Puberen en loslaten

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

PUBEREN EN LOSLATEN! EEN  ONDERZOEK    NAAR  HET  EFFECT  VAN  SOCIALE  MEDIA OP  DE  INVLOED  VAN  BEWONERS  OP  HUN  LEEFOMGEVING

Transcript of Puberen en loslaten

 • PUBERENENLOSLATEN!EENONDERZOEKNAARHETEFFECTVANSOCIALEMEDIAOPDEINVLOEDVANBEWONERSOPHUNLEEFOMGEVING

  SCRIPTIEMAARTENVANDERVELDEMCD81AUGUSTUS2012

  1

 • Puberteitisalsverhuizen:hetiseenpuinhoop,maarhetismaartijdelijkWarrenThomas

  2

  http://www.citaten.net/zoeken/citaten_van-warren_thomas.html
 • SamenvattingSindseenaantaljarenwordteringebiedsontwikkelingeninNederlandsteedsmeergebruikgemaaktvansocialemedia.Bewonersgebruikensocialemediasteedsvakeromzichteorganisereneneengewensteverbeteringofeenprobleeminhunleefomgevingopdepolitiekeagendatezettenenbeleidaftedwingen.Omgekeerdzettenprofessionalsbijoverhedenenmarktpartijensocialemediasteedsvakerinombewonerstebenaderenoftebetrekkenbijveranderingeninhunleefomgeving.Dezeparallelletrendnaarmeervraagsturingenmeergebruikvansocialemedialeidttotmeersamenwerkingtussenbewonersonderlingentussenbewonersenprofessionals.Datkanertoeleidendatbewonersmeerinvloedkrijgenophunleefomgeving.Ofopzijnminsthetgevoelkrijgendatzemeerinvloedhebben.Hettoenemendgebruikvansocialemediadoorbewonersenprofessionalsroeptdehoofdvraagvanditonderzoekop:Watisheteffectvanhetgebruikvansocialemediaopdeinvloedvanbewonersophunleefomgeving?Vergrotensocialemediadeinvloedvanbewonersophunleefomgeving?Enzoja,hoewerktdatdanpreciesenwatzijnhiervandevoorennadelen?Meerinzichthierinkanhelpentebesluitenofenhoesocialemediaingebiedsontwikkelingtegebruiken.Misschienkanhetgebruikvansocialemediadeklooftussenburgerenoverheidhelpenverkleinen.Ofmisschienkanhetgebruikvansocialemediahelpenvastgelopengebiedsontwikkelingenweervlottetrekken.Invloedviasamenwerking

  Devoorditonderzoekbestudeerdeliteratuurlaathetvolgendezien:

  Deidealeleefomgevingissubjectiefendaaromslechtinnormentevatten.Daaromishetvoorbewonersbelangrijkdatzijhierinvloedopkunnenuitoefenen.Datvergroothunonafhankelijkheid,deonderlingesocialecohesie,hetmentaaleigenaarschapendeinvesteringsbereidheid.

  Demeesteinvloedophunleefomgevingkrijgenbewonersalszijsamenwerkenmetelkaarenmetprofessionalsbijoverhedenofmarktpartijen.Samenwerkengebeurtechternietzomaar.Hiervoorzijninternemotivatie,eengemeenschappelijkedrijfveer,eentransparantproces,eendemocratischeomgevingenhetzichtbaarwordenvanindividuelebijdragenvoorwaardelijk.

  Ookblijkenerdiversedrempelstezijndiesamenwerkingtussenbewonersenprofessionalsbemoeilijken.Debelangrijkstezijnmiscommunicatie,bureaucratie,kortetermijnorintatieenangst.

  Alseenmaalaandezevoorwaardenisvoldaanendedrempelszijnoverwonnenblijktdemeesteffectievesamenwerkingereenwaarbijsprakeisvanwederzijdseafhankelijkheidenwederkerigheid.

  Socialemedia

  Socialemediawordennogweleensbeschouwdalsgewooneennieuwcommunicatiemiddel.Maarsocialemediahebbeneenuniekecombinatievaneigenschappen.Socialemediazijnsnel,actueel,interactief,transparantenlaagdrempeligvooreenbrededoelgroeptoegankelijk.

  3

 • Dezeuniekecombinatievaneigenschappenheefteenaantaldirecteenindirecteeffectenopzowelhetontstaanalshetverloopvansamenwerkingentussenbewonersonderlingentussenbewonersenprofessionals.Devoorditonderzoekbestudeerdeliteratuurenhetveldonderzoeklatenhetvolgendezien:1. socialemediavergrotendecapabilities,devoorwaardenwaardoormensenmeergebruikmakenvande

  mogelijkhedenominvloeduitteoefenenophunleefomgeving.Datzorgtvooreenverbredingvandeelnemersaansamenwerkingtussenbewonersonderlingentussenbewonersenprofessionals.Delaagdrempeligheidenhetgemakomsamentewerkenkanleidentotmeerzelforganisatieonderbewoners.Datleidthetmeesttotwederzijdseafhankelijkheidengeeftbewonersdemeesteinvloedophunleefomgeving.

  2. socialemediavergrotendesamenwerkingsbereidheidonderbewonersenprofessionals.Doordetransparantieeninteractievediscussiewordtsnellerdegemeenschappelijkedrijfveergevonden.Delaagdrempeligheidenopenheiddemocratiseerthetproces.Hetzichtbaarwordenvanindividuelebijdragenvergroothetgevoelvanbetekenisvoordeelnemers.Datversterkthuninternemotivatieenmentaaleigenaarschap.

  3. socialemediaverlagendebarriresdiesamenwerkingtussenbewonersenprofessionalsbemoeilijken.Socialemedialeidentothorizontaliseringdoortransparantie,kennisuitwisselingenonderlingediscussie.Datvergroothetonderlingbegripenhetdwingtprofessionalsintegralertedenkenenwatflexibeleromtegaanmethuneigenprocedures.

  4. hetgebruikvansocialemediaemotionaliseert:emotieslopensnelleropmaarkunnenookweersnelomslaanofwegebben.Hetrisicohiervanisdatditdekortetermijnorintatieversterktendathetdeonzekerheidonderbewonersenprofessionalsvergroot.Maaremotionaliseringvergrootookdeurgentieendealertheidonderbewonersenprofessionals.Datbrengthetsamenwerkingsprocesjuistinbeweging.

  Deeerstedrieeffectenvergrotenindirectdeinvloedvanbewonersophunleefomgevingenkunnenelkaarbovendienonderlingversterken.Socialemediaversnellenalshetwarehetvliegwielvaninvloedsuitoefening.

  Hetvierdeeffect,deemotionaliseringkanditvliegwielvertragen.Sleutelbegriphierinisonzekerheid.Omdittedoorbrekenmoetenbewonersnietbangzijnfoutentemaken.Zelforganisatieiseenleerproces.Omgekeerdmoetenprofessionalslerenloslatenenbewonersaccepterenalsgebiedsexperts.

  Ditroeptdevergelijkingopmeteenopgroeiendepuberdiezichlosprobeerttemakenvanzijnouders.Pasalsdeoudershemloslatenenhemzijneigenverantwoordelijkheidlatennemenkanwederzijdseafhankelijkheidontstaan:desituatiewaarbijbewonershetzelfdoenenzonodigwordengefaciliteerddoorprofessionals.

  4

  Puberenenloslaten!

 • VoorwoordEmotiespeelteenbelangrijkerolinallebeslissingendieeenmensneemt.Ookwaarmensengezamenlijkbeslissingennemen.Indepolitiek,inbedrijfsvoeringendusookingebiedsontwikkeling.Omdatemotiessubjectiefzijnproberenwezevaakzoveelmogelijkteelimineren.Doorregelsengrenzenaftesprekenendezezogoedmogelijktehandhaven.Doorzakenterationaliserenenteobjectiveren.Datwilnietzeggendatemotiesernietmeerzijn.Eliminerenvanemotiesleidtvaaktoteenverschuivingervan.Naarnegatievealswenietoppassen.Hoeveelregelsweookverzinnen.Emotieblijfthoedanookeengroterolspelen.Daarzijnwemensenvoor.

  Watgebeurteralsemotieeengrotererolgaatspeleninonzegebiedsontwikkelingen?Leidtdittotkortetermijndenkenenbeslissingenwaarwelaterspijtvankrijgen?Wordtbesluitvormingingebiedsontwikkelingdanzoietsalsdeaandelenmarkt?Waarkortetermijnsentimentenenormefluctuatieslatenzieninhetvertrouwenende(financile)waarderingvanbedrijven?Enisdatwelwenselijk?Ofkanmeeremotieingebiedsontwikkelingenmisschienookleidentotbetereontwikkelingen?Dieopmeerdraagvlakkunnenrekenenonderbewoners?Waardoordezebewonersgelukkigerwordenenwellichtgezondereleefomgevingenkrijgen?

  Vragendiemijdwarszittensindsikmijalsstedenbouwkundige5jaargeledenvoorheteerstafvroegwaaromikhetrechthebeenplanvooreennieuwestadofwijktebedenkenterwijlikerzelfwaarschijnlijknooitgebruikvanzalmaken.Hebikdewijsheidinpachtomvooraldienogonbekendebewonersdejuistebeslissingentenemen?Vrijwelzekerniet!

  Ietsandersdatmijfascineertishetplezierenhetgenotvanietszelftebedenkenentemaken.ZoalsBasHaringpleit:doorietszelftebedenkenentemakenwordthetvanjou,begrijpjehet,benjeertrotsopenraakjeeraangehecht(Haring,2010TEDxRotterdam2010).Ietswaarjezelfovermeedenktenbijbetrokkenbentbenjegeneigdtebeschermenentekoesteren.Iemanddiezijneigenhandigzijnhuisbouwtervaartgegarandeerdmeerwoonplezier(ookalishetindeogenvananderennogzolelijk).Datzelfdegeldtinmijnogenvoordestad.Iemanddieinvloedheeftopzijnomgevingeninstaatiserovermeetedenkenentebeslissenismeerbijzijnomgevingbetrokkenenzalzichermeerverantwoordelijkvoorvoelen.Hijwordtimmersmentaaleigenaar.Datisgoedvoordesocialecontrole,onderlingesocialedwarsverbandenenhetgevoelvanveiligheidinjebuurt,zotoontonderzoekaan.

  Natuurlijkkanhetplannenenbouwenvaneenstadnietzonderprofessionals.Erzijnteveelzakenwaarrekeningmeemoetwordengehoudenzoalsinfrastructuurenluchtkwaliteit.Voorhetbewakenvanhetalgemeenbelangblijvenoverhedennodig.Maarstedenkunnenvooralsociaalveelbetergaanfunctionerenalsbewonersdemogelijkheidkrijgenerinvloedopuitteoefenenenerovermeetebeslissen.Alser,metanderwoordenruimteishunemotieseenplektegeveninhunleefomgeving.

  Hetmooievansocialemediaisdatheteenenalemotieis.Facebookbiedtmenseneenplatformomongebreidelduittewisselenwathenbezighoudtofwaarzezichoverergeren.Opinternetzijnmensenmeerzichzelfenlatenzemeervanhunemotieszienomdatzezichanoniemwanenenvanuithuneigenterritoriumkunnendeelnemen.

  Datmaaktdeopkomstvansocialemediaingebiedsontwikkelinginteressant.Hetiseenkansmeeremotieinonzegebiedsontwikkelingenteintroduceren.Socialemediazoudenkunnenleidentotbeterestedenenleefomgevingen.Waarwemeerinvloedopkunnenuitoefenen.Maardatgaatnietvanzelf,zoblijkt.SindsdeopkomstvansocialemediaendekredietcrisisneemtvraaggestuurdwerkeninNederlandsneltoemaardatwilnognietzeggendatheteenblijvertjeis.Erzijnnogveledrempelsteoverwinnen.Hirarchische,gesloten

  5

 • enzakelijkewerkwijzenvanoverhedenenmarktpartijensluitenvaaknogslechtaanopdeopnetwerkengebaseerde,transparanteenemotionelesocialemedia.Maarerliggengrotekansendatdeverschillendewereldenvanprofessionalsenbewonersdoorgebruikvansocialemedianaarelkaartoekunnengroeien.Datisvoormijdedrijfveervoorditonderzoek.

  Hetresultaatvanditonderzoeklijktmisschieneenvoudigenvoordehandliggend.Hetiseenbehoorlijkezoektochtgeweest.Ikwisteigenlijknietprecieswatiknuwildeonderzoeken.Enofikhetwelwetenschappelijkzoukunnenwaarmaken.Ikhebaanvankelijkdaaromvooralmijngevoelgevolgd.Endatwasafentoebestspannend.Wantwatalsikopdeverkeerdewegzat?Zouikdanmijnstudienietafkunnenronden?Enojee!Volgendeweekmoeterweereentussenstandwordengepresenteerd!Onzekerheidenkortetermijnorintatiezijnnegatieveemotiesdiezonuendanremmendhebbengewerktopdevoortgangvanditonderzoek.

  Enzoishetookingebiedsontwikkeling.Hetiseenonzeker,complexendynamischprocesvolverrassingenenemoties.Hethelptindezetijdnietditnoglangerteontkennen.Ofonsteverschuilenachterregelsengrenzen.Datroeptalleenmaarnegatieveemotiesop.Emotiesdieviasocialemediahunwegvindenenzosteedsvakereenremmendemachtsfactorworden.Doordeemotievanbewonersvanafhetbeginvaneengebiedsontwikkelingeenplektegevenrakenmensenmeerbetrokkenbijhunleefomgeving.Datleidttotbeteregebiedsontwikkelingenenbeteresteden.

  Bijhetzoekennaarrelevanteinformatiebeniksomsgestructureerdtewerkgegaan.Evenvaakhebikmijlatenleidendoortoeval.Ikgeloofindekrachtvanserendipiteit.Zonderonverwachtevondstenofinputontstaatgeeninnovatie.Enifyoudontexpecttheunexpected,youwontfindit(vrijnaarHeraclitus).

  Hetonzekereensomsemotioneletrajectvanhetdoenenschrijvenvanditonderzoekhadiknietkunnenvolbrengenzonderdeontelbaresparmomenten,hetgrondigemeelezenenwaardevollefeedbackgeven,hetgeduld,desteunendeinspiratievanRiaVoesten,deliefdevanmijnleven.DaarnaastheelveeldankaanLucyMackievoordeinspiratie,hetmeelezenendewaardevollefeedback.EnnatuurlijkaanLasseGerrits,mijnscriptiebegeleider.Dankvoordescherpeengezelligebegeleidingssessies,jetipsenpositieveinsteek,jerespectenjehumorenvoorhetfeitdatjemijtelkensweermetbeidebenenopdegrondhebtgezet.Datondanksdegeboortevanjeeerstekindendebijbehorendeslechtenachtrust..

  Verderheelveeldankaanallepersonendieikhebmogeninterviewenvoorditonderzoekendieooknogdemoeitehebbengenomenfeedbacktegevenopmijneindconclusies:MarkRutherglen,debewonervandeKleverlaanzone(dieanoniemwenstteblijven),LeonRookenFrenkWalkenbach(diezelfstweekeertijdheeftvrijgemaaktvoorme!),IngeOosterveen,ErikvanderWal,YoeriObbens,PetervanderLinden,JanPls,HansOuwerkerk,ChrisWeijman,KevinVerberkmoesenLucasdeBoer.Hetwarenalleinspirerendeenwaardevollegesprekkenzonderwelkeditonderzoeknietzouhebbenopgeleverdwathetnuheeft.Veeldank!

  Zo,ennuishettijdvoorvakantie..Mijngezin,mijnvriendinenpuberswachtenalwekentotikklaarbenmetdezebevalling.Sorrylieverds.Sorry,datikzovaakteweinigtijdencontactmetjulliehebgehaddeafgelopenperiode.Maardatgaatveranderen!Ikganuprinten,danspullenpakkenen..samengenieten!MaartenvanderVelde,MCD8,31augustus2012

  6

 • InhoudSamenvatting.........................................................................................................................................................3

  Voorwoord.............................................................................................................................................................5

  1.Probleemstellingenonderzoeksvraag.............................................................................................................10

  1.1 Aanleiding............................................................................................................................................10

  1.2 Probleemstellingendoelstelling..........................................................................................................11

  1.3 Onderzoeksvraagendeelvragen.........................................................................................................12

  1.4 Onderzoeksopzetenmethodiek........................................................................................................13

  1.5 Afbakeningonderzoekenbegrippen:..................................................................................................14

  1.6 Relevantieonderzoek..........................................................................................................................16

  1.7 Leeswijzer.............................................................................................................................................17

  2.Theoretischkader............................................................................................................................................18

  2.1 Theorie:invloedopdeleefomgeving..................................................................................................18

  2.1.1Inleiding..............................................................................................................................................18

  2.1.2Leefomgevingenleefbaarheid...........................................................................................................19

  2.1.3Invloedenwederkerigheid.................................................................................................................22

  2.1.4socialecohesie,eigenaarschapenpurpose........................................................................................27

  2.1.5Samenvattend.....................................................................................................................................30

  2.2 Theoriesamenwerking........................................................................................................................31

  2.2.1Inleiding..............................................................................................................................................31

  2.2.2Samenwerking....................................................................................................................................31

  2.2.3Participatie..........................................................................................................................................34

  2.2.4Wederzijdseafhankelijkheidenhorizontalisering..............................................................................39

  2.2.5Samenvattend.....................................................................................................................................45

  2.3 Theorie:socialemedia.........................................................................................................................45

  2.3.1inleiding...............................................................................................................................................45

  2.3.2Watzijnsocialemedia?......................................................................................................................46

  2.3.3Categorienenkenmerkenvansocialemedia...................................................................................47

  2.3.4Belangenvanbewonersenprofessionals..........................................................................................50

  2.3.5Effectenvansocialemedia.................................................................................................................51

  2.3.6Samenvattend.....................................................................................................................................56

  2.4 Samenvattingtheoretischkader..........................................................................................................57

  3.Conceptueelkaderenhypothesen.................................................................................................................59

  3.1 Conceptueelkader...............................................................................................................................59

  3.2 Hypothesen..........................................................................................................................................60

  7

 • 4.Veldonderzoek.................................................................................................................................................64

  4.1 Werkwijzeenverantwoording.............................................................................................................64

  4.1.1Casusselectie.......................................................................................................................................64

  4.1.2Interviews...........................................................................................................................................65

  4.1.3Validatieentriangulatie......................................................................................................................66

  4.1.4Reflectieopeigenonderzoek.............................................................................................................66

  4.2 Beschrijvingpraktijkcases....................................................................................................................68

  4.2.1CasestudyWollefoppengroen,Rotterdam.........................................................................................68

  4.2.2CasestudyKleverlaanzone,Haarlem...................................................................................................69

  4.2.3CasestudyHollandsGoed,Rotterdam................................................................................................71

  4.2.4CasestudyMauveplein,Dordrecht.....................................................................................................72

  4.2.5CasestudyIJsclubKralingen,Rotterdam.............................................................................................74

  5.Analyse............................................................................................................................................................76

  5.1 Inleidingenverantwoording................................................................................................................76

  5.2 Analyse.................................................................................................................................................76

  5.2.1Sociologischeeffecten........................................................................................................................77

  5.2.2Effectopproces..................................................................................................................................80

  5.2.3Effectopproduct................................................................................................................................83

  5.2.4Effectopprocedure,democratieenmacht........................................................................................84

  5.3.5overzichtbevindingenenonderlingerelatiestussenaspecten.........................................................87

  6.Conclusiesenaanbevelingen...........................................................................................................................88

  6.1 Inleiding...............................................................................................................................................88

  6.2 toetsinghypothesen............................................................................................................................88

  6.3 Eindconclusie.......................................................................................................................................95

  6.3.1Directeeffectenvansocialemedia.....................................................................................................95

  6.3.2Indirecteeffectenvansocialemedia..................................................................................................97

  7.Aanbevelingen...............................................................................................................................................100

  7.1 Aanbevelingenvoordepraktijk.........................................................................................................100

  7.1.1Algemeneaanbevelingen:................................................................................................................101

  7.1.2Aanbevelingenvoorprofessionals....................................................................................................103

  7.1.3Aanbevelingenvoorbewoners.........................................................................................................108

  7.2 Aanbevelingenvoorverderonderzoek.............................................................................................110

  Gebruikteliteratuurenbronnen.......................................................................................................................112

  Gebruikteliteratuur.......................................................................................................................................112

  Geraadpleegdewebsites:..............................................................................................................................116

  8

 • Bijlagen...............................................................................................................................................................117

  Bijlage1:interviewvragen.............................................................................................................................117

  Bijlage2:analyseaspecten............................................................................................................................120

  5.2.1Sociologischeeffecten......................................................................................................................120

  5.2.2Effectopproces................................................................................................................................129

  5.2.3Effectopproduct..............................................................................................................................138

  5.2.4Effectopprocedure,democratieenmacht......................................................................................142

  Bijlage3:reactiesrespondentenopeindconclusies......................................................................................152

  Bijlage4:transciptieinterviews.....................................................................................................................157

  9

 • 1.Probleemstellingenonderzoeksvraag

  1.1 Aanleiding Deomgevingwaarinweleven,onzeleefomgeving,verandertvoortdurend.Omdaterietsgebouwdofgeslooptwordt,omdatfunctieswijzigen,omdatbewonersofvoorzieningenkomenofgaanofbijvoorbeeld,omdaterveelofweinigwerkis.Dezeveranderingeninonzeleefomgevingwordenzowelgenitieerddoorprofessionalsbijgemeenten,woningcorporatiesofprojectontwikkelaars,alsdoorbewoners.Bijeenveranderinginonzeleefomgeving,hiernaookgebiedsontwikkelinggenoemd,iservaaksprakevaneenvormvansamenwerkingtussenprofessionalsenbewoners.Samenwerkingisinditonderzoekgebruiktalsoverkoepelendetermomallevormenvaninteractietussenprofessionalsenbewonersingebiedsontwikkelingaanteduiden.Zoishetraadplegenvanbewonersdoormiddelvanstemmenviainterneteenvormvansamenwerking.Immers,professionalsgevenbewonersdegelegenheidhunstemtelatenhoren.Enbewonerswerkenhieraanmeedoordemoeitetenementestemmen.Ookhetmakenvanbezwaardoorbewonerstegenplannenvaneengemeentewordtinditonderzoekalssamenwerkingbeschouwd.Degemeentegeeftbewonersimmersdegelegenheidtotinspraak.Eenanderuitersteisdatbewonerszelfeengebiedsontwikkelingterhandnemenenmeteenkanteenklaarvoorstelbijdegemeenteaankloppentergoedkeuring.Ookindatgevalisersprakevansamenwerking.Inelkesamenwerkinghebbenpartijeninvloed.Dematevaninvloedofmachthangtafvandebeschikbaarheidvanpartijenoverbronnen,zoalsstatus,kennisofgeld,maarookvandematevanpersoonlijkenabijheid:inwelkematepartijentegenofjuistsamenaanietswerken.Inoverheidsbeleidwordtsteedsmeergestuurdophetvergrotenvandeinvloedvanbewonersophunleefomgeving.Degedachtehierachterisdatbewonerszichdaardoormeerbetrokkenvoelenbijhunleefomgeving,datdatleidttotmeersocialecohesieenonderandereeengrotergevoelvanveiligheid.Ookmarktpartijendoenmeeraanzogenaamdvraaggestuurdwerken.Degedachtehierachterisdathetaanboddaardoorbeteraansluitopdevraagwatgunstigisvoordeafzet.Eengevolgvandezetendensnaarvraagsturingingebiedsontwikkelingisdatprofessionalsenbewonersmeerofandersmoetensamenwerken.Deverschillendebelangenvanprofessionalsenbewoners,deverschillenincommunicatieenzakenalsbureaucratieenonzekerheidmakenditechternietgemakkelijk.Sindseenaantaljarenisersprakevaneentoenamevanhetgebruikvansocialemediaingebiedsontwikkeling.Bewonersorganiserenzichrondomgemeenschappelijkeinteressesofgebruikensocialemediaomeenvoorstelvoor(hetvoorkomenvan)eenveranderinginhunleefomgevingopdepolitiekeagendatezetten.Professionalszettensocialemediasteedsvakerinomdegemeenschappelijkevraaguitdesamenlevingbovenwatertekrijgen.Hettoenemendgebruikvansocialemediaingebiedsontwikkelingdoorzowelbewonersalsprofessionalsroeptdevraagopwatpreciesheteffectisvanhetgebruikvansocialemediaopdeinvloedvanbewonersophunleefomgeving.Wordtdieinvloedgroterofkleinerdoorsocialemedia?Hoewerktdatdanprecies?Enwatzijnhierindefaalensuccesfactoren?

  10

 • Meerinzichthierinkanhelpendeeffectiviteitvanhetgebruikvansocialemediaingebiedsontwikkelingentevergrotenendesamenwerkingtussenprofessionalsenbewonersteverbeteren.Datkanleidentotveranderingenindeleefomgevingdiebeteraansluitenopdegemeenschappelijkevraaguitdesamenleving.

  1.2 Probleemstelling en doelstelling

  Probleemstelling

  Eengevolgvanmeerinvloedvoorbewonersingebiedsontwikkelingisdatprofessionalsenbewonersmeersamenwerken.Datisnietaltijdevenmakkelijk.Deinbrengvanbewonerswordtdoorprofessionalsveelalgezienalseennieuwestroominformatiebovenopalbestaanderegelsenproceduresdiegebiedsontwikkelingennogingewikkelderencomplexermaaktdanzijalis.Datterwijlerjuistnuzowelmaatschappelijkalseconomischsterkbehoefteisaaneenvoudig,beterensneller.Professionalsenbewonershebbenvaakverschillendebelangenenzesprekenelkaarstaalniet.Waarbewonerseeneenvoudigprobleemconstateren,zienprofessionalsditvaakalseenprojectdatzichuitstrektovermeerderefacetten,sectorenenbeleidsveldenendataanallerleiregelsenproceduresmoetvoldoen.Daarkomtbijdatprofessionalsnietaltijdkunnenoverzienwatdegevolgenzijnvaneensamenwerkingmetbewonersvoorhunplanningenofbudgetten.Ofzezijnbangtewordenafgerekendophunfouten.Dezeverschillendebarrireszorgenvoorwatwelwordtgenoemdeenklooftussenoverheidenburger.Erwordtinoverheidsbeleidmomenteelveelaandachtbesteedaanhetoverbruggenvandeklooftussenburgerenoverheid,ookwelhorizontaliseringgenoemd.Ditomaanteduidendatdehirarchietussenburgerenoverheidmoetwordendoorbroken.Veeloverhedenvragenzichafhoezemenseninbewegingkunnenkrijgen.Zewillenburgersmeerbetrekkenbijhunbuurt.Veelgemeentenjuichenhetburgerinitiatiefaltoemaardemeesteprojectenzijnnietbreedingebedofgeborgdbinnendeorganisatie,zezijngeenonderdeelvaneenstructureleaanpakenkomennietvoortuiteenbestuurlijkevisieopburgerinitiatieven(VanZuylen,2010).Parallelaanmeervraaggestuurdwerkenisereentoenemendgebruikvansocialemediaingebiedsontwikkelingdoorzowelbewonersalsprofessionals.Bewonersverenigenenorganiserenzichrondomgemeenschappelijkeinteressesofzijzoekenviasocialemediacontactmetprofessionalsomdaterinhunogeneenprobleemisinhunleefomgevingofomdatzijkansenzientotverbetering.Omgekeerdzettenprofessionalsbijgemeenten,woningcorporatiesenontwikkelaarssocialemediasteedsvakerinombewonerstebenaderen,tebevragenoftebetrekken.Deparallelletrendvantoenemendevraagsturingentoenemendgebruikvansocialemediaingebiedsontwikkelingroeptdevraagopwatpreciesheteffectisvanhetgebruikvansocialemediaopdeinvloedvanbewonersophunleefomgeving.

  11

 • Doelstelling:

  Dedoelstellingvanditonderzoekis: meerinzichttekrijgeninheteffectvansocialemediaopdeverschillendefactorendieeenrolspelenbij

  hetuitoefenenvaninvloeddoorbewonersophunleefomgeving. eenbeterbegriptekrijgenvandeverschillendebelangenbijhetgebruikvansocialemediadoor

  professionalsenbewoners. meerinzichttekrijgenindefaalensuccesfactorenvanhetgebruikvansocialemediadoorbewonersen

  professionalsineenonderlingesamenwerking.

  1.3 Onderzoeksvraag en deelvragen

  Meerinzichtinheteffectvansocialemediaopdematevaninvloedvanbewonersophunleefomgevingkanuitwijzenofsocialemediadeinvloedvanbewonersophunleefomgevingvergrotenofverkleinenenhoeditprecieswerkt.Decentraleonderzoeksvraaginditonderzoekisdaarom:Watisheteffectvansocialemediaopdeinvloedvanbewonersophunleefomgeving?Hoekunnenwedezevraagbeantwoorden?Voordehandligteerstinkaarttebrengenwateralbekendisoverhoehetbenvloedenvanjeleefomgevingzondersocialemediaprecieswerktenwelkefactorendaarineenrolspelen.Voordehandligtookteonderzoekenwateralbekendisoverdesoortenenkenmerkenvansocialemediaenheteffectophetgedragvanpartijen.Bijeeneersteanalyseoverhoeeenbewonerinvloedopzijnleefomgevingkrijgtontstaathetbesefdatinvloedopdeleefomgevingmeestalhetresultaatisvaneenvormvaninteractieofsamenwerkingtussenbewonersonderlingentussenbewonersenprofessionals.Daaromisnaastdetheorieoverinvloedopdeleefomgevingendeeffectenvansocialemediaookinkaartgebrachtwaterpreciesgebeurtalsprofessionalsenbewonerssamenwerkenaaneengebiedsontwikkeling.Samengevatleidtdittotdevolgendedeelvragen: welkefactorenspeleneenrolwanneereenbewonerinvloeduitoefentopzijnleefomgeving? welkekenmerkenhebbensocialemediaenwelkeffectheeftsocialemediaoppartijenenophetproces

  vangebiedsontwikkeling? welkefactorenspeleneenroltijdenssamenwerkingtussenbewonersenprofessionalsin

  gebiedsontwikkeling?Dezevragenzullenwordenbeantwoorddoormiddelvanliteratuurstudie.Dezeverzameldekennisvormthettheoretischkadervanditonderzoek.

  12

 • 1.4 Onderzoeksopzet en -methodiek

  Hetbeantwoordenvandedeelvragenleverteenuitgebreidoverzichtopvanhetcomplexeprocesvansamenwerkingtussenbewonersenprofessionals.Datleidttotinzichtinhoebewonersinvloeduitoefenenophunleefomgeving,welkefactorenhierineenrolspelenenhoedezefactorenzichtotelkaarverhoudenenelkaarbenvloeden.Debevindingenuithettheoretischkader(2)leidentotinzichtinheteffectvansocialemediaopdeverschillendefactorendieeenrolspelenbijhetuitoefenenvaninvloeddoorbewonersophunleefomgeving.Datleidttoteenconceptueelkader(3).Hetinzichtindetheorieroeptooknieuwevragenopenlaatzienwelkevragenoverheteffectvansocialemedianietaandehandvanbestaandekenniskunnenwordenbeantwoord.Datleidttotaannamesofzogenaamdehypothesen(3).Omerachtertekomenofdezehypothesenjuistzijnenomdeoverigevragentekunnenbeantwoordenisveldonderzoekgedaannaardewerkingvansocialemediaindepraktijk.Tijdensditzogenaamdbeschouwendofempirischdeelvanditonderzoekzijneenvijftaluiteenlopendecasussenonderzochtwaarbijsocialemediaeenrolhebbengespeeldineen(mogelijke)veranderingindeleefomgeving(4).Parallelhieraanzijnvanelkecasusverschillendebetrokkenpartijenbenaderd.Datheeftgeresulteerdin12interviewsmet6bewoners,5gemeenteambtenarenen2projectontwikkelaarsvangrotemarktpartijen.Analysevandeinterviewsincombinatiemethetcasusonderzoekheeftinzichtgegevenindevraagwatheteffectisvansocialemediaophetuitoefenenvaninvloeddoorbewonersophunleefomgeving.Doordeantwoordenvandeverschillendepartijenindeuiteenlopendecasesteanalyserenenmetelkaartevergelijkenzijnpatronenontdekt(5).Deresultatenuitdeanalyseendeontdekkingenuitdetheoriehebbensamengeleidtotconclusiesoverheteffectvansocialemediaopdeinvloedvanbewonersophunleefomgeving(6).Opbasisdaarvanzijnaanbevelingengedaanvoorhetgebruikvansocialemediaingebiedsontwikkelingenvoorvervolgonderzoek(7).Hetonderzoeksprocesishieronderineenmodelgezet.Hieruitwordtduidelijkhoedeverschillendeonderzoeksfasenzichtotelkaarverhoudeneninwelkevolgordehetonderzoekisuitgevoerd.

  13

 • 1.5 Afbakening onderzoek en begrippen: Ditscriptieonderzoekgaatoverdevraagwatheteffectisvansocialemediaopdematevaninvloeddiebewonershebbenophunleefomgeving.Populairgevraagd:hebbenwij,mensen,doorsocialemediameerinvloedoponzeleefomgevingenzoja,hoewerktdatdanprecies?Invloedopdeleefomgeving

  Ditonderzoekisgebaseerdopdeaannamedathetgunstigisalsbewonersmeerinvloedophunleefomgevinghebben.Overheidsbeleidishiersteedsmeeropgericht.Detheoriewijstuitdatwaarbewonersmeerinvloedhebbenophunleefomgevingermeerbetrokkenheidisbijhunleefomgevingenmeersocialecohesie.Datleidttotmeersocialecontrole,meersocialedwarsverbandeneneengrotergevoelvanveiligheidenonderlingvertrouwen.Datlijktlogisch.Bijietswaarjemeerinvloedophebtkunnenuitoefenenofwaarjezelfaanmeehebtgewerktvoeljejemeerbetrokken.Hetwordteenbeetjevanjou.Andersomishetprettigdatalsietsinjeleefomgevingjenietbevalt,jeinvloedkuntuitoefenenomditteverbeteren.Hetnietkunnenuitoefenenvaninvloedopeensituatiediejenietbevalt,kanaanleidinggeventoteengevoelvanonmachtenstress.Veelonderzoekgaatoverdevraagwelkeelementenineengebiedsontwikkelinggunstigzijnvoordeleefomgeving.Watmaaktdatbewonerszichergensprettigvoelen?Watzorgtervoordatbewonersgezonderblijven?Hoekrijgenwealsgemeentemeerbewonersendaarmeebedrijveninonzestad?Professionalsingebiedsontwikkelingzijndoorlopendopzoeknaarinformatieensuccesvollevoorbeeldenomteverantwoordendatwatzebedenkendoorbewonerszalwordengewaardeerd.Hetnietgevenvaninvloedaanbewonersismisschienwelhetmeestonderschattemiddelomwaarderingenkwaliteittotstandtebrengen.Bewoners

  Ditonderzoekrichtzichopdeinvloedvanbewonersophunleefomgeving.Ervaltveelvoortezeggendateenwerkomgevingnetzovanbelangisvoorwerknemersalsdeleefomgevingisvoorbewoners.Ookomdatwoonenwerkomgevingennogaleensgemixtzijnenomdatmensensteedsvakerthuiswerkenlijkthetvoordehandliggendhierdieperopintegaan.Tegelijkertijdisereenprincipieelverschiltussendeleefomgevingwaarjewoont,waarjehuisenjegezinzijnenwaarjewerkt,ookalbesteedjehiermisschienwelnetzoveeltijd.Devraagofdezelfdeprincipesookvaninvloedzijnopweknemersinhunwerkomgevinggeeftaanleidingtotvervolgonderzoek.Omdezelfderedenisnietgesprokenovereindgebruikers.Eindgebruikerszijnimmersallepersonendieopeenofanderemaniergebruikmakenvanhunleefomgeving.Feitelijkiedereendus.Ofjenubewoner,werknemer,winkelierofondernemerbent.Ookisbeslotennietgebruiktemakenvandetermburgerszoalsdieveelwordtgebruiktdoordeoverheid.Determburgersversterkthetverschiltussenoverheidsprofessionalsenbewoners.Hetversterkthetwij/zijdenkenterwijldeoverheidzelfjuiststreeftnaarverkleiningvanhetverschiltussenbewonersenambtenaren.Ambtenarenvoelenzichzeldenburgermaarzevoelenzichaltijdbewoner.Ditonderzoekbeperktzichdaaromtotheteffectvansocialemediaopdeinvloedvanbewonersophunleefomgeving.

  14

 • Natuurlijkzijnerveelsoortenbewoners.Deenebewonerisdeandereniet.Sommigenzullenzichnooitlatenhorenterwijlanderenaltijdopdebarricadenstaan.Zozijnvoorditonderzoekvrijwelalleenbewonersgenterviewddiezichopdevoorgrondhebbengeschoveneninitiatiefhebbengenomen.Datzijndezogenaamdekeyplayersindesamenleving.Deverschillentussenbewonerszijninditonderzoekbuitenbeschouwinggelaten.Datgeeftwelaanleidingtotvervolgonderzoek.Professionals

  Ditonderzoekspreektveeloversamenwerkingtussenbewonersenprofessionals.Metprofessionalswordthierbedoeldzijdiezichprofessioneelbezighoudenmetgebiedsontwikkeling.Bijvoorbeeldomdatzewerkzaamzijnbijeengemeente,eenprojectontwikkelaarofeenwoningcorporatie.Ditonderzoekbeperktzichtotgemeentelijkeprofessionalsenmarktprofessionals.Hetlijktaannemelijkdatdeconclusiesookgeldenvoorprofessionalsbijbijvoorbeeldwoningcorporaties,provinciesenhetrijk.Vervolgonderzoekzalditmoetenuitwijzen.Socialemedia

  Erzijnveelsoortensocialemedia.Socialemediaiseenverzamelnaam.Ditonderzoekbehandeltnietdeverschillentussendesoortensocialemediaenlaatdeeffectiviteithiervanbuitenbeschouwing.Hetiswelduidelijkdathoesocialemediawordengebruikteengrooteffecthebbenopdeeffectiviteitvaneensamenwerkingendaarmeeopdematevaninvloeddiebewonerskunnenuitoefenenophunleefomgeving.Ditonderzoekbehandeltalleendealgemeneeigenschappeneneffectenvansocialemedia.DespecifiekeverschillenvansoorteneneffectiefgebruikgeeftaanleidingtotvervolgonderzoekDefinitiesvanbegrippen

  Inditonderzoekzijneenaantalbegrippengebruiktdiewellichtniettotdestandaardvocabulairebehoren.Dezebegrippenzijndaaromhierondergedefinieerd.Mochtersprakezijnvanhetbestaanvanmeerderebestaandedefinitiesdangeldtvoorditonderzoekdehierondervermeldedefinitie.Socialemedia:Socialemediazijnonlinewebapplicatieswaarvandeinhoudinteractiefdoorgebruikerswordtgemaakt,gedeeldenbenvloed.Leefomgeving:deomgevingwaarinwijlevenendiebepaaldwordtdooralleaspectendiedezeomgevingbenvloeden,zowelinfysiek,sociaal,cultureeleneconomischopzicht,etc.Ofeenleefomgevingalsprettigwordtervarenisafhankelijkvanmeerofminderobjectievefactorenenwateenbewonerhierinalsbelangrijkervaart.Defocusinditonderzoekligtbuitendewoningentuinvanbewoners,waarzijimmersdirectinvloedopkunnenuitoefenen,maarbinnendebuurtofwijkwaarindezewoningzichbevindt.Leefbaarheid:denietstatische,subjectievewaarderingvaneensociaalruimtelijkesituatiediewordtbepaalddooreenmixvanobjectieveensubjectievefactoren.Leefbaarheidwordtookwelqualityoflifegenoemd.Samenwerking:allevormenvaninteractietussenpartijeningebiedsontwikkeling.Tussenbewonersonderlingoftussenbewonersenprofessionals.Voorwaardeisdatersprakeisvaneeninspanningvanbeidekanten.Datkanvarirenvaninspraak,eenreferendumofeenstemmingtotparticipatieofbijvoorbeeldcocreatie.

  15

 • Professionals:ambtenaren,politici,bestuurders,projectontwikkelaars,iedereendiebijgebiedsontwikkelingisbetrokkenvanuiteenuitvoerendeofbeleidsvormenderolenwerkzaamvooroverheden,(deel)gemeentesofprojectontwikkelaars.Gebiedsontwikkeling:hetprocesvanveranderingvaneenleefomgeving.Datbehelstnietalleenruimtelijkemaarbijvoorbeeldooksocialeeneconomischeopgaven.Bijgebiedsontwikkelingstaandeaaneengebiedgerelateerdemaatschappelijkeopgavencentraalenisparticipatievanbelanghebbendeneneventuelemarktpartijenvanzelfsprekend.

  1.6 Relevantie onderzoek Relevantie:Socialemedialijkeneengroterolte(kunnen)speleninhetvergrotenvandemogelijkhedenvanbewonersominvloeduitteoefenenophunleefomgeving.Alsdatwaaris,kunnensocialemediamisschieneenrolspeleninhetvergrotenvandebetrokkenheidvanbewonersbijhunomgeving,zoalsgemeentenzograagwillen.Socialemediakunnenmisschienhelpeneennieuwe,meeroptimalebalanstevindentussentopdownenbottomupgebiedsontwikkeling.Hetzoukunnenhelpeneennieuwerolverdelingtevindentussensamenwerkendepartijeningebiedsontwikkeling.Socialemediazijneenextracommunicatiemiddeldatkanleidentotmeeronderlingecommunicatietussenpartijen.Datkanhetwederzijdseonderlingebegriptussenpartijendoentoenemen.Misschienhelpensocialemediazodeklooftussenoverheidenburgersteverkleinen.Alswescherphebbenhoeditprecieswerktkunnenwehierwellichtinsturen.Datkanhelpendeeffectiviteitvanhetgebruikvansocialemediaingebiedsontwikkelingentevergrotenendesamenwerkingtussenprofessionalsenbewonersinhetprocesvanvraagsturingteverbeteren.Eenbeteresamenwerkingtussenbewonersenprofessionalskanleidentotmeerinvloedvoorbewonersopveranderingeninhunleefomgevingdiebeteraansluitenopdegemeenschappelijkevraaguitdesamenleving.Datkanleidentoteenhogerequalityoflife.Dematevaninvloedoponzeleefomgevingzouweleenseengrooteffectkunnenhebbenoponzequalityoflife.Alsjeergensinvloedophebtkunjeeennegatiefaspectimmersombuigennaarietspositiefs.Daarbijkomt:daarwaarweinvloedophebbenvoelenweonsnauwerbijbetrokken.Denkaanjeeigenhuis,jetuin,aanietswatjezelfhebtgemaakt,denkaanjekinderen.

  Verwachteaanbevelingen

  Ditonderzoekbrengtinkaartwelkeffectsocialemediaprecieshebbenopdeverschillendefactorendieeenrolspeleninhetprocesvansamenwerkingtussenbewonersenprofessionalsingebiedsontwikkelingeninhetprocesvanhetuitoefenenvaninvloedopdeleefomgevingdoorbewoners.Hierdoorwordtduidelijkwatdefaalensuccesfactorenzijnvanhetgebruikvansocialemediaindezeprocessen.Metdezewetenschapkunnengerichteaanbevelingenwordengedaanaanbewonersen

  16

 • professionalsoverhoesocialemediawlofjuistniettegebruikenenwelkefactoreneenrolspeleninhetslagenoffalenhiervan.Deaanbevelingenvallenuiteenintweedelen:

  aanbevelingenvoordepraktijk:hoekunnensocialemediaeffectiefwordengebruikttenbehoevevanhetverbeterenvandesamenwerkingtussenbewonersenprofessionalsenhetvergrotenvandeinvloeddoorbewonersophunleefomgeving.

  aanbevelingenvoorverderonderzoek.Geenonderzoekisuitputtend.Enelkonderzoekroeptweernieuwevragenop.Dezenieuwevragenzijnwellichtaanleidingvooreenvervolgonderzoek.

  1.7 Leeswijzer

  Onderstaandschemalaatzienwelkeonderdelenvanditonderzoekinwelkehoofdstukkenaanbodkomen.

  17

 • 2.Theoretischkader

  Hiervoorisbeschrevenhoeikdehoofdvraagdenktekunnenbeantwoorden.Omditgoedonderbouwdtekunnendoenstaatindithoofdstukbeschrevenwelkekenniseralbeschikbaarisoverdeverschillendeaspectenenfactorendieindehoofdvraagliggenbesloten.Metanderewoorden:welkerelevantetheorieiseralbeschikbaaroverditonderwerp?

  Dekeuzevoorhetwelofnietopnemenvantheorieindithoofdstukisuiteraardaleensubjectieve.Iedereonderzoekerlaatzichonbewustleidendoorwathijtegenkomt,waarhijinteressevoorheeft,wathijgeloofwaardigacht,etc.Hetveldonderzoekheeftgeholpendejuistheidvandezekeuzestebevestigenofjuistbijtestellen.Hettheoretischkaderisdusdeelsiteratieftotstandgekomen.

  Omtebeginnenwordtindithoofdstukingegaanopdetheorieoverhetuitoefenenvaninvloedinhetalgemeenenoverinvloedopdeleefomgevinginhetbijzonder(2.1).Vervolgenszalwordeningegaanopdeverschillendeaspectendiebetrekkinghebbenopsamenwerkingtussenbewonersenprofessionals(2.2).Totslotgaikinopdeverschillendecategorienenkenmerkenvansocialemediaenwatalisonderzochtoverheteffecthiervanopsamenwerkingsprocessen(2.3)

  Hettheoretischkadereindigtmeteensamenvattingwaarinikdeonderlingeverbandenensamenhangtussendediversefactorenprobeertevinden.Dieverzameldekennisleidtinhoofdstuk3tothetconceptueelkadervoorditonderzoekeneenaantalvermoedens,hypothesen,dieinhetveldonderzoekzullenwordengetoetst.

  2.1 Theorie: invloed op de leefomgeving

  2.1.1InleidingDehoofdvraaggaatoverdehoeveelheidinvloeddiebewonershebbenophunleefomgevingenofsocialemediadaareeneffectophebben.Indithoofdstukisdaaromomtebeginnenuiteengezetwaterzoalisonderzochtoverhetuitoefenenvaninvloedopjeleefomgeving.Welkebestaandekennisishieralovertevinden?Enhoewerktdateigenlijk:invloeduitoefenen?

  Inhoofdstuk2.1.2.wordtingegaanopdebegrippenleefomgevingenleefbaarheid.Watverstaanweeigenlijkonderhetbegripleefomgeving?Welkefactorenbepalenhoeweonzeleefomgevingervarenenhoeleefbaarweonzeleefomgevingvinden?

  Alsweniettevredenzijnmetonzeleefomgevingofalsereenveranderingdreigtdieonzeleefbaarheidaantast,kanhetzijndatwehierietsaanwillenveranderen.Enalsweietswillenverandereninonzeleefomgevingzullenweindemeestegevalleninvloedmoetenuitoefenenomdatvoorelkaartekrijgen.Maarhoedoejedat:invloeduitoefenen?Watbetekentinvloedeigenlijk?Welkefactorenbepalenhoeveelinvloedjehebt?Inhoofdstuk2.1.3wordtuiteengezetwelketheoriehieroverbekendis.

  Totslotwordtingegaanopdewaaromvraag?Wantwaaromzoujedateigenlijkdoen:invloeduitoefenen?Doejedataltijdofalleenalsjeontevredenbentmetjeleefomgevingofspelenookanderefactoreneenrol?Inhoofdstuk2.1.4wordtonderandereingegaanopdebegrippensocialecohesie,eigenaarschapenpurposeofpersoonlijkebetekenis.Dezefactorenspeleneenbelangrijkerolspelenindepersoonlijkebeslissingvaneenbewonerominactietekomenoftegaansamenwerken.

  18

 • Hoofdstuk2.1.5omvateensamenvattingvandezeparagraaf.Mogelijkgeeftdetheorieopditpuntalaanleidingtotvoorlopigeconclusiesenonderlingeverbanden.Ofmisschienroeptdetheorievragenopofvermoedensdieaanleidinggeventothetformulerenvaneenhypotheseofvragentijdenshetveldonderzoek.

  2.1.2LeefomgevingenleefbaarheidLeefomgeving

  Leefomgevingissynoniemvoorhetbegriphabitatzoalsdatindebiologiewordtgebruikt:eenhabitatiseenplaatswaardeabiotische(nietlevende)factorenenbiotische(levende)factorenvoldoenaandeeisenentolerantiesdieorganismen(inditgevalmensen)stellenomtekunnenoverleven,groeienenvoortplanten(Pouwelsetal.2002).

  Binnenbepaaldegrenzenentolerantiesmoeteenleefomgevingvoormensendusaanbepaaldecriteriavoldoendiemenseninstaatsteltteoverleven,tegroeienenzichvoortteplanten.Alsdeabiotische(nietlevende)ofbiotische(levende)factorennietvoldoenaandeeisenentolerantiesdiemensenstellenzullenmensenmogelijknietgoedkunnenfunctioneren.

  Eenleefomgevingmoetmetanderewoordengezondgenoegzijn.Anderskrijgenmenseneerderlastvanhungezondheid,krijgenzestressofwordenzeziek.Datroeptdevraagopwatwordtverstaanondereengezondeleefomgevingvoormensen?

  HetRijksInstituutvoorVolksgezondheidenMilieudefinieerteengezondeleefomgevingvoormensenalsvolgt:eenleefomgevingdiealsprettigwordtervaren,dieuitnodigttotgezondgedragenwaardedrukopdegezondheidzolaagmogelijkis(RIVM,2003).

  EengezondeleefomgevingisvolgenshetRIVMeenleefomgevingdie:

  schoonenveiligis uitnodigttotbewegen,spelenensporten fietsen,wandelenenOVgebruikstimuleertenzorgtvoorgoedebereikbaarheid ervoorzorgtdatmensenelkaarkunnenontmoeten rekeninghoudtmetdebehoeftenvande(toekomstige)bewonersenspecifiekebevolkingsgroepen(kinderen,ouderen,

  chronischzieken/gehandicapten,lagereinkomensgroepen). eengoedemilieukwaliteit(geluid,lucht,bodem,externeveiligheid)heeft voldoendegroen,natuurenwaterheeftaandachtvoorklimaatadaptatieheeft gezondeenduurzamewoningenheeft eenaantrekkelijkeengevarieerdeopenbareruimteheeft eengevarieerdaanbodaanvoorzieningen(wonen,scholen,winkels,cultuur,bedrijven,openbaar

  vervoersvoorzieningen,sport)heeft

  IndedefinitievanhetRIVMvallendirectdebegrippenprettigenervarenop.Desubjectievebegrippenprettigenervarenindezedefinitiebevestigendatleefomgevinggaatovermeerdanalleenfysieke(abiotische)aspectenzoalsindebiologischedefinitiealisomschreven.

  Hoeweonzeleefomgevingervarenwordtookbepaalddoorbijvoorbeeldsociale,culturele,economischeenpersoonlijkeaspecten.Dusnietalleendoorbebouwingenopenbareruimtemaarookdoorhetgedragvanonzemedebewoners,onzepersoonlijkeomstandighedenendoorbijvoorbeeldmilieufactoren.

  Leefbaarheid

  OmdesubjectievebegrippenprettigenervarentekunnenhanterenisdoorGroothetbegripleefbaarheidgentroduceerd.LeefbaarheidisdoorGrootgedefinieerdals:desubjectievewaarderingvaneen

  19

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren
 • sociaalruimtelijkesituatiemetbetrekkingtothetverwervenvaneenredelijkinkomenenhetgenietenvaneenredelijkematevansocialezekerheid,deadequatebevredigingvandebehoefteaangoederenendienstendoordeverzorgendeoutillage,deverschaffingvanwoongenotdoordefysiekeuitrustingenhetzichwelbevindenindebetreffendesocialeeenheid.(Groot,J.P.1969).

  Leitmannspreektinditverbandookweloverdequalityoflife(Leitmann,1999)ofkwaliteitvanleven.Leefbaarheidofqualityoflifezijnzowelnietobjectievealsooknietstatischebegrippen.

  Leefbaarheidkandoortweeverschillendepersonenindezelfdeleefomgevingverschillendwordenervaren.Metanderewoorden:watvoornpersooneenprettigeengezondeleefomgevingishoeftdatvoordeanderepersoonniettezijn.Bovendienkandeervaringvanhoeiemandzijnleefomgevingervaartveranderen.Eenkindheeftwaarschijnlijkeenanderideaalbeeldvanzijnleefomgevingdandiezelfdepersoonalsvolwassene.

  DedefinitievaneengezondeleefomgevingdoorhetRIVMbeperktzichfeitelijktotobjectievefactoren.Alsaandezefactorenisvoldaanzoujeduskunnensprekenovereenobjectieveleefbaarheid.Deleefbaarheiddiemensenfeitelijkervarenisdandesubjectieveleefbaarheid.

  OfzoalshetRIVMstelt:Deaspectendievanbelangzijnvoorleefbaarheidofkwaliteitvanlevenzijnminimaalvooreendeelafhankelijkvantijd,plaats,cultuurensocialegroep.Eriswaarschijnlijkeenbeperktaantalbasalekenmerkendateenalgemeenbelangheeft.Dezekenmerkenhebbeneffectopdemeerbasalebehoeftenvandemensenzijnalshetwaredevoorwaardenvooreengezondleven.ZoisuiteenonderzoekinChicagogeblekendatdeaanwezigheidvangroeneffectheeftophetfunctionerenvanmensen.(Kuo,2001)DaarnaastiservolgenshetRIVMeenveelgroteregroepvankenmerkendievoordeenepersoon(ofgroep)welenvoordeanderegeenofminderwaardehebben.Hetzijndekenmerkendieervoorzorgendathetlevennietalleengezondis,maarooknogaangenaam.(RIVM,2003).Eenvoorbeeldhiervanisdetevredenheidovermensenindebuurt:zeerbepalendvoordeleefbaarheid,maarzaldoorverschillendepersonenverschillendwordenbeleefd.

  HetRIVMheeftdeverschillendemenselijkeenomgevingskenmerkenineenschemaverzameld,ziehiernaast.DezekenmerkensamenbepalenvolgenshetRIVMdeleefbaarheidofqualityoflifevaneenpersoon.Hetbetrefthierdusgezondheids(ofobjectieve,basale)kenmerkenenprettigheids(ofsubjectieve)kenmerkenbijelkaar.

  Leefbaarheidisdusafhankelijkvaneenmixvanzowelobjectievealssubjectievefactoren.Dezefactorenkunnenelkaarbovendienonderlingbenvloeden.Eenhogewerkloosheidofweinigvoorzieningenineenbuurtkanbijvoorbeeldeffecthebbenophetveiligheidsgevoelindiebuurt.Leefbaarheidisdaaromookmoeilijktemeten.Eenleefomgevingdievooriedereenideaalofoptimaalis,isdaaromeenutopie.Waarmeerderemensensamenlevenblijftaltijdietsteverbeterenomdatiedereenanderewensenheeftenandereideenoverwatbeteris.

  ErkunnenomdieredenvolgensSeverijndaaromookweinigkwantitatieveafsprakenoverwordengemaakt,zowordtgesteldinhetOnderzoekprestatieovereenkomstentussengemeentenenwoningcorporaties2010(Severijn,2010)

  Inhetonderzoekleefbaarheid,betekenissenenmeetmethodenschrijftVeenhoven:Omleefbaartezijnhoefteenomgevingnietideaaltezijn.Hetgaatnietomdeaansluitingopeenideologie,maaromaansluitingopdenatuur.Eenleefbareomgevingmoetzelfsniettevolmaaktzijnwanthetnatuurlijkprogrammavraagttypischenigeuitdaging(Veenhoven,2000).

  20

 • Verschillendemenselijkeenomgevingskenmerkenbron:RIVM,2003

  Eenidealeleefomgevingisdussubjectiefendaaromniettedefinirenentegelijkertijdisdatgoedomdathetmensenuitdaagt.Jezoukunnenzeggendatdeidealeleefomgevingeenleefomgevingisdiebewonersuitdaagtominvloedophaaruitteoefenen.

  HetinzichtdatergeenstandaardoplossingbestaatomdeleefbaarheidteverbeterenmaardatdesleutelvoorhetsucceshierinligtinhetmeeruitdagenenbetrekkenvanmensenlijktinNederlandlangzaammeervoetenaandegrondtekrijgeninNederland,zowelinevaluaties,inonderzoeksrapportenalsindepolitiek,alhoweldebeweegredenenvaaknogalpraktischzijn:hetisintegralerofeffectiever:

  IndeevaluatieophetGroteStedenBeleidwordtalsconclusiegetrokken:degrootsteverworvenheidtenopzichtevanhetGroteStedenBeleidisdeburgercentraal.Datprincipeleidttotmeerintegraliteitindeaanpak(EvaluatiewerkwijzeGSB20052009,spoor2).

  DeVisitatiecommissieWijkenaanpakschrijftinhaareindrapportDerichtingvandewijkenaanpakmoetnaarnieuweeffectieveeneenvoudigeorganisatievormenindebuurtgaan,waarbevoegdheden,machtengeld

  21

 • naartoewordenovergedragenenwaarbijdebewonersaanhetstuurkomen.(visitatiecommissiewijkenaanpak,2011).InNederlandgroeithetbesefdatmeerinvloedenmeerverantwoordelijkheidvoorbewonersophunleefomgevingeenpositiefeffecthebbentopdeintegraliteitvaneenwijkaanpakendeleefbaarheid.Datlijktgeentoeval:bewonerszijnimmersnietalleenbezigmethunfysiekeomgeving,zezienalleproblemeninhunomgeving.Zedenkenniet,zoalsbeleidsmakersinsectoren,beleidsveldenoffacetten.Bewonersdenkenvannatureintersectoraal.Logischdusdatmeerinvloedvoorbewonersophunleefomgevingtotintegralereplannenleidt.

  Derelatietusseninvloedopleefomgevingenleefbaarheid

  Donner:meerinvloedburgeropleefbaarheid

  1januari2011Bron:nieuws.nvm.nl

  MinisterPietHeinDonner(BinnenlandseZaken)wilburgersmeerinvloedgevenopdeleefbaarheidindorp,stadswijk,groeigemeenteofkrimpregio.DatschrijfthijaandeKamer.Uitervaringenmetdewijkaanpakblijktdatervooralsuccessenwordengeboektalsburgersdevrijheidkrijgenzelfinitiatievenoptepakken,zostaatinhetReformatorischDagbladtelezen.Pasalsdatnietlukt,isereenrolvoordeoverheid,vindtDonner.

  2.1.3InvloedenwederkerigheidWatisinvloednueigenlijkprecies?Waaraankunnenwezienofbewonersinvloedhebbenophunleefomgeving?Welkefactorenzorgenervoordatdeinvloedvanbewonersophunleefomgevingtoeofafneemt?Enwelkekenmerkenvaninvloedzijnerteonderscheiden?

  Datisrelevantvoorditonderzoek.Immers,alsweditwetenenwewetenofsocialemediahieropeeneffecthebben,kandithelpeninzichttekrijgeninhetmogelijkeeffectvansocialemediaophetuitoefenenvaninvloed.

  22

  http://nieuws.nvm.nl/Actual/januari_2011/Donner_meer_invloed_burger_op_leefbaarheid.aspx
 • Invloed

  Invloedkunjedefinirenals:deuitwerkingvaneengebeuren,eenzaakofeenpersoonopietsofiemandanders.Inditonderzoekgaathetvolgensdezedefinitieomdeuitwerkingvaneenpersoonopietsofiemandinzijnofhaaromgeving.Datkandirectenbijvoorbeeldfysiek,bijvoorbeelddooreenhuistebouwenofeenbushokjetevernielen.Hetkanookindirectensociaal,doorbijvoorbeeldeenbuurtbarbecueteorganiserenofdebuurmanaantesprekenopzijnvervelendegedrag.Ofnogindirecter,dooraantekloppenbijdegemeenteofdegenedieverantwoordelijkisvoorbeleidinjebuurtdateffectheeftopjeleefomgevingenjeleefbaarheid.

  Invloedopjeleefomgevingvindtvooralmeerofminderindirectplaatsenbetreftfysieke,maarookbijvoorbeeldsociale,economischeencultureleaspectenvanjeleefomgeving.Bovendienspelendezeaspectenzichafopverschillendeschaalniveaus.Aldezeverschillendeaspectenenschaalniveausvanjeleefomgevingkunneneeneffecthebbenopdeleefbaarheidofdequalityoflife.

  Schaal

  Defocusinditonderzoekligtbuitendewoningvanbewoners,waarzijdirectinvloedopkunnenuitoefenen,maarbinnendebuurtofwijkwaarindezewoningzichbevindt.Immers,zostelthetRIVM:voordeleefbaarheidlijktvooralhetlokaleschaalniveaurelevant.Datiswaardemeesteinteractietussenmensenomgevingplaatsvindt,hoehogerhetschaalniveau,hoeminderspecifiek(RIVM,2003).

  Aspectenopwereldschaal,zoalsdehoeveelheidCO2inonzeatmosfeerkunnenoptermijneeneffecthebbenoponzeleefomgeving.Eneenkapotterioleringinonshuiskaneendirecteffecthebbenoponzegezondheid.Ophetlaagsteschaalniveauhebbenwemeerenmeerdirecteinvloeddanophethoogsteschaalniveau.

  Hoegroterhetschaalniveau,hoeminderdirecteinvloedjealsindividuinprincipehebt.Immers,hoemeermenseninvloedwillenuitoefenenopeenaspecthoekleinerhetindividueleinvloedsdeelis.Datverandertophetmomentdatmensengaansamenwerken,zozullenweverderopzien.

  Derelatietussenschaalniveauendeindividueleinvloedopdeleefomgeving

  23

 • Afhankelijkheid

  Dedirectheidofindirectheidvaninvloeduitoefenenlijkteeneffecttehebbenopdematevaninvloeddieiemandheeftenhoeafhankelijkiemandisvaneenanderepersoonofpartij.Iemanddieeenbushokjevernieltheeftdirectinvloedopzijnleefomgevingenisnietafhankelijkvaniemand,degevolgenevenbuitenbeschouwinggelaten.Iemanddiezijnbuurmanaanspreektopvervelendgedragisafhankelijkvanzijnbuurmanofhetgedragzalwordenaangepast.Iemanddiebezwaaraantekentbijdegemeenteopeenaangekondigdeveranderingindeopenbareruimteisafhankelijkvandegemeente.Omdateendergelijkeveranderingmeermensenbetreftzaldelokaleoverheidnietaltijdnaarelkeindividueleburgerluisterenofelkindividuzijnzinkunnengeven.

  Methetafnemenvandehoeveelheidinvloedkunjedusstellendatdeafhankelijkheidgroterwordt.Immers,hoeminderinvloedjehebt,omdatjouwbelangnueenmaalniethetenigeis,hoeafhankelijkerjewordt.Dateffecthoudtnietopbijdegemeente:jeindividueleinvloedopdecentraleoverheidisnogkleineromdaternogmeerbelangenzijn.Enomgekeerdisjeafhankelijkheidvandecentraleoverheiddusookgroter.Denkmaaraandewettenwaaraanjejedienttehouden.

  Macht

  Alseenbewonerafhankelijkisvaneenanderepartijiserautomatischsprakevanmacht.Deanderepartijheeftimmersdemachtjouinvloedtegevenofniet.Omgekeerdkaneenbewonerookinvloeduitoefenenomzijnmachttevergroten.Devergelijkingmeteenopgroeiendkinddringtzichhierop:alsbabybenjevolstrektafhankelijkvanjeouders.Alsouderhebjedusvolledigemachtoverjekind.Maarhoeouderjekind,hoeonafhankelijkerhetwordt,enhoemindermachtjeoverjekindhebt.Ertreedtzogezegdeenmachtsverschuivingop.

  Edelenbosdefinieertmachtalsvolgt:Machtishetvermogenvanactorenomdeloopdergebeurtenissenteveranderen(Edelenbose.a.,2006,p.29).Foucaultsteldealdatmachtaltijdaanwezigenonoverkoombaaris.Endatmachtsrelatiesbovendienzijngeworteldinsocialenetwerken.Demachtvaneenactorineennetwerkwordtbepaalddoordebronnenwaaroverdezeactorbeschikt.Voorbeeldenvanbronnenzijnregelsenprocedureszoalsdiezijnafgesprokentussendeactorenmaarookinformatie,statusengeld(Marshe.a.,1992,p.11).

  Wederkerigheid

  OokLearysteltdateraltijdsprakeisvanmachtwanneermensenmetelkaaromgaan.MaarLearyvoegtnogeenbelangrijkaspecttoe.WanneermensenmetelkaaromgaanspeeltervolgensLearybehalvemachteninvloedtussendezemensenookaltijdietsvanpersoonlijkeafstandofnabijheid.DezetweeschalensamenresulterenindeRoosvanLeary(Leary,1957).Hierinwordtduidelijkdatbepaaldgedragvaneenpersoonofpartijbepaaldgedragoproeptbijdeander:"samen"gedragvandenwordtmeestalbeantwoordmet"samen"gedragvandeander."Tegen"gedragvandenroeptmeestalnieuw"tegen"gedragop.

  24

 • DeroosvanLearybron:www.wikipedia.nl

  Behalvedatdematevaninvloeddusafhangtvandematevandirectheidenafhankelijkheid,hangtdematevaninvloedvolgensLearyookafvandeonderlingerelatietussendematevaninvloedendematevanpersoonlijkenabijheid.Beidefactorenhebbeneeneffectopdeeffectiviteitvaneensamenwerking.

  Cialdinigebruiktinzijnonderzoekinvloedinditverbandooknogdetermwederkerigheid.Dematevaninvloedzouvolgenshemtoenemenbijzogenaamdewederkerigheid(RobertB.Cialdini,2011).Datwilzeggendatalsjeiemandhelpt,ereennatuurlijkeneiging(eenreflex)vandeontvangeris,daarietsvoorterugtegeven.Actievewederkerigheidvoedtrelatiesendemptteleurstellingen,aldusCialdini.

  Coveysteltietssoortgelijkswanneerhijbenadruktdateffectieve,proactievecommunicatiehelptomjezogenaamdecirkelvaninvloedtevergrotenenjepersoonlijkeeffectiviteittevergroten.Ervaring,macht,zekerheidenkrachtzijnhierbijsleutelbegrippen.Evenalsovertuigen,delegerenenonderhandelen.(Covey,1989).KernvanCoveysbetoogisdatjealleenkuntbenvloedenwatbinnenjecirkelvaninvloedligt.Hetheeftgeenzindewereldomjeheenteveranderen.Alleendoorproactieftereagerenopdewereldomjeheenkunjejecirkelvaninvloedvergroten.

  DebenvloedbaarheidvanzakenofgebeurtenissenisvolgensCoveydaarbijessentieel.Coveyheefthetinditverbandoverdecirkelvanbetrokkenheidendecirkelvaninvloed.Indecirkelvanbetrokkenheidliggendenietbenvloedbarezaken:onzeopvoeding,onzeafkomst,onsverledenendewereld.Indecirkelvaninvloedechterliggendezakenwaarweinvloedophebben:hoereagerenweopgebeurtenissenomonsheen?

  Coveystelthierbijdatproactievemensenzelfhunreactiekiezenopgebeurtenissenwaarzijzelfgeeninvloedophebben.

  25

 • Coveyscirkelsvaninvloedenbetrokkenheidbron:http://123management.eu

  Stress

  Zoalswehierbovenalhebbengelezenheeftdematevanafhankelijkheideffectopdematevaninvloeddiebewonershebbenophunleefomgeving.Maarwatgebeurteralsjedebuurmanaanspreektopzijnvervelendegedragenhijpastzijngedragnietaan?Afhankelijkheidenhetnietkunnenuitoefenenvaninvloedkanindatgevalleidentotfrustratie,machteloosheidenuiteindelijkstress.

  Stresservarenwevoorheteerstalskindalswevanonzeoudersietsnietmogen.Ofalsopeensonzecomputercrashtwaarindelaatsteversievanonzescriptieisopgeslagen.Ofalsblijktdatjerelatieingevaarkomtdooronverwachtgedragvandeander.Stressneemttoeinallegevallenwaarbijwemerkendaterdingengebeurendiewenietwillenenwaarwegeeninvloedophebbenofafhankelijkvanzijn.Kortomsituatiesdiedebasisbehoeftenvandemensals:veiligheid,gezondheid,liefdeenmiddelenvanbestaaningevaarbrengen.

  Datsoortsituatieskunnensterkeemotiesoproepenzoalsangst,verdrietofwoede.Datleidttoteenonmiddellijkeverhogingvandecortisolspiegelinhetbloed.Enigematevanstressisfunctioneelmaarlangdurigestressenverhogingvandecortisolspiegelinhetbloedkunnenschadelijkvoordegezondheidzijn,omdathetgepaardgaatmeteenveranderingindewerkingvanhetimmuunsysteem.

  Ofstresslangdurigaanhoudthangtafvandehoeveelheidinvloeddiewehebbenopdeomstandighedendiestressveroorzaken.Dieronderzoekheeftlatenziendatalsrattencontrolekunnenuitoefenenopdesterktevaneenelektrischeschokzijminderlichamelijkestresssymptomenontwikkelendanrattendiedatnietkunnen,terwijlzijpreciesdezelfdedoseringvanschokkenondergaan(Weiss,1968).

  DezelfdedirecteonderlingerelatietussenstresseninvloedblijktuithetjobdemandsjobcontrolmodelvanKarasek(1979).Hieruitblijktkortsamengevatdathoemeerinvloedwehebbenoponzewerksituatie,hoeminderstressweervarenenhoemeerwerkdrukweaankunnen.

  26

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Woede
 • jobdemandsjobcontrolmodelvanKarasekBron:www.ethesis.net

  Stresskandusontstaanalsereenongewensteveranderinginonzeomgevingplaatsvindtwaarwegeeninvloedophebben.Zoalseenongewensteveranderinginonzeleefomgevingwaarvoorweafhankelijkzijnvaninditvoorbeelddegemeente.

  Omgekeerdzoudatbetekenendatalswehetgevoelhebbeninvloedtekunnenuitoefenenopdiegeneofdatgenewaarweafhankelijkvanzijn,ditdematevanwoonstressvermindert.

  Ditleidttotdeeerstehypothesevanditonderzoek.AlsweditmodelvanKarasek(overderelatietusseninvloedenstressineenwerkomgeving)vertalennaaronzeleefomgevingontstaathetvermoedendatmeerinvloedopjeleefomgevingdehoeveelheidstresskanverminderen.

  2.1.4socialecohesie,eigenaarschapenpurposeWehebbentotnutoekunnenlezendatmeerinvloedvoorbewonersleidttoteengrotereleefbaarheid.Ookhebbenwekunnenlezendatdematevaninvloedopjeleefomgevingonderandereafhangtvanmacht,afhankelijkheid,schaalgrootte,depersoonlijkenabijheidenwederkerigheid.Hetheeftbovendientothetvermoedengeleiddatinvloedopdeleefomgevingenstresseenonderlingerelatiehebben.

  Watmaaktnudateenbewonerbesluitinvloedtegaanuitoefenen?Watmaaktdatiemandbetrokkenisenzijnonbetaaldetijdenenergieergensingaatsteken?Omgekeerd:waartoeleidthetkrijgenvaninvloed?Welkefactorenvolgenuithetkrijgenvaninvloed?Alswedezekenmerkenkunnenachterhalenenwebegrijpenheteffectvansocialemediaopdezefactoren,kandithelpeninzichttekrijgeninhetmogelijkeeffectvansocialemediaophetuitoefenenvaninvloed.

  Socialecohesie

  Deformeleeninformelebandentussenmensenendegemeenschappendieuitdezebandenvoortkomen,wordenookwelaangeduidalssocialecohesie.InGeleidelijkDigitaalmakenSteyaertendeHaan

  27

 • onderscheidtussenpersoonlijkecontactentussenindividueleburgersenhunsocialenetwerken(microniveau),contactentussengroepenmensen(mesoniveau)enderelatietussenburgerensamenleving(macroniveau).Dezelaatsterelatiewordtookvaakomschrevenalsburgerschap(SteyaertendeHaan,2001).

  Bestersschrijfthierover:hetvermogenvan(groepen)mensenomdezeformeleeninformelebandenintezettenomhuneigenpositieteverdedigenenteversterkenwordtsociaalkapitaalgenoemd.Nietalleenhethebbenvanrelatiesisbelangrijk,maarookdemogelijkheidomdezerelatiestegebruikenominformatietekrijgen,hulpbijziekte,ofomeennieuwebaantevinden.Indeafgelopendecenniaheeftereenverschuivingplaatsgevondenvanhetbelangvandeformelerelatiesdiemensengebruiktenomdepositievanhenzelfofhungroepteverbeteren(bijvoorbeeldkerkofvakbond),naarinformelesocialerelaties.(Besters,2003)

  Verbindingtussenbewonersiscruciaalvoorhetsociaalgoedfunctionerenvaneengebied.Eengrotereinvloedopdeomgevingleidttoteengrotereverbondenheidmetdezeomgeving,totmeersocialecontrole,meersocialedwarsverbandeneneengrotergevoelvanveiligheidenonderlingvertrouwen.Omgekeerd:hetontbrekenvanverbindingentussenschaalniveaus,stadenplatteland,tussengroteenkleineruimtelijkeverhalen,leidttotangst,wantrouwenenstarheidonderbewoners(bron:www.nederlandbovenwater.nl).

  UitonderzoekdoorBoonstraenBoelens(Boonstra,Boelens,2011)blijktdatwanneerbewonersinachterstandswijkenmeerinvloedhebbenopdeherstructureringvanhunwijkzemeerbetrokkenzijnenereengroteresocialecohesietussendezeburgersontstaat.DatblijktookuiteenevaluatieonderzoeknaardeontwikkelingenophetGWLterreininAmsterdamenEvaLanxmeerinCulemborg.UitditonderzoekdoordeStichtingExperimentenVolkshuisvesting(SEV,2010)blijktdatmeerinvloedhierheeftgeleidtotmeerdraagvlak,meersocialecohesie,eensterkereidentiteitenzelfsmeerwaarde.

  Dekwaliteitvansocialerelatiesistotslotvangrootbelangvoorhetontstaanvanhetzelforganiserendvermogenonderbewoners(VanDijk,2000).Maarookdrempelsvoorgedrag,hetonderlingvertrouwenendevraagofbewonersbereidzijnhunverantwoordelijkheidtenemen,hetmentaaleigenaarschapspeelthierineenrol(Spiering,Fortuin,Duyvendake.a.,2001).

  Mentaaleigenaarschap

  Mentaaleigenaarschapzoujekunnenomschrijvenalsdatgenewaarjejeverantwoordelijkvoorvoeltmaardatnietjepersoonlijkbezitis.

  VolgensBerrykomtbetrokkenheidbijjebuurtvoortuitzogenaamdeigenaarschap.Erkunnendrieniveausvaneigenaarschapwordenonderscheiden(Berry,2005):

  publiekeruimte(respublica):verkeerslichten,riolering,etc. privruimte(resprivata):jehuisentuin 'commons'ofgemeenschappelijkeruimte(rescommunis):dieruimtediedoorindividueelgebruik

  benvloedthoeanderenergebruikvankunnenmaken.GemeenschappelijkeruimtebehoeftdaaromvolgensBerryeenhogematevanzelfbeheer.

  Voorbetrokkenheidisinditonderzoekvooraldezogenaamdegemeenschappelijkeruimtevanbelang.Metanderewoorden:jebuurt.Datisimmershetniveauwathetmeestbepalendisvoordeleefbaarheid.OfzoalshetRIVMstelt:datiswaardemeesteinteractietussenmensenomgevingplaatsvindt(RIVM,2003).

  Hotspotsvoorcontactmetonbekendenzijndeeigenbuurtenstraat,zoblijktuiteenonderzoekdoorBureauOnderzoekenStatistiekvandegemeenteAmsterdam.Uitditonderzoekblijktbovendiendatmendezeontmoetingenindebuurtenstraathethoogstwaardeert(www.os.amsterdam.nl).

  28

  http://www.os.amsterdam.nl/
 • Meermentaaleigenaarschapwilzeggendatereendominantewijmodusineenbuurtheerstendevariatieinintentiesonderindividuenineenbuurtlaagis.Metanderewoordenerissprakevaneengezamenlijkevisie,eengezamenlijknetwerk,eeninformeledemocratischestructuurofleiderschapeneengedeeldgevoelvoorurgentie(Nederlandbovenwater).

  MentaaleigenaarschapBron:www.nederlandbovenwater.nl

  Betrokkenheideninvesteringsbereidheid

  VolgensVanderPennenenBoschzijnertweeredenenvoorbewonersbetrokkentezijnbijhunleefomgeving(VanderPennenenBosch,2010): persoonlijkeredenen:hetverhogenvanheteigenwoongenot,hetopdoenvansocialecontacten,een

  zinnigtijdverdrijf,erkenningofhetzoekennaareenuitdaging. omdatmendegemeenschapvanbelangvindt:hetbewakenvandelokalemachtsbalans.Hetpolitiek

  verdedigenvandebelangenvandebuurtgemeenschap.Bewonersstrijdenvoorproblemendiehenopwatvoormanierookraken.

  Jezoukunnenzeggendatmensenbereidzijnhunnekuittestekenofzichintezettenophetmomentdatzemogelijkietsgaanverliezen:waardevanhunhuisofwoongenot,sociaalnetwerk,etc.Ofalszekanszienietsteversterkenoftewinnen:dewaardevanhunhuis,woongenot,versterkingvaneen(nogniet)bestaandsociaalnetwerkinhunbuurt.Zewordeninvesteringsbereid.

  Watmensenpreciesdrijfteninwelkemateverschiltperpersoonenverandertnaargelangdeomgevingvaneenpersoonverandert.(SpiraldynamicsD.E.Beck&C.C.Cowan,2004).Datkanindevormvanfysiekeveranderingenindeopenbareruimtemaarookindevormvanveranderingenindeverbondenheidtussenmensenonderlingofietsgemeenschappelijksineenbuurt.

  29

  http://www.bol.com/nl/c/nederlandse-boeken/d-e-beck/3677043/index.htmlhttp://www.bol.com/nl/c/nederlandse-boeken/c-c-cowan/1858773/index.html
 • Purpose

  Whitetoontinhaaronderzoekaandatpersoonlijkebetekenisenwaarderingveelbelangrijkerisdanbijvoorbeeldgeld.(M.S.White,2007).PersoonlijkebetekenisofpurposeisookhetbegripwathelpteenfenomeenalsWikipediateverklaren.Duizendenmensenzettenzichhiervoorinzonderdathiereenfinancilebijdragetegenoverstaat.Dezebijdragegeeftheneengoedgevoel:purpose.Hetfeitdatdezeindividuelebijdragezichtbaarisvooranderenofiedereen,isdaarbijvandoorslaggevendbelang.Datverklaartookdedrangvanmensenhunbijdrageteleverenopyoutube,facebookofanderesocialemediasites.

  Jezoupurposeofpersoonlijkebetekenisookkunnenomschrijvenalshetgevoelvaninvloed.Hetgevoelvaninvloedismisschienwelbelangrijkerdanwerkelijkeinvloedenhangtafvandeonderlingerelatietussenpartijen.Immershetgevoeldatjeinvloedhebtontstaatpasalsdeanderjedatgevoelgeeft.Hierbijdringtzicheenparalleloptusseninvloeduitoefenenenonderhandelen.Eengoedeonderhandelinggeeftbeidepartijenhetgevoeltehebbengewonnen.Erissprakevaneenwinwinsituatie(VanHoutem,2010).

  DoorindividuelebijdragenzichtbaartemakenkanvolgensOstromeengroterebetrokkenheidbijdegemeenschappelijkeruimteontstaan.Evenalsvertrouwenenwederkerigheid.Ostromverklaartdatdoordathetzichtbaarmakenvanindividuelebijdragenineentransparantprocesdeanonimiteitendiversiteitvanindividuenopheft.Daardoorzienmensenvanelkaarwatmenbelangrijkvindtenhandelenzevakerinovereenstemmingmetgedeeldebelangen.(Ostrom,1990)

  Deindithoofdstukbeschrevenonderlingerelatiestussentransparantie,purpose,invloedenbetrokkenheid,socialecohesie,vertrouwenenwederkerigheidmakenduidelijkdathiersprakeisvaneensterkeonderlingeafhankelijkheid.Pasalsersprakeisvantransparantie,purposeeninvloedontstaatbetrokkenheid,socialecohesieenvertrouwen.Maaromgekeerdleidtvertrouwen,socialecohesieenbetrokkenheidtotgroteretransparantie,meerpurposeenmeerinvloed.

  2.1.5SamenvattendDeidealeleefomgevingbestaatnietomdatleefbaarheiddooriedereenenopverschillendenmomentenanderswordtgedefinieerdafhankelijkvanobjectieveensubjectieveparameters.

  30

 • Eenidealeleefomgevingissubjectiefendaaromniettedefinirenentegelijkertijdisdatgoedomdathetmensenuitdaagt.Jezoukunnenzeggendatdeidealeleefomgevingeenleefomgevingisdiebewonersuitdaagtominvloedophaaruitteoefenen.

  Dematevaninvloedopjeleefomgevingheeftintheorieeenomgekeerdevenredigerelatiemethetschaalniveau,hetaantalbetrokkenindividuenendematevanafhankelijkheid.

  Ophetmomentdatmensenmetelkaaromgaanwordtdematevaninvloedbovendienbepaalddoordematevanpersoonlijkenabijheidenwederkerigheid.

  Debestaandekennisoverderelatietusseninvloedenstressdoetdehypotheseontstaandatmeerinvloedopjeleefomgevingdehoeveelheidstressbijveranderingeninjeleefomgevingvermindert.

  Meerinvloedopjeleefomgevingleidttotmeersocialecohesie,mentaaleigenaarschap,betrokkenheideninvesteringsbereidheid.Voorwaardehierbijisdatdeindividuelebijdragezichtbaarwordtwaardoormenpersoonlijkebetekenisofpurposekrijgt.

  2.2 Theoriesamenwerking

  2.2.1Inleiding

  Dehoofdvraagvanditonderzoekgaatoverdehoeveelheidinvloeddiebewonershebbenophunleefomgevingenofsocialemediadaareeneffectophebben.Inhetvorigehoofdstukisuiteengezethoehetuitoefenenvaninvloedopdeleefomgevingwerktenwaarombewonersdaartoeovergaan.Hieruitisgeblekendaterbijhetuitoefenenvaninvloedvrijwelaltijdsprakeisvaninteractietussenmensen.Endatdematevaninvloedonderandereafhangtvandematevansamenwerking.

  Indithoofdstukwordtdaaromdieperingegaanophetbegripsamenwerking(paragraaf2.2.2.).Watissamenwerkingprecies?Watmaaktdatmensengaansamenwerken?Watheeftditvooreeneffectopdematevaninvloeddiebewonershebbenophunleefomgeving?

  Omdaterbijhetuitoefenenvaninvloedopjeleefomgevingvaaksprakeisvaneeninteractietussenbewonersenprofessionalswordtspecifiekingegaanopverschillendevormenvansamenwerkingtussenbewonersenprofessionals.Ditissamengevatonderhetbegripparticipatie(2.2.3).

  Wehebbenalgeziendatinvloedenafhankelijkheideenomgekeerdevenredigerelatiehebbenmetelkaar.Datisduidelijkzodraeenvanbeidepartijenmeerinvloedheeftdandeander.Maarwatgebeurtermeteensamenwerkingalsbeidepartijenafhankelijkwordenvanelkaar?Hoofdstuk2.2.4wordtingegaanophetbegripwederzijdseafhankelijkheid.

  Inhoofdstuk2.2.5.tenslottewordtkortsamengevatwatindithoofdstukisontdekt.Mogelijkgeeftdetheorieopditpuntalaanleidingtotvoorlopigeconclusiesenonderlingeverbanden.Ofmisschienroeptdetheorievragenopofvermoedensdieaanleidinggeventothetformulerenvaneenhypotheseofvragentijdenshetveldonderzoek.

  2.2.2Samenwerking

  Samenwerkingisletterlijk:mensendiesamenwerken.Wezagenaldatwaarmensenmetelkaaromgaaneraltijdsprakeisvaneencombinatievaninvloedenmachtenpersoonlijkenabijheid.Decombinatievandeze

  31

 • factorenuitzichineencombinatievantegenofsamenenonderofbovengedragenbepaaltdeeffectiviteitvaneensamenwerking.Deeffectiviteitvaneensamenwerkingwordtdusvooreengrootdeelbepaalddoorverbaleennonverbalecommunicatietussenpartijen.

  Planning,zozegtZefHemel(directeurDROAmsterdam),isinessentievoor80procentcommunicatie.Hetgaatoverhoeweomgaanmetelkaar,hoewesamenwerken,enhoewesamenbouwenaanonzeleefomgeving.Deoverige20procentiswetgeving,regulering,geld,ontwerp(ruimtevolk,9dec2011).

  HetisdaarbijvolgensVanderArendvanbelangdatdezecommunicatieindeopenbaarheid,dustransparantgebeurt.CommunicatietussenburgersindeopenbaarheidvormtvolgensVanderArenddebestebeloftevaninteractiefbeleid.(vanderArend,2007,p.57)

  Datstrooktbovendienmetdewetenschapdathetzichtbaarwordenvaniemandsindividuelebijdrageineentransparantprocesdeanonimiteitendiversiteitvanindividuenopheft.Daardoorzienmensenvanelkaarwatmenbelangrijkvindtenhandelenzevakerinovereenstemmingmetgedeeldebelangen.(Ostrom,1990)

  Hettransparantenonderlingcommunicerendraagtookbijaanhetontstaanvaneengemeenschappelijkedrijfveer.Datisnodigwantpasalshetdoelduidelijkis:destipaandehorizon,krijgenactiesofinspanningenbetekenis.Inhoofdstuk2.1.4.hebbenwealkunnenlezendaterindatgevalsprakeisvanmentaaleigenaarschap.Mentaaleigenaarschapgaatdusaansamenwerkingsbereidheidvooraf.

  Tylorvatdevoorwaardenvoorsamenwerkingsbereidheidalsvolgtsamen:mensengaansamenwerkenenzijnbereidzichintespannenalszeinterngemotiveerdzijnenalsaanviervoorwaardenisvoldaan(Tylor,2011):

  gemeenschappelijkedrijfveer transparantievanhetproces eendemocratischeomgevingofweldemogelijkheidinvloeduitteoefenen zichtbaarheidvanindividuelebijdragen

  Gecombineerdmetdetheorieoverinvloedkunnenwenudeonderlingerelatiestussendediversefactorentenopzichtevanelkaarordenen,ziehetschemahiernaast:

  meerinvloedschepttotdejuistevoorwaardenvoorinternemotivatie,mentaaleigenaarschapensamenwerkingsbereidheid.

  meerinvloedleidttotsamenwerkingenpersoonlijkebetekenisofpurpose meerinvloedleidttotmeerbetrokkenheid,meersocialecohesie,meervertrouwenenmeer

  wederkerigheid

  Deverschillendefactorenbenvloedenelkaarbovendienonderling.Hetnleidttothetander.Zokaneenalshetwareeenvliegwielvaninvloedopdeleefomgevingopgangkomen.

  Samenwerkingkaneengrooteffecthebbenopdematevaninvloedvanbewonersophunleefomgeving.DathangtervolgensEdelenbosinhetgevalvaninteractievebeleidsvormingvanafof(Edelenbos,2000): hetprocesisgerichtopverrijkingvanbeleidennietslechtsophethalenvandraagvlak hetprocesvervlochtenismetdebesluitvormingsarena:metbestuurders,politicienburgers hetprocesvoldoendezwaaris,incl.bestuurdersmaarookbijv.maatschappelijkeorganisaties

  DematevaninvloedhangterdusvolgensEdelenosvanafofprofessionalsvoldoendeopenstaanvoorinvloedvanbewoners,ofbesluitenvoldoendesnelformeelkunnenwordenenofervoldoendedraagvlakis.

  32

 • Hetvliegwielvaninvloedopdeleefomgeving

  Watjedaaraanzoukunnentoevoegenisinhoeverrebewonersinstaatzijnzichzelfteorganiseren.Buurtenenwijkenhebbenpotentievoorzelforganiserendvermogen(Boeretal,2003).Socialecohesie,zohebbenwealgezienishiervooreenvoorwaarde(VanDijk,2000)maarookdecontextvaneenbuurtspeelthierineenrol.Alsmensenteveelvanelkaarverschillen,gaanzegeenofminderplezierigerelatiesmetelkaaraan(Spiering,Fortuin,Duyvendake.a.,2001).Waarbewonersonderlinggaansamenwerkenvormenzesameneengroteremachtsfactor.Eengrotegroepbewonersmeteengemeenschappelijkstandpuntkandoorprofessionalsmoeilijkwordengenegeerd.Eengemeenteraadkanimmersafwijkenvaneenbuurtinitiatieftengunstevaneenanderbelang.Maardoordemachtvanhetgetalendetransparantievansocialemediakomtditonderdruktestaan.

  33

 • Naastdatdevoorkeurenvandeburgersbeterachterhaaldkunnenwordendoorzelforganisatie,kandepolitiekmeergeconcentreerdtewerkgaan,krijgenburgerseenbeterinzichtindemogelijkhedenvandeoverheidenkrijgenzeeenrealistischerverwachtingspatroon(BoonstraenBoelens,2011).Datroeptdevraagopwateralgebeurtinbestaandesamenwerkingentussenprofessionalsenbewoners.

  2.2.3Participatie

  Samenwerkenmetbewonersgebeurtdoorgemeentenvaakonderdevlagvanbewonersparticipatie.Inplaatsvanbewonersparticipatiewordenookweldetermenvraaggestuurdwerkenofinteractievebeleidsvorminggenoemd.Participatieraaktsteedsmeeringebedindewerkwijzevangemeenten(Frissen,2007).Departicipatieladder

  Wehebbenhiervooralgelezendatveelgemeentenparticipatiegebruikenomtekomentoteendialoogmetburgers.Veelgemeentengebruikendezogenaamdeparticipatieladderomaftewegenhoeveelinvloedzeuithandenwillengeven.DezeparticipatieladderisontwikkelddoorSherryArnsteinenbestaatuiteenladderoftrapmettredenwaarvanelketredeeenbeetjemeerinvloedverbeeldt.Delaagstetredeheetmanipulatie,dehoogstetredeanarchie:burgersdiehetvolledigvoorhetzeggenhebben.(Arnstein,1969)

  Dezeparticipatieladdersuggereertaldatereenrangevangradatiesinvraaggestuurdwerkenmogelijkis.Erzijnzowelfysiekealsvirtuelemethodeneninstrumentenmetevenzovelenamenombewonersinmeerofminderematetebetrekkenbijplanvorming:bewonersavonden,wijkinterviews,referenda,crowdsourcing,internetfora,seriousgaming,procesinversie,interactievebeleidsvorming,cocreatie,etc.

  Alsweanarchieevenbuitenbeschouwinglaten(omdaterdaargeensprakemeerisvaneenoverheid)isdebovenstetredevandeparticipatieladdervolledigeprocesomkeringofprocesinversie:bijprocesinversiekomtdevraagvandebewoner(s)centraaltestaan,nemenbewonershetinitiatiefensturenbewonershetproces.(DeZeeuw,Franzen2011).

  34

 • DeparticipatieladderBron:www.jimmyvannoorden.nl

  Bijdelaagstetredenvandeparticipatieladderiservooralsprakevaneeninformatiestroomvanuitbewonersrichtingprofessionals.Hoehogerdetredehoemeerinvloedbewonerskrijgenenhoemeersprakeerisvansamenwerking.Deverschillendevormenzijninonderstaandschemaoverzichtelijkgerangschiktintermenvantopdownbottomupeninformeelformeel

  Verschillendemanierenwaaropbewonersinvloedkunnenuitoefenenophunleefomgeving

  35

 • Crowdsourcingverdientvanbovenstaandetermenietsmeeraandacht.DetermcrowdsourcingwerdvoorheteerstgebruiktengentroduceerddoorJeffHoweomhethalenvankenniseninformatiebijbewonerstebeschrijven.Howerichttezichnietzozeeropgebiedsontwikkelingdanwelopproductontwikkeling.Howeheeftinditverbanddriebelangrijkeconstateringengedaan(Howe,2008): EeneerstebelangrijkeconstateringdoorHoweisdathetgrootstedeelvandekennisenideenniet

  binnendeeigenorganisatietevindenzijn,hoegrootjeResearch&Developmentafdelingookis. Eentweedebelangrijkeconstateringisdatcrowdsourcingvooralgoedkanwordeningezetnaastde

  bestaandemanierenvanwerken.Crowdsourcingvervangtdusnietdetraditionelemaniervanhetplannen,hetverbetertslechtsdekwaliteitvandeplannen.

  Eenderdeconstateringisdatcrowdsourcingeenanderemaniervanwerkenvergt.Meerprocesinplaatsvanprojectgestuurd.

  Interessantaancrowdsourcingisvooralhetinzichtdatmethulpvanhetgrotepubliekereenenormemeerwaardetehalenvaltvooreenorganisatiewaarhetgaatomderijkdomvanbeleidofdeontwikkelingvaneenproduct.

  Geschiedenisvanparticipatie

  Uitheeldebuurtgebundeldblijktdateenideaalvoorsamenlevingsopbouwenwijkconceptontwikkelingeenlangetraditiekent.Hetgaatdaarbijsteedsomeensignaleringvanwantoestanden.Dezewantoestandisiederekeeranders:inde19eeeuwginghetomdeconcentratievanhetarbeidersproletariaatinwijkenvangroeiendestedenalsgevolgvandeindustrialisatie.Begindezeeeuwginghetoverdeetnischeconcentratiesinonzehuidigesteden.Alsreactieopeendergelijkewantoestandwordtiederekeergezochtnaarconceptenvanideaalgeachtevormenvanharmonieusengezondsamenleveningemengdeengedifferentieerdewoonmilieus.(Boeretal.,2003)

  Deslingerbewegingindetijd:wijkgerichteinterventiesinperspectiefBron:heeldebuurtgebundeld,NIZW,2003

  36

 • Onderanderedoorwoningnood,industrialisatieenspecialisatiekwamdegebouwdeomgevingnadetweedewereldoorlogsteedsmeertotstanddoorplanningdoordeoverheid:topdownofvanbovenaf.Daarbijwerdnietofinzeerbeperktemategeluisterdnaarbewoners.Deveelalhirarchischeenlineaireplanningsprocedureshebbengeleidtotgebieds(her)ontwikkelingendiegeenadequaatantwoordblekentezijnopdewerkelijkevraag.Eindjarenzestig,beginjarenzeventigdeedbewonersparticipatiezijnintrede.Onderanderewoningnoodenpolitiekeenmaatschappelijkeveranderingenspeeldenhierineenrol.Bewonersgingenzichorganisereninhuurdersorganisaties,buurtcomitsenbewonersverenigingen.Zebestooktendegemeentebesturenmeteisenvanverbeteringenvaninspraak(Koffijberg,2005).Naaraanleidinghiervanwerddewetruimtelijkeordeningvastgesteldin1965.Hierinlagverankerddatplannennietmochtenwordengoedgekeurdzonderdatersprakewasgeweestvaninspraak.Indietijdrichttenburgerszichvaakpasindeuitvoeringsfasetegendeplannenmakers(Keicentrum,2010).Alsvoorlopervanvraaggestuurdwerkenzoujehettoenemendgebruikvanleefstijlendoorgemeentenenontwikkelaarskunnenzien.Voorbeeldenvandezemethodenzijnsoulife(soulifetrends),smartagent(BSR)enmotivaction(mentality).Hetgaathierbijvooralomhetbetrekkenvanwoonwensenvanbewonersbijeenontwikkelingenhetdoorprofessionalsvertalenhiervannaarwoonconcepten.Oorzakenvanparticipatie

  Deverschuivingnaartoegenomenparticipatieenmeervraaggestuurdwerkenisinherentaandeveranderingendieindewereldplaatsvindendoordesteedssnellertoenemendemobiliteiteninformatieuitwisselingviainternet.Erwordtwelgesprokenvan'asocietywherenobodyisincharge'(Crosby&Bryson,1992).Indezecomplexesamenlevingkomenbeleidenplannensteedsvakertotstandinketensennetwerken.Erissprakevaneentransitienaareenkennisenbeleveniseconomie,naareennetwerksamenleving(Castells,1997).DooronderanderedetoegenomenmobiliteitzijngemeentenzichervolgensBraunsteedsmeervanbewustdatzehetbewonersenbedrijvenzoveelmogelijknaardezinmoetenmakenomtekunnenconcurrerenmetanderesteden.Erisdaaromeentoenemendeaandachtvangemeentenvoorcitymarketing.Hettoepassenvandemarketinggedachteopstedenbetekentdatdebehoeftenenwensenvanbewonersoverhunomgevingmoetenwordengenventariseerd.Immers,deomgevingvertegenwoordigteenwaardevoordebewonerenisindezedushetproduct.(Braun,2008).VanWesemaelzietbovendieneengroeiendebehoefteaanzelfontplooiing,authenticiteiteneenduurzameontwikkelingalseenresultantevansociaalcultureleensociaaleconomischetrendsindesamenleving.Hierdoorisersprakevaneenverschuivingvaneenkwantitatievenaareenkwalitatieveopgave.Ookditbrengtdebewonerineensteedssterkerepositie.Eenmondiger(beteropgeleide,betergenformeerdeenmeerwelvarende)samenlevingvraagtomsteedsmeerdraagvlaklegitimatie(Wesemael,2008).Inditverbandwordtookwelgesprokenoversocialeduurzaamheid:hetcrerenenstimulerenvannieuweverbandentussenmensenenorganisaties,waarmeedeorganisatie,deuitvoeringenhetresultaatvanprojectenwordtversterkt.Betrokkenheidenparticipatievanmensenbijhunomgevingspeelthierineenbelangrijkerol.(bron:soulife.nl)

  ParticipatieisvolgensArnsteingebaseerdopmacht,waarbijdeoverheidderegelsofproceduresbepaaltenbewonersindegelegenheidwordengesteldteparticiperen(Arnstein,1969).Wehebbenalgelezenin

  37

 • hoofdstuk2.1.3.datvolgensFoucaultdeverdelingvanmachtafhangtvandehoeveelheidbronnenwaaroverdedeelnemerineenparticipatieprocesbeschikt.Voorbeeldenhiervanzijnstatus,informatie,geldenderegelsenprocedurestussenburgers.(Marshe.a.,1992).

  Dithelptbegrijpenwaaromersteedsmeersprakeisvanparticipatie.Debronkenniseninformatiewaaroverbewonersbeschikkenneemtimmershandoverhandtoe,doorinternet,doorsocialemedia,doordewetopenbaarheidvanbestuur,doortwitterendepolitici,etc.Daartegenoverstaatdatheteenvoudiggenererenvandebrongelddoorprofessionals(delokaleoverheiddoorgronduittegevenofdeprojectontwikkelaarsdoorfinancieringteregelenbijvoorbeeld)sindsdekredietcrisisisweggevallen.Daarkomtbijdatdeconcurrentietussenstedengroterisgewordendoortoegenomenmobiliteit.Mensenkiezensteedsmeervoordeleukstestad.Jezoukunnenzeggendatgemeentenzowelhetmonopolieopkennisalsopplaatszijnkwijtgeraakt.

  VolgensFoucaultveroorzaaktdezeverschuivinginbronneneenmachtsverschuiving.Datbetekentinditgevalmeermachtvoordebewonersenmindermachtvoorprofessionals.Professionalsmoetenopzoeknaaranderebronnenomhuntakeneffectieftekunnenuitvoeren.Dezealternatievebronnen,kennisoverwaternodigisindeleefomgeving,vindenzijsteedsvakerbijbewoners.Jezouinditverbandkunnensprekenoverempowermentvandebewoner:bewonerskrijgenmeerzeggenschapoverhunleefomgeving.Waarbewonerseerdervooralafhankelijkwarenvanprofessionalsisernusteedsvakerooksprakevandatprofessionalsafhankelijkzijnvanbewoners.Sindsdekredietcrisisisereensneltoenemendbesefonderprofessioneleactoreningebieds(her)ontwikkelingendatmeervraaggerichtwerkennoodzakelijkisomsociaal,fysiekeneconomischkwalitatiefbetereontwikkelingenterealiseren.Hetismoeilijkerfinancieringtekrijgen.Risicoswordendaaromzoveelmogelijkbeperkt.Deverschuivingvandeaandachtnaarbinnenstedelijkeherstructureringmaaktdatdegebiedsontwikkelaarvakertemakenkrijgtmetzittendebewonersenondernemers.Dezeleverenzowelgevraagdalsongevraagdhuninbreng.OokdeRijksoverheiderkentdezeverschuiving,zoblijktuitdeuitspraakdoordestaatssecretarisvanBinnenlandseZakenenKoninkrijksrelaties,AnkBijleveldSchoutentijdensdeopeningvandeParticipatiedag2010:Besluitenzonderparticipatiekunnennietmeerenwordenooknietmeergeaccepteerd(centrumpublieksparticipatie).Louteraanbodgestuurdegebieds(her)ontwikkelingenkomenbovendiensteedsmoeilijkervandegrond.Omindezetijdnogfinancieringtekunnenkrijgenenjeaanbodnogsuccesvolaftekunnenzetten,ispreciezekennisnodigoverdeactuelevraagvanbewoners.DeZeeuwformuleerthetheelconcreet:ganieteersteenstedenbouwkundigplanmakenenhetdanindividueelinvullenmaarkomvanuitdeindividuelevraagtothetstedenbouwkundigplan(Zeeuw,Franzen,2011).Doordeveranderendecontextindesamenlevingwillenbewonersmeerinvloedophunleefomgeving.Zewordensteedsmondiger.Parallelhieraanishetvoorprofessionalssteedsvakereconomischnoodzakelijk.Intussenishetdoorinternetensocialemedianuooktechnischeenvoudigermogelijk.Erlijkendrieparallellekrachtentezijndiesamenleidentotmeersamenwerkingtussenbewonersenprofessionalsenmeerinvloedvoorbewonersophunleefomgeving.Datisinhetvolgendeschemaverbeeld:

  38

 • Meersamenwerking

  Technischemogelijkheden

  noodzaaktot

  vraagsturing

  Behoefteaanmeerinvloed

  Driekrachtendieleidentotmeersamenwerking

  Gevolgenvanparticipatie

  Inplaatsvanslechtshetzendenvaninformatievanoverheidnaarburgersvindtersteedsmeereendialoogplaats.VolgensTonkensbrengtburgerparticipatiedeoverheidenburgersdichterbijelkaardoordatburgersvakermetdeoverheidincontactmoetenkomen,alszedingengedaanwillenkrijgen.Deoverheidkrijgtzobeterinzichtinwaterleeftonderbewoners.Daarkanzehaarbeleidvervolgensopaanpassen.Hetbeleidvandeoverheidzaldaardoordooreenbrederpubliekgedragenworden(Tonkens,2006).DatkanvolgensHoppenbrouwersgunstigzijnvoordesnelheidvaneenproces.Participatie(meedenken,meeplannenenmeebesluiten)eninspraak(juridisch,procedureel,formeel)zijncommunicerendevaten:weinigparticipatieleidttotveelinspraakenbezwaar.Of:Alsdeparticipatiegoedgaat,gaatdeinspraakbeter(Hoppenbrouwers,2010)

  Inhetrapportvertrouwenindebuurtwordtbovendienaangevendateengezamenlijkeaanpakmetbewonerseenpositieveinvloedzalhebbenophetvertrouwen.Alsdeburgerhetgevoelkrijgtserieustewordengenomenenvoldoendeondersteuningervaart,zalzichdatuitbetalenineengrotervertrouwenendekansopmeerinformatievoordeoverheid.Vertrouwengevenisvertrouwenontvangen.Alsburgershetideehebbendatzeerbijhoren,onderdeelzijnvaneengemeenschap,wordtaangenomendatzemeerzullenbijdragenaandekwaliteitvanhunwerkenleefomgevingwattotgevolgheeftdatburgerszorgzameromgaanmetdeomgeving(WRR,2005)

  2.2.4WederzijdseafhankelijkheidenhorizontaliseringWederzijdseafhankelijkheid

  Wehebbenalgeziendatinvloedenafhankelijkheideenomgekeerdevenredigerelatiehebbenmetelkaar.Datisduidelijkzodraeenvanbeidepartijenmeerinvloedheeftdandeander.Datsuggereertdaterergenstussennulprocentinvloedenhonderdprocentinvloedeenevenwichtzalzijnwaarbijbeidepartijeninvloedhebbenenafwisselendafhankelijkenonafhankelijkzijn.

  Bewonerszijnafhankelijkvande(lokale)overheidalshetgaatomveranderingeninhunleefomgeving.Maarlokalebestuurderszijnafhankelijkvanbewonersalshetgaatomdevraagwaterpreciesnodigisomhetdebewonersnaardezintemakenzodatzegraagindegemeentewillen(blijvenofkomen)wonen.Daarbij

  39

 • komt:bewonerszijnkiezers!Hetisdezewederzijdseafhankelijkheiddieervoorzorgtdateensamenwerkingoptimaalfunctioneert,datmenseninziendathetbundelenvankrachtenietsbetersoplevertdandesomderdelen.

  Coveysteltzelfsdatdemeesteffectievesamenwerkingontstaatalsersprakeisvanwederzijdseafhankelijkheid.Hiervanispassprakealspartijenineensamenwerkinggroeienvanafhankelijkheid,viaonafhankelijkheidnaarwederzijdseafhankelijkheid.Coveyhanteerthiervooreentrappensysteem:

  Dezeveneigenschappenvaneffectiefleiderschapbron:http://bedrijfinleren.wordpress.com

  Deeerstetrap,hetbereikenvanonafhankelijkheid,beschrijftCoveyalseenoverwinningopjezelf:doorproactieftezijn,jebijalleswatjedoettefocussenopjedoelofstipaandehorizonendoorprioriteitentestellen.

  Detweedetrapgaatovereffectiefsamenwerken:goedluisterenenbegrijpenvoordatjebegripzoekt,denkenintermenvanwinwininplaatsvanwinnenverliezenenhetzoekennaarsynergieinplaatsvannaarcompromissen.

  Dederdetrapgaatoverhetontwikkelenenonderhoudenvandezesgenoemdeeigenschappen.DatleidtvolgensCoveytotwederzijdseafhankelijkheid.Ineensituatievanwederzijdseafhankelijkheidwordtmaximaalgebruikgemaaktvandepotentievanmensenenweetmenelkaarmaximaalteinspireren.(Covey,1989)

  Barrires

  Ondanksdeinhetvorigehoofdstukgeconstateerdeempowermentvanbewonerszullenoverhedenaltijdinformatieachterhoudenenzullenerookaltijdgrenzenbestaanaandekennisvanburgers(Rhodes,1996,p.667).

  Hetbelangvandeov