Transmuraal zorgpad helpt neurologische en locomotorische revalidanten zelfredzaamheid behouden

of 2 /2
Monique Claes (Wit-Gele Kruis), Luc Claes (zorgmanager Jessa), Brigitte Willems (liai- sonverpleegkundige Jessa) en Jacqueline Top (sociale dienst Jessa) lichten het transmuraal zorgpad toe. Waarom een transmuraal zorgpad? Luc Claes: “De revalidant komt vanuit een acuut ziekenhuis en revalideert hier tot hij naar huis mag. De overstap van revalidatie- centrum naar de thuissituatie is een zeer grote stap. Om die overgang vlot te laten verlopen en de revalidant optimaal te onder- steunen zowel tijdens als na zijn revalidatie hebben we het transmuraal zorgpad uitge- werkt. Hierin zijn alle taken, interventies, ver- antwoordelijkheden en documenten op een tijdlijn uitgezet en dit zowel voor de thuis- zorgpartners als voor de zorgverstrekkers in ons revalidatiecentrum.” Monique Claes: “Voor ons als organisatie voor thuisverpleging is het transmuraal zorgpad zo belangrijk omdat NAH-patiënten heel speci- fieke noden hebben. We zien het zorgpad als een methodiek om de zorgactiviteiten aan deze specifieke patiëntenpopulatie interdisci- plinair af te stemmen. Zo kunnen we de kwa- liteit van zorg en Quality of life verbeteren.” Autonomie Welke noden zijn dat dan zoal? Liaisonverpleegkundige Brigitte Willems: “Onze revalidanten leggen tijdens hun verblijf in ons centrum een lange en moeilijke weg af om bepaalde vaardigheden terug te ontwik- kelen. We merkten echter dat thuisverpleeg- kundigen vaak onbewust een aantal hande- lingen overnemen die de revalidant hier heeft aangeleerd. Terwijl het net zo belangrijk is dat de revalidant die zelfredzaamheid en autono- mie in zijn thuismilieu kan behouden. Met het zorgpad willen we die zelfredzaamheid bewa- ken door het concept dat we toepassen over te brengen op de thuiszorgverstrekkers.” Monique Claes: “Vernieuwend voor onze thuisverpleegkundigen is vooral de visie rond herstelgericht werken waarbij de rehabilita- tiegedachte een centrale plaats inneemt in de zorgverlening.” Luc Claes: “De zorg voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel vraagt van de zorgverstrekkers ook een aantal ‘omgangs- vaardigheden’: hoe moet ik omgaan met een NAH-patiënt, welke gevolgen heeft het letsel op emotioneel en cognitief vlak enz. Ook in de opleiding zie je dat de aandacht voor die ge- richte aanpak toeneemt. Zo start er wellicht in 2014 een postgraduaat voor verpleegkun- digen en paramedici, specifiek gericht op de zorg voor NAH-patiënten.” Wat is er in het zorgpad opgenomen? Brigitte Willems: “Het zorgpad beschrijft ie- dere actie, taak en overlegmoment tussen revalidatiecentrum en thuisverpleging al voor de opname, tijdens de opname, voor en na proefweekends, voor het ziekenhuisontslag en tot één jaar na het ontslag. Belangrijke tools hierbij zijn de SAMPC-score en de Bart- hellscore (zie kadertje pagina 17).” Wat gebeurt er bijvoorbeeld als iemand in proefweekend gaat? Jacqueline Top: “Het proefontslag moet revali- danten stilaan voorbereiden op hun definitie- ve terugkeer naar de thuissituatie. De maat- schappelijk werkers van de sociale dienst of onze liaisonverpleegkundige nemen vóór het proefweekend contact op met de thuisverple- ging waarvoor de revalidant en/of de familie zelf kiest. Dat kan een zelfstandige thuisver- pleegkundige zijn of het Wit-Gele Kruis. Alle informatie vanuit de verschillende disciplines in ons revalidatiecentrum wordt dan gebun- deld en overlegd met de thuisverpleegkundi- gen. Zo kunnen zij de zorg tijdens het proef- weekend zo goed mogelijk verder zetten. Op hun beurt verzamelen zij informatie over wat er tijdens het weekend goed en minder goed ging en waarom. Met die informatie kan ons multidisciplinair team dan weer verder wer- ken. Toekomstgericht kan dit transmuraal zorgpad uitgebreid worden naar zelfstandige thuisverpleegkundigen of professionelen uit de eerstelijnsgezondheidszorg.” Jullie spraken ook over opvolging na het ontslag. Wat houdt dat in? Brigitte Willems: “Vanaf het ogenblik dat de revalidant naar huis kan, komt hij in een op- volgtraject van een jaar. Onze revalidatieart- sen zien de revalidant 1, 3, 6 en 12 maanden na het ontslag voor een nacontrole. Daar REVALIDATIE Transmuraal zorgpad helpt neurologische en locomotorische revalidanten zelfredzaamheid behouden JESSALINEA 16 Ruim een jaar geleden werkten revalidatiecampus St.-Ursula van het Jessa Ziekenhuis en het Wit-Gele Kruis Limburg samen een transmu- raal zorgpad voor neurologische en locomotorische revalidatiepatiën- ten uit. Dit zorgpad staat ook open voor andere zorgverleners in de thuiszorg en werd onlangs tijdens een vormingsnamiddag van SEN Limburg voorgesteld aan een breed publiek van professionelen uit de eerstelijnsgezondheidszorg. Jessalinea_nr12_versie_5.indd 16 19/11/13 10:47

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Transmuraal zorgpad helpt neurologische en locomotorische revalidanten zelfredzaamheid behouden

 • Monique Claes (Wit-Gele Kruis), Luc Claes

  (zorgmanager Jessa), Brigitte Willems (liai-

  sonverpleegkundige Jessa) en Jacqueline Top

  (sociale dienst Jessa) lichten het transmuraal

  zorgpad toe.

  Waarom een transmuraal zorgpad?

  Luc Claes: De revalidant komt vanuit een

  acuut ziekenhuis en revalideert hier tot hij

  naar huis mag. De overstap van revalidatie-

  centrum naar de thuissituatie is een zeer

  grote stap. Om die overgang vlot te laten

  verlopen en de revalidant optimaal te onder-

  steunen zowel tijdens als na zijn revalidatie

  hebben we het transmuraal zorgpad uitge-

  werkt. Hierin zijn alle taken, interventies, ver-

  antwoordelijkheden en documenten op een

  tijdlijn uitgezet en dit zowel voor de thuis-

  zorgpartners als voor de zorgverstrekkers in

  ons revalidatiecentrum.

  Monique Claes: Voor ons als organisatie voor

  thuisverpleging is het transmuraal zorgpad zo

  belangrijk omdat NAH-patinten heel speci-

  fieke noden hebben. We zien het zorgpad als

  een methodiek om de zorgactiviteiten aan

  deze specifieke patintenpopulatie interdisci-

  plinair af te stemmen. Zo kunnen we de kwa-

  liteit van zorg en Quality of life verbeteren.

  autonomie Welke noden zijn dat dan zoal?

  Liaisonverpleegkundige Brigitte Willems:

  Onze revalidanten leggen tijdens hun verblijf

  in ons centrum een lange en moeilijke weg af

  om bepaalde vaardigheden terug te ontwik-

  kelen. We merkten echter dat thuisverpleeg-

  kundigen vaak onbewust een aantal hande-

  lingen overnemen die de revalidant hier heeft

  aangeleerd. Terwijl het net zo belangrijk is dat

  de revalidant die zelfredzaamheid en autono-

  mie in zijn thuismilieu kan behouden. Met het

  zorgpad willen we die zelfredzaamheid bewa-

  ken door het concept dat we toepassen over

  te brengen op de thuiszorgverstrekkers.

  Monique Claes: Vernieuwend voor onze

  thuisverpleegkundigen is vooral de visie rond

  herstelgericht werken waarbij de rehabilita-

  tiegedachte een centrale plaats inneemt in

  de zorgverlening.

  Luc Claes: De zorg voor mensen met een

  niet-aangeboren hersenletsel vraagt van de

  zorgverstrekkers ook een aantal omgangs-

  vaardigheden: hoe moet ik omgaan met een

  NAH-patint, welke gevolgen heeft het letsel

  op emotioneel en cognitief vlak enz. Ook in de

  opleiding zie je dat de aandacht voor die ge-

  richte aanpak toeneemt. Zo start er wellicht

  in 2014 een postgraduaat voor verpleegkun-

  digen en paramedici, specifiek gericht op de

  zorg voor NAH-patinten.

  Wat is er in het zorgpad opgenomen?

  Brigitte Willems: Het zorgpad beschrijft ie-

  dere actie, taak en overlegmoment tussen

  revalidatiecentrum en thuisverpleging al voor

  de opname, tijdens de opname, voor en na

  proefweekends, voor het ziekenhuisontslag

  en tot n jaar na het ontslag. Belangrijke

  tools hierbij zijn de SAMPC-score en de Bart-

  hellscore(ziekadertjepagina17).

  Wat gebeurt er bijvoorbeeld als iemand in

  proefweekend gaat?

  Jacqueline Top: Het proefontslag moet revali-

  danten stilaan voorbereiden op hun definitie-

  ve terugkeer naar de thuissituatie. De maat-

  schappelijk werkers van de sociale dienst of

  onze liaisonverpleegkundige nemen vr het

  proefweekend contact op met de thuisverple-

  ging waarvoor de revalidant en/of de familie

  zelf kiest. Dat kan een zelfstandige thuisver-

  pleegkundige zijn of het Wit-Gele Kruis. Alle

  informatie vanuit de verschillende disciplines

  in ons revalidatiecentrum wordt dan gebun-

  deld en overlegd met de thuisverpleegkundi-

  gen. Zo kunnen zij de zorg tijdens het proef-

  weekend zo goed mogelijk verder zetten. Op

  hun beurt verzamelen zij informatie over wat

  er tijdens het weekend goed en minder goed

  ging en waarom. Met die informatie kan ons

  multidisciplinair team dan weer verder wer-

  ken. Toekomstgericht kan dit transmuraal

  zorgpad uitgebreid worden naar zelfstandige

  thuisverpleegkundigen of professionelen uit

  de eerstelijnsgezondheidszorg.

  Jullie spraken ook over opvolging na het

  ontslag. Wat houdt dat in?

  Brigitte Willems: Vanaf het ogenblik dat de

  revalidant naar huis kan, komt hij in een op-

  volgtraject van een jaar. Onze revalidatieart-

  sen zien de revalidant 1, 3, 6 en 12 maanden

  na het ontslag voor een nacontrole. Daar

  REVALIDATIE

  Transmuraal zorgpad helpt neurologische en locomotorische revalidanten zelfredzaamheid behouden

  JESSALINEA16

  Ruim een jaar geleden werkten revalidatiecampus St.-Ursula van het

  Jessa Ziekenhuis en het Wit-gele Kruis Limburg samen een transmu-

  raal zorgpad voor neurologische en locomotorische revalidatiepatin-

  ten uit. Dit zorgpad staat ook open voor andere zorgverleners in de

  thuiszorg en werd onlangs tijdens een vormingsnamiddag van SEN

  Limburg voorgesteld aan een breed publiek van professionelen uit de

  eerstelijnsgezondheidszorg.

  Jessalinea_nr12_versie_5.indd 16 19/11/13 10:47

 • wordt bekeken hoever de revalidant op dat

  ogenblik staat, hoe het lukt in de thuissi-

  tuatie, of het niet te zwaar wordt voor de man-

  telzorger enz. In het zorgpad is voorzien dat

  de thuisverpleegkundigen ons kort vr de

  nacontrole informeren over wat vlot verloopt

  en wat minder. Zo kan de revalidatiearts hier

  tijdens de consultatie gericht op inpikken.

  Hoe groot is de aanpassing voor de thuis-

  verpleegkundigen?

  Monique Claes: We hebben als Wit-Gele Kruis

  al zon 20 jaar een ziekenhuisproject om de

  overgang van ziekenhuis naar thuiszorg en

  omgekeerd zo goed mogelijk te laten verlopen.

  Maar voor de revalidantenpopulatie merkten

  we dat er toch wel heel andere noden waren.

  We hebben daarom eerst genvesteerd in een

  opleiding voor referentieverpleegkundigen mo-

  biliteit en zelfredzaamheid. De referentiever-

  pleegkundigen hebben hiervoor een Bobath-

  opleiding voor verpleegkundigen gevolgd op

  campus St.-Ursula en zijn nu mee met het con-

  cept dat hier wordt toegepast. Vanuit die ken-

  nis en met behulp van het transmurale zorgpad

  kunnen ze het team van vaste wijkverpleeg-

  kundigen ondersteunen in de specifieke zorg

  voor NAH-patinten. En die investering loont.

  Al merken we dat er op de werkvloer soms

  toch nog wat bijsturing nodig is.

  Luc Claes: Omdat de stap naar de thuissi-

  tuatie zo groot is en we de overgang maxi-

  maal willen ondersteunen, hebben we een

  begeleidingstraject voor mantelzorgers. Maar

  ook zelfstandige thuisverpleegkundigen kun-

  nen hier komen meelopen om te zien welke

  technieken we toepassen.

  Kunnen we met het transmuraal zorgpad

  van een win-winsituatie spreken?

  Monique Claes: Absoluut, in de eerste plaats

  voor de patint. Zon transmuraal zorgpad op-

  stellen is niet zo gemakkelijk maar wel haal-

  baar als de juiste partners samen aan tafel

  gaan zitten. Het gaat hier om tweerichtings-

  verkeer: informatieoverdracht vanuit het reva-

  lidatiecentrum maar ook omgekeerd. Zo infor-

  meren we het revalidatiecentrum bijvoorbeeld

  over de medische achtergrond en de verpleeg-

  kundige gegevens uit de thuissituatie, maar

  reiken ook informatie aan over de eigenheid

  van de patint. Daarnaast komen we tijdens

  het verblijf van de patint ook wekelijks op

  campus St.-Ursula. De informatie die we dan

  meekrijgen, koppelen we terug naar het wijk-

  team zodat we proactief kunnen werken. Ook

  de huisarts wordt in het geheel betrokken. De

  revalidatiepatint krijgt op die manier de best

  mogelijke zorg en ondersteuning.

  Transmuraal zorgpad helpt neurologische en locomotorische revalidanten zelfredzaamheid behouden

  JESSALINEA 17

  Bij opname van een revalidant maakt de revalidatiearts een verslag op volgens

  het SAMPC-model. Dit geeft informatie over de revalidant op 5 niveaus: Soma-

  tisch, ADL (activiteiten van het dagelijks leven), Maatschappelijk, Psychisch en Communicatief. Bij ontslag maakt de revalidatiearts een nieuw verslag op vol-

  gens ditzelfde model. Dit verslag gaat naar de huisarts en de thuisverpleging.

  Indien nodig neemt de revalidatiearts contact op met de huisarts.

  De Barthellscore is een meetinstrument om te bepalen in hoeverre de revali-

  dant de algemene dagelijkse levensverrichting zelfstandig kan uitvoeren. De

  score wordt bij opname gemeten en daarna wekelijks gevalueerd.

  sampC-modeL En bartHeLLsCore

  mEER INfO

  Brigitte Willems: 013 55 17 11, [email protected])

  Jacqueline Top: 013 55 06 10, [email protected])

  monique Claes: 089 36 00 74, [email protected]

  (Zelfstandige) thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere

  gezondheidswerkers die het transmuraal zorgpad voor neurologische

  en locomotorische patinten willen gebruiken, kunnen dit. Het zorgpad

  is ontwikkeld vanuit de noden van de patint en is dus voor iedereen

  toepasbaar. Tijdens de vormingsdag van SEN (Steunpunt Expertise Net-

  werken) werd het zorgpad voorgesteld aan een breed publiek van artsen,

  therapeuten, thuiszorgdiensten en maatschappelijk werkers uit zieken-

  huizen en voorzieningen voor gehandicapten.

  Zorgpad besCHikbaar voor AllE EErStEliJnSGEZonDhEiDSwErkErS

  Jacqueline Top (sociale dienst), Luc Claes (zorgmanager), Brigitte Willems (liaisonverpleegkundige) en Monique Claes ( zorgcoach Wit-Gele Kruis Limburg)

  Jessalinea_nr12_versie_5.indd 17 19/11/13 10:47