Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

of 55 /55
GROENENHOEK SPEELWEEFSELPLAN Quickscan Augustus 2015

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Page 1: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

GROENENHOEK

SPEELWEEFSELPLAN

Quickscan

Augustus 2015

Page 2: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 2

Inhoud Inleiding.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

DEEL 1. ANALYSE EN SYNTHESE VAN DE BESTAANDE TOESTAND ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4

1.CONTEXT .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

2.VOORAFGAAND TRAJECT EN INSPRAAK ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

3.GROENENHOEK IN ZIJN RUIMERE OMGEVING ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11

4. SPEELWEEFSEL OP MESO SCHAAL ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14

Speelruimten ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14

Pleinen en groene ruimten .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16

Straten ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18

Voorzieningen ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20

Hoogbouw ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21

5.KAART BESTAANDE TOESTAND ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22

6.SYNTHESE VAN DE BELANGRIJKSTE WERKPUNTEN VOOR GROENENHOEK ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 23

DEEL 2. GEWENSTE TOESTAND EN ACTIES ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 24

VOOR EEN BETER SPEELWEEFSEL IN GROENENHOEK................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 24

1.VIER PRINCIPES OM TE WERKEN AAN EEN BETER SPEELWEEFSEL IN GROENENHOEK ........................................................................................................................................................................................................................................................... 25

2.KAART GEWENSTE TOESTAND ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26

3.VERBINDEN VAN BUURTEN [PRINCIPE 1] .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 28

ACTIE 1.1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 29

Een verbindingslint moet de verschillende buurten en haar voorzieningen beter met elkaar verbinden. ....................................................................................................................................................................................................................... 29

ACTIE 1.2.Strategische ruimten en oversteken tussen buurten verbeteren. ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 32

4.PRINCIPE 2. HERWAARDEREN VAN DE STRAAT ALS SPEEL-EN ONTMOETINGSRUIMTE. ....................................................................................................................................................................................................................................................... 34

Actie 3.1.Straten die op het meerjarenplan staan ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 38

Actie 3.2.Uitwerking verbindingslint ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 38

Actie 3.3.Zone 50 naar zone 30 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 38

4.PRINCIPE 3: SPEL- EN SPORTKANSEN IN DE VERSCHILLENDE BUURTEN. .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 39

ACTIE 2.1 Toekomstperspectief voor de verschillende terreinen. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 42

6.PRINCIPE 4. Ontwikkel een sterke identiteit rondom de hoogbouw............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 48

Page 3: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 3

INLEIDING

Voorliggend document is de neerslag van een studieopdracht die Kind & Samenleving uitvoerde in

opdracht het district Berchem.

De bedoeling van de opdracht was het uitwerken van een speelweefselplan, weliswaar in een beperkte

vorm, een QuickScan.

Deze studie analyseert de bestaande toestand van de huidige publieke ruimte. Op basis van deze

inzichten ontwikkelde kind & samenleving een gewenste toestand en bijhorende acties. Verschillende

acties worden aangereikt om de speel, sport en ontmoetingskansen te vergroten in Groenenhoek. Dit

document biedt de stad de mogelijkheid om de komende jaren op een structurele manier te kunnen

werken aan deze kansen.

De inspraakresultaten (op basis van de inspraakacties die de stad zelf uitvoerde) werden tevens

geïntegreerd in dit document.

Het document is opgedeeld in twee delen:

Een eerste deel zorgt voor een analyse van de wijk Groenenhoek. Deze bevat:

- Een ruimtelijke analyse

- Een analyse van de context

- Een analyse van de inspraakacties die uitgevoerd zijn door de stadsdiensten

Het tweede deel is de uitwerking van de gewenste toestand en de acties.

Kind & Samenleving vzw

www.k-s.be

Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel

Auteurs van de studie

Francis Vaningelgem – [email protected]

Wouter Vanderstede – [email protected]

Achtergrond

In vele steden en gemeenten is er een evolutie om het speelruimtebeleid breder op te vatten als

voorheen. Daar waar het speelruimtebeleid vroeger vooral gericht was op het voorzien van voldoende

aantal speelruimten in elke wijk, wordt het nu bekeken vanuit een bredere kijk op de leefwereld van

kinderen en jongeren. Er wordt gestreefd naar een kindvriendelijk publieke ruimte beleid. Dit kan

verklaard worden door enkele evoluties:

1. De publieke ruimte wordt schaarser en drukker. Steden en gemeenten stellen zich meer en

meer de vraag of er nog voldoende ruimte is om te spelen, ontmoeten, recreëren,…

2. Kinderen en jongeren worden meer betrokken bij de inrichting van de publieke ruimte. Daar

waar kinderen en jongeren vroeger vooral betrokken werden om speeltoestellen te kiezen, wordt

er nu voor publieke ruimte projecten de beleving de van kinderen en jongeren regelmatig mee

onderzocht.

3. Kindvriendelijke publieke ruimte wordt door steden en gemeenten aanzien als een opstap

om te werken aan een aangenamere publieke ruimte en een verbetering van de leefbaarheid

4. Interdisciplinaire aanpak. Er is een evolutie binnen vele steden en gemeenten om over de

verschillende diensten heen te werken aan oplossingen. Het thema kindvriendelijkheid leent zich

hier uitstekend toe.

Page 4: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 4

DEEL 1. ANALYSE EN SYNTHESE VAN DE BESTAANDE TOESTAND

Page 5: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 5

1.CONTEXT

Om een beter beeld te krijgen op de wijk Groenenhoek, werden

enkele plannen gescreend. Deze geven enkele algemene

randvoorwaarden mee. Ze houden tegelijkertijd ook

verschillende potenties of knelpunten in zich.

1.Groene singel.

De stad voorziet op termijn een verdere vergroening van de

singel rondom Antwerpen.

Dit vergroeningsproject kan een meerwaarde bieden voor de

kinderen en jongeren van Groenenhoek, mits een goede

toegankelijkheid van en naar deze te herwaarderen ruimten.

2.Fiets-o-strade.

De provincie Antwerpen werkt aan het uitwerken van verschillende

fiets-o-strades. Ten zuiden van de wijk Groenenhoek en langs de ring zijn

er twee reeds gerealiseerd (groene lijn).

Een nieuwe fiets-o-strade langsheen de Saffierstraat wordt in de

toekomst gepland (rode lijn).

Een goede aansluiting met de wijk is dus noodzakelijk.

3.Districtenfietstroute.

Op initiatief van de stad wordt er een districten fietsroute voorzien

langsheen de Vosstraat.

Ook hier geldt dat een goede aantakking aan de verschillende bestaande

ruimten noodzakelijk is. (blauwe lijn)

4. Voorontwerp stedelijk Mobiliteitsplan: ‘stadswegen’

Het stedelijk mobilitetisplan werd goedgekeurd. Daarin is een

wegcategorisering opgenomen, die ook uitspraken doet over het

projectgebied.

Bovenstaande figuur laat zien dat de Roderveldlaan en Gitschotellei

worden geselecteerd als bovenlokale verbindingswegen. De

Diksmuidelaan, Saffierstraat en Bikschotelaan worden dus beschouwd als

een (lokale) ‘straat’.

Page 6: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 6

5. Voorontwerp stedelijk Mobiliteitsplan: ‘straten’

Binnen de ‘straten’ wordt er nog een onderscheid gemaakt

tussen ‘hoofdstraat’, ‘buurtstraat’ en gewone ‘woonstraat’.

- De Diksmuidelaan is geselecteerd als ‘hoofdstraat’.

- De Arbeidersstraat-Edelgesteentenstraat, het oostelijk deel

van de Lodewijk van Berckenlaan, de Bikschotelaan en de

Dianalaan-Bacchuslaan zijn ‘buurtstraten’.

Dit betekent dat de hierboven genoemde straten op lokaal

niveau nog een verbindingsfunctie hebben.

Alle andere straten zijn gewone ‘woonstraten’. Zij kunnen als

woonerf of als echte woon- en leefstraat worden uitgebouwd.

6.Demografie

Totaal aantal 0 t.e.m. 17-jarigen per statistische

sector. (Bron: Antwerpen.buurtmonitor.be)

Het noordelijk deel van de wijk kent het hoogst aantal kinderen en

jongeren. Opvallend is dat in de woonwijken rondom Prieel en Florent

Cootmansplein er weinig kinderen wonen.

7.Demografie Totaal aantal 0 t.e.m. 5-jarigen per statistische

sector. (Bron: antwerpen.buurtmonitor.be)

De grootste groep kinderen van 0-5 jaar bevindt zich ook in het

noordelijk gedeelte van de wijk.

school

school

Page 7: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 7

Uit: Projectdefinitie & concept - 25/03/2014

8.Tekortzones speelruimte in Groenenhoek.

De gearceerde zones (rood) duiden de zones aan waar er een tekort

is aan speelruimte. Twee zones kunnen geselecteerd worden:

Buurt: omgeving Thaliastraat.

Buurt omgeving Topaasstraat, Turkooistraat,

Passendalestraat, Hofstadestraat.

Achtergrond Tekortzones buurt

De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand,

rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg,

het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke

weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten).

Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400

meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen

die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een

bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De

tekortzone van de voorziening geeft die woongebieden (inclusief de

geplande woongebieden) weer die buiten het bereik (150 of 400m)

van een voorziening vallen.

Om de tekortzone weg te werken zouden nieuwe voorzieningen in

de nabijheid van deze tekortzone ingeplant moeten worden. Het

beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van

voorzieningen op basis van wandelafstand plannen.

9.Toekomstige groene schoolspeelplaats.

Er is een project voorzien om de schoolgebouw aan de Geluwestraat te

herwaarderen. Een deel van de gebouwen zou worden afgebroken. Op de

plaats van de vrijgekomen ruimte wordt een groene en avontuurlijke

speelruimte voorzien. Deze zal hoogstwaarschijnlijk een semi-publiek

karakter krijgen.

De ruimte is zeer strategisch gelegen. (scholen, handelscentrum,

jeugdhuis, bestaande speelruimte.…)

Er kan verder bekeken worden hoe deze ruimte zo goed mogelijk kan

geïntegreerd worden in de wijk. Zijn er bepaalde openingsuren?, Wie mag

de ruimte gebruiken? Kan de jeugdbeweging gebruik maken van deze

ruimte?...

10.Herinrichting Plein Appolloplein.

Het pleintje aan de Apollostraat wordt in de toekomst heringericht.

Ambitie

Herinrichten van het plein met ruimte voor diverse activiteiten

sport en spel

hondenlosloopzone

rust

maximaliseren comfort en veiligheid weggebruikers

verbetering beeldkwaliteit

aandacht voor groen

optimaliseren belevingswaarde

Page 8: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 8

Uit: Speelterrein Corneel Jaspers, Projectdefinitie & concept -

12/09/2014.

11. Corneel Jasperstraat

Ambitie

Ruimte voor iedereen

Aantrekkelijke/duidelijke toegang creëren

Vernieuwen van het speelterrein

Licht toegankelijk (0-3jaar)

Niet licht toegankelijke (+4jaar)

Vernieuwen van het trapveld

Zitgelegenheid

Mogelijkheid tot uitbreiding met (speel)bosje

12. MJP – Plannen legislatuur tot 2018

Binnen het huidige meerjarenplan zijn enkele ruimten en straten

geselecteerd waar een heraanleg voorzien wordt.

Programma speelterreinen heraanleg (rode cirkel)

Apolloplein,

Hof van Nauwelaerts.

Florent Cootmansplein.

Zillebeeklaan.

Corneel Jaspersstraat.

Enkele kruispunten van de L Van Berckenlaan worden heringericht.

(blauwe cirkel)

Kruispunt met de Edelgesteentenstraat.

Kruispunt met de Dianalaan.

Kruispunt met de Apollostraat.

Heraanleg straten

Groenenhoekstraat.(rode lijn)

Woningenstraat.

Lambert Briesstraat.

Er wordt gekeken of een fietspad in de Arbeidersstraat opportuun is.

13.Speelweefsel Oud-Berchem

In 2014 werd een speelweefsel plan opgemaakt voor het stadsdeel Oud-

Berchem. Verschillende grotere ruimten bieden voor de wijk Groenenhoek

mogelijkheden om te werken aan meer speel, sport en ontmoetingskansen.

Grotere groene ruimten met potenties voor de wijk Groenenhoek:

Brilschanspark

Leeuwerikpark.

Villegaspark.

Ook de bovenlokale verbindingen dienen op elkaar aan te sluiten. Ook de

nieuwe lokale kindroute langs de voetgangersbrug (over de ring).

Groenenhoek

Page 9: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 9

2.VOORAFGAAND TRAJECT EN INSPRAAK

14. Analyse van knelpunten en potenties door ambtelijke

stuurgroep:

Als input voor dit speelweefselonderzoek heeft een uitgebreide

en multidisciplinair samengestelde ambtelijke stuurgroep een

eerste denkoefening uitgevoerd over de potenties, knelpunten

en quick wins. De resultaten hiervan verwerken we samen met

de inspraakresultaten van de bewonersbevragingen, aangezien

er grote overeenkomsten tussen zijn.

15. Inspraakrapport ‘Kindvriendelijk

Groenenhoek’

Ter voorbereiding van dit onderzoek

speelruimteweefsel, hebben het stedelijk

wijkoverleg Berchem en de jeugddienst

Berchem inspraakacties uitgevoerd. Over het

hele traject werden 266 personen bevraagd.

Ruw geschat vertegenwoordigt deze groep een

300-tal kinderen.

Naargelang de context zijn verschillende

inspraakmethodieken en inspraaktechnieken

ingezet:

- Veldobservaties

- Wijkbabbels en seniorenraad: debat +

aanduiding op plan

- Stand met plan op evenementen (Muziek in

de Wijk)

- vindplaatsgerichte inspraakacties via OOR

(online bevraging)

Door een combinatie van methodes is

gepoogd om zo veel en divers mogelijke

bevolkingsgroepen te betrekken (zie schema

hiernaast).

14.Synthese voorafgaand traject en inspraak

Er zijn algemene bemerkingen (16) gegeven, die niet op kaart

weergegeven kunnen worden. Die staan hieronder in tekstvorm.

Op de volgende pagina wordt een overzicht gegeven van alle

conclusies. Dit gebeurt d.m.v. een knelpunt- en potentiekaart.

Die geeft een overzicht van potenties, knelpunten en quick wins

in de wijk.

De bespreking per terrein gebeurt in het volgende onderdeel

van dit rapport.

Page 10: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 10

Algemene knelpunten/vragen/noden van de wijk op

basis van de inspraakmomenten.

- Te weinig echt kindvriendelijke pleinen en parken:

Er zijn wel parkjes en pleintjes maar “dit volstaat niet”, zowel in

aantal als in kwaliteit. Veel pleintjes zijn (nog) niet

kindvriendelijk ingericht, met aandacht voor beleving en

spelen. Ouders missen echt functionele spelprikkels en

speeltoestellen, ook op reeds kwalitatief heraangelegde

pleintjes, zoals het Marsplein of Ploegsteertplein. Er moet

speel- en ontmoetingsruimte zijn voor oudere kinderen. Meer

picknicktafels is een idee.

- Meer verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid:

Tijdens de inspraak worden er heel veel punten en kruispunten

aangehaald die heel onveilig aanvoelen. Er zijn te veel

barrières. Heel wat straten zijn verouderd en zijn voor fietsers

heel lastig. Historisch zijn er bijv. veel kasseien. Kan men hier

niet werken met ‘karrensporen’ of andere fietsvriendelijke

oplossingen? Vooral de Saffierstraat, Arbeidersstraat en

Bikschotelaan (en verbindende tunnels) worden heel vaak

aangehaald als cruciale verbinding. De wijkcirculatieplannen

zijn nooit goedgekeurd. Kunnen de echte woonstraten goede

woonerven worden, waar spelen op straat vanzelfsprekend is

(kindtoets)?

- Meer (avontuurlijk) gebruiksgroen:

Er is in de wijk veel kijkgroen, veel minder gebruiksgroen. Er

moet ook avontuurlijk groen zijn.

- Meer toezicht en controle: bijv. op de toestellen, op bepaalde

pleinen,… Vooral op de terreinen aan Potvlietlaan,

Ploegsteertplein, Apollostraat, Zillebekelaan en Corneel

Jaspersstraat zijn er soms problemen. Aan de Potvlietlaan lijkt

dit het meest problematisch. Pleinontwikkeling wordt

overgenomen door Kras.

- De scholen denken niet steeds in de richting van meer ‘brede’

en ‘open’ scholen. Ze blijven te veel op hun eigen terrein en

staan weigerachtig t.a.v. openstellen of dubbel gebruik. De

invulling van het brede school principe is heel divers.

- Er zitten nog potenties in binnengebieden: bijv. aan de

bibliotheek, aan het woonproject Spoorwegstraat, aan het

zwembad, voorzieningen van het Zorgbedrijf,...

Hoe kan men inspelen op de (historische) eigenheid van de wijk

(industrie, groen)? Bieden wandelingen doorheen de wijk een

opportuniteit?

- Er is dus nood aan een echt speel-‘weefsel’-plan dat plekken én

verbindingen aanduidt om kindvriendelijker te maken.

- Potentie in verlaten korfbalterreinen (Brilschanspark).

Ruimtelijke vertaling van de knelpunten en potenties op basis inspraakmomenten

Page 11: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 11

3.GROENENHOEK IN ZIJN RUIMERE OMGEVING

Verschillende grotere gebieden liggen net buiten de wijk Groenenhoek. Door hun grote, uitstraling en inrichting zijn deze ruimten belangrijk voor kinderen en jongeren. Vaak hebben ze een infrastructuur die grootser

is en hen toelaat om er enkele uren te verblijven. Deze gebieden zorgen voor uitgebreide recreatiemogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Page 12: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 12

Grotere ruimten in de omgeving van de wijk Groenenhoek.

De inrichting van de

verschillende groene

ruimten zijn divers (speel,

ontmoeting, zwemmen,

sportaccommodatie ….)

Kijken we naar de

verschillende speel en sport

voorzieningen valt op dat er

geen skate-infrastructuur

aanwezig. Nochtans een

voorziening die op

stadsdeelniveau moet

bekeken worden.

Enkele ruimten

(Brilschanspark, Luisbekelaar,

Leeuwerikpark) zijn gelegen

in zones die zeer

problematisch zijn op gebied

van lucht- en

geluidskwaliteit. Kiezen voor

kindvriendelijkheid impliceert

ook zoeken naar oplossingen

voor de fijn stof- en

lawaaiproblematiek via

reductie van

verkeersintensiteiten,

buffering, overkapping (bijv.

Ringland-scenario),...

Te Boelaer park Brilschanspark De Villegaspark

Brilschanspark en Leeuwerikpark Brilschanspark en Leeuwerikpark Omgeving Luisbekelaar

Te Boelaerpark Boekenberg Muggenberg/Arena

Page 13: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 13

Bovenlokale fietsverbindingen

Goed uitgeruste bovenlokale

fietsverbindingen

Doorheen de wijk lopen enkele goed uitgeruste

fietsverbindingen op bovenlokaal niveau.

Deze zijn gesitueerd langsheen de grote

invalswegen (Diksmuidelaan, Gitschotellei, Ring…)

De stad plant een districtenfietsroute langs de

Vosstraat.

Deze routes en verbindingen zijn noodzakelijk

voor de verschillende trekpleisters buiten

Groenenhoek te bereiken.

Ruimten als Te Boelaerpark, Boekenberg en

Arena zijn niet gelegen aan een grotere

verbinding. Deze ruimten dienen dus goed

bereikbaar te zijn vanuit de lokale

weginfrastructuur.

Deze bovenlokale verbindingen liggen aan de

rand van de wijk Groenenhoek. Het is dus

belangrijk dat de verschillende buurten van de

wijk Groenenhoek goed aansluiten bij deze

ruimten.

Invalswegen zoals Gitschotellei en Dismuidelaan zijn

voorzien van een fietspaden.

Fietsringpad ter hoogte van speelruimte

Vuurkruislaan.

Fiestpad doorheen Het Prieel.

Barrières voor de buurt.

De wijk Groenenhoek bevat verschillende barrières (invalswegen, ring, spoorwegen).

Dit zorgt ervoor dat de wijk voor kinderen moeilijk doorwaadbaar is.

Veel kinderen en jongeren zullen waarschijnlijk in hun eigen buurt blijven.

Een buurtgerichte benadering is noodzakelijk; elke buurt zijn eigen kwaliteitsvolle terrein.

Door de barrière afbakening kunnen we 5 buurten onderscheiden.

1. Omgeving Potvlietlaan(hoogbouw)

2. Omgeving Marsstraat en Saturnusstraat.

3.Omgeving Thalialaan

4. Omgeving Helderstraat

5. Omgeving Prieel

Potentie

Om op deze buurten beter met elkaar te verbinden dienen deze op strategische plaatsen beter oversteekbaar

worden gemaakt.

Page 14: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 14

4. SPEELWEEFSEL OP MESO SCHAAL

Speelruimten

SYNTHESE OVER DE

SPEELRUIMTEN

Spreiding

De wijk Groenehoek bezit

verschillende formele

speelruimten.

Op basis van de kaart van het

bereik van de verschillende

speelruimten (zie context)

zijn er enkele buurten die

een tekort hebben aan

speelruimten.

Schaalniveau

De meeste terreinen hebben

een buurtkarakter.

Twee terreinen overstijgen

dit niveau. Het terrein aan

het Prieel is door zijn grote

een wijkoverschrijdend

terrein. Het terrein aan de

Rode Kruislaan heeft vooral

door zijn strategische ligging

(langsheen fietspad) en

openheid een

wijkoverschrijdend karakter.

Inplanting

De inplanting van de

verschillende speelruimten is

vaak centraal in de buurt of

wijk. De speelruimten maken

vaak een onderdeel uit van

pleinen en parken. Dit is een

sterke meerwaarde waardoor

er sterk kan worden ingezet

op verschillende leeftijden en

de ontmoeting onderling.

Rode Kruislaan: Volgens OOR is dit een goed gekend terrein. Het gebruik is

echter voor de meeste gebruikers minder frequent: het

functioneert minder als buurtterrein waar men herhaaldelijk

naartoe trekt. Het fietsgebruik is bijvoorbeeld hoog. Het lijkt

eerder een terrein waar men van iets verder naartoe trekt of bij

gelegenheid langs fietst. Gebruikers lijken tevreden, al wensen

ze wel meer speeluitrusting: speeltoestellen, skate, een berg,…

Het ligt dicht bij de autostrade.

Het Prieel: Volgens OOR en de bevraging tijdens Muziek in de Wijk is dit het

bekendste en meest aantrekkelijke terrein, waar men zowel te voet of

met de fiets naartoe trekt. Ook scholen maken er gebruik van. Kinderen

en tieners gaan er spelen, sporten en spreken er af met vrienden. De

tevredenheid is groot, al willen ze toch graag meer speeltoestellen,

skate-uitrusting, zitbanken en avontuurlijke elementen (klimboom,

fietsbergjes, bloemen,…).

Dit is wel een terrein waar kleinere kinderen met hun ouders

naar toe gaan. (want afgelegen.)

Langemarkstraat Volgens OOR is dit een goed gekend terrein. Het speelterrein

zelf wordt echter als te ‘beperkt, te klein, saai en niet zo leuk’

bevonden. Het is wat ‘verouderd’ en er ligt afval. De

bevraagden kennen het eerder als plek waar ze langs komen,

bijv. naar school, dan dat het een echte speelplek is. Heel wat

bevraagden vragen een grotere speelruimte, met meer

speeltoestellen, en properder.

Apollostraat: Volgens OOR is dit een buurtplein, waar men vooral te voet naartoe

komt om te spelen en te sporten. Als buurtplein wordt het behoorlijk

frequent gebruikt. Heel wat bevraagden vinden het wel ‘stom/saai/weinig

te doen’ en ‘een speelterrein voor grotere kinderen’. Het wordt niet zo

aantrekkelijk bevonden. Er wordt betere accommodatie voor voetbal

gevraagd, zodat andere kinderen niet gestoord worden. Er is ook vraag

naar meer groen en gras en meer speeluitrusting. Bij de observaties

bleek dat er overwegend jongens komen op dit plein.

Potvlietlaan: Volgens de OOR-bevraging wordt dit terrein amper gebruikt. In

het inspraakrapport wijt men dit echter vooral aan het feit dat

de kinderen en jongeren uit de buurt wellicht niet komen in de

contexten waarbinnen de bevraging plaats vond. Tijdens de

observaties bleken er immers altijd kinderen en tieners te

spelen en te sporten.

Page 15: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 15

Het speelterrein aan de

Corneel Jasperstraat en aan

de Lodewijck van Bercklaan

liggen eerder verdoken.

Inrichting

De inrichting van de meeste

speelterreinen is basic. De

typologie van de

verschillende terreinen is

sterk gelijklopend: er is

weinig verschil naar

inrichting.

Een uitzondering is het

terrein aan het Prieel, dat

groter en spectaculairder is.

Het heeft een rijkheid aan

zones.

Florent Cootmansplein: Volgens OOR wordt dit terrein zeer weinig gebruikt. Het is niet

goed gekend en weinig aantrekkelijk. Liever gaat men naar

andere speelplekken in de buurt.

Er komen verschillende grootouders met hun kleinkinderen

naar dit terrein.

Hof van Nauwelaerts: Volgens OOR wordt deze speelruimte wel regelmatig bezocht. Kinderen

gaan opvallend veel met hun ouders en in het weekend, wellicht

gekoppeld aan een horecabezoek. Voor heel wat bevraagden is het

echter ‘te ver’ en te weinig aantrekkelijk om de verplaatsing te doen. Het

is ook wat ‘verouderd, versleten, niet onderhouden’, ‘niet leuk/saai’, en

‘te weinig speeltuigen’. Er zijn veel suggesties: ‘groter maken (voor

grotere kinderen, meer avontuur)’, properder, een ‘themaspeeltuin’,

‘contact met het café kan beter zodat ouders mogelijkheid hebben om

op terras te zitten’…

Corneel Jasperstraat: Volgens OOR is dit terrein niet goed gekend en wordt het

weinig gebruikt. Het wordt niet leuk en aantrekkelijk gevonden.

Volgens sommigen is het ‘onguur, donker, gesloten en een

hangplek voor jongeren’. De locatie is niet ideaal, zo dicht bij

de Ring. Het is niet aantrekkelijk genoeg, want ‘er kunnen meer

dingen zijn om te spelen’.

Page 16: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 16

Pleinen en groene ruimten

SYNTHESE OVER PLEINEN EN GROENE

RUIMTEN

Recent aangelegde pleintjes.

In de wijk zijn er recent verschillende pleintjes

heraangelegd. De nadruk hierbij ligt op het

autovrij en bespeelbaarder maken van

de publieke ruimte. Dergelijke ruimten

stimuleren tevens ontmoetingen. Sterke tendens,

die verder te ontwikkelen valt in andere delen

van de wijk.

Te herwaarderen ruimten en ruimten met

meer potenties.

Verschillende ruimten en pleinen hebben

potenties om meer spel en ontmoeting te

stimuleren. Voor enkele van deze ruimten zijn er

reeds stappen gezet voor een vernieuwde

herinrichting (vb omgeving Apollostraat,

omgeving Zillebekelaan,….).

Daarnaast zijn er terreinen die momenteel

onderbenut zijn. (vb de groene ruimte aan de

Luisbekelaar, Florent Cootmans, Het Prieel,…..).

Dit zijn ruimten die sterker kunnen uitgewerkt

worden.

Het binnengebied aan de Turkooisstraat biedt

mogelijkheden om op termijn ontwikkeld te

worden ten dienste van buurt en wijk.

Marsplein Volgens OOR wordt dit pleintje weinig gebruikt en het is weinig

bekend. Het is blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg om van

verder naartoe te komen, o.m. omdat er geen speeltoestellen

staan.

Ploegsteertplein: Volgens OOR is dit terrein goed gekend en wordt het goed

gebruikt als buurtterrein, vooral voor skaten en steppen.

Sommige bevraagden vinden het toch wat ‘weinig om te spelen,

saai, clean’. Er worden vaste toestellen gevraagd. ‘Het

volleybalnet wordt nooit gebruikt’.

Zillebekelaan Zillebekelaan Plein Apollostraat

Florent Cootmans Groene ruimte aan de Luisbekelaar Pleintje Passendalestraat

Page 17: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 17

Hoekjes en pleintjes.

Groenenhoek bezit verschillende kleinere

hoekpleintjes, restruimten,….. Deze kleinere

ruimten bieden de mogelijkheid om kleinschalige

speel- en ontmoetingsruimten te ontwikkelen.

Volkstuintjes

In de wijk groenenhoek zijn er verschillende

volkstuintjes gelegen. Deze vormen informele

speel- en ontmoetingsruimten voor kinderen en

volwassenen.

Bij een centrale ligging en goede sociale controle

zijn dit zeker voor kleinere kinderen goede

ruimten om te spelen.

Binnengebied Turkooistraat Het Prieel Groene ruimte Hof van Nauwelaerts

Hoekpleintje aan de Saffierstraat Pleintje aan de Topaasstraat Pleintje aan de Neptunusstraat

Volkstuintjes Saffierstraat

Volktuintjes Prieel

Page 18: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 18

Straten

Slechte berijdbaarheid vele straten

Verschillende straten in de wijk worden

gekenmerkt door een slecht wegdek. Dit

is vooral een probleem voor fietsers,

beginnende fietsers (kinderen dus),

ouders met buggy’s,…..

Potentie: Door het beter berijdbaar te

maken van straten, kan het fietsen nog

meer gestimuleerd worden.

Weinig bespeelbare straten.

Vele straten zijn klassiek ingericht. Dit wil

zeggen dat de inrichting vooral gericht is

op autoverkeer en dat er weinig ruimte is

om te spelen op en rond de straat.

Potentie: De vaak brede straatprofielen

bieden nochtans potenties om te werken

aan een betere bespeelbaarheid van

straten en het stimuleren van ontmoeting.

Autogerichte verbindingen rondom

pleintjes en speelruimten

De omgeving van verschillende pleintjes

in Groenenhoek wordt gekenmerkt door

een sterk autogerichte inrichting. Vaak is

het zo dat de pleintjes omgeven zijn

door parkeerplaatsen. De pleintjes zijn

dus als het ware eilanden binnen het

stratenpatroon. Dit is geen ideale situatie

voor kinderen en jongeren, omdat de

pleintjes op deze manier niet goed

bereikbaar zijn.

Potentie: Door de straat mee te

integreren bij een pleinheraanleg kan

deze kindvriendelijker gemaakt worden.

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of

gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als

u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.]

Page 19: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 19

Edelengesteentenstraat heeft kleine groene ruimten

(dient ook als buffer) en voetpad: biedt mogelijkheden

tot stoepspelen.

Voortuinen aan ploegsteertopleein bieden

mogelijkheden voor kleine kinderen om toch buiten

te spelen.

Binnenplein: Doodlopende straten bieden

mogelijkheden tot spel (vb. balsporten, skaten,

krijten,….)

Voortuinen en doodlopende straten als

potentie om te werken aan een beter

speelweefsel. Dit zijn vaak belangrijke

schakels in het speelweefsel.

Potentie:

Verschillende straten hebben voortuinen

of kleinere groenstroken. Deze bieden

potenties, zeker voor kleinere kinderen en

buurtbewoners, om een stoepspelen te

genereren, (krijtspelen, hoela hoep,

gesprekjes met de buren,….). Ook

doodlopende starten bieden deze

mogelijkheden.

Page 20: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 20

Voorzieningen

Bijkomende aandacht nodig voor de

publieke ruimte rondom ruimten waar

veel kinderen en jongeren

samenkomen.

De wijk kent enkele ruimten waar kinderen

en jongeren in grotere groepen

samenkomen.

Enkele schoolomgevingen werden in het

verleden reeds heringericht. Andere

schoolomgevingen wachten nog op

herinrichting. (Zillebekelaan,

Ramskapellestraat).

Ook de omgeving van het jeugdwerk kan

herbekeken worden.

Schoolomgeving Ramskapellestraat Jeugdcentrum den Eglantier Zwembad

Jeugdwerksite Hofstadestraat Schoolomgeving Zillebekelaan Heraangelegde schoolomgeving Zillebekelaan

Page 21: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 21

Hoogbouw

De verschillende buurten met hoogbouw

dienen bijkomende aandacht te krijgen. De

inrichting van de buitenruimten is vaak

eentonig en niet aantrekkelijk. De bewoners

hebben geen eigen buitenruimte en zijn dus

sterk aangewezen op goede en toegankelijke

publieke ruimte in de buurt.

Enkele buurten met hoogbouw.

Verschillende buurten in Groenenhoek worden

gekenmerkt door hoogbouw.

Hoogbouw aan Potvlietlaan.

In het noorden van de wijk bevinden zich

verschillende appartementsgebouwen.

- Uit de demografische gegevens blijkt dat de

hier een groot percentage kleine kinderen

woont (0-5 jaar).

- De gezinnen hebben geen tuin.

- Wapenstilstandslaan als barrière.

Hoogbouw aan Rodekruislaan.

- Gelegen vlakbij nieuwe speelruimte en

ringfietspad.

- Ook hier woont een hoog percentage kleine

kinderen.

- Vernieuwde aansluitingen met het ringfietspad.

Hoogbouw ten westen van Prieel.

- Gelegen vlakbij grote groene ruimte aan

Prieel.

- Er wonen in vergelijking met andere buurten

in groenenhoek minder kinderen.

- Groene restgebieden tussen de

appartementsgebouwen.

Hoogbouw aan de Corneel Jaspersstraat

- Gelegen aan het ringfietspad.

- Speelterrein wordt heraangelgd.

Page 22: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 22

5.KAART BESTAANDE TOESTAND

Page 23: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 23

6.SYNTHESE VAN DE BELANGRIJKSTE WERKPUNTEN VOOR GROENENHOEK

SPEELRUIMTEN

- Wegwerken van tekortzones (buurten die een tekort hebben

aan formele speelkansen).

- Behouden van buurtkarakter van de verschillende terreinen.

- Verder uitspelen van terreinen met buurt/wijkoverschrijdende

draagkracht (vb. Prieel).

- Behoud van centraliteit van verschillende speelterreinen.

- Diversere inrichting is noodzakelijk.

- Skatevoorziening dient een sterkere plaats te krijgen.

VOORZIENINGEN - Bijkomende aandacht nodig voor de publieke ruimte rondom

ruimten waar veel kinderen en jongeren samenkomen. (zwembad,

jeugdcentrum,…)

- Enkele schoolomgevingen werden in het verleden reeds

heringericht. Andere schoolomgevingen wachten nog op

herinrichting. (Zillebekelaan, Ramskapellestraat).

- De omgeving van het jeugdwerk moet opgewaardeerd te worden. .

PLEINEN EN

GROENE

RUIMTEN

- Verder uitwerken van pleinen die momenteel liggen ‘te

wachten’.

(vbFlorent Cootmans, Het Prieel, een binnengebied aan de

Turkooistraat, Haf van Nauwelaerts.). Dit zijn ruimten die

sterker kunnen uitgewerkt worden.

- Voor de verdere inrichting van nieuwe pleinen dient de trend

autovrij, bespeelbaar, ontmoeting) van de recent aangelegde

pleinen (Marsplein, Ploegsteertplein,…) doorgetrokken te

worden. Integratie van formele speelinrichting moet bekeken

worden.

- Diverse inrichting van groene gebieden (avontuurlijk,….)

BUURTEN MET

HOOGBOUW

- De verschillende buurten met hoogbouw dienen bijkomende

aandacht te krijgen. De gezinnen hebben geen buitenruimte. En zijn

dus sterk aangewezen op goede en toegankelijke publieke ruimte.

- De speelruimten in de buurt van hoogbouw dienen voor

verschillende leeftijden aantrekkelijk te zijn.

STRATEN - Herdenking van de functie van de straat is nodig in functie van

spel, ontmoeting.

- Verbeteren van de slechte berijdbaarheid van vele straten

(kasseien, drempels,…).

- Werken aan minder autogerichtheid rondom pleintjes en

speelruimten

- Werken aan vertoefzones, doodlopende straten , voortuinen .

Straten waar er plaats is voor ontmoeting en als speelschakels

tussen parken, pleinen,…..

GROENENHOEK

IN HAAR

RUIMERE

OMGEVING

- Verschillende grote ruimten zijn gelegen net buiten de wijk

Groenenhoek. Ze bieden reeds een uitgebreid aanbod aan sport en

spelvoorzieningen. De bereikbaarheid vanuit de verschillende

buurten moet beter worden uitgewerkt.

- De aansluiting vanuit de buurten moet aantakken op de grotere

verbindingen voor fietsers en voetgangers, maar ook op de lokalere

wegen.

VERBINDINGEN

- De verschillende buurten beter met elkaar verbinden.

Momenteel worden de verschillende buurten gescheiden door

enkele invalswegen.

- De goed uitgeruste bovenlokale fietsverbindingen dienen

maximaal aan te sluiten bij de wijk Groenenhoek. Een goede

doorstroming een veilige oversteek is noodzakelijk.

- Verbeteren van aansluiting met Antwerpen – Intra Muros (voor

bijvoorbeeld schoolgaande jeugd

-

Page 24: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 24

DEEL 2. GEWENSTE TOESTAND EN ACTIES

VOOR EEN BETER SPEELWEEFSEL IN GROENENHOEK

De gewenste toestand is een wensbeeld voor de verdere ontwikkeling van een kind- en jongeren gerichte publieke ruimte. Dit wensbeeld is uitgewerkt in verschillende onderdelen.

Er worden vier principes naar voor geschoven om te werken aan een kind- en jongeren gerichte publieke ruimte.

Er is de kaart gewenste toestand. Deze geeft op een visuele manier de gewenste toestand weer.

Deze principes worden verder uitgewerkt in verschillende acties.

Page 25: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 25

1.VIER PRINCIPES OM TE WERKEN AAN EEN BETER SPEELWEEFSEL IN GROENENHOEK

PRINCIPE 1

VERBINDEN VAN BUURTEN

Om het speelweefsel te versterken in Groenenhoek

dient er sterker te worden ingezet op de

mobiliteitsstructuur voor kinderen en jongeren.

Dit wil zeggen dat er gefocust moet worden op

stappers en trappers (bij uitbreiding alles met wieltjes,

maar niet gemotoriseerd). Aangezien het voor kinderen

en jongeren de manier is om zich autonoom te kunnen

verplaatsen doorheen de stad. Het draagt tevens bij

tot een duurzamere ontwikkeling van de publieke

ruimte en stad.

De gewenste structuur is tevens gericht op het beter

verbinden van de verschillende

gemeenschapsvoorzieningen: zwembad, scholen,

pleinen, parken, speelruimten in de buurten... De

laatste jaren is er duidelijk ingezet om de grote

verkeersassen veilig te maken voor fietsers en

voetgangers. Een volgende noodzakelijke stap is het

beter verbinden van de verschillende buurten en

voorzieningen. Op deze manier kunnen de

verschillende ruimten beter op elkaar inspelen en

worden buurten beter met elkaar verbonden. Dit

laatste is belangrijk omdat de wijk Groenenhoek door

de vele invalswegen sterk is opgedeeld is in

verschillende kleinere buurten.

Een ander belangrijk aandachtspunt bij het verbeteren

van het comfort van de voetpaden, straten… voor

voetgangers, fietsers, beginnende fietsers, skeelers,

ouders met buggy’s…

ACTIE 1.Een verbindingslint doorheen de

verschillende buurten in Groenenhoek.

ACTIE 2.Strategische oversteken tussen de

buurten verbeteren.

PRINCIPE 3

SPEEL EN SPORTKANSEN

VERBETEREN

De wijk groenenhoek dient verder ook het aanbod

speel- en sportruimten te verbeteren. Hier dient de

nadruk te liggen op het verder diversifiëren van de

verschillende soorten inrichtingen. Hierdoor kunnen

de speel, sport en ontmoetingskansen vergroot

worden én kan de inrichting van de verschillende

publieke ruimten beter op elkaar afgestemd

worden.

Vanuit de ruimtelijke analyse blijkt dat de inrichting

van de huidige speel- en sportruimten in de wijk

Groenenhoek vaak gelijkaardig is. Vanuit de

inspraakacties komt naar voor dat er vraag is naar

meer diverse spel -en sportvormen (avontuurlijk

groen, speelkansen op pleinen en ruimte voor

sport,…). Een diverser aanbod aan speel -en

sportkansen biedt verschillende leeftijdsgroepen en

doelgroepen de mogelijkheid om gezamenlijk de

publieke ruimte te gebruiken. Het streven naar

ontmoeting tussen verschillende leeftijdsgroepen

dient centraal te staan.

Het verder uitwerken van speelkansen dient tevens

een aanhef te zijn voor de opwaardering van de

publieke ruimte in de verschillende buurten. Het

is nodig dat elke buurt voldoende en kwalitatieve

speel- en sportkansen heeft. Zeker voorde jongeren

kinderen is dit belangrijk, aangezien de vele

verkeersbarrières niet toe laten om eenvoudig van

de ene buurt naar de andere buurt te gaan.

ACTIE 1.Toekomstperspectief voor de

pleinen, parken en speelruimten.

PRINCIPE 4

VERBETEREN VAN DE

PUBLIEKE RUIMTEN

RONDOM DE

HOOGBOUWBUURTEN.

De wijk Groenenhoek heeft verschillende

buurten met hoogbouw appartementen.

Drie buurten hiervan liggen vlakbij het

fietsringpad. Twee hiervan zijn gelegen in

een zone waar het hoogst aantal kleine

kinderen wonen. Dit wil zeggen dat deze

gebieden naar de toekomst toe kindrijke

omgevingen zullen blijven. Blijvend

investeren in deze gebieden is dus

noodzakelijk. Hierbij komt dat de huidige

inrichtingen weinig inspirerend zijn. Een

nieuw elan voor de publieke ruimte

rondom de hoogbouwappartementen is

nodig.

ACTIE 1. Toekomstperspectief

PRINCIPE 2

OPWAARDEREN VAN DE STRAAT ALS SPEEL-

EN ONTMOETINSGRUIMTE.

De ruimte in de stad wordt schaarser, dus moet er ruimte op

straat worden vrijgemaakt zodat kinderen en jongeren samen

kunnen spelen en ontmoeten. Zeker voor de allerkleinsten en

lagere schoolkinderen is de omgeving dicht bij huis zeer

belangrijk om zich te kunnen verplaatsen en ontspannen. Uit de

analyse van de straten in Groenenhoek blijkt ook dat er veel

straten weinig speel-en ontmoetingskansen hebben. De straten

op buurtniveau dienen dus verder ontwikkeld te worden als

ruimte om te spelen en ontmoeten. Ze kunnen speelschakels

worden tussen de verschillende andere publieke ruimten en

voorzieningen in Groenenhoek. Verschillende soorten

straatinrichtingen kunnen spel en ontmoetingen stimuleren.

Daarnaast blijkt ook uit de analyse dat verschillende straten en

voetpaden in slechte staat zijn. (vb. kasseien, hoge drempels aan

voetpaden, gevaarlijke kruispunten voor fietsers en

voetgangers,…. ).Willen we kinderen en jongeren zelfstandiger de

publieke ruimte rondom hun woonplaats laten gebruiken én

zorgen voor een goede toegankelijkheid vanuit hun woonplaats

naar de pleinen, parken, stoepen dan is een comfortabele en

veilige herinrichting van verschillende straten noodzakelijk. Het

doel moet zijn om het autonome verplaatsingscomfort in de

verschillende buurten te verbeteren.

Een derde vaststelling is dat er nog veel echte woonstraten zijn

die nog niet zijn aangeduid als een zone 30 straat/regime. Door

het invoeren van zone 30 en de hieraan gepaarde wijzigingen

kan spel en ontmoeting een centralere plaats krijgen in de

inrichting van de straat.

ACTIE 1. Heraanleg straten Meerjarenplan met aandacht voor

kinderen en jongeren

ACTIE 2.Uitwerken van het verbindingslint.

ACTIE 3: Verder uitwerken van de zone 30 straten

Page 26: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 26

2.KAART GEWENSTE TOESTAND

Page 27: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 27

Page 28: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 28

3.VERBINDEN VAN BUURTEN [PRINCIPE 1]

Om het speelweefsel te versterken in Groenenhoek

dient er sterker te worden ingezet op de

mobiliteitsstructuur voor kinderen en jongeren.

Dit wil zeggen dat er gefocust moet worden op

stappers en trappers (bij uitbreiding alles met

wieltjes, maar niet gemotoriseerd). Aangezien het

voor kinderen en jongeren de manier is om zich

autonoom te kunnen verplaatsen doorheen de stad.

Het draagt tevens bij tot een duurzamere

ontwikkeling van de publieke ruimte en stad.

De gewenste structuur is tevens gericht op het beter

verbinden van de verschillende

gemeenschapsvoorzieningen: zwembad, scholen,

pleinen, parken, speelruimten in de buurten... De

laatste jaren is er duidelijk ingezet om de grote

verkeersassen veilig te maken voor fietsers en

voetgangers. Een volgende noodzakelijke stap is het

beter verbinden van de verschillende buurten en

voorzieningen. Op deze manier kunnen de

verschillende ruimten beter op elkaar inspelen en

worden buurten beter met elkaar verbonden.

Een ander belangrijk aandachtspunt bij het

verbeteren van het comfort van de voetpaden,

straten… voor voetgangers, fietsers, beginnende

fietsers, skeelers, ouders met buggy’s…

Het verbinden van verschillende buurten gebeurt

ook door spel en ontmoeting te bevorderen in de

verschillende straten.

ACTIE 1.Een verbindingslint doorheen de

verschillende buurten in Groenenhoek.

ACTIE 2.Strategische oversteken tussen de

buurten verbeteren.

Phinney Ridge, Summer Street, Seattle, WA. Image Credit: SDOT

Page 29: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 29

ACTIE 1.1.

Een verbindingslint moet de verschillende buurten en haar voorzieningen beter met elkaar verbinden.

Uit de analyse is gebleken dat de wijk Groenenhoek uit verschillende buurten bestaat. De buurten zijn gescheiden door invalswegen. De voorzieningen (scholen, jeugdwerk, zwembad,…) zijn verspreid over de

verschillende buurten. Daarnaast kunnen we ook vaststellen dat verschillende buurten elk hun eigen de sport- en speelruimten bevatten. Deze zijn vaak gericht op de kinderen en jongeren van de buurt zelf.

Door deze buurten beter met elkaar te verbinden kunnen de gemeenschapsvoorzieningen beter met elkaar verbonden worden en kan het aanbod aan spel, sport en ontmoeting diverser worden en beter toegankelijk

voor vele inwoners van Groenenhoek. Het laat toe om te werken aan een betere mobiliteit voor kinderen en jongeren tussen de verschillende buurten.

Concept voor een verbindingslint doorheen Groenenhoek.

Acties voor op korte termijn.

Het verbindingslint in Groenenhoek loopt van noord naar zuid en verbindt

de belangrijkste ruimten en voorzieningen met de verschillende buurten.

Het moet in de eerste plaats verschillende hoofdruimten en voorzieningen

aan elkaar koppelen. Dit zijn ruimte die de belangrijkste dragers zijn van het

lint. Volgende ruimten worden geselecteerd. (omgeving Potvlietlaan,

omgeving Lodewijck van Bercklaan, Zillebeek,…). Langsheen deze ruimten en

voorzieningen dient het hoofdlint te lopen.

In tweede instantie worden de verschillende ruimten en voorzieningen in de

omgeving beter gekoppeld aan dit hoofdlint. (scholen, zwembad,

jeugdvereniging…)

De schets hiernaast is een eerste conceptuitwerking en dient natuurlijk

verder onderzocht en uitgewerkt te worden.

Het verbinden van de verschillende buurten en haar voorzieningen moet

zorgen voor een:

- Betere toegankelijkheid van de verschillende

gemeenschapsvoorzieningen met de omliggende buurten.

- Ontwikkelen van speelschakels tussen verschillende bestaande

publieke ruimten en voorzieningen.

- Grotere diversiteit aan speel, sport en ontmoetingskansen.

- Een betere en veiligere mobiliteit voor kinderen en jongeren.

- Uitbreiding van de actieradius voor kinderen en jongeren.

- Ontwikkelen van meer speelkansen in de buurt van de woning.

- Stimuleren en veiliger maken van het wandel- en fietsverkeer wordt

gestimuleerd doorheen de wijk.

OMGEVING POTVLIETLAAN

OMGEVING LODEWIJCK VAN

BERCKLAAN

OMGEVING ZILLEBEEK

PLOEGSTEERTPLEIN

PRIEEL

NEPTUNUSSTRAAT

MARSPLEIN

APOLLOPLEIN

ZWEMBAD

BINNENGBIED

TURKOOISTRAAT

PLEIN PASSENDAELESTRAAT

JEUGDBEWEGING

OMGEVING HOOGBOUW

Page 30: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 30

Op korte termijn: experimenteer en ontwikkel tijdelijke inrichtingen.

Een dergelijk lint kan niet snel worden gerealiseerd. Er dient verder onderzoek gebeuren en meer kennis te worden ontwikkeld. Een ideale manier om dit te doen is om op korte termijn verschillende tijdelijke acties

uit te werken. Deze dienen vooral om het principe van het lint verder te onderzoeken, om de buurten met elkaar te verbinden en om de publieke ruimte bespeelbaarder te maken.

- Verder bekijken met mobiliteitsdeskundigen en ontwerpers hoe dit lint verder gestalte kan krijgen en ontwikkeld worden.

- Bijkomende aandacht dient te gaan naar de barrières en oversteken.

- De herinrichting van straten die op het meerjarenplan staan kunnen vanuit dit oogpunt bekeken worden.

- Experimenteren met tijdelijke inrichtingen op verschillende onderdelen van het lint. Op deze manier kan er ervaring worden opgedaan en kan er bijkomende aspecten onderzocht worden.

1.Aanbrengen van tijdelijke straatpatronen.

Toe te passen in Bachusstraat, Dianalaan, Vosstraat of omgeving Prieel en het

Prieel kunnen als eerste getest worden.

Ook langsheen de Zillebekelaan kunnen testen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld

in afwachting van de definitieve invulling).

Ludieke patronen zorgen

voor het aangeven van

rijrichting fietsers.

Ludieke patronen kunnen spel in straat

bevorderen.

Formelere patronen geven fietsers een eigen fietsbaan.

2.Pocketparck en speels meubilair. Tijdelijke kleine parkjes in de wijk. Buurtbewoners kunnen eventueel zelf initiatieven ontwikkelen.

Toe te passen: Op strategische plekken in de wijk,

voorbeeld hoek Lodewijk van Berckenlaan en

Dianalaan, langheen de Dianalaan en

Bachusstraat.

Klein parkje op de hoek van een straat vomt een

speelschakel voor kinderen

Enkele parkeerplaatsen worden omgevormd tot

terras

Ludiek straat meubilair kan langsheen het traject

ingeplant worden (vb Groenlint-Oostende)

Page 31: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 31

Principes voor de ontwikkeling op lange termijn.

Op basis van verschillende testen en tijdelijke inrichtingen en activiteiten kan dit concept verder geëvalueerd worden bijgestuurd en aangespat worden. Verder onderzoek en studiewerk is dus nodig. Op lange termijn

helpen onderstaande principes om het verbindingslint te realiseren.

Een instrument om het woonweefsel

en speelweefsel te versterken.

Een verbindingslint is een hulpmiddel om het woon- en speelweefsel in een buurt te versterken, omdat het vertrekt vanuit de beleving van kinderen en jongeren. Het

biedt de kans om mobiliteit te bekijken vanuit een kleiner en trager perspectief. Het werken aan een dergelijk lint schept de mogelijkheid om verbindingen te herbekijken

en naar een menselijke schaal te brengen. Dankzij die verbeterde verbindingen krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van de

aanwezige speel, sport en ontmoetingsmogelijkheden mogelijkheden. Verbindende mobiliteit kan het verschil maken tussen bereikbare en onbereikbare publieke ruimten.

Een dergelijke lint zorgt niet enkel voor nieuwe speelelementen in de omgeving, maar maakt tevens de ontvankelijkheid van de bestaande publieke ruimte voor spel

zichtbaar.

Het zorgt voor comfortabele

verplaatsingen.

Om ervoor te zorgen dat de verbindingslinten goed gebruikt kunnen worden, dient er bijkomende aandacht besteed te worden aan comfortkwaliteiten. Ze dienen er

mede voor te zorgen dat kinderen, jongeren (en andere doelgroepen) zich veilig en aangenaam kunnen verplaatsen. Enkele aspecten zijn hierbij belangrijk.

Verkeersveiligheid: Fietsers en voetgangers hebben voorkeur in het verkeer. Een ruimtelijke uitwerking van het stop-principe is noodzakelijk.

Stap- en fietscomfort: Overgangen in de publieke ruimte dienen voor fietsers en voetgangers op een zo comfortabele wijze uitgewerkt worden. (voorbeelden overgangen

tussen fietspad en weginfrastructuur, aansluiting trage weg en voetpaden,…)

Sociale veiligheid: Een verbindingslint dient zo zijn ingepland en ingericht dat er voldoende sociale controle aanwezig is.

Integrale toegankelijkheid: de uitwerking van linten dient de principes van integrale toegankelijkheid te integreren.

De keuze van de materialen voor de ondergrond dient zo te gebeuren dat de publieke ruimte goed berijdbaar (voor fietser, fietskarren, bakfietsen en dergelijke) en

begaanbaar is. Dit komt niet alleen kinderen goed uit, maar ook gezinnen en senioren die moeilijk te been zijn.

Een verbindingslint werkt aan een

goede mobiliteitsstructuur.

Een goede mobiliteitsstructuur voor kinderen en jongeren is een kritische succesfactor om van de wijken een aangenaam woonweefsel te maken. Een ideaal woonweefsel

voor kinderen en jongeren heeft goede verbindingen tussen de formele, informele speelruimten (pleinen en parken), gemeenschapsvoorzieningen en de woningen.

Kinderen en jongeren dienen zich op een aantrekkelijke en veilige manier te kunnen verplaatsen. De leeftijd van kinderen en jongeren is zeer bepalend voor het gebruik en

beleving van de publieke ruimte.

Afhankelijk van de leeftijd gebruiken kinderen en jongeren de publieke ruimte anders. Per leeftijdsfase is er een duidelijk verschil in:

waar wil het kind/jongere zich (naar) verplaatsen?

kan het kind/jonger zich verplaatsen in het verkeer en in welke leerfase zit het kind?

mag het kind/jongere zich verplaatsen? Ouders schatten intuïtief in welke verplaatsingen van hun kind een aanvaardbaar risico heeft.

Een samenhangend geheel van

verschillende speelschakels tussen

de bestaande publieke ruimten.

Het verbindingslint is een samenhangend geheel verschillende speelschakels tussen de bestaande publieke ruimten en voorzieningen.

Deze speelschakels kunnen verschillende vormen aannemen. (zie ook herwaardering van de straat, principe 2)

Page 32: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 32

ACTIE 1.2.Strategische ruimten en oversteken tussen buurten verbeteren.

Voor de verdere ontwikkeling van het verbindingslint, maar ook voor het verbeteren van het verbinden van de verschillende buurten (zowel binnen als buiten Groenenhoek) moet er gewerkt worden aan het

verbeteren van verschillende oversteken. Door te werken aan deze strategische ruimten kunnen kinderen en jongeren zich beter en veiliger verplaatsen. .

Zie ook kaart gewenste toestand: nummering van A tot I.

Nummer

op kaart straatnamen Kenmerken Toekomstperspectief

A. Onderdoorgang/tunnel spoorweg Belangrijke route en verbinding tussen Wijk

Groenenhoek en sportcomplex het Rooi.

Donkere toegangen.

Onaangename tunnel.

Aantrekkelijke toegangen tot tunnel ontwikkelen.

Goede verlichting.

Bij heraanleg van Spoorwegstraat dient de toegang tot de tunnel een centrale plaats te krijgen.

Dit dient een aantrekkelijke link te worden tussen Prieel en sportcomplex Het Rooi.

Koppelen aan verbindingslint.

B Onderdoorgang spoorweg en ter

Nieuwerbrugge. Moeilijke zichtbaarheid (wegens bocht)

Breed straatprofiel.

Toegang tot Prieel.

Bij heraanleg een veilige toegang richting Het Prieel ontwikkelen.

Doortrekken van fietspad tot Prieel.

Goede zichtbaarheid voor fietsers en voetgangers ontwikkelen.

Conflictsituatie oplossen tussen parkeerplaats aan ingang van Prieel en toegang tot Prieel.

Herinrichten in functie van verbindingslint. C Onderdoorgang spoorwegbrug en

Arbeidersstraat. Lange donkere onderdoorgang

Onduidelijke situatie voor fietsers. Voorzien van fietspad.

Betere aansluiting voor fietsers en voetgangers richting Arbeiderswijkje (wijk tussen twee

spoorlijnen) D Rondpunt Vosstraat (thv. Schaffenstraat) Breed straatprofiel

Gevaarlijke situatie voor fietsers. (Fietsers moeten het

rondpunt delen met automobilisten) .

Gelegen tussen woongebied en zone luchthaven.

Hoofdtoegang naar Morstel.

Bij het ontwikkelen van Districtrenroute dient er gekozen te worden voor gescheiden fietspaden.

E Kruispunten langsheen de Lodewijck van

Berckenklaan. Verschillende kruispunten langsheen de Lodewijck van

Berckenlaan zijn over gedimensioneerd. Toegangsweg richting Ter Boelaerpark (in het oosten)

en de fietsbrug (over de ring, naar Berchem Station). Binnengebied Turkooi, Hof te Nauwelaerts en

zwembad zijn in deze omgeving gelegen.

Veilige oversteken.

Gescheiden fietspad.

Eventueel ontwikkelen van kleine spelprikkels aan de hoekpleintjes (type kruispunt Dianalaan en

Diksmuidelaan). Ter hoogte van:

*toegang Hof te Nauwelaerts.

*kruispunt met Edelegesteentenstraat.

Kruispunt met Dianalaan

*Herinrichten in functie van verbindingslint F Kruispunt Borsbeekbrug en Gitschotellei. Onoverzichtelijk kruispunt.

Fietsers moeten lang wachten.

Fietsers rijden in tegengestelde fietsrichting het

kruispunt op (komende vanuit de Gitschotelei)

Belangrijke kruispunt tussen Berchemstation en Te

Boelaerpark.

Verder onderzoek samen met kinderen en jongeren is nodig.

*In kaart brengen van knelpunten van dit belangrijk kruispunt.

*In kaart brengen van beleving van dit kruispunt, potenties, wandel- en fietsroutes.

G Aansluiting Dianalaan en Gitschotellei.

Aansluiting voor fietsers en voetgangers tussen

Gitschtotellei en Dianalaaan is niet optimaal.

Tram zorgt voor moeilijke oversteekbaarheid.

Aansluiting met Gitschotellei verbeteren.

Oversteekbaarheid Gitschotellei verbeteren( fietspad langsheen wordt nu vaak tegen de richting

gebruikt omwille van moeilijke oversteekbaarheid)

Herinrichten in functie van verbindingslint.

Page 33: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 33

H Kruispunt Bachuslaan/Neptunusstraat

Wapenstilstand Laan Onduidelijke verkeerssituatie

Moeilijke oversteekbaarheid van de

Wapenstilstandlaan.

Herinrichten in functie van verbindingslint.

Herinrichten in functie van het beter verbinden van de hoogbouwwijk (Potvlietlaan) en het

overige deel van de wijk Groenenhoek.

Verder onderzoeken welke oversteekplaats het best geschikt is om de speel en sportruimte aan

de Potvlietlaan te bereiken. I Brug over fietsringpad en Ring

Antwerpen (thv. Saffierstraat)

Moeilijke toegang tot brug (enkel trappen)

De enige oversteek over Ring voor niet gemotoriseerd

verkeer) ter hoogte van wijk Groenenhoek

Brug is niet uitnodigend en heeft geen goede

aansluiting met de wijk Groenenhoek.

Betere aansluiting van deze brug met de omliggende straten in de wijk.

Voorzien van een hellend vlak voor een betere berijdbaarheid.

Aantrekkelijker maken van toegang en brug zelf.

Bijkomende toegang realiseren tot fietsringpad.

Page 34: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 34

4.PRINCIPE 2. HERWAARDEREN VAN DE STRAAT ALS SPEEL-EN ONTMOETINGSRUIMTE.

Foto: planterre.nl

OPWAARDEREN VAN DE STRAAT ALS SPEEL- EN

ONTMOETINSGRUIMTE.

De ruimte in de stad wordt schaarser, dus moet er ruimte op straat worden

vrijgemaakt zodat kinderen en jongeren samen kunnen spelen en

ontmoeten. Zeker voor de allerkleinsten en lagere schoolkinderen is de

omgeving dicht bij huis zeer belangrijk om zich te kunnen verplaatsen en

ontspannen. Uit de analyse van de straten in Groenenhoek blijkt ook dat er

veel straten weinig speel-en ontmoetingskansen hebben. De straten op

buurtniveau dienen dus verder ontwikkeld te worden als ruimte om te

spelen en ontmoeten. Ze kunnen speelschakels worden tussen de

verschillende andere publieke ruimten en voorzieningen in Groenenhoek.

Verschillende soorten straatinrichtingen kunnen spel en ontmoetingen

stimuleren.

Daarnaast blijkt ook uit de analyse dat verschillende straten en voetpaden

in slechte staat zijn. (vb. kasseien, hoge drempels aan voetpaden,

gevaarlijke kruispunten voor fietsers en voetgangers,…. ). Het gaat

hoofdzakelijk om wegstructuur in de verschillende buurten. Willen we

kinderen en jongeren zelfstandiger de publieke ruimte rondom hun

woonplaats laten gebruiken én zorgen voor een goede toegankelijkheid

vanuit hun woonplaats naar de pleinen, parken, stoepen dan is een

comfortabele en veilige herinrichting van verschillende straten

noodzakelijk. Het doel moet zijn om het autonome verplaatsingscomfort

in de verschillende buurten te verbeteren.

Een derde vaststelling is dat er nog veel echte woonstraten zijn die nog

niet zijn aangeduid als een zone 30 straat/regime. Door het invoeren van

zone 30 en de hieraan gepaarde wijzigingen kan spel en ontmoeting een

centralere plaats krijgen in de inrichting van de straat.

ACTIE 1. Heraanleg straten Meerjarenplan met aandacht voor

kinderen en jongeren

ACTIE 2. Uitwerken van het verbindingslint.

ACTIE 3: Verder uitwerken van de zone 30 straten

Page 35: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 35

Aanpak Om concreet aan de slag te gaan worden hieronder verschillende inrichtingsprincipes naar voor geschoven die moeten maken dat de straat kan geherwaardeerd worden tot een ruimte voor spel en ontmoeting.

1. Maak werk van betere

BERIJDBARE ONDERGROND

(gericht op fietsers en

voetgangers).

Door het voorzien van een goede

ondergrond kunnen kinderen gemakkelijker

leren fietsen, skeeleren, skaten,… Ook oudere

mensen, mensen met buggy’s,… kunnen op

deze manier beter gebruik maken van de

publieke ruimte.

Het gebruik van het type materiaal is dus

belangrijk.

In de omgeving van plaatsen waren veel

kinderen en jongeren samen komen (scholen,

zwembad,…) is een goed berijdbare

ondergrond (voor fietsers, skaters,…) zeker

noodzakelijk.

Fietsstroken in een kasseiverharding, zorgen voor een

verbeterd fietscomfort en een betere berijdbaarheid van de

straten.

Een

goede ondergrond zorgt voor een goede berijdbaarheid

voor skaters, skeelers,…

Strategische ruimten verdienen een goed berijdbare

omgeving. (voorbeeld schoolomgeving, jeugdlokalen,…)

2. Herdenken van het

STOEPPRINCIPE. Vele straten in de wijk zijn aan vernieuwing

toe. Dit is de uitgelezen kans om het

stoepprincipe te herdenken in functie van

ontmoeting, spel en comfort.

Stoepen kunnen: breder worden, kunnen

aansluiten bij de pleinen en parken,

woonstraten kunnen ontwikkeld worden,….

Brede voetpaden (bij voorkeur aan de zonnekant) zorgen

voor meer comfort om te spelen, leren fietsen, wandelen.

Verder uitwerken van woonerf/leefstraat,…. Speelse ingrepen op strategische plekken op en

langsheen de stoep.

Page 36: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 36

3. WEGWERKEN VAN OBSTAKELS

voor een betere

toegankelijkheid/berijdbaarheid. Een klein obstakel in de verkeersstructuur kan

ervoor zorgen dat kinderen, jongeren zich

niet mogen verplaatsen. Vb Eén druk

kruispunt op een bepaald traject kan er voor

zorgen dat kinderen niet naar school mogen

met de fiets. Een zorgvuldige uitwerking en

aandacht voor vele details zijn noodzakelijk

bij de herinrichting van straten.

Trage wegen verbinden de woongebieden met hun

publieke ruimten.

Lage drempels dienen op strategisch plaatsen aangepast

te worden.

4. Integreer ludieke elementen in

de straat. Een straat mag niet meer aanzien worden als

enkel een straat ter ontsluiting van het

autoverkeer. De straat kan een ruimte zijn

waar ontmoeting en spel centraler staan. Dit

kan gestimuleerd worden door het

introduceren van kleine ludieke elementen.

5. Streven naar autoluwere

woongebieden De manier bij uitstek om ervoor te zorgen dat

kinderen jongeren weer meer buiten spelen is

het autovrijer en luwer maken van de straten.

Zeker voor de jongere kinderen is dit

belangrijk. Het zorgt tevens voor een veiliger

gevoel. De ruimte die vrijkomt door het

weren van de auto kan besteed worden aan

ruimte voor ontmoeting, groenvoorziening,

spel,….

Page 37: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 37

6. Ontwikkel tijdelijk initiatieven. Tijdelijke initiatieven kunnen zowel gericht

zijn op het uittesten van bepaalde ingrepen.

Maar kunnen ook de gedurende een

bepaalde tijd spel en ontmoeting in een

bepaalde buurt genereren.

Een zomerstraat. Een deel van de straat wordt tijdelijk een

‘open straat’ . Phinney Ridge, Summer Street, Seattle, WA.

Image Credit: SDOT

Een deel van de straat wordt tijdelijk een strandzone.

Beach Street Party, North Adams, MA. Image Credit: Gillian

Jones/North Adams Transcript

7. Voortuinen als

ruimte als ruimte voor spel en

ontmoeting. Voortuinen zijn ruimten die voor kinderen

belangrijke ruimten. Het biedt een

geborgenheid. En kunnen tegelijk deel

uitmaken van de dynamiek die in en rond de

huizen kan ontwikkeld worden. Voor ouders

biedt het ook een zekere controle.

Klaarlicht.nl Woontevrdenwijk.nl

Page 38: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 38

ACTIEPLAN

BERIJDBARE

ONDERGROND

Herdenken van het

STOEPPRINCIPE

WEGWERKEN VAN OBSTAKELS

voor een betere

toegankelijkheid/berijdbaarheid

Integreer ludieke

elementen in de straat.

Streven naar autoluwere

woongebieden

tijdelijk

initiatieven.

Voortuinen als

ruimte als ruimte

voor spel en

ontmoeting

Actie 3.1.Straten die op het

meerjarenplan staan

Kruispunt Edelgesteentenstraat en Lodewijck

van Berckenlaan

*** * *** * Ter hoogte van pleintje aan

krantenwinkel

** *** ***

Kruispunt Dianalaan en Lodewijck van

Berckenlaan

*** * *** * Ter hoogte van toegang naar

Hof Van Nauwelaerts

** *** *

Kruispunt Apollostraat en Lodewijck van

Berckenlaan

*** * *** * ** *** *

Groenenhoekstraat.

* ** *** * * * ***

Woningenstraat.

* ** *** * * * ***

Lambert Briesstraat.

* * *** ** * ***

Spoorwegstraat *** *** *** * ** * ***

Arbeiderstraat *** * *** * ** * *

Actie 3.2.Uitwerking

verbindingslint

* * * * *

Korte termijn * * * ** *** *** *

Lange termijn *** *** *** *** *** *** ***

Actie 3.3.Zone 50 naar zone

30

Verschillende zones in de wijk Groenenhoek

worden getypeerd als een zone 50. Om speel-

en ontmoetingskansen te stimuleren in de

buurt is dit geen ideale uitgangspositie. Het

uitwerken van zone 30 is hier aangewezen. De

weginfrastructuur dient dus aangepast.

Zie kaart voor aanduiding zones

*** *** *** ** *** *** ***

Page 39: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 39

4.PRINCIPE 3: SPEL- EN SPORTKANSEN IN DE VERSCHILLENDE BUURTEN.

[op pleinen, in parken en speelterreinen]

Foto: carve.nl

PRINCIPE 3

SPEEL EN SPORTKANSEN

VERBETEREN

De wijk groenenhoek dient verder ook het aanbod

speel- en sportruimten te verbeteren. Hier dient de

nadruk te liggen op het verder diversifiëren van de

verschillende soorten inrichtingen. Hierdoor kunnen

de speel, sport en ontmoetingskansen vergroot

worden én kan de inrichting van de verschillende

publieke ruimten beter op elkaar afgestemd

worden.

Vanuit de ruimtelijke analyse blijkt dat de inrichting

van de huidige speel- en sportruimten in de wijk

Groenenhoek vaak gelijkaardig is. Vanuit de

inspraakacties komt naar voor dat er vraag is naar

meer diverse spel -en sportvormen (avontuurlijk

groen, speelkansen op pleinen en ruimte voor

sport,…). Een diverser aanbod aan speel -en

sportkansen biedt verschillende leeftijdsgroepen en

doelgroepen de mogelijkheid om gezamenlijk de

publieke ruimte te gebruiken. Het streven naar

ontmoeting tussen verschillende leeftijdsgroepen

dient centraal te staan.

Het verder uitwerken van speelkansen dient tevens

een aanhef te zijn voor de opwaardering van de

publieke ruimte in de verschillende buurten. Het

is nodig dat elke buurt voldoende en kwalitatieve

speel- en sportkansen heeft. Zeker voorde jongeren

kinderen is dit belangrijk, aangezien de vele

verkeersbarrières niet toe laten om eenvoudig van

de ene buurt naar de andere buurt te gaan.

ACTIE 1.Toekomstperspectief voor de

pleinen, parken en speelruimten.

Page 40: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 40

Uitgangspunt. Om werk te kunnen maken van meer speel- en sportkansen in Groenenhoek is het belangrijk om volgende aandachtspunten in acht te nemen.

Door in te zetten op meervoudig en gedeeld gebruik kunnen verschillende functies (vb. sport, kunst, tuinieren, spel…) geïntegreerd worden in de publieke ruimte.

Door in te zetten op een Integrale toegankelijkheid kunnen verschillende groepen de publieke ruimte maximaal gebruiken. De aandacht dient zeker te gaan naar: jong en oud, mensen met een verschillende

maatschappelijke achtergrond, mensen met een handicap, verenigingen (grote groepen)…

Door in te zetten op het integreren van verschillende visies en invalshoeken kan een meerwaarde ontwikkeld worden. Andere mogelijke invalshoeken zijn bijvoorbeeld: ecologische waarde, morfologie,

waterstructuur, geest van de plek, functionele noden, sociologische context e.d…

Door in te zetten op het integreren van het speelweefselcontext bij verschillende diensten kan een interessante kruisbestuiving ontstaan. Het uitwerken van de verschillende acties kan gebeuren op

verschillende niveaus.

Volgende inrichtingstypologieën moeten verder ontwikkeld worden.

1.

Ontwikkel MEER

CONNECTIE MET DE

NATUUR en natuurbeleving

De resterende groene ruimte in de

wijk optimaal benutten als

speelnatuur.

Site van school en/of jeugdwerking kan verder

uitgewerkt worden tot een groene speeloase.

Ontwikkelen van een speelnatuur/speelbos. Natuureducatie/moestuinen,…. Breng verschillende

leeftijdsgroepen samen.

-

2.

Ontwerp speelruimte OP

MAAT van het plein.

Page 41: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 41

Voorbeelden van speelruimten uit jaren 60 van de hand van Aldo Van Eyck: speelmogelijkheden werden op een zeer eenvoudige, mooie en goedkope manier geïntegreerd op een

plein.

3.

Maak werk van een

DIVERSER AANBOD aan

sportachtig spel.

Zorg voor animatie en begeleiding voor de minder

bereikbare groepen op de pleintjes (meisjes, kleinere

kinderen,….)

Goed uitgeruste sportruimten vinden hoofdzakelijk hun

plaats op de grotere terreinen. (vb combinatie basket, mini

voetbal, voetbal, skateaanleidingen,….)

Integreer skate/blade/fiets mogelijkheden in de pleinen.

Parcoursbeleving en niveauverschillen zorgen voor een

uitdagend geheel.

4.

Streef meer naar

ONTMOETINGSKANSEN

voor verschillende

leeftijden.

Ruimten die gebruikt kunnen worden door jong en oud. Verschillende leeftijdsgroepen kunnen deelnemen aan het publieke leven. (vb zitruimten, trage weg, sport, mogelijkheden om te

kijken (zien en gezien worden) worden gecombineerd). Verschillende mensen geven hun eigen invulling aan het gebruik van de ruimte.

5.

Informele

SPEELAANLEIDINGEN EN

SPELPRIKKELS worden

geïntegreerd in de publieke

ruimten, pleinen en parken.

Speelse banken stimuleren ontmoetingen, maar ook

spel.

Berijdbarheid zorgt voor een verhoging van de spel en

sportkansen

Klimmen en springen,…

Page 42: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 42

ACTIE 2.1 Toekomstperspectief voor de verschillende terreinen.

Naam Toekomstperspectief Principes

Ontwikkel MEER

CONNECTIE MET DE

NATUUR en

natuurbeleving

Ontwerp

speelruimte OP

MAAT van het

plein

Maak werk van een

DIVERSER AANBOD

aan sportachtig spel.

Streef meer

naar

ONTMOETINGS

KANSEN voor

verschillende

leeftijden.

Informele

SPEELAANLEIDINGEN

EN SPELPRIKKELS

worden geïntegreerd in

de publieke ruimten,

pleinen en parken.

1.

Het Prieel

Schaalniveau

- Wijkoverschrijdend.

Inplanting

- Duidelijke en aangename toegangen ontwikkelen.

- Ontwikkelen van ontmoetingsruimten (vb. fietstallingen, pleintje,

goede zitmogelijkheden…)

Inrichting

Inzetten op sportvoorzieningen op wijkoverschrijdend niveau.

Formele inrichting voor voetbal en basket.

Goed befietsbaar maken van de hele site. (van leren fietsen tot een

avontuurlijk parcours.

Ruimte om tijdelijke activiteiten te organiseren

(speelpleinwerking,….)

Ruimte om te picknicken (formele inrichting). (eventueel gekoppeld

aan toegangen)

Speelruimte ontwikkelen voor verschillende leeftijden.

Speelruimte voor de allerkleinsten dient gekoppeld worden aan

ruimte voor de ouders.

De heuvels kunnen verder ontwikkeld worden tot avontuurlijke

speelruimte.

* *

2.

Florent

Cootmanstraat.

Schaalniveau

Klein buurtterrein.

Inplanting

Speel- en ontmoetingskansen centraal inplanten in de ruimte.

Een goede zonering en buffering naar de woningen is noodzakelijk.

Inrichting

Geen spectaculaire inrichting.

Zonering en inrichting dient afgetoetst worden met de buurt.

Inrichting gericht op jongere kinderen, ouders, grootouders en

andere buurtbewoners.

Een integrale toegankelijkheid van het speelterrein is noodzakelijk.

Wegwerken van drempels en obstakels.

Bij de inrichting een goede aantakking voorzien richting Prieel

* *

Page 43: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 43

Ontwikkel MEER

CONNECTIE MET DE

NATUUR en

natuurbeleving

Ontwerp

speelruimte OP

MAAT van het

plein

Maak werk van een

DIVERSER AANBOD

aan sportachtig spel.

Streef meer

naar

ONTMOETINGS

KANSEN voor

verschillende

leeftijden.

Informele

SPEELAANLEIDINGEN

EN SPELPRIKKELS

worden geïntegreerd in

de publieke ruimten,

pleinen en parken.

3.

Ploegsteertplein

Geen nieuwe acties.

4.

Zillebeeklaan

Schaalniveau

- Plein op wijkniveau (aangezien verschillende

gemeenschapsvoorziening aanpalend gelegen zijn).

- Een centraal plein op de grens van verschillende buurten.

- Een strategische ruimte in de wijk Groenenhoek.

Inplanting van speel, sport en ontmoetingskansen:

- Speel, sport en ontmoetingskansen integreren in de nieuwe

inrichting van het plein.

- Goede aansluiting richting binnengebied Turkooistraat en

Ploegsteertplein.

Inrichting

- Speelkansen:

* integratie van speelaanleidingen in het plein. Enige formele

inrichting is wenselijk. (toestellen/aanleidingen in een stedelijke

context.

* plein als uitbreiding van schoolspeelplaats.

- Sport: berijdbare ondergrond (leren fietsen, skate). Mogelijkheid om

traject af te leggen. (andere mogelijkheid om kleine goaltje te

plaasten,…)

- Ontmoetingsruimten: belangrijke zones zijn:

* De zone aan de school (aanpalend aan de speelplaats en toegang

tot school)

* De zone aan de Jeugdcentrum (dit is een inkom, jongeren zullen

rond ingang rondhangen).

* Ontmoetingsplein voor ouders (ouders die voor of na de school

nog even vertoeven)

* Inrichting dient in te spelen op complementariteit met

Ploegsteerplein. Speelinrichting dient aanvullend te zijn.

* * *

5.

Binnegebied

Turkooistraat

Schaalniveau

Groene ruimte op buurtniveau.

Inplanting

Gebied is een binnengebied. De draagkracht van het gebied is dus

beperkt.

De toegankelijkheid dient verbeterd te worden.

Een duidelijke en attractieve toegang is noodzakelijk.

Terrein is gelegen in een zone met een tekort aan speelruimten.

Inrichting

Het thema groen en natuur kan verder uitgewerkt te worden.

Ruimte biedt potenties om te werken aan natuurontwikkeling,

moestuinen, milieueducatie,…

Ook kleinschalige speelkansen kunnen geïntegreerd worden.

De ruimte biedt potentie om de verdere inrichting samen met

buurtbewoners uit te werken en te beheren.

* * *

Page 44: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 44

Ontwikkel MEER

CONNECTIE MET DE

NATUUR en

natuurbeleving

Ontwerp

speelruimte OP

MAAT van het

plein

Maak werk van een

DIVERSER AANBOD

aan sportachtig spel.

Streef meer

naar

ONTMOETINGS

KANSEN voor

verschillende

leeftijden.

Informele

SPEELAANLEIDINGEN

EN SPELPRIKKELS

worden geïntegreerd in

de publieke ruimten,

pleinen en parken. 6.

Corneel

Jaspersstraat

Schaalniveau

- Buurtgericht.

Inplanting

- Ruimte dient uit zijn isolement gehaald te worden door:

*Nieuwe doorsteken ontwikkelen naar de omliggende buurten.

*Optimale connectie ontwikkelen met ringfietspad.

- Toegangen moeten duidelijk en uitnodigend zijn.

- Een goede aansluiting met de ingangen van de

appartementsgebouwen is wenselijk.

Inrichting

(zie ook principe 4: identiteit voor hoogbouw)

De inrichting moet een positief imago en identiteit geven aan de

publieke ruimte rondom de hoogbouwappartementen.

Identiteit kan opgebouwd worden door te kiezen voor een niet

standaard inrichting.

Aanpalend bosje ontwikkelen tot speelzone in het bos.

Speelruimte voor de allerkleinsten dient gekoppeld worden aan

ruimte voor de ouders.

Kleinschalig sportveldje integreren.

Openheid en licht creëren in de huidige groenstructuur.

(momenteel een zeer donkere inrichting)

Meer licht en zichten ontwikkelen om de sociale controle te

bevorderen.

Inrichting zo ontwikkelen dat gebruikers van het fietsringpad even

kunnen uitblazen.

* * *

7.

Jeugdwerk

Hofstadestraat

Schaalniveau

De grootte van het terrein zorgt ervoor dat grote groepen kunnen

ontvangen worden.

Inplanting

Terrein is gelegen in een zone met een tekort aan speelruimten.

Terrein is volledig gelegen aan de straatkant. Een goede sociale

controle is dus mogelijk. Waardoor het (deels) openstellen van de

site mogelijk wordt.

Inrichting

Verdere inrichting dient in overleg gebeuren met het jeugdwerk en

de buurtbewoners.

Mogelijke inrichtingspistes:

* inzetten op avontuurlijk groen.

* inzetten op bijkomende sportmogelijkheden (trapveldje,…).

Deels openstellen kan onderzocht worden.

*

Page 45: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 45

Ontwikkel MEER

CONNECTIE MET DE

NATUUR en

natuurbeleving

Ontwerp

speelruimte OP

MAAT van het

plein

Maak werk van een

DIVERSER AANBOD

aan sportachtig spel.

Streef meer

naar

ONTMOETINGS

KANSEN voor

verschillende

leeftijden.

Informele

SPEELAANLEIDINGEN

EN SPELPRIKKELS

worden geïntegreerd in

de publieke ruimten,

pleinen en parken.

8.

Passendaeleplein

Schaalniveau

Klein pleintje op buurtniveau.

Inplanting

Het plein is omgeven door verschillende straten. Hierdoor is de

toegankelijkheid naar het plein toe niet optimaal. Een betere

oversteekbaarheid van de straten is nodig. Eventueel een gevel tot

gevel heraanleg om de bereikbaarheid van het pleintje te

verbeteren.

Inrichting

Een klein ontmoetingsplein met ruimte om te spelen en ontmoeten.

Integreren van spelprikkels in het plein (type Marsplein).

Vooral gericht op jongere kinderen.

* * *

9.

Apolloplein

Schaalniveau

Buurt/wijkgericht plein.

Inplanting

Plein is centraal gelegen in de buurt.

Het plein is omgeven door verschillende straten. Hierdoor is de

oversteekbaarheid naar het plein toe niet ideaal.

Ook het spelen wordt belemmerd door de directe nabijheid van

straten.

Inrichting

Voorkeur voor een stedelijke inrichting (aangezien Hof Van

Nauwelaert eerder een groene en natuurlijke context.)

Inrichting dient in te zetten op een divers aanbod een speel, sport

en ontmoetingskansen.

Voorzien van formele speelmogelijkheden voor de allerkleinsten. Dit

dient gekoppeld te zijn aan aangename zitpleintje (voor ouders of

andere begeleiders). Gecombineerd met de bestaande bomen.

Voorzien van uitdagendere speelmogelijkheden voor groter

kinderen. (gericht op klimmen en actief spel)

Gecombineerde sportmogelijkheden voorzien (voetbal, basket, ,

mogelijkheid om net te spannen,…)

Parcoursachtige inrichting (met eventuele kleine niveauverschillen)

om te skaten , bladen, fietsen,….).

* * *

10.

Hof Van

Nauwelaerts

Schaalniveau

Buurt/wijkgerichte groene ruimte.

Inplanting

De speel- en ontmoetingsruimte dient geïntegreerd te worden in

een groene ruimte (of omgekeerd) voor verschillende leeftijden.

Inrichting

Spel en ontmoeting in een parksfeer dient centraal te staan.

De toegangen en overgangen naar de straatkanten kunnen

aangenamer ontwikkeld worden.

Avontuurlijke speelelementen kunnen geïntegreerd worden in de

bestaande groenstructuur. (oeverbegroeiing kan bijvoorbeeld her

* * *

Page 46: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 46

en der weggehaald worden en vervangen door speelaanleidingen

(vb. parcours door tussen de bomen)

Graszone naast horeca biedt meerwaarde om speelkansen te

ontwikkelen.

Ontwikkel MEER

CONNECTIE MET DE

NATUUR en

natuurbeleving

Ontwerp

speelruimte OP

MAAT van het

plein

Maak werk van een

DIVERSER AANBOD

aan sportachtig spel.

Streef meer

naar

ONTMOETINGS

KANSEN voor

verschillende

leeftijden.

Informele

SPEELAANLEIDINGEN

EN SPELPRIKKELS

worden geïntegreerd in

de publieke ruimten,

pleinen en parken.

11.

Rodekruislaan

Schaalniveau

De inrichting mag verder ontwikkeld worden als een ruimte op

wijkniveau.

Inplanting

Door zijn strategische liggen zal het gebruik ook mensen buiten de

wijk aantrekken. Dus een goede verbinding met wijk en

fietsringpad blijft noodzakelijk.

Inrichting

Behouden van bestaande typering. Op lange termijn kan er een

geïntegreerd speellandschap ontstaan.

* * * *

12.

Marsplein

Behouden van bestaande Inrichting.

13.

Plein

Neptunusstraat

Schaalniveau

- Buurtpleintje ontwikkelen in de sfeer Marsplein, Ploegsteertplein.

Inplanting

- Het pleintje beter toegankelijk maken vanuit de omliggende

straten. Momenteel is het pleintje omgeven door straten en

parkeerplaatsen. Het vormt een eilandje in de buurt.

- Optimale verbinding maken met Marsplein (op deze manier kan dit

één bespeelbare omgeving worden)

- De oversteekbaarheid van de Wapenstilstandlaan (op deze manier

kan er vlot naar het terrein aan de Potvletlaan gegaan worden.

Inrichting

- De grote bomen geven het plein een typische karakter en identiteit.

- Kleinschalige spelprikkels en ontmoetingsruimte.

- Een deel van het plein of randen voorzien van een berijdbare

ondergrond richting Marsplein (kinderen kunnen dan van het ene

plein naar het ander plein lopen, fietsen, bladen, skaten,…)

- 14.

- Plein aan

Potvlietlaan

Schaalniveau

- Plein op wijkniveau.

Inplanting

- Er dient een bijkomende verbinding gelegd te worden naar het

fietsringpad.

- Bijkomeden toegangen (via trage wegen naar naast gelegen

appartementsgebouwen. Speelruimte dient het verlengde te zijn

van de voortuinen van de appartementsgebouwen.

Inrichting

- Speelruimte dient een centrale rol te krijgen in het geheel.

* * *

Page 47: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 47

- Speelruimte dient een ontmoetingsruimte te zijn voor verschillende

leeftijden gekoppeld aan een aangename verblijfsruimte voor

ouders, begeleiders,….

- Bijkomende speelruimte voor de allerkleinsten.

- Bijkomende functie kunnen gekoppeld worden aan de speelruimte

(vb. wat hebben de bedrijven nodig in de buurt? Wat hebben

senioren nodig?))

- Bij vernieuwing van speelinfrastructuur dient er gekozen worden

voor een niet standaard inrichting. Enige spektakelwaarde is hier op

zijn plaats (maar niet vlakbij de appartementsgebouwen.)

- Sportmogelijkheden kunnen behouden blijven.

Page 48: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 48

6.PRINCIPE 4. ONTWIKKEL EEN STERKE IDENTITEIT RONDOM DE HOOGBOUW

PRINCIPE 4

VERBETEREN VAN DE

PUBLIEKE RUIMTEN

RONDOM DE

HOOGBOUWBUURTEN.

De wijk Groenenhoek heeft verschillende

buurten met hoogbouw appartementen. Drie

buurten hiervan liggen vlakbij het

fietsringpad. Twee hiervan zijn gelegen in

een zone waar het hoogst aantal kleine

kinderen wonen. Dit wil zeggen dat deze

gebieden naar de toekomst toe kindrijke

omgevingen zullen blijven. Blijvend

investeren in deze gebieden is dus

noodzakelijk. Hierbij komt dat de huidige

inrichtingen weinig inspirerend zijn. Een

nieuw elan voor de publieke ruimte rondom

de hoogbouwappartementen is nodig.

ACTIE 1. Toekomstperspectief

Page 49: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 49

Aanpak Door het ontwikkelen van een aangename en sterke identiteit kan er een ruimte ontstaan waar enerzijds de eigen bewoners fier op kunnen zijn. Waar anderzijds bewoners die verder wonen deze ruimten leren

kennen. Er is immers ruimte voor handen. Om dit te ontwikkelen dient er gewerkt te worden aan volgende principes.

1.Ontwikkelen van multifunctionele ruimten. Speel- en sportruimten worden ontmoetingsruimten.

Bij het verder ontwikkelen van de ruimten tussen de appartementen mag er niet gefocust worden op een bepaalde doelgroep. De ruimten dienen zo te worden

ingericht dat verschillende doelgroepen zich welkom voelen. Speelterreinen zouden in principe ontmoetingsruiten dienen te worden voor de hele bevolking.

2.Ontwikkelen van ruimte die een bepaalde identiteit geven aan de omgeving. Ruimten die een zekere uitstraling hebben.

Bij de inrichting van de verschillende ruimten moet prioriteit gaan naar een originele en niet standaard inrichting van de centralere en grotere ruimten. Op deze

manier kan er een identiteit gegeven worden die een belangrijke schakel kan krijgen in het publieke ruimte netwerk.

3.Ontwikkelen van goede padenstructuur doorheen.

Een goed netwerk van paden doorheen de ruimten is van belang om de verschillende vaak versnipperde ruimten beter met elkaar te verbinden. Anderzijds dient een

goed paden structuur de omgeving beter te linken met de appartementsgebouwen, Zodat ook bewoners van buiten de buurt hier kunnen spelen, sporten en

ontmoeten.

4.Integreer de toegangen van de appartementsgebouwen.

Om ervoor te zorgen dat de bewoners van de appartementsgebouwen op een eenvoudige en veilige manier gebruik kunnen maken van de publieke ruimten rondom

de gebouwen moetende toegangen direct gelinkt zijn met deze ruimten. De barrières (vaak parkeerruimten rondom appartementsgebouwen) dienen doorbroken te

worden. Zeker voor kleine kinderen en kinderen die net alleen mogen gaan spelen is dit belangrijk.

A. Appartementsgebouwen omgeving Potvlietlaan

B. Appartementsgebouwen omgeving Rode Kruislaan

C. Appartementsgebouwen omgeving Potvlietlaan Corneel Jaspersstraat

D. Appartementsgebouwen omgeving Prieel

Page 50: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 50

1.

Ontwikkelen van

MULTIFUNCTIONELE

RUIMTEN. Speel- en

sportruimten worden

ontmoetingsruimten

Speelruimten en ontmoetingsruimten worden gecombineerd:

een speels pad, zitruimten en speeltoestellen worden

gecombineerd.

De randen van een zandbak vormen de zitbanken voor de

ouders. Daarnaast kan er spelmateriaal worden uitgeleend.

Voetbal/basketterrein terrein met geïntegreerde

zitbanken. De zone ernaast doet dienst als skateruimte.

[Hoofddorp – ndl (foto Crave)

2.

Ontwikkelen van ruimte die

een STERKE IDENTITEIT

geven aan de omgeving.

Ruimten die een zekere

uitstraling hebben.

Een niet alledaagse inrichting kan bijdragen tot het opwekken

van fantasie en het eigen maken van een bepaalde plek.

Ook kleinere ruimten komen in aanmerking voor een

originele inrichting.

Ook het ter beschikking stellen van originele

schoolsportinfrastructuur kan bijdragen tot de

identiteitsbepalende factoren.

3.

Ontwikkelen van goede

PADENSTRUCTUUR

doorheen. Zodat ook

bewoners van buiten de

buurt hier kunnen spelen,

sporten en ontmoeten. Haal

ze uit hun isolement.

Een wandelpad verbindt de verschillende (speel)ruimten

en tussen appartementsgebouwen. Een zitbank is geïntegreerd

langshee in het pad.

Een goed berijdbare padenstructuur zorgt ook voor speel en

sportmogelijkheden.

Een pad verbindt de ingang van de

appartementsgebouwen met de publieke ruimte errond.

Page 51: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 51

4.

Integreer de toegangen van

de appartementsgebouwen

met de publieke ruimte er

rond.

De de De verschillende ingangen van de appartementsgebouwen zijn

ddirect gelinkt met een trage weg en groene ruimte langsheen de wijk.

Ludieke toegang en kleinschalige speelruimte aan de toegangen van appartementsgebouwen.

Page 52: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 52

Kenmerken Toekomstperspectief

1.

Ontwikkelen van

MULTIFUNCTIONELE RUIMTEN.

Speel- en sportruimten worden

ontmoetingsruimten.

2.

Ontwikkelen van ruimte die een

STERKE IDENTITEIT geven aan de

omgeving. Ruimten die een zekere

uitstraling hebben.

3.

Ontwikkelen van goede

PADENSTRUCTUUR

doorheen. Zodat ook

bewoners van buiten de buurt

hier kunnen spelen, sporten

en ontmoeten. Haal ze uit hun

isolement.

4.

Integreer de toegangen van

de appartementsgebouwen

met de publieke ruimte er

rond.

Potvlietlaan

Prioriteit

*Uit de demografische gegevens

blijkt dat hier een groot

percentage kleine kinderen

woont (0-5 jaar).

*Wapenstilstandslaan en

verschillende straten rondom

het huidige speelterrein vormen

een barrière.

*gericht op sport.

*Speeltoestellen in de rand.

*Speelruimte dient een centrale rol te

krijgen in het geheel.

*Speelruimte dient een

ontmoetingsruimte te zijn voor

verschillende leeftijden gekoppeld

aan een aangename verblijfsruimte

voor ouders, begeleiders,….

*Bijkomende speelruimte voor de

allerkleinsten.

*Bijkomende functie kunnen

gekoppeld worden aan de

speelruimte (vb. wat hebben de

bedrijven nodig in de buurt? Wat

hebben senioren nodig?)

*Bij vernieuwing van

speelinfrastructuur dient er gekozen

worden voor een niet standaard

inrichting. Enige spektakelwaarde is

hier op zijn plaats (maar niet vlakbij

de appartementsgebouwen.)

Sportmogelijkheden kunnen

behouden blijven.

*De huidige identiteitsbepalende

factoren zijn hoofdzakelijk een groot

grasveld en sportveld met in de rand

enkele speeltoestellen.

* Een sterker signaal en explicietere

speelinrichting is nodig om een

positieve sfeer te ontwikkelen.

*De verschillende toegangen naar de omliggende

appartementsgebouwen is niet optimaal. De speelruimte is nochtans

heel centraal gelegen tussen de verschillende gebouwen. De

omgeving van het plein wordt gedomineerd door geparkeerde

wagens. De toegangen tot gebouwen en publieke ruimte is hierdoor

niet optimaal voor kinderen en jongeren.

*Ook een bijkomende toegang naar het ringfietspad is wenselijk. Op

deze manier kunnen iets oudere kinderen zich veiliger verplaatsen

nar andere delen van de stad.

*Een padenstructuur doorheen het terrein dient te zorgen voor meer

befietsbaarheid, maar moet ook de sociale controle verbeteren.

Corneel Jaspersstraat

Prioriteit

*Gelegen aan het Fietsringpad.

*Speelterrein wordt

heraangelgd. (het huidige is aan

vervanging toe)

*Donkere sfeer van de huidige

inrichting.

* De inrichting moet een positief imago en identiteit geven aan de publieke

ruimte rondom de hoogbouwappartementen.

* Identiteit kan opgebouwd worden door te kiezen voor een niet standaard

inrichting. Aanpalend bosje ontwikkelen tot speelzone in het bos.

*omgeving moet worden ingericht als een publieke ruimte voor verschillende

doelgroepen. en niet enkel gericht op spel en sport

* Speelruimte voor de allerkleinsten dient gekoppeld worden aan ruimte voor

de ouders.

* Kleinschalig sportveldje integreren.

*Openheid en licht creëren in de huidige groenstructuur. (momenteel een zeer

donkere inrichting)

* Meer licht en zichten ontwikkelen om de sociale controle te bevorderen.

Inrichting zo ontwikkelen dat gebruikers van het fietsringpad even kunnen

gebruik maken van deze ruimte.

Ruimte dient uit zijn isolement gehaald te worden door:

* Nieuwe doorsteken ontwikkelen naar de omliggende buurten.

* Optimale connectie ontwikkelen met ringfietspad.

* Toegangen moeten duidelijk en uitnodigend zijn.

* Een goede aansluiting met de ingangen van de

appartementsgebouwen is wenselijk.

Page 53: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 53

Rode Kruislaan

Geen prioriteit

*Gelegen vlakbij nieuwe

speelruimte en fietsringpad.

*Ook hier woont een hoog

percentage kleine kinderen.

*Vernieuwde aansluitingen met

het fietsringpad is gebeurd.

*ruimte direct rondom de

appartementsgebouwen wordt

gedomineerd door parking en

siergroen.

*Momenteel wordt de inrichting

gekenmerkt door een reeks

speeltoestellen ingepland in het gras

of op een andere valbrekende

bodem. De speelruimte werd rond

het thema ‘Rode Kruis’ uitgewerkt.

*Daarnaast is een groot deel van de

ruimte ingericht als grasveld.

*Het verbeteren van de

zitmogelijkheden is noodzakelijk.

*Op lange termijn kan een echt

speellandschap ontwikkeld worden dat

zowel gericht is op de buurt als op de

passanten en gebruikers van het

fietsringpad.

*Ruimte is reeds goed

toegankelijk via het fietsringpad

en vernieuwde oversteken langs

de Rode Kruislaan.

*ruimte is niet geïsoleerd

gelegen.

*verder nagaan of de bewoners

van de appartementsgebouwen

veilig naar de speelruimte

kunnen gaan.

Hoogbouw aan Prieel

Geen prioriteit

*Gelegen vlakbij grote groene

ruimte aan Prieel.

*Er wonen in vergelijking met

andere buurten in groenenhoek

minder kinderen.

*Groene restgebieden tussen de

appartementsgebouwen.

*Geen specifieke inrichting is

momenteel voorzien.

*vooral siergroen

*geen initiatieven nodig op korte en

lange termijn.

/ *Aangename en speelse

toegangen ontwikkelen naar het

Prieel.

*Straten bespeelbaar maken.

(hier ligt veel potentie, want

grote verharde ruimte. Dus

ideaal om te leren fietsen, lopen,

hinkel spelen, skaten,…

*

Page 54: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 54

Page 55: Quickscan speelweefsek berchem groenenhoek

Speelweefsel Groenenhoek – Kind & Samenleving vzw 55