Transport en Logistiek Special

of 12 /12
Transport & Logistiek special Colofon Een uitgave gemaakt door Landes Uitgevers BV, gedis- tribueerd door NDC Mediagroep. Redactie Fred Ootjers | Miriam Nooi Henk Poker Uitgavemanagement Andries Jacké Siebrand Osinga Vormgeving Maurice de Jong De Topsector Logistiek heeft als doel om de huidige internationale logistieke toppositie te behouden en te versterken. Nederland heeft alles in huis om deze ambitie waar te maken. Door het bedenken, ontwikkelen en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen kan Nederland zich profileren. De mogelijkheden om ons blijvend te onderscheiden op het gebied van (ken- nisintensieve) logistiek zijn er. Door slimme samenwerkingsverbanden rea- liseren we een vlottere doorlooptijd, betere bereikbaarheid, lagere kosten en minder milieubelasting. Daarvoor moe- ten we kennisuitwisseling tussen alle betrokken partijen op gang brengen. Dit gebeurt al, ook in het noorden van ons land. Meerdere verladers maken al gebruik van de ‘lanes’ (vaardiensten) binnen Lean and Green Barge. Een ander voorbeeld van een slim samen- werkingsverband is de ‘synchromodale dienst’ van een aantal terminalopera- tors. Door krachten te bundelen kunnen zij de capaciteit van terminals en bin- nenvaartverbindingen beter benutten en lege containers onderling uitwisse- len. Dit leidt tot minder vervoerskilo- meters over de weg en daarmee lagere milieu-impact én besparing op de kos- ten. Ook op het gebied van kennisuitwisse- ling zijn er goede initiatieven. Neem het Kennisdistributiecentrum Logistiek Noordoost-Nederland dat onlangs van start is gegaan. Dit is opgezet om de sa- menwerking tussen bedrijfsleven en Hogescholen (Windesheim) te verho- gen en kennis beschikbaar te maken voor bedrijven. Een ander initiatief is het lectoraat Supply Chain Finance dat recent is gestart aan de Hoge- school Windesheim. Nederland heeft een logistieke reputatie hoog te houden. Alleen door innovatie zullen meer buiten- landse bedrijven zich in ons land vestigen en maken we onze logis- tieke expertise tot een waardevol exportproduct. Aad Veenman, Boegbeeld Topsector Logistiek Voorop blijven lopen in logistiek

Embed Size (px)

description

Dagblad van het Noorden

Transcript of Transport en Logistiek Special

 • Transport & Logistiek special

  ColofonEen uitgave gemaakt doorLandes Uitgevers BV, gedis-tribueerd doorNDC Mediagroep.

  RedactieFred Ootjers | Miriam NooiHenk Poker

  UitgavemanagementAndries JackSiebrand Osinga

  VormgevingMaurice de Jong

  De Topsector Logistiek heeft alsdoel om de huidige internationalelogistieke toppositie te behoudenen te versterken. Nederland heeftalles in huis om deze ambitie waarte maken. Door het bedenken,ontwikkelen en toepassen vannieuwe logistieke werkwijzen kanNederland zich profileren.

  De mogelijkheden om ons blijvend teonderscheiden op het gebied van (ken-nisintensieve) logistiek zijn er. Doorslimme samenwerkingsverbanden rea-liseren we een vlottere doorlooptijd,

  betere bereikbaarheid, lagere kosten enminder milieubelasting. Daarvoor moe-ten we kennisuitwisseling tussen allebetrokken partijen op gang brengen.

  Dit gebeurt al, ook in het noorden vanons land. Meerdere verladers maken algebruik van de lanes (vaardiensten)binnen Lean and Green Barge. Eenander voorbeeld van een slim samen-werkingsverband is de synchromodaledienst van een aantal terminalopera-tors. Door krachten te bundelen kunnenzij de capaciteit van terminals en bin-nenvaartverbindingen beter benutten

  en lege containers onderling uitwisse-len. Dit leidt tot minder vervoerskilo-meters over de weg en daarmee lageremilieu-impact n besparing op de kos-ten.

  Ook op het gebied van kennisuitwisse-ling zijn er goede initiatieven. Neem hetKennisdistributiecentrum LogistiekNoordoost-Nederland dat onlangs vanstart is gegaan. Dit is opgezet om de sa-menwerking tussen bedrijfsleven enHogescholen (Windesheim) te verho-gen en kennis beschikbaar te makenvoor bedrijven. Een ander initiatief is

  het lectoraat Supply Chain Financedat recent is gestart aan de Hoge-school Windesheim.

  Nederland heeft een logistieke reputatie hoog te houden. Alleendoor innovatie zullen meer buiten-landse bedrijven zich in ons landvestigen en maken we onze logis-tieke expertise tot een waardevolexportproduct.

  Aad Veenman,Boegbeeld Topsector Logistiek

  Voorop blijven lopen in logistiek

 • Transport & Logistiek special

  DRYPORT EMMEN-COEVORDEN

  Logistieke draaischijf van strategische betekenisHet beeld is dat van een niet afla-tende stroom goederen die de ha-vens van Rotterdam en Amsterdamwordt binnen gevaren, in afwach-ting van verder transport of ver-werking. De havens kunnen diegoederenstroom maar amper aan,met als gevolg een verstopping vanaan- en afvoerwegen. De ontwikke-ling van Dryport Emmen-Coevor-den biedt een oplossing voor dielogistieke bottleneck: een drogehaven in het binnenland, waarcontainers direct vanaf het zee-schip naar toe worden getranspor-teerd en waar ze verder wordengedistribueerd of verwerkt.

  Dryport Emmen-Coevorden is de groot-ste logistiek hub (centraal knooppunt)van Noord-Nederland. Gelegen binnenhet stedelijk netwerk Emmen, Coevor-den, Hardenberg en Hoogeveen (ruim260.000 inwoners, verzorgingsgebiedinclusief Duitse grensregio circa 500.000inwoners, 20.000 bedrijven en 115.000werkzame personen), is de regio een vande belangrijkste dragers in NoordoostNederland van werkgelegenheid en in-novatie in de industrie, techniek en lo-gistiek. Bouke Arends, wethouderEconomische Zaken Emmen: Zo kent deregio de grootste concentratie van pro-ductie van synthetische vezels van alleEuropese regios en staan we met onzeactiviteiten voor olie- en gaswinning offshore en onshore- zelfs op de tweedeplaats in Europa. Die sterke met nameindustrile- positie heeft als gevolg datwe zijn uitgegroeid tot een belangrijke lo-gistieke hotspot van het Noorden.

  Onze infrastructuur is bovendien grens-overschrijdend, vult Jan Zwiers, wet-houder Economische Zaken Coevordenaan. De Euroterminal, andere spoorver-bindingen, autosnelwegen en zelfs eenbedrijventerrein zijn Duits-Nederlands.Dit maakt onze regio tot een logistiekedraaischijf van belangrijke strategischebetekenis. Niet alleen voor de hier aan-wezige bedrijven, maar gezien vanuit hetdoorvoerperspectief via de Green Corri-dor richting het Europese achterland,voor geheel Nederland.

  Terwijl de regio Emmen-Coevorden na-tionaal gezien meer perifeer is gelegen,heeft ze vanuit internationaal perspectiefjuist een uitstekende ligging. Arends:Waar de wegen in en rond Rotterdam

  en Amsterdam langzaam maar zeker ver-stopt raken -met alle effecten van dienzoals zeeschepen die wachten op afhan-deling- is in de regio Emmen-Coevordenop ons toch al zeer omvangrijke bedrij-vengebied letterlijk en figuurlijk nog alleruimte voorhanden. We liggen precies opde lijn tussen de twee grootste zeehavensvan Europa, Rotterdam en Hamburg,wat ons bij uitstek geschikt maakt voorde functie van dryport. Het internatio-naal vrachtverkeer gebruikt de E233langs Emmen richting de Duitse A1 bijCloppenburg nu al veelvuldig als kortsteen snelste route naar Scandinavi.

  Een belangrijke troef in de verdere am-bities om de logistieke sector de ko-mende jaren verder te laten groeien, is de

  Nederlandse en Duitse spoorverbinding.Zwiers: Coevorden koppelt de spoor-netten van beide landen aan elkaar enmet de inmiddels in gang gezette aan-passingen van het spoorknooppuntHerfte, bij Zwolle, wordt de doorstro-ming geoptimaliseerd. Met de modalshift het streven om het transport zo-veel mogelijk van de weg naar het spooren de binnenvaart te verplaatsen- vol-doen we bovendien aan de wens van deoverheid om in 2020 veertig procent vanhet wegtransport per spoor te latenplaatsvinden. Modal shift zorgt voor aan-zienlijk minder CO2-uitstoot en als Dry-port Emmen-Coevorden participeren wein het Eiuropese Interreg-project GreenCorridor. Doel van dat project is uit tezoeken hoe de transportcorridor Rotter-dam-Scandinavi groener, efficinter enveiliger kan worden gemaakt.

  Hierop inspelende zet Dryport Emmen-Coevorden sterk in op het verwerken van

  de inhoud van de containers, in plaatsvan alleen een terminal te willen zijn. Dedozen moeten open, vindt Arends.Juist in zaken als assemblage en ver-werking zit een enorme potentie voor in-dustrile bedrijvigheid. De regio beschiktniet alleen over ruim voldoende bedrij-venterreinen, maar ook over een ruime,goed geschoolde en gemotiveerde ar-beidsmarkt, onderwijsinstituten op alleniveaus en collega-bedrijven die eerderelkaars partners dan concurrenten zijn.Kortom: Dryport Emmen-Coevordenbiedt grensverleggende mogelijkheden!

  www.dryportemmencoevorden.nlwww.emmen.nlwww.coevorden.nl

  Tekst: Fred Ootjers

  Europark Coevorden

  EMMTEC Emmen

  HUSA TRANSPORTATION IMS

  Veendam terug op de binnenvaartkaartNederland -en daar binnen NoordNederland- heeft in Europa eensterke positie op het gebied vantransport en logistiek. Een positiedie ze graag wil behouden en ver-der ontwikkelen n uitbreiden.Bottlenecks in de verkeersinfra-structuur zijn daarbij funest. Deoplossing is modal shift: het trans-port zoveel mogelijk van de wegnaar spoor en binnenvaart ver-plaatsen. Husa Transportation zetmet dochteronderneming IMS (In-termodal Solutions) in Veendambreed in op deze gewenste ontwik-keling. Ze heeft vergevorderdeplannen om een van de grootstetrio-modale inlandterminals vanNederland te optimaliseren, metde (her)introductie van binnen-vaart.

  Ooit - nog niet eens zo lang geleden -waren zee- en binnenvaart onlosmakelijkverbonden met Veendam. Talloze zeeka-piteins -met hun roots in het gebied-stonden er met hun schip ingeschreven.Tot aan de opkomst van het wegtrans-port was het op de kanalen naar, door envan Veendam een drukte van belang metbinnenvaartschepen. Vanuit deze activi-teiten ontwikkelde zich aan de Spoorha-venweg een enorme terminal: RailService Centrum Groningen. IMS heeftdaar onder andere 90.000 vierkantemeter overdekt warehouse in bedrijf,waar onder de strengste eisen van hy-gine, levensmiddelen worden opgesla-gen. Met eigen vrachtwagens wordt hettransport verzorgd van en naar het wa-rehouse. Daarnaast verzorgt IMS internevrachtbewegingen voor klanten. Boven-

  dien heeft IMS een buitenterrein van100.000 m2 voor op- en overslag vanweersbestendige goederen zoals contai-ners, (staal)constructies ten behoeve vanprojecten en windmolenonderdelen. Omhet intermodale karakter te completerenbeheert IMS ook het transport per spoor,door middel van een shuttleverbindingop Rotterdam.

  Frank Fokkens, algemeen directeur IMS:IMS heeft vijf jaar geleden de bedrijfs-activiteiten overgenomen en grotendeelsafscheid genomen van de divisie weg-transport. De focus is gelegd op intermo-daal vervoer via het spoor en de barge,ofwel binnenvaart. Voor wat betreft hetspoor streven we naar de aanleg, op kortetermijn, van een verbinding naar Bremen

  en Hamburg. Het kabinetsbeleid inzakelogistiek wenst -vanuit het milieuvrien-delijk oogpunt om de CO2 uitstoot te re-duceren- naar een modal shift. Hetoverheidsstreven ligt op 80% van weg-transport naar het spoor en water. Ditzijn speerpunten in de ontwikkeling bijIMS. Ontwikkelingen die onder anderegerealiseerd kunnen worden als de nood-zakelijke voorwaarden daarvoor aanwe-zig zijn. Om de haalbaarheid van demodal shift een rele kans van slagen tegeven, voeren we een intensief en con-structief overleg met Provincie, Rijk ende betrokken gemeentes.

  LNG (liquid natural gas) als vervangendebrandstof, loopt als een rode draad doorde genoemde ontwikkelingen. Zo is IMS

  aangesloten bij verschillende onderzoe-ken in samenwerking met de RUG voorduurzame toepasbaarheid van LNG in delogistieke supply chain. En ook in hetaanschaffen van nieuwe equipment heeftLNG de expliciete aandacht van IMS..

  Op dit moment vinden er aan het A.G.Wildervanckkanaal al op bescheidenschaal scheepsactiviteiten plaats. Fok-kens: We hebben onder andere gen-ventariseerd met welke maximaleafmetingen de schepen tot aan de termi-nal in Veendam kunnen komen. De maatvan een container wordt berekend inTEU's. De meest voorkomende containeris 2 TEU. Schepen tot maar liefst 150TEU's kunnen zonder problemen aan determinal in Veendam afmeren. Daar-naast zal onze bestaande lijndienst ge-deeltelijk worden omgelegd naarVeendam. De binnenvaartschepen varendan via het A.G. Wildervanckkanaal, hetWinschoterdiep, door het Van Starken-borgh-kanaal en het IJsselmeer naarAmsterdam en Rotterdam.

  Het kan dus allemaal ng efficinterdoor de tri-modale terminal in Veendamoptimaal te benutten. De wegverbindin-gen zijn via de recent verdubbelde N33naar de A7 en de A28 ideaal. Er is volopruimte voor allerlei logistiek gerelateerdeontwikkelingen en zeker zo belangrijk:het arbeidsethos bij de werknemers inhet gebied is bijzonder hoog. Bij IMSwerken op dit moment ruim 100 fulltimemedewerkers en 80 medewerkers metflexibele contracten. Met de toekomstigerealisatie van een spoorverbinding naarHamburg en Bremen n de optimalise-ring van de tri-modale terminal in

  Veendam door toevoeging van een divi-sie binnenvaart, is de verwachting ge-rechtvaardigd dat de regio eindelijk de zogewenste boost in werkgelegenheidkrijgt.

  IMS is daarnaast voornemens om de hui-dige intermodale dienstverlening op af-zienbare termijn uit te breiden naarFriesland, alwaar men in het verledenmet een eigen spoordienst vanuit Leeu-warden en in samenwerking met part-ners vanuit Heerenveen in debinnenvaart reeds actief was. Ook na deopening van de binnenvaartterminal inVeendam blijven wij actief in het verderfaciliteren van de modal shift in Noord-Nederland. Aangezien onze schepen viahet Van Starkenborgh-kanaal varen, ligthet voor de hand om onze activiteiten uitte breiden naar Friesland. Naast de bin-nenvaart onderzoeken wij momenteel demogelijkheden om, al dan niet met sa-menwerkingspartners, ook andere mo-daliteiten en een ontsluiting naarBremen en Hamburg aan verladers inFriesland aan te bieden.

  www.husatransportation.com

  Tekst: Fred Ootjers

  Frank Fokkens:'Schepen tot 150

  TEU's kunnen zonderproblemen aan de

  terminal in Veendamafmeren'

 • BINNEN TWEE UUR VAN GRONINGEN NAAR BREMEN

  Wunderline goed voor ontwikkeling van personen- en goederenvervoerSteeds vaker trekken noordelin-gen de grens over, om in Duitslandof in Groningen boodschappen tedoen, te werken, om kennis uit tewisselen, onderwijs te volgen, cul-tuur op te snuiven, enzovoort. Enook ondernemers weten in toene-mende mate hun producten overde grens af te zetten. Tot nu toegaat het vervoer van personen engoederen vooral over de weg.Maar, als het aan gedeputeerdeMark Boumans van de provincieGroningen ligt, komt daar op ter-mijn verandering in. Hij wil name-lijk de spoorverbinding tussenGroningen en Bremen optimalise-ren, waardoor de reistijd aanzien-lijk wordt verkort. Onder de naamWunderline krijgt hij steeds meermensen enthousiast voor zijn plan-nen.

  Dankzij een betere verbinding per spoorkan de samenwerking tussen de Noord-Duitse en Noord-Nederlandse regiosverder worden versterkt, zegt Boumans.Op die manier kunnen we nog meerprofiteren van elkaars kwaliteiten en datbiedt kansen voor nieuwe ontwikkelin-gen in de regio, zowel op ruimtelijk -, toe-ristisch -, cultureel - als commercieelterrein. In de Noordelijke regio, aanbeide zijden van de grens, raken steedsmeer bestuurders, ondernemers en poli-tici overtuigt van het belang van een ver-beterde spoorverbinding tussenGroningen en Bremen. Maar, dat wil nietzeggen dat alle benodigde verbeteringenal op korte termijn kunnen worden ge-realiseerd.

  Vooralsnog gaat de optimalisatie van despoorlijn dan ook met kleine stapjes. Zois de overstaptijd in Duitsland verbeterd,worden infrastructurele maatregelen ge-nomen en is er gexperimenteerd meteen Niedersachsenticket, waardoor rei-zigers goedkoper en makkelijker kondenreizen. Mensen weten de trein Gronin-gen Bremen dan ook steeds beter tevinden. Er reizen nu dagelijks zon 500 600 reizigers op dit spoor en dat aantalgroeit, weet Boumans.

  TijdwinstMaar, de grootste investeringen in de in-frastructuur vinden plaats om de reistijdflink terug te dringen. De duur van deverbinding kan naar verwachting uitein-delijk met bijna een uur worden terug ge-bracht tot minder dan 2 uur. Binnen hetopenbaar vervoer praat je dan over eenenorme reistijdwinst, legt Mark Bou-mans uit. Hij gelooft in het project en inhet voorjaar van 2013 stelde ProvincialeStaten in de provincie Groningen 85 mil-joen euro beschikbaar, waarmee belang-rijke infrastructurele verbeteringengerealiseerd kunnen worden. Boumans:In eigen provincie zijn we inmiddels metde eerste aanpassingen begonnen, zodater straks een sneltrein tussen Groningenen Winschoten kan rijden. In Duitslandmoeten vervolgens de meeste aanpassin-gen plaatsvinden. Wat en waar precieswordt nu uitgezocht.

  Ook bij onze buren in Niedersachsen zietBoumans het enthousiasme voor eensnellere spoorverbinding groeien. Aan-vankelijk stond men raar te kijken. Zoalswij in het Noorden gewend zijn om deblik vooral op de Randstad te richten, zohebben onze Duitse buren de focus ineerste instantie op hun eigen land en nietop Noord-Nederland. Bovendien komt ervervolgens een Gedeputeerde uit Gro-ningen, die met Nederlands geld despoorlijn wil verbeteren. Dat riep vragenop, die we hebben beantwoord. VoorEuropese subsidies is het van belang datbij een grensoverschrijdend project,beide lidstaten meefinancieren. Gezienhet draagvlak verwachten we dat Duits-land een bijdrage gaat toezeggen. HetMinisterie van Infrastructuur en Milieuin Den Haag heeft bij voortgang van hetproject een bijdrage van 17 miljoen eurogereserveerd.

  OndernemersAanvankelijk werd er met de Wunderlinealleen ingezet op het personenvervoer,maar ook ondernemers hebben interessegetoond in de mogelijkheden die een

  verbeterde spoorverbinding biedt. Brus-sel vindt dit ook interessanter, geeftBoumans aan. En ook de regering inBerlijn ziet kansen voor het goederen-vervoer. In het noorden is de koppelingvan de zogenaamde Oostboog in Veen-dam en een verbinding met de zeehavens(Delfzijl/Eemshaven) interessant. InVeendam ligt een Railport, zegt Bou-mans. Nu nog moeten goederentreineneerst naar Onnen, voordat ze richtingDuitsland kunnen, dat is niet handig.Eerste calculaties voor een betere ont-sluiting door het realiseren van de Oost-boog geven aan dat dit circa 15 20miljoen euro kost. Het is onze intentieom deze ontsluiting mee te nemen in deplannen.We willen hier serieus mee aan de slag,gaat Boumans verder. Omdat er kansenliggen. Alleen al het feit dat er over deOostboog wordt gepraat, heeft onderne-mers wakker geschud. Zij informeren nual naar de mogelijkheden die een verbe-terde verbinding met zich meebrengt enop welke wijze zij daar bij aan kunnensluiten.

  Elektrificatie van het spoor behoort ooktot de mogelijkheden. Boumans: Bijgoederenvervoer heeft dat de voorkeuren bovendien is een groot deel van hetspoor in Duitsland al elektrisch. Maarnogmaals, het kost tijd om alles goed op

  elkaar af te stemmen. Je hebt immers temaken met twee landen, meerdere pro-vincies en dus verschillende wensen eneisen.

  BelangWaar alle betrokken in elk geval wel vanovertuigd zijn is het belang van een ver-beterde en dus snellere spoorlijn. Bou-mans: De verwevenheid tussen deNederlandse en Duitse economie zal al-leen maar toenemen. Denk alleen maaraan de arbeidsmarkt. En misschien lig-gen er voor het noorden wel meer kan-sen in Duitsland dan in de Randstad. Wezijn het nog niet zo gewend om die kantuit te kijken, maar de werkgeversorgani-satie VNO/NCW pleit er al veel langervoor om de focus richting Noord-Duits-land te verschuiven.

  Het gaat in Noord-Duitsland erg goeden een stad als Hamburg, dat in het ver-lengde ligt van Bremen, is booming. Datgeldt overigens ook voor Bremen, eenstad die qua ambitie vergelijkbaar is metGroningen.

  Met goede verbindingen kunnen we detwee regios beter bij elkaar brengen. Engoede infrastructuur is vaak een voor-waarde voor economische ontwikkeling,dat heeft de geschiedenis ons wel ge-leerd. Dat willen we met de Wunderlineook realiseren. We hebben elkaar echtiets te bieden en met goede logistiekeverbindingen kan dat alleen maargroeien.

  Beste variantOp dit moment zijn de onderzoeken naarde beste variant in volle gang en volgensBoumans kan volgend jaar een helderekeuze worden gemaakt. Het investe-ringsbesluit wordt vervolgens in 2018 ge-nomen. Ik hoop dat de tijd niet tegen onsgaat werken, want het geld is er, we kun-nen wat dat betreft morgen beginnen. De Wunderline, als voorloper van nieuweeconomische ontwikkelingen in de noor-delijke regios van Nederland en Duits-land. Gedeputeerde Mark Boumans is erenthousiast over en hij is niet de enige.

  www.wunderline.nl

  Transport & Logistiek special

 • Transport & Logistiek specialNOORDERPOORT AUTOMOTIVE & LOGISTIEK

  D leerschool voor een logistieke loopbaanZe zijn het op een na grootste ROCvan Nederland in het aantal stu-denten dat de mbo opleiding Lo-gistiek volgt. Met ruimvierhonderd leerlingen hoeft Noor-derpoort in Groningen alleen Rot-terdam voor te laten gaan. Een nietgeringe prestatie, die het toene-mende belang van de logistiekedienstverlening in het Noordennog eens extra onderstreept.

  De opleiding Logistiek van Noorderpoortis nu nog gevestigd aan de Pop Dijkema-weg in Groningen, maar betrekt met in-gang van het volgend schooljaar eenprachtig nieuw gebouw aan de Born-holmstraat. Evert Jan van Brussel, team-manager Logistiek: Op dit momentwordt de laatste hand gelegd aan hetpand, gelegen midden tussen allerlei be-drijven die zich op enige manier met lo-gistiek bezig houden. Een ideale locatie,die de synergie die er tussen het Noorde-lijk bedrijfsleven en het onderwijs toch albestaat, een extra stimulans zal geven.

  Bij het begrip logistiek denkt menigeenvrijwel direct aan wegtransport. HenkEefting, bpv cordinator Logistiek: Deidee leeft inderdaad nog vaak dat we hieropleiden tot stoere kerels die hun toe-komst zien in rubber en diesel. Een ach-terhaald beeld. Logistiek omvat heel watmeer dan alleen transport over weg,water en spoor. Denk bijvoorbeeld aande zorglogistiek, een sterke groeimarkt,zeker in het Noorden. Die behelst be-halve de aan- en afvoer van allerlei goe-deren, ook de interne logistiek van deorganisaties zelf. De verantwoordelijk-

  heid dat alles op tijd precies op zijn plekkomt. Een gecompliceerd proces, datniets te maken heeft met rubber, dieselen stoer kerelswerk.

  Automotive is een andere sector die inde lift zit, vult Van Brussel aan. Evenalsde voedingsmiddelenbranche, waarineen factor als Supply Chain ketenbe-heer- niet alleen een grote mate van effi-ciency genereert, maar ook en juist dewerkgelegenheid bevordert. Noord-Ne-derland beschikt in vergelijking met an-dere gebieden in Nederland over weinigindustrie. Waar we echter sterk in zijn enwaar een structurele groei in zit, is dedienstverlening. Nemen we de zorg nogeens als voorbeeld, dan zijn het UMCGen het RUG op afstand samen de groot-ste regionale werkgever. Om de sterkegroei van de verschillende, vooral dienst-verlenende, bedrijfssectoren bij te hou-den en de kwaliteit ervan te kunnen

  blijven waarborgen, zijn adequate be-roepsopleidingen onontbeerlijk.

  Binnen de opleiding Logistiek kent Noor-derpoort de volgende opleidingen:Chauffeur Goederenvervoer; LogistiekMedewerker; Logistiek Teamleider; Ma-nager Transport & Logistiek. Eefting:Vooral de opleiding Manager Transport& Logistiek groeit spectaculair. Afgestu-deerden vinden snel een baan en het isdaarnaast een perfecte basis om door testromen naar een opleiding op hbo-ni-veau. Bij alle studieprogrammas van Lo-gistiek geldt dat we voor wat betreft deinhoud nauwe contacten hebben met hetbedrijfsleven en met belangenorganisa-ties als EVO, TLN en VTL. Onderwijs enberoepspraktijk ontmoeten elkaar op ge-zette tijden om, waar mogelijk en ge-wenst, zaken op elkaar af te stemmen.Waar het uiteindelijk om gaat is dat onzeleerlingen een rele kans van slagen

  hebben om de baan te krijgen die ze am-biren. Als Noorderpoort nemen we onzeverantwoordelijkheid daarin zeer serieusen reikt ze verder dan alleen een lesfa-briek zijn.

  Die verantwoordelijkheid uit zich onderandere in het feit dat Noorderpoort allestudenten Logistiek van een stageplekkan voorzien. Dat is mede een gevolgvan de uitstekende contacten die we heb-ben met het bedrijfsleven, aldus Eefting.En het leuke is dat het ieder schooljaareen paar keer gebeurt dat leerlingen diein het examenjaar zitten, al een baanhebben voordat ze examen hebben ge-daan. Daarnaast geven we aspirant-leer-lingen een chte kans. Iedereen die zichaanmeldt voor een opleiding Logistiekkrijgt een zorgvuldig intakegesprek. Pasdaarna wordt de selectie gemaakt. Entwijfelen we, dan slaat de balans door in

  het voordeel van de aanmelder: hij of zijkrijgt de kans om zich te bewijzen.

  Naast de civiele logistieke opleidingenverzorgt Noorderpoort ook de opleidingVeiligheid en Vakmanschap (VEVA).Binnen dit traject wordt de opleiding Lo-gistiek Teamleider in samenwerking metDefensie uitgevoerd.

  Noorderpoort LogistiekPop Dijkemaweg 88, GroningenT (050) 597 37 66I www.noorderpoort.nl

  Tekst: Fred Ootjers

  TVM VERZEKERINGEN IS D VERZEKERAAR VOOR LOGISTIEK NEDERLAND

  Veiligheid krijgt binnen de branche alle aandachtBij alles wat we doen staat het be-lang van de verzekerden voorop.Kernachtig omschrijft bestuurs-voorzitter Arjan Bos de basis vanTVM verzekeringen. De copera-tieve verzekeraar die in 1962 doortransporteurs werd opgericht, isuitgegroeid tot marktleider in deBenelux en is inmiddels in heel Europa actief. Naast verzekeraarvan wegtransportbedrijven, heeftTVM verzekeringen haar diensten-pakket onlangs uitgebreid naartransport over het water. Vooralomdat beide takken van sportstrategisch zo dicht bij elkaar lig-gen, zegt Bos.

  De oprichting van TVM verzekeringenontstond feitelijk vanuit onvrede over be-staande verzekeringsmaatschappijen.Bos: Bepaalde transporteurs kondensteeds moeilijker hun risicos onder-brengen en vanwege de enorme kostenmoesten sommige vervoerders zelfs slui-ten. Daarom werd besloten een eigenmaatschappij op te richten, die zich lou-ter en alleen ging bezighouden met hetverzekeren van transportbedrijven.

  DienstenHet onderscheidende vermogen zit hemniet zozeer in de verzekeringen zelf, diekan immers iedereen aanbieden. Het zithem vooral in de diensten. We zijn spe-cialist, geeft Bos aan, we houden onsalleen bezig met transport. We hebbenveel kennis in huis en bieden productenop maat, dat spreekt ondernemers inonze branche aan. Maar, nog belangrij-ker zijn de diensten die TVM haar ledenbiedt. Bos: Je kunt daarbij denken aanallerlei aspecten op het gebied van vei-

  ligheid. Wij organiseren bijvoorbeeldveel chauffeursbijeenkomsten en daar-aan koppelen we bepaalde veiligheids-trainingen. Zo bieden we een grootaantal aanvullende diensten aan, dieveelal gratis zijn.

  Multimodaal vervoerNog niet zo lang geleden nam TVM ver-zekeringen twee maatschappijen over diegespecialiseerd zijn in het verzekeren vanbinnenvaarttransport. Bos: We zien in

  de markt dat het multimodaal vervoer,waarbij gebruik wordt gemaakt van ver-schillende mogelijkheden van goederen-vervoer, enorm toeneemt. Omdatvervoer over de weg en over het waterstrategisch zo dicht bij elkaar liggen, heb-ben we besloten SON scheepsverzeke-ringen in Groningen en NoordNederland schepenverzekering in Hee-renveen over te nemen. Daarmee kunnenwe onze klanten nog beter van dienstzijn.

  VeiligheidHet thema veiligheid speelt binnen detransportsector een belangrijke rol. Zokent TVM verzekeringen al sinds 1966een veiligheidsplan. Onderdeel daarvanis de jaarlijkse Ridders van de Weg uit-reiking. Chauffeurs die 3, 5, 10 of 20 jaarschadevrij rijden krijgen daarvoor eenonderscheiding in brons, zilver, goud ofdiamant. Inmiddels zijn er 25.000chauffeurs geridderd en elk jaar komener weer 1.200 bij, zegt Bos. Deze on-

  derscheiding staat borg voor vakman-schap en vakbekwaamheid. Ik weet datchauffeurs het zelfs in hun sollicitatiemeenemen. Op 27 september jl. werdende onderscheidingen uitgereikt door IvoOpstelten, Minister van Veiligheid enJustitie.

  We hebben toen ook de aftrap van deVeilig Transport campagne gedaan, gaatBos verder. Samen met onze achterbanwillen we er voor zorgen dat Nederlandsechauffeurs en schippers tot de veiligstein Europa (blijven) behoren. Dit medegestimuleerd door onder andere ge-dragsbenvloeding en door technologi-sche toepassingen, zoals apps. Met namede interactie met de achterban is daarbijbelangrijk.Maar, we gaan ook in gesprek met depolitiek, om bijvoorbeeld de criminaliteitwaarmee de sector te maken heeft, aante kunnen pakken. Daaraan doet TVMverzekeringen zelf ook het nodige. Zohebben we acht mensen in dienst die al-leen maar met veiligheid bezig zijn. Endaarnaast hebben we een team van vierrechercheurs. Leden die daar gebruikvan willen maken, kunnen dat bij onsaangeven.

  Er is genoeg te doen in het transport endaar draagt TVM verzekeringen graagaan bij. Gelukkig zien we dat de brancheweer licht herstelt na vijf jaren crisis. Datis goed, want dan kunnen de tarievenweer naar een gewenst niveau en kan debranche verder groeien. En dat is weergoed voor Nederland transportland.

  www.tvm.nl

  Bestuursvoorzitter Arjan Bos: We willen dat vervoerders die bij ons verzekerd zijn, tot de veiligste van Europa (blijven) behoren."

 • Transport & Logistiek specialWINDESHEIM

  'De Community is een ontmoetingsplek waar logistiekekennis gebracht n gehaald kan worden'Op de logistieke kaart van Neder-land 2014 -een uitgave van Logis-tiek Magazine- van dit jaar met detop van de twintig logistieke hots-pots van Nederland, staat de regiorond Zwolle op een achtste plaats.Een jaar eerder kwam de regio nietverder dan een twintigste positie.Een spectaculaire stijging die, vol-gens Jan Stegeman van Windes-heim, alles zegt over de enormeexpansie die de logistieke sector inal haar facetten in Noord-Oost Ne-derland doormaakt.

  Jan Stegeman is projectleider KennisDCLogistiek Noord-Oost Nederland bijWindesheim in Zwolle. Vanuit het Top-sectorenbeleid zijn door het hele land zo-genaamde Centres of Expertiseopgericht, die weer opgedeeld zijn inKennis Distributie Centra. Voor wat be-

  treft de Logistiek bestaat die uit een in-tensieve samenwerking tussen zes hoge-scholen: Windesheim in Zwolle,Hogeschool Amsterdam en HogeschoolRotterdam, het NHTV in Breda, Fontysin Venlo en HAN Hogeschool Arn-hem/Nijmegen. Alle zes hebben ze n ofmeerdere lectoraten en doen naast alleenhet doorgeven van kennis ook zelf on-derzoek. Ze kijken hoe het onderwijsbeter kan aansluiten op mondiale ont-wikkelingen in de logistiek en hoe we alskennisinstituut het bedrijfsleven een wegkunnen bieden om innovaties te delenmet het onderwijs.

  Zwolle kreeg het lectoraat Supply ChainFinance toebedeeld en het onderzoeks-gebied ' Logistieke knooppunten en in-terregionale netwerken' binnen hetlectoraat Area Development. Stegeman:Het lectoraat Supply Chain Financewordt verzorgd door drs. MichielSteeman, die zich in zijn onderzoekenvooral richt op de ketenfinanciering.Welke rol hebben grote bedrijven in deorganisatie van de financile keten,welke oplossingen dienen hiervoor te

  worden ontwikkeld en op welke manierkunnen mkb-ondernemers hiervan pro-fiteren.

  Dr. Fatma Sali werkt als associate lec-tor Logistiek binnen het lectoraat AreaDevelopment. In haar onderzoeksgebiedLogistieke knooppunten en interregio-nale netwerken brengt ze de aanwezigeof potentile knooppunten in Noord- enOost-Nederland in kaart. Door de uit-breiding van de Rotterdamse haven metMaasvlakte 2 zal het containervervoer

  naar het Europese achterland aanzienlijkstijgen. Voor onze regio ligt daarin eenkans om een deel van die goederenstro-men te verwerken en -liever nog- ermeerwaarde aan toe te voegen door over-slag en verpakking of opnieuw labelen.Met name in het toevoegen van die meer-waarde zit een enorm potentieel aanwerkgelegenheid voor een regio die datals geen andere regio in Nederland goedkan gebruiken.

  In een lopend onderzoek kijkt Sali naarde logistieke clusters van Noord- enOost-Nederland waardoor de regio zich-zelf sterker kan profileren in het Kern-netwerk logistiek. Een parallel lopendproject is gericht op de vaarweg tussenAlmelo en Coevorden waarvan de poten-tie voor goederenvervoer onderzochtwordt. Grensoverschrijdende logistiekevraagstukken zijn ook van belang in dezeonderzoekslijn. Een mogelijk nieuw onderzoeksproject wordt gericht op delogistieke kansen in de grensoverschrij-dende regio Zwolle-Emsland

  Een ander initiatief vanuit het KennisDCLogistiek van Windesheim is de Com-munity of Practice, een platform waarinbedrijfsleven en kennisinstituut elkaarontmoeten. Stegeman: Binnen het Com-munity of Practice delen de bedrijvenhun kennis met elkaar. Het is een ont-moetingsplek waar logistieke kennis ge-bracht n gehaald kan worden. De rolvan Windesheim is dat ze vanuit het be-drijfsleven concrete vragen krijgt, waarstudenten en docenten vervolgens meeaan de slag gaan. Een voorbeeld is de

  vraag wat bedrijven doen met hun klant-tevredenheid. Wordt daar wel voldoendegebruik van gemaakt? Iedere betrokkenpartij binnen zo'n community heeft ervoordeel van: de student is beter voorbe-reid op de beroepspraktijk en de onder-nemer is een stuk wijzer geworden metnieuwe inzichten en toepassingen. In-middels staat een tweede community inde steigers: Training Within Industry,waarin kennis wordt gedeeld over hetsnel operationeel maken van inleen-krachten in een werkproces.

  WindesheimJan StegemanCampus 2-6, ZwolleT (088) 469 98 65M (06) 21 88 88 [email protected]k.nl

  Tekst: Fred Ootjers

  Om de bekendheid en ontwikkelingvan het vakgebied Supply Chain Fi-nance te vergroten, wordt de GlobalStudent Challenge gehouden. DezeChallenge poogt wereldwijd de bestestudenten te identificeren en deze indirect contact te brengen met de cor-porate sector. Studenten hebben dekans om meer inzicht te krijgen in deontwikkelingen op dit gebied, maarook om hun carrire een boost te gevendoordat ze kans maken op een stage-plek bij grote vooruitstrevende multi-nationals.

  Windesheim verzorgt binnen Logistiekeen viertal opleidingen: Logistics Engi-neering, Logistiek en Economie, Ruim-telijke OntwikkelingMobiliteit en deopleiding Technische Bedrijfskunde.De programma's worden door ruim ze-venhonderd studenten gevolgd, ver-deelt over vier jaar.

  Drs. Michiel Steeman, lector Supply Chain Finance

  Dr. Fatma Sali, associate lector Logistiek binnen het lectoraatArea Development

  Logistiek is allang geen vervoermeer van alleen A naar B, maardraait om logistieke regie en Sup-ply Chains. Logistiek is letterlijk despil waar het om draait in eenhoogwaardige economie: het is demotor die Noord-Nederland draai-ende houdt. De opleiding Logistieken Economie aan Stenden Hoge-school in Emmen is al bijna twintigjaar ht startpunt voor mensen dieeen carrire in de logistiek ambi-ren. Begin 2015 gaat bij het kennis-instituut een nieuw lectoraat'Green Logistics' van start, waarinde focus ligt op slimme oplossingenvoor rendabele en duurzame logis-tieke activiteiten.

  Op de campus van Stenden in Emmenwordt de enige hbo bachelor opleidingLogistiek in Noord-Nederland aangebo-den. De opleiding is gericht op goederen-, informatie- en geldstromen in en tussenorganisaties. Studenten leren deze stro-men beheersen, optimaliseren en bewa-ken. Daarbij komen onderwerpen alsinkoop, aanvoer, inslag, opslag, overslag,voorraadbeheer, productieplanning, or-derverwerking, expeditie en goederen-distributie aan de orde.

  Naast de reguliere voltijds Bachelorop-leiding biedt Stenden ook het duale twee-jarige Associate Degree aan, met demogelijkheid om na het succesvol afslui-ten hiervan alsnog (duaal) een Bachelor-diploma te behalen. Met dat laatste zijnwe zelfs de enige hogeschool die in Lo-

  gistiek zo'n mogelijkheid aanbiedt,aldus Kees Elbers, Academic Dean vande School of Business.

  Het studieprogramma van Logistiek enEconomie is gericht op het professiona-liseren en het verbreden van de moge-lijkheden en capaciteiten van de student.Elbers: Het programma bestrijkt het ge-hele werkveld van de logistiek. Van zandtot klant, van korrel tot borrel en -zoalsde Fransen zeggen- van druif tot fuif. Hetprogramma van de opleiding is ontwik-keld in nauwe samenwerking met hetwerkveld. Vertegenwoordigers daaruit enoud-studenten evalueren jaarlijks de mo-

  dules zodat ze altijd actueel zijn. Stendenheeft gekozen voor Probleem GestuurdOnderwijs als benadering voor het on-derwijs: vraagstukken uit de beroeps-praktijk vormen het uitgangspunt bij hetopleiden van de student.

  Met het lectoraat 'Green Logistics' wordtaangehaakt bij de ontwikkeling en reali-satie van een 'biobased economy'. Daar-bij gaat het om de vraag hoe je op eeninnovatieve en duurzame wijze ketens totstand kunt brengen, waarde kunt toe-voegen aan grondstoffen en afvalstromengaat gebruiken voor energiedoeleinden.Als Stenden Hogeschool hebben we in

  nauwe samenwerking met de provincieDrenthe en het bedrijfsleven jaren ge-werkt aan de realisatie van het lectoraat.Het lectoraat stimuleert het toegepastonderzoek in het hbo en bevordert inno-vaties in het bedrijfsleven door het ver-der uitbouwen van de kennis-infrastructuur. Uit die wisselwerking tus-sen onderwijs en bedrijfsleven ontstaateen synergie die de logistieke kansen enuitdagingen van Noord-Nederland hel-pen realiseren. Met het lectoraat 'GreenLogistics' heeft duurzame logistiek eeneigen gezicht en aanspreekpunt gekre-gen, waarmee een al lang gekoesterdewens vanuit het onderwijs, de politiek enhet bedrijfsleven in vervulling gaat.

  Stenden is een internationaal georin-teerd opleidingsinstituut en biedt de op-leiding Logistiek en Economie ook in een

  Engelstalige variant aan: InternationalLogistics Management. Het lespro-gramma wordt volledig in het Engels ge-geven, studenten lopen stage in hetbuitenland en nemen het internationaleaspect ook mee als ze in Nederland aanhet werk gaan.Stenden School of BusinessVan Schaikweg 94, EmmenT 0591) 853 282I www.stenden.com

  Tekst: Fred Ootjers

  STENDEN SCHOOL OF BUSINESS

  Green Logistics biedt kansen voor het Noorden

 • Transport & Logistiek specialLCW GRONINGEN

  In de nieuwe tijd investerenin kwaliteit

  Het is dit jaar op de kop af vijf jaargeleden dat LCW Groningen denieuwbouw betrok aan de Londen-weg op het bedrijventerrein West-poort aan de westkant van de stadGroningen. Sindsdien wordt bin-nen de onderneming alleen nog ge-sproken van 'de nieuwe tijd'.

  In de nieuwe tijd, zo schetst men bij LCW,kenmerkt een organisatie zich door ge-motiveerde en goed opgeleide medewer-kers die gebruik maken van de modernsteautomatiseringsmogelijkheden.Dolf Liewes, n van de directeuren vanLCW: Door het verzamelen van data endie delen met je opdrachtgevers, kunnenprocessen beter op elkaar worden afge-stemd en de efficiency voor beide partijenworden verhoogd. De combinatie vankennis en vakmanschap geeft onze orga-nisatie mogelijkheden tot een verdereontwikkeling, verdieping en verbredingvan diensten.

  Logistiek Centrum Westpoort (LCW Gro-ningen) is in 2003 ontstaan uit een fusievan drie transportbedrijven. "Een be-

  langrijk aspect om te fuseren was om opdie manier de continuteit van de afzon-derlijke ondernemingen te waarborgen.Samen sta je nu eenmaal sterker dan al-leen, zeker in de huidige tijd die omschaalvergroting vraagt. Met de fusie ende nieuwbouw op Westpoort hebben weeen belangrijke efficiencyslag gemaakt,die ons binnen de branche een stevige po-sitie geeft.

  Met tachtig vrachtwagens -waarvan ervijftig in Groningen en dertig verspreidover het land zijn gestationeerd ('dichtbij de klant')- mag LCW binnen de sec-tor tot de grotere transportondernemin-gen worden gerekend. Liewes: Dieschaalgrootte geeft ons de mogelijkheidvoortdurend te investeren in de kwaliteitvan de onderneming. We groeien in debreedte weliswaar gestaag, maar hebbende prioriteit daarnaast sterk gericht opeen groei in de diepte. Zo stoppen weveel tijd en geld in automatisering. GPS-bepaling is tegenwoordig voor iedereenstandaard. Wij gaan een stap verder dooreen volledige integratie met onze thuis-software en de opdrachtgevers. Verder

  zetten we in op het thema 'duurzaam-heid' door toepassing van biogas alsbrandstof, zijn we 'Lean & Green' gecer-tificeerd en ontwikkelen we eigen trainingsprogrammas die zijn gericht opzuinig rijden en ladingzekering. Prakti-sche zaken waar de LCW-medewerkersdagelijks mee te maken hebben.

  Sleutelbegrip binnen de aanpak vanLCW is 'maatwerk'. Of het nu gaat omde meest uiteenlopende verzoeken vanonze opdrachtgevers, het anticiperen opnieuwe ontwikkelingen of de begeleidingen scholing van onze chauffeurs: alsLCW rijden we -om in stijl te blijven-graag voorop!

  LCW Groningen b.v.Londenweg 10, 9744 TX GroningenT: +31(0)50-3667200M: [email protected] LCW.nlI: www.LCW.nl

  Tekst: Fred Ootjers

  TRACESOLUTIONS

  De feiten liegen er niet om: de dief-stal van brandstof uit vrachtwa-gens neemt epidemische vormenaan. In Nederland valt het voorals-nog nog mee, maar ook Neder-landse verladers krijgen intoenemende mate te maken metonverlaten die per diefstal gemid-deld zon 250 liter diesel aftappen.TraceSolutions in Groningen levertsinds 2008 slimme software als de-tectie tegen brandstofdiefstal, metals extra voordeel dat de resultatenvan het voortdurend meten van dehoeveelheid diesel in de trucks,ook gebruikt kunnen worden omde transportkosten met tussen de30 en 50 % te reduceren.

  De apparatuur van TraceSolutions be-staat uit een black-box die is aangeslotenop een met sensoren uitgevoerde peilstokin de brandstoftank. Elke toe- en afnamevan de hoeveelheid diesel wordt voort-durend gemeten, ook wanneer de vracht-wagen buiten gebruik staat. De black-boxis online verbonden met ons datacen-trum op het Zernikepark in Groningenen geeft de gegevens door aan de eigen-aar van de truck. Robert Fokkema, eenvan de beide oprichters/eigenaars vanTraceSolutions: Op het moment dat eenbrandstofrover begint met aftappen, re-gistreert de software dat onmiddellijk enwordt er een alarmering met de juisteGPS locatie, straat en naam, zichtbaar inTraceSolutions naar de eigenaar ge-stuurd. Die kan dan direct actie onder-nemen en eventueel zijn brandstofsamen met de politie veiligstellen.

  Brandstofdiefstal detectie en Track &Trace van voertuigen is de corebusinessvan TraceSolutions, daarnaast wordt deinnovatieve techniek ook gebruikt voorbrandstofbesparing. De verlader weettot op de liter nauwkeurig het verbruikvan de vrachtwagen. Net als dat voorluxe wagens geldt, geldt ook voor vracht-wagens dat de rijstijl van invloed is ophet verbruik. Er zitten tussen chauffeursook coureurs die de wagens graag op hunstaart trappen en daarmee niet alleen hetverbruik enorm omhoog jagen, maar ookmaken dat de wagen sneller en vaker aanonderhoud toe is. Onze apparatuur be-waakt via de metingen de rijstijl van dechauffeur en draagt daarmee bij aan eengrotere verkeersveiligheid, een onnodigeextra uitstoot van CO2 en een aanzien-lijke besparing op de transportkosten.

  TraceSolutions levert haar apparatuuraan landen over de hele wereld 85 %van onze omzet is export- en beschiktover een fijnmazig netwerk van lokaledealers en installateurs. Omdat diefstalvan brandstof in Nederland tot voor kortnaar verhouding weinig voorkwam, tim-mert de onderneming pas relatief kort ineigen land aan de weg. De gemiddeldeinvestering per truck voor de apparatuurzit zo rond de 340 euro. Het abonnementbedraagt vanaf 12,90 euro per maand endaarmee weet de verlader precies hetverbruik van de truck, waar die zich terwereld ook bevindt.

  www.tracesolutions.euwww.brandstofmonitoring.nl

  Online detectie vanbrandstofdiefstal

  KARGO

  Het gebouw van KARgo! symboli-seert in al zijn facetten perfect deunieke opzet van de opleidingTransport & Logistiek van het Alfa-college in Hoogeveen. Het is nietvoor niets dat de studenten de op-leiding in 2013 n 2014 voor Keu-zegids Mbo zo hoog waardeerden,dat ze is verkozen tot de beste inhaar soort van Nederland.

  Leo Dercksen, opleidingsmanager bij hetAlfa-college: De letters KAR staan voorKreeft, Alfa-college en Roelof van EchtenCollege. Drie organisaties die elkaar heb-ben gevonden in het aanbieden van eensamenhangend pakket mobiliteitsoplei-dingen. Leerlingen en studenten rakenhier vertrouwd met alle aspecten van hetberoep van hun keuze.

  Tussen de verschillende opleidingen diebij KARgo! worden gegeven, bestaat eenintensieve interactie. Zo krijgen leerlin-gen van het Roelof van Echtencollegekrijgen een lesmoduleTransport & Lo-gistiek aangeboden die naadloos aansluitop de opleiding Transport & Logistiek bij

  het Alfa-college. Ook krijgen studentendie de chauffeursopleiding volgen, on-

  derricht in bedrijfsautotechniek, een vande andere opleidingen die het Alfa-col-

  lege binnen KARgo! aanbiedt. Dercksen:Als je als chauffeur ergens ver weg metpech strandt en er is niet direct hulp, dankun je maar beter iets van een vrachtautoafweten. De chauffeurs doen hun rijop-leiding -theorie en praktijk- bij Kreeft,maar de samenwerking met de verkeers-school gaat veel verder. Aan Kreeft Op-leidingen hebben we een geweldigepartner binnen de samenwerking, waarwe nooit tevergeefs een beroep op doen.We kunnen bijvoorbeeld gebruik makenvan vrachtwagens voor ons onderwijs envan de praktijkhal die in KARgo! is inge-richt

  De aansluiting van de opleidingen Trans-port & logistiek op de eisen die het be-drijfsleven stelt krijgt veel aandacht. Eris regelmatig overleg met vertegenwoor-digers van logistieke bedrijven in deregio. Wat ik zie is dat beide partijen ditoverleg serieus nemen. Het is in het be-lang van de student dat we met elkaar deactuele ontwikkelingen bespreken en dievertalen naar relevante onderwijsinhou-den. Een essentile ontwikkeling in dezetijd is duurzame mobiliteit. Denk aan: al-ternatieve brandstoffen, het nieuwe rij-den en lean and green transport.

  Leerlingen-vmbo en studenten-mbo vol-gen lessen over deze themas op de Duur-zaamheidsdag bij KARgo!, jaarlijksgeorganiseerd in samenwerking met hetregionale bedrijfsleven. De logistieke sec-tor heeft de crisis goed doorstaan, dewerkgelegenheid stijgt en de verwachtingis dat deze groei zal doorzetten. Vanwegede blijvende vraag op de arbeidsmarktzijn de vooruitzichten voor gediplomeer-den goed. Dat is ook de boodschap dieKARgo! uitdraagt tijdens open dagen enandere voorlichtingsmomenten. De drieKARgo!-partners trekken hierin waarmogelijk gezamenlijk op.

  Kom ook kijken bij KARgo! op 1 no-vember op de Open BedrijvendagHoogeveen.

  KARgo! De Stroom 3, Hoogeveen Informatie: www.alfa-college.nl tel 0800-8100 of per mail [email protected]

  Tekst: Fred Ootjers

  De beste logistieke mbo opleiding van Nederland

  Tekst: Fred Ootjers

 • Ze hebben geen pet op, dra-gen geen indrukwekkenduniform en ze hebben hunwerkplek al helemaal nietaan de landsgrenzen. Ze zijnkortom, geen douaneambte-naren maar de onmisbareschakel tussen importe-rende en exporterende be-drijven en vervoerders aande ene kant en de douaneaan de andere kant.

  Je kunt ons vergelijken met eenbelastingadviseur, vertelt AbeVleeshouwer van VN DouaneAgent in Drachten. Iedereen

  moet belasting betalen -liefst niet teveel-, maar niet iedereen heeft verstand vande materie. De Belastingdienst heeft daarechter geen boodschap en eist alleen

  maar dat je op tijd be-taalt. Wie schakel jedan in? Een belas-tingadviseur. Het-zelfde geldt bij dedouane. Rond im- enexport zit een enormecomplexiteit aan re-gelgeving, voorwaar-den en bepalingenwaaraan onderne-mers moeten vol-doen. Lang was dieexpertise bij de be-drijven zelf aanwezig,maar de materie isdermate ingewikkeldgeworden, dat alleen

  de heel grote bedrijven die kennis nog inhuis hebben. Voor het merendeel van deondernemingen geldt dat ze alle zakendie met de douane te maken hebben, uit-besteden aan kantoren als de onze.

  VN Douane Agent heeft van wetgevingals douanerechten, anti-dumping rech-ten, Certificaten van Oorsprong, land-bouwbelastingen, omzetbelasting,accijns en compenserende rechten eencore-business gemaakt. De experts han-delen alle douaneprocessen elektronischaf volgens het landelijk verplicht Transit-systeem en verzorgen op elk gebied dein- en uitklaring. Het klantenbestand vanVN Douane Agent is zeer divers en looptuiteen van een speelgoedfabrikant toteen importeur van auto's en van eengroothandel in exotisch meubilair ver-vaardigt in Indonesi tot een exporteurvan Edammer kaas.

  Vleeshouwer: Klanten kunnen voor ie-dere afhandeling van douanezaken bijons terecht, of het nu om een enkele con-tainer gaat of een schip vol. We opererenoveral in de wereld, zijn bekend met allenoodzakelijke procedures voor alle soor-ten goederen en we zijn vanzelfsprekendop de hoogte van de meest recente wets-wijzigingen van ieder land. Van levendvee tot acculaders: wij regelen het!

  VN Douane AgentDe Roef 5, DrachtenT (0512) 58 69 04I vntg.nl

  Tekst: Miriam Nooi

  Transport & Logistiek special

  VN DOUANE AGENT

  'Wij doen vervoeren'

  Van links naar rechts: Mark van den Bosch, Abe Vleeshouwer enWiebe Dijkstra

  De locatie van het Friesland College aan de Saturnus in Heerenveen illustreert treffend devisie van de opleiding Transport &Logistiek die er onder anderewordt gegeven: voor de praktijkhoeven de studenten bij wijze vanspreken de weg maar over te ste-ken, waar ze terecht kunnen bij eenvan de vele logistieke dienstverle-ners die er op het bedrijventerreinzijn gevestigd.

  Onderwijs en bedrijfsleven ng dichterbij elkaar brengen en ng beter op elkaarafstemmen. Dat is in essentie de missiedie het Friesland College uitdraagt. Ge-rard Eilert, directeur School voor Tech-niek & Technologie van het FrieslandCollege: Om dit doel te bereiken hebbenwe in 2008 een Arbeidsmarktcommissiein het leven geroepen, waarin behalve wijeen aantal logistiek gerelateerde bedrij-ven en beroepsorganisaties participeren,zoals Portena, Van der Wiel, Van derWerff en de Fritom Group en voor de or-ganisaties VTL, TLN en CNV. Als onder-wijsinstelling leggen we het oorzorgvuldig te luisteren bij de beroeps-praktijk en willen we weten wat de vraagis. Voor nu, maar vooral voor de toe-komst. Andersom is het zinvol voor debedrijven om te weten wat het FrieslandCollege voor hen kan betekenen in hetopleiden van geschikt personeel. Hen op-leiden tot potentile medewerkers dievoldoen aan de functieomschrijvingen ende kans krijgen om als beginnend be-roepsbeoefenaar hun talenten en kwali-teiten te ontplooien.

  Het perspectief voor het vinden van eenbaan in het Noorden binnen de sectorTransport & Logistiek is, zo verwachtPeter Meijlis, algemeen directeur LiquidFood Group van de Fritom Group, op

  lange termijn gunstig. Met name in defood rond de A7 zone is de vraag naar lo-gistiek personeel op dit moment al groterdan het aanbod. Binnen alle disciplinesdie Transport & Logistiek omvat vindt erbovendien een opschaling van kwaliteitplaats, waarop het onderwijs adequaatkan en moet inspelen. Probleem van desector is echter het eenzijdige imago dater aan kleeft. De hamvraag is dan ook:hoe krijg je jongeren enthousiast voorhet vak? Bij Transport & Logistiek wordtnog teveel gedacht aan zaken als saai hef-truckwerk in een half donker en koudpakhuis of aan ontzettend veel urenmaken op een vrachtwagen en nooitthuis zijn. Een volkomen achterhaaldbeeld. Transport & Logistiek is zeer di-vers en biedt op allerlei niveau's heel veeluitdagingen.

  Eilert: Wie het in zich heeft -en wij doener alles aan om die kwaliteit verder teontwikkelen- kan al op jonge leeftijd eengrote verantwoordelijkheid krijgen. Datgeld ook nadrukkelijk voor de meisjes,omdat er juist voor hen een wereld is tewinnen. Denk je eens in dat je als

  24-jarige planner vijftien chauffeurs diein heel Europa rijden, aanstuurt en zorgtdat ze op tijd op de juiste bestemmingkomen. Dat kan vanaf een werkplek hierin de regio, maar het biedt ook mogelijk-heden om je vleugels tot ver over degrenzen uit te slaan. In nauwe samen-werking met de beroepspraktijk willenwij als Friesland College niets liever dande leerlingen leren om te leren. Om er-voor te zorgen dat ze het beste uit zich-zelf weten te halen en een baan vindenwaar ze echt plezier in hebben.

  Friesland CollegeSchool voor Techniek & TechnologieSaturnus 7, HeerenveenT (088) 0603 644I www.fcroc.nl

  Tekst: Fred Ootjers

  FRIESLAND COLLEGE

  Streven naar de optimale afstemming

  Afdeling Planning short-sea van Melkweg|Fritom in Bolsward

  Den Hartogh Liquid Logistics is ac-tief in het bulktransport van vloei-bare chemicalin en gassen.Tussen 1995 en 2010 steeg deomzet van het internationale trans-portbedrijf van twintig miljoennaar tweehonderd miljoen euro,een groei die gestaag doorzet. In-middels zijn er - als uitvloeisel vande sterke expansieambitie - naastlocaties in Nederland en Europaook professionele teams actief van-uit vestigingen in Houston, Dubaien Singapore.

  Dankzij de schaalgrootte en uitgebreidegeografische spreiding van Den HartoghLiquid Logistics zijn we in staat een on-derscheidende service te bieden aan onze

  klanten in de (petro)chemische markt,aldus commercial director Jacco vanHolten. De missie van Den Hartogh Li-quid Logistics richt zich op een voortdu-rende aanpassing van de services en destrategien aan de telkensveranderende behoeften eneisen die de markt stelt. Inzetis het leveren van de afge-sproken uitmuntende servicetegen de laagste kosten vooronze klanten. Een visie enwerkwijze die goed aanslaatin Europa, juist in een tijdwaarin de chemische indus-trie met stagnatie in de groeikampt. Besparingen in de lo-gistieke keten door samenmet de opdrachtgever aan in-

  novatieve oplossingen te werken, wordendoor onze klanten zeer op prijs gesteld.

  Hoogste veiligheidsstandaardenEen groot deel van de chemicalin wordt

  door Den Hartogh Liquid Logistics ver-voerd per wegtransport, rail, ferries enzeeschepen. Voor wat betreft het vervoerover de weg valt deze onder de ADR-wet-geving voor gevaarlijke stoffen; voor hettransport over binnen- en buitenwater,spoor en door de lucht gelden andere

  wetgevingen. VanHolten: Dienstver-leners in de logis-tiek van chemischestoffen over de wegdienen in alle facto-ren van hun organi-satie te voldoen aande hoogste veilig-heidsstandaarden.De tanks en contai-ners die voor detransporten wor-den gebruikt zijn

  dusdanig ontworpen dat zelfs bij inci-denten de chemicalin zelden tot nooitnaar buiten kunnen lekken. Al onzetrucks zijn uitgerust met state-of-art vei-ligheidsvoorzieningen zoals ESP en lanecrossing signal systems. De chauffeurszijn op specifieke kwaliteiten geselec-teerd en zeer goed getraind in defensiefrijgedrag en het herkennen van risicosonderweg. Moderne communicatiesyste-men en satelliet-tracking zorgen er daar-naast voor dat de chauffeur tijdens hetrijden niet wordt afgeleid in zijn concen-tratie.

  www.denhartogh.com

  Tekst: Miriam Nooi

  DEN HARTOGH LIQUID LOGISTICS

  Sterke schakel in de chemieketen

  De Scania service voor de provin-cies Drenthe en Groningen gebeurtvanuit de vestigingen Groningen,Emmen en Wijster. Met het door-ontwikkelde kwaliteitsproduct, deScania Streamline, zien Elzo Beu-geling, Jos Mellema en Appie Dien-der als Service Managers van dezevestigingen de toekomst vol ver-trouwen tegemoet.

  Onze klanten zijn enthousiast over hetlage brandstofverbruik van onze euro 6motoren, aldus Jos Mellema, en dechauffeurs zijn blij met het comfort vande trucks. Onlangs heeft Scania met de410 pk SCR-only een brandstofverbruikrecord gehaald van 23,3 liter per 100 ki-lometer in een belangrijke Duitse test.Nog nooit eerder reed een vrachtwagenzuiniger over het zware testtraject. Ditonderstreept wat onze klanten reeds er-varen met onze euro 6 motoren.

  Vanaf september is deze SCR-only motorook leverbaar als 450 pk versie. Met dezederde generatie Euro 6 motor zal nogeens een 3% lager brandstofverbruik ge-realiseerd worden. Mede door deze

  motoren zal Scania verder bijdragen aanhet rendement van de transporteur, watin de transportsector noodzakelijk is.

  SamenspelHet is een samenspel tussen een be-trouwbare truck, een gemotiveerde engetrainde chauffeur en een servicege-richte dealerorganisatie. Dit draagt bijaan een succesvolle samenwerking tus-sen Scania en de klant. De truck is deScania, de dealerorganisatie bestaat uitonze mensen en de chauffeur proberenwe te motiveren door hem/haar als mensin een plezierige omgeving te ontvangenen vooral om hen te helpen. Plezier in hetwerk staat voorop en dat willen we graagoverbrengen op de chauffeurs, aldus dedrie Service Managers.Door met elkaar de juiste dingen tedoen, werken we aan een lange termijnrelatie, waarin ontzorgen, samenwerken,plezier en rendement centraal staan. Ditwordt onderstreept door de landelijkecampagnes over Trailerservices en AltijdVerder met Scania. Wij nodigen deDrentse en Groningse transportonder-nemers uit om nu, en in de toekomst altijd verder te gaan met Scania.

  SCANIA

  Altijd verder met Scania

 • Mobiliteit, leefklimaat, logistiek,geluid, veiligheid: talloze (grote)steden kampen met problemen opdeze terreinen en zijn op zoek naaroplossingen. In Assen ligt een sen-sor infrastructuur, bestaande uitcirca 200 meetpunten, waarop tal-loze sensoren zijn aangesloten diemetingen doen en waarnemen.We bieden Assen als proeftuinaan, om bepaalde problemen inkaart te brengen en te zoeken naaroplossingen, zegt Sensor City di-recteur Jan Reitsma.

  Sensor City ging eind 2009 van start en issinds 2010 daadwerkelijk actief. Wehebben een laboratorium, Living LabAssen, gecreerd waar niet alleen de stad

  onderdeel van is, maar ook de burger,aldus Reitsma. Sindsdien zijn er tallozeprojecten en experimenten van de grondgekomen, waarbij er richting logistiekn in het oog springt, namelijk op hetgebied van mobiliteit. Circa 150 testrij-ders uit de regio Assen deden mee aanhet onderzoek naar mobiliteit en na af-loop bleek dat deelnemers hun rijgedragdaadwerkelijk hadden aangepast.Reitsma: Dit zou ook interessant kun-nen zijn voor bedrijven in de logistiek of(grote) steden die vrachtverkeer uit hunbinnensteden willen weren. Zo kun je on-derzoeken wat het nut is van het brengenvan allerlei goederen naar de rand van destad, waarna het met bijvoorbeeld elek-trische autos naar de eindbestemmingwordt gebracht.

  AdviezenTerug naar het genoemde onderzoek.Elke deelnemer kreeg een slim kastje inde auto dat communiceerde met het sen-sornetwerk, dat in de gehele stad Assen isaangelegd. De verzamelde informatieleidde tot allerlei adviezen, bijvoorbeeldom de beste en snelste route te rijden.Dat gaat veel verder dan we nu al gewendzijn. Reitsma: Bij deze manier van routeplannen wordt niet alleen rekening ge-houden met de reistijd van de individueleautomobilist, waarbij vaak de kortsteroute wordt gekozen, maar ook met hettotale verkeersaanbod. En dat is interes-sant voor logistieke bedrijven. De senso-ren kunnen namelijk ook meten waar hetop bepaalde tijdstippen kan vastlopen.Vervolgens kan een advies voor een al-

  ternatieve route worden gegeven en opdeze manier wordt een chauffeur met eenpersoonlijk reisadvies sneller van A naarB geleid.

  InteresseEen ander onderdeel van het experimentwas een parkeeradvies, gericht op hetverminderen van het zoekverkeer in destad. Reitsma: Kan er tijdwinst wordengeboekt door over te stappen op anderevormen van vervoer, dan wordt dat ookgeadviseerd. Het experiment in Assenheeft de interesse gewekt van andere ste-den, die inmiddels samenwerken metAssen. Uiteraard kunnen op deze maniergrote verkeersstromen beter in goedebanen worden geleid en dat is voor ie-dereen die actief deelneemt aan het ver-keer een prettige gedachte.

  Assen biedt enorme kansen als proeftuinvoor de oplossing van allerlei stedelijkeproblemen. Hier ligt een innovatieplat-form dat je nergens in de wereld aan-treft, zegt Reitsma. Met het Living LabAssen ligt het antwoord voor de proble-men van vandaag en morgen binnenhandbereik.

  www.sensorcity.nl

  SENSORCITY

  Assen als proeftuin voor oplossing van stedelijke problemen: Living Lab Assen

  Sensor City Netwerk

  P

  12 3 4

  56 7 8

  9

  10 11 12 13 14 15 16

  17

  18 1920

  21 22 23 24

  25

  26 27

  2829

  3031

  34

  32

  33 35 3637

  3839 40

  4142

  4445

  46 48

  49

  50 51 5253 54 55

  57 5859

  6061 62 63

  65 66 67 68 69 70 71

  73 74 75 76 77 78

  43

  81

  82

  83 84

  85 86 88

  8990 92

  93 94 95 96

  97 98 99 100

  101

  103

  104 105

  106 107

  108

  109

  110

  111

  138

  139

  189

  188

  187

  171

  151

  164 162

  161

  91

  160

  165

  177

  159

  156

  152

  153

  195 170

  184207

  154

  176

  208

  PP

  211 P

  P210

  212

  169

  201

  202203

  213P

  174

  149

  148

  172

  146

  198186

  140

  158

  167

  87

  HIT

  INCAS

  P

  VRI

  47

  P214

  215144

  217

  79

  80

  192

  128129

  219

  182

  218

  157

  137

  127

  216

  209

  Stadhuis

  DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DOOR HET MINISTERIE VAN EZ, PIEKEN IN DE DELTA

  147

  78

  147

  72

  64

  62 63

  70 71

  100Legenda:

  = Gerealiseerd vaste netwerk= Gekoppelde Parkeergarage/terreinP

  = Gerealiseerd koppelpunt via vast netwerk= Gerealiseerd koppelpunt via draadloos netwerk= Koppelpunt volgens oorspronkelijk plan

  = Wifi traject= Geplande uitbreiding vaste netwerk

  Transport & Logistiek special

  BinnenvaartHavenlogistiekMaritieme Techniek

  Ocean TechnologyScheeps- jachtbouwZeevaart

  maritiem

  eacademieholland.nl

  HAVENLOGISTIEK BIEDT GROEI!

  MEER WETEN OVER OPEN DAGEN EN ANDERE MARITIEME OPLEIDINGEN?maritiemeacademieholland.nl

  beroepsopleidingen vmbo-mbo-hbo | cursussen | training op maat | consultancy | onderzoek

  Maritieme Academie Holland

  IJmuiden | Amsterdam | Harlingen | Terschelling | Sneek | Leeuwarden | Delfzijl

  water vergroot je wereld

  Maak je carrire in de havenlogistiek

  Wil jij alles weten over goederen- en personen-vervoer van en naar de havens, en alles wat ermee te maken heeft? Dan kan je op vmbo- of mbo-niveau al kiezen voor een praktijk-gerichte beroepsopleiding waarin allerlei facetten uit de dagelijkse praktijk aan de orde komen. Leren en werken kan dus reserveer tijdig je opleidingsplek via:maritiemeacademieholland.nl/aanmelden

 • DSV AIR & SEA

  Een lokale aanbieder met een wereldwijd netwerkZe zaten tot twee jaar geleden methun kantoor bijna letterlijk onderde verkeerstoren van AirportEelde. De gestage groei van DSVAir & Sea maakte een verhuizingechter noodzakelijk en in 2012 ves-tigde ze zich in een van de gebou-wen van de voormalige luchtvaart-school, op steenworp afstand vande verkeerstoren.

  Een historische locatie, vertelt FreddyReugebrink, Branch Manager Eelde enGeneral Manager Shortsea. Het hele ter-rein is aangewezen als Provinciaal Erf-goed en wacht op een herbestemming.Wij zijn de eersten die in een van de ge-restaureerde gebouwen zijn getrokken,de voormalige gymzaal nota bene. De dy-namiek die ook de logistiek kenmerkt-zit hier dus tot diep in de muren!

  DSV Air & Sea is onderdeel van deDeense beursgenoteerde DSV Group, isgevestigd in 110 landen en staat in de we-reldtop van logistieke bedrijven op eenstevige vijfde plaats. Het concern heefteen vestiging in Eelde van waaruit eenteam van veertien medewerkers de lucht-en zeevrachtactiviteiten voor het Noor-den en Oosten van Nederland behan-deld. Reugebrink: Airport Eelde is voorDSV Air het overslagstation van waaruitde goederen verder gaan naar vooralSchiphol. Het voordeel is dat de lading alin Eelde als luchtvracht kan beginnen,wat op Schiphol allerlei handelingenscheelt. We transporteren de goederenop het traject Eelde-Schiphol vice versamet onze eigen autos. Hierdoor beheer-sen we de gehele keten en voorkomen weoverbodige overslag. We kunnen inSchiphol bovendien rechtstreeks afleve-ren op het platform, wat ook weer tijd be-spaart. Al met al maakt het dat we in deregel een dag sneller kunnen zijn danonze collegas.

  De laatste jaren heeft DSV Air & Sea inEelde zich ook actief gericht op de ver-dere ontwikkeling van zeevracht. Deluchtvracht bestond al, maar de zee-vracht was een relatief nieuwe activiteit.We richten ons daarbij voornamelijk opRotterdam en Bremerhaven. De cargo import en export- wordt vervoerd alsvolle containers (FCL), maar we verzor-gen daarnaast ook deelladingen (LCL).Voor deelladingen hebben we samen metde DSV vestigingen in Dordrecht enMaastricht, eigen consolidatiecontainersmet vaste wekelijkse afvaarten. Voorkleinere pakketzendingen opereren weals intermediair. We beschikken daar-voor over een online boekingssysteem -DSV Easy Shipper- waarmee we snel en

  effectief kunnen kijken welke verladerdie het meest efficint voor de opdracht-gever kan verzenden. En om die op-drachtgever van grote zowel als relatiefkleine verzendingen- optimaal te ontlas-ten, verzorgen we vanuit Eelde ook alledouanefaciliteiten. Short Sea vervoer iseen alternatief voor het wegtransport inEuropa en beweegt zich over de zeen di-rect rond het continent. Het is een voor-delige, betrouwbare en milieu-vriendelijke wijze van transporteren envoor Nederland zijn wij hier in Eelde delandelijke desk.

  De DSV Group kenmerkt zich, aldusReugebrink, door een platte organisatie-structuur. De vestigingen hebben een

  grote mate van zelfstandigheid in hande-len. De situatie in bijvoorbeeld Noord-Nederland verschilt natuurlijk ook

  letterlijk- hemelsbreed van die in Zuid-India, om maar wat te noemen. Wij kun-nen ons in Eelde daarom presenteren alseen lokale aanbieder met een wereldwijdnetwerk. Of gekscherend: Wij verbin-den Noord-Nederland met de wereld.Maar in de grond van de zaak is dat welprecies wat we doen. Die zelfstandigheidgeeft ons ook de mogelijkheid om naarinnovatieve logistieke oplossingen opzoek te gaan. We hebben daarvoor hetoog op een railverbinding van en naarChina laten vallen. Het kantoor in Eeldeis als pilot aangewezen om dit productvoor DSV te ontwikkelen, in nauwe sa-menwerking met DSV kantoren in Chinaen Duitsland. Recent zijn de eerste con-tainers binnen twintig dagen uit Chinavia Rusland en Kazachstan over hetspoort naar Nederland vervoerd. In hetkader van de door de overheid gewenstemodalshift van weg naar spoor, hebbenwe grote verwachtingen van de nieuwerailverbinding!

  DSV Air & SeaBurg. J.G. Legroweg 45D, EeldeT (050) 317 54 80I www.dsc.com/nl

  Tekst: Fred Ootjers

  Freddy Reugebrink: 'Wij verbinden Noord-Nederland met de wereld'

  Transport & Logistiek special

  BULSTRA DISTRIBUTIE

  ESA TRUCKS

  ESA Trucks breidtdealernet fors uitDaags n het verschijnen van dezebijlage -woensdag 1 oktober- is ESATrucks een van de grootste DAFdealers. Door het faillissement na-melijk van Cosmo Trucks heeft ESAvanaf die datum de gehele provin-cie Friesland als verzorgingsgebiedtoegewezen gekregen. Daarmee isde vertrouwde dienstverlening vanDAF in de provincie Friesland ge-waarborgd, tot opluchting van be-staande n potentile klanten.

  Het zijn inderdaad hectische maandengeweest, aldus Wim van Nispen, samenmet Klaas Elema eigenaar en algemeendirecteur van de ESA Groep. Er leefdeniet alleen veel onzekerheid bij de klan-ten, maar ook bij de werknemers vanCosmo Trucks. Met de overname doorESA en een tweetal DAF servicepartnersheeft gelukkig het merendeel van demensen hun werk kunnen houden enblijft daarmee hun kennis en kunde voorde nieuwe organisatie behouden.

  Het zijn geen gemakkelijke tijden in devrachtwagenbranche, vertelt KlaasElema. De marges staan zwaar onderdruk en ondanks dat DAF met eenmarktaandeel van rond de dertig procental jaren koploper is in Nederland, is nietsvanzelfsprekend. We zijn dan ook heelblij dat we, in een periode van een

  krimpende markt, het dealerschap voorFriesland hebben kunnen bemachtigen.

  De roots van Autobedrijven ESA gaanterug tot het jaar 1927 in het GroningseMarum, waar twee zwagers een autobus-dienst beginnen onder de naam Elema-Stollenga's Autobusdiensten. Het bedrijfkende in de decennia daarna een onge-kende groei en vandaag de dag zijn zeniet alleen de grootste DAF dealer metvestigingen in de provincies Groningenen Friesland, maar ook in Denemarkenen Polen. Naast dealer van DAF, verte-genwoordigt ESA verder GINAF, FiatProfessional bedrijfswagens en Fassi au-tolaadkranen.

  Kernwaarden in de lange geschiedenisvan ESA zijn Ervaring, Service en Aan-dacht. Alle vestigingen werken volgensde wettelijke normen en beschikken overalle noodzakelijke certificeringen. Ze zijningericht met de meest moderne en mi-lieuvriendelijke apparatuur, waar menterecht kan voor regulier onderhoud,APK-keuring en een kleine- of grotebeurt.

  Autobedrijven ESABornholmstraat 54, GroningenT (050) 313 29 45I www.esatrucks.eu

  Tekst: Fred Ootjers

  Klaas Elema (l) en Wim van Nispen, algemeen directeuren/eigenaars Autobedrijven ESA Groningen

  Ze zijn er -tussen het geweldvan de grote en supergrotetransportbedrijven- nog al-tijd en maken ook nog altijdeen belangrijk onderdeeluit van logistiek Nederland:de familiebedrijven dievaak al meerdere generatiesdoor dezelfde familie wor-den gerund. Bulstra Distri-butie in Drachten is zonbedrijf en wordt sinds 1986 geleiddoor Siebout Bulstra, de derde telgvan het transportgeslacht.

  De wortels van de onderneming gaanterug tot 1929 wanneer de grootvadervan Siebout -ook een Siebout- vanuit debeurtvaart overstapt op wegtransport. Deeerste vestiging was in Drachten en hetbedrijf is daar sindsdien altijd gebleven.Harmen, zoon van Siebout, breidde hetbedrijf geleidelijk verder uit en nadat zijnzoon -die vernoemd werd naar de groot-vader- in 1986 het roer overnam, volgdein 1989 de verhuizing naar de huidige lo-catie.

  Vanuit die locatie rijden dagelijks 26vrachtwagens en 3 bestelwagens door ge-heel Nederland voor het vervoer van allevoorkomende transporten. Siebout:Traditioneel ligt de focus van ons bedrijfechter op Noord-Nederland, en danvooral Friesland en Groningen. Daar zit-ten onze klanten, waarmee we vaak al de-

  cennia lang een relatie onderhouden. Hetvoordeel van een relatief klein bedrijf alshet onze is dat we in principe alles aan-pakken. Opdrachten die de grote colle-gas laten liggen. Niet omdat het kruimelszijn, maar omdat ze te gecompliceerd zijnbinnen de bedrijfsvoering en daarom on-rendabel. Onze sterke troef is dat we heelflexibel zijn en snel kunnen schakelen.Bovendien is de bereidheid daartoe bijonze werknemers ook groot. Ze komenallemaal uit de buurt, hebben allemaaleen vast contract bij ons en ze krijgen al-lemaal de kans om te groeien binnen hetbedrijf.

  Bulstra Distributie is aangesloten bijTeam Trans, een samenwerkingsverbandvan familie transportbedrijven in Neder-land. We zijn een honderd procent zelf-standige onderneming, maar helpenelkaar waar we kunnen, onder andere omeen 24 uurs levering door heel Nederlandte kunnen garanderen. Verder zijn wevanzelfsprekend een modern bedrijf, met

  alle automatisering diedaarbij hoort, zijn we Lean& Grean gecertificeerd enonderscheiden we ons, zoalsgezegd, door die klussenaan te pakken die wat extraaandacht nodig hebben.

  Bulstra DistributieDe Bolder 65, DrachtenT: (0512) 510 625I: www.bulstra.com

  Tekst: Fred Ootjers

  Transporteurs mettraditie

 • Transport & Logistiek special

  Het enorme bloemenlogo op de zijkantspreekt boekdelen. De vrachtautos vanTranspa Emmen vervoeren bloemen enplanten tussen kwekers, veilingen entuincentra. Je komt ze overal tegen op dewegen in Nederland en tot diep in Duits-land.

  Midden tussen de talloze kassen in hetDrentse Erica ligt het transportcentrumvan Transpa Emmen waar ruim vijftigmedewerkers de inzet van 35 vrachtau-tos in goede banen leiden. Arnold Wa-ninge, directeur van Transpa Emmen:

  We hebben destijds heel bewust voordeze locatie gekozen. We zitten hier mid-den in een belangrijk tuinbouwgebied vanNoord-Oost Nederland en vlakbij de A37waardoor we zowel het westen van hetland alsook onze klanten in Duitsland ef-ficint kunnen bedienen. Mede hierdooris ons bedrijf de afgelopen jaren uitge-groeid van regionale vervoerder totgrensoverschrijdende logistiek dienstver-lener.

  Transpa Emmen is al sinds de jaren ne-gentig gespecialiseerd in sierteelttrans-

  port en werktsindsdien continu aanmaximale efficintie.Elke kilometer die jekunt besparen doorzorgvuldig plannen encombineren verbetertzowel het rendementals de concurrentiepo-sitie. De optimaleplanning van onze lo-gistiek doen we innauw overleg met onzeklanten. Dat is logischwant het gaat vaak omkwetsbare producten.Elke klant wil gebruik-maken van efficint enduurzaam transportmaar tegelijkertijdzorgeloos kunnen ver-trouwen op de ge-maakte afspraken.

  Waninge legt uit hoedat in zijn werk gaat:In de avond en nachthalen wij bij de kwe-kers de producten op

  die bestemd zijn voorde veilingen. We com-bineren de ritten zodat de vrachtautosvolledig beladen bij deveilingen aan komen.Dat gebeurt al in devroege ochtend wantde producten moetenop tijd binnen zijn omvoor de klok geveild tekunnen worden. Eenbelangrijk onderdeelvan ons werk ligt in hetplannen van retourla-ding van bloemen,planten of heel andereproducten. Die lading bezorgen wij aan-sluitend bij onze klanten en in de loop vande dag draait de vrachtauto weer ons ter-rein op in Erica. Onze chauffeurs wisse-len af zodat de voertuigen nauwelijksstilstaan. Die continue efficintie is be-langrijk voor onze klant en voor onszelf.

  Transport en logistiek is echt mensen-werk maar slimme automatisering is nietmeer weg te denken in het bedrijf. Wijmaken gebruik van een just-in-time plan-ningssysteem waarmee we de afsprakenmet onze klanten waarborgen en de bestdenkbare planning realiseren. Klantenherkennen deze werkwijze in betrouw-baar transport en scherpe tarieven. Wijwerken bovendien niet op de korte ter-mijn maar investeren juist in langlopenderelaties met onze klanten. Het is van grotewaarde als je precies weet wat je aan el-kaar hebt. Dat laat zich niet alleen maarin geld uitdrukken.

  Bij sierteeltvervoer gaat het naast trans-portkwaliteit ook om productkwaliteit.

  Het vervoer van bloemen en plantenvergt een goede productkennis van me-dewerkers. Sinds 1998 beschikken weover het certificaat van de erkenningsre-geling voor sierteeltvervoer. Inmiddelshebben we ook het Keurmerk Transport& Logistiek behaald inclusief de speciali-satie Sierteeltvervoer. Al onze medewer-kers hebben het certificaat ChauffeurSierteeltvervoer op hun naam staan enkunnen zo voor een hoogwaardige pro-ductpresentatie op de veilingen ingezetworden.

  Voor de kwaliteit van bloemen en plan-ten komt het in de praktijk aan op hetwaarborgen van de juiste temperatuur enluchtvochtigheid. Natuurlijk zijn onzevrachtautos voorzien van conditione-ringsapparatuur. De nieuwste voertuigenhebben zelfs een zogenoemd RV-systeemdat permanent de luchtvochtigheid in delaadruimte bewaakt. Wanneer wij inErica zendingen samenvoegen voor be-paalde bestemmingen, gebruiken wijonze geconditioneerde op- en overslag-

  ruimte. Door onze gesloten koelketenkrijgen ziekten zoals schimmels geenkans en komen producten net zo fris opbestemming aan als ze werden ingeladen.Sierteeltvervoer is een vak apart. Daar le-veren wij graag onze bijzondere bijdrageaan!

  Transpa Emmen B.V.Beekweg 107887 TN Erica

  Tel: [email protected]

  Tekst: Miriam Nooi

  TRANSPA EMMEN

  Arnold Waninge: 'We verzorgen het hele logistieke trajectin nauw overleg met de klant'.

  Sierteeltvervoer is een vak apart

  Wij laten zien dat (ook binnen-lands) vervoer per spoor eenprima alternatief kan zijn. Voor-waarde is wel dat er elektrisch ge-reden kan worden tot deeindbestemming. Wij roepen hetnoorden dan ook op Delfzijl, Veen-dam en de Eemshaven onder dedraad te brengen in plaats van bij-voorbeeld de aanleg van een dureOostboog. Goed voor het milieu ende werkgelegenheid omdat daar-mee voor de buitenlandse inves-teerders de locaties weer eenaantrekkelijk alternatief wordenvoor de nu goedkoper per spoorelektrisch bereikbare locaties inhet zuiden en westen van ons land.

  www.locon-benelux.com

 • Wie zijn oor goed te luisteren legtin de wereld van het wegtransport,hoort links en rechts steeds posi-tievere geluiden. De markt trektlangzaam maar zeker aan, al blij-ven de winstmarges nog achter bijde verwachtingen. Bij de NijwaGroep -dealer van Volvo en Re-nault trucks en met vestigingen inheel Nederland- is zelfs sprake vaneen terugkeer naar de goede ver-koopresultaten van vr de crisis,mede omdat er is ingezet op eenander type klant.

  Dat andere type klant wordt voor wat be-treft de vestiging van Nijwa in Groningenvooral gevonden onder onder regionaalen binnenlands transport, zoals agrari-sche vervoerders, vuilnisdiensten enbrandweer. Gerwin de Wit, directeurNijwa Groep & VB Trailerbouw: In 2012hebben we een strategische stap gezetmet de overname van de trailerbouwersVogelzang en Bulthuis. Onder de naamVB Trailerbouw worden in Bedum op-leggers, trailers, aanhangwagens en truc-kopbouwen vervaardigd van alleenhoogwaardige materialen en componen-ten. Daarnaast worden er ook veel truc-kaccessoires geproduceerd, zoalsgereedschapskisten op maat en alumi-nium vlonders voor op trucks. Het agra-risch transport beweegt zich vooralbinnen Nederland, vaak zelfs in de eigenregio. Dat maakt dat de vervoerder hetmaterieel in de regel bij de Nijwa werk-plaats in de eigen regio in onderhoudheeft. Hetzelfde geldt voor de trucks: wijkunnen hem nieuwe en gebruikte wa-gens leveren, die eveneens bij ons in on-derhoud kunnen worden gegeven.

  De productie bij VB Trailerbouw is na deovername door Nijwa in krap twee jaar

  tijd met meer dan de helft toegenomen,terwijl de verkoop van trucks eind 2013op hetzelfde niveau zat als in de topjaren2006/2007. Die stijgende trend in devrachtwagenverkoop heeft zich ook in2014 voortgezet, wat onder andere ver-oorzaakt wordt door de introductie vannieuwe modellen. Maar ook omdat we deklant nadrukkelijk adviseren te investe-ren in trucks die voldoen aan de hoogstemilieunormen. Euro 6 is verplicht vanaf30 december 2013. Wij zijn al een jaareerder met de verkoop van euro 6 ge-start. Het vergde voor de vervoerder des-tijds weliswaar een hogere investering,waar ze nu echter de vruchten van pluk-ken.

  Nijwa Groningen is voor Renault het ver-koop- en onderhoudpunt van wagens tot7 ton en onderhoud van zware trucks;voor Volvo levert ze alle modellen trucks.Het Total Truck Concept omvat verder

  onder andere financiering, leasing enverzekering, onderhouds- en reparatie-contracten, schadeherstel, laadkraan-keuringen, laadkleppenservice, UsedTrucks en Used Parts, trainingen en spe-cialisatie in brandstofopleggers.

  Nijwa GroningenWasaweg 20, GroningenT (050) 579 2928www.nijwa.nl

  VB TrailerbouwIndustrieweg 8, BedumT (050) 303 93 43www.vbtrailerbouw.nl

  Tekst: Miriam Nooi

  NIJWA GRONINGEN

  De focus op een ander type klant

  Ze zijn gevestigd op de bovenver-dieping van een modern kantoor-pand op een bedrijventerrein inGrou met een parallel lopend wijdsuitzicht op de A32. Vanuit die loca-tie stuurt De Vries Road & Rail Lo-gistics, in nauwe samenwerkingmet hun partner Lblein TransportGmbH in Duitsland, een vlootvrachtwagens en honderden spoor-containers aan, exclusief geladenmet recyclingproducten.

  Vind je verladers in de regel dicht bij el-kaar, in Grou is er geen spoor te beken-

  nen van een vrachtwagen en al helemaalniet van een treinwagon. Het grootstedeel van onze klanten zit beneden degrote rivieren en ver daarbuiten, lachtdirecteur Johannes de Vries. Maar onzewagens en spoorcontainers kom je tegenin geheel Europa, vooral in Itali enSpanje. Tot 2012 waren we een grote op-drachtgever voor het Duitse transport-bedrijf Lblein. In dat jaar zijn we eenjoint venture met ze aangegaan en rijden

  er onder onze eigen naam vijftien wagensin heel Europa en onder de firmanaamLblein een zeventig in Schillingsfurst enveertig in Caselle di Sommacampagna inItali.

  De corebusiness van De Vries Road &Rail Logistics is het vervoer van gerecy-clede materialen, zowel over de weg alsper spoor. Voor wat betreft het transportover de weg worden de ruwe recyclinggrondstoffen in kiepers en met walkingfloors naar verwerkingsbedrijven in heelEuropa vervoerd en bestaan de retourla-dingen uit bijvoorbeeld halffabrikaten of

  gerecyclede producten. Die ruwe grond-stoffen kunnen echt van alles zijn: hout,metalen, glas, puin, huisvuil, plastics,noem maar op. Eigenlijk alles wat je omje heen ziet. Als De Vries Road & Rail Lo-gistics en als Lblein zijn we echter al-ln vervoerder en logistiekdienstverlener. Dat is onze kracht. Naasthet wegtransport en het vervoer perspoor, werken wij bovendien nauwsamen met Wagenborg Stevedoring in

  Delfzijl, voor het lossen van zeeschepenen vervoer van de materialen naar onzeklanten.

  De Vries Road & Rail LogisticsBiensma 32, GrouT (0566) 62 57 15I www.devriestransport.com

  Tekst: Fred Ootjers

  DE VRIES ROAD & RAIL LOGISTICS

  Toptransporteurs in recycling

  Transport & Logistiek special

  Het verhaal van Niek DijkstraTransport begon in 1894 met groot-vader Liekele -roepnaam Niek- diezich in Buitenpost als beurtvaar-der/bodedienst liet inschrijven.Goed 120 jaar later staat met JanDijkstra de vierde generatie aanhet roer van de transportonderne-ming, die inmiddels is uitgegroeidtot een bedrijf met een wagenparkvan 30 vrachtwagens en 75 opleg-gers en zich voornamelijk toelegtop het maritieme containerver-voer. In 2013 bracht het nog steedsgestaag groeiende bedrijf maarliefst 15.000 TEU's naar de plekvan bestemming.

  Niek Dijkstra Transport is sinds 2010 ge-vestigd in Heerenveen en beschikt daarover een eigen terminal voor de overslagvan de containers. Niek Dijkstra, derdegeneratie en nog altijd actief binnen hetbedrijf: Behalve in Heerenveen hebbenwe ook een terminal in Rotterdam. Con-tainers zijn altijd mijn passie geweest.Aanvankelijk deden we daar weinig ofniets in, maar vanaf midden jaren tachtigheb ik mij vanuit Buitenpost een plek ge-vochten tussen de grote jongens. Mijntroef was de aanleg van een terminal inhet Noorden, die er ook gekomen is. Enom de wachttijden ng meer tot een mi-nimum te reduceren, is daar later deoverslag in Rotterdam bij gekomen.

  Bij Niek Dijkstra Transport is het deklant die bepaalt. Dat geeft ons een blij-vende voorsprong op het transport over

  water. Daar is het de reder die bepaalt.De klant heeft zich daar maar naar teschikken. En waar we ons ook in onder-scheiden is dat de container op verzoekbij de klant wordt afgekoppeld. De op-drachtgever heeft dan de tijd om te ladenof te lossen, waarna we de container weeraankoppelen. Een service die zeer wordtgewaardeerd en waar veel gebruikt vangemaakt wordt.

  Als relatief kleine transporteur kunnenwe ons flexibel opstellen naar de wensenvan de klant. Of zoals we het vaak mogenhoren van onze opdrachtgevers: 'Dijkstradenkt in oplossingen, nooit in proble-men. Ze kunnen het allemaal behappen'.Die instelling maakt dat we trouwe klan-ten aan ons kunnen blijven binden ennieuwe opdrachtgevers zich haast alsvanzelf aandienen. Het mag dan mindergoed gaan in de sector, maar wij merkendaar niet veel van. Het is een kwestie vanje werk goed doen, afspraken nakomen,meedenken met de klant, je flexibel op-stellen en je nek durven uitsteken. Alleenop die manier kun je het als bedrijf al 120jaar volhouden.

  Niek Dijkstra TransportJupiter 2-A, HeerenveenT (0513) 656 790I www.niekdijkstra.nl

  Tekst: Fred Ootjers

  NIEK DIJKSTRA TRANSPORT

  Denken in oplossingen

  Nachtelijke activiteit op Terminal Heerenveen

 • Er zijn meer hondjes die Fikkieheten. En er zijn ook meer wegver-voerders die Vos heten. Maar er ismaar n Vos Transport. Wij zijnde jongens met de rode auto's enmet de witte pijl door de bedrijfs-naam, lacht Jan Venema, vesti-gingsmanager Groningen van VosTransport.

  De vestiging van Vos Transport in Gro-ningen kent binnen het verhaal van hetbedrijf een relatief jonge geschiedenis.Het moederbedrijf in Deventer bestaat alsinds 1947, maar pas op 25 september2009 startte de divisie in Groningen of-ficieel haar activiteiten. De economischecrisis liet zich toen al voelen, aldus Ve-nema. Ook in het Noorden, waar eenaantal vervoerders het moeilijk kregen enuiteindelijk over de kop gingen. Die fail-lissementen hadden echter niet altijd decrisis als directe oorzaak, wat maakte dater genoeg werk bleef liggen voor de over-blijvers. En er was zelfs ruimte voor eennieuwkomer als Vos Transport.

  De transportonderneming uit Deventer

  reed op dat moment al met ruim twee-honderd trekkende eenheden, nationaalen internationaal. Venema: Maar dusnog niet vanuit het Noorden. Waarvooral vanuit de kartonindustrie veel la-ding werd aangeboden. We hebben toenin snel tempo een zorgvuldige markton-derzoek gedaan en zagen genoeg per-spectief om een vestiging in Groningente openen. Aanvankelijk opereerden wenog vanuit Deventer, maar al na een paarweken kwam er ook een echt kantoor inGroningen. De zaken namen vanaf hetbegin namelijk direct een vlucht, zodatde keuze om fysiek dicht bij de klant tezitten snel was gemaakt.

  Vanuit Groningen worden door zo'ntwintig vrachtwagens transporten ver-zorgd die ruwweg in het gebied Gronin-gen-Apeldoorn worden aangeboden. Viade vestiging in Deventer kan er verderzeer snel en efficint worden geleverd totin het uiterste puntje van het Zuiden vanNederland. Zoals gezegd zit er bij devracht uit het Noorden veel lading bijvanuit de kartonindustrie, maar ook hettransport van big bags en rollen folie. En

  daarnaast eigenlijk alles wat zich aan-dient. Naast regulier groupage transportwordt er bijvoorbeeld ook HACCP gere-lateerd en ADR transport verzorgd. In dewintermaanden wordt er zelfs in samen-werking met de vestiging in Deventerverwarmd transport aangeboden. Voorwat betreft het karton rijden we in hoofd-zaak op Frankrijk. Verder zijn de be-stemmingen de UK, Itali en deBenelux.

  Het bijzondere voor het vervoer naar deUK is dat er begeleidend vervoer meegaat. Dat wil zeggen dat de chauffeurmee het Kanaal over gaat. Bij veel col-lega-bedrijven zie je dat de chauffeur inNederland blijft en dat een Engelsechauffeur de wagen overneemt zodra dewagen daar aankomt. Het voordeel datde oorspronkelijke chauffeur op de truckblijft is dat hij alles weet van de lading.Zeker bij deelverzendingen wordt daareen grote tijdwinst mee bereikt. Hij wasimmers bij het laden aanwezig en weetdus precies waar alles staat.

  Behalve met eigen auto's, rijdt VosTransport in het Noorden ook met char-ters. Dat zijn allemaal Noordelijke be-drijven. We zitten hier in Groningen, metalleen Noordelijke werknemers op devestiging en onze klanten zitten ook inhoofdzaak in het Noorden. Natuurlijkletten we bij het inhuren van charters inde eerste plaats op de kwaliteit, maar di-rect op de tweede plaats staat het feit ofeen charter ook een Noordelijke charteris. Uiteindelijk gaat het er om dat deketen elkaar versterkt, zeker in het Noor-den.

  Een andere bijzonderheid van VosTransport Groningen is dat ze de op-drachten zelf ontvangt. Dat klinkt wat

  vreemd, maar we bedoelen daarmee datde opdrachtgever een van onze mede-werkers ook cht aan de lijn krijgt. Endus geen Customer Service die overal welkan zitten. Wij spreken letterlijk de taalvan de klant, we wonen in hetzelfde ge-bied en weten alles van de sentimentendie daar leven. Vervoeren is namelijkmr dan alleen een lading van A naar Bsturen. Het is een gecompliceerd proceswaarin de factor 'mens' uiterst belangrijk

  is. Een factor waarin je voortdurendmoet investeren om een ondernemingsuccesvol te laten zijn.

  Vos TransportJeverweg 2, GroningenT (0598) 393 514I www.vosgroningen.com

  Tekst: Fred Ootjers

  Wiersema General Ship Supply inDelfzijl is al ruim twee decenniavoor studenten Logistiek van hetNoorderpoort College in Gronin-gen een gewilde stageplek, waar zehun eerste werkervaringen opdoenals aanloop naar een betaaldebaan. Anco Wiersema, eigenaarvan het bedrijf, ziet het als een mo-rele plicht om die jongens en meis-jes een kans te geven en is vol lofover de inzet van de stagiaires.

  We hebben gemiddeld het hele studie-jaar door twee stagiaires lopen. Natuur-lijk heb je er wel eens eentje tussen die

  wat minder goed functioneert, maar datis dan de uitzondering die de regel be-vestigt, vertelt Anco. Het merendeelvan de stagiaires zijn jongens, maar ikherinner mij een meisje dat het echt fan-tastische deed. Ze was super gemotiveerden niet te beroerd om alle voorkomendewerkzaamheden aan te pakken. De stu-denten krijgen bij ons namelijk met allefacetten van logistiek te maken. Voor-raadbeheer, vrachtbrieven opstellen,douanefaciliteiten, magazijnwerk, trans-port, planning, administratie: alles watmaar kijken komt bij het proces dat be-gint bij een kapitein die onderweg naarNederland een bestelling bij ons plaatst,

  tot het moment dat de eigenaar van hetschip de nota heeft betaald.

  Behalve studenten van de dagopleidingMbo niveaus 1 tot en met 4 aan het Noor-derpoort, lopen ook BBLers stage bij hetbevoorradingsbedrijf. Chiel Timmer,sales manager en ruim elf jaar geledenzelf ook stagiair bij Wiersema GeneralShip Supply: Voor veel studenten heeftde stage het karakter van een snuffel-stage. Ze komen voor een bepaalde dis-cipline bij ons binnen bijvoorbeeldmagazijnwerk- maar komen er al wer-kende achter dat iets anders ze veel leu-ker lijkt. Ze zijn bij ons namelijk nooitmet maar n activiteit bezig. We zijn eenrelatief kleine onderneming, waar detaakverdeling niet zo strikt gescheiden isals bij de grote collega-bedrijven. Flexi-biliteit is een absolute vereiste, maar datmaakt het werk afwisselend en aantrek-kelijk. Dat is ook wat wij van vrijwel allestagiaires horen: dat ze bij ons een leuketijd hebben gehad en dat ze graag warengebleven!

  Wiersema General Ship SupplyTrambaan 2-4, Farmsum (Delfzijl)(0596) 61 22 88www.wiersemasupply.nl

  Tekst: Fred Ootjers

  WIERSEMA GENERAL SHIP SUPPLY

  We geven die jongens en meisjesgraag een kans

  Joey Pentinga, BBL Noorderpoortcollege (links) en Kevin Hakze, oud-stagiair Noorderpoortcollege, nu werknemer bij Wiersema General Ship Supply. Foto: Chiel Timmer.

  Hoe onderscheid je je als logistiekdienstverlener? Bij Brant Vissertransport & warehousing in Heeren-veen doen ze dat op aspecten als hetvervoeren van complete en deelver-zendingen naar de landen van de Be-nelux, Duitsland en Frankrijk, eenspecialisatie in food (droge levens-middelen), de mogelijkheid vangrote volumetransporten (tot 115kuub, gelijk aan 38 europallets) enwarehousing met een hoogbouwma-gazijn voorzien van stellingen. Hetmagazijn heeft een capaciteit vanruim 14.000 palletpl