Tekst (100%) Inhoud - BarentsKrans ... Tekst + Foto links (50%-50%) Interne wetenschap: deelneming...

download Tekst (100%) Inhoud - BarentsKrans ... Tekst + Foto links (50%-50%) Interne wetenschap: deelneming rechtspersoon

of 64

 • date post

  30-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tekst (100%) Inhoud - BarentsKrans ... Tekst + Foto links (50%-50%) Interne wetenschap: deelneming...

 • Tekst (100%)

  Inhoud

   Actualiteiten Contractenrecht

   Actualiteiten Arbeidsrecht

   Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

   Actualiteiten IPR en IPubR

 • Tekst + Foto (75%-25%)

  Actualiteiten Contractenrecht

  Rieme-Jan Tjittes

  Paul Tanja

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

  Toerekening van interne wetenschap

  Rieme-Jan Tjittes

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

  Feiten:

   BV (klein admin kantoor) schenkt geld aan Stichting voor koop

  grond bouw Mandir

   Grond niet geleverd aan Stichting, maar aan lid RvC Stichting

  in privé

   BV: beroep op dwaling (dacht dat grond aan Stichting geleverd

  zou worden)

   Verweer Stichting: BV wist van de levering in privé omdat de

  feitelijk bestuurder van de BV tevens penningmeester van de

  Stichting was

   Hof wijst beroep op dwaling (en terugbetaling schenking) toe

  HR 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:467 Mandir (1)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

   Hoge Raad:

   Art. 3:66 (2) BW leer grootste aandeel ook van toepassing in

  geval van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

   Toerekening wetenschap natuurlijke persoon aan

  rechtspersoon: of de wetenschap van de natuurlijke persoon in

  het maatschappelijke verkeer heeft te gelden als wetenschap

  van de rechtspersoon

  HR 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:467 Mandir (2)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

   Interne wetenschap: deelneming rechtspersoon aan

  rechtsverkeer d.m.v. fysieke persoon (Resort of the World, HR

  NJ 2017/124)

   Externe wetenschap: fysieke persoon niet voor deelname aan

  rechtsverkeer (art. 3:66 (2) BW HR NJ 2007/231 Ontvanger/V

  en Babbel-criterium geldt niet HR NJ 2005/576, P&F/Peper);

  terughoudende toerekening (Ontvanger/V)

   Art. 3:66 (2) BW: leer grootste aandeel (kwalitatief, niet

  kwantitatief)

   Alleen (schijn van) volmacht

   Niet: wettelijke vertegenwoordiger (bestuurder)

  Toerekening interne wetenschap (1)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

   Analogie art. 3:66 (2) BW alleen relevant bij situatie

  vergelijkbaar met volmacht (gevolmachtigde handelt met

  derde) HR Ontvanger/V (NJ 2007/231)

  Perspectief wederpartij (Van den Bergh/Hendriks, NJ

  1989/816)

   Hoe vrijer gevolmachtigde des te groter aandeel

  (GHAMS:2009:1493, rov. 4.4)

   Verkeersopvattingen

   Kleuterschool Babbel (gedrag) geldt ook voor wetenschap (HR

  NJ 2005/576, P&F/Peper)

  Toerekening interne wetenschap (2)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

   Hoge positie functionaris: bestuurder (formeel/feitelijk -

  Mandir)(GHARL 2019:1573)

   Lagere functionarissen:

   kennisverantwoordelijke: zelf doen/doorgeleiden kennis

  (GHDHA:2014:996, 81 RO)

   Wetenschap rechtspersoon zonder toerekening kennis

  natuurlijk persoon: beleid/feitelijke gang van zaken binnen rps

  (HR strafkamer NJ 2016/375)

   Documentatie- en organisatieplicht kennis (GHAMS:

  2016:1541)

  Toerekening interne wetenschap (3)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

  Regel of analogie?

  Paul Tanja

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

   VOF-contract: “Art. 10 - De vennootschap eindigt: 1. Drie

  maanden nadat een der vennoten schriftelijk (…) aan de

  andere vennoot te kennen heeft gegeven dat hij de

  vennootschap wil doen eindigen;”

   Telefonische opzegging. Mag dat?

  HR 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:819 No oral modification clause (1)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

   Hoge Raad casseert (rov. 3.4.2):

  “Dat partijen (…) zijn overeengekomen dat een vennoot

  die de vennootschap wil doen eindigen, dat schriftelijk of

  bij deurwaardersexploot aan de andere vennoot kenbaar

  moet maken, is een omstandigheid die van belang kan

  zijn bij de beantwoording van de vraag of de telefonische

  uitlating van [de ene vennoot, PJT] redelijkerwijs door [de

  andere vennoot, PJT] mocht worden opgevat als

  opzegging (…).”

  HR 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:819 No oral modification clause (2)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

   Algemene regel Hoge Raad: NOM staat niet zonder meer

  aan totstandkoming/geldigheid rechtshandeling in de weg;

  betekenis hangt af van omstandigheden (gerechtvaardigd

  vertrouwen wederpartij)

   Schelhaas, Contracteren 2019/1, p. 32-40

  HR 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:819 No oral modification clause (3)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

   Commentaar

   NOM-clausule: beoogt kostbare en tijdrovende

  bewijsperikelen over het bestaan van een mondelinge

  afspraak, die afwijkt van de schriftelijke overeenkomst, te

  voorkomen. Rb Rotterdam 13 februari 2013,

  ECLI:NL:RBROT:2013:BZ2672 (rov. 4.6)

  HR 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:819 No oral modification clause (4)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

   Lagere rechtspraak: NOM-clausule staat in de regel in de

  weg aan totstandkoming rechtshandeling. Zie Rb Rotterdam

  13 februari 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:BZ2672 (rov. 4.6),

  Gerechtshof Amsterdam 1 maart 2011,

  ECLI:NL:GHAMS:2011:BP7025 (rov. 3.8), Rb Den Haag 26

  november 2008, ECLI:NL:RBSGR:2008:BG9246 (rov. 4.16)

  en Rb Arnhem 6 april 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BQ2564

  (rov. 4.10)

  HR 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:819 No oral modification clause (5)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

   Anders: Rock Advertising Ltd v Business Exchange Centres

  Ltd [2018] UKSC 24: NOM-clausule staat in de weg aan

  mondelinge totstandkoming rechtshandeling, tenzij er sprake

  is van rechtsverwerking (zo ook art. 29 CISG)

  HR 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:819 No oral modification clause (6)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

   Gezichtspunten naar NL-recht:

   de hoedanigheid van partijen

   de aard en het financiële belang van de transactie

   de wijze van totstandkoming van een NOM-clausule

  (boilerplate of uitonderhandeld)

   is aan de mondelinge wijziging van een contract uitvoering

  gegeven

  Zie Gerechtshof Amsterdam 3 juli 2018,

  ECLI:NL:GHAMS:2018:2205 (rov. 3.9) en Gerechtshof ’s-

  Hertogenbosch 22 augustus 2017, ECLI:GHSHE:2017:3653

  (Bique/VDL)(rov. 6.9.11)

  HR 1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:819 No oral modification clause (7)

 • Tekst + Foto (75%-25%)

  Actualiteiten Arbeidsrecht

  Frank Dekker

  Joost Luiten

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

  Twee situaties

  (a) De rechter in eerste aanleg wijst het verzoek van de werknemer af en de rechter in

  hoger beroep oordeelt dat het verzoek terecht is afgewezen

  (b) De rechter in eerste aanleg wijst het verzoek van de werknemer toe en de rechter in

  hoger beroep oordeelt dat het verzoek ten onrechte is toegewezen

  “Kritiek op het nieuwe stelsel in situatie (b)”

   Materieel geen verschil tussen situaties (a) en (b)

   Het wettelijk stelsel bevat een zekere onevenwichtigheid

  HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209 (Wilco) (1)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

  HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209 (Wilco) (2)

  Ontslag Uitspraak Kantonrechter Uitspraak Hof

  Periode 1 Periode 2

   Periode 1: in beginsel geen recht op loon

   Periode 2: in beginsel evenmin recht op loon, maar onder omstandigheden kan de

  uitspraak in eerste aanleg toch voor rekening van de werkgever komen

   Periode 1 en 2: onder omstandigheden toch recht op loon, bijvoorbeeld als de

  werknemer van zijn gedrag geen of slechts een gering verwijt kan worden gemaakt

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

  Jaarverslag Hoge Raad 2018

  “De advocaat-generaal kwam in een uitvoerig advies aan de Hoge Raad, en niet zonder

  aarzeling, tot de slotsom dat het stelsel van de wet de doorslag geeft, dat wil zeggen dat

  het loon moet worden doorbetaald zo lang als de arbeidsovereenkomst voortduurt, in dit

  geval dus tot de dag na de uitspraak van het hof. De rechter zou volgens de advocaat-

  generaal in sprekende gevallen wel loonmatiging kunnen toepassen.

  De Hoge Raad heeft in een ruim gemotiveerde uitspraak echter zwaarder laten wegen dat

  letterlijke toepassing van de wet zou leiden tot een ongerijmd resultaat.”

  HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1209 (Wilco) (2)

 • Tekst + Foto links (50%-50%)

  Recht op een transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur?

   De wet voorziet niet in een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst

   De wet voorziet evenmin in een aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding in

  het geval van een vermindering van de arbeidsduur

   “Desalniettemin moet de mogelijkheid van gedeeltelijk ontslag met daaraan gekoppeld

  de aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding wel worden aanvaard voor het

  bijzondere geval dat, do