Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening ... · PDF fileQuickscan flora en fauna...

Click here to load reader

 • date post

  17-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening ... · PDF fileQuickscan flora en fauna...

 • Quickscan flora en fauna

  bestemmingsplanherziening

  “Stadspolders”, Dordrecht

  Augustus 2017

  P17-136/W1342

  Auteur: V. Maas

  Natuur-Wetenschappelijk Centrum

  078-6213921

  nwcadvies@nwcadvies.nl

  www.nwcadvies.nl

  mailto:nwcadvies@nwcadvies.nl http://www.nwcadvies.nl/

 • Quickscan flora en fauna

  bestemmingsplanherziening

  “Stadspolders”, Dordrecht

  Natuur-Wetenschappelijk Centrum, Noorderelsweg 4A, 3329 KH Dordrecht

 • Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening “Stadspolders”, Dordrecht

  Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht

  Uitvoering: Natuur-Wetenschappelijk Centrum

  Veldwerk: Koen Woerdenbag, Anne Paulusse

  Samenstelling: Vivian Maas

  Foto’s: Koen Woerdenbag

  Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening “Stadspolders”, Dordrecht [Samenst.:

  Maas, V.] [Foto’s: Woerdenbag, K.]. Met lit. opg., Dordrecht: Strix/NWC.

  Trefw.: Wet natuurbescherming, bestemmingsplanherziening, Stadspolders, Dordrecht

  W1342/P17-136

  Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, door middel van;

  druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder toestemming van de uitgever of de

  opdrachtgever.

  Dordrecht, augustus 2017

 • Inhoud

  Samenvatting

  1 Inleiding 7

  2 Gebiedsbeschrijving en voorgenomen plannen 9

  3 Wettelijk kader 13

  4 Methode 19

  5 Resultaten 21

  6 Effecten, verplichtingen en aanbevelingen 23

  Referenties

  Bijlagen:

  Bijlage 1: Beschermde soorten Wet natuurbescherming

  Bijlage 2: Vleermuizen en ruimtelijke ingrepen

  Bijlage 3: Vogels en ruimtelijke ingrepen

 • Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening “Stadspolders”, Dordrecht

  5

  Samenvatting

  Onderstaande tabel geeft de conclusies uit voorliggend rapport weer. Voor de volledigheid

  en om een verkeerde interpretatie te voorkomen, dient ook hoofdstuk 6 (effecten, verplich-

  tingen en aanbevelingen) gelezen te worden.

  Soortgroep Effecten beschermde soorten Verplichtingen

  Vleermuizen Geen Zorgplicht

  Vogels vaste

  verblijfplaats

  Geen Zorgplicht

  Overige vogels Mogelijk verstoring of vernieling

  broedgevallen

  - Werken buiten broedseizoen en

  ecologische check op broedgevallen

  uitvoeren voorafgaand aan

  werkzaamheden

  - Zorgplicht

  Vaatplanten Geen Zorgplicht

 • Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening “Stadspolders”, Dordrecht

  6

 • Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening “Stadspolders”, Dordrecht

  7

  1. Inleiding

  Momenteel is de gemeente Dordrecht bezig met de herziening van het bestemmings-

  plan Stadspolders, Vissershoek, Oudelandshoek (vanaf nu “Stadspolders”). Dit be-

  stemmingsplan is bijna 10 jaar oud en moet geactualiseerd worden. In het nieuwe

  bestemmingsplan wordt de bestemming van een aantal locaties gewijzigd, waardoor

  het mogelijk wordt om hier woningbouw te realiseren. In het huidige bestemmingsplan

  was het ook al mogelijk om te bouwen op deze percelen, maar dan met een andere

  bestemming. Het gaat om de volgende locaties:

   Selma Lagerlof-erf naast 201 en 207

   Boris Pasternak-erf naast 247 en 254

   Stadspolderring naast 227 en 289

   Selma Lagerlof-erf 164, achter de panden Rudyard Kipling-erf 106-113

   Chico Mendesring/hoek Groene Zoom, naast Pallisander 220

  In het kader van de Wet natuurbescherming dient onder andere bij het herzien van be-

  stemmingsplannen onderzoek gedaan te worden naar de (mogelijk) aanwezige natuur-

  waarden en dient een beoordeling gemaakt te worden van eventuele negatieve ef-

  fecten van de plannen op deze waarden.

  De gemeente Dordrecht heeft het NWC opdracht gegeven om voor bovengenoemde

  locaties in Dordrecht een quickscan flora en fauna uit te voeren en om te adviseren in

  het kader van de relevante natuurwetgeving.

 • Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening “Stadspolders”, Dordrecht

  8

  Figuur 1: Ligging deelgebieden (roze prikkers) in de wijk Stadspolders

 • Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening “Stadspolders”, Dordrecht

  9

  2. Gebiedsbeschrijving en plannen

  Gebiedsbeschrijving

  Het plangebied bestaat uit vijf deelgebieden die zich allen in de wijk Stadspolders in

  Dordrecht bevinden (figuur 1 op de vorige pagina) in de provincie Zuid-Holland. Het

  gaat om de volgende locaties:

  1. Selma Lagerlof-erf naast 201 en 207

  2. Boris Pasternak-erf naast 247 en 254

  3. Stadspolderring naast 227 en 289

  4. Selma Lagerlof-erf 164, achter de panden Rudyard Kipling-erf 106-113

  5. Chico Mendesring/hoek Groene Zoom, naast Pallisander 220

  Alle deelgebieden betreffen ongebruikte percelen die ingezaaid zijn met gras. In één

  deelgebied (Selma Lagerlof-erf naast 201 en 207) is bebouwing aanwezig in de vorm

  van een elektriciteitsgebouwtje (foto 1). In de overige vier deelgebieden is geen be-

  bouwing aanwezig. Begroeiing binnen de plangebieden bestaat uit plantsoen en enkele

  bomen. Oppervlaktewater ontbreekt in alle deelgebieden. Onderstaande foto’s geven

  een beeld van de vijf deelgebieden.

  Foto 1: Bebouwing in deelgebied 1 Foto 2: Deelgebied 1

  Foto 3: Deelgebied 2 Foto 4: Deelgebied 2

 • Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening “Stadspolders”, Dordrecht

  10

  Foto 5: Deelgebied 3 Foto 6: Deelgebied 3

  Foto 7: Deelgebied 4 Foto 8: Meidoornhaag in deelgebied 4

  Foto 9: Deelgebied 5 Foto 10: Begroeiing in deelgebied 5

  Beschermde gebieden

  De locatie “Stadspolderring” (deelgebied 3) ligt op slechts 550 meter afstand van een

  natuurgebied dat onder de bescherming van de Wet natuurbescherming valt: de

  Biesbosch. De andere vier locaties bevinden zich gemiddeld op ongeveer 1 kilometer

  afstand van dit beschermde natuurgebied (figuur 2 op de volgende pagina). De

  (bouw)werkzaamheden die mogelijk in de toekomst uitgevoerd gaan worden, zijn

  echter kleinschalig en tijdelijk van aard waardoor er geen sprake zal zijn van nadelige

  effecten op habitattypen en doelsoorten die in het kader van de Wet natuurbe-

 • Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening “Stadspolders”, Dordrecht

  11

  scherming aangewezen zijn voor dit gebied. Een zogenaamde habitattoets is daarom

  niet nodig.

  Bij een verwachte toename in stikstofdepositie als gevolg van bijvoorbeeld een toe-

  name in de verkeersgeneratie, is wel een toetsing in het kader van de Program-

  matische Aanpak Stikstof (PAS) nodig. Een dergelijke toetsing is niet opgenomen in

  deze rapportage.

  Figuur 2: Ligging deelgebieden (rood omcirkeld) t.o.v. Natura 2000-gebied de Biesbosch (gearceerd) en

  het NNN (groen en blauw ingekleurd)

  Bron: Provincie Zuid-Holland, interactieve kaart NNN, 2017

  Geen van de locaties maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (figuur 2).

  Omdat er, als gevolg van de voorgenomen plannen, geen oppervlakte aan NNN ver-

  loren gaat, is er geen toetsing aan de wet- en regelgeving omtrent het NNN nodig.

  Voorgenomen plannen

  Het bestemmingsplan “Stadspolders” dient herzien te worden. Bij deze herziening

  worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen die invloed kunnen hebben

  op beschermde flora en fauna vinden plaats op de vijf onderzochte locaties. Deze

  percelen zijn nu onbebouwd. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om

  deze locaties te bebouwen.

  Indien bouwwerkzaamheden plaats gaan vinden, zullen de deelgebieden “leegge-

  maakt” worden waarbij alle begroeiing en bebouwing verwijderd wordt.

 • Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening “Stadspolders”, Dordrecht

  12

 • Quickscan flora en fauna bestemmingsplanherziening “Stadspolders”, Dordrecht

  13

  3. Wettelijk kader

  In Nederland is de bescherming van belangrijke natuurwaarden vanaf 2017 wettelijk

  vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Het gaat hierbij zowel om bescher-

  ming van soorten als bescherming van gebieden.

  Soortbescherming

  Voor dier- en plantensoorten zijn in de Wnb een aantal verbodsbepalingen opge-

  nomen, waarvan vooral de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 belangrijk zijn in het kader van

  flora- en faunaonderzoek bij onder andere ruimtelijke ontwikkelingen (tekstvak 1 op de

  volgende pagina).

  De verbodsbepalingen uit de artikelen gelden overal in Nederland, ongeacht het type of

  de omvang van de werkzaamheden of activiteiten die uitgevoerd worden. De b