Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) ... 2009-2012, het Topsportactieplan Vlaanderen II...

download Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) ... 2009-2012, het Topsportactieplan Vlaanderen II 2009-2012

of 117

 • date post

  29-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012) ... 2009-2012, het Topsportactieplan Vlaanderen II...

 • Topsportactieplan Vlaanderen II

  (2009-2012)

  Brussel, 30 september 2009

 • Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012)

  Inhoudsopgave

  30 september 2009 2

  INHOUDSOPGAVE

  Inleiding, Algemeen kader en fasering 3  Topsportactieplan Vlaanderen I 3  Strategische nota 2009-2012 3  Werkgroepen Topsportactieplan Vlaanderen II 4

  Hoofdstuk 1. Randvoorwaarden voor een performant Vlaams topsportbeleid 5  Financiële ondersteuning van de topsport door de Vlaamse overheid 5  Organisatie en structuur van het Vlaams topsportbeleid 5

  Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 6

  Noodzaak van een overlegmodel en samenwerking tussen alle topsportactoren gezien de

  internationale organisatie van topsport 6

  Topsportbeleid binnen de Vlaamse topsportfederaties 7  Strategische keuze van te ondersteunen topsporttakken 8

  Topsporttakkenlijst in functie van Subsidies topsport 8

  Soorten decretale topsportsubsidies (Bloso begroting 2009) 9

  Vlaamse werkingsmiddelen voor Topsport 10

  Het gemeenschappelijke Project Be Gold 10

  Selectiecriteria voor international competities 11

  Hoofdstuk 2. Professionalisering van de topsportfederaties 12  Actiepunt 1. Pool van Toptrainers 12  Actiepunt 2. Pool van Jeugdtrainers Topsport 14  Actiepunt 3. Verhogen van de expertise/competentie van het trainingstechnisch,

  administratief en bestuurlijk kader van de topsportfederaties 15

  Systematische opleiding en uitdieping van de expertise van de trainers. 15

  Competentieverhoging van de coördinatoren Topsport en de sporttechnische coördinatoren 19

  Hoofdstuk 3. De topsportloopbaan 22  Actiepunt 4. Talentdetectie 23  Actiepunt 5. Topsport en leerplichtonderwijs: Talentontwikkeling in en/of buiten de

  topsportschool 25  Actiepunt 6. Topsport en hoger onderwijs : Bloso-topsportstudentenproject Hoger Onderwijs 32  Actiepunt 7. Tewerkstellingsprojecten Topsport 33

  Het Bloso-tewerkstellingsproject Topsport 33

  Tewerkstellingsprojecten van het departement CJSM 36  Actiepunt 8. Carrièrebegeleiding 39

  Hoofdstuk 4. Trainingsinfrastructuur Topsport 41  Actiepunt 9. Uitbouw van de Vlaamse trainingsinfrastructuur voor Topsport 41

  Hoofdstuk 5. Topsport en wetenschap 45  Actiepunt 10. Wetenschappelijke begeleiding en wetenschappelijk onderzoek inzake topsport 45

  Hoofdstuk 6. Organisatie van topsportevenementen 52  Actiepunt 11. Organisatie van topsportevenementen 52

  Hoofdstuk 7. Specifieke doelgroepen 56  Actiepunt 12. Olympische ploegsporten 56  Actiepunt 13. Paralympische sporten 62

  Hoofdstuk 8. Begroting Topsportactieplan Vlaanderen II (2009, 2010, 2011, 2012) 69

  Bijlagen 75  Bijlage 1: Topsportactieplan Vlaanderen I 75  Bijlage 2: Strategische nota Topsport 2009-2012 105  Bijlage 3: Samenstelling en vergaderingen Stuurgroep Topsport en werkgroepen

  Topsportactieplan Vlaanderen II 113

 • Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012)

  Inleiding, algemeen kader en fasering

  30 september 2009 3

  INLEIDING, ALGEMEEN KADER EN FASERING

  TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN I

  Op 6 april 2004 werd in opdracht van minister Keulen, het eerste Topsportactieplan

  Vlaanderen ooit opgesteld door de Stuurgroep Topsport. Het Topsportactieplan Vlaanderen I

  was gericht op de eerste fase (korte termijn) 2004 en de Olympiade 2005– 2008 (Beijing) en

  werd integraal opgenomen in de beleidsnota Sport 2004-2009 van minister Anciaux. In deze

  periode werd het Topsportactieplan Vlaanderen I nagenoeg volledig uitgevoerd, met ondermeer

  de nieuwe initiatieven Pool van Toptrainers, Pool van Jeugdtrainers Topsport en vernieuwde

  aandacht voor de Olympische ploegsporten en topsport voor gehandicapten. Bovendien werden

  bestaande initiatieven op vlak van de topsportscholen, loopbaanondersteunende projecten

  inzake tewerkstelling en de combinatie topsport en hoger onderwijs, alsook de begeleiding en

  ondersteuning van de Vlaamse topsportfederaties verder uitgebouwd. In september 2006 en

  januari 2008 werd de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen door de Stuurgroep

  Topsport geëvalueerd met het oog op een nieuw Topsportactieplan voor de Olympiade 2009-

  2012 (OS Londen).

  STRATEGISCHE NOTA 2009-2012

  De Stuurgroep Topsport (met nieuwe samenstelling volgens ministerieel besluit Anciaux van

  19 februari 2009) heeft in de periode februari tot april 2009 in opdracht van minister Anciaux

  een strategische nota opgesteld voor het Vlaams topsportbeleid 2009-2012, waarin een

  consensus werd bereikt over de missie, visie, strategische doelstellingen, de prestatiebepalende

  factoren en randvoorwaarden (integraal opgenomen in bijlage 2). De missie van het Vlaams

  topsportbeleid is om resultaten te behalen op internationale kampioenschappen in de erkende

  Vlaamse topsporttakken en/of ondersteunde sportdisciplines, en om een concurrentieel

  topsportklimaat in Vlaanderen te realiseren. De visie van het Vlaams topsportbeleid is om haar

  missie te realiseren door middel van het maximaal uitbouwen van de prestatiebepalende

  factoren waarop het beleid invloed kan uitoefenen. De strategische doelstellingen zijn (1) het

  maximaliseren van de topsportresultaten op Olympische Spelen, Paralympische Spelen,

  Wereldspelen, Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen en (2) een

  verbetering van het topsportklimaat via de prestatiebepalende factoren professionalisering van

  de topsportfederaties, de topsportloopbaan, trainingsfaciliteiten en infrastructuur,

  sportwetenschappelijk onderzoek en begeleiding en de organisatie van nationale en

  internationale competities. Er worden 17 strategische subdoelstellingen geformuleerd

  gekoppeld aan de verschillende prestatiebepalende factoren. Deze worden per hoofdstuk en/of

  per actiepunt in het topsportactieplan vermeld. Als randvoorwaarden vermeldt de strategische

  nota de financiële ondersteuning van de topsport door de Vlaamse overheid, de organisatie en

  structuur van het topsportbeleid en de strategische keuze van te ondersteunen sporttakken.

 • Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012)

  Inleiding, algemeen kader en fasering

  30 september 2009 4

  WERKGROEPEN TOPSPORTACTIEPLAN VLAANDEREN II

  De Stuurgroep Topsport heeft op 14 mei 2009 de opdracht gegeven aan de Taskforce Topsport

  om tegen 27 augustus 2009, op basis van de strategische nota voor het Vlaams topsportbeleid

  2009-2012, het Topsportactieplan Vlaanderen II 2009-2012 op te stellen en voor te leggen

  aan de Stuurgroep Topsport (met nieuwe samenstelling volgens ministerieel besluit Anciaux

  van 22 juni 2009). In de periode juni tot augustus 2009 werd het Topsportactieplan Vlaanderen

  II door Bloso voorbereid in ruim overleg binnen volgende specifieke werkgroepen : “trainers”,

  “vorming kader en coaches”, topsportloopbaan”, “topsport en wetenschap”, “Olympische

  ploegsporten”, “topsport voor gehandicapten”, “infrastructuur topsport” en “organisatie van

  topsportevenementen”. (De samenstelling en werkzaamheden van deze werkgroepen zijn

  weergegeven in bijlage 3). Het Bloso nam het voorzitterschap en het secretariaat van elk van de

  werkgroepen waar, alsook de redactie van de deelteksten per werkgroep/actiepunt. Het

  inhoudelijk werk binnen de verschillende werkgroepen werd op 13 augustus 2009 afgerond en

  de eindredactie gebeurde vervolgens door de Taskforce Topsport.

  In elk hoofdstuk en/of actiepunt wordt de huidige stand van zaken weergegeven (evenals het

  bijhorende budget in de voorbije Olympiade en in 2009) en de te ondernemen actie door het

  Vlaams topsportbeleid. Aansluitend wordt telkens de situatie in drie succesrijke Westerse

  topsportnaties (Australië, Nederland en Groot-Brittannië) als internationaal referentiekader

  (benchmark) kort weergegeven, op basis van werkbezoeken aan deze landen en hun

  topsportinstanties in de voorbije Olympiade (2005-2008) en recente publicaties (ondermeer het

  rapport “Topsport in Nederland aan de algemene rekenkamer” van 23/9/2008, het “National

  high performance plan for olympic and paralympic sports in Australia” van het Australian

  Olympic Committee en het Australian Paralympic Committee van 28/2/2009 en het rapport

  “preparing for sporting success at the Londen 2012 Olympic and Paralympic Games and

  beyond” van het National Audit Office (Groot-Brittannië) van 20/3/2008).

  Tot slot wordt per hoofdstuk en/of actiepunt de budgettaire weerslag berekend voor de

  resterende jaren 2010, 2011 en 2012 van de lopende Olympiade (OS Londen). Een

  samenvatting van de budgettaire weerslag op de begrotingen 2009 t/m 2012 wordt nog eens

  afzonderlijk weergegeven in het hoofdstuk 8.

 • Topsportactieplan Vlaanderen II (2009-2012)

  Hoofdstuk 1. Randvoorwaarden voor een performant topsportbeleid

  30 september 2009 5

  HOOFDSTUK 1. RANDVOORWAARDEN VOOR EEN PERFORMANT

  VLAAMS TOPSPORTBELEID

  De strategische nota voor het Vlaams topsportbeleid 2009-2012 (zie hoger) vermeldt als

  randvoorwaarden de financiële ondersteuning van de