Sint Anna te Drieën

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sint Anna te Drieën

 • Leids Kerkblad | 1

  Sint Anna is de moeder van Maria die sinds de zevende eeuw hier vereerd wordt. Haar feestdag is 26 juli (in het oosten 25 juli) en ze is vooral de patroonheilige van onvruchtbare en zwangere vrouwen, maar ook van mijn-werkers, meubelmakers, houtdraaiers, kleermakers, borduursters en schippers.In veel steden is een Sint Annakapel te vinden waar vrouwen kwamen bidden die zwanger wilden worden. In Leiden vindt u hem in de Sint Annahof, aan de Middelstegracht. Haar geschiedenis staat in het evangelie van Jacobus, dat niet in de bijbel is terecht gekomen.

  Anna kon aanvankelijk geen kinderen krijgen en dat was een schande. Een kinderloos huwelijk was een legitieme reden voor een echtscheiding. Als op een dag het offer van haar man Joachim in de tempel wordt geweigerd omdat hij nog niet voor nageslacht heeft gezorgd, voelt hij zich beschaamd en verlaat zijn huis om zich terug te trekken in de woestijn. Zijn vrouw Anna heft een klaagzang aan. Ze treurt als een onbe-storven weduwe over haar kinderloos-heid.

  Anna zou in onze tijd wellicht ivf probe-ren, maar in die tijd wendden wanho-pige vrouwen zich tot God om te bidden en te smeken om een kind, want een zwangerschap werd ervaren als een

  geschenk van God. Als Anna toch zwan-ger blijkt te zijn, keert Joachim terug naar huis. Ze krijgen een dochter die ze Maria noemen en ze beloven haar aan God te wijden. In de tijd dat het Jacobusevangelie geschreven werd (eind tweede eeuw) waren er grote spanningen tussen joden en christenen. In joodse kringen ging het verhaal dat Maria het gedaan had met een Romeinse soldaat, die dan de vader van Jezus zou zijn. Het Jacobusevangelie vertelt een ander verhaal: Maria is een vrouw die vanaf de conceptie zuiver is, ze is zonder erfzonde, onbevlekt ontvan-gen (hoe dat kan met twee gewone zondige ouders, blijft natuurlijk een wonder!).

  Maria wordt beschermd opgevoed, in een aparte ruimte met zuivere dochters die voor haar zorgen, zodat er niets profaans of onreins tot haar komt. Op Marias eerste verjaardag organiseert vader Joachim een groot feestmaal, waarop hij iedereen uitnodigt. De hoge-priesters zegenen haar en heel het volk zegt: Zo zij het, amen. Anna zingt een loflied om iedereen te

  UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEIDENEN DE EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE TE LEIDEN E.O.

  26e JAARGANGNUMMER 6JULI / AUGUSTUS 2016

  Gelijk voor GodDe kerk heeft altijd een ambivalente verhouding tot de samenleving gehad. In de oudheid bijvoorbeeld werd slavernij veelal geaccepteerd als een (weliswaar onge-lukkig) onderdeel van deze wereld. En bisschop echter, Gregorius van Nyssa, trok een scherpe conclusie uit het gegeven dat de mens naar Gods beeld is geschapen. Vrij geciteerd: Hoeveel geld heb je betaald voor iemand die naar het beeld van God is geschapen? Wie kan hem verkopen, wie is zijn koper? Zelfs God niet, want God maakt niet tot slaaf wat hij zelf heeft vrijgekocht. Wie durft dan zijn macht boven die van God te stellen? Over de praktische gevolgen van gelijk-heid voor God en de rechten van de mens zijn we nog lang niet uitgedacht.

  Cor Hoogerwerf

  Sint Anna te Driendoor Japke van Malde

 • 2 | Leids Kerkblad

  vertellen dat ook zij moeder is gewor-den. Eindelijk hoort ze erbij, alle roddels blijken niet waar te zijn.

  Als Maria drie jaar is wordt ze naar de tempel gebracht, waar ze gevoed wordt door engelen. Als ze twaalf jaar is, wordt ze uitgehuwelijkt aan een weduwnaar, Jozef, die zich over haar ontfermt, maar geen seks met haar heeft. Als hij lange

  tijd van huis is, wordt Maria van Gods-wege zwanger. Jozef schrikt er van en voelt zich schuldig omdat hij haar had moeten beschermen. Maar ze gaan naar de hogepriester, die met een proef bewijst dat de zwangerschap inderdaad een wonder is. Jezus wordt geboren in een grot, als ze onderweg zijn naar Beth-lehem en de vroedvrouw constateert dat Maria nog steeds maagd is.

  Dit is net een andere versie van het kerstverhaal dan die wij kennen. De schrijver van dit onbekende evangelie noemt zich Jacobus, een zoon uit het eerste huwelijk van de weduwnaar Jozef: een stiefzoon van Maria, een ooggetuige! Dit verhaal had grote invloed op de volksdevotie rondom Maria en haar moeder Anna. Pas eeuwen later wordt het verhaal van Anna verder verteld: ze wordt twee keer weduwe, trouwt beide keren opnieuw en krijgt uit ieder huwe-lijk een dochter. Het is echt een vrou-wenverhaal en zo is Anna de moeder aller moeders geworden, als moeder van

  de moeder van Jezus is ze heilig verklaard en patroonheilige voor zowel onvruchtbare als voor zwangere vrouwen. In het oosten werd ze al sinds de zesde eeuw vereerd. Later maakte men afbeeldingen die we Anna te Drien noemen: Anna met Maria en Jezus. Vaak heeft Anna een vrucht (symbool van de vruchtbaar-heid) of een boek (belezenheid) in haar hand. Anna zal zelf nooit een boek hebben gezien, de boekdrukkunst moest nog uitgevonden worden, maar Jezus kijkt er genteresseerd naar! Een geleerde in de dop, dat zie je zo.

  Japke van Malde is remonstrants predikant in Nieuwkoop en Amsterdam en lid van de Leidse Studenten Ekklesia

  Bestuurder in beeldIk ben Ester Korbee-van Hille. Sinds 2013 ben ik secretaris van de Algemene Kerkelijke Merenwijk-raad van de Oecumenische Geloofsgemeenschap de Regenboog. Deze gemeenschap bestaat uit katholieken, en protestanten. De AKM is een kerk-bestuur waarin evenveel protestanten als katholie-ken zitting hebben. De raad is verantwoordelijk voor het bestuur en beleid van onze geloofsge-meenschap. Ook ben ik namens de Oecumenische Geloofsgemeenschap lid van de Algemene Kerken-raad.Dit jaar heeft in het teken gestaan van de uitbouw van ons beleid waarin we onze betrokkenheid naar buiten hebben uitgebreid. Dit komt tot uitdrukking in ons Huiswerkproject voor kinderen in de Slaaghwijk, een wijk in de Merenwijk, en in onze betrokkenheid bij vluchtelingen. Ook hebben wij ons bezonnen op onze identiteit. In het najaar komen wij met een vernieuwde visie.

  Ester Korbee

  Vervolg van pagina 1

  Colofon

  2 | Leids Kerkblad

  ColofonLeids Kerkbladis een uitgave van de Protestantse gemeente te Leiden en de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Leiden e.o.

  Dit blad verschijnt 8 x per jaar; tussentijds wordt(wijk-)informatie verspreid.

  De PgL en de Diaconie PgL zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Uitgebreide informatie op de website: www.protestantsegemeenteleiden.nl/anbi.

  RedactieraadDe redactieraad wordt gevormd door de scribas of andere vertegenwoordigers van de wijken en kerkelijke organen en is verantwoordelijk voor deze uitgave.

  RedactieH.J. Heins-Wunderle, algemeenA. Hoefl aak, algemeenE. van der Plicht, algemeenmw. J.I. Schoonwater, waarnemend hoofdredacteurmw. E.E. Veenstra-Monteban, algemeenD. Verboom, hoofdredacteurmw. S.G. Visscher, eindredactie en website

  e-mailadres van de redactie:info@leidskerkblad.nl

  FotografenVoor gebruik van de in dit blad gepubliceerde fotos door derden is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de redactie.N. Bavelaar H.W. Bertram (hwb) P.B. t Hoen H. Boter mw. H. van den Broek J. van Duuren E. Elstak J.H. Labots (jhl) R. Pijpers F. Voets mw. M. van Vliet

  AdvertentieredactieInformatie bij Kerkelijk Bureau Leideninfo@kerkelijkbureauleiden.nl

  Administratie, abonnementen en klachten over bezorging enz:Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden,telefoon: 071-5764145info@kerkelijkbureauleiden.nl

  Het volgende nummerverschijnt op 2 septemberDe kopij moet uiterlijk op vrijdag 19 augustus om 09.00 uur zijn ingeleverd: wijkberichten bij de scriba.

  Vormgevingdtp@chrisdriessen.nl

  DrukGroen Media Leiden

  Bezoek ook onze website:www.protestantsegemeenteleiden.nl

  gehost door

  Rectifi catieIn het vorige nummer (pag. 33) is abusievelijk door ondergetekende vermeld dat ds. Ellis Ezinga lid is geworden van het moderamen van de Algemene Kerkenraad.Tot op heden zijn nog niet alle noodzakelijke (bestuurlijke) stappen hiervoor geno-men. Het moderamen biedt zijn excuses aan voor de mogelijk ontstane verwarring bij betrokkenen. Michael Korbee, scriba AK

 • Leids Kerkblad | 3

  Jong!

  M25 in het kwadraat

  Maandag 16 mei was het eindelijk zover! Een Survival-uitje voor kinderen van wie de ouders aangesloten zijn bij de Voed-selbank. Ontvangst van kinderen met ouders in De Bakkerij, daarna per touringcar naar 2SUR5; een kas in Wate-

  ringen. Meteen was het ontzettend gezellig en de kinderen leerden elkaar en de begeleiders snel kennen. Bij 2SUR5 werd de groep in tween gesplitst voor de verschillende onderdelen: boogschie-ten, kruipen door een tunnel met obsta-kels, stormbaan en kleine poeltjes over-steken via touwwerken. Iedereen onder de modder, pret gegarandeerd! De kinderen hadden grote trek na afl oop, dus de pannenkoeken gingen er goed in! Wij kijken allemaal terug op een zeer geslaagd project! Hannah Fase

  Zaterdag 4 juni was het weer feest in De Kroon. De seizoensafsluiting van Disco Zonder Drempels, door M25 met steun van Stichting Utopa speciaal georgani-seerd voor jongeren met een lichame-lijke beperking, stond in het teken van Summertime. Vanaf half 7 werd alles klaargezet. Voor de deelnemers had ik een beetje chips, popcorn, pretzels en tucjes klaargemaakt en hen opgewacht voor hun jas en een muntje voor een

  drankje. Een groep meiden kwam als eerste naar binnen en had er duidelijk veel zin in. Er was een dj voor de lekkere dansmuziek en verzoekjes, een video-man die met bijzondere effecten op een beamer gave beelden kon maken. Kortom iedereen kon zich prima verma-ken! Soms heb ik nog even geholpen om wat snacks te pakken of een verzoekje door te geven, maar voor de rest heb ik veel met de deelnemers van de Disco kunnen dansen. Vivianne Pieters

  Kinderdienst Leidse Studenten Ekklesia De vier vrienden

  De jaarl