Puberen en loslaten

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

PUBEREN EN LOSLATEN! EEN  ONDERZOEK    NAAR  HET  EFFECT  VAN  SOCIALE  MEDIA OP  DE  INVLOED  VAN  BEWONERS  OP  HUN  LEEFOMGEVING

Transcript of Puberen en loslaten

 • PUBERENENLOSLATEN!EENONDERZOEKNAARHETEFFECTVANSOCIALEMEDIAOPDEINVLOEDVANBEWONERSOPHUNLEEFOMGEVING

  SCRIPTIEMAARTENVANDERVELDEMCD81AUGUSTUS2012

  1

 • Puberteitisalsverhuizen:hetiseenpuinhoop,maarhetismaartijdelijkWarrenThomas

  2

  http://www.citaten.net/zoeken/citaten_van-warren_thomas.html
 • SamenvattingSindseenaantaljarenwordteringebiedsontwikkelingeninNederlandsteedsmeergebruikgemaaktvansocialemedia.Bewonersgebruikensocialemediasteedsvakeromzichteorganisereneneengewensteverbeteringofeenprobleeminhunleefomgevingopdepolitiekeagendatezettenenbeleidaftedwingen.Omgekeerdzettenprofessionalsbijoverhedenenmarktpartijensocialemediasteedsvakerinombewonerstebenaderenoftebetrekkenbijveranderingeninhunleefomgeving.Dezeparallelletrendnaarmeervraagsturingenmeergebruikvansocialemedialeidttotmeersamenwerkingtussenbewonersonderlingentussenbewonersenprofessionals.Datkanertoeleidendatbewonersmeerinvloedkrijgenophunleefomgeving.Ofopzijnminsthetgevoelkrijgendatzemeerinvloedhebben.Hettoenemendgebruikvansocialemediadoorbewonersenprofessionalsroeptdehoofdvraagvanditonderzoekop:Watisheteffectvanhetgebruikvansocialemediaopdeinvloedvanbewonersophunleefomgeving?Vergrotensocialemediadeinvloedvanbewonersophunleefomgeving?Enzoja,hoewerktdatdanpreciesenwatzijnhiervandevoorennadelen?Meerinzichthierinkanhelpentebesluitenofenhoesocialemediaingebiedsontwikkelingtegebruiken.Misschienkanhetgebruikvansocialemediadeklooftussenburgerenoverheidhelpenverkleinen.Ofmisschienkanhetgebruikvansocialemediahelpenvastgelopengebiedsontwikkelingenweervlottetrekken.Invloedviasamenwerking

  Devoorditonderzoekbestudeerdeliteratuurlaathetvolgendezien:

  Deidealeleefomgevingissubjectiefendaaromslechtinnormentevatten.Daaromishetvoorbewonersbelangrijkdatzijhierinvloedopkunnenuitoefenen.Datvergroothunonafhankelijkheid,deonderlingesocialecohesie,hetmentaaleigenaarschapendeinvesteringsbereidheid.

  Demeesteinvloedophunleefomgevingkrijgenbewonersalszijsamenwerkenmetelkaarenmetprofessionalsbijoverhedenofmarktpartijen.Samenwerkengebeurtechternietzomaar.Hiervoorzijninternemotivatie,eengemeenschappelijkedrijfveer,eentransparantproces,eendemocratischeomgevingenhetzichtbaarwordenvanindividuelebijdragenvoorwaardelijk.

  Ookblijkenerdiversedrempelstezijndiesamenwerkingtussenbewonersenprofessionalsbemoeilijken.Debelangrijkstezijnmiscommunicatie,bureaucratie,kortetermijnorintatieenangst.

  Alseenmaalaandezevoorwaardenisvoldaanendedrempelszijnoverwonnenblijktdemeesteffectievesamenwerkingereenwaarbijsprakeisvanwederzijdseafhankelijkheidenwederkerigheid.

  Socialemedia

  Socialemediawordennogweleensbeschouwdalsgewooneennieuwcommunicatiemiddel.Maarsocialemediahebbeneenuniekecombinatievaneigenschappen.Socialemediazijnsnel,actueel,interactief,transparantenlaagdrempeligvooreenbrededoelgroeptoegankelijk.

  3

 • Dezeuniekecombinatievaneigenschappenheefteenaantaldirecteenindirecteeffectenopzowelhetontstaanalshetverloopvansamenwerkingentussenbewonersonderlingentussenbewonersenprofessionals.Devoorditonderzoekbestudeerdeliteratuurenhetveldonderzoeklatenhetvolgendezien:1. socialemediavergrotendecapabilities,devoorwaardenwaardoormensenmeergebruikmakenvande

  mogelijkhedenominvloeduitteoefenenophunleefomgeving.Datzorgtvooreenverbredingvandeelnemersaansamenwerkingtussenbewonersonderlingentussenbewonersenprofessionals.Delaagdrempeligheidenhetgemakomsamentewerkenkanleidentotmeerzelforganisatieonderbewoners.Datleidthetmeesttotwederzijdseafhankelijkheidengeeftbewonersdemeesteinvloedophunleefomgeving.

  2. socialemediavergrotendesamenwerkingsbereidheidonderbewonersenprofessionals.Doordetransparantieeninteractievediscussiewordtsnellerdegemeenschappelijkedrijfveergevonden.Delaagdrempeligheidenopenheiddemocratiseerthetproces.Hetzichtbaarwordenvanindividuelebijdragenvergroothetgevoelvanbetekenisvoordeelnemers.Datversterkthuninternemotivatieenmentaaleigenaarschap.

  3. socialemediaverlagendebarriresdiesamenwerkingtussenbewonersenprofessionalsbemoeilijken.Socialemedialeidentothorizontaliseringdoortransparantie,kennisuitwisselingenonderlingediscussie.Datvergroothetonderlingbegripenhetdwingtprofessionalsintegralertedenkenenwatflexibeleromtegaanmethuneigenprocedures.

  4. hetgebruikvansocialemediaemotionaliseert:emotieslopensnelleropmaarkunnenookweersnelomslaanofwegebben.Hetrisicohiervanisdatditdekortetermijnorintatieversterktendathetdeonzekerheidonderbewonersenprofessionalsvergroot.Maaremotionaliseringvergrootookdeurgentieendealertheidonderbewonersenprofessionals.Datbrengthetsamenwerkingsprocesjuistinbeweging.

  Deeerstedrieeffectenvergrotenindirectdeinvloedvanbewonersophunleefomgevingenkunnenelkaarbovendienonderlingversterken.Socialemediaversnellenalshetwarehetvliegwielvaninvloedsuitoefening.

  Hetvierdeeffect,deemotionaliseringkanditvliegwielvertragen.Sleutelbegriphierinisonzekerheid.Omdittedoorbrekenmoetenbewonersnietbangzijnfoutentemaken.Zelforganisatieiseenleerproces.Omgekeerdmoetenprofessionalslerenloslatenenbewonersaccepterenalsgebiedsexperts.

  Ditroeptdevergelijkingopmeteenopgroeiendepuberdiezichlosprobeerttemakenvanzijnouders.Pasalsdeoudershemloslatenenhemzijneigenverantwoordelijkheidlatennemenkanwederzijdseafhankelijkheidontstaan:desituatiewaarbijbewonershetzelfdoenenzonodigwordengefaciliteerddoorprofessionals.

  4

  Puberenenloslaten!

 • VoorwoordEmotiespeelteenbelangrijkerolinallebeslissingendieeenmensneemt.Ookwaarmensengezamenlijkbeslissingennemen.Indepolitiek,inbedrijfsvoeringendusookingebiedsontwikkeling.Omdatemotiessubjectiefzijnproberenwezevaakzoveelmogelijkteelimineren.Doorregelsengrenzenaftesprekenendezezogoedmogelijktehandhaven.Doorzakenterationaliserenenteobjectiveren.Datwilnietzeggendatemotiesernietmeerzijn.Eliminerenvanemotiesleidtvaaktoteenverschuivingervan.Naarnegatievealswenietoppassen.Hoeveelregelsweookverzinnen.Emotieblijfthoedanookeengroterolspelen.Daarzijnwemensenvoor.

  Watgebeurteralsemotieeengrotererolgaatspeleninonzegebiedsontwikkelingen?Leidtdittotkortetermijndenkenenbeslissingenwaarwelaterspijtvankrijgen?Wordtbesluitvormingingebiedsontwikkelingdanzoietsalsdeaandelenmarkt?Waarkortetermijnsentimentenenormefluctuatieslatenzieninhetvertrouwenende(financile)waarderingvanbedrijven?Enisdatwelwenselijk?Ofkanmeeremotieingebiedsontwikkelingenmisschienookleidentotbetereontwikkelingen?Dieopmeerdraagvlakkunnenrekenenonderbewoners?Waardoordezebewonersgelukkigerwordenenwellichtgezondereleefomgevingenkrijgen?

  Vragendiemijdwarszittensindsikmijalsstedenbouwkundige5jaargeledenvoorheteerstafvroegwaaromikhetrechthebeenplanvooreennieuwestadofwijktebedenkenterwijlikerzelfwaarschijnlijknooitgebruikvanzalmaken.Hebikdewijsheidinpachtomvooraldienogonbekendebewonersdejuistebeslissingentenemen?Vrijwelzekerniet!

  Ietsandersdatmijfascineertishetplezierenhetgenotvanietszelftebedenkenentemaken.ZoalsBasHaringpleit:doorietszelftebedenkenentemakenwordthetvanjou,begrijpjehet,benjeertrotsopenraakjeeraangehecht(Haring,2010TEDxRotterdam2010).Ietswaarjezelfovermeedenktenbijbetrokkenbentbenjegeneigdtebeschermenentekoesteren.Iemanddiezijneigenhandigzijnhuisbouwtervaartgegarandeerdmeerwoonplezier(ookalishetindeogenvananderennogzolelijk).Datzelfdegeldtinmijnogenvoordestad.Iemanddieinvloedheeftopzijnomgevingeninstaatiserovermeetedenkenentebeslissenismeerbijzijnomgevingbetrokkenenzalzichermeerverantwoordelijkvoorvoelen.Hijwordtimmersmentaaleigenaar.Datisgoedvoordesocialecontrole,onderlingesocialedwarsverbandenenhetgevoelvanveiligheidinjebuurt,zotoontonderzoekaan.

  Natuurlijkkanhetplannenenbouwenvaneenstadnietzonderprofessionals.Erzijnteveelzakenwaarrekeningmeemoetwordengehoudenzoalsinfrastructuurenluchtkwaliteit.Voorhetbewakenvanhetalgemeenbelangblijvenoverhedennodig.Maarstedenkunnenvooralsociaalveelbetergaanfunctionerenalsbewonersdemogelijkheidkrijgenerinvloedopuitteoefenenenerovermeetebeslissen.Alser,metanderwoordenruimteishunemotieseenplektegeveninhunleefomgeving.

  Hetmooievansocialemediaisdatheteenenalemotieis.Facebookbiedtmenseneenplatformomongebreidelduittewisselenwathenbezighoudtofwaarzezichoverergeren.Opinternetzijnmensenmeerzichzelfenlatenzemeervanhunemotieszienomdatzezichanoniemwanenenvanuithuneigenterritoriumkunnendeelnemen.

  Datmaaktdeopkomstvansocialemediaingebiedsontwikkelinginteressant.Hetiseenkansmeeremotieinonzegebiedsontwikkelingenteintroduceren.Socialemediazoudenkunnenleidentotbeterestedenenleefomgevingen.Waarwemeerinvloedopkunnenuitoefenen.Maardatgaatnietvanzelf,zoblijkt.SindsdeopkomstvansocialemediaendekredietcrisisneemtvraaggestuurdwerkeninNederlandsneltoemaardatwilnognietzeggendatheteenblijvertjeis.Erzijnnogveledrempelsteoverwinnen.Hirarchische,gesloten

  5

 • enzakelijkewerkwijzenvanoverhedenenmarktpartijensluitenvaaknogslechtaanopdeopnetwerkengebaseerde,transparanteenemotionelesocialemedia.Maarerliggengrotekansendatdeverschillendewereldenvanprofessionalsenbewonersdoorgebruikvansocialemedianaarelkaartoekunnengroeien.Datisvoormijdedrijfveervoorditonderzoek.

  Hetresultaatvanditonderzoeklijktmisschieneenvoudigenvoordehandliggend.Hetiseenbehoorlijkezoektochtgeweest.Ikwisteigenlijknietprecieswatiknuwildeonderzoeken.Enofikhetwelwetenschappelijkzoukunnenwaarmaken.Ikhebaanvankelijkdaaromvooralmijngevoelgevolgd.Endatwasafentoebestspannend.Wantwatalsikopdeverkeerdewegzat?Zouikdanmijnstudienietafkunnenronden?Enojee!Volgendeweekmoeterweereentussenstandwordengepresenteerd!Onzekerheidenkortetermijnorintatiezijnnegatieveemotiesdiezonuendanremmendhebbengewerktopdevoortgangvanditonderzoek.

  Enzoishetookingebiedsontwikkeling.Hetiseenonzeker,complexendynamischprocesvolverrassingenenemoties.Hethelptindezetijdnietditnoglangerteontkennen.Ofonsteverschuilenachterregelsengrenzen.Datroeptalleenmaarnegatieveemotiesop.Emotiesdieviasocialemediahunwegvindenenzosteedsvakereenremmendemachtsfactorworden.Doordeemotievanbewonersvanafhetbeginvaneengebiedsontwikkelingeenplektegevenrakenmensenmeerbetrokkenbijhunleefomgeving.Datlei