Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel ... Loslaten is geen kwestie van wilskracht, maar

download Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel ... Loslaten is geen kwestie van wilskracht, maar

of 6

 • date post

  09-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel ... Loslaten is geen kwestie van wilskracht, maar

 • Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel

  Tri of Light

  Loslaten is geen kwestie van wilskracht, maar kan je leren!

 • Loslaten in 9 stappen Loslaten van woede, haat, verdriet, verwachtingen, schaamte, controle, ergernissen en vul maar aan .........

  Om echt te kunnen groeien en te worden wie we werkelijk zijn, is het belangrijk om al deze “toestanden”, die

  negatieve energieën met zich meebrengen, los te laten.

  Maar ja ..... ik hoor je bijna denken .... “dat is makkelijker gezegd dan gedaan”

  Loslaten is geen kwestie van wilskracht, maar kan je “leren”.

  De basis stap hiervoor is bewustzijn.

  Je echt bewust zijn van het feit dat jij je identificeert met een negatieve of ongewenste toestand. En daar ook

  de volle verantwoording voor nemen. Het is iets van jou! Dus je niet verschuilen achter: “Ja maar zij” of “Ja

  maar omdat”.

  Zodra je je daar van bewust bent kan je “leren” loslaten door middel van de volgende 9 stappen:

  9.

  1.

  2. 3.

  4.5.

  6. 7.

  8.

  lo ya

  lis t

  le ve

  n sg

  en ie

  te r

  lei de

  r

  WIL TOT LEVEN bemiddelaar

  perfectionist

  helper w

  innaar

  individualistwij ze

  W IL

  T O

  T ZIEN W

  IL T

  O T

  Z IJ

  N

  9.

  1.

  2. 3.

  4.5.

  6. 7.

  8.

  ad em

  ha le

  n op

  n ie

  u w

  v er

  bi nd

  en

  he rk

  ad ere

  n

  ONTKRACH T JE M

  E N

  T A

  L E

  D R

  U K

  B E

  L E

  E F

  V AN

  UI

  T JE

  H AR

  T & ZIEL

  VER B I N D JE MET J E LIJ

  F

  bewust

  zien

  zeggen voelen

  erbij blijvenontspa nne

  n

  9.

  1.

  2. 3.

  4.5.

  6. 7.

  8.

 • Ontkracht je mentale druk

  STAP 1: ZIEN

  Je ziet in dat jij je identificeert met iets – een

  mening, een reactie, de drang om gelijk te krijgen,

  een plezierige dagdroom, een pijnlijk gevoel, een

  lichaamshouding – het kan van alles zijn. Je beseft

  dat je in een bepaald mechanisme van je persoon-

  lijkheid vastzit en in een trance hebt geleefd. Dat

  geeft het gevoel alsof je ontwaakt en “bij je

  positieven komt”.

  STAP 2: ZEGGEN

  Je benoemt de toestand die je zojuist bent gaan

  inzien. Je zegt – “ik ben boos”, “ik erger me”, “ik heb

  honger”, “ik verveel me”, “ik heb er schoon genoeg

  van”, “dat vind ik vreselijk”. Je benoemt eenvoudig

  en eerlijk de toestand waarin je je bevindt, zonder

  te analyseren of erover te oordelen.

  9.

  1. 2.

  3. 4.

  5.

  6. 7.

  8.

  loyalist lev

  ens ge

  ni

  et er

  le id

  er

  W IL

  T O

  T L

  EV

  EN

  be m

  id de

  la ar

  per fect

  ionist helper

  w innaar

  in d

  ividualist

  wijze

  W I L T O T Z I E N

  W IL

  T O

  T Z

  IJ N

  9.

  1. 2.

  3. 4.

  5.

  6. 7.

  8.

  ademhalen opn

  ieu w v

  er

  bi nd

  en he

  rk ad

  er en

  ON TK

  RAC HT JE MENTALE DRUK

  BE LE

  EF V

  A N

  U IT

  J E

  H A

  R T

  & Z

  IE L

  VE RB

  IN D

  J E

  M E

  T J

  E

  L IJ

  F

  be w

  us t

  zien zeggen

  voelen

  erbij blijven

  ontspannen

  9.

  1. 2.

  3. 4.

  5.

  6. 7.

  8.

 • Verbind je met je lijf

  STAP 3: VOELEN

  Je gaat nu van je hoofd naar je lichaam. Je “voelt

  het”. Iedere intense emotionele of psychische toe-

  stand geeft een fysieke reactie in je lichaam. Je kan

  bv als je boos bent je kaken op elkaar klemmen en

  voelen dat je schouders verkrampen. Of een bran-

  dend gevoel in je maag hebben. Angst kan je het

  gevoel geven alsof je verlamd bent of je merkt dat

  je oppervlakkig gaat ademhalen. Denk er niet over

  na, voel gewoon je fysieke reactie.

  STAP 4: ERBIJ BLIJVEN

  Het kan zijn dat de verleiding groot is om op dit

  punt te zeggen “nou goed, ik ben boos en mijn

  kaken zijn verkrampt. Laat ik ter zake komen!” Maar

  het is belangrijk om bij de spanning blijven. Als je

  erbij kunt blijven, kunnen eventuele onderliggende

  gevoelens van emotionele pijn of angst naar boven

  komen. Ga niet analyseren, voel gewoon.

  STAP 5: ONTSPANNEN

  Je zult nu iets in je voelen opengaan en de span-

  ningen beginnen weg te vallen. Je ontspant, voelt je

  lichter en meer ontwaakt. Het is niet de bedoeling

  om jezelf te dwingen te ontspannen. Je laat dit

  gewoon ontstaan. In deze staat kun je diepere lagen

  in jezelf blootleggen. Er kan ook angst omhoog

  komen. Door deze angst kan je opnieuw gespannen

  raken, maar als je bewust zowel de ontspanning

  als je angst kunt toelaten, zullen de toestanden die

  jouw in de greep hielden wegvallen.

  STAP 6: ADEMHALEN

  Je wordt bewuster van je ademhaling en gaat rustig

  en diep ademhalen. Een goede ademhaling aard je

  en helpt geblokkeerde emotionele energie vrij te

  maken. Laat je ademhaling zich verdiepen en meer

  ontspannen worden. Probeer niet te ontsnappen

  aan wat er in emotioneel opzicht in je opkomt, maar

  ga door met erdoorheen te ademen. Terwijl je dit

  doet, begin je mogelijk te voelen dat je zelfbesef

  zich verruimt. Je voelt je “echter” en meer gecen-

  treerd.

  9.

  1.

  2. 3.

  4. 5.

  6. 7.

  8.

  loyalist leven

  sgen ieter

  leider

  WIL TOT LEVE N

  bemiddelaar per

  fec tio

  ni st

  he lp

  er w

  in na

  ar

  ind ivid

  ualist wijze

  W IL

  T O

  T Z

  IE NWIL T

  O T

  Z IJN

  9.

  1.

  2. 3.

  4. 5.

  6. 7.

  8.

  adem halen

  op n

  ieu w

  verbinden

  herkaderen

  ON TK

  RA CH

  T J

  E M

  E N

  T A

  L E

  D R

  U K

  B E

  L E

  E F VAN

  UIT JE HART & ZIEL

  VER BIND

  JE MET JE LIJF

  bewust

  zie n

  ze gg

  en vo

  el en

  erb ij bl

  ijven ontspannen

  9.

  1.

  2. 3.

  4. 5.

  6. 7.

  8.

 • Beleef vanuit je hart & ziel

  STAP 7: OPNIEUW VERBINDEN

  Laat andere zintuiglijke indrukken in je bewustzijn

  toe. Misschien zie je ineens hoe het zonlicht op een

  muur valt. Of je merkt de kleur op van de kleren die

  je draagt. Je opnieuw verbinden betekent je open-

  stellen voor de ervaring die je voorheen niet toeliet.

  Je ontdekt dat wanneer je echt in je ervaring stapt,

  daar niet langer jouw gebruikelijke associaties aan

  verbonden zijn. Opeens zie je en hoor je, zowel

  innerlijk als uiterlijk, met grotere helderheid. Als je

  probleem met iemand anders te maken had, reageer

  je niet langer op hem op de manier waartoe jouw

  gewoonten je voorheen dwongen. Je realiseert

  jezelf hoeveel je feitelijk niet weet van hem. Zodra

  je jezelf toestaat `niet te weten` wat de ander gaat

  doen of zeggen of wat hij denkt, wordt een veel

  echtere en directere relatie met hem mogelijk.

  STAP 8: HERKADEREN

  Je bekijkt de totale situatie in een objectiever licht

  en ontdekt een manier om er effectiever mee om te

  gaan. Als je bv boos op iemand bent, ben je

  mogelijk in staat om zijn pijn en angst te zien, zodat

  je met meer compassie en aanvaarding met hem

  kunt praten. Als je je door een probleem overwel-

  digd voelt, zie je ineens dat je er wel degelijk tegen

  opgewassen bent. Of je ziet misschien in dat je te

  veel hooi op je vork hebt genomen en dat je om

  hulp moet vragen. Door herkaderen ben je in staat

  om jezelf en jouw problemen in een breder per-

  spectief te zien.

  STAP 9: BEWUSTZIJN

  Je stelt je open voor meer Aanwezigheid (leven in

  het nu!) en, daarmee, voor een groter bewustzijn.

  Met je verruimde bewustzijn kun je, als dat nodig is,

  de volgende keer gemakkelijker de negen stappen

  opnieuw doorlopen.

  9.

  1. 2.

  3.4.

  5. 6.

  7.

  8.

  lo ya

  li st

  le ve

  ns ge

  nie ter

  leider WIL TOT LEV

  EN

  bemiddelaar

  perfection ist

  helper

  winnaarindivid uali

  st

  w ijz

  e

  W IL

  T O

  T Z

  IE N

  W I L T O T Z

  IJN

  9.

  1. 2.

  3.4.

  5. 6.

  7.

  8.

  ad em

  h al

  en op

  ni eu

  w ve

  rb ind

  en herkaderen

  O N

  T K

  R A

  C H

  T JE

  M E

  N