Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

 • GROENENHOEK

  SPEELWEEFSELPLAN

  Quickscan

  Augustus 2015

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 2

  Inhoud Inleiding.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

  DEEL 1. ANALYSE EN SYNTHESE VAN DE BESTAANDE TOESTAND ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4

  1.CONTEXT .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

  2.VOORAFGAAND TRAJECT EN INSPRAAK ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

  3.GROENENHOEK IN ZIJN RUIMERE OMGEVING ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11

  4. SPEELWEEFSEL OP MESO SCHAAL ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14

  Speelruimten ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14

  Pleinen en groene ruimten .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16

  Straten ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18

  Voorzieningen ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20

  Hoogbouw ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21

  5.KAART BESTAANDE TOESTAND ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22

  6.SYNTHESE VAN DE BELANGRIJKSTE WERKPUNTEN VOOR GROENENHOEK ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 23

  DEEL 2. GEWENSTE TOESTAND EN ACTIES ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24

  VOOR EEN BETER SPEELWEEFSEL IN GROENENHOEK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24

  1.VIER PRINCIPES OM TE WERKEN AAN EEN BETER SPEELWEEFSEL IN GROENENHOEK ........................................................................................................................................................................................................................................................... 25

  2.KAART GEWENSTE TOESTAND ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26

  3.VERBINDEN VAN BUURTEN [PRINCIPE 1] .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 28

  ACTIE 1.1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 29

  Een verbindingslint moet de verschillende buurten en haar voorzieningen beter met elkaar verbinden. ....................................................................................................................................................................................................................... 29

  ACTIE 1.2.Strategische ruimten en oversteken tussen buurten verbeteren. ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 32

  4.PRINCIPE 2. HERWAARDEREN VAN DE STRAAT ALS SPEEL-EN ONTMOETINGSRUIMTE. ....................................................................................................................................................................................................................................................... 34

  Actie 3.1.Straten die op het meerjarenplan staan ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 38

  Actie 3.2.Uitwerking verbindingslint ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 38

  Actie 3.3.Zone 50 naar zone 30 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 38

  4.PRINCIPE 3: SPEL- EN SPORTKANSEN IN DE VERSCHILLENDE BUURTEN. .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 39

  ACTIE 2.1 Toekomstperspectief voor de verschillende terreinen. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 42

  6.PRINCIPE 4. Ontwikkel een sterke identiteit rondom de hoogbouw............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 48

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 3

  INLEIDING

  Voorliggend document is de neerslag van een studieopdracht die Kind & Samenleving uitvoerde in

  opdracht het district Berchem.

  De bedoeling van de opdracht was het uitwerken van een speelweefselplan, weliswaar in een beperkte

  vorm, een QuickScan.

  Deze studie analyseert de bestaande toestand van de huidige publieke ruimte. Op basis van deze

  inzichten ontwikkelde kind & samenleving een gewenste toestand en bijhorende acties. Verschillende

  acties worden aangereikt om de speel, sport en ontmoetingskansen te vergroten in Groenenhoek. Dit

  document biedt de stad de mogelijkheid om de komende jaren op een structurele manier te kunnen

  werken aan deze kansen.

  De inspraakresultaten (op basis van de inspraakacties die de stad zelf uitvoerde) werden tevens

  gentegreerd in dit document.

  Het document is opgedeeld in twee delen:

  Een eerste deel zorgt voor een analyse van de wijk Groenenhoek. Deze bevat:

  - Een ruimtelijke analyse

  - Een analyse van de context

  - Een analyse van de inspraakacties die uitgevoerd zijn door de stadsdiensten

  Het tweede deel is de uitwerking van de gewenste toestand en de acties.

  Kind & Samenleving vzw

  www.k-s.be

  Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel

  Auteurs van de studie

  Francis Vaningelgem [email protected]

  Wouter Vanderstede [email protected]

  Achtergrond

  In vele steden en gemeenten is er een evolutie om het speelruimtebeleid breder op te vatten als

  voorheen. Daar waar het speelruimtebeleid vroeger vooral gericht was op het voorzien van voldoende

  aantal speelruimten in elke wijk, wordt het nu bekeken vanuit een bredere kijk op de leefwereld van

  kinderen en jongeren. Er wordt gestreefd naar een kindvriendelijk publieke ruimte beleid. Dit kan

  verklaard worden door enkele evoluties:

  1. De publieke ruimte wordt schaarser en drukker. Steden en gemeenten stellen zich meer en

  meer de vraag of er nog voldoende ruimte is om te spelen, ontmoeten, recreren,

  2. Kinderen en jongeren worden meer betrokken bij de inrichting van de publieke ruimte. Daar

  waar kinderen en jongeren vroeger vooral betrokken werden om speeltoestellen te kiezen, wordt

  er nu voor publieke ruimte projecten de beleving de van kinderen en jongeren regelmatig mee

  onderzocht.

  3. Kindvriendelijke publieke ruimte wordt door steden en gemeenten aanzien als een opstap

  om te werken aan een aangenamere publieke ruimte en een verbetering van de leefbaarheid

  4. Interdisciplinaire aanpak. Er is een evolutie binnen vele steden en gemeenten om over de

  verschillende diensten heen te werken aan oplossingen. Het thema kindvriendelijkheid leent zich

  hier uitstekend toe.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 4

  DEEL 1. ANALYSE EN SYNTHESE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 5

  1.CONTEXT

  Om een beter beeld te krijgen op de wijk Groenenhoek, werden

  enkele plannen gescreend. Deze geven enkele algemene

  randvoorwaarden mee. Ze houden tegelijkertijd ook

  verschillende potenties of knelpunten in zich.

  1.Groene singel.

  De stad voorziet op termijn een verdere vergroening van de

  singel rondom Antwerpen.

  Dit vergroeningsproject kan een meerwaarde bieden voor de

  kinderen en jongeren van Groenenhoek, mits een goede

  toegankelijkheid van en naar deze te herwaarderen ruimten.

  2.Fiets-o-strade.

  De provincie Antwerpen werkt aan het uitwerken van verschillende

  fiets-o-strades. Ten zuiden van de wijk Groenenhoek en langs de ring zijn

  er twee reeds gerealiseerd (groene lijn).

  Een nieuwe fiets-o-strade langsheen de Saffierstraat wordt in de

  toekomst gepland (rode lijn).

  Een goede aansluiting met de wijk is dus noodzakelijk.

  3.Districtenfietstroute.

  Op initiatief van de stad wordt er een districten fietsroute voorzien

  langsheen de Vosstraat.

  Ook hier geldt dat een goede aantakking aan de verschillende bestaande

  ruimten noodzakelijk is. (blauwe lijn)

  4. Voorontwerp stedelijk Mobiliteitsplan: stadswegen

  Het stedelijk mobilitetisplan werd goedgekeurd. Daarin is een

  wegcategorisering opgenomen, die ook uitspraken doet over het

  projectgebied.

  Bovenstaande figuur laat zien dat de Roderveldlaan en Gitschotellei

  worden geselecteerd als bovenlokale verbindingswegen. De

  Diksmuidelaan, Saffierstraat en Bikschotelaan worden dus beschouwd als

  een (lokale) straat.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 6

  5. Voorontwerp stedelijk Mobiliteitsplan: straten

  Binnen de straten wordt er nog een onderscheid gemaakt

  tussen hoofdstraat, buurtstraat en gewone woonstraat.

  - De Diksmuidelaan is geselecteerd als hoofdstraat.

  - De Arbeidersstraat-Edelgesteentenstraat, het oostelijk deel

  van de Lodewijk van Berckenlaan, de Bikschotelaan en de

  Dianalaan-Bacchuslaan zijn buurtstraten.

  Dit betekent dat de hierboven genoemde straten op lokaal

  niveau nog een verbindingsfunctie hebben.

  Alle andere straten zijn gewone woonstraten. Zij kunnen als

  woonerf of als echte woon- en leefstraat worden uitgebouwd.

  6.Demografie

  Totaal aantal 0 t.e.m. 17-jarigen per statistische

  sector. (Bron: Antwerpen.buurtmonitor.be)

  Het noordelijk deel van de wijk kent het hoogst aantal kinderen en

  jongeren. Opvallend is dat in de woonwijken rondom Prieel en Florent

  Cootmansplein er weinig kinderen wonen.

  7.Demografie Totaal aantal 0 t.e.m. 5-jarigen per statistische

  sector. (Bron: antwerpen.buurtmonitor.be)

  De grootste groep kinderen van 0-5 jaar bevindt zich ook in het

  noordelijk gedeelte van de wijk.

  school

  school

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 7

  Uit: Projectdefinitie & concept - 25/03/2014

  8.Tekortzones speelruimte in Groenenhoek.

  De gearceerde zones (rood) duiden de zones aan waar er een tekort

  is aan speelruimte. Twee zones kunnen geselecteerd worden:

  Buurt: omgeving Thaliastraat.

  Buurt omgeving Topaasstraat, Turkooistraat,

  Passendalestraat, Hofstadestraat.

  Achtergrond Tekortzones buurt

  De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand,

  rekening houdend met belangrijke barrires (water, ring, snelweg,

  het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke

  weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten).

  Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400

  meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen

  die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een

  bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De

  tekortzone van de voorziening geeft die woongebieden (inclusief de

  geplande woongebieden) weer die buiten het bereik (150 of 400m)

  van een voorziening vallen.

  Om de tekortzone weg te werken zouden nieuwe voorzieningen in

  de nabijheid van deze tekortzone ingeplant moeten worden. Het

  beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van

  voorzieningen op basis van wandelafstand plannen.

  9.Toekomstige groene schoolspeelplaats.

  Er is een project voorzien om de schoolgebouw aan de Geluwestraat te

  herwaarderen. Een deel van de gebouwen zou worden afgebroken. Op de

  plaats van de vrijgekomen ruimte wordt een groene en avontuurlijke

  speelruimte voorzien. Deze zal hoogstwaarschijnlijk een semi-publiek

  karakter krijgen.

  De ruimte is zeer strategisch gelegen. (scholen, handelscentrum,

  jeugdhuis, bestaande speelruimte.)

  Er kan verder bekeken worden hoe deze ruimte zo goed mogelijk kan

  gentegreerd worden in de wijk. Zijn er bepaalde openingsuren?, Wie mag

  de ruimte gebruiken? Kan de jeugdbeweging gebruik maken van deze

  ruimte?...

  10.Herinrichting Plein Appolloplein.

  Het pleintje aan de Apollostraat wordt in de toekomst heringericht.

  Ambitie

  Herinrichten van het plein met ruimte voor diverse activiteiten

  sport en spel

  hondenlosloopzone

  rust

  maximaliseren comfort en veiligheid weggebruikers

  verbetering beeldkwaliteit

  aandacht voor groen

  optimaliseren belevingswaarde

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 8

  Uit: Speelterrein Corneel Jaspers, Projectdefinitie & concept -

  12/09/2014.

  11. Corneel Jasperstraat

  Ambitie

  Ruimte voor iedereen

  Aantrekkelijke/duidelijke toegang creren

  Vernieuwen van het speelterrein

  Licht toegankelijk (0-3jaar)

  Niet licht toegankelijke (+4jaar)

  Vernieuwen van het trapveld

  Zitgelegenheid

  Mogelijkheid tot uitbreiding met (speel)bosje

  12. MJP Plannen legislatuur tot 2018

  Binnen het huidige meerjarenplan zijn enkele ruimten en straten

  geselecteerd waar een heraanleg voorzien wordt.

  Programma speelterreinen heraanleg (rode cirkel)

  Apolloplein,

  Hof van Nauwelaerts.

  Florent Cootmansplein.

  Zillebeeklaan.

  Corneel Jaspersstraat.

  Enkele kruispunten van de L Van Berckenlaan worden heringericht.

  (blauwe cirkel)

  Kruispunt met de Edelgesteentenstraat.

  Kruispunt met de Dianalaan.

  Kruispunt met de Apollostraat.

  Heraanleg straten

  Groenenhoekstraat.(rode lijn)

  Woningenstraat.

  Lambert Briesstraat.

  Er wordt gekeken of een fietspad in de Arbeidersstraat opportuun is.

  13.Speelweefsel Oud-Berchem

  In 2014 werd een speelweefsel plan opgemaakt voor het stadsdeel Oud-

  Berchem. Verschillende grotere ruimten bieden voor de wijk Groenenhoek

  mogelijkheden om te werken aan meer speel, sport en ontmoetingskansen.

  Grotere groene ruimten met potenties voor de wijk Groenenhoek:

  Brilschanspark

  Leeuwerikpark.

  Villegaspark.

  Ook de bovenlokale verbindingen dienen op elkaar aan te sluiten. Ook de

  nieuwe lokale kindroute langs de voetgangersbrug (over de ring).

  Groenenhoek

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 9

  2.VOORAFGAAND TRAJECT EN INSPRAAK

  14. Analyse van knelpunten en potenties door ambtelijke

  stuurgroep:

  Als input voor dit speelweefselonderzoek heeft een uitgebreide

  en multidisciplinair samengestelde ambtelijke stuurgroep een

  eerste denkoefening uitgevoerd over de potenties, knelpunten

  en quick wins. De resultaten hiervan verwerken we samen met

  de inspraakresultaten van de bewonersbevragingen, aangezien

  er grote overeenkomsten tussen zijn.

  15. Inspraakrapport Kindvriendelijk

  Groenenhoek

  Ter voorbereiding van dit onderzoek

  speelruimteweefsel, hebben het stedelijk

  wijkoverleg Berchem en de jeugddienst

  Berchem inspraakacties uitgevoerd. Over het

  hele traject werden 266 personen bevraagd.

  Ruw geschat vertegenwoordigt deze groep een

  300-tal kinderen.

  Naargelang de context zijn verschillende

  inspraakmethodieken en inspraaktechnieken

  ingezet:

  - Veldobservaties

  - Wijkbabbels en seniorenraad: debat +

  aanduiding op plan

  - Stand met plan op evenementen (Muziek in

  de Wijk)

  - vindplaatsgerichte inspraakacties via OOR

  (online bevraging)

  Door een combinatie van methodes is

  gepoogd om zo veel en divers mogelijke

  bevolkingsgroepen te betrekken (zie schema

  hiernaast).

  14.Synthese voorafgaand traject en inspraak

  Er zijn algemene bemerkingen (16) gegeven, die niet op kaart

  weergegeven kunnen worden. Die staan hieronder in tekstvorm.

  Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van alle

  conclusies. Dit gebeurt d.m.v. een knelpunt- en potentiekaart.

  Die geeft een overzicht van potenties, knelpunten en quick wins

  in de wijk.

  De bespreking per terrein gebeurt in het volgende onderdeel

  van dit rapport.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 10

  Algemene knelpunten/vragen/noden van de wijk op

  basis van de inspraakmomenten.

  - Te weinig echt kindvriendelijke pleinen en parken:

  Er zijn wel parkjes en pleintjes maar dit volstaat niet, zowel in

  aantal als in kwaliteit. Veel pleintjes zijn (nog) niet

  kindvriendelijk ingericht, met aandacht voor beleving en

  spelen. Ouders missen echt functionele spelprikkels en

  speeltoestellen, ook op reeds kwalitatief heraangelegde

  pleintjes, zoals het Marsplein of Ploegsteertplein. Er moet

  speel- en ontmoetingsruimte zijn voor oudere kinderen. Meer

  picknicktafels is een idee.

  - Meer verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid:

  Tijdens de inspraak worden er heel veel punten en kruispunten

  aangehaald die heel onveilig aanvoelen. Er zijn te veel

  barrires. Heel wat straten zijn verouderd en zijn voor fietsers

  heel lastig. Historisch zijn er bijv. veel kasseien. Kan men hier

  niet werken met karrensporen of andere fietsvriendelijke

  oplossingen? Vooral de Saffierstraat, Arbeidersstraat en

  Bikschotelaan (en verbindende tunnels) worden heel vaak

  aangehaald als cruciale verbinding. De wijkcirculatieplannen

  zijn nooit goedgekeurd. Kunnen de echte woonstraten goede

  woonerven worden, waar spelen op straat vanzelfsprekend is

  (kindtoets)?

  - Meer (avontuurlijk) gebruiksgroen:

  Er is in de wijk veel kijkgroen, veel minder gebruiksgroen. Er

  moet ook avontuurlijk groen zijn.

  - Meer toezicht en controle: bijv. op de toestellen, op bepaalde

  pleinen, Vooral op de terreinen aan Potvlietlaan,

  Ploegsteertplein, Apollostraat, Zillebekelaan en Corneel

  Jaspersstraat zijn er soms problemen. Aan de Potvlietlaan lijkt

  dit het meest problematisch. Pleinontwikkeling wordt

  overgenomen door Kras.

  - De scholen denken niet steeds in de richting van meer brede

  en open scholen. Ze blijven te veel op hun eigen terrein en

  staan weigerachtig t.a.v. openstellen of dubbel gebruik. De

  invulling van het brede school principe is heel divers.

  - Er zitten nog potenties in binnengebieden: bijv. aan de

  bibliotheek, aan het woonproject Spoorwegstraat, aan het

  zwembad, voorzieningen van het Zorgbedrijf,...

  Hoe kan men inspelen op de (historische) eigenheid van de wijk

  (industrie, groen)? Bieden wandelingen doorheen de wijk een

  opportuniteit?

  - Er is dus nood aan een echt speel-weefsel-plan dat plekken n

  verbindingen aanduidt om kindvriendelijker te maken.

  - Potentie in verlaten korfbalterreinen (Brilschanspark).

  Ruimtelijke vertaling van de knelpunten en potenties op basis inspraakmomenten

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 11

  3.GROENENHOEK IN ZIJN RUIMERE OMGEVING

  Verschillende grotere gebieden liggen net buiten de wijk Groenenhoek. Door hun grote, uitstraling en inrichting zijn deze ruimten belangrijk voor kinderen en jongeren. Vaak hebben ze een infrastructuur die grootser

  is en hen toelaat om er enkele uren te verblijven. Deze gebieden zorgen voor uitgebreide recreatiemogelijkheden voor kinderen en jongeren.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 12

  Grotere ruimten in de omgeving van de wijk Groenenhoek.

  De inrichting van de

  verschillende groene

  ruimten zijn divers (speel,

  ontmoeting, zwemmen,

  sportaccommodatie .)

  Kijken we naar de

  verschillende speel en sport

  voorzieningen valt op dat er

  geen skate-infrastructuur

  aanwezig. Nochtans een

  voorziening die op

  stadsdeelniveau moet

  bekeken worden.

  Enkele ruimten

  (Brilschanspark, Luisbekelaar,

  Leeuwerikpark) zijn gelegen

  in zones die zeer

  problematisch zijn op gebied

  van lucht- en

  geluidskwaliteit. Kiezen voor

  kindvriendelijkheid impliceert

  ook zoeken naar oplossingen

  voor de fijn stof- en

  lawaaiproblematiek via

  reductie van

  verkeersintensiteiten,

  buffering, overkapping (bijv.

  Ringland-scenario),...

  Te Boelaer park Brilschanspark De Villegaspark

  Brilschanspark en Leeuwerikpark Brilschanspark en Leeuwerikpark Omgeving Luisbekelaar

  Te Boelaerpark Boekenberg Muggenberg/Arena

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 13

  Bovenlokale fietsverbindingen

  Goed uitgeruste bovenlokale

  fietsverbindingen

  Doorheen de wijk lopen enkele goed uitgeruste

  fietsverbindingen op bovenlokaal niveau.

  Deze zijn gesitueerd langsheen de grote

  invalswegen (Diksmuidelaan, Gitschotellei, Ring)

  De stad plant een districtenfietsroute langs de

  Vosstraat.

  Deze routes en verbindingen zijn noodzakelijk

  voor de verschillende trekpleisters buiten

  Groenenhoek te bereiken.

  Ruimten als Te Boelaerpark, Boekenberg en

  Arena zijn niet gelegen aan een grotere

  verbinding. Deze ruimten dienen dus goed

  bereikbaar te zijn vanuit de lokale

  weginfrastructuur.

  Deze bovenlokale verbindingen liggen aan de

  rand van de wijk Groenenhoek. Het is dus

  belangrijk dat de verschillende buurten van de

  wijk Groenenhoek goed aansluiten bij deze

  ruimten.

  Invalswegen zoals Gitschotellei en Dismuidelaan zijn

  voorzien van een fietspaden.

  Fietsringpad ter hoogte van speelruimte

  Vuurkruislaan.

  Fiestpad doorheen Het Prieel.

  Barrires voor de buurt.

  De wijk Groenenhoek bevat verschillende barrires (invalswegen, ring, spoorwegen).

  Dit zorgt ervoor dat de wijk voor kinderen moeilijk doorwaadbaar is.

  Veel kinderen en jongeren zullen waarschijnlijk in hun eigen buurt blijven.

  Een buurtgerichte benadering is noodzakelijk; elke buurt zijn eigen kwaliteitsvolle terrein.

  Door de barrire afbakening kunnen we 5 buurten onderscheiden.

  1. Omgeving Potvlietlaan(hoogbouw)

  2. Omgeving Marsstraat en Saturnusstraat.

  3.Omgeving Thalialaan

  4. Omgeving Helderstraat

  5. Omgeving Prieel

  Potentie

  Om op deze buurten beter met elkaar te verbinden dienen deze op strategische plaatsen beter oversteekbaar

  worden gemaakt.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 14

  4. SPEELWEEFSEL OP MESO SCHAAL

  Speelruimten

  SYNTHESE OVER DE

  SPEELRUIMTEN

  Spreiding

  De wijk Groenehoek bezit

  verschillende formele

  speelruimten.

  Op basis van de kaart van het

  bereik van de verschillende

  speelruimten (zie context)

  zijn er enkele buurten die

  een tekort hebben aan

  speelruimten.

  Schaalniveau

  De meeste terreinen hebben

  een buurtkarakter.

  Twee terreinen overstijgen

  dit niveau. Het terrein aan

  het Prieel is door zijn grote

  een wijkoverschrijdend

  terrein. Het terrein aan de

  Rode Kruislaan heeft vooral

  door zijn strategische ligging

  (langsheen fietspad) en

  openheid een

  wijkoverschrijdend karakter.

  Inplanting

  De inplanting van de

  verschillende speelruimten is

  vaak centraal in de buurt of

  wijk. De speelruimten maken

  vaak een onderdeel uit van

  pleinen en parken. Dit is een

  sterke meerwaarde waardoor

  er sterk kan worden ingezet

  op verschillende leeftijden en

  de ontmoeting onderling.

  Rode Kruislaan: Volgens OOR is dit een goed gekend terrein. Het gebruik is

  echter voor de meeste gebruikers minder frequent: het

  functioneert minder als buurtterrein waar men herhaaldelijk

  naartoe trekt. Het fietsgebruik is bijvoorbeeld hoog. Het lijkt

  eerder een terrein waar men van iets verder naartoe trekt of bij

  gelegenheid langs fietst. Gebruikers lijken tevreden, al wensen

  ze wel meer speeluitrusting: speeltoestellen, skate, een berg,

  Het ligt dicht bij de autostrade.

  Het Prieel: Volgens OOR en de bevraging tijdens Muziek in de Wijk is dit het

  bekendste en meest aantrekkelijke terrein, waar men zowel te voet of

  met de fiets naartoe trekt. Ook scholen maken er gebruik van. Kinderen

  en tieners gaan er spelen, sporten en spreken er af met vrienden. De

  tevredenheid is groot, al willen ze toch graag meer speeltoestellen,

  skate-uitrusting, zitbanken en avontuurlijke elementen (klimboom,

  fietsbergjes, bloemen,).

  Dit is wel een terrein waar kleinere kinderen met hun ouders

  naar toe gaan. (want afgelegen.)

  Langemarkstraat Volgens OOR is dit een goed gekend terrein. Het speelterrein

  zelf wordt echter als te beperkt, te klein, saai en niet zo leuk

  bevonden. Het is wat verouderd en er ligt afval. De

  bevraagden kennen het eerder als plek waar ze langs komen,

  bijv. naar school, dan dat het een echte speelplek is. Heel wat

  bevraagden vragen een grotere speelruimte, met meer

  speeltoestellen, en properder.

  Apollostraat: Volgens OOR is dit een buurtplein, waar men vooral te voet naartoe

  komt om te spelen en te sporten. Als buurtplein wordt het behoorlijk

  frequent gebruikt. Heel wat bevraagden vinden het wel stom/saai/weinig

  te doen en een speelterrein voor grotere kinderen. Het wordt niet zo

  aantrekkelijk bevonden. Er wordt betere accommodatie voor voetbal

  gevraagd, zodat andere kinderen niet gestoord worden. Er is ook vraag

  naar meer groen en gras en meer speeluitrusting. Bij de observaties

  bleek dat er overwegend jongens komen op dit plein.

  Potvlietlaan: Volgens de OOR-bevraging wordt dit terrein amper gebruikt. In

  het inspraakrapport wijt men dit echter vooral aan het feit dat

  de kinderen en jongeren uit de buurt wellicht niet komen in de

  contexten waarbinnen de bevraging plaats vond. Tijdens de

  observaties bleken er immers altijd kinderen en tieners te

  spelen en te sporten.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 15

  Het speelterrein aan de

  Corneel Jasperstraat en aan

  de Lodewijck van Bercklaan

  liggen eerder verdoken.

  Inrichting

  De inrichting van de meeste

  speelterreinen is basic. De

  typologie van de

  verschillende terreinen is

  sterk gelijklopend: er is

  weinig verschil naar

  inrichting.

  Een uitzondering is het

  terrein aan het Prieel, dat

  groter en spectaculairder is.

  Het heeft een rijkheid aan

  zones.

  Florent Cootmansplein: Volgens OOR wordt dit terrein zeer weinig gebruikt. Het is niet

  goed gekend en weinig aantrekkelijk. Liever gaat men naar

  andere speelplekken in de buurt.

  Er komen verschillende grootouders met hun kleinkinderen

  naar dit terrein.

  Hof van Nauwelaerts: Volgens OOR wordt deze speelruimte wel regelmatig bezocht. Kinderen

  gaan opvallend veel met hun ouders en in het weekend, wellicht

  gekoppeld aan een horecabezoek. Voor heel wat bevraagden is het

  echter te ver en te weinig aantrekkelijk om de verplaatsing te doen. Het

  is ook wat verouderd, versleten, niet onderhouden, niet leuk/saai, en

  te weinig speeltuigen. Er zijn veel suggesties: groter maken (voor

  grotere kinderen, meer avontuur), properder, een themaspeeltuin,

  contact met het caf kan beter zodat ouders mogelijkheid hebben om

  op terras te zitten

  Corneel Jasperstraat: Volgens OOR is dit terrein niet goed gekend en wordt het

  weinig gebruikt. Het wordt niet leuk en aantrekkelijk gevonden.

  Volgens sommigen is het onguur, donker, gesloten en een

  hangplek voor jongeren. De locatie is niet ideaal, zo dicht bij

  de Ring. Het is niet aantrekkelijk genoeg, want er kunnen meer

  dingen zijn om te spelen.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 16

  Pleinen en groene ruimten

  SYNTHESE OVER PLEINEN EN GROENE

  RUIMTEN

  Recent aangelegde pleintjes.

  In de wijk zijn er recent verschillende pleintjes

  heraangelegd. De nadruk hierbij ligt op het

  autovrij en bespeelbaarder maken van

  de publieke ruimte. Dergelijke ruimten

  stimuleren tevens ontmoetingen. Sterke tendens,

  die verder te ontwikkelen valt in andere delen

  van de wijk.

  Te herwaarderen ruimten en ruimten met

  meer potenties.

  Verschillende ruimten en pleinen hebben

  potenties om meer spel en ontmoeting te

  stimuleren. Voor enkele van deze ruimten zijn er

  reeds stappen gezet voor een vernieuwde

  herinrichting (vb omgeving Apollostraat,

  omgeving Zillebekelaan,.).

  Daarnaast zijn er terreinen die momenteel

  onderbenut zijn. (vb de groene ruimte aan de

  Luisbekelaar, Florent Cootmans, Het Prieel,..).

  Dit zijn ruimten die sterker kunnen uitgewerkt

  worden.

  Het binnengebied aan de Turkooisstraat biedt

  mogelijkheden om op termijn ontwikkeld te

  worden ten dienste van buurt en wijk.

  Marsplein Volgens OOR wordt dit pleintje weinig gebruikt en het is weinig

  bekend. Het is blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg om van

  verder naartoe te komen, o.m. omdat er geen speeltoestellen

  staan.

  Ploegsteertplein: Volgens OOR is dit terrein goed gekend en wordt het goed

  gebruikt als buurtterrein, vooral voor skaten en steppen.

  Sommige bevraagden vinden het toch wat weinig om te spelen,

  saai, clean. Er worden vaste toestellen gevraagd. Het

  volleybalnet wordt nooit gebruikt.

  Zillebekelaan Zillebekelaan Plein Apollostraat

  Florent Cootmans Groene ruimte aan de Luisbekelaar Pleintje Passendalestraat

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 17

  Hoekjes en pleintjes.

  Groenenhoek bezit verschillende kleinere

  hoekpleintjes, restruimten,.. Deze kleinere

  ruimten bieden de mogelijkheid om kleinschalige

  speel- en ontmoetingsruimten te ontwikkelen.

  Volkstuintjes

  In de wijk groenenhoek zijn er verschillende

  volkstuintjes gelegen. Deze vormen informele

  speel- en ontmoetingsruimten voor kinderen en

  volwassenen.

  Bij een centrale ligging en goede sociale controle

  zijn dit zeker voor kleinere kinderen goede

  ruimten om te spelen.

  Binnengebied Turkooistraat Het Prieel Groene ruimte Hof van Nauwelaerts

  Hoekpleintje aan de Saffierstraat Pleintje aan de Topaasstraat Pleintje aan de Neptunusstraat

  Volkstuintjes Saffierstraat

  Volktuintjes Prieel

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 18

  Straten

  Slechte berijdbaarheid vele straten

  Verschillende straten in de wijk worden

  gekenmerkt door een slecht wegdek. Dit

  is vooral een probleem voor fietsers,

  beginnende fietsers (kinderen dus),

  ouders met buggys,..

  Potentie: Door het beter berijdbaar te

  maken van straten, kan het fietsen nog

  meer gestimuleerd worden.

  Weinig bespeelbare straten.

  Vele straten zijn klassiek ingericht. Dit wil

  zeggen dat de inrichting vooral gericht is

  op autoverkeer en dat er weinig ruimte is

  om te spelen op en rond de straat.

  Potentie: De vaak brede straatprofielen

  bieden nochtans potenties om te werken

  aan een betere bespeelbaarheid van

  straten en het stimuleren van ontmoeting.

  Autogerichte verbindingen rondom

  pleintjes en speelruimten

  De omgeving van verschillende pleintjes

  in Groenenhoek wordt gekenmerkt door

  een sterk autogerichte inrichting. Vaak is

  het zo dat de pleintjes omgeven zijn

  door parkeerplaatsen. De pleintjes zijn

  dus als het ware eilanden binnen het

  stratenpatroon. Dit is geen ideale situatie

  voor kinderen en jongeren, omdat de

  pleintjes op deze manier niet goed

  bereikbaar zijn.

  Potentie: Door de straat mee te

  integreren bij een pleinheraanleg kan

  deze kindvriendelijker gemaakt worden.

  [Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of

  gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als

  u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 19

  Edelengesteentenstraat heeft kleine groene ruimten

  (dient ook als buffer) en voetpad: biedt mogelijkheden

  tot stoepspelen.

  Voortuinen aan ploegsteertopleein bieden

  mogelijkheden voor kleine kinderen om toch buiten

  te spelen.

  Binnenplein: Doodlopende straten bieden

  mogelijkheden tot spel (vb. balsporten, skaten,

  krijten,.)

  Voortuinen en doodlopende straten als

  potentie om te werken aan een beter

  speelweefsel. Dit zijn vaak belangrijke

  schakels in het speelweefsel.

  Potentie:

  Verschillende straten hebben voortuinen

  of kleinere groenstroken. Deze bieden

  potenties, zeker voor kleinere kinderen en

  buurtbewoners, om een stoepspelen te

  genereren, (krijtspelen, hoela hoep,

  gesprekjes met de buren,.). Ook

  doodlopende starten bieden deze

  mogelijkheden.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 20

  Voorzieningen

  Bijkomende aandacht nodig voor de

  publieke ruimte rondom ruimten waar

  veel kinderen en jongeren

  samenkomen.

  De wijk kent enkele ruimten waar kinderen

  en jongeren in grotere groepen

  samenkomen.

  Enkele schoolomgevingen werden in het

  verleden reeds heringericht. Andere

  schoolomgevingen wachten nog op

  herinrichting. (Zillebekelaan,

  Ramskapellestraat).

  Ook de omgeving van het jeugdwerk kan

  herbekeken worden.

  Schoolomgeving Ramskapellestraat Jeugdcentrum den Eglantier Zwembad

  Jeugdwerksite Hofstadestraat Schoolomgeving Zillebekelaan Heraangelegde schoolomgeving Zillebekelaan

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 21

  Hoogbouw

  De verschillende buurten met hoogbouw

  dienen bijkomende aandacht te krijgen. De

  inrichting van de buitenruimten is vaak

  eentonig en niet aantrekkelijk. De bewoners

  hebben geen eigen buitenruimte en zijn dus

  sterk aangewezen op goede en toegankelijke

  publieke ruimte in de buurt.

  Enkele buurten met hoogbouw.

  Verschillende buurten in Groenenhoek worden

  gekenmerkt door hoogbouw.

  Hoogbouw aan Potvlietlaan.

  In het noorden van de wijk bevinden zich

  verschillende appartementsgebouwen.

  - Uit de demografische gegevens blijkt dat de

  hier een groot percentage kleine kinderen

  woont (0-5 jaar).

  - De gezinnen hebben geen tuin.

  - Wapenstilstandslaan als barrire.

  Hoogbouw aan Rodekruislaan.

  - Gelegen vlakbij nieuwe speelruimte en

  ringfietspad.

  - Ook hier woont een hoog percentage kleine

  kinderen.

  - Vernieuwde aansluitingen met het ringfietspad.

  Hoogbouw ten westen van Prieel.

  - Gelegen vlakbij grote groene ruimte aan

  Prieel.

  - Er wonen in vergelijking met andere buurten

  in groenenhoek minder kinderen.

  - Groene restgebieden tussen de

  appartementsgebouwen.

  Hoogbouw aan de Corneel Jaspersstraat

  - Gelegen aan het ringfietspad.

  - Speelterrein wordt heraangelgd.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 22

  5.KAART BESTAANDE TOESTAND

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 23

  6.SYNTHESE VAN DE BELANGRIJKSTE WERKPUNTEN VOOR GROENENHOEK

  SPEELRUIMTEN

  - Wegwerken van tekortzones (buurten die een tekort hebben

  aan formele speelkansen).

  - Behouden van buurtkarakter van de verschillende terreinen.

  - Verder uitspelen van terreinen met buurt/wijkoverschrijdende

  draagkracht (vb. Prieel).

  - Behoud van centraliteit van verschillende speelterreinen.

  - Diversere inrichting is noodzakelijk.

  - Skatevoorziening dient een sterkere plaats te krijgen.

  VOORZIENINGEN - Bijkomende aandacht nodig voor de publieke ruimte rondom ruimten waar veel kinderen en jongeren samenkomen. (zwembad,

  jeugdcentrum,)

  - Enkele schoolomgevingen werden in het verleden reeds

  heringericht. Andere schoolomgevingen wachten nog op

  herinrichting. (Zillebekelaan, Ramskapellestraat).

  - De omgeving van het jeugdwerk moet opgewaardeerd te worden. .

  PLEINEN EN

  GROENE

  RUIMTEN

  - Verder uitwerken van pleinen die momenteel liggen te

  wachten.

  (vbFlorent Cootmans, Het Prieel, een binnengebied aan de

  Turkooistraat, Haf van Nauwelaerts.). Dit zijn ruimten die

  sterker kunnen uitgewerkt worden.

  - Voor de verdere inrichting van nieuwe pleinen dient de trend

  autovrij, bespeelbaar, ontmoeting) van de recent aangelegde

  pleinen (Marsplein, Ploegsteertplein,) doorgetrokken te

  worden. Integratie van formele speelinrichting moet bekeken

  worden.

  - Diverse inrichting van groene gebieden (avontuurlijk,.)

  BUURTEN MET

  HOOGBOUW

  - De verschillende buurten met hoogbouw dienen bijkomende

  aandacht te krijgen. De gezinnen hebben geen buitenruimte. En zijn

  dus sterk aangewezen op goede en toegankelijke publieke ruimte.

  - De speelruimten in de buurt van hoogbouw dienen voor

  verschillende leeftijden aantrekkelijk te zijn.

  STRATEN - Herdenking van de functie van de straat is nodig in functie van spel, ontmoeting.

  - Verbeteren van de slechte berijdbaarheid van vele straten

  (kasseien, drempels,).

  - Werken aan minder autogerichtheid rondom pleintjes en

  speelruimten

  - Werken aan vertoefzones, doodlopende straten , voortuinen .

  Straten waar er plaats is voor ontmoeting en als speelschakels

  tussen parken, pleinen,..

  GROENENHOEK

  IN HAAR

  RUIMERE

  OMGEVING

  - Verschillende grote ruimten zijn gelegen net buiten de wijk

  Groenenhoek. Ze bieden reeds een uitgebreid aanbod aan sport en

  spelvoorzieningen. De bereikbaarheid vanuit de verschillende

  buurten moet beter worden uitgewerkt.

  - De aansluiting vanuit de buurten moet aantakken op de grotere

  verbindingen voor fietsers en voetgangers, maar ook op de lokalere

  wegen.

  VERBINDINGEN

  - De verschillende buurten beter met elkaar verbinden.

  Momenteel worden de verschillende buurten gescheiden door

  enkele invalswegen.

  - De goed uitgeruste bovenlokale fietsverbindingen dienen

  maximaal aan te sluiten bij de wijk Groenenhoek. Een goede

  doorstroming een veilige oversteek is noodzakelijk.

  - Verbeteren van aansluiting met Antwerpen Intra Muros (voor

  bijvoorbeeld schoolgaande jeugd

  -

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 24

  DEEL 2. GEWENSTE TOESTAND EN ACTIES

  VOOR EEN BETER SPEELWEEFSEL IN GROENENHOEK

  De gewenste toestand is een wensbeeld voor de verdere ontwikkeling van een kind- en jongeren gerichte publieke ruimte. Dit wensbeeld is uitgewerkt in verschillende onderdelen.

  Er worden vier principes naar voor geschoven om te werken aan een kind- en jongeren gerichte publieke ruimte.

  Er is de kaart gewenste toestand. Deze geeft op een visuele manier de gewenste toestand weer.

  Deze principes worden verder uitgewerkt in verschillende acties.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 25

  1.VIER PRINCIPES OM TE WERKEN AAN EEN BETER SPEELWEEFSEL IN GROENENHOEK

  PRINCIPE 1

  VERBINDEN VAN BUURTEN

  Om het speelweefsel te versterken in Groenenhoek

  dient er sterker te worden ingezet op de

  mobiliteitsstructuur voor kinderen en jongeren.

  Dit wil zeggen dat er gefocust moet worden op

  stappers en trappers (bij uitbreiding alles met wieltjes,

  maar niet gemotoriseerd). Aangezien het voor kinderen

  en jongeren de manier is om zich autonoom te kunnen

  verplaatsen doorheen de stad. Het draagt tevens bij

  tot een duurzamere ontwikkeling van de publieke

  ruimte en stad.

  De gewenste structuur is tevens gericht op het beter

  verbinden van de verschillende

  gemeenschapsvoorzieningen: zwembad, scholen,

  pleinen, parken, speelruimten in de buurten... De

  laatste jaren is er duidelijk ingezet om de grote

  verkeersassen veilig te maken voor fietsers en

  voetgangers. Een volgende noodzakelijke stap is het

  beter verbinden van de verschillende buurten en

  voorzieningen. Op deze manier kunnen de

  verschillende ruimten beter op elkaar inspelen en

  worden buurten beter met elkaar verbonden. Dit

  laatste is belangrijk omdat de wijk Groenenhoek door

  de vele invalswegen sterk is opgedeeld is in

  verschillende kleinere buurten.

  Een ander belangrijk aandachtspunt bij het verbeteren

  van het comfort van de voetpaden, straten voor

  voetgangers, fietsers, beginnende fietsers, skeelers,

  ouders met buggys

  ACTIE 1.Een verbindingslint doorheen de

  verschillende buurten in Groenenhoek.

  ACTIE 2.Strategische oversteken tussen de

  buurten verbeteren.

  PRINCIPE 3

  SPEEL EN SPORTKANSEN

  VERBETEREN

  De wijk groenenhoek dient verder ook het aanbod

  speel- en sportruimten te verbeteren. Hier dient de

  nadruk te liggen op het verder diversifiren van de

  verschillende soorten inrichtingen. Hierdoor kunnen

  de speel, sport en ontmoetingskansen vergroot

  worden n kan de inrichting van de verschillende

  publieke ruimten beter op elkaar afgestemd

  worden.

  Vanuit de ruimtelijke analyse blijkt dat de inrichting

  van de huidige speel- en sportruimten in de wijk

  Groenenhoek vaak gelijkaardig is. Vanuit de

  inspraakacties komt naar voor dat er vraag is naar

  meer diverse spel -en sportvormen (avontuurlijk

  groen, speelkansen op pleinen en ruimte voor

  sport,). Een diverser aanbod aan speel -en

  sportkansen biedt verschillende leeftijdsgroepen en

  doelgroepen de mogelijkheid om gezamenlijk de

  publieke ruimte te gebruiken. Het streven naar

  ontmoeting tussen verschillende leeftijdsgroepen

  dient centraal te staan.

  Het verder uitwerken van speelkansen dient tevens

  een aanhef te zijn voor de opwaardering van de

  publieke ruimte in de verschillende buurten. Het

  is nodig dat elke buurt voldoende en kwalitatieve

  speel- en sportkansen heeft. Zeker voorde jongeren

  kinderen is dit belangrijk, aangezien de vele

  verkeersbarrires niet toe laten om eenvoudig van

  de ene buurt naar de andere buurt te gaan.

  ACTIE 1.Toekomstperspectief voor de

  pleinen, parken en speelruimten.

  PRINCIPE 4

  VERBETEREN VAN DE

  PUBLIEKE RUIMTEN

  RONDOM DE

  HOOGBOUWBUURTEN.

  De wijk Groenenhoek heeft verschillende

  buurten met hoogbouw appartementen.

  Drie buurten hiervan liggen vlakbij het

  fietsringpad. Twee hiervan zijn gelegen in

  een zone waar het hoogst aantal kleine

  kinderen wonen. Dit wil zeggen dat deze

  gebieden naar de toekomst toe kindrijke

  omgevingen zullen blijven. Blijvend

  investeren in deze gebieden is dus

  noodzakelijk. Hierbij komt dat de huidige

  inrichtingen weinig inspirerend zijn. Een

  nieuw elan voor de publieke ruimte

  rondom de hoogbouwappartementen is

  nodig.

  ACTIE 1. Toekomstperspectief

  PRINCIPE 2

  OPWAARDEREN VAN DE STRAAT ALS SPEEL-

  EN ONTMOETINSGRUIMTE.

  De ruimte in de stad wordt schaarser, dus moet er ruimte op

  straat worden vrijgemaakt zodat kinderen en jongeren samen

  kunnen spelen en ontmoeten. Zeker voor de allerkleinsten en

  lagere schoolkinderen is de omgeving dicht bij huis zeer

  belangrijk om zich te kunnen verplaatsen en ontspannen. Uit de

  analyse van de straten in Groenenhoek blijkt ook dat er veel

  straten weinig speel-en ontmoetingskansen hebben. De straten

  op buurtniveau dienen dus verder ontwikkeld te worden als

  ruimte om te spelen en ontmoeten. Ze kunnen speelschakels

  worden tussen de verschillende andere publieke ruimten en

  voorzieningen in Groenenhoek. Verschillende soorten

  straatinrichtingen kunnen spel en ontmoetingen stimuleren.

  Daarnaast blijkt ook uit de analyse dat verschillende straten en

  voetpaden in slechte staat zijn. (vb. kasseien, hoge drempels aan

  voetpaden, gevaarlijke kruispunten voor fietsers en

  voetgangers,. ).Willen we kinderen en jongeren zelfstandiger de

  publieke ruimte rondom hun woonplaats laten gebruiken n

  zorgen voor een goede toegankelijkheid vanuit hun woonplaats

  naar de pleinen, parken, stoepen dan is een comfortabele en

  veilige herinrichting van verschillende straten noodzakelijk. Het

  doel moet zijn om het autonome verplaatsingscomfort in de

  verschillende buurten te verbeteren.

  Een derde vaststelling is dat er nog veel echte woonstraten zijn

  die nog niet zijn aangeduid als een zone 30 straat/regime. Door

  het invoeren van zone 30 en de hieraan gepaarde wijzigingen

  kan spel en ontmoeting een centralere plaats krijgen in de

  inrichting van de straat.

  ACTIE 1. Heraanleg straten Meerjarenplan met aandacht voor

  kinderen en jongeren

  ACTIE 2.Uitwerken van het verbindingslint.

  ACTIE 3: Verder uitwerken van de zone 30 straten

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 26

  2.KAART GEWENSTE TOESTAND

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 27

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 28

  3.VERBINDEN VAN BUURTEN [PRINCIPE 1]

  Om het speelweefsel te versterken in Groenenhoek

  dient er sterker te worden ingezet op de

  mobiliteitsstructuur voor kinderen en jongeren.

  Dit wil zeggen dat er gefocust moet worden op

  stappers en trappers (bij uitbreiding alles met

  wieltjes, maar niet gemotoriseerd). Aangezien het

  voor kinderen en jongeren de manier is om zich

  autonoom te kunnen verplaatsen doorheen de stad.

  Het draagt tevens bij tot een duurzamere

  ontwikkeling van de publieke ruimte en stad.

  De gewenste structuur is tevens gericht op het beter

  verbinden van de verschillende

  gemeenschapsvoorzieningen: zwembad, scholen,

  pleinen, parken, speelruimten in de buurten... De

  laatste jaren is er duidelijk ingezet om de grote

  verkeersassen veilig te maken voor fietsers en

  voetgangers. Een volgende noodzakelijke stap is het

  beter verbinden van de verschillende buurten en

  voorzieningen. Op deze manier kunnen de

  verschillende ruimten beter op elkaar inspelen en

  worden buurten beter met elkaar verbonden.

  Een ander belangrijk aandachtspunt bij het

  verbeteren van het comfort van de voetpaden,

  straten voor voetgangers, fietsers, beginnende

  fietsers, skeelers, ouders met buggys

  Het verbinden van verschillende buurten gebeurt

  ook door spel en ontmoeting te bevorderen in de

  verschillende straten.

  ACTIE 1.Een verbindingslint doorheen de

  verschillende buurten in Groenenhoek.

  ACTIE 2.Strategische oversteken tussen de

  buurten verbeteren.

  Phinney Ridge, Summer Street, Seattle, WA. Image Credit: SDOT

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 29

  ACTIE 1.1.

  Een verbindingslint moet de verschillende buurten en haar voorzieningen beter met elkaar verbinden.

  Uit de analyse is gebleken dat de wijk Groenenhoek uit verschillende buurten bestaat. De buurten zijn gescheiden door invalswegen. De voorzieningen (scholen, jeugdwerk, zwembad,) zijn verspreid over de

  verschillende buurten. Daarnaast kunnen we ook vaststellen dat verschillende buurten elk hun eigen de sport- en speelruimten bevatten. Deze zijn vaak gericht op de kinderen en jongeren van de buurt zelf.

  Door deze buurten beter met elkaar te verbinden kunnen de gemeenschapsvoorzieningen beter met elkaar verbonden worden en kan het aanbod aan spel, sport en ontmoeting diverser worden en beter toegankelijk

  voor vele inwoners van Groenenhoek. Het laat toe om te werken aan een betere mobiliteit voor kinderen en jongeren tussen de verschillende buurten.

  Concept voor een verbindingslint doorheen Groenenhoek.

  Acties voor op korte termijn.

  Het verbindingslint in Groenenhoek loopt van noord naar zuid en verbindt

  de belangrijkste ruimten en voorzieningen met de verschillende buurten.

  Het moet in de eerste plaats verschillende hoofdruimten en voorzieningen

  aan elkaar koppelen. Dit zijn ruimte die de belangrijkste dragers zijn van het

  lint. Volgende ruimten worden geselecteerd. (omgeving Potvlietlaan,

  omgeving Lodewijck van Bercklaan, Zillebeek,). Langsheen deze ruimten en

  voorzieningen dient het hoofdlint te lopen.

  In tweede instantie worden de verschillende ruimten en voorzieningen in de

  omgeving beter gekoppeld aan dit hoofdlint. (scholen, zwembad,

  jeugdvereniging)

  De schets hiernaast is een eerste conceptuitwerking en dient natuurlijk

  verder onderzocht en uitgewerkt te worden.

  Het verbinden van de verschillende buurten en haar voorzieningen moet

  zorgen voor een:

  - Betere toegankelijkheid van de verschillende

  gemeenschapsvoorzieningen met de omliggende buurten.

  - Ontwikkelen van speelschakels tussen verschillende bestaande

  publieke ruimten en voorzieningen.

  - Grotere diversiteit aan speel, sport en ontmoetingskansen.

  - Een betere en veiligere mobiliteit voor kinderen en jongeren.

  - Uitbreiding van de actieradius voor kinderen en jongeren.

  - Ontwikkelen van meer speelkansen in de buurt van de woning.

  - Stimuleren en veiliger maken van het wandel- en fietsverkeer wordt

  gestimuleerd doorheen de wijk.

  OMGEVING POTVLIETLAAN

  OMGEVING LODEWIJCK VAN

  BERCKLAAN

  OMGEVING ZILLEBEEK

  PLOEGSTEERTPLEIN

  PRIEEL

  NEPTUNUSSTRAAT

  MARSPLEIN

  APOLLOPLEIN

  ZWEMBAD

  BINNENGBIED

  TURKOOISTRAAT

  PLEIN PASSENDAELESTRAAT

  JEUGDBEWEGING

  OMGEVING HOOGBOUW

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 30

  Op korte termijn: experimenteer en ontwikkel tijdelijke inrichtingen.

  Een dergelijk lint kan niet snel worden gerealiseerd. Er dient verder onderzoek gebeuren en meer kennis te worden ontwikkeld. Een ideale manier om dit te doen is om op korte termijn verschillende tijdelijke acties

  uit te werken. Deze dienen vooral om het principe van het lint verder te onderzoeken, om de buurten met elkaar te verbinden en om de publieke ruimte bespeelbaarder te maken.

  - Verder bekijken met mobiliteitsdeskundigen en ontwerpers hoe dit lint verder gestalte kan krijgen en ontwikkeld worden.

  - Bijkomende aandacht dient te gaan naar de barrires en oversteken.

  - De herinrichting van straten die op het meerjarenplan staan kunnen vanuit dit oogpunt bekeken worden.

  - Experimenteren met tijdelijke inrichtingen op verschillende onderdelen van het lint. Op deze manier kan er ervaring worden opgedaan en kan er bijkomende aspecten onderzocht worden.

  1.Aanbrengen van tijdelijke straatpatronen.

  Toe te passen in Bachusstraat, Dianalaan, Vosstraat of omgeving Prieel en het

  Prieel kunnen als eerste getest worden.

  Ook langsheen de Zillebekelaan kunnen testen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld

  in afwachting van de definitieve invulling).

  Ludieke patronen zorgen

  voor het aangeven van

  rijrichting fietsers.

  Ludieke patronen kunnen spel in straat

  bevorderen.

  Formelere patronen geven fietsers een eigen fietsbaan.

  2.Pocketparck en speels meubilair. Tijdelijke kleine parkjes in de wijk. Buurtbewoners kunnen eventueel zelf initiatieven ontwikkelen.

  Toe te passen: Op strategische plekken in de wijk,

  voorbeeld hoek Lodewijk van Berckenlaan en

  Dianalaan, langheen de Dianalaan en

  Bachusstraat.

  Klein parkje op de hoek van een straat vomt een

  speelschakel voor kinderen

  Enkele parkeerplaatsen worden omgevormd tot

  terras

  Ludiek straat meubilair kan langsheen het traject

  ingeplant worden (vb Groenlint-Oostende)

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 31

  Principes voor de ontwikkeling op lange termijn.

  Op basis van verschillende testen en tijdelijke inrichtingen en activiteiten kan dit concept verder gevalueerd worden bijgestuurd en aangespat worden. Verder onderzoek en studiewerk is dus nodig. Op lange termijn

  helpen onderstaande principes om het verbindingslint te realiseren.

  Een instrument om het woonweefsel

  en speelweefsel te versterken.

  Een verbindingslint is een hulpmiddel om het woon- en speelweefsel in een buurt te versterken, omdat het vertrekt vanuit de beleving van kinderen en jongeren. Het

  biedt de kans om mobiliteit te bekijken vanuit een kleiner en trager perspectief. Het werken aan een dergelijk lint schept de mogelijkheid om verbindingen te herbekijken

  en naar een menselijke schaal te brengen. Dankzij die verbeterde verbindingen krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de

  aanwezige speel, sport en ontmoetingsmogelijkheden mogelijkheden. Verbindende mobiliteit kan het verschil maken tussen bereikbare en onbereikbare publieke ruimten.

  Een dergelijke lint zorgt niet enkel voor nieuwe speelelementen in de omgeving, maar maakt tevens de ontvankelijkheid van de bestaande publieke ruimte voor spel

  zichtbaar.

  Het zorgt voor comfortabele

  verplaatsingen.

  Om ervoor te zorgen dat de verbindingslinten goed gebruikt kunnen worden, dient er bijkomende aandacht besteed te worden aan comfortkwaliteiten. Ze dienen er

  mede voor te zorgen dat kinderen, jongeren (en andere doelgroepen) zich veilig en aangenaam kunnen verplaatsen. Enkele aspecten zijn hierbij belangrijk.

  Verkeersveiligheid: Fietsers en voetgangers hebben voorkeur in het verkeer. Een ruimtelijke uitwerking van het stop-principe is noodzakelijk.

  Stap- en fietscomfort: Overgangen in de publieke ruimte dienen voor fietsers en voetgangers op een zo comfortabele wijze uitgewerkt worden. (voorbeelden overgangen

  tussen fietspad en weginfrastructuur, aansluiting trage weg en voetpaden,)

  Sociale veiligheid: Een verbindingslint dient zo zijn ingepland en ingericht dat er voldoende sociale controle aanwezig is.

  Integrale toegankelijkheid: de uitwerking van linten dient de principes van integrale toegankelijkheid te integreren.

  De keuze van de materialen voor de ondergrond dient zo te gebeuren dat de publieke ruimte goed berijdbaar (voor fietser, fietskarren, bakfietsen en dergelijke) en

  begaanbaar is. Dit komt niet alleen kinderen goed uit, maar ook gezinnen en senioren die moeilijk te been zijn.

  Een verbindingslint werkt aan een

  goede mobiliteitsstructuur.

  Een goede mobiliteitsstructuur voor kinderen en jongeren is een kritische succesfactor om van de wijken een aangenaam woonweefsel te maken. Een ideaal woonweefsel

  voor kinderen en jongeren heeft goede verbindingen tussen de formele, informele speelruimten (pleinen en parken), gemeenschapsvoorzieningen en de woningen.

  Kinderen en jongeren dienen zich op een aantrekkelijke en veilige manier te kunnen verplaatsen. De leeftijd van kinderen en jongeren is zeer bepalend voor het gebruik en

  beleving van de publieke ruimte.

  Afhankelijk van de leeftijd gebruiken kinderen en jongeren de publieke ruimte anders. Per leeftijdsfase is er een duidelijk verschil in:

  waar wil het kind/jongere zich (naar) verplaatsen?

  kan het kind/jonger zich verplaatsen in het verkeer en in welke leerfase zit het kind?

  mag het kind/jongere zich verplaatsen? Ouders schatten intutief in welke verplaatsingen van hun kind een aanvaardbaar risico heeft.

  Een samenhangend geheel van

  verschillende speelschakels tussen

  de bestaande publieke ruimten.

  Het verbindingslint is een samenhangend geheel verschillende speelschakels tussen de bestaande publieke ruimten en voorzieningen.

  Deze speelschakels kunnen verschillende vormen aannemen. (zie ook herwaardering van de straat, principe 2)

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 32

  ACTIE 1.2.Strategische ruimten en oversteken tussen buurten verbeteren.

  Voor de verdere ontwikkeling van het verbindingslint, maar ook voor het verbeteren van het verbinden van de verschillende buurten (zowel binnen als buiten Groenenhoek) moet er gewerkt worden aan het

  verbeteren van verschillende oversteken. Door te werken aan deze strategische ruimten kunnen kinderen en jongeren zich beter en veiliger verplaatsen. .

  Zie ook kaart gewenste toestand: nummering van A tot I.

  Nummer

  op kaart straatnamen Kenmerken Toekomstperspectief

  A. Onderdoorgang/tunnel spoorweg Belangrijke route en verbinding tussen Wijk

  Groenenhoek en sportcomplex het Rooi.

  Donkere toegangen.

  Onaangename tunnel.

  Aantrekkelijke toegangen tot tunnel ontwikkelen.

  Goede verlichting.

  Bij heraanleg van Spoorwegstraat dient de toegang tot de tunnel een centrale plaats te krijgen.

  Dit dient een aantrekkelijke link te worden tussen Prieel en sportcomplex Het Rooi.

  Koppelen aan verbindingslint.

  B Onderdoorgang spoorweg en ter

  Nieuwerbrugge. Moeilijke zichtbaarheid (wegens bocht)

  Breed straatprofiel.

  Toegang tot Prieel.

  Bij heraanleg een veilige toegang richting Het Prieel ontwikkelen.

  Doortrekken van fietspad tot Prieel.

  Goede zichtbaarheid voor fietsers en voetgangers ontwikkelen.

  Conflictsituatie oplossen tussen parkeerplaats aan ingang van Prieel en toegang tot Prieel.

  Herinrichten in functie van verbindingslint. C Onderdoorgang spoorwegbrug en

  Arbeidersstraat. Lange donkere onderdoorgang

  Onduidelijke situatie voor fietsers. Voorzien van fietspad.

  Betere aansluiting voor fietsers en voetgangers richting Arbeiderswijkje (wijk tussen twee

  spoorlijnen) D Rondpunt Vosstraat (thv. Schaffenstraat) Breed straatprofiel

  Gevaarlijke situatie voor fietsers. (Fietsers moeten het

  rondpunt delen met automobilisten) .

  Gelegen tussen woongebied en zone luchthaven.

  Hoofdtoegang naar Morstel.

  Bij het ontwikkelen van Districtrenroute dient er gekozen te worden voor gescheiden fietspaden.

  E Kruispunten langsheen de Lodewijck van Berckenklaan.

  Verschillende kruispunten langsheen de Lodewijck van

  Berckenlaan zijn over gedimensioneerd. Toegangsweg richting Ter Boelaerpark (in het oosten)

  en de fietsbrug (over de ring, naar Berchem Station). Binnengebied Turkooi, Hof te Nauwelaerts en

  zwembad zijn in deze omgeving gelegen.

  Veilige oversteken.

  Gescheiden fietspad.

  Eventueel ontwikkelen van kleine spelprikkels aan de hoekpleintjes (type kruispunt Dianalaan en

  Diksmuidelaan). Ter hoogte van:

  *toegang Hof te Nauwelaerts.

  *kruispunt met Edelegesteentenstraat.

  Kruispunt met Dianalaan

  *Herinrichten in functie van verbindingslint F Kruispunt Borsbeekbrug en Gitschotellei. Onoverzichtelijk kruispunt.

  Fietsers moeten lang wachten.

  Fietsers rijden in tegengestelde fietsrichting het

  kruispunt op (komende vanuit de Gitschotelei)

  Belangrijke kruispunt tussen Berchemstation en Te

  Boelaerpark.

  Verder onderzoek samen met kinderen en jongeren is nodig.

  *In kaart brengen van knelpunten van dit belangrijk kruispunt.

  *In kaart brengen van beleving van dit kruispunt, potenties, wandel- en fietsroutes.

  G Aansluiting Dianalaan en Gitschotellei.

  Aansluiting voor fietsers en voetgangers tussen

  Gitschtotellei en Dianalaaan is niet optimaal.

  Tram zorgt voor moeilijke oversteekbaarheid.

  Aansluiting met Gitschotellei verbeteren.

  Oversteekbaarheid Gitschotellei verbeteren( fietspad langsheen wordt nu vaak tegen de richting

  gebruikt omwille van moeilijke oversteekbaarheid)

  Herinrichten in functie van verbindingslint.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 33

  H Kruispunt Bachuslaan/Neptunusstraat

  Wapenstilstand Laan Onduidelijke verkeerssituatie

  Moeilijke oversteekbaarheid van de

  Wapenstilstandlaan.

  Herinrichten in functie van verbindingslint.

  Herinrichten in functie van het beter verbinden van de hoogbouwwijk (Potvlietlaan) en het

  overige deel van de wijk Groenenhoek.

  Verder onderzoeken welke oversteekplaats het best geschikt is om de speel en sportruimte aan

  de Potvlietlaan te bereiken. I Brug over fietsringpad en Ring

  Antwerpen (thv. Saffierstraat)

  Moeilijke toegang tot brug (enkel trappen)

  De enige oversteek over Ring voor niet gemotoriseerd

  verkeer) ter hoogte van wijk Groenenhoek

  Brug is niet uitnodigend en heeft geen goede

  aansluiting met de wijk Groenenhoek.

  Betere aansluiting van deze brug met de omliggende straten in de wijk.

  Voorzien van een hellend vlak voor een betere berijdbaarheid.

  Aantrekkelijker maken van toegang en brug zelf.

  Bijkomende toegang realiseren tot fietsringpad.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 34

  4.PRINCIPE 2. HERWAARDEREN VAN DE STRAAT ALS SPEEL-EN ONTMOETINGSRUIMTE.

  Foto: planterre.nl

  OPWAARDEREN VAN DE STRAAT ALS SPEEL- EN

  ONTMOETINSGRUIMTE.

  De ruimte in de stad wordt schaarser, dus moet er ruimte op straat worden

  vrijgemaakt zodat kinderen en jongeren samen kunnen spelen en

  ontmoeten. Zeker voor de allerkleinsten en lagere schoolkinderen is de

  omgeving dicht bij huis zeer belangrijk om zich te kunnen verplaatsen en

  ontspannen. Uit de analyse van de straten in Groenenhoek blijkt ook dat er

  veel straten weinig speel-en ontmoetingskansen hebben. De straten op

  buurtniveau dienen dus verder ontwikkeld te worden als ruimte om te

  spelen en ontmoeten. Ze kunnen speelschakels worden tussen de

  verschillende andere publieke ruimten en voorzieningen in Groenenhoek.

  Verschillende soorten straatinrichtingen kunnen spel en ontmoetingen

  stimuleren.

  Daarnaast blijkt ook uit de analyse dat verschillende straten en voetpaden

  in slechte staat zijn. (vb. kasseien, hoge drempels aan voetpaden,

  gevaarlijke kruispunten voor fietsers en voetgangers,. ). Het gaat

  hoofdzakelijk om wegstructuur in de verschillende buurten. Willen we

  kinderen en jongeren zelfstandiger de publieke ruimte rondom hun

  woonplaats laten gebruiken n zorgen voor een goede toegankelijkheid

  vanuit hun woonplaats naar de pleinen, parken, stoepen dan is een

  comfortabele en veilige herinrichting van verschillende straten

  noodzakelijk. Het doel moet zijn om het autonome verplaatsingscomfort

  in de verschillende buurten te verbeteren.

  Een derde vaststelling is dat er nog veel echte woonstraten zijn die nog

  niet zijn aangeduid als een zone 30 straat/regime. Door het invoeren van

  zone 30 en de hieraan gepaarde wijzigingen kan spel en ontmoeting een

  centralere plaats krijgen in de inrichting van de straat.

  ACTIE 1. Heraanleg straten Meerjarenplan met aandacht voor

  kinderen en jongeren

  ACTIE 2. Uitwerken van het verbindingslint.

  ACTIE 3: Verder uitwerken van de zone 30 straten

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 35

  Aanpak Om concreet aan de slag te gaan worden hieronder verschillende inrichtingsprincipes naar voor geschoven die moeten maken dat de straat kan geherwaardeerd worden tot een ruimte voor spel en ontmoeting.

  1. Maak werk van betere

  BERIJDBARE ONDERGROND

  (gericht op fietsers en

  voetgangers).

  Door het voorzien van een goede

  ondergrond kunnen kinderen gemakkelijker

  leren fietsen, skeeleren, skaten, Ook oudere

  mensen, mensen met buggys, kunnen op

  deze manier beter gebruik maken van de

  publieke ruimte.

  Het gebruik van het type materiaal is dus

  belangrijk.

  In de omgeving van plaatsen waren veel

  kinderen en jongeren samen komen (scholen,

  zwembad,) is een goed berijdbare

  ondergrond (voor fietsers, skaters,) zeker

  noodzakelijk.

  Fietsstroken in een kasseiverharding, zorgen voor een

  verbeterd fietscomfort en een betere berijdbaarheid van de

  straten.

  Een

  goede ondergrond zorgt voor een goede berijdbaarheid

  voor skaters, skeelers,

  Strategische ruimten verdienen een goed berijdbare

  omgeving. (voorbeeld schoolomgeving, jeugdlokalen,)

  2. Herdenken van het

  STOEPPRINCIPE. Vele straten in de wijk zijn aan vernieuwing

  toe. Dit is de uitgelezen kans om het

  stoepprincipe te herdenken in functie van

  ontmoeting, spel en comfort.

  Stoepen kunnen: breder worden, kunnen

  aansluiten bij de pleinen en parken,

  woonstraten kunnen ontwikkeld worden,.

  Brede voetpaden (bij voorkeur aan de zonnekant) zorgen

  voor meer comfort om te spelen, leren fietsen, wandelen.

  Verder uitwerken van woonerf/leefstraat,. Speelse ingrepen op strategische plekken op en

  langsheen de stoep.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 36

  3. WEGWERKEN VAN OBSTAKELS

  voor een betere

  toegankelijkheid/berijdbaarheid. Een klein obstakel in de verkeersstructuur kan

  ervoor zorgen dat kinderen, jongeren zich

  niet mogen verplaatsen. Vb En druk

  kruispunt op een bepaald traject kan er voor

  zorgen dat kinderen niet naar school mogen

  met de fiets. Een zorgvuldige uitwerking en

  aandacht voor vele details zijn noodzakelijk

  bij de herinrichting van straten.

  Trage wegen verbinden de woongebieden met hun

  publieke ruimten.

  Lage drempels dienen op strategisch plaatsen aangepast

  te worden.

  4. Integreer ludieke elementen in

  de straat. Een straat mag niet meer aanzien worden als

  enkel een straat ter ontsluiting van het

  autoverkeer. De straat kan een ruimte zijn

  waar ontmoeting en spel centraler staan. Dit

  kan gestimuleerd worden door het

  introduceren van kleine ludieke elementen.

  5. Streven naar autoluwere

  woongebieden De manier bij uitstek om ervoor te zorgen dat

  kinderen jongeren weer meer buiten spelen is

  het autovrijer en luwer maken van de straten.

  Zeker voor de jongere kinderen is dit

  belangrijk. Het zorgt tevens voor een veiliger

  gevoel. De ruimte die vrijkomt door het

  weren van de auto kan besteed worden aan

  ruimte voor ontmoeting, groenvoorziening,

  spel,.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 37

  6. Ontwikkel tijdelijk initiatieven. Tijdelijke initiatieven kunnen zowel gericht

  zijn op het uittesten van bepaalde ingrepen.

  Maar kunnen ook de gedurende een

  bepaalde tijd spel en ontmoeting in een

  bepaalde buurt genereren.

  Een zomerstraat. Een deel van de straat wordt tijdelijk een

  open straat . Phinney Ridge, Summer Street, Seattle, WA.

  Image Credit: SDOT

  Een deel van de straat wordt tijdelijk een strandzone.

  Beach Street Party, North Adams, MA. Image Credit: Gillian

  Jones/North Adams Transcript

  7. Voortuinen als

  ruimte als ruimte voor spel en

  ontmoeting. Voortuinen zijn ruimten die voor kinderen

  belangrijke ruimten. Het biedt een

  geborgenheid. En kunnen tegelijk deel

  uitmaken van de dynamiek die in en rond de

  huizen kan ontwikkeld worden. Voor ouders

  biedt het ook een zekere controle.

  Klaarlicht.nl Woontevrdenwijk.nl

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 38

  ACTIEPLAN

  BERIJDBARE

  ONDERGROND

  Herdenken van het

  STOEPPRINCIPE

  WEGWERKEN VAN OBSTAKELS

  voor een betere

  toegankelijkheid/berijdbaarheid

  Integreer ludieke

  elementen in de straat.

  Streven naar autoluwere

  woongebieden

  tijdelijk

  initiatieven.

  Voortuinen als

  ruimte als ruimte

  voor spel en

  ontmoeting

  Actie 3.1.Straten die op het

  meerjarenplan staan

  Kruispunt Edelgesteentenstraat en Lodewijck

  van Berckenlaan

  *** * *** * Ter hoogte van pleintje aan

  krantenwinkel

  ** *** ***

  Kruispunt Dianalaan en Lodewijck van

  Berckenlaan

  *** * *** * Ter hoogte van toegang naar

  Hof Van Nauwelaerts

  ** *** *

  Kruispunt Apollostraat en Lodewijck van

  Berckenlaan

  *** * *** * ** *** *

  Groenenhoekstraat.

  * ** *** * * * ***

  Woningenstraat.

  * ** *** * * * ***

  Lambert Briesstraat.

  * * *** ** * ***

  Spoorwegstraat *** *** *** * ** * ***

  Arbeiderstraat *** * *** * ** * *

  Actie 3.2.Uitwerking

  verbindingslint

  * * * * *

  Korte termijn * * * ** *** *** *

  Lange termijn *** *** *** *** *** *** ***

  Actie 3.3.Zone 50 naar zone

  30

  Verschillende zones in de wijk Groenenhoek

  worden getypeerd als een zone 50. Om speel-

  en ontmoetingskansen te stimuleren in de

  buurt is dit geen ideale uitgangspositie. Het

  uitwerken van zone 30 is hier aangewezen. De

  weginfrastructuur dient dus aangepast.

  Zie kaart voor aanduiding zones

  *** *** *** ** *** *** ***

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 39

  4.PRINCIPE 3: SPEL- EN SPORTKANSEN IN DE VERSCHILLENDE BUURTEN.

  [op pleinen, in parken en speelterreinen]

  Foto: carve.nl

  PRINCIPE 3

  SPEEL EN SPORTKANSEN

  VERBETEREN

  De wijk groenenhoek dient verder ook het aanbod

  speel- en sportruimten te verbeteren. Hier dient de

  nadruk te liggen op het verder diversifiren van de

  verschillende soorten inrichtingen. Hierdoor kunnen

  de speel, sport en ontmoetingskansen vergroot

  worden n kan de inrichting van de verschillende

  publieke ruimten beter op elkaar afgestemd

  worden.

  Vanuit de ruimtelijke analyse blijkt dat de inrichting

  van de huidige speel- en sportruimten in de wijk

  Groenenhoek vaak gelijkaardig is. Vanuit de

  inspraakacties komt naar voor dat er vraag is naar

  meer diverse spel -en sportvormen (avontuurlijk

  groen, speelkansen op pleinen en ruimte voor

  sport,). Een diverser aanbod aan speel -en

  sportkansen biedt verschillende leeftijdsgroepen en

  doelgroepen de mogelijkheid om gezamenlijk de

  publieke ruimte te gebruiken. Het streven naar

  ontmoeting tussen verschillende leeftijdsgroepen

  dient centraal te staan.

  Het verder uitwerken van speelkansen dient tevens

  een aanhef te zijn voor de opwaardering van de

  publieke ruimte in de verschillende buurten. Het

  is nodig dat elke buurt voldoende en kwalitatieve

  speel- en sportkansen heeft. Zeker voorde jongeren

  kinderen is dit belangrijk, aangezien de vele

  verkeersbarrires niet toe laten om eenvoudig van

  de ene buurt naar de andere buurt te gaan.

  ACTIE 1.Toekomstperspectief voor de

  pleinen, parken en speelruimten.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 40

  Uitgangspunt. Om werk te kunnen maken van meer speel- en sportkansen in Groenenhoek is het belangrijk om volgende aandachtspunten in acht te nemen.

  Door in te zetten op meervoudig en gedeeld gebruik kunnen verschillende functies (vb. sport, kunst, tuinieren, spel) gentegreerd worden in de publieke ruimte.

  Door in te zetten op een Integrale toegankelijkheid kunnen verschillende groepen de publieke ruimte maximaal gebruiken. De aandacht dient zeker te gaan naar: jong en oud, mensen met een verschillende

  maatschappelijke achtergrond, mensen met een handicap, verenigingen (grote groepen)

  Door in te zetten op het integreren van verschillende visies en invalshoeken kan een meerwaarde ontwikkeld worden. Andere mogelijke invalshoeken zijn bijvoorbeeld: ecologische waarde, morfologie,

  waterstructuur, geest van de plek, functionele noden, sociologische context e.d

  Door in te zetten op het integreren van het speelweefselcontext bij verschillende diensten kan een interessante kruisbestuiving ontstaan. Het uitwerken van de verschillende acties kan gebeuren op

  verschillende niveaus.

  Volgende inrichtingstypologien moeten verder ontwikkeld worden.

  1.

  Ontwikkel MEER

  CONNECTIE MET DE

  NATUUR en natuurbeleving

  De resterende groene ruimte in de

  wijk optimaal benutten als

  speelnatuur.

  Site van school en/of jeugdwerking kan verder

  uitgewerkt worden tot een groene speeloase.

  Ontwikkelen van een speelnatuur/speelbos. Natuureducatie/moestuinen,. Breng verschillende

  leeftijdsgroepen samen.

  -

  2.

  Ontwerp speelruimte OP

  MAAT van het plein.

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 41

  Voorbeelden van speelruimten uit jaren 60 van de hand van Aldo Van Eyck: speelmogelijkheden werden op een zeer eenvoudige, mooie en goedkope manier gentegreerd op een

  plein.

  3.

  Maak werk van een

  DIVERSER AANBOD aan

  sportachtig spel.

  Zorg voor animatie en begeleiding voor de minder

  bereikbare groepen op de pleintjes (meisjes, kleinere

  kinderen,.)

  Goed uitgeruste sportruimten vinden hoofdzakelijk hun

  plaats op de grotere terreinen. (vb combinatie basket, mini

  voetbal, voetbal, skateaanleidingen,.)

  Integreer skate/blade/fiets mogelijkheden in de pleinen.

  Parcoursbeleving en niveauverschillen zorgen voor een

  uitdagend geheel.

  4.

  Streef meer naar

  ONTMOETINGSKANSEN

  voor verschillende

  leeftijden.

  Ruimten die gebruikt kunnen worden door jong en oud. Verschillende leeftijdsgroepen kunnen deelnemen aan het publieke leven. (vb zitruimten, trage weg, sport, mogelijkheden om te

  kijken (zien en gezien worden) worden gecombineerd). Verschillende mensen geven hun eigen invulling aan het gebruik van de ruimte.

  5.

  Informele

  SPEELAANLEIDINGEN EN

  SPELPRIKKELS worden

  gentegreerd in de publieke

  ruimten, pleinen en parken.

  Speelse banken stimuleren ontmoetingen, maar ook

  spel.

  Berijdbarheid zorgt voor een verhoging van de spel en

  sportkansen

  Klimmen en springen,

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 42

  ACTIE 2.1 Toekomstperspectief voor de verschillende terreinen.

  Naam Toekomstperspectief Principes

  Ontwikkel MEER

  CONNECTIE MET DE

  NATUUR en

  natuurbeleving

  Ontwerp

  speelruimte OP

  MAAT van het

  plein

  Maak werk van een

  DIVERSER AANBOD

  aan sportachtig spel.

  Streef meer

  naar

  ONTMOETINGS

  KANSEN voor

  verschillende

  leeftijden.

  Informele

  SPEELAANLEIDINGEN

  EN SPELPRIKKELS

  worden gentegreerd in

  de publieke ruimten,

  pleinen en parken.

  1.

  Het Prieel

  Schaalniveau

  - Wijkoverschrijdend.

  Inplanting

  - Duidelijke en aangename toegangen ontwikkelen.

  - Ontwikkelen van ontmoetingsruimten (vb. fietstallingen, pleintje,

  goede zitmogelijkheden)

  Inrichting

  Inzetten op sportvoorzieningen op wijkoverschrijdend niveau.

  Formele inrichting voor voetbal en basket.

  Goed befietsbaar maken van de hele site. (van leren fietsen tot een

  avontuurlijk parcours.

  Ruimte om tijdelijke activiteiten te organiseren

  (speelpleinwerking,.)

  Ruimte om te picknicken (formele inrichting). (eventueel gekoppeld

  aan toegangen)

  Speelruimte ontwikkelen voor verschillende leeftijden.

  Speelruimte voor de allerkleinsten dient gekoppeld worden aan

  ruimte voor de ouders.

  De heuvels kunnen verder ontwikkeld worden tot avontuurlijke

  speelruimte.

  * *

  2.

  Florent

  Cootmanstraat.

  Schaalniveau

  Klein buurtterrein.

  Inplanting

  Speel- en ontmoetingskansen centraal inplanten in de ruimte.

  Een goede zonering en buffering naar de woningen is noodzakelijk.

  Inrichting

  Geen spectaculaire inrichting.

  Zonering en inrichting dient afgetoetst worden met de buurt.

  Inrichting gericht op jongere kinderen, ouders, grootouders en

  andere buurtbewoners.

  Een integrale toegankelijkheid van het speelterrein is noodzakelijk.

  Wegwerken van drempels en obstakels.

  Bij de inrichting een goede aantakking voorzien richting Prieel

  * *

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 43

  Ontwikkel MEER

  CONNECTIE MET DE

  NATUUR en

  natuurbeleving

  Ontwerp

  speelruimte OP

  MAAT van het

  plein

  Maak werk van een

  DIVERSER AANBOD

  aan sportachtig spel.

  Streef meer

  naar

  ONTMOETINGS

  KANSEN voor

  verschillende

  leeftijden.

  Informele

  SPEELAANLEIDINGEN

  EN SPELPRIKKELS

  worden gentegreerd in

  de publieke ruimten,

  pleinen en parken.

  3.

  Ploegsteertplein

  Geen nieuwe acties.

  4.

  Zillebeeklaan

  Schaalniveau

  - Plein op wijkniveau (aangezien verschillende

  gemeenschapsvoorziening aanpalend gelegen zijn).

  - Een centraal plein op de grens van verschillende buurten.

  - Een strategische ruimte in de wijk Groenenhoek.

  Inplanting van speel, sport en ontmoetingskansen:

  - Speel, sport en ontmoetingskansen integreren in de nieuwe

  inrichting van het plein.

  - Goede aansluiting richting binnengebied Turkooistraat en

  Ploegsteertplein.

  Inrichting

  - Speelkansen:

  * integratie van speelaanleidingen in het plein. Enige formele

  inrichting is wenselijk. (toestellen/aanleidingen in een stedelijke

  context.

  * plein als uitbreiding van schoolspeelplaats.

  - Sport: berijdbare ondergrond (leren fietsen, skate). Mogelijkheid om

  traject af te leggen. (andere mogelijkheid om kleine goaltje te

  plaasten,)

  - Ontmoetingsruimten: belangrijke zones zijn:

  * De zone aan de school (aanpalend aan de speelplaats en toegang

  tot school)

  * De zone aan de Jeugdcentrum (dit is een inkom, jongeren zullen

  rond ingang rondhangen).

  * Ontmoetingsplein voor ouders (ouders die voor of na de school

  nog even vertoeven)

  * Inrichting dient in te spelen op complementariteit met

  Ploegsteerplein. Speelinrichting dient aanvullend te zijn.

  * * *

  5.

  Binnegebied

  Turkooistraat

  Schaalniveau

  Groene ruimte op buurtniveau.

  Inplanting

  Gebied is een binnengebied. De draagkracht van het gebied is dus

  beperkt.

  De toegankelijkheid dient verbeterd te worden.

  Een duidelijke en attractieve toegang is noodzakelijk.

  Terrein is gelegen in een zone met een tekort aan speelruimten.

  Inrichting

  Het thema groen en natuur kan verder uitgewerkt te worden.

  Ruimte biedt potenties om te werken aan natuurontwikkeling,

  moestuinen, milieueducatie,

  Ook kleinschalige speelkansen kunnen gentegreerd worden.

  De ruimte biedt potentie om de verdere inrichting samen met

  buurtbewoners uit te werken en te beheren.

  * * *

 • Speelweefsel Groenenhoek Kind & Samenleving vzw 44

  Ontwikkel MEER

  CONNECTIE MET DE

  NATUUR en

  natuurbeleving

  Ontwerp

  speelruimte OP

  MAAT van het

  plein