Quickscan plangebied Wijnhavenkwartier, Den...

of 36/36
, DO / Quickscan plangebied Wijnhavenkwartier, Den Haag de groene ruimte
 • date post

  15-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Quickscan plangebied Wijnhavenkwartier, Den...

 • ,DO

  /

  Quickscan plangebied

  Wijnhavenkwartier, Den Haag

  de groene ruimte

 • v~}i\(~n buitcn clkc vc,-c,ntwoordciiJk ..

  'idn en ;-;vc:·nt.ucic vcrdcrc

  hi; wie he;: el_il-s~-c(hr_ r-w;t z!Jn hct r-JpponV(',-spr-i.;ij'?I; ()f toe ,C p;i::;ser,_ ~,!sook orn het ~er- info1'r1VHic: ~:qn

  Xi' hii WiC h ::\utcur-:"r'cch[ njst)\V!!!1Y{'f' "---cr

  to:: ve', 'n,'ni',', >1d,,,'(l!,u,b,'"" to:: n\ ,kUl tcgcn 0;',,:,":"'"

 • DDde groene ruimle

  Quickscan plangebied

  Wijnhavenkwartier, Den Haag

  Projectnummer: 06590

  Opdrachtgever:Dienst Stedelijke Ontwikke-ling, Den Haag

  15 februari 2006

  De Groene Ruimte BV

  bureau voar ecologischonderzoek en beheerplanning

  Postbus 4006700 AK WAGENINGEN

  telefoonfaxe-mail

  : 0317 - 423969: 0317 - 418758: [email protected]

 • DDde greene ruimte

  INHOUD

  I. INLEIDING.............................................................. 3

  2. RESULTATEN EN ANALySE 52.1. Aigemene beschrijving plangebied 52.2. Resultaten........................................................... 7

  2.2.1 Brennen ,................. 72.2.2 Soertengroepen 7

  3. ANALYSE. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ,................ 11

  BRONNEN , , " , .. , ....•. , 13

  Aile foto's in dit rapport: DGRlRN. gemaakt op locatie ten tiide van het veldwerk.

  QUICKSCAN PLANGEBIED WIJNHAVENKWARTlER, DEN HAAG

 • 2 QUICKSC,\i'! PLAi'-IGEBiED WIJf\JH/,VFi\iKWJ\RTIl:fl" Dl:N HAA(;

 • DDde groene ruimte

  I. INLEIDING

  De gemeente Den Haag wil nieuwbouw plegen (ingreep) in het Wijnhavenkwartier. op deplaats (planlocatie) waar nu het wooncomplex De zwarte Madonna en de kantoortorens (hoog-en laagbouw) van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie staan.

  De voorgenomen ingreep kan effect hebben op eventueel aanwezige beschermde planten- en/ofdiersoorten. Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van beschermde soorten in het gebied ende eventuele verplichtingen vanuit de Flora- en faunawet (FF-wet) heeft De Groene Ruimte. inopdracht van het Ingenieursbureau Den Haag een quickscan uitgevoerd. De werkzaamhedenbestonden uit voorbereiding, veldonderzoek en rapportage.

  Ter voorbereiding van het veldwerk werden de door de opdrachtgever beschikbaar gesteldeinventarisatiegegevens doorgenomen. Daarna is het plangebied bezocht op de ochtend van 7februari 2006. De temperatuur was enkele graden boven nul en het was bewolkt. Tijdens hetveldbezoek werd door een ervaren veldecoloog gezocht naar (sporen van) beschermde dier-en plantensoorten. Voor zover bereikbaar, werden daken en balkons beoordeeld op hungeschiktheid voor vleermuizen, zwaluwen, mussen en overige gebouwbewonende vogels.Tevens werd naar sporen van deze soorten gezocht. Waarnemingen van (sporen van) be-schermde soorten zijn genoteerd. Voor zover de veiligheidseisen dat toestonden zijn vankarakteristieke situaties foto's gemaakt.

  De bevindingen zijn in voorliggende rapportage verwoord. In hoofdstuk 2 zijn. na een beknoptesituatiebeschrijving. per soortengroep de aangetroffen en de verwachte beschermde soortenaangegeven. In hoofdstuk 3 zijn de conclusies verwoord over de mogelijke verstoring van dezesoorten door de ingreep, en de daaruit volgende verplichtingen vanuit de Flora- en faunawet.Toetsing aan andere wet- en regelgeving heeft niet plaatsgevonden.

  QUICKSCAN PLANGEBIED WIJNHAVENKWARTIER. DEN HAAG 3

 • 4 QUIO

 • DOde groene ruimte

  2. RESULTATEN EN ANALYSE

  2.1. Aigemene beschrijving plangebied

  Het onderzoeksgebied ligt in het Wijnha-venkwartier, midden in het sterk verstedelijk-te centrum van Den Haag. Het onderzoeks-gebied omvat de aan elkaar grenzende bouw-complexen van (I) het wooncomplex DeZwarte Madonna met binnentuin en (2) detwee kantoorgebouwen van de Ministeriesvan Binnenlandse Zaken en Justitie.

  Binnen het complex de Zwarte Madonna be-vindt zich een tuin met een aantal vrijstaandebomen, een gazon en twee perken met bo-men en struiken met als voornaamste onder-groei Klimop. In de perken staat het Drents krentenboompje veelvuldig. Ook bevinden zich inde perken vrij veel inheemse plantensoorten, al dan niet aangeplant zoals: Duinriet, teunis-bloem. Grote brandnetel, Vlier, Mannetjesvaren en Grote pimpernel.

  Blnnentuln van de Zwarte Madonna met op achtergrond de mlnisteries van BlnnenlandseZaken en van Justitie

  QUICKSCAN PLANGEBIED WljNHAVENKWARTIER. DEN HAAG 5

 • 6 QUICKSC/\i'-J f'l.At'-iCFGiED WijNHf\VI.:I'-IKWARTlfR, DEI"] HAr\Ci

 • DDde groene ruimte

  2.2. Resultaten

  2.2.1 Bronnen

  Door de Haagse Vogelbescherming is een aantal vogelsoorten genoemd die gebruik kunnenmaken van de binnentuin in het complex van de Zwarte Madonna: Groene specht (aileenvoedselzoekend. met territorium in de Koekamp). Heggemus. Winterkoning. Merel. Houtduifen Turkse tortel. De solitaire bomen worden ongeschikt geacht voor het nestelen van vogels(Haagse Vogelbescherming. 2004 en 2005)

  2.2.2 Soortengroepen

  Hierbij worden beide onderzochte complexen als een geheel beschreven; waar nodig wordenwaarnemingen nader naar locatie gespecificeerd.

  Flora

  Er is erg weinig groen in het plangebiedaanwezig.Het enige groen bestaat uit de binnen-tuin van de Zwarte Madonna en degeheeJ gecultiveerde dakterrassen vande ministeries. Een deel van de aanwe-zige wilde planten is hoogstwaarschijn-lijk aangeplant. Er werden geen be-schermde plantensoorten aangetroffenen deze worden ook niet verwacht. Eris gezocht naar beschermde of zeldza-me varensoorten, maar deze zijn nietgevonden. Van de aangetroffen nietbeschermde plantensoorten is de aan-wezigheid opvallend van Duinriet, Man-netjesvaren en Grote pimpernel; dezelaatste soort is vrijwel zeker aange-plant.

  De Zwarte Madonnap.

  QUICKSCAN PLANGEBIED WIJNHAVENKWARTIER. DEN HAAG 7

 • Zoogdieren

  VleermuizenHet wooncomplex de Zwaree Madonna werd in 2005 nauwkeurig onderzocht op aanwezigheidvan vleermuizen. Deze werden er niet aangetroffen (van de Kuil en Limpens, 2005).Tijdens het veldbezoek zijn de kantoorgebouwen van beide Ministeries beoordeeld op hungeschiktheid als verblijfplaats voor vleermuizen. Daaruit is geconcludeerd dat de gebouwengeen mogelijkheden bieden aan vleermuizen.

  Overige zoogdierenHet plangebied biedt nauwelijks geschikte verblijfplaatsen voor overige zoogdieren. De Huis-muis is aanwezig; mogelijk komt de Bosmuis voor. Deze laatste soore is weliswaar beschermdmaar voor het opzettelijk verstoren bij rUimtelijke ingrepen wordt voor deze soore automa-tisch vrijstelling verleend.

  Am(lbieen en reptie/en

  In het plangebied zijn door het ontbreken van (geschikt) water geen geschikte vooreplantingsbi-otopen voor amfibieen. De binnentuin van de Zwaree Madonna biedt wellicht de Gewone padbuiten zijn vooreplantingsperiode leefmogelijkheden. Deze soore is weliswaar beschermd maarvoor het opzettelijk verstoren bij ruimtelijke ingrepen wordt voor deze soore automatischvrijstelling verleend.Reptielen zijn niet waargenomen en worden ook niet verwacht.

  Voge/s

  Tijdens het veldbezoek is extra aan-dacht besteed aan de aanwezigheid enmogelijkheden voor vogels als Huis-mussen, Gierzwaluwen, uilen en Kau-wen. Er werden geen Huismussenaangetroffen of nestrestanten ervangevonden. De gebouwen in het plan-gebied worden ongeschikt geacht voordeze vogelsooreen.

  Opmerkelijk was dat uit sporen (ziefoto) bleek dat de Groene specht re-gelmatig op het gazon van de ZwareeMadonna voedsel had gezocht. DeGroene specht is een streng be-schermde soore die in boomholtesbroedt.

  8

  Uitwerpselen en graafsporen van de Groene SpechtIn de blnnentuln van de Zwarte Madonna

  QUICKSCAN PLANGEBIED WIJNHAVENKWARTIER. DEN HAAG

 • DOde groene ruimte

  Uit de grote hoeveelheid uitwerpselen en slagpennen bleek dat Houtduiven met verscheideneexemplaren in de tuin van de Zwarte Madonna overnachten. In de binnentuin van de ZwarteMadonna werden tevens een oud nest van een Merel en van een Ekster gevonden.

  Insecten en andere ongewervelden

  Er werden geen beschermde diersoorten uit deze categorie gevonden en deze worden ookniet verwacht. Van de niet beschermde soorten werden een grote kortschildkeversoortStaphilinus olens en grote Segrijnslakken waargenomen; dit heeft geen wettelijke consequentiesvoor de planontwikkeling.

  Vissen

  Ais gevolg van het ontbreken van open water in het onderzoeksgebied komen vissen niet voor.

  QUICKSCAN PLANGEBIED WIJNHAVENKWARTIER. DEN HAAG 9

 • 10

  ••-

 • DDde groene ruimte

  3. ANALYSE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

  Analyse

  • Op de gebouwen werden geen sporen van broedvogels waargenomen en ook geen Huis·mussen gezien. Er werden geen mogelijkheden voor gebouwbewonende andere vogelsoor.ten gevonden.

  • De Groene specht bezoekt de binnentuin van de Zwarte Madonna om voedsel te zoeken;de binnentuin biedt geen enkele nest· en broedgelegenheid voor deze soort. Van deGroene specht is in de Koekamp een territorium bekend.

  • In het plangebied komen aileen enkele algemene beschermde soorten voor uit Tabel I vanartikel 75 van de Flora- en faunawet. Omdat voor deze dieren een algehele ontheffing geldtzijn voor de sloop van de gebouwen geen ontheffingen noodzakeJijk.

  Conclusies en aanbevelingen

  • Er is geen enkele aanwijzing dat de onderzochte complexen als vaste verbJijfpJaats wordengebruikt door vleermuizen, Huismussen, Gierzwaluwen of andere streng beschermdediersoorten. Derhalve is voor deze soorten voor de geplande ingreep geen ontheffing inhet kader van de FF·wet nodig.

  • In het plangebied komt een zeer beperkt aantal planten- en diersoorten voor. Een deel vande plantensoorten is aangeplant. Met uitzondering van vogels staan aile waargenomenbeschermde diersoorten vermeld op tabel I van de AMvB art. 75 FF·wet; voor verstoringvan deze soorten geldt een automatische ontheffing in de onderhavige situatie (ruimteJijkeontwikkeling).Het plangebied biedt de Groene specht geen enkele nest· of broedgeJegenheid; de indirectewaarneming (uitwerpselen en graafsporen) wijzen er op dat de Groene Specht de binnen·tuin bezoekt om te foerageren. Verstoring van deze functie is niet ontheffingsplichtig omdatde Haagse parken voor de Groene specht voldoende foerageermogeJijkheden bJijvenbieden.Er worden geen (andere) streng beschermde planten- of diersoorten verwacht.

  • Met het oog op de zorgplicht wordt aanbevolen de panden te slopen v66rdat vogels in ofaan de gebouwen gaan nestelen. Ais datum kan daarvoor half april worden aangehouden.Dit is uitdrukkeJijk een richtdatum. In het kader van de Ff-wet wordt geen standaardperio.de voor het broedseizoen gehanteerd; van belang is dat er geen broedgevallen wordenverstoord.

  • In z'n algemeenheid dient verstoring, ook buiten de planlocatie, zo veel mogelijk wordenvoorkomen. Zo dient bijvorbeeld voorkomen te worden dat afval of ander materiaal in dewatergang terecht komt.

  QUICKSCAN PLANGEBIED WIJNHAVENKWARTIER, DEN HAAG II

 • 12 QUICKSCAH PLAHG[f',I[:D WIJNH;\VENKWAH.T![P" DEN HAAG

 • DDde 9 roene ru imte

  BRONNEN

  LlTERATUUR

  Broekhuizen, 5., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk & J.B.M Thissen (red.), 1992.Atlas van de Nederlandse zoogdieren. - Stichting Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuur-historische Vereniging. Utrecht

  Haagse Vogelbescherming. 2004. Noririe voor Groenbedrij( Den Haag betreffende verwijderingbomen, heesters en kruidlaag op locarie Zwarte Madonna

  Haagse Vogelbescherming. 2005. Notitie voor DSO Den Haag betreffende Grijskopspecht oplocarie Zwarte Madonna

  Haarsma, A. J•• 2003. Meervleermuizen nemen heel Zuid-Holland over. Resultaten van eentweede jaar telemetrie onderzoek aan vleermuizen in Nederland. Zoogdier 14(4): 18 - 21.

  Haarsma, A. J•• 2002. Een wijk vol mannen. Resultaten van het eerste telemetrische onder-zoek naar vleermuizen in Nederland. Zoogdier 13(4): 14 - 17.

  Hustings, F., en J.W. Vergeer (red.), 2002. SOVON Voge/onderzoek Nederland 2002: Atlasvan de Nederlandse broedvoge/s 1998-2000. - Nederlandse Fauna 5. - Nationaal Natuurhisto-risch Museum Naturalis. KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland.Leiden.

  Kuil, R. Van de en H.J.G.A. Limpens. 2005. Onderzoek naar de betekenis van "De ZwarteMadonna" te Den Haag als verblij(plaats voor vleermuizen. VZZ. Arnhem

  Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers (red.), 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen.Onderzoek naar verspreiding en ecologie. - Stichting Uitgeverij van de Koninklijke NederlandseNatuurhistorische Vereniging. Utrecht.

  Lina, P.H.C. en G. van Ommering, 1994. Bedreigde en kwetsbare zoogdieren in Nederland-Informatie- en KennisCentrum natuurbeheer. Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer enVisserij. Wageningen.

  Lina, P.H.C. en G. van Ommering, 1996. Bedreigde en kwetsbare voge/s in Nederland: toelich-ring op de Rode Ujst - Informatie- en KennisCentrum Natuurbeheer. Ministerie van Land-bouw. Natuurbeheer en Visserij. Wageningen.

  Meijden, R. van der, B. Ode, C.L.G. Groen, J.-P.M. Witte en D. BaI, 2000. Bedreigde enkwetsbare vaatplanten in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Ujst - NationaalHerbarium. Leiden en Stichting FLORON. Leiden.

  Ommering, G. Van, I. van Halder, C.A.M. van Swaaij en I. Wynhoff, 1995. Bedreigdeen kwetsbare dagvlinders in Nederland, IKC Natuurbeheer. Ministerie van Landbouw. Natuur-beheer en Visserij. Wageningen.

  INTERNET

  • Het Natuurloket (www.natuurloket.nl)• RAVON (www.ravon.nl)

  QUICKSCAN PLANGEBIED WIJNHAVENKWARTIER. DEN HAAG 13

 • 14 QUiCKSCJ\f'.) i'IM,JGf:J)!f:l) WiJf'.JHAV[NKW;\P,TIFR, D[N HN\G

 • Bijlagen

 • DDde groene ruimte

  Bijlage I. Overzicht beschermingsregimes AMvB Flora· en faunawet

  Toelichting tabellen soorten Flora- en faunawetIn onderstaande tabellen staan aile beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). Detabellen zijn aan de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan deandere kant bij vrijstellingen in het kader van het Besluit houdende wijziging von een aaOla!algemene maatrege/en van bestuur in verband met wijziging van arokel 75 van de Flora- en faunaweten enke/e andere wijzigingen (AMvB artikel 75).Vogelsoorten zijn in de oorspronkelijke tabellen niet apart opgenomen. omdat het een erglange Iijst is. Aile vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). De vogelsoortenzijn als tabel 4 toegevoegd in deze bijlage.

  In de tabellen zijn de in (de directe omgeving van) het plangebied voorkomende soorten , die(naar verwachting) door de ingreep worden verstoord in rood aangegeven. De soorten diedoor de ingreep. bij navolging van de opgenomen aanbevelingen. naar verachting niet wordenverstoord zijn in blauw weergegeven.

  Toelichting tabel I• Ais iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onder-

  houd of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen. geldt een vrijstelling voor desoorten in tabel I voor artikel 8 tim 12 van de Ffwet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvul·lende eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.

  • Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel I een onthef-fing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium 'doetgeen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort' (zogenaamde lichte toets).

  Toelichting tabel 2• Ais iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onder-

  houd of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen. geldt een vrijstelling voor desoorten in tabel 2 voor artikel 8 tim 12 van de Ffwet, mits aetiviteiten worden uitgevoerdop basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt vooraile vogelsoorten. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteldworden en ingediend voor goedkeuring.

  • Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een onthef-fing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium 'doetgeen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort'. Dit is niet van toepassingop aile vogelsoorten (zie toelichting tabel 3).

  Toelichting tabel 3• Ais iemand activitejten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onder-

  houd of bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 tim12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister vanLNV goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten diezijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw enbestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor artikel 10 van de Ffwet. Ook njet op basis vaneen gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteldworden en ingediend voor goedkeurjng.

  • Ais iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldtvoor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor iseen ontheffing nodig.

 • • Voor actlvltelten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw enbosbouw en bestendig gebruik en voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingis het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een ontheffing te krijgen.

  • Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een onthef·flng nodig.

  • Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria:I) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang';2) er is geen alternatief;3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteriavormen de zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aanaile drie moet voldaan zijn).

  • De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor aile vogelsoorten.

  Toelichting tabel 4.• De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor aile vogelsoorten, zoals voor

  de soorten van tabel 3.

  I) • onderzoek en onderwijs- repopulatie en herintroductie- bescherming van flora en fauna• veiligheid van het luchtverkeer• volksgezondheid of openbare veiligheid- dwingende redenen van openbaar belang- het voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom- belangrijke overlast veroorzaakt door dieren- uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw• bestendig gebruik- uitvoering van werkzaamheden in het kader van rUimtelijke inrichting of ontwikkeling

 • DDde groene ruimte

  Tabel I: Aigemene soorten

  Zoogdieren

  Aardmuis Microtus agrestisBosmuis Apodemus sylvatkus

  Dwel'l!lTluis Micromys minutus

  Bunzin2 Mustela putorius

  Dwergspitsmuis Sorex minutus

  Egel Erinaceus europeusGewone bosspitsmuis Sorex araneusHaas Lepus europeus

  Hermeliin Mustela ermineaHuisspitsmuis Crocidura russulaKoniin Oryetola2Us cuniculus

  Mol Talpa europea

  Ondergrondse woelmuis Pitymvs subterraneus

  Ree Capreolus capreolus

  Rosse woelmuis Clethrionomys glareolusTweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus

  Veldmuis Microtus arvalis

  Vos Vulpes vulpes

  Wezel Mustela nivalis

  Woelrat Arvicola terrestrisReptielen en amfibieen

  Bruine kikker Rana temporariaGewone pad Bufo bufo

  Middelste 2roene kikker Rana esculentaKleine watersa1amander Triturus vulnris

  Meerkikker Rana ridibunda

  MierenBehaarde rode bosmier Formica rufa

  Kale rode bosmier Formica I etena

  Stronkmier Formica truncorum

  Aardaker

  Formica pratensisZwartrugbosmier

  Brede wes norchisBreed klok'e

  Dotterbloem

  Akkerklo 'e

  Gewone vo elmelkGrasklo 'e

  Kleine m den aimKnikkende vo elmelk

  Konin varen

  Zwanenbloem

  Grote kaardebol

  Sianke sleutelbloem

 • Tabel 2: Overige soorten

  Zoogdieren

  sea

  Noemacheilus barbatulus

  Cottus obio

  Cobitis taeniaSilurus lanis

  Blaasvaren

  Beenbreek

  Aa "esorchis

  Ber nachtorchisBer klokje

  Bijenorchis

  Franje entiaan

  Wildzwi"n

  Duitse entiaanDennenorchisDaslook

  Bruinrode wes enorchisBrede orchisBokkenorchis

  Bleek bosvo eltjeBlauwe zeedistel

  Damhert

  Gri'ze zeehond

  Steenmarter

  Rivierdonder ad

  Grote bosmuis

  Berm "e

  Eekhoorn

  .. ..

  Edelhert

  Kleine modderkrui erMeerval

  Aan ebrande orchis

  Geel roene wes enorchis

  Gevlekte orchisGroene nachtorchis

  Gele helmbloem

  Gulden sleutelbloem

  Grote keverorchis

  Grote mu enorchis

  Groensteel

  Herfst5chroeforchis

  Harleki"n

  Hondskruid

  Honin orchis

 • IJeneverbes IJuniperus communisKlein ~Iaskruid Parietaria iudaicaKleine keverorchis listera cordataKleine zonnedauw Drosera intermediaKlokies2entiaan Gentiana oneumonantheKluwenklokie Campanula glomerataKoraalwortel Corallorhiza trifidaKruisblad~entiaan Gentiana cruciataLan~e erepriis Veronica lon~ifola

  Lan~e zonnedauw Drosera an~licaMannedesorchis Orchis masculaMaretak Viscum album

  MoeraswesDenorchis Epioactis oalustrisMuurbloem Ervsimum cheiri

  Parnassia Parnassia palustrisPiilscheefkelk Arabis hirsuto s~ittataPoooenorchis Aceras anthropophorumPrachtklokie Campanula persicifoliaPurperorchis Orchis purpureaRapunzelklokie Campanula rapunculusRechte driehoeksvaren Gymnocaroium robertianumRietorchis Dactvlorhiza majalis praetermissaRonde zonnedauw Drosera rotundifoliaRood bosvo2eltie Ceohalanthera rubraRui2 klokie Campanula eracheHum

  Schubvaren Ceterach officinarumSianke ~entiaan Gentianella amarella

  Soldaatie Orchis militarisSpaanse ruiter Cirsium dissectumSteenanier Dianthus deltoidesSteenbreekvaren Asolenium trichomanesSten2elloze sleutelbloem Primula vulgarisSten2elomvattend havikskruid Hieracium amplexicauleStiif hard2ras Catapodium ri~idumTon2varen Asplenium scolopendriumValkruid Arnica montanaVeenmosorchis Hammarbva paludosaVeld~entiaan Gentianella campestrisVeldsalie Salvia oratensisV1eeskleuri2e orchis Dacevlorhiza incarnataVlie2enorchis Oohrys insectiferaV02elnestie Neottia nidus-avisVooriaarsadonis Adonis vernalisWantsenorchis Orchis coriophoraWaterdrieblad Menyanthes trifoliataWeideklokie Campanula patulaWelriekende nachtorchis Platanthera bifoliaWilde~el Myrica ole

  Wilde herfstdiloos Colchicum autumnaleWilde kievitsbloem Fritillaria melea~ris

  DDde groene ruimte

 • Wilde maroleinWit bosvo eltjeWitte mu enorchisZinkvioolt'eZomerklok'eZwartsteel

 • Tabel 3: Soorten bijlage IV HRlbijlage I AMvB

  DDde groene ruimle

  DasBoommarter

  EikelmuisGewone zeehondVelds itsmuisWaters

  AdderHazelwormRin sianVin ootsalamanderVuursalamanderVissen

  Meles melesMartes martesEliom s uercinus

  Phoca vitulinaCrocidura leucodonNeom s lodiens

  Vi era berusAn uis I ilisNatrix natrixTriturus helveticusSalamandra salamandra

 • Bombina varie taCoronella austriacusRana arvalisTriturus cristatusPelobates fuscusPodareis muralisRana lessonaeBufo calamitaAI tes obstetricansLacerta a ilis

 • Bronslibel

  GaffellibelGevlekte witsnuidibel

  Groene lazenmakerNoordse winter"uffer

  Oosteli"ke witsnuitlibel

  RivierromboutSierlijke witsnuidibel

  Maculinea teleiusMaculinea arion

  Coenon m ha hero

  DDde groene ruimte

 • Tabel 4: Vogels

  Nederlandse naam Wetenschappelijke naamAalscholver Phalacrocorax carboAlk Alea tordaAnnelvink Coccothraustes coccothraustesBaardmannetie Panurus biarmicusBarmsiis Carduelis flammeaBefliister Turdus torQuatusBer~eend Tadorna tadornaBe;:;fluiter PhvllosCODUS bonelliBiieneter MeroDs aDiasterBlauwborst Luscinia svecicaBlauwe kiekendief Circus evaneusBlauwe reiver Ardea cinereaBoerenzwaluw Hirundo rusticaBokje LvmnocrvDtes minimusBontbekDlevier Charadrius hiaticulaBonte kraai Corvus ccrone coroixBonte strandloDer Calidris alDinaBonte vlie~envan~er Ficedula hVDoleucaBoomklever Sitta eurODaeaBoomkruiDer Certhia brachvdactvlaBoomleeuwerik Lullula arboreaBoomniener Anthus trivialisBoomvalk Faleo subbuteoBosrietzanver AcroceDhalus DalustrisBosruiter Trinn ~IareolaBosuil Strix alucoBraamsluiDer Svlvia currucaBrand~ns Branta leucoDsisBreedbekstrandloDer Limicola falcinellusBrilduiker BuceDhala c1an~ulaBrilzeeeend Melanitta DersDiciliataBruine kiekendief Circus aeruvinosusBuidelmees Remiz nendulinusBuizerd Buteo buteoCanadese ""ns Branta canadensisCasarca Tadorna ferru~ineaCetti's zan~er Cettia cettiDikbekzeekoet Uria lomviaDodaars TachvbaDtus ruficollisDraaihals II~nx torQuiliaDrieteenmeeuw Rissa tridactvlaDrieteenstrandloDer Calidris albaDuinniener Anthus campestrisDwerv""ns Anser erythropusDwer~~ors Emberiza DusillaDwer~meeuw Larus minutusDwer~stern Sterna albifrons

 • Nederlandse naam Wetenschappelijke naamEidereend Somateria mollissimaEkster Pica pica

  Enfelse kwikstaart Motacilla flava flavissimaEuroDese kanarie Serious seriousFazant Phasianus tolchicusFitis PhvlloscoDus trochilusFlaminfo PhoeniCODterus ruberFluiter Phvlloscoeus sibilatrixFrater Carduelis flavirostrisFuut PodiceDs cristatusGeelfors Emberiza citrinellaGeelDoocmeeuw urus cachinnansGeelsnavelduiker Gavia adamsiiGekraafde roodstaart Phoenicurus ohoenicurusGele kwikstaart s.l. Motacilla flavaGele kwikstaart s.s. Motacilla flava flavaGeoorde fuut PodiceDs nifricollisGierzwaluw ADUS aDUSGlanskoe Parus DalustrisGoudhaantie Refulus refulusGoudDlevier P1uvialis aoricariaGoudvink f'yrrhula DvrrhulaGrasmus Svlvia communisGraseieeer Anthus pratensisGrauwe franiecoot Phalaropus lobatusGrauwe fans Anser anserGrauwe fOrs Miliaria calandraGrauwe kiekendief Circus DYfarfUSGrauwe kJauwier Lanius collurioGrauwe Diilstormvofel Puffinus friseusGrauwe vliefenvanfer MuscicaDa striataGriel Burhinus oedicnemusGroene specht Picus viridis

  Groenlinf Carduelis chlorisGroenPOOtruiter Trinfa nebulariaGrote barmsijs Carduelis flam mea flammeaGrote bonte specht Picoides majorGrote bUrfemeester Larus hyoerboreus

  Grote fele kwikstaart Motacilla cinereaGrote iafer Stercorarius skuaGrote karekiet Acrocephalus arundinaceusGrote kruisbek Loxia pYtYopsittacusGrote liister Turdus viscivorusGrote mantelmeeuw Larus marinusGrote DieDer Anthus richardiGrote eiilstormvofel Puffinus gravis

  Grote stern Sterna sandvicensisGrote traP Otis tardaGrote=obek MerfUs merfanser

  DDde groene ruimte

 • -.- • - - - .. -Grote zeeeend Melanitta fusca

  Grote zilverreiger Egretta alba

  Grutto Limosa Ilmosa

  Haakbek Pinicola enucleator

  Havik Accipiter gentilis

  Hellemus Prunella modularis

  Holenduif Columba oenas

  Hop Uouoa eooos

  Houtduif Columba oalumbus

  Houtsnip Scolopax rusticola

  Huismus Passer domesticusHuiszwaluw Delichon urbica

  IIsduiker Gavia immer

  IIseend Clangula hyemalis

  Ijsgors Calcarius laooonicus

  Ijsvogel Alcedo atthis

  IJan van gent Suia bassana

  Kanoetstrandloper Calidris canutus

  Kauw Corvus monedula

  Keep Fringilla montifringilla

  Kemphaan Philomachus pugnax

  Kerkuil Tyeo alba

  Kievit Vanellus vanellus

  Klaoekster Lanius excubitor

  Klein waterhoen Porzana parva

  Kleine alk Aile aile

  Kleine barmsiis Carduelis flammea cabaret

  Kleine bonte soecht Picoides minor

  Kleine burgemeester lorus gJaucoides

  Kleine jager Stercorarius DarasiticusKleine karekiet Acroceohalus sciroaceus

  Kleine klapekster Lanius minorKleine mantelmeeuw Larus fuscusKleine plevier Charadrius dubius

  Kleine riecgans Anser brachyrhynchus

  Kleine scrandloper Calidris minut>

  Kleine vliegenvanger Ficedula parva

  Kleine zilverreiger Egretta garzetta

  Kleine zwaan Cygnus columbianus

  Kleinst waterhoen Porzana ousilla

  Kleinste jager Stercorarius longicaudus

  Kluut Recurvirostra avosetta

  Kneu Carduelis cannabina

  Knobbelzwaan Cygnus olor

  Koekoek Cuculus canorusKoereiger Bubulcus ibis

  Kokmeeuw Larus ridibundus

  Kolgans Anser albifrons

  Koolmees Parus maior

 • Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

  Koperwiek Turdus iliacus

  Korhoen Tetrao tetrixKortsnavelboomkruiper Certhia familiaris macrodactyla

  Kraanvogel Grus grus

  Krakeend Anas strepera

  Kramsvogel Turdus pilaris

  Krekelzanger Locustella fluviatilis

  Krombekstrandloper Calidris ferruginea

  Krooneend Netta rufina

  Kruisbek Loxia curvirostraKUifaalscholver Phalacrocorax aristotelis

  Kuifduiker Podiceps auritus

  Kuifeend Aythya fuligula

  Kuifkoekoek Clamator glandarius

  Kuifleeuwerik Galerida cristata

  Kuifmees Parus cristatus

  Kwak Nycticorax nycticorax

  Kwareel Coturnix coturnix

  Kwareelkoning Crex crexLachstern Gelochelidon nilotica

  Lepel..r Platalea leucorodia

  Matkop Parus montanusMeerkoet Fulica atra

  Merel Turdus merula

  Middelste bonte specht Picoides medius

  Middelste jager $tercorarius pomarinusMiddelste zaagbek Mergus serrator

  Morinelplevier Charadrius morinellus

  Nachtegaal Luscinia megarhynchos

  Nachczwaluw Caprimulgus europaeus

  Nonnetje Men!Us albellus

  Noordse gele kwikstaare Motacilla flava thunbergi

  Noordse pijlstormvogel Puffinus puffinus

  Noordse stern Sterna paradisaea

  Noordse stormvogel Fulmarus glacialis

  Notekraker Nucifraga caryocatactes

  Oehoe Bubo bubo

  Oeverloper Actitis hypoleucos

  Oeverpieper Anthus spinoletta littoralis

  Oeverzwaluw Riparia riparia

  Ooievaar Ciconia ciconiaOreol..n Emberiza horeulana

  P..pje Saxicola rubetra

  Paarse strandloper Calidris maritima

  Papegaaiduiker Fratercula arcticaParelduiker Gavia arcticaPatrijs Perdix perdix

  Pesevogel Bombycilla garrulus

  Pijlstaare Anas acuta

  DDde groene ru imte

 • Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

  PimDelmees Parus caeruleusPoelruiter Trinl!a sta2natilis

  Poelsnip Gallina20 media

  Porseleinhoen Porzana Dorzana

  Purperreiger Ardea purpurea

  Putter Carduelis carduelis

  Raaf Corvus caraxRalrei2er Ardeola ralloides

  Ransuil Asio otusRe2enwulD Numenius DhaeoDus

  Reuzenstern Sterna casDia

  Rietgans Anser labalis

  Rietgors Emberiza schoenidus

  Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus

  Ringmus Passer montanus

  Rode patriis Alectoris rufa

  Rodewouw Milvus milvus

  Roek Corvus fru2i1e2us

  Roerdomp Botaurus stellaris

  Roodborst Erithacus rubecula

  Roodborsttapuit Saxicola torQuata

  Roodhalsfuut PodiceDs 2rise2ena

  Roodhalsl!ans Branta ruficollis

  Roodkeelduiker Gavia stellata

  Roodkeelpieper Anthus cervinus

  Roodkopklauwier Lanius senator

  Roodmus Carpodacus erychrinus

  Roodpooevalk Falco vespertinus

  Rosse franiepoot Pha'aropus fulicaria

  Rosse 2rutto Limosa lapponica

  ROtl!ans Branta bernida

  Rocsduif Columba Iivia

  Rouwkwikstaart Motacilla alba varrellii

  Roze spreeuw Sturnus roseusRuigpootbuizerd Buteo lagopus

  Ruigpootuil Aegolius funereus

  Scharrelaar Coracias l!arrulus

  Scholekster Haematopus ostrale2us

  Siis Carduelis spinus

  SIan2earend Circaetus l!allicus

  Slechevalk Falco oere2rinus

  Siobeend Anas dvoeata

  Smelleken Falco columbarius

  Smient Anas penelope

  Sneeuwl!ans Anser caerulescensSneeuwgors Plectrophenax nivalis

  Snor Locustella luscinioides

  Soerwer Accipiter nisus

  Soerwer2rasmus Sylvia nisoria

 • Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

  Spotvogel Hippolais icterina

  Spreeuw Sturnus vulgaris

  Sprinkhaanzanger Locustella naevia

  Staartmees Aegithalos caudatus

  Steenarend Aquila chrysaetos

  Steenloper Arenaria interDres

  Steenuil Athene noctua

  Steltkluut Himantopus himantopus

  Stormmeeuw Larus canusStormvogeltje Hydrobates pelagicus

  Strandleeuwerik EremoDhila alDestris

  StrandDlevier Charadrius alexandrinus

  Tafeleend Aythya ferina

  TaigaboomkruiDer Certhia lamiliaris

  Taigarietgans Anser labalis labalis

  Tapuit Oenanthe oenanthe

  Temmincks strandloper Calidris temminckii

  Tiiftiaf Phylloscopus collybita

  Toendrarietgans Anser fabalis rossicus

  TODDereend Aythya marila

  Torenvalk Falco tinnunculusTuinfluiter Sylvia borin

  Tureluur Tringa totanus

  Turkse tortel Streptopelia decaocto

  Vaal stormvogeltje Oceanodroma leucorhoaVeldleeuwerik Alauda arvensis

  Velduil Asio flammeus

  Vink Fringilla coelebs

  Visarend Pandion haliaetus

  Visdief Sterna hirundo

  Vlaamse gaai Garrulus glandarius

  Vorkstaartmeeuw lorus sabini

  Vuurgoudhaantie Regulus ignicapillus

  Waaierstaartzanger Cisticola iunddis

  Waterhoen Gallinula chloroDus

  Waterpieper Anthus sDinolelta sDinolelta

  Waterral Rallus aquaticus

  Waterrieczanger Acrocephalus paludicola

  Watersnip Gallinago gallinago

  Waterspreeuw Cindus dndus

  Wespendief Pernis apivorus

  Wielewaal Oriolus oriolus

  Wilde eend Anas platYrhynchos

  Wildezwaan Cygnus cygnus

  Winterkoning Troglodytes troglodytes

  Wintertaling Anas creccaWitbandkruisbek Loxia leucoptera

  Witbuikrot20ns Branta bernida hrota

  Wit20tie Tringa ochropus

  DDde groene ruimle

 • Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

  Witool!eend Aythya nyroca

  Witstuitbarmsiis Carduelis hornemanni

  Witte kwikstaart 5.1. Motadlla alba

  Witte kwikstaart 5.5. Motadlla alba alba

  Witvleugelstern Chlidonias ieucooterus

  Witwangstern Chlidonias hybridus

  Woudaapje Ixobrychus minutus

  Wulp Numenius arQuata

  Zanl!liister Turdus philomelos

  Zeearend Haliaeetus albicilla

  Zeekoet Uria aall!e

  Zilvermeeuw Larus ar2entatusZilverolevier Pluvialis sQuatarola

  Zomertalin2 Anas QuerQuedula

  Zomertortel Streotooelia turtur

  Zwarte ibis Plel!adis faldnellus

  Zwarte kraai Corvus carone caroneZwarte mees Parus aterZwarte ooievaar Ciconia nigra

  Zwarte roodstaart Phoenicurus ochrurosZwarte ruiter Trinj!3. erythropus

  Zwarte specht Dryocopus martius

  Zwarte stern Chlidonias nil!er

  Zwarte wouw Milvus mil!ransZwarte zeekoet Ceoohus 2rylle

  Zwarte zeeeend Melanitta ni2ra

  Zwartkop Svlvia atricaoilla

  Zwartkoomeeuw Larus melanoceohalus

  ,