Publiekrechtelijk Rechtspersoon Zelfstandig Bestuursorgaan ... Sociale Verzekeringsbank Amstelveen...

Click here to load reader

download Publiekrechtelijk Rechtspersoon Zelfstandig Bestuursorgaan ... Sociale Verzekeringsbank Amstelveen Publiekrechtelijk

of 116

 • date post

  15-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Publiekrechtelijk Rechtspersoon Zelfstandig Bestuursorgaan ... Sociale Verzekeringsbank Amstelveen...

 • Sociale Verzekeringsbank

  Amstelveen

  Publiekrechtelijk Rechtspersoon

  Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO)

  KvK nummer: 343660086

  SUWI-Jaarverslag 2017 is op 28 maart 2018 door de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank vastgesteld.

 • SVB/F&CU18.001 SUWI-Jaarverslag 2017 3

  Inhoudsopgave

  Voorwoord raad van bestuur .................................................................................................................. 5

  1 Bestuursverslag ............................................................................................................................... 6

  1.1 Goede dienstverlening ............................................................................................................ 6

  1.1.1 Volgens de bedoeling van de wet ................................................................................... 6

  1.1.2 Eerste projecten Innovatie Lab Novum .......................................................................... 7

  1.1.3 Inzicht dankzij data ......................................................................................................... 7

  1.1.4 Samenwerken met gemeenten ....................................................................................... 7

  1.1.5 Dichter bij de budgethouder (regioteams) ..................................................................... 8

  1.1.6 Schuldenproblematiek signaleren en voorkomen .......................................................... 8

  1.2 Verbeteren van de ketensamenwerking ............................................................................... 10

  1.2.1 Gegevensuitwisseling .................................................................................................... 10

  1.2.2 Samen met gemeenten ................................................................................................. 12

  1.2.3 Nieuwe kansen voor ketensamenwerking .................................................................... 13

  1.2.4 Kennisdeling .................................................................................................................. 13

  1.3 Continuïteit en wendbaarheid .............................................................................................. 15

  1.3.1 Mobiliteit ....................................................................................................................... 15

  1.3.2 Agile............................................................................................................................... 16

  1.3.3 Nieuwe huisvestingstrategie ......................................................................................... 16

  1.3.4 Een toekomstbestendige ICT-omgeving ....................................................................... 17

  1.3.5 Privacy (inclusief AVG) .................................................................................................. 20

  1.4 Governance ........................................................................................................................... 21

  1.4.1 Risicomanagement ........................................................................................................ 25

  1.4.2 Social return en inkoop ................................................................................................. 27

  1.4.3 Arbeidsparticipanten .................................................................................................... 28

  1.5 Bedrijfsvoering inclusief uitvoeringskosten .......................................................................... 29

  1.5.1 Doelmatigheid ............................................................................................................... 29

  1.5.2 Efficiency ....................................................................................................................... 30

  1.5.3 Instrumenten van interne beheersing .......................................................................... 31

  1.5.4 Kosten per klant per wet ............................................................................................... 32

  1.5.5 Invulling taakstelling door SVB ...................................................................................... 33

  1.5.6 Ontwikkeling uitvoeringskosten ................................................................................... 34

  1.6 Kerncijfers en indicatoren ..................................................................................................... 40

  1.6.1 Resultaten en ontwikkelingen beleid en regelgeving SV-domein ................................ 46

  1.6.2 Resultaten en ontwikkelingen beleid en regelgeving zorgdomein ............................... 58

 • SVB/F&CU18.001 SUWI-Jaarverslag 2017 4

  1.6.3 Resultaten en ontwikkelingen beleid en regelgeving V&O........................................... 60

  1.6.4 Resultaten en ontwikkelingen beleid en regelgeving pensioenregister ....................... 60

  2 Jaarrekening .................................................................................................................................. 61

  2.1 Balans per 31 december 2017 .............................................................................................. 61

  2.2 Staat van baten en lasten over 2017 .................................................................................... 62

  2.3 Kasstroomoverzicht .............................................................................................................. 63

  2.4 Algemene toelichting ............................................................................................................ 63

  2.5 Waarderingsgrondslagen ...................................................................................................... 64

  2.6 Toelichting op de balans per 31 december 2017 .................................................................. 73

  2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 ........................................................ 83

  2.8 Toelichting kasstroomoverzicht ............................................................................................ 92

  2.9 Accountantshonoraria .......................................................................................................... 93

  2.10 Bezoldiging topfunctionarissen conform WNT ..................................................................... 94

  2.11 Bestemming saldo van baten en lasten .............................................................................. 102

  2.12 Gebeurtenissen na balansdatum ........................................................................................ 102

  2.13 Ondertekening van de jaarrekening ................................................................................... 103

  3 Overige gegevens ........................................................................................................................ 104

  3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ....................................................... 104

  3.2 Verwerking saldo baten en lasten ...................................................................................... 108

  3.3 Statutaire zeggenschap raad van bestuur .......................................................................... 108

  4 Bijlagen ........................................................................................................................................ 109

  Bijlage 1 Organogram SVB .................................................................................................................. 110

  Bijlage 2 Wikivisie................................................................................................................................ 111

  Bijlage 3 Personalia ............................................................................................................................. 112

  Bijlage 4 Afkortingen en adressen ...................................................................................................... 113

 • Voorwoord raad van bestuur

  Vijfenhalf miljoen burgers ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op de afgesproken tijd het geld waar zij recht op hebben. De SVB draagt zo bij aan de bestaanszekerheid van mensen en maakt het verschil door bij alles wat zij doet nadrukkelijk te kijken naar de bedoeling van de wet- en regelgeving. We vragen ons daarbij altijd af of de uitvoering van regelingen waar we verantwoordelijk voor zijn het gewenste effect heeft.

  Onze klanten helpen we op die manier die bij hem of haar past. Zoveel mogelijk doen we digitaal. Extra hulp bieden we klanten die dat nodig hebben. We willen dat iedere dag een beetje beter doen. Samen met onze ketenpartners werken we hier continu aan. Dat doen we bijvoorbeeld doordat we vroegtijdig schulden signaleren en met gemeenten kijken waar we mensen met die schulden kunnen helpen. We onderzoeken of we gerechtigden van de Algemene nabestaandenwet (Anw) kunnen begeleiden naar een plek op de arbeidsmarkt. Ook kijken we naar de mogelijkheden om niet-gebruik van regelingen tegen te gaan en doen we pilots met een integraal persoonsgebonden budget.

  In ons werk gaan we voor 'in één keer goed'. De SVB zet in op correcte betalingen op het afgesproken moment. Daarnaast levert 'in één keer goe