Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek...

of 18 /18
PWS Profielwerkstuk HAVO

Embed Size (px)

Transcript of Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek...

Page 1: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

PWSProfielwerkstuk

HAVO

Page 2: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

2

Onderzoek/ontwerpInheteindexamenjaardoejenaastjevakkenooknogeengrootonderzoekofontwerp:hetprofielwerkstuk(PWS).Hetonderzoekkannatuurwetenschappelijkofsociaalwetenschappelijkvanaardzijn.Eenkritischliteratuuronderzoekmag.Insommigegevallenzalhetonderzoekhetkaraktervaneentechnischofcreatiefontwerphebben.Bijeenonderzoekofontwerpleverjeuiteindelijkeenproductaf.Maarminstensnetzobelangrijkishetproces.Hoebenjetothetproductgekomenenhoehebjesamengewerkt.Jebegeleidershouden

hetprocesdanooknauwlettendindegatenenzullenjedaaropookbeoordelen.

OnderwerpHetonderwerpmagjeinprincipezelfkiezen.JekuntookeenonderwerpkiezenvandeHaagseHogeschool(tevindenophunwebsite).HetgrotevoordeelhiervanisdatersteunisvanuiteenstudierichtingvandeHHS.Hetprofielwerkstukkrijgthierdoormeerdiepgangendatresulteertinhetalgemeenineenbeterproduct.

GroepswerkJedoetditwerkstukmetz’nvieren.DeperiodedataanhetPWSgewerktwordt,isvanseptembert/mhalffebruari.DetijddiejeaanhetPWSbesteedt,bedraagt80slu(studielastuur)Iederlidvandegroepwerktdus80uuraanhetPWS.Alsjeditverdeeltoverdeperiodeseptembert/mfebruaridankomjeuitopruimvieruurperweek.InjeroostergeldtdinsdagdeeerstetweeuuralsvastingeroosterdPWS-momentenookdeASU-urenzullenhiervoorgebruiktworden.

BijdragevandeHaagseHogeschoolHethavobereidtjouvooropeenHBOopleiding,zoalsbijvoorbeeldopdeHaagseHogeschool(HHS).EenbelangrijkonderdeelbinneneenHBO-studieishetdoenvantoegepastonderzoek.DaarnaastwerkenHBO-studentenregelmatigmetelkaaropprojectbasisaanopdrachten.DemaniervanwerkenvanHBO-studentenverschiltopeenaantalpuntenvandievaneenscholier.OmdathetPWSvanalleonderdelenophetHAVOhetdichtstindebuurt

komtvanhoejestraksalsHBO-studentaandeslaggaat,gajeooklangsopdeHHSominstructietekrijgenoverhetdoenvanonderzoekenfeedbackteontvangenoverjeeigenonderzoeksvragen.

BegeleidingenbeoordelingJouwPWSwordtbegeleiddoortweemensen:jementoreneenvakdocent.JementorisdehoofdbegeleiderenindemeestegevalleniséénvandevakdocentenvanhetSegbroekteraadplegenalsvraagbaakenkanhij/zijsturinggevenaanhetonderzoek.

HetcijferdatjevoorhetPWSkrijgt,wordtvastgestelddoorjementor,diezichdaarbijookbaseertophetoordeelvandevakdocent.Jementorkanbijdeuiteindelijkbeoordelingookdepresentatieaanheteindvan4HAVOlatenmeewegen.HetPWS-cijferwordtmethetcijfer,datjein4HAVOvoormaatschappijleerhebtgehaald,gemiddeldtothetcombinatiecijferdatopjecijferlijstkomttestaanenmeeteltindeslaag-/zakregeling.

TijdspadOpdevolgendebladzijdeziejehettijdspadvanhetPWS.Ditpadisopgebouwduit5onderdelendieachterelkaarwordenafgewerkt.Elkonderdeelwordtinditboekjeuitgewerkt.Bovenhetpadziejemetpijleneenaantalmomentengenoemdwaarjeietsmoetlatenzienaanjebegeleiders(enjeklas)ofietsinmoetleveren.Schrijfdezemomentenalvastinjeagenda.

Inleiding

Page 3: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

3

okto

ber

sept

embe

r

nove

mbe

r

dece

mbe

r

janu

ari

groepsvorminginstructiveenoefenen

literatuuronderzoekoveronderwerpFormulerenHoofd-endeelvragenweekvan26sept.

OpstellenvanPlanvanAanpak

SchrijvenPlanvanaanpak4okt.

Onderzoek/ontwerp

Verslaggeving/presentatie

Inleverenconceptversie10januari

Inlevereneindversie14februari

eindpresentatie23februari

febr

uari

Tijdspad

2 3 4 51

inleverenonderwerp20september

PresentatiePlanvAanpak11oktober

Page 4: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

4

x1GROEPSVORMING/ONDERWERPSKEUZE

Indezefasevormjeeenduometiemanduitjeklas,metwiejedenktgoedtekunnensamenwerken.Tweeduo’swordensameneenPWS-groepjevanvierleden.Erwordtgebrainstormdovermogelijkeonderwerpen.Jemagverdergaanmethetonderwerpdatjein4Hhebtgepresenteerd,maarjemagookeennieuwonderwerpkiezen.GedurendehethelePWShoudtiedereeneenlogboekbijwaarinhij/zijdegewerkteurenverantwoordt.

periode:septemberinleveren:onderwerpskeuze(20sept.)

Page 5: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

5

GroepvanvierBijhetPWSwerkjeingroepjesvan4.Maakeerstmetiemandanderseenduoendangroepjesvan4.Hierbijspeeltdementoreenbepalenderol.Nietinalleklassenishetleerlingenaantaldeelbaardoor4endanzalinsommigegevalleninoverlegmetdementorwordenbeslotenomhetgroepjeuittebreidentotvijfofdesnoodsintekrimpentotdrie.Indeeerstewekenwordendegroepjesdefinitiefgevormd.Letwelophetvolgende:hetuiteindelijkeonderwerpvanhetonderzoekmoetbijalleledenvanhetgroepjevanviertemakenhebbenmetminimaaléénvanzijn/haarvakken.(Dithoeftnietbijiedereenhetzelfdevaktezijn.)EengeschiedenisonderwerpvooreenN&G-erisdusnietmogelijktenzijerooknogeenscheikundigaspectaanvastzit.

GroepswerkDegroepwordtbegeleiddoorzoweldementoralseenvakdocentvanhetSegbroek.Elkeweekkomthetviertalsamenopeenvast,zelfgekozen,afgesprokenmoment.Danwordtereenactieplanvoordieweekgemaakt.Wiegaatwatwaardoen?

LogboekTijdenshetPWShoudtelkeleerlingheelnauwkeurigeenzogenaamdlogboekbij(ziebijlageI).Hieringeefjeaanwatjegedaanhebtenhoeveeluurjeeraanbesteedhebt.Deelditdocumentmetjebegeleiders(ziehieronder:googledrive).Zokunnenzijprecieszienwiewatheeftgedaan.Hetlogboekisonderdeelvanhetinteleverenverslag.Bedenktdatjetotaaleendikkevieruurperweek

aanhetPWSmoetbestedenenjedezeurenmethetbijhoudenvaneenlogboekverantwoordt.

Googlemail/docs/driveZoalsjeweetheeftelkeleerlingeenschoolmail([leerlingnr]@student.segbroek.nl).Metditaccounthebjeookeenonlineopslagvan15Gig(googledrive)enkunjegebruikmakenvangoogledocs.Hetvoordeelhiervanisdatjedocumentenvooriedereenteallentijdebeschikbaarzijnophetinternetendatjeerooktegelijkertijdaankuntwerken.Jekuntditzowelindebrowser(liefstchrome)alsineenapp(iOsenAndroid)doen.

OnderwerpkiezenEenonderwerpkiezenisnietgemakkelijk.Hetvraagtvanjedatjedemogelijkhedenvaneenonderzoekinschat.Alsjealleenmaarietsoverhetonderwerpkuntopzoeken,leenthetzichnietvoorhetPWS.AlsjebijeenonderwerpalsVincentvanGoghnietveelmeerwiltdoendanhetlezenenreproducerenvaneenbiografievanVanGoghdanishetgeenPWS.Gajeechterzijnbrievenlezenenaandehandhiervanonderzoekenofzijngelukverbandhieldmethetjaargetijde,danbenjeietsaanhetonderzoeken.

Eenonderwerpalsraketmotoreniswellichtzeerinteressant,maaronderzoekernaardoeneenstuklastiger,omdatdejuistemiddelennietvoorhandenzijn.Somszijnonderwerpenookgevaarlijkofniettoegestaan:denkaanexplosieven,drugs,etc.

Tijdensdeeerstewekenbepaaltdegroephetonderwerp.Ditkanoptweemanieren:

1. Hetgroepjevanviergaatverdermetéénvandeonderwerpenvandeduo’suit4H.

2. Hetgroepjevanvierkiesteennieuwonderwerp.

Bijpunt2zaljegaanbrainstormen1metjepartnerofgroepjeoveronderwerpen.Beginhierzosnelmogelijkmeeenprobeernietmeteentekiezen.Geefjezelfdetijdomverschillendeonderwerpenderevuetelatenpasseren,erdingenoveroptezoekenenermetjepartner,groepje,mentorofvakdocentovertepraten.ZorgookdatjegekekenhebtnaardewebsitevandeHHSvoordeonderwerpendiezijuitgebreidkunnenondersteunen:http://www.dehaagsehogeschool.nl/bachelorstudies/hulp-bij-studiekeuze/profielwerkstuk/algemeenDoorklikkenviabachelorstudies,hulpbijstudiekeuze,hulpbijprofielwerkstukgaatnatuurlijkook.Opinternetzijnveelsitestevindendieonderwerpenpervaklatenzien.Zoalsbijvoorbeeld:www.profielwerkstukonderwerpen.com

1alsjenietpreciesmeerweetwatbrainstormenenmindmappenis,kijkdaneenshier:http://maken.wikiwijs.nl/bestanden/2357/brainstormtechnieken.pdf

Page 6: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

6

2LITERATUURONDERZOEK

Jehebthetonderwerpgekozenennuishetzaakomhettegaanverkennendoorliteratuuroverditonderwerpoptezoeken.Naasthetgebruikvaninternetgajehiervoorooknaareenbibliotheek.Hetdoelvanhetliteratuuronderzoekistweeledig.Teneerstekomjehiermeemeertewetenoverjeonderwerp,waardoorjebetereenonderzoeksvraagkuntformuleren.Tentweedekunjehetgebruikenomjeinleidingteschrijvenvoorhetuiteindelijkeverslag.

periode:tweedehelftseptember

Page 7: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

7

LiteratuuronderzoekAlsjeeenonderwerphebtgekozen,ishetbelangrijkomdatonderwerptegaanverkennen.Vaakkunjeeenonderwerpvanheelveelverschillendekantenbelichtenenzaljejemoetengaanbeperken.Omeenideetekrijgenvanjeonderwerpzaljeliteratuuronderzoek(bronnenonderzoek)moetengaandoen.Doorditonderzoekkrijgjeeenbeterzichtophetonderwerpenbenjeveelmakkelijkerinstaatomhetonderwerpaftebakeneneneengoedeonderzoeksvraagteformuleren.

Injegroepjebekijkjewelkeaspectenvanjeonderwerpdemoeitewaardzijnomteonderzoeken.Elkduoneemtéénofmeerdereaspectenvoorzijnrekeningomindebibliotheekteonderzoeken.Iedereleerlingenkangratislidwordenvandeopenbarebibliotheek(ditkunjezelfregelen)OokkunjeonderzoekgaandoenbijdeKoninklijkeBibliotheek(KB).Hiervankunjeookgratislidworden.

Jekuntnietalleenvolstaanmethetonderzoekenvaninternetbronnen.Ermoetenminimaal5anderebronnenperduozijngeraadpleegdengebruikt.Dezeanderebronnenkunnenboeken,tijdschriftenofkrantenzijn.

Omhetliteratuuronderzoekslimtelatenverlopen,moetjenietzomaareenbibliotheekingaanofwatzoektermenintikkenineenzoekmachineophetinternet.Jemoetsystematischtewerkgaan.Hetisveeleffectievereenbibliotheekintegaanalsjeeenlijstmettrefwoorden(zoekwoorden)hebtgemaaktoverjeonderwerp.Watookerggoedwerktisom

metjelijstmettrefwoordeneerstopwikipediategaanzoeken.Jekrijgtdanveelmeereenideevanjeonderwerp.Bovendienstaanerwikipediavaakliteratuurverwijzingenonderaan(zekerbijdeEngelsversie)endieverwijzingenzoujedanweerkunnenopzoekenindebibliotheekofopscholar.google.nl

Vanallebronnendiejegebruikt,moetjedebibliografischegegevensnoteren.InbijlageIIvindjedegegevensdiejevoordeverschillendebronnenmoetgebruiken.Zorgerdusvoordatjedezebijlagemeeneemtalsjedebibliotheekingaat.

Opschoolkunjetoegangkrijgentotdekrantenbank.AlsjelidwordtvandeKBkrijgjeooktoegangtotdekrantenbank(ookthuis)enkunjedatabasesals“onlinecontents”en“picarta”bekijken.

Hetmateriaaldatjeverzameldhebtbijjeliteratuuronderzoekjegebruikjenietalleenomjeonderwerp,aftebakenenentoteengoedeonderzoeksvraagtekomen.Jegebruikthetookalmateriaalomtegebruikenindeinleidingvanjeverslag.Zoslajetweevliegeninéénklap.

TipsGebruikookscholar.google.nlomartikelentevindenoverjeonderwerp.Dezeartikelenkomenvaakuittijdschriftenenhebbeneenwetenschappelijkbasis.Datzelfdegeldtvoorwww.kennislink.nl.ZokunjeookthuisvanafjePCkwalitatiefgoedeartikelenvinden.

OpdePWS-paginaoponzewebsitevindjetweeartikelenuithetNRCoverhoejeslimmerkuntzoekenophetinternet.

Page 8: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

8

3ONDERZOEKSVRAAG/PLANVANAANPAK

Indezefasegajeeenonderzoeksvraagformuleren.Waarmoetjeonderzoeknueigenlijkeenantwoordopgaangeven?Watwiljemetjeonderzoektewetenkomen?Omjeonderzoeksvraaggoedbeantwoordtekrijgen,hebjevaaknogeenaantalonderliggendevragennodig.Ditwordendedeelvragengenoemd.Streefernaaromnaastjehoofdvraagdrieofvierdeelvragentestellen.Hebjeeenmaaldevraaghelderdankunjejegaanbuigenoverhet“hoe”.Hoekrijgjedievraagnubeantwoord?Hoegajedataanpakken?Welkestappenmoetjezettenomditvoorelkaartekrijgen?Wieuithetgroepjegaatwatwanneerdoen?DeantwoordenhieropvormensamenhetPlanvanAanpakdatenerzijdsbestaatuiteenonderzoeksplan(hoe)enanderzijdsuiteentijdsplan(wie,wanneer)

periode:oktoberinleveren/presenteren:PlanvanAanpak(4oktober.)presentatiePlanvanAanpak11oktober

Page 9: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

9

Onderzoeksvraag&deelvragenEenscherpgeformuleerdeengoedafgebakendeonderzoeksvraagiseennoodzakelijkevoorwaardeomhetprofielwerkstuktoteengoedeindetebrengen.Hetmottoluidt:inperkenenafbakenen.Vaakiseenonderzoeksvraagopgedeeldineenaantaldeelvragen,waarmeejehetonderzoekverdeeltinkleinerestappen.Jekrijgtdaarmeebeterzichtopdehaalbaarheidenjevergrootdekansdatjeallekantenvandeonderzoeksvraagbelicht.Metdeonderzoeksvraagendeelvragenmaakjeduidelijkwatjewelenwatjenietaandeordestelt.Wanneerjegoedhebtnagedachtoverdeonderzoeksvraag,wordjemindersnelverleidzijpadentegaanbewandelen.Daarnaastkunjeuitbeschikbareinformatiehetbruikbarebeterselecteren.Bovendienkunjemeteenduidelijkeonderzoeksvraagbeterconclusiesformuleren.Ineenonderzoeksvraagendedeelvragenwordtgevraagdnaarhet

wie,wat,waar,welke,wanneer,hoe,waarom,waardoor,waarvoor,waarmee,waartoe,enz

Hierondervolgteenaantalvragendiejekuntstellen:Watisdegangbaredefinitie?Welkekenmerkenheefthet?Waaruitbestaathet?Welkesoortenofonderdelenzijnerteonderscheiden?Waartoebehoorthet?Waarisheteenonderdeelvan?

Waaroplijkthet?Waaraanishettegengesteld?Wanneerishetbegonnenofgeëindigd?Waarkomthetvandaan?Waargaathetnaartoe?

Hoegebeurthet?Welkevoorwaardenofomstandighedenmakenhetmogelijk?Welkemaatregelenvereisthet?Welkegevolgenheefthet?Welkemethodewordtervoorgebruikt?Welkdoeldienthet?Welketaakheefthet?Waarkomthetvoor?

Hoeontstaathetofhoeishetontstaan?Welkewaardeheefthet?Watzijndevoordelen?Watzijndenadelen?Welkeargumentenvooroftegenzijnaantevoeren?Hoeontwikkelthetzich?Wieofwatdoethet?Wieofwatiserbijbetrokken?Wieofwatondergaathet?

Onderzoekverrast.Dingenzijnandersdanzeopheteerstegezichtlijken.Wanneerjeietsgaatonderzoeken,formuleerjevoorafwelkeuitkomstenjeverwacht.Ditheethetformulerenvaneenhypothese.Erzijnverschillendesoortenonderzoeksvragen:

• beschrijvendeofbeeldvormende:opbasisvanonderzoekbeschrijfjeeensituatieofeenpersoon.

• vergelijkende:jeprobeertovereenkomstenen/ofverschillenboventafeltekrijgen.

• verklarende:jezoektantwoordopdevraag:'Hoekomthetdat...'.

• waardebepalendeofevaluatieve:jegeefteenoordeelofeenwaardeovereenonderwerp.

• voorspellende:jeonderzoekthoeietsindetoekomstzalzijn.

• probleemoplossendeofregelgevende:jeprobeertopbasisvanonderzoekeenprobleemoptelossen,althanshiereenbijdrageaanteleveren.

Allezendeoftijdenshetmakenvaneenontwerpofhetopstellenvaneenproefopstellingkunjetotdeontdekkingkomendatjedeonderzoeksvraagmoet

aanpassen.Datmoetjedanzekerdoen!Overleghieroverwelmetjebegeleiders.

PlanvanAanpakHetisnietalleenbelangrijktewetenwatjegaatonderzoeken,maarookwiewanneerwatgaatdoenenhoeveeltijddatzalgaankosten.Ditstaatineenplanvanaanpak.Hetplanvanaanpakbestaatuiteenonderzoeksplaneneentijdsplan.Inhetonderzoeksplanwordenachtereenvolgensdehoofdvraag,dedeelvragen,hypothesen/verwachtingen,werkwijzen/methode,informatiebronnen/hulpmiddelen,presentatievormendetaakverdelingopgenomen.Inhettijdsplanstaathoelangeenactiviteitduurtenwiedezeuitvoertenwanneer.Wanneerjealleactiviteitenindegoedevolgordehebtgezet,zetjeerperactiviteithetaantalbenodigdeurenbijdatjedenktnodigtehebbenomdeactiviteituittevoeren.Daarnaplanjeaandehandvaneentijdsbalkdedoorlooptijd(tijdstipvandestartenheteinde)peractiviteit.

Uithetplanvanaanpakmoetduidelijknaarvorenkomenwatdebijdragevaniedervanjullieafzonderlijkis.Hiervoormoetjejeactiviteitengedetailleerdbeschrijveninhetplanvanaanpakenervoorzorgendatjullieindividueleplanningenopelkaarzijnafgestemd.

Houdhettijdplanzokortmogelijk:maximaaleenhalvepaginaA-4.HetheleplanvanaanpakhoeftnietmeerdanéénpaginaA4teomvatten.InbijlageIViseenvoorbeeldvaneenplanvanaanpakweergegeven.

Page 10: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

10

PresentatiePlanvanAanpakHetplanvanaanpakbeslaatnietveelmeerdanéénA-4tje,maariscruciaalinjehelePWS.Hetvormtdeverbindingtussenhetstellenvaneenonderzoeksvraagenhetantwoordopdievraag.Juistdaarommoetjeereenkortepresentatieovergevenmetjegroepjeindeklas(maximaal10minuten).Hetdoelvandezepresentatieistweeledig

1. Latenzienhoejebentgekomentotjeonderzoeksvraagendeelvragen.

2. Latenzienhoejedezevragengaatbeantwoorden.

Doorditindeklastepresenterenkunjeookvandeklasfeedbackvragenoverdehelderheidvanjeonderzoeksvraagendehaalbaarheidvanjeonderzoeksmethode.Injepresentatiekomenhoofdwegdriezakenaandeorde:

1. kortebeschrijvingvanhetonderwerp2. formuleringvanjehoofd-endeelvragen3. onderbouwingvanjePlanvanAanpak

Indezepresentatiekrijgtiedereeneenrol.Hoejederollenverdeelt,mogendeledenvanhetgroepjezelfbepalen,alsjemaarkuntonderbouwenwaaromjevoordierolverdelinghebtgekozen.

NadepresentatieisereenkortmomentvoordeklasendedocentomfeedbacktegevenindevormvanbijvoorbeeldTopsenTips.

Page 11: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

11

4ONDERZOEK/ONTWERP

IndezefasevoerjehetdaadwerkelijkeonderzoekuitopbasisvanhetPlanvanAanpak.Ditonderzoekmoetantwoordgaangevenopjeonderzoeksvraag.Tijdensdezefaseverzameljezoveelmogelijkonderzoeksgegevens.Ditkunnenernietsnelteveelzijn.Naderhandishetvaaknietzomakkelijkmeeromdelenvanhetonderzoekteherhalen/overtedoen.Steljezelfvoortdurenddevraagofjeverzameldegegevensantwoordkunnengaangevenopjeonderzoeksvraag.Stelzonodigjeonderzoeksopzetbij.Nahetonderzoekverwerkjejegegevens(kwalitatiefofkwantitatief)zodanigdatjezekuntconfronterenmetjeonderzoeksvraagomzototeenantwoordhieroptekomen.

Bijhetmakenvaneenontwerpvolgjedeprocedurevandeontwerpcyclus,waarjem.b.v.eenprogrammavaneisenuiteindelijkkomttothetrealiserenjeontwerp.

periode:november,december

Page 12: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

12

OnderzoekHetonderzoekdatjegaatdoenisnieuw,nognieteerdergedaandooriemandanders,althansnietindevormwaarinjijhetgaatdoen.Hetonderzoekmoetantwoordgaangevenopdeonderzoeksvraag.Houddatvoortdurendinjeachterhoofd.Steljehebtdevolgendeonderzoeksvraag:KunnenophetSegbroekmeisjesbeterlerendanjongens?Jeonderzoektditdoortekijkenofermeermeisjesdanjongensovergaan.Daarkomtuitdatmeisjesoverhetalgemeenminderblijvenzitten.Hebjenueigenlijkwelantwoordgegevenopjeonderzoeksvraag?Metanderewoorden:kunnenmeisjesnubeterleren,zijnzegewoonijverigerofwellichtineenanderelevensfase?Omgoedantwoordtekunnengevenopdeonderzoeksvraagzaljedusmeermoetenonderzoeken.

GegevensverzamelenEenbelangrijkdeelvanhetdoenvaneenonderzoek,ishetverzamelenvangegevens.Ofjenueenliteratuuronderzoekdoet,eenexperimentuitvoert,ofenquêtes(interviews)afneemt.Jehebtgegevensnodig.Bespreekvantevorenhoeveelgegevensjenodigdenkttehebbenvoorhettrekkenvaneenconclusieencheckditmetjevakdocent/mentor.Alsjeinhetvoorbeeldvanhierboventweevwo-brugklassenbekijkt,danweetjedatjeopbasishiervangeenconclusieskunttrekkenoverhetbeterkunnenlerenvanmeisjes.

Alshetafnemenvaneenenquêteeenonderdeelvanjeonderzoekis,weesjeerdanvanbewustdatjehemmaaréénkeerkuntafnemen.Datvraagtdus

eengoedevoorbereidingbijhetopstellenvandevragen.Hierzaljezekerjevakdocent/mentornogeenkeernaarmoetenlatenkijkenvoorjehemafneemt.Ditzelfdegeldtookvoorhetverzamelenvangegevensuiteenexperiment.Hetisvaaknietmakkelijkomeenexperimentovertedoen.Bedenkdusvóórhetexperimentwatjeerzekeruitwilthalen.

OntwerpBijhetuitvoerenvaneenontwerp,doorloopjedezogenaamdeontwerpcyclus.Hieringajedooreenaantalfasesheenvoordatjeuiteindelijkkomttothetrealiserenvanhetdaadwerkelijkeontwerp.Hoedatinzijnwerkgaatkunjehiervinden:

http://vaklokaal-nlt.nl/wp-content/uploads/2009/01/startmodule_versie_12_maart_2007.doc

NahetonderzoekAlsjeje(kwantitatieve)gegevensverzameldhebt,moetjezegaanverwerkentotietssamenhangends.Vaakishethandigzewiskundigteverwerkenindevormvantabellen,grafiekenofdiagrammen.Hierdoorkrijgjeoverzichtenishetmakkelijkeromzeteinterpreterenenteconfronterenmetdeonderzoeksvragen.Welkeantwoordenkunjegevenofwelkeconclusieskunjetrekkenopgrondvandeverzameldeinformatie/gegevens?Kloppenjehypotheses?Alsjealleenmaarbeschiktoverkwalitatievegegevens(literatuuronderzoek,interviews,etc.)kunjedezenietwiskundigverwerken,maarzekunnen

welgeconfronteerdwordenmetdeonderzoeksvraag,zodatjeconclusieskunttrekken.Vindjebijvoorbeeldindeliteratuurdateropleergebied(nog)geenverschillenzijngevondenindehersenenvanjongensenmeisjes,danisdateenbelangrijkgegevenommeetenemeninjeeindconclusie,omdathetietszegtoverhoejehetzittenblijvenvandejongensmoetinterpreteren.

Tip:Hetkanhelpenomvoorafaanjeonderzoeknogeensindeliteratuurtekijkenofsoortgelijkonderzoekaleensgedaanis.Hierdoorhebjealeenideevandeuitkomstenkunjejeeigenuitkomstenermeevergelijken.EndaarwordtjePWSalleenmaarbetervan.

Voortgangsverslag:Halverwegenovembermaakjeeenvoortgangsverslagenditleverjeinbijjementorenjevakdocent.Jementorverdeeltdedezeverslagenoverdegroepjes.Iedergroepjekrijgthetverslagvaneenandergroepjetelezenengeefteenweeklaterdatanderegroepjefeedback.Indatverslagschrijftiedereenminimaal1A-tje.Hetvolgendemoetinhetverslagstaan:

1. Probleemstelling+literatuuronderzoekje2. Onderzoeksvragen+PlanvanAanpak3. Uitwerkingvanwaterinhetonderzoekal

gedaanis.4. Uitwerkingvanwaterinhetonderzoeknog

moetgaangebeuren.

Page 13: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

13

5VERSLAGGEVING/PRESENTATIE

Nuhebjejeonderzoeksgegevensverwerktengeconfronteerdmetdeonderzoeksvraag.Alshetgoediskunjedaarnuantwoordopgeven.Jekuntiniedergevalconclusiestrekkenopbasisvandeuitkomstenvanjeonderzoek.Zelfsalshetandersgelopenisdanverwacht.Indezefasegajedezeuitkomstenenhoejehiertoegekomenbentoptweemanierenvastleggen:1.Verslag.Ditgaatvolgenseenvastformat(ziewebsite)2.Presentatieaandeklas,oudersenbegeleiders.Ofhetnugaatomeenverslagofeenpresentatie,houdvoortdurendinjeachterhoofdvoorwiejehetmaakt.Hoeveeljepubliekalweetenhoeveeljedusmoetuitleggen.Realiseerjedatjeverslagenpresentatiesemi-wetenschappelijkmoetenzijn(zieformatopdewebsite).Geefdusgeenopsommingvanwatjeallemaalgedaanhebt,zoalsineenreisverslagvaakgedaanwordt.

periode:december,januari,februariinleveren/presenteren:inleverenconceptversie(10jan.),inlevereneindversie(14febr.),eindpresentatie(23febr.)

Page 14: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

14

Verslaggeving/presentatieInwelkevormjejepresentatieookgiet-schriftelijk,mondeling,beeldend,muzikaal,enzovoort-bijelkepresentatiemoetjejedevolgendevierbasisvragenstellen:

• Voorwieisdepresentatiebedoeld?Ofwel:wieismijnpubliek?

• Hoegrootishetpubliek?• Watisdevoorkennisvanhetpubliek?• Watwilikdathetpubliekdoetmetde

informatiedieikgeef?Wanneerjedezevragenkuntbeantwoorden,dankunjejeverslag/presentatiegaanvoorbereiden.Bedenkdathetliteratuuronderzoekjeuitfase1ookinhetverslagmoetzijnverwerkt.Hetlogboekmoetwordentoegevoegdindebijlage.Hetvastleggenvanhetdefinitieveeindproductkenttweeonderdelen:

1. Eenschriftelijkinteleverenonderdeel(3februari)

2. Eenmondelingepresentatie(18februari)Schriftelijkeverslagenkennenmeestaleenvaststaandestructuur.Voordenatuurwetenschappelijkeonderwerpenzietdaterietsandersuitdanvoordeandereonderwerpen.Opwww.segbroek.nlkunjedeformatshiervoordownloaden.(Voorbeidetypenisereenapartformatbeschikbaar.)Inditverslagkanookheelgemakkelijkhetliteratuuronderzoekwordenopgenomen.

Voormondelingepresentatieszijnveelvariatiestebedenken,zoalseenbetoogofeenposterpresentatiemetmondelingetoelichting,eenpresentatiemetpowerpoint/preziofeentjemetvideo-ondersteuning.Bijeengroepspresentatieishetbelangrijkdatelklidvandegroeppreciesweetwathijofzijmoetdoen,zowelvooraf,alstijdensennadepresentatie.Stemdeinhoudgoedopelkaaraf.Weetvanelkaarwatjegaatzeggen.Spreekafhoeveelspreektijdiedereenkrijgt.Oefendepresentatiemetelkaar.Mochtéénvandegroepsledenopdedagvandepresentatieonverwachtziekzijn,zorgerdanvoordatderestvandegroepdepresentatiealsnogkanverzorgen.Depresentatiekannamelijknietverplaatstworden.Bijeenmondelingepresentatieisdezogenaamdenon-verbalecommunicatieminstenszobelangrijkalsdeverbalecommunicatie.Hetoverkomenvandeboodschapwordtvoorhetgrootstedeelbepaalddoordemanierwaaropjecommuniceert:hetpubliekonthoudtmaarmatigwatjevertelt,maaronthoudtwelgoedhoejejebeweegt,hoejejesheetsgebruikt,ofjedezaalinkijktenofjevriendelijkenenthousiastbent!Downloadopwww.segbroek.nl“mondelingepresentatieprofielwerkstuk”.Hiervindjeaanwijzingenvooreenmondelingepresentatie.

DebeoordelingZowelhetdoorlopenprocesalshetopgeleverdeproductvaneenprofielwerkstukbepalendekwaliteitvanjePWS.Daarbijwordjebeoordeeldopdevolgendeglobalepunten:

1. informatievaardigheden(informatieverzamelenenverwerken);

2. schrijvenvaneenplanvanaanpak3. (vakspecifieke)onderzoeksvaardigheden

en/ofontwerpvaardigheden;4. Presentatievaardigheden(schriftelijk+

mondeling).5. Inzet/bijdrageaandegroep

Tijdenshetmakenvanhetprofielwerkstukhebjevoortgangsgesprekkenmetjebegeleidersenbeoordelingsmomenten.Voortgangsgesprekkenzijnbedoeldomtussentijdseresultatenteevaluerenenindiennodigbijtesturen.

Opwww.segbroek.nlvindjeeenexceltabelmetdaarindeverschillendecriteriadiejebegeleidershanterenomjetekunnenbeoordelen.Bedenkdaternaareeniederindividueelgekekenkanworden.

Page 15: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

15

BijlageILogboek

datum tijdsduur plaats verrichtewerkzaamheden

opmerkingen afspraken namen

pers

oon

1

pers

oon

2

pers

oon

3

pers

oon

4

Hiernaastziejeeenvoorbeeldvaneenlogboekformat.

Page 16: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

16

Bijliteratuurverwijzingmaakjezoweleenlijstmetbronnenachterinjeverslagalseenverwijzingnaardiebronnenindetekstzelf

DebronnenVanverschillendeinformatiebronnenlegjedevolgendegegevensvastenmaakthiervaneenlijstopalfabetischevanauteurofnaamvandesiteachterinjeverslag

Boeken

VolgensdeInternationalStandardBibliographicDescription(ISBD):

- Auteur(s)ofredacteur(s)(kaneenpersoonzijnmaarookeencorporatieveauteurzoalsbedrijf,genootschapofbelangenvereniging)

- Titel(enindienvantoepassingdeondertitel,gescheidendoor‘:’)

- Plaatsvanuitgave,uitgever,jaarvanuitgave(bijvoorbeeld:Utrecht:Lemma,2000)

- ISBN-nummer(boeken)- Vindplaats(bijvoorbeeldbibliotheek+

plaatsingsnummer)

Tijdschriftartikelen

- Auteur(s)- Titelenondertitelvanhetartikel(gescheiden

door‘:’)- Titelvanhettijdschrift,dejaargang,hetjaartal

tussenhaakjes,hetnummerendepaginanummers.Deverschillendeelementenscheidenmetkomma’s(bijvoorbeeld:Informatieprofessional,jrg6(2002),nr.7/8,25-27)

Internetsites

- Auteurofcorporatieveauteurzoalsbedrijf,genootschapofbelangenvereniging

- Titel- Naamvandewebsite- (indienbekend)- VolledigeURL- Taalwaardesiteinisgesteld- Datum:

o oorsprong(indienbekend)o laatsteupdate(Indiendezeniet

bekendis,datuitdrukkelijkvermelden)

o laatstebezoekAfbeeldingen

Ookvanafbeeldingennoteerjedebron.Evenalsvananderaudio-ofbeeldmateriaal(filmpjes,interviews)datinhoudelijkvoorjevanbelangis.

DeverwijzingindetekstAlsjeinjeverslaggegevensgebruiktuitdeliteratuurmoetjenaardezeliteratuurverwijzenalsvolgt:

Uitonderzoekblijkt(Noordam,2006)dat.......

Of

UithetonderzoekvanNoordam(2006)blijktdat

Jeschrijftdusalleendenaamenhetjaartalop.Mensenkunnendandeheleverwijzingopzoekenachterinjebronnenlijst.Hebjetoevalligtweeartikelenvandezelfdeauteurinhetzelfdejaardanzetjeachterhetjaartalnogeena,b,etc

BijlageIILiteratuurverwijzing

Page 17: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

17

HiernaastvindjeeenvoorbeeldvanhoehetonderzoeksplanenhettijdsplanuithetPlanvanAanpakeruitzoudenkunnenzien.GebruikhiervoornietmeerdanéénA4-tje,waarbijjedevoorkantgebruiktvoorhetonderzoeksplanendeachterkantvoorhettijdsplan.

(Bedenkdathetvoorbeeldhiernaastverrevanvolledigis.)

Onderzoeksplan Hoofdvraag Wat is de invloed van temperatuur op de snelheid van gisting van

glucose? (vakken: biologie, scheikunde, natuurkunde)

Deelvragen Is er een optimale temperatuur en zo ja, welke is dat? Welke processen vinden bij vergisting plaats en kunnen wij die processen volgen door het meten van de optische activiteit met een polarimeter?

Hypothesen Verwachtingen

We verwachten dat er een optimale temperatuur is en dat die in de buurt van 40 graden Celsius ligt. Omdat glucose rechtsdraaiend is, verwachten we uit de draaihoek informatie te kunnen halen over het gistingsproces.

Werkwijze Methode

We gaan gist toevoegen aan glucoseoplossingen van verschillende concentraties (0,25-1,5 mol/l met intervallen van 0,25) en die bij verschillende temperaturen (25-50 ° C met intervallen van 5 ° C) vier uren laten staan. Daarna meten we met twee polaroid filters de optische draaiing.

Informatiebronnen Hulpmiddelen

Uit boeken. Chemie in theorie en praktijk van H. van Keulen. Gepolariseerd licht in de natuur van G.P. Können. Tijdschriften. Natuur & Techniek 1992, Enzymen, gangmakers in de natuur. TOA voor de experimentele opstellingen op school.

Presentatievorm Schriftelijk verslag, maar eventueel willen we het voor de klas ook wel mondeling presenteren.

Taakverdeling Bas zal vooral de verwerking van de meetresultaten voor zijn rekening nemen omdat hij goed overweg kan met computerprogramma's en Friso zal vooral de theoretische kant voor zijn rekening nemen. Maar we zullen zo veel mogelijk alles samen doen.

Tijdsplan

Activiteit/plaats Hoelang Week46 Week47

Week48

Week49

Week50

InformatieverzamelenbijstudierichtingHHS

4 JobMariskaJamalMirte

Uitzoekenvan…inKB

4 RoosSibel

Opzetenquête/Segbroek

10 RoosSibelJamalMirte

Uitvoerenquête/instelling...

15 Allen Allen

Verwerkingenquete/Segbroek

10 Job

Mariska

BijlageIIIPlanvanAanpak

BijlageVRolvandeStudent

Page 18: Profielwerkstuk PWS HAVO - Segbroek College · 2016-08-21 · profielwerkstuk (PWS). Het onderzoek kan natuurwetenschappelijk of sociaalwetenschappelijk van aard zijn. Een kritisch

18