Structuur opleiding Hogeschool Domstad

13
Onderwijsvernieuwing Hogeschool Domstad

description

Presentatie over de structuur van Hogeschool Domstad

Transcript of Structuur opleiding Hogeschool Domstad

Page 1: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

Onde rwijs ve rnie uwingHog e s chool Doms ta d

Page 2: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

1. Structuur van de ople iding2. Kader van de ople iding3. Bege le iding s tudenten4. Van Major naar Minor5. Elec tronis che Leer Omgeving6. Ople idings s chool

Page 3: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

1. STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING

Page 4: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

P e rs o o nlijke o ntw ikke ling

The m a 1 The m a 2 The m a 3 The m a 4

The m a 5 The m a 6 The m a 7 The m a 8

Be ro e ps m ino r 1 P ro fie lm ino r

P ro fie lm ino r

F a s e 1

F a s e 2

F a s e 3

F a s e 4 Beroepsminor 2

Page 5: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

2. Kader van de opleiding

Beroeps beeldCompetenties

Page 6: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

Beroeps beeld de beroeps rollen:

• Medeopvoeder• Kennis (over)drager• Cultuur(over)drager• Wereldburger• Onderzoeker• Ins pirator

Page 7: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

CompetentiegerichtKennis , vaardigheden en attitudes met

betrekking tot

4.Het interpers oonlijke (omgaan met e lkaar)5.De pedagogiek6.De didactiek (vers chillende vakgebieden)7.Het organis atoris che8.Het s amenwerken in een team9.Het s amenwerken met de omgeving10. Reflec tie

Page 8: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

3. Begeleiding s tudenten

• Praktijk = ins piratiebron voor leervragen• Mentor leeromgeving

begele idings s tijlcompetentie ontwikke lingverwachtingen

• s lb-er• Beoorde ling- feedback

Page 9: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

4. Major naar MinorMajor

• Karakter - aanbodgericht• Opbouw - 4 thema’s per fas e• Toets ing

Page 10: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

4. Major naar MinorMinor

• Karakter - vraaggericht• Opbouw - beroeps minor

- profie lminor• Toets ing

• Onde rwijs innova tie e n s choolontwikke ling• B e we g ing s onde rwijs• Uitg a a n va n ve rs ch ille n• Cultuur- e n Kuns te duca tie• Doors troomminor VO/B E• B uite nla nd/Inte rna tiona a l

Page 11: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

5. Electronis che Leer Omgeving

• Leerkrachtgedee lte programmatoets ing

• Leergebieddos s ier• As s es s mentdos s ier

Page 12: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

6. Ople idings s chool

• Stages chool• Ople idings s chool• Lerende bas is s chool• Academis che bas is s chool

Page 13: Structuur opleiding Hogeschool Domstad

E inde