podium EXTRA: Passend onderwijs

download podium EXTRA: Passend onderwijs

of 36

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Een extra editie van podium, geheel in het teken van Passend onderwijs

Transcript of podium EXTRA: Passend onderwijs

 • podiumplatform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs

  PASSEND ONDERWIJSJe moet het gewoon doen

  Expertise biedt overlevingskansen Kwaliteit en veiligheid op de helling

  Welke school gaat het worden? Op elkaar aangewezen

  EXTRA

 • inhoud podium extraJe moet het gewoon doenPassend onderwijs: voor sommige scholen een opgave die als een donkere wolk boven de directie- en koffiekamer hangt. Dat geldt niet voor de christelijke basisschool Remmelt Booy in het Groningse Doezum. Daar zijn ze gewoon begonnen.

  Pagina 6

  Expertise biedt overlevingskansen Duizenden banen verdwijnen in het speciaal onderwijs; slecht nieuws voor de betrokken mensen en hun scholen. Hoe zorg je dat hun expertise zoveel mogelijk behouden blijft?

  Pagina 12

  Kwaliteit en veiligheidHoe zorg je dat de onderwijskwaliteit en veiligheid van leerlingen en leerkrachten ook na de invoering van Passend onderwijs zoveel mogelijk in stand blijven? Twee onderwijsbestuurders uit het so zien kansen in een nauwere samenwerking met het regulier onderwijs.

  Pagina 18

  2 podium extra

 • Passend onderwijsWelke school gaat het worden? Besturen beslissen op welke school een kind met een ondersteuningsvraag wordt geplaatst. Hoe ver gaat die beslissingsbevoegdheid? En hebben ouders daarover nog iets te zeggen? Hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens en deskundigen van de Commissie Gelijke Behandeling en de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad aan het woord.

  Pagina 24

  Op elkaar aangewezen Volgens de wet Passend Onderwijs moeten scholen per 1 augustus aanstaande in grotere samenwerkings-verbanden gaan samenwerken. Aan de hand van het ondersteuningsplan zullen zij samen met gemeenten de hulpverlening aan kinderen en gezinnen gaan vormgeven. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn. Maar de betrokkenen zien ook kansen.

  Pagina 30

  podium is een platform van en voor leden van de PO-Raad waar meningen, ideen, problemen en oplossin-gen uit de onderwijspraktijk aan bod komen. De PO-Raad onderschrijft niet noodzakelijk de in het blad ver-kondigde meningen. Hoofdredacteur: Marc Mathies. Eindredacteur: Marijke Nijboer. Redactieraad: Elise van Bockhorst, Corine van Helvoirt. Grafische vormgeving: Thoben Offset Nijmegen. Foto omslag: Hans Roggen. Redactieadres: podium@poraad.nl

  Bevlogen BesturenPO-Raad Congres 7 en /of 8 juni, Lunteren

  Aankondiging

  3podium extra

 • Foto

  : Han

  s Ro

  gg

  en

  4 podium extra

 • Met trots presenteren wij u onze eerste editie van podium Extra. We waren al trots op podium, ons nieuwe magazine, maar met deze variant hopen wij ng meer de diepte in te kunnen gaan van onze mooie sector. We besteden extra aandacht aan een bepaald thema of onderwerp, vanuit verschillende invalshoe-ken, met behulp van experts die weten waar zij over praten. In dit eerste nummer gaat die extra aandacht uit naar, hoe kan het ook anders, Passend onderwijs. Met een landelijke stakingsactie achter de rug, waarbij 50.000 verontruste leer-krachten hun zorg over Passend onderwijs kenbaar maakten, en het negeren van deze zorg door de Tweede Kamer, maakt dit proces eigenlijk een valse start. Terwijl Passend onderwijs door de enorme aandacht voor de bezuinigingen al een negatieve lading had gekregen. Passend onderwijs wordt vaak geassoci-eerd met de doem tot mislukking, onderwijsverschraling en onmogelijkheden. Nu zal ik de laatste zijn om te beweren dat deze stelselherziening onder een gunstig gesternte tot stand is gekomen, maar het is niet allemaal kommer en kwel. En daar gaat het in deze podium Extra over: een nadere kennismaking met waar het werkelijk om gaat, een verkenning van wat Passend onderwijs in essentie kan zijn: aandacht voor de verscheidenheid tussen kinderen, geba-seerd op een onderwijskundige visie.De invalshoeken zijn divers. Zo zoeken we een antwoord op de vraag hoe we in de nieuwe situatie de jarenlang opgebouwde kwaliteit van het speciaal onder-wijs kunnen behouden. En hoe zorgen we ervoor dat de specifieke expertise op een verantwoorde en efficinte wijze overgedragen wordt naar het regu-lier onderwijs? We laten een geslaagd voorbeeld zien van Passend onderwijs en verkennen de juridische kant van dit onderwerp. Wat mogen we niet en wat kunnen we wel? Specialisten op dit gebied lichten toe. En hoe leggen we de relatie met nieuwe partners, bijvoorbeeld de gemeentes?

  U gaat het allemaal lezen in deze podium Extra. Veel leesplezier gewenst!

  Wim Ludeke,Bestuurslid PO-Raad

  Passend onderwijs, nader verkend

  5podium extra

 • Reguliere groep 7/8 met blinde leerling, meisje met Down en kind met PDD/NOS

  Je moet hetgewoon doen

  6 podium maart 2012

 • Reguliere groep 7/8 met blinde leerling, meisje met Down en kind met PDD/NOS

  Je moet hetgewoon doen

  Foto

  : Han

  s Ro

  gg

  en

  podium maart 2012 7

 • Passend onderwijs: voor sommige scholen een opgave die als een donkere wolk boven de directie- en koffiekamer hangt. Dat geldt niet voor de christelijke basis-school Remmelt Booy in het Groningse Doezum. Daar zijn ze gewoon begonnen.

  TEKST LISETTE BLANKESTIJNFOTOS HANS ROGGEN

  Groep 7/8 heeft gymles. Alle 27 kinderen uit de klas doen mee. Ook een blinde leerling rent vrolijk door de zaal. Toen het verzoek kwam of wij een blinde jon-gen konden opnemen op onze school, vroegen we ons af hoe dat zou moeten, vertelt directeur Marleen Miedema. Geen van de leerkrachten wist iets van braille, om maar eens wat te noemen. En hoe moest dat met bewegingsonder-wijs? We hebben toch ja gezegd. En wat bleek? Braille had hij al geleerd, dus dat was geen probleem. En als hij rent let hij op het weerkaatsen van het geluid tegen de muur. Dus hij weet waar hij is. Kortgeleden ging de klas schaatsen, en natuurlijk wilde onze blinde leerling ook mee. Voor die gelegenheid regelden we extra begeleiding voor hem. Het werd een heel mooie dag. De andere kinderen

  zagen weer eens hoeveel er mogelijk is, ondanks een beperking. Die rijkdom maakt ons als team ook weer enthousi-ast. Ook in de klas gaat het prima met deze leerling, ondanks zijn beperking, vertelt Miedema. Een meisje uit zijn klas waarschuwde hem: pas op dat je niet over de prullenbak valt! Dat dat meisje zijn medeleerling is, is k al bijzonder. Zij heeft namelijk het syndroom van Down. Samen met een leerling met PDD-NOS en 24 reguliere leerlingen maken deze kinderen groep 7/8 tot een bijzon-dere klas.

  TalentontwikkelingCBS Remmelt Booy is een van de 25 scholen van Stichting Penta Primair. Twee keer al bezochten leerkrachten en schoolleiders een dag over Passend onderwijs die het samenwerkings-verband voor Penta Primair organi-seerde. Het bestuur van de stichting staat op afstand, maar ik kan goed sparren over beleidskeuzes met onze directeur-bestuurder, Johan Heddema. Onderwijsinhoudelijk werken mijn col-legas en ik daarnaast samen met het stafbureau. Toch komt de manier waar-op de Remmelt Booy Passend onderwijs biedt direct voort uit de school zelf, vertelt Miedema. Wij hebben een tijdje terug samen nagedacht over de visie van onze school. We hebben vastgesteld dat we een open school willen zijn. Waar ruimte is, krijgen kinderen ruimte, en waar structuur nodig is krijgen ze struc-tuur. We staan open voor ieder kind, dus als er een kind met een beperking op onze weg komt staan we daar k voor open. Zo benaderden we ook het

  8 podium extra

 • Natuurlijk wilde onze blinde leerling ook mee schaatsen Marleen Miedema

  meisje met het syndroom van Down, toen haar ouders haar aanmeldden voor groep 1. We namen haar op in de groep, en spraken af dat we jaarlijks kijken of het nog lukt. Inmiddels zit ze in groep 8, en het lukt nog steeds! Dit sluit hele-maal aan bij het motto van onze school, Samen Talentvol. Dat betrekken we op alle leerlingen. Zij leggen hun leerop-brengsten vast in een rapportfolio. Op het punt van de talentontwikkeling

  geven wij veel aandacht aan motivatie en verantwoordelijkheid.De directeur: Ik vind: Passend onderwijs is iets wat je gewoon moet doen. Ga uit van wat een leerling allemaal wel kan, in plaats van wat hij niet kan. Voor ogen-schijnlijk lastige zaken is vaak eenvoudig een oplossing te bedenken.

  GrenzenPenta Primair heeft meegedaan aan Kind op de Gang, een praktijksimula-tie van de Algemene Vereniging van Schoolleiders. Miedema: Toen hebben we als school ons onderwijskundig zorgprofiel geformuleerd, en onszelf de vraag gesteld: waar ligt onze grens, welke leerlingen kunnen wij niet opne-men? Gezamenlijk concludeerden we: als de veiligheid van de leerling en zijn klasgenoten in het geding komt kunnen we hem/haar geen onderwijs geven. Daarbij gaat het over de gedragskant: agressie, met dingen gooien, slaan. We hebben vanwege gedragsproblemen en agressie wel leerlingen moeten door-verwijzen naar een cluster 4-school. Denk daarbij aan een leerling met een hechtingsstoornis die totaal geen empa-thisch vermogen heeft, of een leerling met klassiek autisme die voortdurend andere kinderen zat te duwen. Met dit soort kinderen kunnen wij niet de veilig-heid in de groep garanderen. Zij hebben specialistische hulp nodig.De directeur: Natuurlijk zijn er naast veiligheid andere grenzen aan wat wij kunnen bieden; denk aan een leerling bij wie medische handelingen moeten worden verricht. Als dat meer is dan de leerkracht aankan, kijken we welke

  9podium extra

 • ondersteuning de ouders zelf kunnen bieden. Zij kiezen er immers voor om hun kind met een extra ondersteunings-vraag aan te melden bij een reguliere school. Het is bij Passend onderwijs heel belangrijk dat je de ouders ook mee hebt. De school bewaakt ook dat er niet teveel leerlingen met een extra zorg-vraag in een groep komen.Waar de school zich aanvankelijk vooral richtte op Passend onderwijs aan de onderkant,