Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

36
In dit nummer Afdeling Radiologie in the picture Eén loket voor patiënten met hersenletsel Extra zorg voor pasgeborenen Nieuw dialysecentrum in Waalwijk Informatie voor patiënten I jaargang 1 I zomer 2010 I nummer 3 Liever Elisabeth MEENEMEN MAG! www.elisabeth.nl

description

Liever Elisabeth is een uitgavevoor patiënten en bezoekers van:St. Elisabeth Ziekenhuis TilburgLiever Elisabeth verschijnt vierkeer per jaar in een oplage van3.500 exemplaren.Zomer 2010

Transcript of Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

Page 1: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

In dit nummer

Afdeling Radiologie in the picture

Eén loket voor patiënten met hersenletsel

Extra zorg voor pasgeborenen

Nieuw dialysecentrum in Waalwijk

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n I j a a r g a n g 1 I z o m e r 2 0 1 0 I n u m m e r 3

LieverElisabeth

MEENEMEN MAG!

www.elisabeth.nl

Page 2: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010
Page 3: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

Eén loket voor patiënten met hersenletsel, een nieuwe patiëntvriendelijketechniek om prostaatklachten te behandelen, een nieuw dialysecentrum inWaalwijk, extra zorg voor pasgeborenen en een afgeronde verbouwing vande afdeling Radiologie. Meer over deze onderwerpen leest u op de volgendebladzijden. Het St. Elisabeth Ziekenhuis timmert onafgebroken aan de wegen probeert voortdurend de service aan patiënten te verbeteren.

Op de laatste bladzijden vindt u opname informatie en alle bloedafname-posten op een rij. Ook al onze 150 specialisten en veel verpleegkundigen die een behandelrelatie hebben met patiënten staan vermeld.

Vier keer per jaar ligt Liever Elisabeth in de wachtruimtes van het ziekenhuis,op de verpleegafdelingen en bij de huisartsen in Tilburg en omgeving. Het ishét tijdschrift voor patiënten en bezoekers van het St. Elisabeth Ziekenhuis.Veel plezier met het lezen van dit derde nummer.

De redactie!

Voorwoord

1

Inhoud

ColofonZomer 2010

Liever Elisabeth is een uitgave voor patiënten en bezoekers van:St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Liever Elisabeth verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 3.500 exemplaren

PostadresAfdeling PR & CommunicatiePostbus 901515000 LC TilburgTelefoon (013) 539 13 13E-mail: [email protected]

Websitewww.elisabeth.nl

RedactieEvelyne van Eck l Astrid MikkersWim Pleunis l Mariët de Wolff

FotografieMarc van Geijn l Ellen den Ouden

Medische Fotografie St. Elisabeth Ziekenhuis

Uitgeverij Business CommunicationsUitgevers BVPostbus 416, 8600 AK SneekTelefoon: (0515) 429 429E-mail: [email protected]

Bladmanager/advertentiesBarbara Verschoor l Digna Schoonen

VormgevingHannique de JongTelefoon: (0515) 429 420

DrukAgropers, Sneek

Op de voorpaginaEls Formanoy (l.) werkt bij de Trombosedienst. Deze dienst is verantwoordelijk voor het instellen, controleren en begeleiden van poliklinische patiënten die orale antistollingsmiddelen gebruiken.

De volgende Liever Elisabeth verschijnt oktober 2010

Redactioneel, colofon 1

In de wachtkamer 2

In de wachtkamer 3

Bezoekuur 5

Afdeling Radiologie in the picture 6, 7

Achter de schermen: de afdeling Beveiliging 9

Bedankpagina 10

In de wachtkamer 11

Urologen behandelen prostaatklachten met laser 13

Nieuwe specialist en kort nieuws 14

Kinderpagina 15

De week van nurse practitioner Marcel Schors 17

Eén loket voor patiënten met hersenletsel 19

Opname informatie 20, 21, 23

Bloedafnameposten 24, 25

Ken uw verpleegkundige 27

Ken uw dokter 28 - 32

Cliëntenraad

De taak van de Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijkebelangen van de patiënten. De Cliëntenraad bestaat uit negen vrijwilligers.Ze wonen in het verzorgingsgebied van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom:Cliëntenraad, p/a Postbus 90151, 5000 LC Tilburg.

Page 4: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

De locatie van de nieuwe buitenpoliin de zaak Optiek Stassar in het centrum van Dongen is goed bereikbaar. De nieuwe poli heeft eenvolledig ingerichte oogartsenkamer.De oogartsen Janneke van Lith enHenk Veraart houden op maandag-middag spreekuur van 14.00 tot16.30 uur. Afspraken kunnen via hetreguliere nummer van de polikliniekOogheelkunde gemaakt worden: tel. (013) 539 80 20.

Huisartsen kunnen patiënten vooroogheelkundig onderzoek voortaanverwijzen naar de nieuwe buiten-polikliniek in Dongen. Dit kan eenuitkomst zijn voor patiënten die tennoorden van Tilburg en Breda wonenen minder mobiel zijn.

VergoedingDe geleverde zorg wordt gewoon via de zorgverzekering vergoed. Als patiënten nog niet in het bezit zijn van een ponsplaatje van het

St. Elisabeth Ziekenhuis wordt eentijdelijk patiëntennummer aangemaakt, dat definitief wordt gemaakt na het bezoek aan de buitenpolikliniek in Dongen. Verzekeringspapieren en een identiteitsbewijs moeten tijdens het

bezoek worden getoond. Mocht erna het onderzoek een oogheel-kundige behandeling nodig zijn, bijvoorbeeld een staaroperatie, danwordt die verricht in het St. ElisabethZiekenhuis. De controles vinden vervolgens weer in Dongen plaats.

De oogartsen van het St. Elisabeth Ziekenhuis houden voortaan ook spreekuur in een nieuwe buitenpolikliniek in Dongen. De nieuwe oogpoli kent geen wachttijden. Patiënten kunnen er binnen eenweek terecht.

In de wachtkamer

2

Jaarlijks bezoeken ongeveer150.000 patiënten de afdeling Radiologie voor onderzoek. Dat gebeurt met behulp van röntgen-stralen (bijvoorbeeld via een CT-scan), geluidsgolven (echografie) of een zeer sterk magneetveld (MRI).

Patiënten kunnen er terecht vooronder meer skelet-, hart- en long-foto’s en maag- en darmonderzoeken.Tevens worden dagelijks bij veel patiënten de bloedvaten onderzocht,ook in het hoofd. Hiervoor zijn tweenieuwe angiokamers ingericht, metmoderne röntgenapparaten.

Korte wachttijdDoor een verdubbeling van het aantal echokamers is de wachttijdenorm teruggebracht. Alle patiëntendie door huisartsen worden doorverwezen, kunnen tegenwoordigbinnen een week terecht.

Centrale balieDe drukbezochte afdeling Radiologieis via de hoofdgang van het ziekenhuis bereikbaar, door route-nummer 72 te volgen. De patiëntenworden ontvangen aan een grote,centrale balie. Doordat er zes verschillende wachtruimtes zijn,hoeven patiënten nooit ver te lopennaar de onderzoekskamer. Allewachtruimtes hebben een eigenthema, met grote afbeeldingen vanbloemen op de wanden. Hierdoorweten patiënten in één oogopslagwaar ze moeten zijn.Op pagina 8 en 9 leest u een achtergrondartikel over de afdelingRadiologie.

Na een ingrijpende renovatie die bijna twee jaar heeft geduurd, is decompleet vernieuwde zorgeenheid Radiologie onlangs heropend.

Verbouwing Radiologie afgerond

De oogartsen Janneke van Lith en Henk Veraart houden spreekuur in de nieuwe

polikliniek in Dongen.

In alle wachtruimtes staan grote leestafels om de wachttijden te veraangenamen.

Oogartsen starten polikliniek in Dongen

Page 5: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

3

Help het ziekenhuis vooruit

Op weg naar een lief ziekenhuis

De gebedsruimte van het St. Elisabeth is een kapel met gastvrijheidvoor alle gelovigen en voor ieder mens in het ziekenhuis die totbezinning wil komen. De gebedsruimte is via de hoofdgang bereikbaar, door routenummer 70 te volgen.

Om u meer uitleg te geven over hoehet St. Elisabeth Ziekenhuis werktaan het liefste ziekenhuis vanNederland, is een folder gemaakt.Deze is te downloaden op de website: www.liefziekenhuis.nl >pers > foldermateriaal.

Leren van uw ervaringenOm het liefste ziekenhuis van Neder-land te worden, is het erg belangrijk

om te weten wat uw ervaringen methet St. Elisabeth Ziekenhuis zijn.Wat mist u in de zorg? Wat had vooru betekenis? Wat vond u prettig tijdens uw verblijf in het ziekenhuis?Wij horen graag uw goede en mindergoede ervaringen. Daar kunnen demedewerkers van leren. Vindt u het goed als we met u in gesprekgaan over uw ervaringen voor ons onderzoek naar menslievende zorg?

Mailt u dan uw verhaal aan ons: [email protected],of reageert u op de stelling, foto’s en filmpjes op onze website:www.liefziekenhuis.nl.

De lichte, ruimtelijke gebedsruimtebiedt een plaats aan alle mensenmet verschillende levens-beschouwingen en achtergronden,die – in tijden van ziekte, slechtnieuws en crisis – zoeken naar licht,ruimte, rust, bezinning, gebed,kracht of troost. Meerdere levens-

beschouwingen kunnen er hun plekvinden. Ook voor moslims is erruimte om te bidden. De gebeds-richting naar Mekka is aangegeven.

KaarsjesDe gebedsruimte is dagelijks geopend van 07.00 tot 21.00 uur.Jaarlijks worden er 13.000 kaarsjesopgestoken. Het boek waarin bezoekers hun gedachten en gebeden schrijven, bewijst hoe belangrijk deze omgeving voor henis. Er is een plaats om kaarsjes op te steken en er staat een gedenk-monumentje voor in het ziekenhuisoverleden kinderen. Ook is er eentafel waarop ieder zijn zorg, verdrietof dank kan neerleggen.

Doe ook mee, help het St. ElisabethZiekenhuis vooruit. Steun hetprogramma ‘Menslievende zorg’ enword donateur van de ElisabethFoundation. Ga naar de sitewww.liefziekenhuis.nl en vul onlinehet formulier ‘Ja, ik word donateur’in.Met uw bijdrage:- kunnen we meer tijd vrij maken

voor patiënten;- leren we spreekuren verbeteren;- werken we aan opleiding en

aanpassing van het ziekenhuis;- doen we nog veel meer om

menslievender te worden! Elisabeth Foundation is in 2009 opgericht om het ziekenhuis letterlijk en figuurlijk vooruit te helpen. De eerste grote uitdaging isom het programma ‘Menslievendezorg’ mee te realiseren.

In de wachtkamer

Intensive Care opeenzame hoogte

Het St. Elisabeth Ziekenhuis ishet eerste niet-academische ziekenhuis in Zuid-Nederlandmet een niveau 3 Intensive Care.Dit hoogst haalbare kwaliteits-niveau werd onlangs toegekenddoor de Nederlandse Verenigingvoor Intensive Care (NVIC).

Dit betekent dat de zorg die op deIntensive Care van het St. Elisabethverleend wordt op een bijzonderhoog peil staat. Intensivist PeterBijlstra is blij met de erkenning. “Dit betekent dat we ook aan dezwaarste categorie patiënten zorgmogen bieden. We hoeven nu geenpatiënten meer over te plaatsennaar andere ziekenhuizen. Vooralvoor hun naasten is het erg belangrijk dat patiënten zo dichtmogelijk bij huis verpleegd worden,zeker als ze ernstig ziek zijn.”Jaarlijks worden op de IC van het St. Elisabeth ongeveer 2.700 patiënten verpleegd, die hiergemiddeld drie dagen verblijven.Eind vorig jaar is het aantal IC-bedden met 10 verhoogd tot 34.Sinds dat moment is het niet meervoorgekomen dat patiënten overgebracht moesten worden naarandere ziekenhuizen. De capaciteitis dusdanig, dat ook patiënten vanandere ziekenhuizen verhuisd kunnen worden naar het St. Elisabeth Ziekenhuis, dat ook het traumacentrum voor de regio is.

Gebedsruimte ook voor moslims

Ook voor moslims is er ruimte om te

bidden in de gebedsruimte.

Page 6: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

Boetiek de Allerleyhoek

U kunt bij ons terecht voor:Babykleding • Prematuur • Babyartikelen

Parfum • Altijd de nieuwste boeken • Fotografie (snelservice) • Speelgoed • Cadeaubonnen

Sieraden • Shawls en nog veel meer

Openingstijden:maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.30 uurzaterdag en zondag van 10.00 tot 20.30 uur

Boetiek De AllerleyhoekSt. Elisabeth ZiekenhuisHilvarenbeekseweg 60

5022 GC TILBURGTelefoon: 013 – 539 29 67

4

Page 7: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

Udenhouter Zegerus de Jong ligt inmiddels al geruime tijd op de verpleegafdeling van Cardiologie. Hijreageert enthousiast op het verzoekom een kopje koffie te drinken metBart Berden. Knap, want het pratenvalt voor Zegerus niet mee. Hij is, zo blijkt, COPD patiënt. COPD is eenchronische aandoening aan de longen en luchtwegen. Het hinderthem bij het ademhalen en dus ookbij het praten. Bart bemerkt het direct in het gesprek maar Zegerusis geen klager. Hij praat liever overzijn oude vak. Inmiddels is hij alweer tien jaar met pensioen, maarZegerus is meer dan vijfentwintigjaar dierenverzorger in de BeekseBergen geweest. Een bijzondere tijd,zo vertelt hij.

BacterieWeken geleden werd Zegerus metenorme pijnen in zijn rug, waar hijook een pacemaker heeft zitten, het St. Elisabeth binnengebracht. De boosdoener bleek een vervelendebacterie die hevige pijnen veroorzaakte. Een jaar geledenkreeg hij een pacemaker, een apparaat om het menselijk hart teondersteunen.

GemoedelijkDe sfeer op de verpleegafdeling vanCardiologie vindt meneer de Jongheel gemoedelijk. Tijdens zijn opname heeft hij op diverseverpleegafdelingen gelegen. “Opelke afdeling doen de verpleegstersalles voor elkaar. Volgens mij zouden

ze voor elkaar door het vuur gaan.Dat is mooi om te zien. De omgangtussen de dokters en verpleegstersis, zo meent hij, niet overal evengoed. Dat zou soms anders moetenkunnen.”

Goede zorgOver de zorg in het St. Elisabeth ismeneer de Jong heel tevreden. “Ik kom niets te kort, er wordt goedvoor me gezorgd.” Een minpuntjevindt hij de prijs van de televisie ende radio die naar zijn mening aan dehoge kant is. “Ik heb niet gevraagdom een ziekenhuisopname. Ik zouliever vakantie vieren.” Waarop Bartreageert: “Nee, dan had u ook zekereen goedkoper adres gekozen, méteen flatscreen!” Zegerus houdt vol: “De kosten vande tv en radio, ook al zijn ze gering,zouden jullie niet moeten verhalenop de patiënt.” Bart: “Nu vragen wenog een kleine bijdrage aan de patiënt, zoals elk ziekenhuis datdoet. Maar patiënten die op denieuwe verpleegafdelingen komen te liggen, hoeven dat niet meer tebetalen. Dan het is het gebruik vanradio en tv voortaan gratis.”

5

“Ik kwam op een rolstoel binnen, maar hoop er toch echt weer lopend uit te komen.” Aan het woord is de 73-jarige Zegerus de Jong.Een hardnekkige bacterie in zijn rug kluistert hem al weken aan hetverpleegbed. Bart Berden, één van de twee directeuren, is benieuwdnaar zijn ervaringen op de diverse afdelingen in het St. Elisabeth.

Bezoekuur

Meneer de Jong is tevreden over de zorg in het St. Elisabeth

‘Verpleegkundigen gaan voor elkaar door het vuur’

Ziekenhuisdirecteur Bart Berden is benieuwd naar de ervaringen van meneer de Jong.

Page 8: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

6

Op de afdeling Radiologie van hetSt. Elisabeth staan maar liefst drieMRI-scanners. Omdat heel veel patiënten te maken krijgen met eenMRI-scan, leest u hieronder enkeleantwoorden op veelgestelde vragenover MRI’s.

Wat is een MRI-scanner?Een MRI-scanner is een hele grote,zeer sterke magneet. Hij ziet eruitals een grote tunnel. Een MRI-scanwordt gemaakt in deze tunnel. MRIstaat voor Magnetic Resonananceimaging.

Hoe werkt een MRI-scan precies?Het lichaam van de mens bestaat uit miljoenen kleine atomen. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze zelfs meteen sterke microscoop niet zichtbaarzijn. In alle organen en weefselskomt ook één specifiek atoom voor;het waterstofatoom. Een waterstof-atoom is een heel klein magneetje,de mens heeft er miljoenen van,verspreid door het lichaam.

Als een patiënt een MRI-scan krijgt,richten alle waterstofatomen in hetlichaam zich naar de grote magneet.De MRI-scanner registreert hoeveelwaterstofatomen er precies op welkeplek zitten.

Om verschillende soorten beelden tekunnen weergeven, wisselt het magnetisch veld in de MRI-scannersteeds waardoor de waterstof-atomen op verschillende manierengaan trillen. Dit wisselen van hetmagnetisch veld is hoorbaar als een

kloppend/tikkend geluid dat insterkte verandert. Een computervertaalt al deze gegevens naar beelden die worden weergegeven op een beeldscherm. De radioloog kan door het bekijkenvan de beelden in het gescande orgaan of lichaamsdeel eventuele afwijkingen herkennen, waarbij geldthoe beter de beelden hoe betereventuele afwijkingen te zien zijn.

Waarom moet ik goed stilliggentijdens een MRI?Het is heel belangrijk dat patiëntengoed stil blijven liggen, anders verplaatst het gescande gebiedwaardoor de beelden onscherp worden (net als bij het maken vaneen gewone foto).

Waarmee moeten patiënten rekening houden tijdens eenMRI-scan?Patiënten die een MRI-onderzoekkrijgen, mogen geen metalen voorwerpen op of aan het lichaamhebben. De grote magneet van deMRI-scanner trekt deze namelijk aanwaardoor deze in het toestel kunnenvliegen. Te denken valt bijvoorbeeldaan haarspelden, sleutels en sieraden. Andere eigendommen kunnen kapot gaan in de MRI, zoalshorloges en bankpasjes. Patiëntendie een pacemaker, of een cochleairimplantaat (bepaald soort hoor-apparaat) hebben, kunnen niet in deMRI-scanner. Deze mensen wordenop een andere manier onderzocht.

Weetjes over de nieuwste MRI-scanner Het St. Elisabeth Ziekenhuis gebruikt als eerste ziekenhuis in Nederland een unieke MRI-scannermet een zeer sterk magneetveld bij dagelijkse diagnostische onderzoeken. Het gaat om een 3T TX MRI, het meest geavanceerde3 Tesla systeem van Philips.Dit nieuwe type scanner is door dehoge beeldkwaliteit bij uitstek geschikt voor algemene onder-

Uit de hele wereld komen ziekenhuizen kijken bij afdeling Radiologie

Hoe werkt een MRI-scan en wat is een CT-scan?Jaarlijks krijgen meer dan 14.000 patiënten een MRI-scan in hetSt. Elisabeth Ziekenhuis. Een MRI-scanner is een apparaat dat gebruik maakt van magnetische resonantie (trilling) en een computer om zo doorsneden van het menselijk lichaam heel preciesin beeld te brengen. Wat is een MRI en wat gebeurt er tijdens dit onderzoek precies?

De nieuwe MRI-scanner is door de hoge beeldkwaliteit geschikt voor algemene

onderzoeken.

Een deeltje met een lading dat ronddraait

veroorzaakt een klein magneetveld en

wordt dus ook zelf een kleine magneet.

Page 9: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

7

zoeken. Radioloog Fiek van Tilborg:“De beelden zijn van enorm goedekwaliteit; ze zijn gedetailleerd enhebben een veel betere resolutie.We kunnen beelden maken van bijvoorbeeld skelet en spieren, slijtage van de meniscus, ontstekingen en sportletsels. Ook enkele nieuwe toepassingen

kunnen alleen op deze nieuwe scanner worden uitgevoerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor het onderzoek van kleine afwijkingenaan de slagader in de hersenen. Patiënten hoeven daardoor nietmeer gekatheteriseerd te worden.Ook kan onderzoek gedaan wordennaar de activiteit van de hersenen

in de buurt van een afwijking (bijvoorbeeld een tumor) in hethoofd. Bestaande onderzoeken zijnmet de nieuwe MRI dus verbeterd,en er zijn nieuwe toepassingen bijgekomen. Uiteraard hopen we ook met een derde toestel ook dewachttijd voor een MRI-scan te verkorten.”

De afkorting CT staat voor ‘Computer Tomografie’. De CT-scanner werkt met dezelfde röntgenstralen als bij een 'gewone'röntgenfoto. Alleen maakt de CT-scanner dwarsdoorsneden vanhet lichaam, waardoor de arts alshet ware plakjes van het lichaamkan zien. Als alle gefotografeerdeplakjes achter elkaar worden gelegd, ontstaat een driedimensionaal beeld. De geavanceerde software maakt hetmogelijk achteraf beelden in alle richtingen te reconstrueren. Ook kunnen de beelden op een andere manier bewerkt worden.

Daardoor kan een arts een darm bekijken alsof hij zelf door het darmkanaal heen ‘wandelt’. Dit heet een virtuele cobscopie. Eennieuwe toepassing is ook het afbeelden van de kransslagaders

waardoor een katheterisatie somsniet meer nodig is.Het nieuwe apparaat vervangt eenvan de twee CT-scans die hetElisabeth al had. Het is het derde in Nederland, uit de hele wereldkomen dan ook ziekenhuizen naarTilburg om het apparaat in werkingte bekijken en er uitleg over te krijgen.

De nieuwe CT-scan wordt voor

verschillende onderzoeken gebruikt.

Razendsnelle CT-scan

Een nieuwe CT-scan verbetert de service aan patiënten van het St. Elisabeth enorm. Niet alleen hoeft de patiënt veel minder lang in het apparaat te liggen, ook kan aanzienlijk meer in beeld gebracht worden in deze korte tijd.

Voor patiënten met een hersen-infarct, bloeding of aneurysma(uitstulping van een slagader)kunnen de angiografie-kamers letterlijk levensreddend zijn. Zij gaan vanaf de SpoedeisendeHulp rechtstreeks naar een van de twee kamers. Eventuele stolsels worden, indien mogelijk,onmiddellijk verwijderd. Bij een

bloedingsbron wordt geprobeerddeze dicht te maken. Er is geenwachttijd voor deze onderzoeken enbehandelingen.

De nieuwe, hypermoderne angiokamers

kunnen letterlijk levensreddend zijn voor

patiënten met bijvoorbeeld een hersen-

infarct of een inwendige bloeding.

Nieuwe, hypermoderne angiokamers

Twee nieuwe hightech röntgenapparaten voor angiografie (= bloedvat)onderzoeken, brengen de behandeling van patiënten met problemen aan de bloedvaten op een nog hoger plan. De bloedvatenkunnen sneller, grondiger, driedimensionaal en haarscherp in beeld worden gebracht. De patiënt wordt dus korter blootgesteld aan onderzoek, terwijl de diagnostiek verbeterd is.

Onlangs verbouwde afdeling Radiologie beschiktook over nieuwe angiokamers en CT-scan

Page 10: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

8

Page 11: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

9

De beveiligingsfunctionarissen vanhet St. Elisabeth zijn te herkennenaan het donkerblauwe uniform methet logo van het St. ElisabethZiekenhuis. 24 uur per dag surveilleert een beveiliger in en rondhet ziekenhuis en dagelijks wordener preventierondes tijdens bezoek-uren gelopen. Ook de beveiligings-ruimte bij de ingang van deSpoedeisende Hulp is dag en nachtbemand.

Het St. Elisabeth Ziekenhuis staat inde wijde omgeving bekend als eengastvrij en open ziekenhuis. “Wijwerken niet met sluizen, intercomsen rode of gele kaarten zoals sommige andere ziekenhuizen. Eengoed gesprek kweekt vaak meer wederzijds begrip dan kaarten meteen waarschuwing of toegangs-verbod. Bovendien past het uitdelenvan kaarten niet in de Midden-Brabantse cultuur”, meent Dick Korebrits, teamleider van de afdelingReceptie en Beveiliging en al 24 jaarwerkzaam in het ziekenhuis.

CalamiteitenDe hoofdtaak van de afdeling Beveiliging is het beschermen vanpersonen en goederen in het ziekenhuis. De medewerkers beheren in de avond en nachturenook de telefooncentrale. De afdelingheeft daarnaast een belangrijkefunctie bij interne calamiteiten, zoals brand of fysiek geweld. Het St. Elisabeth beschikt ook over eenprofessionele bedrijfshulpverlenings-organisatie die bij grote calamiteitenin actie komt.

Verbale agressie“Ons werk varieert van het beherenvan persoonlijke eigendommen ineen kluis tot het verlenen van assistentie op de psychiatrische afdeling (PAAZ) of de SpoedeisendeHulp. Maar denk ook aan zoek-tochten naar vermiste patiënten, de dagelijkse brand- en sluitrondesvan afdelingen en een 24-uurs-ondersteuning bij het landen van de traumahelicopters. Ook hebben we een grote rol bij de toenemendeagressie in het ziekenhuis. Bij agressief gedrag moet je bij onsvooral denken aan lastig of intimiderend gedrag richting mede-werkers en soms aan fysiek geweld.Ook hulpverleners hebben te makenmet steeds verdergaande vormenvan agressie. De maatschappelijkeproblemen zie je natuurlijk ook in een ziekenhuis terug”, zegt beveiligingsfunctionaris Corné Fijneman.

Dick voegt toe: “Vorig jaar hebbenwe 41 agressie-meldingen ontvangen. Maar we weten dat erook heel veel incidenten niet gemeldworden door medewerkers. Iedereenbepaalt voor zichzelf wanneer er een

grens wordt overschreden. Voor deéén is een duw van een bezoekerreden tot het doen van aangifte,voor de ander kan een scheldwoordde druppel zijn. Alle meldingen vanmedewerkers registreren wij en inoverleg met de medewerker doenwe aangifte bij de politie. Het zwaarste middel dat wij hebben iseen toegangsverbod tot het ziekenhuis. Gelukkig hoeven we ditmiddel maar zelden in te zetten.”

Hoe zijn de beveiligers bereikbaar?

De afdeling Beveiliging is er voor alle patiënten, bezoekersen medewerkers. De afdeling is bereikbaar op telefoonnummer(013) 539 22 21. U kunt ook aan een medewerker van het ziekenhuis vragen om de afdeling Beveiliging voor u te bellen.

St. Elisabeth Ziekenhuis is al jaren dag en nacht bewaakt

Beveiligers spelen grote rol bij toenemende agressieHet St. Elisabeth Ziekenhuis kan niet zonder de afdeling Beveiliging.Het team van in totaal 13 medewerkers beveiligt het ziekenhuis 24 uur per dag. Met de toenemende agressie in de maatschappij endus ook in de zorg is ook hun werkomgeving flink veranderd.

Tips om diefstal vanuw eigendommen te voorkomen:

- Zorg ervoor dat u uw tas en jas steeds bij u houdt. Laat ze niet onbeheerd achter in wachtruimten, op verpleeg-afdelingen, in het restaurant en dergelijke.

- Geef waardevolle eigendommen,zoals sieraden, grote geld-bedragen, belangrijke papieren en dergelijke mee naar huis als u opgenomen wordt in het ziekenhuis.

- Als u uw persoonlijke eigen-dommen niet mee naar huis kunt geven, draag ze dan bij u (als u de patiëntenkamer verlaat) of geef ze in bewaring bij de afdeling Beveiliging.

Beveiligingsfunctionarissen Jozef Noya (l.)

en Corné Fijneman maken deel uit van een

team van 13 beveiligingsmedewerkers.

Achter de schermen

Page 12: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

10

Bedankt!In het St. Elisabeth Ziekenhuiswerken betrokken artsen, verpleegkundigen en anderehulpverleners dagelijks met honderden mensen. Meestal tot volle tevredenheid van onze patiënten en bezoekers. Dit blijkt onder meer uit de vele bedankjes in de vorm van kaartjes, tekeningen en aardig-heidjes die onze patiënten elke dag achterlaten. Deze veelzeggende pagina is een compilatie van slechts enkelevan deze dankbetuigingen.

Page 13: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

Het St. Elisabeth Ziekenhuis heefteen nieuwe bewegwijzering. Patiënten en bezoekers stonden centraal bij de inrichting van hetnieuwe systeem. Doordat niet meerborden zijn opgehangen dan striktnoodzakelijk, is het systeem heeloverzichtelijk. Bezoekers van de poliklinieken worden via een routenummer helemaal naar deeindbestemming geleid. De wegnaar een verpleegafdeling wordtaangeduid via een letter (bijvoorbeeld etage ‘B’) en een kamernummer. Uiteraard past denieuwe bewegwijzering qua vorm-geving helemaal bij de uitstralingvan het nieuwe, opgefriste interieur.Natuurlijk was het de eerste dageneven wennen voor patiënten, bezoekers én medewerkers, maarmede door het plaatsen van extrarouteborden en de inzet van ‘wegwijzers’ vond iedereen ook na maandag 19 april vrij gemakkelijkde weg. De in speciale t-shirts gehulde ‘wegwijzers’ namen de bezoekers in sommige gevallen

letterlijk bij de armom ze de weg te wijzen. In iets meer dan een week tijd zijn bijna driehonderd nieuwe route-bordjes opgehangen. Na de ingebruiknamezijn in de dagelijkse praktijk enkelekleine schoonheids-foutjesontdekt, watop zich nietvreemd is bij zo’n ingewikkelde operatie. Deze onvolkomenheden worden momenteel in rap tempo weg-gepoetst. Ter afronding van het project komen achter de balies vanalle poliklinieken de namen en portretfoto’s van de betreffende

specialisten te hangen. Daardoor ishet voor de patiënt en bezoeker inéén oogopslag duidelijk dat heteindpunt van de route is bereikt.

Bouwnieuws

In de wachtkamer

Patiënten en bezoekers centraal bij nieuwe bewegwijzering

11

Alle verpleegafdelingen in het St. Elisabeth worden volledig gerenoveerd. De inrichting van de nieuwe kamers is geënt op de landschappen rondom Tilburg: vennen, duinen en hei. Bij denieuwe, regionale uitstraling passen voedingsproducten die uit de directeomgeving van het ziekenhuiskomen. De ‘huisbakker’ heeftdaarom samen met de keuken van

het ziekenhuis de volgende drie populaire streekgebakjes geselecteerd: Udenhoutse Broeder,Tilburgs Toepertoetje en Appelrondemet Kruikenzeiker.Het St. Elisabeth vindt dat goede,evenwichtige voeding een belangrijke bijdrage levert aan dekwalitatieve ervaring van de dag.Voeding moet niet alleen lekker zijn:gezonde maaltijden leveren een positieve bijdrage aan het genezingsproces van de patiënten.Ook gebakjes passen in een calorierijk dieet, waarmee patiëntensneller herstellen.

Patiënten krijgen elke zondagochtend een heerlijk gebakje. In overleg met Bakkerij Leo Geerts uit Biezenmortel is het assortiment vernieuwd en worden voortaan alleen maar lekkernijenuit de eigen regio bij de koffie geserveerd.

Streekgebakjes voor patiënten

Page 14: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

Maya Pijpers Optiekstreeft ernaar om topkwaliteit te leverenop het gebied van brillen en lenzen. Wijdoen diverse screenings-onderzoeken waaronder diabetesscreening.Ons team bestaat uit 3 optometristen waarvan er altijd 1 aanwezig is in de zaak.

Wij hebben een nauwe samenwerking met de oogartsen en zijn tevens een steunpunt van hetSt. Elisabeth Ziekenhuis.

www.mayapijpers.nl

Huidtherapie de VochtDe huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid op verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Zorgvuldige begeleiding en aandacht voor de persoonlijke situatie staan centraal.

De praktijk Huidtherapie de Vocht is een paramedische praktijk voor:

• Oedeemtherapie• Acnetherapie

• Laser/lichtontharen

WWW.HUIDTHERAPIEDEVOCHT.NL

De praktijk Huidtherapie de VochtNieuwe Bosscheweg 965017 JN Tilburg013-5353852Telefonisch bereikbaar: elke werkdag tussen 9.00u en 18.00u.

12

Page 15: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

13

Nieuwe techniek

Het St. Elisabeth is het eerste ziekenhuis in Zuid-Nederland datmet deze zogenaamde GreenLight(groene) laser werkt. De nieuwetherapie biedt de patiënten velevoordelen zeggen de urologenYvette Dubbelman en Paul Kil. “De ingreep gaat sneller, is minderbelastend en levert betere resultatenop. De meeste patiënten ervarenbinnen 24 uur na de operatie eenspectaculaire verbetering van de urinestroom. Bovendien mogen ze alna één nacht weer naar huis.”

KlachtenMeer dan de helft van de mannenboven de zestig jaar krijgt te makenmet een goedaardige prostaat-vergroting. Soms wordt de prostaatzo groot dat de plasbuis wordt dichtgedrukt. Hierdoor kunnenklachten bij het plassen ontstaan,zoals een minder krachtige straal,incontinentie en een branderig gevoel. Ook kunnen aandrang-

klachten de nachtrust verstoren.Meestal volgt dan een behandelingmet medicijnen. Als die niet meerhelpen is een medische ingreep onvermijdelijk. Bij de klassieke operatie wordt met een scalpelweefsel van de prostaat geschraapt.Dit gaat veelal gepaard met bloedverlies waarvoor na de operatiecontinue blaasspoelingen noodzakelijk zijn. Tevens kan doorbloedstolsels of stukjes weefsel decatheter verstoppen wat tot pijnlijkeblaaskrampen kan leiden. “Bij de behandeling met de groene licht-laser komen deze complicaties nietof nauwelijks voor wat een grootvoordeel is voor de patiënt, vertellende Tilburgse urologen.

Krachtig groen lichtBij de nieuwe behandelmethodewordt een dunne laserdraad via de plasbuis naar binnengebracht. De patiënt kan daarbij – in overlegmet de arts – kiezen voor algehele

narcose of een ruggenprik. De laser-draad levert een krachtig groen lichtdat het prostaatweefsel door verdamping als sneeuw voor de zonlaat verdwijnen. Het laseren duurtongeveer twintig minuten, de heleoperatie neemt niet meer dan driekwartier in beslag.De eerste ervaringen met dezenieuwe methode van Dubbelman enKil zijn positief. “We hebben al dertien patiënten op succesvollewijze met de laser behandeld. Bij denacontroles zijn de meeste patiëntenzeer tevreden over het verloop vande ingreep en het uiteindelijke resultaat van de behandeling.”

De maatschap Urologie verwacht ditjaar minimaal 75 patiënten met degroene laser te kunnen helpen. Ondanks dat de techniek voor hetSt. Elisabeth Ziekenhuis nieuw is,zijn wereldwijd al meer dan 400.000 patiënten op deze wijze geopereerd. “Gepubliceerde studiestonen aan dat de nieuwe behandel-methode bijzonder effectief en patiëntvriendelijk is. We zijn daaromblij dat we deze moderne technieknu ook hier kunnen aanbieden.”

Uroloog Yvette Dubbelman behandelt een

patiënt met de Greenlight (groene) laser.

Nieuwe patiëntvriendelijke techniek:

Urologen behandelen prostaatklachten met laserDe urologen van het St. Elisabeth bieden een nieuwe techniek aan bij de behandeling van prostaatklachten. Met behulp van een laserwordt weefsel van een vergrote prostaat verdampt.

Page 16: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

Nieuwe specialist

Angela KooijKlinisch patholoog - 42 jaar

Opleiding:• Studie biologie in Leiden (1986 - 1993)• Promotie-onderzoek bij de afdelingen dermatologie en pathologie aan het Universitair Medisch Centrum Rotterdam • Studie geneeskunde in Maastricht (1998 - 2003)• Opleiding tot patholoog in Maastricht, Tilburg en Rotterdam (2003 - 2009)

Waarom St. Elisabeth:“Ik heb één jaar als arts-assistent indit ziekenhuis gewerkt bij de maat-schap Pathologie en dat was zeerprettig. Zodoende kende ik de maat-schapsleden en de overige werk-nemers en daarover was (en ben) ikzeer enthousiast. Ik deel hun visiemet betrekking tot het werk en werkgraag in een innovatief laboratorium.Daarnaast heb ik interesse in onderwijs en onderzoek. Het St. Elisabeth Ziekenhuis is zeker eenlocatie waar zowel innovatie, onder-wijs en onderzoek aanwezig zijn.”

Speciaal aandachtsgebied:Mijn aandachtsgebieden zijn dermatologie, mammapathologie en neuropathologie.

14

In de wachtkamer

Steeds meer dialysepatiënten doeneen beroep op de afdeling Dialysevan het St. Elisabeth Ziekenhuis.Hierdoor is uitbreiding van het aantal dialyseplaatsen noodzakelijk.

Omdat veel patiënten in de regioWaalwijk wonen, heeft het ziekenhuis besloten daar een extracentrum te realiseren. In de nieuweruimte komen tien dialysestoelen.

Omdat elke stoel door meerdere patiënten per week gebruikt kanworden, kunnen wekelijks tientallenpatiënten er hun bloed laten zuiveren.

De zogenoemde post IntensiveCare-High Care (post IC-HC) bevindtzich op de afdeling Neonatologie. Deafdeling biedt zorg aan veel te vroeggeboren of heel erg zieke baby’s dieop de Intensive Care zijn behandeld,maar nog te kwetsbaar zijn om opde gewone kinderafdeling te wordenverpleegd. Doordat het St. Elisabethnu zo’n afdeling heeft, hoevenbaby’s niet onnodig lang in een academisch ziekenhuis te verblijven.Voor ouders en familie is het heelfijn als hun baby zo snel mogelijkweer dicht bij huis wordt verpleegd.

KwaliteitseisenHet St. Elisabeth Ziekenhuis is eenvan de weinige algemene zieken-huizen in Nederland die voldoen aande hoge kwaliteitseisen die worden

gesteld aan een post IC-HC. Op deafdeling werken onder meer tweeneonatologen, kinderartsen die zichhebben gespecialiseerd in de zorgvoor te vroeg geboren baby’s. “Dekwaliteitsverbetering is niet alleenbelangrijk voor de ziekste en allerkleinste baby’s maar ook vooralle pasgeborenen die hier wordenopgenomen”, zeggen neonatologenJacorina van Hoften en Jos Bruinenberg. “Onze afdeling is uitgerust met moderne apparatuur.Bovendien zorgen gespecialiseerdeneonatologieverpleegkundigen voorde baby’s.”

OvernachtenOuders die wat verder weg wonen,kunnen in de buurt van hun kind opde post IC-HC overnachten. Zij zijn

welkom in het Ronald McDonald Huis direct achter het St. ElisabethZiekenhuis.

Nieuw dialysecentrum in Waalwijk

Extra zorg voor pasgeborenenPasgeboren baby’s die op de Intensive Care (IC) van een academisch ziekenhuis liggen, kunnen voortaansneller terug naar het St. Elisabeth Ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft sinds kort een speciale afdeling voorkinderen die van de IC komen, maar nog wel extra zorg nodig hebben.

Het St. Elisabeth Ziekenhuis opende maandag 5 juli een dialysecentrum in de gemeente Waalwijk. De locatie is Medisch Centrum Koetshuis op Landgoed Driessen.

De kinderartsen/neonatologen

Jacorina van Hoften en Jos Bruinenberg

zijn gespecialiseerd in de zorg voor

pasgeboren baby’s.

Page 17: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

Bas en Tess wensen jullie veel succes

met de opdrachten. Vergeet je niet

om een mailtje naar de

Kinderafdeling te sturen?!

Kinderpagina

15

Verbind

de woorden!

Omcirkel wat je

mee moet nemen

als je opgenomen

wordt in

het ziekenhuis.

Welk woord hoort in het midden te staan? Raad het en win een prijs! Bezoek onze site www.elisabeth.nl, ga naar de kindersite, het kopje ‘naar het ziekenhuis’ en dan ‘contact opnemen’. Mail ons de verbindende woorden en maak kans op een leuke prijs!

Omcirkel de vijf juiste afbeeldingen en win een prijs. Bezoek onze site www.elisabeth.nl, ga naar de kindersite, het kopje ‘naar het ziekenhuis’ en dan ‘contact opnemen’. Mail ons wat je mee moet nemen voor een ziekenhuisopname en maak kans op een leuke prijs!

vingerziekenröntgenbloedclinigipskinderoperatieinfuusspel

bordsleuteltoestelverbandneustrommelassistentschermstationvaart

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

Maak kans op een leuke prijs

pyjama

Page 18: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

Tonnie Wagemans • Moergestelseweg 44 • OisterwijkT: 013-5215673 • E: [email protected]

ZORGSERVICE BRABANT is al 25 jaar actief in het bemiddelen van thuis-en kraamzorg in Brabant.Het is de betrouwbare schakel tussen cliënt en zorgverlener.

ZORGSERVICE BRABANT staat voor:• 24 uurs bereikbaarheid, 7 dagen per week• snelle zorgverlening: indien nodig zelfs dezelfde dag• continuïteit kleine zorgteams• zorgverlening afgestemd op uw wensen

ZORGSERVICE BRABANT is gespecialiseerd in 24 uurs zorg en PGB-zorgverlening.U kunt ook bij ons terecht voor begeleiding naar ziekenhuis,huisarts of andere zorgverlening en met alle zaken waar utegen aanloopt als u thuis wilt blijven wonen. Wij denken met u mee en zoeken naar een passende oplossing.

ZORGSERVICE BRABANT: altijd dichtbij.

Kijk voor meer informatie op www.zorgservice-brabant.nl

PRO

EF-4

8

16

Page 19: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

MaandagMijn werkweek op de polikliniek Anesthesiologie (vier dagen van elk9 uur) begint om 7.30 uur met eenoverleg met mijn collega’s, physicianassistants en verpleegkundig specialisten (in opleiding). Met z’nvijven zorgen we ervoor dat patiënten die een geplande operatiegaan krijgen, van tevoren een screening hebben ondergaan. Tijdens het overleg van vanmorgenbespreken we recent met Cardiologie gemaakte afspraken, die tot verdere verbetering en versnelling van onze proceduresmoeten leiden.

Het spreekuur dat van 8.30 tot16.30 uur loopt, kent een strakkeplanning, zodat we patiënten(meestal) op de afgesproken tijdkunnen zien. Vandaag ontvang ikongeveer 25 patiënten. Tijdens depreoperatieve screening breng ikhun gezondheid in kaart door hunziektegeschiedenis te bespreken endoor gericht lichamelijk en aanvullend onderzoek te doen. Informeren over de verdoving is eenander belangrijk onderdeel van hetgesprek. Wanneer er een verhoogdanesthesierisico is, nemen we maatregelen om dat zo klein mogelijk te maken. Zonodig overlegik met de dienstdoende anesthesioloog. Want hoewel mijncollega’s en ik heel zelfstandig onswerk doen, blijft de anesthesioloogtoch eindverantwoordelijk.

DinsdagIk begin de dag zoals ik gisterengeëindigd ben, met verwerken vanonderzoeksuitslagen; deze zijn inhet elektronisch patiëntendossiersnel beschikbaar. We willen het preoperatief onderzoek zo gauw mogelijk afronden, zodat een ingreep definitief gepland kan worden; zeker bij korte wachtlijstenis dat belangrijk.

Vandaag is er ruimte over in onsspreekuur, zodat patiënten door dechirurg meteen doorverwezen kunnen worden naar ons, zonder datze speciaal terug hoeven te komen.Het verrichten van alle onderzoekenop één dag wordt ook wel ‘one-stop-shop’ genoemd. We proberen detoegangstijd tot onze poli kort tehouden.

We werken aan het screenen vanálle geplande operatiepatiënten. Datbetekent veel afwisseling. Ik zie patiënten van alle specialismen, metheel verschillende ziektes onder deleden en in alle leeftijdscategorieën.Ik weet van tevoren nooit hoe eendag eruit gaat zien. Mensen die zichgezond voelen vragen zich wel eensaf waarom ze ook nog naar onze polikliniek moeten, maar het is inieders belang om onaangename verrassingen te voorkomen.

WoensdagIk heb vandaag geen spreekuur,maar log thuis in in het ziekenhuis-netwerk om administratie te doen en ga vervolgens naar Zeist voor nascholing over interne ziekte-beelden en farmacologie. Om mijnregistratie als Verpleegkundig Specialist te behouden moet ik mijnkennis en vaardigheden op peil houden. Het is 23.00 uur voor ikweer thuis ben, na een vermoeiendemaar leerzame dag.

DonderdagVandaag is mijn werkdag gesplitst.Ik start met het updaten van een informatiefolder, in samenspraakmet het Patiëntenservicebureau. Om 09.30 uur begeef ik me naar deweekoverdracht met Heelkunde,waar ik samen met een chirurg eneen afdelingsverpleegkundige de patiënten bespreek die volgendeweek geopereerd gaan worden.Wanneer zaken ontbreken of wanneer er bijzonderheden zijn,hebben we nog voldoende tijd ommaatregelen te nemen. Ik sluit de ochtend af met een overleg met één van de studentenover de voortgang van haar opleiding. Het St. Elisabeth is eenopleidingsziekenhuis; dat is belangrijk voor de continuïteit enhoudt ook mijzelf ‘bij de les’.

Na een middagje vrij ga ik om 17.00 naar de poli Heelkunde/Orthopedie voor het avondspreek-uur. Op zo’n avond is de sfeer meerrelaxt dan overdag en patiëntenwaarderen de service.

Vanavond zie ik een tiental weerheel diverse patiënten. Een van henmeld ik aan bij het delierteam vanwege een verhoogd risico op verwardheid na de operatie. Vooreen ander vraag ik om begeleidingdoor een internist en longarts vanwege respectievelijk suikerziekteen ernstige longproblemen. Ik realiseer me opnieuw met hoeveeldisciplines we vanuit onze polikliniekte maken hebben.Tegen negenen ben ik thuis; mijnweekend kan beginnen.

De week van

De week van:

Marcel Schors, verpleegkundig specialist polikliniek Anesthesiologie

17

Page 20: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

18

Bent u, uw partner of een

gezinslid slecht ter been of

minder valide? Voelt u zich

onzeker wanneer u naar de

eerste verdieping wilt of juist

naar beneden? Kies dan voor

de veilige oplossing van een

kwalitatief hoogwaardige en

deskundig gemonteerde

traplift of hulpmiddel.

Hindemithstraat 135011 AD TilburgT 06 - 57 330 280E [email protected]

Page 21: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

19

In de wachtkamer

Het Expertisecentrum is gehuisvestop de polikliniek Neurologie van het St. Elisabeth Ziekenhuis. “Eenlogische plek”, vindt coördinator Benvan Huijgevoort. “Want hier komenautomatisch veel patiënten naartoe.”Het Loket NAH wordt bemand doorJocova Vervoort, die als verpleeg-kundig specialist aan de poli is verbonden. Beiden zijn blij met hetnieuwe meldpunt: “Het loket is eenvangnet voor iedereen die aankloptvoor hulpverlening. We wijzen depatiënten met hersenletsel de weg.”

Gevolgen vaak niet duidelijkJaarlijks worden in de regio Midden-Brabant duizenden mensen geconfronteerd met hersenletsel.Bijvoorbeeld door een klap op hethoofd, val van de trap, verkeers-ongeluk, hersenbloeding of zuurstof-gebrek. Hersenletsel kan het leven

van een persoon ingrijpend veranderen. Vervoort: “Meestal ishersenletsel niet aan de buitenkantte zien, waardoor de gevolgen minder ernstig lijken. Maar als hetdagelijks leven weer wordt opgepakt, blijken er soms toch problemen te zijn. Het werk hervatten of een studie voortzettengaat dan bijvoorbeeld niet zomaar.”Van Huijgevoort vult aan: “Bij kinderen kunnen de gevolgen vanNAH zelfs lang verborgen blijven. Dit komt omdat kinderen nog volopin ontwikkeling zijn. Op bepaaldehersenfuncties wordt pas op latereleeftijd een beroep gedaan.”

Ongepast gedrag“Hersenletsel kan uit veel zaken blijken”, zegt Vervoort. “Bijvoorbeelddoor een slechtere concentratie, snelmoe zijn of traag reageren. Maar

ook door woede-uitbarstingen of ongepast gedrag. NAH is een ingewikkelde aandoening die perpersoon verschilt en voor veel onduidelijkheid kan zorgen. Allereden dus om de zorg, begeleidingen ondersteuning van patiëntengoed te regelen en te stroomlijnen.”De oprichting van het Expertisecentrum is een initiatief van het St. Elisabeth Ziekenhuis, De Wever,Revalidatiecentrum Leijpark en Gemini zorg en dienstverlening.

Het Loket van ExpertisecentrumNAH is telefonisch bereikbaar opwerkdagen van 10.00 tot 15.00 uurvia (013) 539 37 97. Zie voor meerinformatie: www.loketnah.nl.

Boekje ‘Een nieuw leven’Auteur Piet de Kroon laat in hetboekje ‘Een nieuw leven’ Bob vanStratum (22) aan het woord, dievertelt over zijn jarenlange gevechttijdens herstel van ernstig hersen-letsel na een auto-ongeluk. Dit boekje is voor slechts € 3,50 tebestellen bij het PON, via telefoon(013) 535 15 35.

Eén loket voor patiënten met hersenletsel

Het Expertisecentrum Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) regioMidden-Brabant is in het voorjaar officieel van start gegaan. “Patiënten met een hersenbeschadiging kunnen bij het Loket NAH terecht met al hun vragen en problemen.”

Jocova Vervoort (l.) en Ben van Huijgevoort wijzen patiënten met hersenletsel de weg.

Page 22: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

20

Opname informatie

Meestal wordt een opname in het St. Elisabeth Ziekenhuis vooraf gepland. Een medewerker van de afdeling Opname zorgt ervoor dat uzo snel mogelijk wordt geholpen. Uiteraard kunt u laten weten naarwelke opnamedatum uw voorkeuruitgaat. Met uw wens wordt zoveelmogelijk rekening gehouden. Uwordt uiterlijk één dag voor uw opname gebeld over de opname-datum. We verzoeken u een telefoon-nummer door te geven waarop waaru overdag bereikbaar bent. U kuntook uw mobiele telefoonnummervermelden.Mocht de opnamedag u niet uitkomen, dan wordt in overleg metu en de specialist naar een anderedatum gezocht.

FoldersAls u opgenomen wordt, krijgt utwee folders. Eén folder met algemene informatie over uw opname in het ziekenhuis en een folder die u wegwijs maakt op deverpleegafdeling waar u komt teliggen. Deze folders staan ook opwww.elisabeth.nl.Hieronder hebben we de belangrijkste informatie uit deze folders voor u op een rij gezet.

OpnameOp de dag van de opname meldt uzich op het afgesproken tijdstip bijde afdeling Opname. De afdelingOpname vindt u in de hoofdgang opde begane grond.Een familielid of naaste mag met umee naar de verpleegafdeling. Eénvan de gastvrouwen van de UnieVan Vrijwilligers (UVV) begeleidt unaar de verpleegafdeling. De kamerwaar u komt te liggen is afhankelijkvan uw ziektebeeld en van de op datmoment beschikbare ruimte.

Het St. Elisabeth Ziekenhuis beschikt over één-, twee- en vierpersoonskamers. Een verpleeg-kundige maakt u vertrouwd met uwkamer en beantwoordt uw vragen.Eventuele speciale wensen kunt uuiteraard kenbaar maken. Wij proberen hieraan tegemoet tekomen.

Het is belangrijk dat u één of meerdere telefoonnummers van eencontactpersoon aan de verpleeg-kundige doorgeeft. Op deze manierkan er – indien nodig – makkelijkcontact met deze persoon wordenopgenomen.

Gemengd verplegenGemengd verplegen betekent dat opdezelfde kamer zowel mannen alsvrouwen kunnen liggen. Ieders privacy blijft uiteraard gewaarborgd.Als u hier bezwaar tegen hebt, dankunt u dit uiteraard aangeven. Wijreserveren dan een plaats op eenvoor u passende kamer.

LegitimatieplichtU moet zich kunnen legitimeren bijeen bezoek aan het St. ElisabethZiekenhuis. Dat kan met een geldigpaspoort, rijbewijs, identiteitskaartof vreemdelingendocument.

Telefoon en televisieHoudt u er rekening mee dat voorhet huren van telefoon en televisiegevraagd wordt naar uw bank- of gironummer zodat een automatischincasso plaats kan vinden.

Wat brengt u mee? Tijdens uw verblijf in het ziekenhuishebt u de volgende zaken nodig:• uw ponsplaatje• een geldig legitimatiebewijs• pyjama of nachthemd• badjas en sloffen of pantoffels• medicijnen die u dagelijks inneemt (in de originele verpakking)• lenzendoosje als u contactlenzen draagt• eventueel een tijdschrift of een boek• toiletartikelen (washandje en handdoek kunt u gebruiken van het ziekenhuis)• naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon. Deze persoon moet bereikbaar zijn gedurende de tijd dat u in het ziekenhuis bent

Waardevolle bezittingenGrotere geldbedragen, sieraden, en andere kostbaarheden kunt ubeter niet meebrengen naar het ziekenhuis. Het St. Elisabeth Ziekenhuis kan niet aansprakelijkworden gesteld voor eventueel verlies of diefstal van uw eigendom.

Voorbereiding op een opname

Ik word opgenomen en nu?Als u hoort dat u moet worden opgenomen, komt er veel op u af.Hieronder leest u waar u rekening mee moet houden als uvoorbereidingen treft voor uw opname.

Het Patiëntenservicebureau vindt u in de centrale hal.

Page 23: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

21

Opname informatie

MedicijnenVoor een goede behandeling van uw aandoening of ziekte is het belangrijk dat onze zorgverlenersweten welke medicijnen u thuis gebruikt. Neemt u alle medicijnen ofuw medicijnpaspoort mee om misverstanden te voorkomen. Denker ook aan om uw eigen medicijnenmee te nemen. Deze medicijnenkunnen dan de eerste tijd gewoongebruikt worden. Als u uit een andere zorginstelling komt, neemt udan de verpleegkundige overdrachten uw medicatie mee. Als u wilt, kaneen apothekersassistente samenmet u de medicijnen doornemen.

Tijdens uw opname zorgt de zieken-huisapotheek voor uw medicijnen.Het kan voorkomen dat een medicijndat u thuis gebruikt, tijdens uw

opname vervangen wordt door eenander medicijn met dezelfde werking. Het is niet nodig tijdens uwopname medicijnen bij uw eigenapotheek te (laten) halen. Het St. Elisabeth Ziekenhuis gebruikt een geautomatiseerd systeem om alle gegevens over uwmedicijngebruik vast te leggen. Als uwordt opgenomen, krijgt u een polsbandje om. Op het moment datde verpleegkundige uw medicijnenwil toedienen, scant ze eerst uwpolsbandje. De verpleegkundigekrijgt dan automatisch een overzichtvan uw medicijnen. Daarna wordt destreepjescode van elk medicijn dat u toegediend krijgt gescand. Opdeze manier wordt er gecontroleerdof de toegediende medicijnen overeenkomen met wat voor u is voorgeschreven.

Met vragen over uw medicijnen kuntu altijd terecht bij de verpleeg-kundigen. Zij kunnen desgewenst deapothekersassistenten vragen om umeer informatie te geven. De verpleegkundige of specialist bespreekt bij uw ontslag uit het ziekenhuis samen met u het verderemedicijngebruik. Er kan voor u een totaaloverzicht van uw medicijn-gebruik gemaakt worden.

OvergevoeligheidVoor uw behandelend specialist enverpleegkundige is het belangrijk te weten voor welke stoffen of geneesmiddelen u overgevoelig/allergisch bent. We verzoeken u dit door te geven aan uw arts of verpleegkundige.

MRSAAls u het afgelopen half jaar behandeld bent in een buitenlandsziekenhuis, moet u dit melden bij uwbehandelend arts. Dit geldt ook als u beroepsmatig in contact komt metlevende varkens of vleeskalveren ofals u op een varkensboerderijwoont. Hiermee wordt geprobeerdverspreiding van de MRSA-bacteriete voorkomen. Meer informatie leest u in de brochure ‘Hebt u eenverhoogd risico op MRSA?’.

Parkeren autoVoor het ziekenhuis ligt een grootparkeerterrein (P2). Dit parkeer-terrein is omheind en wordt met camera’s bewaakt. De inrit naardeze parkeerplaats ligt aan de Prof. van Buchemlaan en is met borden aangegeven. Bezoekers vanhet St. Elisabeth Ziekenhuis kunnen(op eigen risico) gebruik maken van het parkeerterrein voor het ziekenhuis. De kosten voor het gebruik bedragen:• € 0,20 per 10 minuten• maximum € 2,40 per keer

Direct bij de hoofdingang is eenklein parkeerterrein. Dit terrein isuitsluitend bedoeld voor mensenmet een parkeerontheffing en voortaxi’s. Het is wel mogelijk bezoekersdie slecht ter been zijn op dit terrein

Page 24: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

22

+31 (0) 485 - 561 120 • www.freedommotors.nl

Freedom Motors, het juiste adres voor: • Rolstoelauto’s • Kofferbakliften • Oprijplateau’s • Bodemverlaging • Rolstoelautoverhuur • Scootmobiellift Lift & Go • Autoaanpassingen • Scootmobielstalling • Draaistoelen

Voor een autoaanpassing groot of klein,moet U bij Freedom Motors in Vortum Mullem zijn!

Page 25: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

23

direct bij de hoofdingang af te zettenen op te halen. Op het bezoekers-parkeerterrein, dicht bij de hoofd-ingang zijn ook enkele parkeer-plaatsen voor minder validen.

Bij de hoofdingang staan rolstoelen.Om de rolstoel te kunnen gebruiken,vragen we u een muntstuk van twee

euro in te werpen. U krijgt uw muntstuk retour als u de rolstoel terugplaatst.

Heeft u opmerkingen of bent u niet tevreden, dan horen we dat graag

Heeft u klachten? Praat erover!

Het bieden van goede zorg en informatie aan onze patiënten. Dat staat bij het St. Elisabeth Ziekenhuis voorop. Toch kan hetgebeuren dat u niet tevreden bentover de gang van zaken in ons ziekenhuis. Laat dat ons danweten. We zijn ervan overtuigd datwe kunnen leren van ervaringenvan patiënten. Daarom vragen weu niet met uw klacht te blijvenrondlopen, maar deze met ons tebespreken. Ook wanneer u in hetziekenhuis ligt en er is een situatiewaarover u eens wilt praten,neemt u dan contact met ons op.

Zo kunt u bij ons terecht1) Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten met de betrokkene(n). Een klacht kan het best besproken en opgelost worden op de afdeling of door de persoon op wie de klacht

betrekking heeft. Zo kan de klacht of het probleem misschien direct worden verholpen.2) Er kunnen omstandigheden zijn dat u een klacht niet aan de betrokkene kwijt wil of dat een gesprek niet naar wens is verlopen. In dat geval kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachten- functionaris van het ziekenhuis. Er wordt dan samen bekeken welke mogelijkheden er zijn om iets aan het probleem of klacht te doen. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft geheim- houdingsplicht. Ook als u verder geen actie wilt ondernemen, maar toch even over het gebeurde wil praten, kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht.3) U kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Deze commissie analyseert en

beoordeelt de klacht en kan naar aanleiding van uw klacht officieel aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur om de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Voor meer informatie over deze commissie en hoe u een klacht kunt indienen kunt u terecht op www.elisabeth.nl.

Zo kunt u ons bereikenDe klachtenfunctionarissen YolandaMombers en Tilly Kruijssen werkenbij het Patiëntenservicebureau, opde begane grond in de MedischeBoulevard. U kunt doorgaans bij hen binnenlopen op werkdagen van 09.00 - 1200 en van 13.00 tot16.30 uur. Een afspraak maken isniet nodig. De klachtenfunctionarisis ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (013) 539 27 22 ofper e-mail: [email protected]

Opname informatie

Page 26: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

24

MOERGESTEL - Medisch Centrum Moergestel,

Raadhuisstraat 32

maandag t/m vrijdag 08.00-09.30 u

OISTERWIJK - Kringapotheek Pannenschuur,

Pannenschuurplein 58

dinsdag, woensdag en donderdag 09.00-10.00 u

OISTERWIJK - Oisterwijkkliniek TweeSteden

ziekenhuis, Moergestelseweg 32 G

maandag t/m vrijdag 07.30-08.15 u

donderdag 17.30-18.30 u

OISTERWIJK - Rode Kruis/EHBO gebouw,

Blokshekken 6

maandag t/m vrijdag 08.30-10.30 u

REUSEL - Basisschool “de Leilinde”, Groeneweg 27

donderdag 08.30-09.00 u

RIEL - Thebe, Kerkstraat 9

dinsdag en donderdag 09.00-10.00 u

SPRANG CAPELLE - huisartsenpraktijk Berkhoudt,

Wendelnesseweg oost 12

woensdag 11.00-11.30 u

SPRANG CAPELLE - huisartsenpraktijk Van de Brand,

Jeroen Boschstraat 3

dinsdag 11.00-11.30 u

vrijdag 09.00-09.30 u

SPRANG CAPELLE - huisartsenpraktijk Vrijhoeve,

Ekster 2

dinsdag 08.00-08.30 u

vrijdag 11.00-11.30 u

TILBURG - Apotheek De Blaak, Beeklaan 107

dinsdag en donderdag 08.00-09.30 u

TILBURG - Apotheek Groenewoud,

Pater v.d. Elsenplein 86

maandag t/m vrijdag 08.30-10.00 u

TILBURG - Buurthuis “In de Boomtak”, Boomstraat 81

donderdag 09.00-10.00 u

TILBURG - GGD gebouw, Ringbaan west 227

maandag en vrijdag 09.00-10.00 u

TILBURG - Huisartsenpraktijk Keulemans en Geelen,

Overlangelstraat 22

donderdag 18.00-19.00 u

Bloedafnameposten in Tilburg en omgeving

BERKEL-ENSCHOT - Thebe, Abdijlaan 21

maandag t/m vrijdag 08.00-10.00 u

DIESSEN - Medisch Centrum Diessen,

Echternachstraat 1

dinsdag en donderdag 08.45-10.00 u

DONGEN - Thebe, Planetenstraat 25

dinsdag en vrijdag 09.00-10.00 u

DRUNEN - De Zandley, Burg. van de Heijdenstraat 1

maandag, dinsdag en donderdag 08.30-10.00 u

woensdag 08.00-10.00 u

GOIRLE - de Guldenakker, Wittendijk 2

woensdag 09.00-10.00 u

GOIRLE - Thebe, Th. van Diessenstraat 4

maandag - alleen Trombosedienst 09.30-10.30 u

maandag t/m vrijdag 09.00-10.00 u

HAAREN - Den Domp, Kerkstraat 26

maandag en donderdag 08.00-09.00 u

HILVARENBEEK - Apotheek Beekdal, Tilburgseweg 2

maandag - alleen Trombosedienst 08.00-09.00 u

vrijdag 08.00-10.00 u

HILVARENBEEK - Thebe de Clossenborgh,

Papenstraat 78

maandag en woensdag 09.00-10.00 u

HOOGE MIERDE - Gemeenschapshuis “de Schakel”,

De Stad 5

woensdag 08.00-09.00 u

KAATSHEUVEL - Huisartsenpraktijk Vossenbergselaan,

Vossenbergselaan 2B

maandag t/m vrijdag 08.45-10.00 u

KAATSHEUVEL - Thebe de Pannenhoef,

Jacob Ruysdaelstraat 14

dinsdag, woensdag en donderdag 08.45-10.00 u

LAGE MIERDE - Lindenhof, Kloosterstraat 1

dinsdag 08.45-09.45 u

LOON OP ZAND - Thebe, Doelen 2

maandag en donderdag 09.00-10.00 u

vrijdag - alleen Trombosedienst 09.00-09.15 u

MIDDELBEERS - Zuidzorg Middelbeers,

Doornboomstraat 34

vrijdag 08.00-08.45 u

Bloed prikken is zo gebeurd, zeker als u het bij u in de buurt kunt laten doen. Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft bijna vijftig locaties in de regio waar u terecht kunt om bloed te laten prikken. Graag wijzen wij u op deze locaties. Bloedprikken wordt gedaan door een medewerker externe bloedafname van het ziekenhuis. Het bloedwordt vervolgens nog dezelfde dag in het St. Elisabeth onderzocht. De uitslag is daarna snel – binnen 24 uur – in het bezit van de betreffende verwijzer.

Het komt geregeld voor dat tijden en locaties van de prikposten op deze pagina wijzigen. Kijkt u daaromvoor een actueel overzicht op www.elisabeth.nl/ik ben patiënt/bezoeker. Klik vervolgens op de oranjebutton prikposten. U kunt voor meer informatie ook een mailtje sturen naar [email protected]

Page 27: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

25

TILBURG - Huisartsenpraktijk Korvelplein 10, Korvelplein 10

dinsdag 16.00-17.00 u

woensdag en vrijdag 08.15-10.00 u

TILBURG - Huisartsenpraktijk Verhagen, Hoefstraat 193

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 09.00-10.00 u

TILBURG - Joannes Zwijsen, Burg. Brokxlaan 1407

maandag t/m vrijdag 08.00-10.00 u

TILBURG - Kievitshorst, Beneluxlaan 101

dinsdag 11.00-12.00 u

donderdag 10.00-11.00 u

TILBURG - Koolhoven, Vlodropstraat 12

maandag t/m vrijdag 08.00-09.00 u

TILBURG - Oude “Lidwinaschoolgebouw”, Van Heutszstraat 1A

woensdag 09.00-10.00 u

TILBURG - Servicecentrum Het Laar, Generaal Winkelmanstraat 175

woensdag 09.30-10.00 u

TILBURG - Steunpunt Vorstenhof-dakpaviljoen, Piusstraat 9

donderdag 10.30-11.00 u

TILBURG - Verloskundigenpraktijk EVA, Nistelrodestraat 50

dinsdag en donderdag 09.00-10.00 u

TILBURG - Verloskundigenpraktijk ISIS, Voltstraat 15

woensdag 09.00-10.00 u

TILBURG - Verpleeghuis De Hazelaar, Dr. Eijgenraamstraat 3

maandag, woensdag en vrijdag - alleen Trombosedienst 08.00-09.30 u

TILBURG - Wijkcentrum De Schans, De Schans 123

dinsdag en donderdag 09.15-10.00 u

TILBURG - Woonzorgcentrum Koningsvoorde, Generaal Smutslaan 208

maandag 09.15-10.00 u

TILBURG - Zorgcentrum De Heikant, Schubertstraat 700

maandag t/m vrijdag 08.00-09.30 u

woensdag 08.00-10.00 u

TILBURG - Zorgcentrum De Reyshoeve, Gendringenlaan 15

maandag t/m vrijdag 08.30-10.00 u

TILBURG - Zorgcentrum Den Herdgang, Berlagehof 60

dinsdag en donderdag 09.00-10.00 u

UDENHOUT - De Eikelaar, Slimstraat 40-24

dinsdag - alleen Trombosedienst 09.30-10.00 u

dinsdag, woensdag en vrijdag 08.30-10.30 u

WAALWIJK - BEL PlusZorg, Balade 102

maandag t/m vrijdag 08.00-09.00 u

WAALWIJK - Zorgcentrum Antoniushof, Vredesplein 100

donderdag 08.30-09.30 u

WASPIK - Thebe, Burg. Gescherstraat 1

maandag, woensdag en donderdag 08.30-09.30 u

Bloedafnamepost in het St. Elisabeth ZiekenhuisDe bloedafnamepost in het Elisabeth zit op de begane grondnaast het bezoekersrestaurant.Openingstijden van deze prikpost:werkdagen tusssen 08.00 - 17.00 uur. Op donderdagis de prikpost tot 21.00 uur geopend.

Kinderen tot vier jaar kunnenbloed laten afnemen bij het Kindercentrum op de eerste verdieping op werkdagen tussen 8.30 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur.

TrombosedienstDe Trombosedienst is geopend op werkdagen tussen 08.30 - 12.30 uur en van 13.30tot 16.00 uur. Het telefoon-nummer is (013) 539 28 77.

Prikposten in de regioHet St. Elisabeth Ziekenhuis heeft prikposten in de regio om de service naar patiënten te verbeteren.

Page 28: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

26

Page 29: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

27

AnesthesieMaud van Hees, physician assistantMax Kivits, nurse practitioner in opleidingAstrid Kwakernaak, physician assistantMonique van Oudheusden, nurse practitioner in opleidingMarcel Schors, verpleegkundig specialist(013) 539 22 91

CardiologieTonnie de Crom, nurse practitionerDonata van Rijn, nurse practitioner(013) 539 34 90

DermatologieYvette Pluijms, nurse practitionerCorstiane Smit, nurse practitioner(013) 539 80 26

HeelkundeGastro enterologieWalther Jansen, physician assistantMamma careManon Schriek, nurse practitionerStoma zorgGerda van Driesten en Mieke Timmermans, specialistisch verpleegkundigenVaatchirurgieKoen van Hees, nurse practitionerMaria Nooren, nurse practitionerWondzorgAnnemiek Mutsaers, specialistisch verpleegkundige (013) 539 80 39

Intensive CareTwan Verhoeven, nurse practitioner(013) 539 38 07

Interne geneeskunde/Maag-, Darm- en LeverziektenOncologieMirjam Bogaarts, nurse practitioner

Maag-, Darm- en LeverziektenAngelie de Heer, nurse practitioner (013) 539 80 34

DiabetesverpleegkundigenKim van den Berg Noortje van IerselJudith Loos en Maike van Rooij(013) 539 80 34Gespecialiseerd verpleegkundigen HIV/aidsBrigitte de KruijfBernadette van de Ven(013) 539 31 09Rick Santegoets(013) 539 31 32Neuro-oncologieRina van Helvert(013) 539 25 75

KindergeneeskundeADHD-verpleegkundigeAnita Vromans-Govers(013) 539 80 19AstmaverpleegkundigenRita GeenenWilma van ‘t Land(013) 539 80 19KinderdiabetesverpleegkundigenWilma JansenRianne de Kruijf(013) 539 24 57LactatiekundigenEllen CrutsSylvie Koks(013) 539 27 51SchisisverpleegkundigenMarie-José Bertens Natascha van de Pol(013) 539 27 53Sociaal Pedagogisch HulpverlenersDaniëlle HendriksJudith Pas(013) 539 80 19

KNOPiet Geerts, physician assistant(013) 539 80 38

LongziektenCOPDGerard Peeters, verpleegkundig specialist

Lysanne Vugs, gespecialiseerd longverpleegkundige (013) 539 21 42 of (013) 539 24 31Bea de Jongh-Melman, gespecialiseerd longverpleegkundige OSAS (013) 539 24 31NeurochirurgieMarili Das, physician assistant(013) 539 80 32

NeurologieVanessa Hens, physician assistantCVA (beroerte)Jocova Vervoort, verpleegkundig specialistDementie/delierJosee Boerboom, specialistisch verpleegkundigeMSGijs van der Wielen, specialistisch verpleegkundigeEpilepsieLieke van Kemenade, specialistisch verpleegkundigeParkinsonSonja van Gils, specialistisch verpleegkundige(013) 539 80 36

OrthopedieIreen van der Voort, verpleegkundig zorgcoördinator Orthopedie(013) 539 13 13

PsychiatrieFieke Wolfs, consultatief psychiatrisch verpleegkundigeHenk van de Velden, sociaal psychiatrisch verpleegkundigeMaike Sleegers, sociaal psychiatrischverpleegkundigeSandra Nuyten, sociaal psychiatrischverpleegkundige(013) 539 29 15

ReumatologieDiana Boerema, reumaconsulentAone van Roij, verpleegkundig specialist (013) 539 80 30

UrologieBert van Huijgevoort, physician assistantEllen Martin,nurse practitioner in opleiding continentiezorg(013) 539 13 13

WondverpleegkundigenJacqueline van Boekel, specialistisch verpleegkundigeAnca van Gestel, specialistisch verpleegkundige (013) 539 31 15

Ken uw verpleegkundigeIn het St. Elisabeth Ziekenhuis werken dagelijks meer dan duizend betrokken verpleegkundigen. De verpleegkundigen die patiënten elke dag nauw begeleiden in hun ziektetraject staan hieronder vermeld. We maken daarbij onderscheid in:

Verpleegkundig specialisten: Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een erkende, specifieke masteropleiding die individueel en zelfstandig patiënten behandelt, ook wel nurse practitioner genoemd.Specialistisch verpleegkundigen: Specialistisch verpleegkundigen zijn verpleegkundigen die van een bepaalde ziekte heel veel afweten, zoals diabetes, ADHD, astma en schisis.Physician assistants (PA): De PA werkt onder supervisie van de specialist en biedt professionele medische zorg.

Page 30: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

28

Specialisten

Ken uw dokter

Allergologen

Chirurgen

Anesthesiologen

Mw. J.H. M.H.W.M. Oostenbrink Roovers

R.C. Bremer F. Callebaut

A.W.G. van F. van Eijs den Hurk

H.G. van Mw. C.G.M. Middelkoop Neetens

dr. G.J. J.M.C. Noordergraaf Rottier-Arbes

J.T. mw. Y.D.I. Schaffers Vandevivere

Cardiologen

dr. W.R.M. N.J. Hermans Holwerda

G.R.van Leeuwen P.G. Melman

dr. B.M. A.C.B. Pronk Szabó

R.N. de Visser P. Zijnen

Dermatologen

F.H.J. J.Th. Altena Koedijk

mw. dr. M.C.A. Polderman

Tel. (013) 539 80 31

Tel. (013) 539 80 39

Tel. (013) 539 80 26Tel. (013) 539 38 00

Tel. (013) 539 80 33

In het St. Elisabeth Ziekenhuis staan dagelijks 150 artsen voor uklaar. Op deze en volgende pagina’s ziet u de specialisten die werkzaam zijn in het St. Elisabeth Ziekenhuis.

mw. D.H.C. T. vanBurger Egmond

dr. F.H.W.M.van der dr. J. Heijden Heisterkamp

dr. J.M.M. dr. H.J.M.Heyligers Oostvogel

prof. dr. J.A. dr. M.H.J.Roukema Verhofstad

dr. P.H.W.E.Vriens

Page 31: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

29

Specialisten

Gynaecologen

dr. P.F. mw. C.A. Boekkooi Fiedeldeij

mw. C.M.dr. A. Franx van Oirschot

dr. P.J.H.M. dr. J.M.J.Reuwer Smeenk

dr. H.A.M. mw. M.C. Vervest Vos

P.J. Bijlstra mw. E. Brands

mw. D.H.C. mw. A.M.M. Burger Kotsopoulos

H.A.J.M. mw. dr. N. Kuijsten van der Lely

mw. G.A.M.van der Nat- J.A.H. de Pender van Oers

Mw. A.W.Oldenbeuving D. Ramnarain

Mw. A.M.F. mw. Y.D.I. Rutten Vandevivere

W. van den Wildenberg

Intensivisten (Intensive Care)

J. Hes J. Scheerlinck

mw. S.A.H. Stolk-dr. L. Smets Liefferink

A. van S.J.T. Veen Warringa

Kaakchirurgen

Tel. (013) 539 80 25

Tel. (013) 539 38 08

Tel. (013) 539 80 35

Tel. (013) 539 80 34

Internisten

dr. A.J. dr. L.V. Apperloo Beerepoot

mw. A.E. dr. C. Brouwer van der Heul

dr. J.R. mw. dr. M.E.E. Juttmann van Kasteren

mw. dr. W.A.C.M. dr. P.L. Nieuwlaat Rensma

mw. J.M.G.H. mw. dr. S. van Riel van Veen

Page 32: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

Specialisten

Klinisch pathologen

dr. C.E.M. mw. A.M. Blomjous Croonen

mw. R.E.M. Fleischeuer J. Stavast

dr. A.J.W. mw. dr. A.A.MStavast-Kooij van der Wurff

P. mw. M.van de Sande van der Velden

mw. prof. dr.J. de Vries

dr. T. dr. A. Godthelp Kropveld

F.J.M. Vijverberg

mw. S.M. dr. J.S. Fouchier Kloover

dr. H.A. J.H.E.M. Machiels Schijen

dr. J.P.F.H.A. Simons

Medisch psychologen

KNO-artsen

Longartsen

dr. G.H.A. dr. R.F. Dodemont Eichhorn

mw. dr.M.J.A.L. mw. dr. Grubben U. de Wit

Maag-, Darm- en Leverartsen

Kinderartsen

Tel. (013) 539 29 53

Tel. (013) 539 28 72

Tel. (013) 539 28 90

Tel. (013) 539 80 38

Tel. (013) 539 24 31

Tel. (013) 539 80 14 Tel. (013) 539 80 34

30

mw. dr. Y.C.M.mw. dr. B.S. Kluiters- Jakobs De Hingh

dr. R.H. dr. L.W.J.J.M. Triepels Westerhuis

dr. E.M. van Wijk

dr. W. de Jong ir. H. Piersma

Klinisch chemici

Klinisch fysici

mw. B.M. Baeten (klinisch mw. M.psycholoog) Mulder

J.F.M. dr. P.J. vanBruinenberg Dijken MBA

mw. J. mw. C.C.A.van Hoften de Kezel

mw. A.C. dr. C.Nissen Obihara

mw. J.J.mw. C.G.M. Schermer-Reijnen Rotte

mw. C.C.J.M. Smeets

Page 33: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

31

Specialisten

Neurochirurgen (vervolg)

Neurochirurgen

G.N. Beute B. Burhani

P.R.A.M. Depauw

P.E.J. Hanssens, radiotherapeut-oncoloog Gamma Knife Centrum Tilburg

dr. S. Leenstra S.T. Lie

J.C. de Nie B. van der Pol

Medisch microbiologen

dr. A.G.M. dr. P.J. Buiting Kabel

dr. J.H. dr. M.F. Marcelis Peeters

R.G.F. Wintermans

Tel. (013) 539 22 60 Neurologen

Tel. (013) 539 80 36

Orthopedisch chirurgen

dr. I.C.J.B.M. Bonnet van den Brand

J.J. Caron dr. T. Gosens

dr. J. C.H. de WaalDiekerhof Malefijt

A.B. Spoor

Tel. (013) 539 80 23

Oogartsen

mw. dr. dr. W.R.O. C.W.T.A. Goslings Lardenoije

mw. J.J.C. mw. F.S. van Lith- Tukkers-Verhoeven van Aalst

H.G.N. Veraart

Tel. (013) 539 80 20

Tel. (013) 539 80 32

dr. G.F.J. dr. P.L.M. Brekelmans de Kort

P.C.G. Nijssen dr. G. Roks

dr. C.C. Tijssen dr. L.H. Visser

I.T.H.J.G.J.M. Rutten Verhagen

dr. H.B. Verheul

Page 34: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

32

Specialisten

mw. Y.D. Dubbelman dr. P.J.M. Kil

dr. G.J. dr. J.H. Montagne van Roijen

mw. Ch.M.W. dr. A.L.W.A.M.Baert Damen

dr. E.H.M. dr. B. Hartman van Nimmen

dr. G.P.T. dr. P.N.M. Bosma Lohle

dr. J.P.P. dr. W.J.J.Peluso van Rooij

M.C. dr. K.H. Schoemaker Schuur

dr. M. Sluzewski A.J. Smeets

G.F.A.J.B. van Tilborg

Plastisch chirurgen Radiologen

Reumatologen

W. Hissink dr. M.Muller Wijnands

A.P.G. mw. B.W.P.M. van Driel Drinkwaard

mw. B.P.W. de Gouw H. van de Pas

mw. E.P.J. Reijners

Urologen

Spoedeisende Hulp-artsen

Tel. (013) 539 80 21

Tel. (013) 539 80 30

Tel. (013) 539 80 10

Tel. (013) 539 80 24

Tel. (013) 539 80 13

Ziekenhuisapothekers

mw. K.A. Simons- dr. J.M.Sanders Verzijl

Tel. (013) 539 27 91

Psychiaters (PAAZ)

M.T.J.M.Gordijn J.H.M.(kinder- vanpsychiater) Laarhoven

P.J.H. Notten J.J.D. Tilanus

K. Verhoof (klinisch mw. T. Vreys psycholoog)

Tel. (013) 539 29 15

Page 35: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

Adams Orthopedische SchoentechniekenPiusstraat 14 • 5038 WS Tilburg • tel: 013-5426414

• Orthopedische schoenen• Semi-orthopedische schoenen• Orthese-Prothese• Steunzolen (gratis advies)• X-sensibele Schoenen• Confectie en veiligheidschoenen• Steunkousen• Eigen parkeergelegenheid

Voor al onze producten zijn advies en trajectbegeleiding vrijblijvend.

Kwaliteitsgarantie S.E.M.H.

www. adamsorthopedie.nlwww. adamsorthopedie.nl

Page 36: Patiëntenmagazine 3, zomer 2010

Bij hulpmiddelen Nederland kunt u terecht voor een uitgebreidassortiment zorgartikelen én deskundig advies! Van sta-op stoeltot rollator, van rolstoel tot ziekenbed, van seniorenstoel totscootmobiel en van loopkruk tot looprek. Ook bieden wij velegebruikte zorgartikelen aan, tegen een zorgeloze prijs. Komgerust eens langs; de koffie staat klaar en wij ook!

Direct extra houvast € 29,95 p/st nu 2 stuks € 50,-

Scootmobielen vanaf € 350,-

Hulpmiddelen Nederland de zitspecialist van Brabant!!!

Piushaven 9, 5017 AM TILBURG,Telefoon: 013-58 00 299

Winkel van achter u computer op:www.hulpmiddelennederland.nlOpeningtijden:Maandag: 13.00 tot 17.00 uurDinsdag / Vrijdag: 9.00 tot 17.00 uurZaterdag op afspraak

• Wilt u zelf bepalen welke voorziening het beste bij u past?

• Maakt u gebruik van het PGB (persoons gebonden budget)?

• Wilt u in afwachting van uw aangevraagde zorgvoorziening alvast mobiel zijn?

• Heeft de gemeente of verzekeraar uw aanvraag afgewezen?

Sta-opstoelen Prijs vanaf € 499,-

Dietz rolstoelvan € 280,- nu voor € 259,95