ........................................................................................................ 7

2.5.1 Melding Inspectie voor de Volksgezondheid ...................................................................... 8

3. De rechtspositie van de bewoner volgens de wet BOPZ ..................................................................... 8

31 De externe rechtspositie ................................................................................................................ 8

2.1.1 Vrijwillige opname ............................................................................................................... 8

2.1.2 Geen bereidheid, geen bezwaar.......................................................................................... 9

2.1.3 Onvrijwillige opname - RM of IBS ....................................................................................... 9

2.1.4 Registratie opnameprocedure ............................................................................................ 9

2.2 De interne rechtspositie .............................................................................................................. 10

2.2.1 Verlof ontslag en overplaatsing ......................................................................................... 10

5. Relevante termen en begrippen........................................................................................................ 11

beleid BOPZ Zinzia zorggroep

Vastgesteld: maart 2017 Locatie(s): Zinzia IV: ET VBM Evaluatie: maart 2020 Handboek Zorg Pagina: 2 van 12

BOPZ-arts ........................................................................................................................................... 11

Centrum Indicatiestellingen Zorg (CIZ) .............................................................................................. 11

Vertegenwoordiger van een bewoner .............................................................................................. 11

Mentor ............................................................................................................................... 11

Bewindvoerder .................................................................................................................. 11

Curator ............................................................................................................................... 12

Zelfbenoemde vertegenwoordiger ................................................................................... 12

De informele vertegenwoordiger ...................................................................................... 12

Wils(on)bekwaamheid ...................................................................................................................... 12

beleid BOPZ Zinzia zorggroep

Vastgesteld: maart 2017 Locatie(s): Zinzia IV: ET VBM Evaluatie: maart 2020 Handboek Zorg Pagina: 3 van 12

1. Algemeen

1.1 DE WET BOPZ

De wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, de wet BOPZ, is van toepassing op de

bewoners van de psychogeriatrische (PG) afdelingen van Zinzia. Het doel van deze wet is om de

rechtspositie van niet-vrijwillig opgenomen bewoners te beschermen. Wanneer een bewoner zijn

recht op zelfbeschikking, het recht om zelf te bepalen hoe je je leven wilt leiden, niet kan uitoefenen,

wordt hij door de wet BOPZ beschermd. In de wet staan allerlei rechten en plichten van de bewoner

n van Zinzia over opname, verblijf, behandeling en ontslag.

De wet BOPZ is alleen van toepassing op bewoners die niet vrijwillig bij Zinzia zijn opgenomen of niet

zelfstandig over hun opname kunnen beslissen. Deze bewoners hebben een Wlz-indicatie en een

BOPZ-indicatie artikel 60 (geen bereidheid - geen bezwaar) of zijn opgenomen met een rechterlijke

machtiging (RM) of inbewaringstelling (IBS).

De wet BOPZ geldt dus niet voor bewoners die vrijwillig bij Zinzia zijn opgenomen, ook niet als het

gaat om bewoners met een psychogeriatrische opname-indicatie. Voor hen geldt dat zij zelf beslissen

over opname, behandeling en vertrek en dat op hen gn vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM)

mogen worden toegepast zonder dat zij hiervoor toestemming verlenen.

Er is een nieuw voorstel voor de wet Zorg en Dwang (WZD) die de wet BOPZ zal gaan vervangen. Een

belangrijk verschil van de WZD met de wet BOPZ is de ruime definitie van vrijheidsbeperkingen in de

WZD. Vrijheidsbeperkingen noemt men dan 'onvrijwillige zorg'. Hieronder verstaat de wetgever

iedere manier van ingrijpen die een inbreuk is op een grondrecht zoals het recht op vrijheid en het

recht op eerbiediging van je privleven. Dit is een veel ruimer begrip dan ernstige

vrijheidsbeperkende maatregelen (Middelen en Maatregelen) uit de wet BOPZ. Toedienen van

gedragsbenvloedende medicatie en dwang bij de verzorging moeten volgens de WZD verantwoord

worden.

1.2 VISIE VAN ZINZIA

Voor Zinzia is het recht op zelfbeschikking, het recht om zelf te bepalen hoe je je leven wilt inrichten,

het uitgangspunt voor goede zorg. Voor alle bewoners zoekt Zinzia, samen met de bewoner en diens

mantelzorger(s), naar zoveel mogelijk regie van de bewoner over zijn eigen leven. Bewegingsvrijheid

en keuzevrijheid maar ook gevoel van veiligheid, zijn belangrijk voor kwaliteit van leven. Ook als de

vaardigheden om keuzes te maken en communiceren steeds kleiner wordt, blijven we zoeken naar

de levensinvulling die past bij de door de bewoner (eerder) geuite wensen. Risicos die deze

vrijheden met zich meenemen, moeten zorgvuldig ingeschat en gewogen worden.

Zinzia ziet het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) als een noodzakelijk kwaad.

Pas als alle mogelijke alternatieven zijn overwogen en/of geprobeerd kan ervoor gekozen worden om

VBM in te zetten. Niet elk VBM weegt even zwaar. Inzet van Domotica wordt gezien als milder dan

beleid BOPZ Zinzia zorggroep

Vastgesteld: maart 2017 Locatie(s): Zinzia IV: ET VBM Evaluatie: maart 2020 Handboek Zorg Pagina: 4 van 12

een fysieke fixatie als bijvoorbeeld een rolstoelblad. Voordat men over kan gaan tot het inzetten van

een VBM (anders dan een bewegingsmelder) zal de richtlijn onbegrepen gedrag gevolgd moeten zijn.

Het uitgangspunt is dat de ingezette VBM het mildste middel is, doelmatig, proportioneel en zo kort

mogelijk wordt toegepast.

1.3 HET EXPERTISETEAM VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN

De visie en het beleid over VBM wordt ontwikkeld en gevalueerd door het expertiseteam VBM. Zij

houden zich in de kern bezig met de vraag hoe geef je bewoners optimale vrijheid zonder hun

veiligheid of die van anderen uit het oog te verliezen?. Het doel van het expertiseteam is om deze

vraag in de hoofden en harten van alle zorgverleners en behandelaars te krijgen door kennis,

vaardigheiden en bewustzijn te vergroten. Werkzaamheden zijn o.a.:

- Implementeren van het vastgestelde BOPZ-b